Goudsche Courant, maandag 13 december 1897

l q 74ftS B VAN TONGERLOO I G ICoxte C3 roen en d aal l e SCHOENEN LAARZEN IOAGAZIJN ONTVANGEN een mooie zending van warme Dames Winterpantoffels en ook een PRACHTIGE COLLECTIE fc Jo r en 2 fel ye Engelsche SCHOOLLAARZEN Ook extra mooie DAUES en KINDER OVERSCHOENEN AANBEVELEND Maandag 13 December 1897 368te Jaargang mmm mmm IVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken lOe Uitg ave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco p r I post 1 7Q Alisonderlyke Nommers VIJF CENTEH ADVERTENTIEN worden geplaatat van 1 6 regeJi a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd i§ileed § voorradig MOIOPOL MUZIEK Automaten voor C até s in het magazijn van alle soorten 1 MUZIEKINSTRUMENTEN Crefelder Harmonika s en andere HUILERS AGCOORDGITHERS VIOLEN A IITTKXHOGAARI Oosthaven B 16 I Elk Ca é touder wordt uitgenoodigd de toondervolle toon der Monopol automaat te komen hooren im Louis Bisschop Sigaienhandel Gouda UIJft gteoflg Urt merk V EDITIE 3 Cent sigaar ten zeerste aanbevelen een nieuw Knakje merk 2 CentK Sigaar EEN ZBBR FIJN SIGAARTJE tl i Het be te ooicbadelykstt en s m kkelyk e poe ml lilel vooi Heerea n vooral damel en Kindereenden werk de ApprelKUr vanClllllillgrl Co B rll B utli 8tr 14 Men leHe joed Müi y op naam en fabrlekamerk Verlrrilaw Heerea WWeller Ie leeeeoerl lelaelerlea M lel Oeeel by W eMeeie f e Oooda Dntk van A BBINKMAK s ZOON C F büschT C3 OTJID i jl eii t JMLL i van de nog voorbanden zijnde MANTELS tol zeer lage prijzen FOTOGRAFIE STUDIO VAN f ¥ 41 ® ia W4AiL iouda Fluweclen Singrel S§9 Goedkoopslo Inrichting oor onveranderlijke Vergrootingen Platina Kool en Broomzilrerdrukken FIJNE UITVOERING KRACHTIGE BEELDEN SES ST BESCHE E JAN KOKD Lange Groenendaal 123 GOUDA gpeclam adres voor CrereedscliappezL SCHAREN MESSEN GEUKEUSCUAPÜüOZE Ftguurxaag en KerfimIJhoHt en Terdere benoodigheden ijzerwaren Huishoud Artikelen Door H H Doctoren aanbevolen Breukbanden Alle PETROLEUM andere KACHELTJES Gelakte KOLEN TÜRFBAKKEN en verdere WINTEE AETIKELEN zullou tot Fabriekaprgzen worden van de hand gezet Openbare VriJT illige Verkoop ing teJGOUDA De Notariü J J A MONTIJN te Gouda zal op MAANDAG 20 DECEMBER 1897 v m 11 re in aHBrScMjiKBOEDea d Kleiweg in ééne Hitting publiek veilen en verhoopen P W lEEIlENIÜIS voorzien van Gas en Waterleiding en vele gemakken met grooten TUIN a d Wachtelstraat P no 219 te Oouda kad Sectie E nos U94 en 1495 groot 4 A 18 c A en 1491 ged perc 2 EEN 1 6AZIJN EN KANTOOR met ERF en GROND aldaar P no 217 kad Sectie E no 910 groot 76 c A en 1491 ged perc 3 Een pand van 4 Woningen met ERF en GROND achter péro 2 en uitkomende a h Moordrechtsohe Verlaat P nus 205 208 te Gouda kad Sectie E nos 112 831 1492 en 1493 groot 2 A 22 c A Perc4 EENE LOODS met ERF aan de Wachtelstraat P no 215 te Gouda kad Sectie E no 120 ged Perc 5 Eene 1 oods met ERF achter het vorige perceel kad Sectie E no 120 ged a h Moordrechtsche Verlaat Perc 6 7 en 8 7 BA 50 A 6 c A best VVd en Uooiland met WEG an WATER in den polder Bloemendaal aan de rivier de Gouwe nab de Spoorbrug onder de gemeenten Gouda en Waddinxveen kad Gouda Sectie G nos 827 828 829 975 978 986 1026 1027 1106 1109 1110 1113 en Waddinxveen Sectie G nos 798 799 800 en 985 Combinatiên voorbehouden De perceelen zyn te bezichtigen gedurende de 3 laatste werkdagen vóór den verkoop van 9 12 en van 2 4 nur en op den dag der veiling Breeder by biljetten Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris MONTIJN Hulstkamp in diverse Verpakkingen verkrijg baar bij J II 7 BEÜBESEB Rooige Gouwe € 955 L J SON Tandarts Utrecht Spreekuur des DONDERDAGS van 9 3 uur m het Hotel DE PAUW Giootemaikt te GOUDA Warme Wijn J F EEmN ZH bieden aan een goede zuivere BordeauZi a BO Cents per flesch na per anker bflzonder geschikt voor warme Wijn Eveneens een uitstekende Tafelw fn Nedertandsche Afdeeling Centrum ClOVIIA Openljare Vergadering OP Maandag 13 Oecember des avonds te aar op de BoTeozaal van deu Heer A DAM Kleiweg SpRBKEB de Heer W B FRICKE van Amsterdam Onderwerp De bestemming vati den Uenscli Er zal gelegenheid zgu tot UebM TOEGANG VRIJ J H IIOODE Zeugstraat No SS QOUOA HANDEL IN Binnen en Buitenlandsclie Bieren op fast ril tebotteld Limgnailes en Mineraalwalerfériek DE CASCADE AGEKTSCHAP der Obermendiger Koolzuur Maatschappij AGENT der Aachener Bierbrouwerij van DiUaiann Saueriamler e Aacben TWEEDE BLAD Zij die zich met 1 Januari op de GOU DSCHE COURANT abonneeren ontvangen de vóór dien tijd te verschijnen Nummers GRATIS nimmmmmmimmm VRIJDAG lü DECEMBER Voonitter de BurgemeeaWr B L MARTENS VerTolg Ing komeu 6 Esq KhrgfeD raa B eo W tot nadereregeling t d da jaarvMlde fan e De ooderwfiHres in de kandwerken aan de Taitscbeb 4o Ter visie 7e Een adrea raa esoiga bies eo Takiereenigiogeo TerioekeodA de heffing in het nieuw iDgedieod ontwerp der verordeniug ecDer plaatBelgke dïreote belasting te wjlten brengen vai i 500 op f 6ë0 yoodat injioineuf beoeden de f 650 zuMeu zyn vr ige t 1de By dit adres was geroegd een rapport ran B eo W voorsUIIeDde dit voorstel niet aan ta nemen daar dau de ovarige bclftsting BchnMigen te tb heiwwrd zonden worden Ter visie E o brief ran B eo W boadeode rap port op het adres van eenige vakvnreenigiogeiiom itt de beitekkea der gemeeote in te voerende bemii g vao mioimiipi ioou en maximuinarbeidstyd B eo We stelen ïOor hierop afw uiid te beschikken Ter visie £ 90 rapport van B eo W op het adresvan C van Êyk eo ti J Lngthart die verwohten de verordening op bet keuren vanfleetcb zoodaoig ta wtTlea wgsigen aU dour hen W w aaogevraag B en W hebben eenODdertoa iogeateld eo nu ia gebleken dst dehcBwareo overdravao o oogegroiid zgo waaromsii voorstellen afwgsend daarop te beachikken Ter viêie lü £ u voorstel van deu beer G P W pestiDg batreffeode eeo wö igiug van het do rp en W voorgestelde plao tot hst aanlegden aB een nieuwe strut lo het plantpoen aan J4eD Kikttenainge gracht Ovfr dit voorstel wu en rappo t van B en W gevoegd waariuB en W bon eerite voorstel terog cemeu enToorstollen alUeo do aanfrsag van deo heerKedarborit in behandeling te oemeo B en W gaven den raad in overweging het verzoek faoden heer Nederborst toe te staan indien genoemde heer alle kosten daarvoor voor ignerekening neemt Ter vUie 11 Een oorstel van B en W om deKandeflsteeg io fanor af te staan aan de bh K Jonker en Zoon oor ten hnurprgi van Ji 15 per jaar en te verklaren dat deKandefllsteeg geen openbare weg meer zal seöo Ter vi ie 12 Een brief van B en W betreffendede afkoop an rwihten van e u stok grond aan o H J Ter viaie 13 Een aohrövfi van B en W op het drea van de Wed G de Joog Snruyt totmiiiDdanog van haar pacht of csnou B enW atenen voor hierop afwyzend te bescbikkso Ter visie U Stn adres van Mq Ee Schotel r oekende baar salaris net f 100 te wilUa tarh OMo Iq h nden van B es W om advüs 15 Sen adrea vau de Vereeoiging sPatriBoninmt verzofkeadv de kermis geheel ai te zoo dit e goedkeuring van den w niat ksn verwerfeo dun de keraia opZondag af te schaflFen IHt dra ra noj ODde ttennd door dan Jarkpraad dar ar Qer Gem Ger Kerk A Uer Kerk B E aog Luth Gera Jongeliog Jf JW P SainueU Chr Volksbond Chr Warkl bpnd Jongeling vereeoiging Daniël YWHiiiiilng sHaU dai Volks de aU Gouda der Chr Geheel onthouderabood en Korps van bet Leger dea heila Ter viiie 16 Een adirs van P J vau As eu anderen belreffeoda de benaming van de straat de Zak versAekeode dien naam te veranderen in Park traa eu tevens io genoemde straat een lantaarnmeer te plaatsen Ia handen van B en W wat pant l betreft om advies en wat punt 2 betreft ter afdoening 17 Eeo adres vso F J Soomau sichaanbevelende voor bet Diaken lao een portretvan H M de Koningin Aangenomen voor kennisgeving 18 Een adres van J Reuriogs fticb beklagende over aijn ontslag alsadaiatentzwem meestar Dit adres is vol van beschuldigingenzoodat de Voorsitter beter achtte dit niet telaten voorlezen in eeoe publieke vergadering so bovendien was bet ongeiegold Aan de orde Het voorslet tot iogebroikgeving vin een lokaal in de werkinrichtiug aan de vereeoiging voor werkversobaffieg Werdt aaugeoomen Aan de orde Het voorstel tot nadere regeling der bestemming aan de inkoof elden der kostkoopsters van bet Oude Vronweobnia te geven De beer BoogenWoom Het verwondert mg dat Z io iet4 thnns wordt voorgesteld toea den aanslag der belaitiiie ataeUa 1 pOt wae werd 9x niet over gedacht om een spaarpotje te maken en nu wel zoodat ik my daarmede niet kan vereenigen Het vooratel wordt io stemming gebrsobt en aangeuomen met 14 tegen 1 stem die van den heer Hoogeoboom Aan de orde Het vooratel tot wgzigiog der gemeentebfigrooliog diaoflt 1897 Wordt aaogenomeu Aan de orde Het praeadvies op het verzoek van de wed KrogtKublmann om medebuoratet te worden vao een atakje gemeente grond De heer Vingerling M de Voorzitter ik kan mij met bet voorstel van B en W niet lareeoigen om de hb Verweg en Omgert als huurders toe te laten heb ik aeU medegewerkt maar ik wist toen niet dat er nog meer belanghebbenden bg waren volgeoa m ne meeniog moeten wg de huor opzeggen of die poort aan allen verhuren ik stel voor adresaante ook medebuorster te doen zgo daar zg volgens baar koopacte daar recht van nitgauK heeft het besluit van Janoari 1896 acht eê belemmerende bepaling e voorzitter Eeno kleine oitleg ing zon wal willen verzoeken n spreekt van reebt ift de wed Kroit daar recht op ik zeg van bejf Vingerling Ik heb hier bet koopcootracT by mg dat zegt dat zg recbl van uitgang beeft in genoemde poort De Voorsitter De wed Eruit coei alleen aanvraag om vergonniog zoodat zg erkent daarop geen recht te hebben De heer Vingerling Wg moeten niet zoo op de woorden van die aanvraag letten de een doet bet goed de ander aiader en na kan bet zeer gord ign dat dese aanvraag niet goed gediatilleerd is De koopacta tocb is opgesteld door eeo Notaris die toch een Koninklgk Arabteouiir is en daarin sta t dat zy recbt van oitgaog daarop beeft en nu kuonen die twee huurders bet haar belemmeren omdat zg daarvoor betaten ik Tind het beier wanneer e n foat gemaakt is door deo gemeenteraad dat wg dien beratellen De Voorzitter Ik moet opkomen tegen de bewering dat bet een fout van bet gsmeentebestnnr is ik ontken dat een aoder daar recbt op hee t hier is alleen de vraag of het wenscbelgk is bet baar te geven De heer Herman Ik kaa niet medegasn asek het vooratel van deo heer Vingerling ik heb mat den beer Prince de zaak peraooDl k ondarsooht en met de hb Omgert eo Verweg gesproken dia ons de veriekanog gaven dat ig nog nooit dat nunsoh hadden balemmerd men kon bet vragen aan den melkboer Giesaen die daar een maand of tien had gewoond sn die met zgn wagen geregeld de poort inreed alleen ia dit de quseatie dat wg een hek hebben en dat dea avondi aluiteu eo dat vrtl de wedawe Kruit niet De beer van Galon Wat da baer Herman hier bgbrengt is aleobta eeo bgzask de heer V ingorlinK vraagt bier wat ia recbt en wanneer er 4 belaogbebbeoden zgn die daar wonen dan hebben zg alle vier daar recbt op doen l y dit niet dan hebben de twee hnorders een pré lioveo de andere bewoner De beer ViDge rling M de Voorzitter q egt wanneer wg eigenaar van dit loort zgn dan j hebban de bewoners daar geeo recbt op maar er zgn toch wet poorieo waar men overpad moet verleeoeb aan andere eigensara De Voorzitter Ik bsb volstrekt niet beweerd dat de gemeente daar geen recht bad Ds heer Noothoven van Goor De difCuaaieover deze zaak s zeer uitgebrett geworden da wed Kruit raagt uitgang io die poort vromer jaren wetd de gebeele poort geboorddoor den beer n Berkel eo later toen deheer Verwey daar ia komen wonen beeft bggevraagd om die poort te mogen hureu Deheer Vingerling bfliveert dat die weduwe reobtOp die poort b eft en wanneer fvg na betvarsoek toestaau begeven wg ona op eeo geVAsrlgk pad i l VmrsiiieT De wed Kruit kau we beweren dat y een oitgaog beeft maar ik kom er tegea op dat een lid v n deo geuieeoteraad hier beweert dat eg daar recht opheeft De beer de Raadt Ik ban cooatal eren dat voor 20 jaar daar reeda nilgaiig wa ik heb zelf uit die buizen van Pavoordt meobelsn gehaald door die pourt dua geloof ib wel dat Pavoordt daarvoor befaald zal hebben Toen die buiten zgn gebouwd zgo toob de t iekeningen door den naad goedgekeurd dani dan toob ook wel de uitgang bg beeft gestaan Ik vind bet billgk dtit die weduwe een uitgang knigt De Voorzitter Toen die huizoo gu gebouwd gn daarraa toekeoiDgeo goedgekeurd evenwel niet door den rasd de verordening bestond toen nog niet ea on kan op die teckeniog et eeu uitgang vourkomen doch dan is dit slechts een deur De heer Vingerling In antwoord op between de beer va i Goor zfgl moet ik opmerken dat ik ket jongste koopcootraot heb medegebracbt de andere heb ik niet kunnen krügen evenwel heb ik nog n et Koboord dat bet recht der gameeute op deze poort vastataat H t komt Qig weorohe gk voor dat ty alle drie evenveel recht hebben De Voorzitter De gemeeiiteraad heeft aan de bh Omgert eo Verweg de g beele poort verhuurd dos moet de gemeente aan die bb de boor opzeggen tegen 1 Juli De heer de Ra dt Is de gebaale gang ver banrd of hebben sjj alleen maar een uitgang De Voorsitter De gebeele poort is verhoord per jaar das son e huur opgezegd moeten worden t en I Jan 1899 De heer van Goor De heer Vingerling zal mg moeten toeitemiben dat bg maar afgaaf op dat lantite koopcontract neeft de Wed Krait recbt op di poort dan moet zij de gemeeote daarvoor anspreken De heer van Galen Wanneer de Wed Kfuit de poort eveneens wil verhuren dan hebben wg drie in plasta van twee huurders Da heer Prince Vroeger was er maar een buurdar nn hebben wg er twee een der huurjiers heeft ons verklaard dat zg daar mag pasaaeran De beer Viogerliu Ik moet daar tegen opkomen men kan bet baar toch verbieden ksn het in het contract niet worden opgenomen dat nismaod recht op die poort beeft De Voorzitter In uw voorstel staat dat zg recht van oitgaog daarop beeft dat is juist eeo belemmering voor bet verzoek De beer Viogerliug Dao zal ik bet schrappen De heer Jager Het doel mg genoegen dat de heer Vingerling alle moeielgkbeden oitzgn voorstel Hebt en ata wg dat maaiob nn nit welwillendbfid io overleg met de hb Omgert en Verweg een niigang geven dan is de kwestie opgelost Da Voorzitter Doa de beer Jager doet een vooiatel om dit punt der agenda weder naar Be en W te reovoiepren die ia overig met de bb Omgert en Verweg nader daarop zolUn rapporteeren Uit voorste wordt met algem stemmenbebslve die van deu beer vao Galea aanga nomen Aan da orde Het voorstel tot bet doen opzeggen van het recht van erfpacht eo opatal op door J van Menach geoooupeerdeu gemeente grond Wordt aangenomenAan de orde Het vooratel tot narJeta regeling der beaotdigmg van den wachter der ophaakrug op de Nieuwe Haven ea bet verteenen van ontslag asn W de Grugl De beer Uoogenboom Ik weoscb te vragen of er wel genoeg publiciteit aaa gegeven il het 19 aeo brug die nooit opgaat ik vind f 30 oog te veel De Voorzitter Duor den beer Burgeradgk IS liuis aan buis gevraagd of nieoianddis brug wilde waarnemen totdat er eiodelgk eeo ia grtfonden De heer Herman Ik kan geheel medegun met het vooratel van B en W ilc zie oia brug dikwgls opgehaald Ue heer Hoogeuboom Ik blijf bg myn opinie ik vrees dat dan d e andere brugwaobters nok zullen komen Het voorstel wordt met al emeene stemmen aangfnomeo A an de orde De benoeming van a een gemeente arts De beer Hoogenboom Wordt er nu gestemd over een wgk of over Iwee wgkeu De Voorzitter De beer Levedag treedt op voor twee wgken De beer Uoogenboom Toen dis verordeniog gemaekt ia werd aangenomen dat er drie gemeeiite geueeaheeren loodeo zgn eu bedroeg de bevolking 17000 iuw De heer van Galen B eo W hebben toen voorgeateld dr Levtdag voor 6 ja ir te benoemen wat ook is gnachied n l dat hg voor twee igkeo dienat zou doen het komt mg wenachelgk voor dat Kg drie geneeshseren hebben de beeren zegden nu wel by is toen benoemd voor twee wglcen maar bet contract 18 afgeloopen De billjjbbeid brengt mtfde dat w dr Levedag weder voor twee wgken benoemen maar verplicht zyn wg dst nfat De Voorzitter Ik sta volkomen op nw atandpoot De heer Prince De beer Uoogeüboom heeft gezegd du er nu 5000 inwonfra meer zgo dat is zoo niet in de advertentie stond toen dat te Gouda met een bavolkiog van 18800 zielen eeo geoeeiihecr wprd gevraagd op eeo aalarii van f 1400 De herr Hoogenboom De beer Levedag doet volkonen zgn beit maar hg beeft toch maar een Igl waarom ik hem wil benoemen voor eeo wgk P De Voorzitter Aan de orde ia de benoeming van een genaeabter voor twaa gecombineerde wgken De betr Herman Ik Kan ook rolkomen met de woorden vao den heer Prince medegaan ik wil de beer Hoogenboom even terug brengen met d ziekenfondsen heeft d heer Levedag rekening gehouden en r ia toch nog geen enkele blaobt ingekomen De heer van Galen Ik weoscb oog even terug te komen op de wonrden van deo heer Herman wal fa trelt de bewysdn waarop de beer Lflvedsg hisr ts gekomen wg hebben een contract gemaakt en dat contract ie afgeloopen wg hebben hier te letten op het algemeen twlang en ni t op het belang van den heer L vedag De Vooiitter Ik ga nog verder dan da heer vao Galen ik ontken dat er een contract U geweest