Goudsche Courant, dinsdag 14 december 1897

No 7453 36ste Jaargang Dinsdag 14 December J807 Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTBNTIEN worden geplaatst vau 1 5 regeil a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend Baar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De CJitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij kg met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 AfzonderKjke Nommers VIJF CENTEN Sigaren makers Terstond gevraagfd VOItlHWKKKKRS BIJ Qebr UORISCO te MumumêOerp Agentuur bg de Firma Wed B08M4N eGoiida Gouda Druk van A BRINKMAN eit ZOON m De beer HoogeDboom Orar 6 JMi Ben hetiaUde banoeD tegi ii eli dd Benoemd iroidt danrop de heer Leredag met algemeeüe BlemmeD Aan de orJe Da beDoemiog vaü ren broi wachtar voor de ophaalbrug aan de Nieuwe Haveo Beaoemd wordt L H Lafeber met algemaeoe itemmea Nieta meer aan de orde zgnde wordt de Tergadering door den Voorzitter gesloten PEiCHTIGE SORTEERINO INTBR H ANDSCHOENEN voor Dames en Heeren A vau OS Az Md Taillear Kleiweg E 73 73o GOUDA Telephovn X o 3t Beurs van inslerdam Vrkn lotkrs 67V 98 Vs 98 98 108 89 86 l 84 8 V l 19 u 63 88 9 i 98V 99 8 Vu 1 4 57V 7 ï i 84 10IV 33 100 91 68 615 4 0 101 IS 101 19 136 t4 üt i 9 91 184 100 80 81 111 106 soil 88IV 100 68 68 B8 147 98 77 118 101 i 100 160 189 IIV ll s 100 SS s 108 18 14 15 108 73 188 110 88 61 V 194 99 lOJ I i 106 108 1 108 118 1 0V 9 116 8 DKGÜMBEa N J 1 4ND Jert Nod W S Jl dito dito dito Sdito dito dito 3 HoNoia Ojl it udl lS81 88 4 Italis InsclirijriDK 1868 81 5 OoaTENR Obl in pupier 1868 6 diti ID zilver 1868 t PoaTUou Obl met coupon 8 dito tiektt 8 Bdiund Obl Bmnenl 1 II4 dito Goooni 1880 4 dito l ii Bolll 1889 4 dito bg Hope 1839 SIO 4 dito ID goud Iei n 1883 6 dito dito dito 1884 i Span Ferp I ohuldl8al 4 Tuuiu Oepr Conr eeo lSIIO 4 Oeo leeaing aerie D Oeo Ie niag serie ü ZuiDAra Rip v obl 189 i Uailoo Obl Uuit Sb 1890 6 VkNIBUBLA Obl 4 ül p iS81 Avariaoui O li rten 189B S aoTTiauAH Bt d ben 1894 3 NlD N Afr H iiilo tv Mud Areudib Tab My Cettiiii iiton Dali Mnauohappij diti Arn livpulbcükl piu ibr 4 Ooit Ml dor Vorsten aand s Gr Hjtpolheekb odbr 8Vi NederlaiiilB be iai k aaiid Ned HandeiiDa ilsnh dito N W k F c M vp puudbr S ttott Ujrpolbeekb pandbr ftr Hypitbeekb dito 8i OoniKa Uo t ll ui bsnli aaud Inaii Hjpotbeieltbai lE paiidb 4 1 AHaaiIU Gqut bypolh pandb t Mei L U Fr Ltu oert 6 Nlo Heil IJ Spoorw Mij asnd Mg tot Fjxpl f St Spw aand Ned Ind BpoorwegiD aand Ned Zuid Afr Spn aand 6 dito dito dito 1391 dito b lTiUESt oorwl l887 8 A KobI 8 llaid IUI 8piraij AH obl 8 FoLEN Warsohan V eeneu aaud 4 mi jr Buis S pir Mg obl 4 Baltierlie dito aand Fastows dito aand Iwang Doinlir dilo aan t Knrsk h Asow ip kap obl 4 dito dito oblig 4 Amaim ent Pnr Sp Mij 0 l 6 Chic Il orth W pr O aan l d lo diloW n St I eler obl 7 Deu erli Kio Or Spra erl a IllintisCoutraiobl in goud 4 l ouisi d asbiill Cert ï aand Melioo M apw Mij Ie hyp o 6 MïEs Kansas v 4pct pn f aind N ïork Ontasiok West aaud dito l euu bio obtig 6 Oregon Calif lo hjp in goud S St l aul Minu k Manit obl 7 Ua l ao KoofdlgD oblig 6 dit 1 dito I inc Col 1 byp O 5 OaN uh hn Soutb Cert T aand Va O Kall kNa leb d o ü Amsterd Omuibus Mg aand Kotterd Trann eg Maats aand NlD Stad Amsterdam aand 3 Stad Rotterdam aan 3 BlLoiB Stad Antwerpen 18 7 Vs Stad Hrusael 1886 2 HoNQ Theiss KeguUr TeselUcb OoSTBKt Staatsl euing 1860 S K K Ooit B Cr 1880 3 itusit SUd Uadnd 3 1H 8 Nao Ver Bes Hvp Spobl oert I E O Xj A Is i B De Zijde is verljrand xeggen de Dames ais de betreffende kleedingstakkeu zeer dïkwyls slechts na 2 o 3 maal gedragen te zyn sohenren enz in de vuawen k jjgen of a1s Watten uit elkander gaan dat itj echter geeu toevallig iTerbranden der ruwe yde maar zg wordt met opxet om de zyde dikker en goedkooper te laten schijnen met tin en phosphomtuur overladen die de nerf van de ruwe zydedraad opvreet men no mt anlk verven ehargeeren hoe meer de ydb gechargeerd moet worden hoe meer tinbaden sy moet hebben om dit gif eeer iuuig op te kunnen zuigen De geverfde zgde liet edele spinsel heeft dus de doods kiemen reeds in zich eer zy op den weefstoel komt Da daaruit vervaardigde uoogenaamde zpestoffen nweien ns kortgebruik als tondel scbenren al naardat de zgde meer ot minder gechargeerd is Do dore zgde incl maakloon is totaal waardeloos Monsters van mgn echte Jde per omgaiuide De stoffen worden porten tolvry verzonden ADVEKTE MTIEM Stedeliïke Gasfabriek te GOtJÜA De prije van het gas is 6 cent per M en TOOr Kooktoeatellen of Motoren 4 et Onder Mkere voorwaarden worden peicaelen gratis aan de hoofdhuis Terhonden met 15 meter rrije leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgaameteri bedraagt de kunr 10 eeat per maand Bewoner Tan perceelen ïan ten hoogste 2 25 per week kunnen wekeljjks afrekenen en Tan de fabriek lampen kooktoeatellen enz tegen betaling ran eenige centen per week in huur bekomen Prijstrekking 16 December 500 Ö00 Maik aU hoofdprys iu het geUkklgit geval biedt de uiaawste groota Geldverlotïog ilie door de Hooge Regeeriog Tan Hamburg goodgekeuril en gewaarborgd ia De voordeeligi inrioUtiog vaa het mauwe plan bestaat daarin dat ia den loop vaa Bleobta weinige maanden in 7 TeriotingOQ ran 118 000 loten 69 ISO prijzen bedragende 11 349 325 Mark ter Toltedige beslissing zullen komen daaron dsr syn kapitale prjjsen Tan eTentneel 600 000 Mark bij uitnemendlieid eohter 8 prezen il M 80 000 86 prgzan it M 10 000 56 prqsen it M 5 000 106 prijzen il M 8 000 806 prijzen a M 8 00 1 812 iryzena H 1 000 1518 prezen ÜM 400 8e968prqz èM 155 l9t90praM 300 800 184 104 100 78 46 81 1 pr s l prijs 1 prüs 8 prijzen 1 prijs 1 prü s 1 prijs 1 prijs 8 p zen 1 prijs 1 prijs JtM ÜM ÜM ÜH aM aM ilM iM 300 000 i M 200 0 0 il M 100 000 M 76 000 70 000 65 000 60 000 55 000 60 000 40 000 30 000 Ds aanstoands eerste prystrokking dezer groots door den Staat gewaarborgde Geld Terlotlog IS Tan asabtswsgs bspaald plaats te bobben op den lö DJSCMUBEB e k en kost bierTOOr 1 geheel oiig lot sleohts Hark 6 of 8 50 1 half 8 1 76 1 kwart K H K n l s tegen inzending san het bedrag per poslwissol of tegen rembours Alle oommissies worden onmiddetlyk met da grootste sorgTuldigbeid uilgeToerd en ieder speler outTangt Tan ons de niet het wapen vsn den Staat Toorziene ürigineelo Loten zelf iu banden By iedrre bestelling wordt het Tereischte ofBoieelo plan waaruit de lerdeeliog der prijzen op de TerBobillonde klassen als ook de betreffende inleggelden te Tfrnemen is gratis bijgeToegd en zenden wy aan onze Begunstigers onseogeTraagd ua sike trekking de ofiicieele lijsten De uitbetaling der prgzen yeacliiedt steeds prompt onder waarborg Tan don Staat en kan door directe toezending of ook naar Terkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen Tan Nederland bowerkstelllgd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en ouder sele andere aanzienlijke pr jze i hebben w j meermalen Tolgens offloieele bewgzen de eerste Hoofdprijzen rerkregen en onzo Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 850 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te Toorzien dat by deze op dun heehlsten grondslag gevestigds onderneming Tan alle kanten op oeoe zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men geilere derhalve wegens da reeds ophandeu zyude trekking alle orders ten spoedigste rechtstreeks te zenden aan KAUFMANN SIMON Dankiere en Galdwiiielaars in HAMBURG P S Hiermede danken wij bet Tertrouweii Bnu lNKfiL a ons tot biortoa geioho O en daar wij by hrt begin dor nieuwe verloting ter deelne nting inriteeren zullen wij ook voor bet rervotg bamoeid z n door een stipte en rceele bediening de terredenheid van om gatierdfl Begunstigara te yerwerren Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Een pracla tigr xxet irLgrexicla t HEEllEi HUlS met ÏIM staande aan den KAITENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een gToot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Piivaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegjels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tiids Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 geiiriNtEiorPiN bedrukt met Firma per 1000 stuks k f2 f 2 50 en f3 BIJ A BRINKMAI ZOOIV Lange Tieudeweg D 60 Oouda Telephoonnummer 82 Wie zeker zija w da Echte twee bekwame Eikel Cacao te ontruigen tesitmeDgesield en na vele proefnei geii in den handel gekomen onder des num im uitTindera Dr Miohoelie vetraardigd op de beste machines in het wereldoé ramde étabblissement van Qebr Stollw rck te Keulen elsche J pTI2ie eI V Cikel eacao in Tierkanten bassen Deze Eikel Cacao ia met melk gekookt e e aangename gezonde drank voor dagêlijkscb gebruik een i 2 theelqieli Tan t poeder Toor een kop Chocolate Al geneeskrachtige drank bij gevd van diarrhee slechts met water t gebruiken Verkrugbaar by voornaiimt H Apothekers enz l l Ka Vi K praftu M t 1 80 c 0 90 0 0 35 QtneraalTertegeniroordign von Nederland JuHus Mattenklodt Amsterdam Kalveistraat 103 Koninidijke UaeMtuUe fabriek DE HüNIGBLOBMs ii H I van Schalk Co Grands maoasiws j Printemps NO UVEAUT ÉS Wil verzoeken de Damos die ons geïUuatreeni mod dlbum oo liet WlntOP eltoen nooh met ontvanfjoii hebben dit te wiUon aanvraenn aan Rl JULES JtL0ZQT C ru1 HotzeWü wordt dan omgaand gratis en franco toe ozonden Bestellinfton van af 25 fVancs vrij van all kosten aau luns m t 6 verliooRing RiixMilitliktiitoir U Roztndaal R B gevestigd te 8 Oraventume KeppUrttraat S0 en 9 Baby de Regentesselaan vau Z M den KONING van BSLOIË Itulien gijhoentü i ebruikt do allerwege bekroonde en Wereldberoemde 8 perior Druiven Borat Honig Eitraot FLACONS van 40 Cto 70 Cts en 1 verkrggbaar bj Firma WOLFF Co Westhaven M9S Gmda E H VIS MILD Veerstal a 126 te flouda A BOtJMAN Moordrieh J C RATELAND Bos cop B V WIJK OudeaatTT H KOLKMAN Wadditumen Zij die zich met 1 8 Januari op de GOU DSCHE COURANT abonneeren ontvangen de vóór dien tijd te verschijnen Nummers ORATIS BINNENLAND GOUDA 13 December 1897 Donderdag 16 December des avoDdaten balt negen sal de beer G Boot in de VolkaleflsimX io de Eorta Noodgodsteeg de navotgeod Toordrachteo houden Ëen prettige logé door S ran Gle fi eti hoe een kleernaker bargemeeater iverd VryeD toegang hebben leden der Volkaleeszaal dooateura en ledeo Van bet Nut Andere ptrsODen 5 cent De Nedfrlandfcfae B K Volksbond afdeeImg Gouda zal op Zondag 19 December 1897 8 avondg te S nre eene vergadering houden in de saai iKnostminc der SocielPit tOna Genopgenc AIb spreker taX optreden de WelËerw heer W G A H van Berkel kapelaan te 8 Gravenlaod Uet nieawe bestaur van de Itdaatschappy tot exploitatie van stialwaterbroonen te Qaariem sal beginnen bet brongebouw oo in te riobleti dat du ook voor de wintermaanden rendabel wordt Behalve dat de witte muren zdMod geachildrrd worden zal er in de groote zaa verwarming worden aangebracht en een tooneel met toebehooren worden gebouwd De Tweede Kamer zette de behandeling an Haofdatok V der Staatsbcgrooting Bionanlandsehe Zaken voort By art 84 werd bet amendement van den heer Knyper c s om den post te verminderen met 4 X 0 voor da eerste maal uitgetrokken fOor het tractement van een tweeden hoogleeraar in de geschiedenis te Ulrecbt met 50 tegen 34 stemmen aangenomen Ter viering van i aar v fjarig beitaao beef de tooneelvereenigiag AdDindo bestoten een groüten tooneelwedstryd voor Noord en Zuid Nederland uit te scbr i en Deze wedstryd zal plaats hebben den 30n April 7 Mei 14 Mei en 28 Mei des avonds ten 8 are in cMaiion Stroacken Als pryzen zyn uitgeloofd Eerste prya een FE VIL LET OIM kmm iiiL 1 Zy vai in een oogwenk ran mantot hoed en handsofaoeneu voorsieo zonder op de bulp bij t omdoou te waobten dio anders nooit achterwege blesf Ëec gehandsdioend handje nutte twee aecoBden in da zyne en weg was zij De beer Brand liep rerocheidene malen zijn kamer op en neer peinzend bleef hiij voor den ttoel staan waarop A nDie een paar minuten te voren bad gezeten zette kern zuchtend tegen den muur borg de gebruikte boeksu weg en nam daarna plaats voor zijn aohrijfbureBU waar een oogenblik later zijn pen orer t papier vloog A ts we over zijn schouder kijken zien we dat boven bet epistel de gebruikeiyke sanspreking Amice prijkt en lezen wig na een koria inleiding a dingen die ons misdor interesseeren het volgende vOe vraagt me meer bijzonderheden ontrent het aardi e Iserliogetje dat itc by hare studie voor de middelbare acte in t Duitsob help Had ik je gisteren geschreven dan zou misschien je verlangen om niets dan voortrefFelyks vun haar te hooren zyn bevredigd au kan ik niet meer van gansober harte haar lof varkondigen ze hoeft van avond les van me gehad en is zoo juist heengegaan ik voud haar tot na toe lief zacht ta hesehsiden ze had iets masaiaf gouden eeremataal met t 75 tweede prijs een groot ve g zilveren eeremataAl met f 50 derde prgs een dito met f 25 vierde prya een vargold zilveren eeremetaal vQfde prijs een verguld silreren eeremetaai Als ppraooeele pr xen norden uitgeloofd twee vergold zilveren medailles voor den besten liefhebber Voor den eerewedstrgd is een zilveren lauwerkrans met f 100 door het eere comité bevcbikbaar gesteldHoe verregaand eenvoudig sommige plattS landsbewonera in onze dagen nog cyo blgkt uit bet volgende Een vrouw oit een afgelegen dorpje was dexer dagen een dokter in de stad gaan raadplegen Da geneesheer die het druk had onderzocht de patiënte en reikte haar tonder verdere toelichting een recept over In plaats van daarmee naar den apotheker ie gaan keerde de vrouw onmiddellyk baiawasrts eu legde bet papiertj op bet zieke licbaamsdeet Ëeoige dagen later bg den dokter teruggekomen verklaarde zy geen beterschap te kunnen b epenren ufschoon zy bet papiertje trouw gedragen bad De geneesheer lachte hartoiyk en baatste sicb sijoe patiënte nader lo te lichten De patiënte wa dus ongevoelig voor suggestie Dezer dagen werd bet elfjarig loontje van deu veehoeder J P te Oodemirdnm door eene kat op da hand gekrabd Oogansobii liik aren de kwetsuren van geen beteekenis doch aldra zwollen band en arm zoozeer op dat de mouwen loagckuipt moeaten worden De inmiddels ontboden art U constateerde bloedvergiftiging doch mocht er gelukkig door tgdig toegepaste middeleu in slagen de pgo te verzachten en genoemde lichaamsdeel en voor amputatie te behoeden Een merkwaardiger vondst dan te Boshuizen gemeente Vonraai heeft plaats gehad zal sicb ten buidigao dage in ons dicht bevolkt Nederland wel zelden voordoen In een afgelegen boscb werd eene but go vooden welker beataan niemand bekend was men gist dat ze heeft gediend tot sobuilplaati voor dieven die in den laatsteo tyd den om trek onveilig maakten Zaterdagavond ongeveer ten half negen ure is een uitslaande brand ootataan in een byua voltooide villa aan den nieuwen Badhuisweg tegenover de meisjeakostichoo te Scheveniogen De brandweer beperkte den brand tot het sonaterrain Zij werkte met 2 stralen op de waterleiding De stoomspuit ter plaatse aan wezig behoefde niet in dienst te worden ge vrouweUjks wat baar een gelukkige togenateUiug deed vormen met een groot aantal barer medeonderwgzeressen een enkelen keer nieendo ik wol eene te bemerken dat ze ook al was besmet met grillen en veraudertgkheid d ch voor do les om was verweet ik mij m n zwartgalligheid vooral als ze haie mooie donkere oogen die let taeonds en eemoe digs hebben tot mg opsloeg ifDaarby heeft ze een Hinke dosis gezond verstand een met alledaagaoh verschijnsel bg onze dametjes Wat is echter van avond h t geval Ta verschijnt met een bril I ir e weet niet hoe daardoor baar voorkomen raranderd wae Ze was op en t op ood sohooljuffrouw in den oaguiistigen xin van het woord vooral toen ze ook nog op oen zeer besliste wijze oen punt van verschil dat zij bij hst roohta sind bad verdedigde Ik zon niet willen dat mgn vrouvr roe op zoo n wgze miJD ongelijk ondsr t oog bracht Ik heb mijn aanstaande vrouw dan nog liever wat minder verstandig en minder xanlippeachtig t ïs misschien dwaas en onverstandig oh bten ik ben niet wijzer vDan is er nog iels yZe beeft wel aan mij kunnen bemerken dat tk haar aardig vond ik hob t een enkelen keer vrij doidelyk gezegd hierop kreeg ik nooit eenig antwoord dtknyis was ze dan zelfs stiller on koeler dan anders ik vind het echter flink van een meisje dat ze gevoel van eigenwaarde toont zoodat ze daardoor eer mga toegenegenheid deed toenemen dan verminderen Door t opzetten van don bril eohter die haar leelgk maakt wat ze zeer zeker weet toont ze dat zij weinig prijs stelt op mija liefde ik rerbaild mjj dat ze daardoor heeft willes zeggen D sttld De commaudant der brandweer was op hot terrein aanwezig Men seint ons nit Rotterdam Omstreeks middernacht luidde te Kraliogen de brandklok voor een uitalaaude brand in de Annastraat 12 welk perceel beneden en boven in Uchte laaie stond De bewoners bestaande oit twee gezinnen waren reeds ter ruste doch werden tgdig gered Het perceel is uitgebrand De Kralingscfae spuiten biuscbten het vaur De schade wordt grootendoeïa door assaranti gedekt Wel was de Uotterdamsche brandweer opgeroepen docb behoefde geen dienst to verleenen Btaten Oendnua 2e KAïint Zitting van Zaterdag 10 December Het debat over booldatuk Hinaeolandsch Zaken wordt voortgezet Bg den post universiteit te Utrecht ia een amendement Vermsoleo voorgesteld tot vermindartog met f 4000 voor een nienweu hoogleernar in de geaohiedeois te Utrecht De heer Knyper achtte dien boogleeraar volitrekt onnoodig en wilde wel geld geven doch om aan één nniversiteit bet onderwgs volledig te doen zgn De minister van Binoenlaadsche Zaken bestreed bet amendement als berustende op het stetselKnyper om alle Eyks Uuiversiteiten en 4l4 lacQlteiten bahaWeééoe te laten doodbloedeo wat formeel in strgd was met dteo gesst en de letter der wet op bet hoogar onderwüa Op die wgte tracht men door een acbferdaar binnen te brengen wat men door de voordeur niet kan binnenlaten Hg ia overta1 d dat voldoend onderwga lo de geschiedenia te Utrecht een tweeden hoogleeraar eiicht De heer Kerdgk ia niet overtoigd van de Doodzakeiykheid der uitbraidiug Hg aeht ook ons Laad te klein voor drie volledig toge richte nniveraiteiten en de leerkrachten te baperkt en ontkent dat het niet toeslaan van een tweeden professor zou atryden met de wet op het H O De heer Varmenlen conatateert dat de Commissie van Rapporteurj eenparig zgn amendement oodf riteunt doch inaakt zich tos van de toelichting Da heer Van Karntibeek bestrydt hst amendement De Minister bleet terk beatrgdsn bet ateteel Koyper en verzekerde de beer Kerdgk dat van den minister geen wetswgziging in dien geest 18 te krijgen De heer Drucker iü om financieele redenen vóór bet amendement maar dringt asn op uitstel Het aonendement is aaogenomeo met 0 tegen B4 stemuen maar geen moeito om je aangenaam bg me te maVen t helpt je niets ik verkies mijn rrghoid en het zorgeloos leventje dat ik leid boven het genot dat me wacht als jou vrouw aZs haci zoo lang zonder bril lesgenomen dat ze t best op die wijzo nog een paar maanden bad kannen volhouden indien ze lust bad goliad jegous mij wal meer coquottorie aan don dag te leggen nMissohien beeit ze gelijk dat ze haar tegenwoordig lot met wit verwisselen mot dat wat ik haar kan aanbieden we zouden aamsn mot later miaachien nog eenige kabouters er bg mosten levoa van ongeveer vijf en lwintig honderd gulden lerwgl ze nu vour zioh alleen over een elf a twaalf honderd kan beschikken en Inter gemakkelgk meer kan verdienen Als ik hertrouw zal t best zgn moer mijn beurs en verstund dan mgn hart te rnadplegen niet waar oude jongen F Ik ben verbaasd over de lengte van mgn epistel als das Weïb er niet een rol in bad gehad wns hg onmogelijk zoo lang geworden l aat spoedig iets van je hooren Als steeds 1 t BaiND t Is een paar maanden later Annie heeft moeiIgke dagen achter den mg zs heoft examen gedaan en is eenige uren fteloden van Den Hnag teruggekomen om peraoodl k aan IJze en hareu Isermoestcr de tijding te brengen dat tg geslaagd is Haar kalmte en bedaardheid vormen esn eterk contrast met de opgewondenheid van Lize die maar niet moede wordt om steeds naar allerlei bijzoDderbeden Bg de vardere babandtlmg der artikaUa verdient uelding dat ook de snbsidia onitr gemeente aan de Rgks hoogere borgenohool door onnen afgevaardigde is ter sprake gebracht Da heer van Bylandt Qooda acht niet voldoende gemotiveerd de aan Gonda opgelegd tegamofltkoSDiog aan bet Rgk wegens da varandering van de boogare burgerschool niat dris jarigen caraas in et ne mot vgfjarigen oarsus Wil de minister verandering der betrekkelgke overeenkomst ernstig ovarwegeo De Minister antwoordt dat bg in billgkhsid ia voor de opheffing van bet bedr maar aarzelt wegens de flnancieele gevolgen voor het rgk Da miuiater ui er met sgn ambtgenoot van fioanciëu ook aan billgk o rechtvaardig man ernstig over sprakoD Een groot daal dar zitting waru voorts besteed aan bat imendemeat VerBiaalaD c i om de stiobtiog van aan r h bargersobool ta Halder niat goed te kenren Het ongewoon versobgnsel deed sioh voor dat de afgevaardigd van bet distriet in alki hoofdplaats deza inrichting gaveatigd lal worden er met kracht van redeoen tagan opkwam Hat geval is achter mlodar verwonderiyk dan bet schynt want voor den heer Staalman is de faoogere bnrgerscbool aan bet paard vas Troja geiyir dat niets dan onheil in da gameent dreigt i braogan De redenen van den hear Staalman op tal van plaataelgke bgzondarhadaa gegrond en mat veel atallighaid voorgedragen vonden t anspraak bg da besren Ferf en Varbsy dia de behoefte algelegeo stark bevolkt pant aan goed onderwy in het licbt stelden Da Miniater v rdedigde zgn voorstel met kraabt doch liet de beslissing aan d Kamer over Da stemming ii bepaald op baden balf tw daar vele ladao raad waren vartrokkas In Engeland aehgnt ean groote aute van vrgheid ta bestaan iaat betrekking tot het begraven Omstreeks drie jaar geleden stierf ts Brockenbnrst een jong m iaje maar tot verbazing en ergernis der dorpaliagso boord man niet van begraven D gazondheidsooamisaie werd gewaarschnifd maar den tood mnobtolooi daar bet lyk in een hermelisob geslolaa kist was geborgen Uet een ge wat decommïssis bereikte was dat da kist nit de woning naar en schnur achter bat bnis ward ovargabraobt Eerst na is de kist wsike byna dria jaar gestaan heeft naar Schotland varroard om daar te wordan begraveo te vragen aangaande het examen en de rxanioatorsn Aonis beantwoordt alles zoo goed zs kan deoh bare blseke wsngen en groote oogen die door een donkeren kring zgn omgeven tooneu duidelgk dat is moe ia doodmoe Geen wonder ook Den vorigeo nooht sliep ze slecht de7 n geheeleo morgen en middag werden door het examen in beslag genomen daarna sponrda ze terug naar Amsterdam waar zo earat haran leormeeator met don uitslag bekend maakte om eiiideIgk meer dood dan lerend op de Marnixkade terug to komen liize begint liet weldra te bemerken ze bedwingt haar rerlangen om er dadelgk moer van te vsmemeu er 18 echter iola wat ze nog noodwendig weten moet ze vraagt dus i V n wat zei je leermeester toen je t hem vertelde j Hg wenschte me van barte geluk Meer niet F ifNeen wat dan meer F jyOch ik dacht hg zou er bjj hst heeogssn nog ists hebben bggevoegd bijvoorhee d dat t hem speet dat ge opfaieldt met lesnenen dat hU je nog wet eena hoopte te sten dat hij je een prettigs leerlinge hsd gevonden of ista dergelgks vWaartoe zou dat gediend hebben zegt Annie met een licht blosje We z n onze periode van sentimentaliteit lang te boven en zijn beiden zeer Terttandig tot de ooocluiie gekomen dat vrghoid zelfstandigheid en het vooruitz cht zonder v el geldzorgen bet ieven te genieten in ruime mate opwogen tegen eenige vervlogen idealen Hloi tolgt