Goudsche Courant, dinsdag 14 december 1897

SOl Dl UTBICBT Uanda 6 80 6 84 7 61 8 81 9 07 10 19 10 67 18 00 18 68 0 Uadew 6 86 f V 11 14 87 Waardsa6 48 8 10 11 8 46 Utitskt 6 08 7 4 8J8 9 0 11 89 10 11 48 11 88 1 16 8 08 e 0 U 1 A A U 8 T E K D A 1 aada 7 il 9 4 10 67 1 10 4 11 Amatodam 6 81 1 JT 10 6 l i 1 1 6 15 AaDgevaogeD 1 October 7 81 Wlnterdleost 1897 98 eoUDA aOTTIBDlU ll n 18 18 1 6 1 84 8 4 8 67 4 6 U 8 18 8 11 86 18 8 c 11 4 1I 46 11 61 11 8 l 6t 1 68 4 4 16 6 10 KOTTIRBA U e O D S 1 6S 10 10 11 86 11 60 1 7 Directe SpoorwegverblBdlngen met GOUDA 10 1 64 10 11 11 1 7 60 6 S0 88 47 10 18 10 80 11 8 6 81 7 6 48 6 66 11 64 li O 1 47 6 88 7 10 7 48 8 18 M aovBk Dnv aai 6 Ookda Zevaahuiaea Uoerkapelle Zoetermeer Zegwaard Voorburg s Haga S 7 80 8 80 16 0 16 10 14 11 16 18 10 18 18 1 87 8 46 4 4 6 16 6 64 6 11 7 84 7 68 8 88 8 64 10 10 8 11 16 M 7 48 8 4 1 40 8 04 10 t Z 7 68 8 61 18 61 8 18 10 81 V 8 07 1 08 1 06 8 10 88 aH lt 08 0 4S 1 84 10 44 11 48 11 46 1 10 8 06 4 16 6 16 8 66 6 6 N 8 04 8 84 10 8 U S 11 44 8 17 4 8 6 06 6 66 8 86 10 17 10 86 7 10 10 84 8 84 8 84 7 18 8 48 10 41 8 60 6 08 4 7 80 8 69 11 1 ll I DEN HAAS eOUOA sUage 6 46 7 80 7 48 8 SS 9 46 10 1111 87 1 1 86 44 8 40 4 06 4 S8 6 80 6 1 7 18 7 66 8810 08 Toorb 6 6 10 17 1 41 4 89 6 18 t 84 f Z Zerw6 6 10 8 1 66 4 68 6 80 9 48 a Zev ll 6 17 10 48 06 6 04 6 S9 9 6 Ooada 6 8 7 48 8 18 9 08 10 1 10 6411 67 18 601 17 8 14 4 08 4 88 6 16 6 60 7 48 8 88 10 10 10 88 ü T R E O H T 8 O O D A irtreeht 6 88 7 46 8 49 9 80 10 16 10 88 11 88 1 8 08 8 66 4 48 6 86 6 S6 7 66 Weardar6 68 8 06 10 88 11 66 4 16 7 18 Oidewater 7 07 8 14 10 46 4 4 Souda 7 1 8 S7 9 6 10 6 11 10 11 11 1 8 8 40 4 87 6 0 6 07 AKSTEIDAH aoBDAAmtardam0 8u 7 06 8 10 OO 1 4 6S 8 46 4 46 Oooda T M 8 H 11 U M l ll ltj 1 6 4 41 tA 10 84 10 64 11 10 MJO 10 17 10 86 11 41 H liUnliku in Toler ii oiidar hondni herhuldelgk lOotkomaDd aoftl dat lyo oonuk altbua mwatal heeft ia gebrek aas kalkhoodande ToediDgutoSen veiaig Tertch vaUr cd gadealtalgk ook ia Ie rngen aaoleg vaa de zitataDgen ladieo in dea wiofcer de hoeadere dikwerf degealaag op de lititaageu of in bet bok lich brtioden aa liob ilecble om ta eteo daarian lervgdereo den nemen ig nit nrTaliog de g vooata ean sich ta plakken ea elkaar ta pikken Ea ala dea een radar loslaat en de ben bet oadarala eind in da enarel neemt Tiodt zg eene rioeistof bload die haar welkom is ter ferrangiag san bet baar ontbrekende water Zg gaat dan roort n aer taderea nil ta pik ken en geeft anderen bennen de bat spoedig nadoen een slecht voorbeeld Daarom voorkome men bat euTel door roldoende beweging mogelgk ta makao door friscb water in orerTloed beschikbaar ta stallea en waar het mogelgk ia de tilstangen niet te kort bg atkan dar te plaatsen Ook verznime men nooit ia aan hoak san dan atal steeds eenig kalkpnin aanwezig te doen ijjn Uit Zaeawsch Vlaardingeo acbrgft men aan de ra In de afgelaopan waak ia ar waar menig baastjs de Belgiacba grant orer galrekban Tocb ia het getal geringer dan in de Torige waken wgl de aanroer nit Holland geriager waa Ook waren da sMokkalaars daie week niet gelakkig Menige ontmoeting mat de Belgische aaabteaaren had plaats en telkens moaatan de smokkelaara met rerliei ran eanige koeien terogtrekken Zoo ontmoette Donderdagnacht aan bende ran roim 100 man geleidende een 0 tal koeien eeniga ambtenaren die spoedig mat bnaae rerolrrra begonnbn te spelen Daarroor haddan de amokkalaars ontzag en de meaate kozen bet hazenpad twee hnanar rielen echter in banden dar ambtenaren en konnen na in da garangania bitrutten Tan banna nacbtelgke tochten ook werden acht koaian door da aoBbtaaaran in beslag genomen Vrgdag rerspraida zich betgernobi dat d der imokkelaars oor 50 fr de ambtenaren op da boogta had gebracht en men daaraan den on aastigen nitalag ran dea rorigaa dag te rijtea bad Men kan begrgpen welke algemeene rerontwaardigiog er bearscnte en o oedige wraak werd geawomo De rerdaohte werd denzelfden arond aaogarailen ea zoo miahaodeld dat mea hem oog niet naar huia beeft kannen rerroereo Twee assbteoareo brachtao bet er aog alccktar a Zg warden door e n grooteo Iroep orerrallan Een kon ofseboon gewond nog de ilncbt nemen da andere blaaf mat nitgarnkten baard bloedend op dan weg liggen Vrgdagmiddag heatt in het groot scbeeparaarwater onder Franeker aan aanraring plaats gehad tnasoben het gzaran schip Drie Gebroedere schipper Van Kaimpema geladen mat steen bestemd roor Aaaen en de atoomboot aNgrerbeid II kapt P de Jong ran Sneek Drie Oebroedersa is gezouken nadat het gezin waa gered an aan den wal gebracht Een nieuwe aanranding Men seint nit Amsterdam In da Wasterdokatraat is Zaterdagavond omatreekt half acht weder een meisje gestoken 8 10 8 36 11 48 8 40 9 88 06 6 8 8 08 6 11 6 1 6 Oaada 8 8 7 6 Hoordiwht 7 8 Hiaawarkerk 7 8 OapaUa 7 46 BoHeidam 1 7 66 M lU a SIsacUii Bottatdam Oapallt Kiaawerkerk Hoordaaebt Baada 80 6 16 8 8 4 46 4 68 6 04 6 11 6 17 Clara Jeannetta de Vriea een flink opgegroeid kind ran nauwelgks 14 jaar wonende in den Zandhoek werd door hare moeder met een paar gestreken japonnen uitgezonden naar een klant in da Westardotstraat Op haar acbelten stak de dienstmeid bet hoofd nit een der borenrenstera en riep baar toe dat zg aiaa wachten zoo Terwgl nn da dienstmeid de trap afliep kwam ean lange man met smal en bleek gelaat lang haar en baard met aan bonte mata op bet hoofd an gekleed in blaaw boaaaroen waarorer ean korte ju an pilan bioak Tan aabtai twee karren dia mor bet bnia stonden te roorsobgn Irad op bat meiaje toe en atak baar in da linkerborst Op haar hnipgaroap kwam een haar die daar ia da banrt binnansbnia met een kind op de knie zal toeschieten Van den aanrander was niets meer te beapearen Het meisje bracht hg naar ds apotheek lan Nienaber en Kisjea op dea hoek ran de Buiten Oranjestraat en den Haarlammerdgk waar een laar inge een eerete rerband legde Inmiddels werd de politie gehaald en onder haar geleide roerde men het rerwonde kind per rgtaig naar het Binnengastbnid De geneesheer kon cnnatateeren dat da long niet geraakt waa en het meiaje kaarde te roei hoiawaarts met de waarscbawiag dat zg zich terstond moaat laten tarngbrengen zoo zg bloed mocht gaan opgeran Niet lang was zij thois of baar an baren ondera werd rerzocht op bat politiaburaao aan da Ondebrngalaeg ta komen wgl man daar een rerdaohte had bianengabracht In da ham t ran de Haarlammerdgk tocb bad bet geral teratond groota opsobnddiog gewekt Voorbggangara die zeiden den aanrander gezien te hebban waren bij tientallen te tellen Een alagarsknecbt had den rlaobteling nagezet en achterhaald en aangegrepen maar kreeg een paar stompen op de oogen zoodat hg den bnit moaat loalaten Fen werkman bad den aanrander baat gehad waa orer een kar ge strnikeld en waa das ook mat leege banden blgren ataan Kort na de aanranding ontwaarde men in de baart een man die op acbterdochtwekkende manier rondzwierf Eerat werd gegist daarop gezegd en apoed g nitgawbreeawd det hg de moordenaar was De man wa d door da politie gegrepen onder toeloop van eeo massa rolks naar den politiepost gebracht en ran daar naar het eommisiariaat aan da Code Brng gebracht Voor dit gebonw renamelde zich een menigte die in groepen geacbaard het geral besprak en opkeek naar de rerlichte renstars naar da acbimman ran ralep rsonsn zich op da gordgnen afleekeaend Daarbinnen werd da arreatant geconfronteerd met het gewonde meisje met den nitstag dat de man op trga roeten geateld werd De hoofdcommissaris van politie en da oommiaaaris van da 6e aactia waren drak in ds weer met hei ondervragen van tientallen personen die da maeat tagenatrgdige madedeeling daden De signalementen Ifkeo maar weinig op elkaar De een zei een moti da ander een pat met blanwa klep een derde had gezien dat de aanrander een ronde boad op bat hoofd had Bet waa gaan gamakkalqka taak nit dien chaos van verklaringen de vermoedeljjkiwaar beid te aifieo Het wsarscbgolgkst lerk ten slotte dat da aanrander gevlacbt ia daor de Bikkentraat Behalve da commissaris da haar J A Franken bevonden zirh aan het commiasariaat de hear Baonhanwer en da aubstitnat officier baron d Ivoj Bg da gamaantopo litis ta Haamatedi ii aangifte gedaan door ean ISjarig meisje ait die gemeente dat zg Donderdag dea aronda halfaeren ia aohterrolgd door een haar onbekend fataoanlgk gekleed man dia haar mat een mes dreigde proo a rarbaal is opgemaakt H 0 Ta Ngmagan is een van de waarsobgalgk in Ooilaohland vervaardigde an leer badriegaijjk nagemaakte bankbiljetten van f 25 in betaling aangenomen 10 IC S8 10 48 10 40 8 47 10 18 7 61 8 x 8 88 10 16 Bg aandachtige beschonwieg valt de onechtheid dadelgk in het oog meldt man da klaar i 1 doakardar dan die van da echte de ogfers zgn wat grooter en het beate kenmerk in da waarsobawing tegen namaak onder aan het biljet staat niet gevangenis maar igelaDga nist Voorts ontbreekt bet watermerk en voelt bat papier eenigszias anders aan Herinneringsboomen Het geopperde dankbaald tgdens bat kroningsfeest onzer Koningin in Sept 98 in reracbillaode kleine en groota plaatsan raa ooa land een of maar berinneriogaboemen ia planten zoeala dat in andere landen en roornamelgk in Amerika gebrnikalgk is wordt in de tuioboawbladeo met veel waardeering gesproken In Sempervireni kwamen een drietal artikelen voor Het Ned Tninbonwblad voegt aan het artikel dea heeren Dndok de Vlii en Witte het volgende toe Ongetwijfeld zat de linde zooals door meerderen reeds is opgemerkt geworden de meeste aanbeveliog verdienen deze boom tocb alaal gamakkelgk aan en ontwikkelt zich in weinige jaren tot een flink exemplaar Het is een boom die op onzen bodem thais boort en ala Hollandscha linde overal gewild ia Hg wordt wal wat vroeg geel dikwgls vooral in daatadeo spoedig kaal da krimlinde wint bei in dat opzicht verre an ook de vale honigdanw is lastig maar men vergete niet dal hg vrg geplaatst een schoona breada kroon vormt dia in de lente al apoedig in blad komt en in den zomer rijk bloeit met golen bloeaem waarop doisendeo bgen afkomen din dan door bnn vroolgk drak gegooa one herinneren het werkzame leven van bat arbeidzame Nederlandacbe volk ala de ngvara bgen geschaard om de geliefde Koningin c Dat v or de berinneringsboomen op de linde de kenza zal vallen acht de beer C J Leendsrtz die een artikel over bovenbedoeld onderwerp in bet Leidsche Dagbl acbrgft meer dan waaracbgnlgk De linde ia ook bg net Oermaaosobe volk de boom bg ailnemendheid Wel is waar werd onder den Eik recht gesproken doch dit geschiedde veel meer zooals Hana Sacba zich nitdrnkt Unter den Himmel bei der Linden Dit gebrnik aterkte zich zoo ver nit dal ta Norlorf in Slerawgk Holslein een drie siaasmiga lioda was waaronder bnwelgken en overeenkomsten werden gesloten welke door de contracteerende partgen werden bevaatigd door dan dnim tegen den atam te drukken Jacob Van Maerlant in Natnr en Bloeme VIII VS 913 c verbeterde lezing van dr Eelco Verwijs getuigd dat de linde is in Dietsland Die minlixta boom van scadan En dia acoenste oeo van bladen Waaneer de liade alléén staat bigft de kroon gewoonlgk vrg dicht gevold er ligt iets bavredigs io haar karakter dat baar van dan zalf bewoaten IS eik en den plechtigen l eak ondariicbeidt Za niBaltt dan ook ean mear liaflyken indruk Welliobt is de veronderstelling niet te gewaagd dat da herioneriog aaa den heiligen Vggeboom Ficas religiose io Azië waarmede da Linde galgkenia beeft in den omvang dien de kruin van verkrggena ia en den hartvorm der bladen er toe heeft medegewerkt üm hem tot den lievelingaboom van alle Qermaanacba stammen te maken Da linde ia nog bg ons de dorpaboom hg niinemendheiil Voornamelgk wordt zg gevonden op dan brink bet dorpapleio dat meestal in da nabgheid der kerk is gelagen Onder de schaduw van baar takken en bladeren worden de gameenacbappalgke belangen besproken en apeelt en danst de do psjengd Herbaaldalgk is ar dan ook io onze literatuur sprake van dit gebrnik sEn ginda bij de linde klonk vedel en trom Daar danste en woelde de vrootgke drom zegt van Beera in zgn gedicht De zieke Jongeling Ook op de kerkhoven wordt de liod geplant zooals bgr Tollens ons vertelt in De doodgrarer welk gedicht als ik mij niet rergis uit hei Dnitach is rertaald 6 6 61 6 14 66 6 0 6 09 6 16 6 6 60 6 40 8 45 6 10 4 10 6 8 1 44 1 64 01 i OS 14 4 4 60 4 67 6 04 6 10 8 0 4 06 4 89 Reeds bad ik lang ia voren Aan d oever van den Rgn Den lindeboom verkoren Waar eens zijn graf zou zgn terwgl eiadelgk om nog een enkel voorbeeld te noemen in het drama Margaretha de gevallen rronw bg da tarugkomtl in haar darn ia tranen nitbarst ala ze bij bat zien der linde waaronder za ala kind heeft gaapeeld aan bare scboldelooze jsogd wordt herinnerd Da getlachtsnaman van welke bet woord linde den wortel vormt zgn dan ook bij ona vaal tairgker dan die welke op andere bootsen betrekking hebben Wg herinneren alecbta aan namen als Van der Linden Lindadeboom Ter Linde Licdenhoat ja ik heb zelfs een famitienaam Lindebloeaem gekend Ook zgn er we nig steden of durpen dta niet bon lindebeuvel lindagracbt of onder de Linden hebben Het gebrnik om bg do geboorte tan een kind of bg andere gelegenbeden een boom te planten rindt zgn verklaring in bet geloof onzer roorondera Dezen toch kenden niet alleen ato de dieren maar ook aso de planten een ziel toe en algemeen haarschie niet al aan bg ben maar beslaat nog bg tal ran andere rolken in alle deelnn der wereld het geloof dat er een geheimzinnige betrekking bsataat intacben menscheo dieren en planten en dat om nu slecht de plaoteu te noemen aan aan boom bet lot ran een meneob en zelfa nn een geheele familie verbonden is Men vil dat da Zwaedsche geilachten Lin naeoa Lindalioa au Filiaader hun naam ontleend bebb n aan een en denzelfdea lindanboom met drie zware takken staande ta LindegSrd ia het Landschap Fiureden Toen het geslacht Lindelias oilstierf rerdorde een der takken een ander kreeg geen bladeren meer toen de dochter ran den beroemden Linnaeus overleed en toen da laateta Filiaadar ten grare daalde waa da kracht van den boom geheel uitgeput De atam bestaat nog en wordt teer in eere gebooden De Multiplex schaats met riemenbevestiging Het il de gewoonte een nienw artikel door middel ran eene korte beaohrgving bg bet publiek te introdnceeren Aan dat gebrnik getrouw wilhn wg zoo kort en zakalgk mogelgk da aaudacht vestigen op de Multiplezacbaats met riamen beveatigiag Z ar zeker hebbed velen geane bgzondere atndie van aobaataan en schaatseorgden gemaakt met het gevolg dat wanneer de winter invalt zg zich onoordeelknndig van allerlei schaaiien niet voor bon doel geschikt vooriien Zegt bat apreekwoord een gezonde ziel woont alecbta io een gezond lichaam vaozop zoo men kunnen zeggen slechte op eorracte scheaiian ia goed achaatseurgden mogeiyk Ën evenmin ala vela acbaaiaenrgder de techniek van bet achaataeurgdan kannen erenmin zgn vela achaatsanlabrikanten grondig daarmee op de boogta Hat baste bewga hiervoor vindt men in de bsataande fabrikaten welke het eei a meer bet andere minder gebreken rerloonen of dikwgls van allerlei overbodige en nottelooze nieawigheden voorzien zijn die eene goede beoefening van het sckaatsanrgdan in den weg staan Zoo vindt n en scbaata n waarvan bat voetstuk den vorm van den ooderkant van een scboeu vertoont oogonscbgoljjk preoiitoh bigkl bg neder inzien het overbodige eener dergeIgka inrichting Volgens Wiarda s Tbaoria van hst loopan voorkomende io de Ned Sport van 27 Pebroari 1892 is het scbaaisanrgden etno glgdande en bei loopao eene rollende beweging daar man onze beenen als spaken moal besoboawen en onta voelen te vergelgken zgn met beweegbare stukken velg van ean rad Omdat no onze beenen benrtelinga tot ondersteuning en voortstawiog van ons lichsam dieaen ia de menech uit een mechanisch oogpunt beeohouwd een Mnwiolig voartnig een monoc ole De natuur beeft derhalro dan mensch nu bg niet vliegen en zelden schaatseorgden kan niet misdeeld tan opzichte van bat vermogen om zicU op de gamakkeljjkata manier te varplaateen TUd vao Greeowich 10 86 1 8 61 9 66 7 66 8 0 8 0 8 16 8 86 6 86 11 80 10 0 10 64 9 87 9 47 9 84 10 01 10 07 8 48 9 10 10 16 6 17 7 86 6 87 6 84 6 416 47 10 04 10 11 10 18 10 86 10 84 7 46 07 10 0 6 I 9 86 49 10 84 7 46 1 Dit het reorgaande blgkt dat de onderkant van den seboan welke zich gerormd heeft naar de rollende beweging ran het loopon in betrekking tot de glgdende beweging ran het schaatsenrgden niets ter zake doet en men dna bg BchaatsenceuBtruotie slechts op de steunpunten bg het staan op den roet heeft te letten Om niet te spreken ran de onzinnige Tormea ran acbaatsen welke men thans nog aantreft met groota en zware krullen of zooals in Friesland met loodrecht opgaande van scherpe punten roorziene halzen als gold bet eiken passeerendeu sohaatsenrgder ar mede ta rangen wgzen wg er op dat ook rele der andere rormen ran schaatsen nog vrg wat te weaschen overlaten Zoo beeft bgv de veel gebruikt wordeude Ualifax achaata en hierop vestigen de Oostenrgksche schrgvera ran het degelgk boek Sputea tui dem Eise eveneens de aandacht daargelaten nog de talrgke schroeven met bgbeboorende schroevendraaier en veeren de onvergoeflgkste font die men zich in een scbaata kan denkan Door de hefboom beweging toch wordt het Bcbaatsgzer zoodra de acbaats aan den schoen atevig bevestigd is onvermijdelgk horizontaal krom getrokken Is die horizontale doorbuiging van hét schaateengzer voor schoonrijden kunsirgdsobaatsen bg zacht gs reeds eene zeer slechte eigenschap roor hardrg schaatsen is de Halifax bevestiging in het geheel niet te gebruiken m hoe de genoemde schrgvers niettegenstaande zjj de fouten kennen haar zelfa voor hardrjjd en tochtschaata durven aanbevelen is ons onverklaarbaar Het Multiplex achaata sjsteem voldoet in een beknopt iustruiuent aan alle biUgke eisohen die men zich bg het schaatseorgden mag stellen De voordeelen van dit systeem en de wgze van gebruik er ran zullen in de volgende aammers worden opgenoemd Wurdt veri l l Buitenlandscli Overzicht Keiler FrtDz Jüzeph beeft den boBli seudeD sUp gedaan ea op eigen geseg de oiRatrAgeleo rerordend welke Ikugs eeo parlementairen w niet waren tot atiod te brengen Men moga bèt betrearen dat de toeatandeo in aen oonttitDtioiMl geregeerden staat leiden tot zulke eeo terzydelwlliag tan de wat erende macht niemand zal ODtkenneo dat het noodig ia dat de keiler doet wat dea rgksraada ia Dairby komt dat het zelfstandig optreden Tan den keiier eu bet kabinet geen willekeurig ingrepen in de reebten der TolkiTertogeDWJDrdigiog is de grondwet geeft het uitvoerend gezag aitdrnkkelyk de befoegdhetd te doen at thans gedaan wordt Ën hoewel naar bgaa alle beoelenaari r a bet taat r cht aanneoieD matige twyfel beataat of een keizerlgk beslait roldoende is waar het geldt de regeling van de gemeeoicbappelgke belanden Tan beide deeleo dor monarchie daar 8 aat ten minate boren bedenking de bevo dheid Tan den keizer om by gemiaaanovereenUemmiog zelf te bepalen w lk aandeel beide ryken ia de gemeenacbappalgke nitgaren zullen bedrage n Van s keizers beslait in deze heeft Von GtHtacb mededeeling gedaan aan de commiasiea nit de beide zijden rsn deo Bükaraad maar hy voegde er bij dat de regeering de hoop niet heeft opgegereu lóor 1 Mei 1898 den door Hongarge gestelden niterst n termya roor de rernieuwing ran het rergelyk tot o ereenitemming te komen en zoodoende laogi wettigen weg roorzieoiDgeo te treffen aangaande het handels verdrag de doDaoerecbten en de Ooatenrgk cb Hongaarache Bank Id hoaver kans beataat dat die hoop rerwezenlykt wordt hangt ran zooveel omstandighoden af dat bet verkeerd ware te trachten in wat na roorralt een aanwyziog roor den Termoedelyken afloop te rinden De clubs der linkeraydfl hebban in eeneomnnDiqaé haa leedwezen oiigedrakt over bat mialnkken der oaderhandelingeo met de regeering dear zy de noedcakeiykbeid erkennen om met bet oog op de eoonomiache balangen dea Kyka den wetgetenden arbeid te hervatten Zg btyreo daarom bereid overleg te plegen orer en wettelgke regeling ran het renchil pQQt taaaohflu d b id national it ten in Bohetueo Een roor de regeering minder gaoit gteeken il dat d eendracht tnaaoben de Poten en Czechen door d jongste gebeurteniiaen niet heeft geleden Eoodat de regeering meer dan men aanvankelgk meende met beide groepen te rekenen zal hebbeo De Italiatoicbe minisleriaele crista ia rermoedelgk opgeloat Da heer Di Rodtni stond er op dat de heer Zanardelli en eeoige igner partggenooteo io het nipuwa kabinet zoaden worden opgenomen ievena wilde bg den markiea ViscontiTenoata behouden doch deze had aanvankelgk orerwegeode bezwaren tegen het optreden in een kabinet waarin ook den tilüralen e n helangrijke plaats koq worden verleend Diana verzet ia door Di Rudiai overwonnen da markies ViacontiVe noata heeft da portefanille van buitenlandache aaken weer aangeaomen en toen dit eenmaal geschied wu had de heer di R dioi met betrekkelgk weinig oioeite zgn miniiterie aamengeateld Set kabinet bestaat rulgans da Tines nit de rolgende faeeren Di Rudini minitterprestdeni en aiinister van binnenlandsche zftkan Brio marine Jjozaati achatkiit Codronebi onderwg Zanardelli j a at tie Sao Marzano oorlog Viicooti Venotta buitenlandache zaken Branca fioanoiën Picardi openbare werken Coooo Orto tand bouw en handel tjincj p08ter jen en telegrafie De premier een SicilJaati ran afkomst ia conservatief erenala de minister raa tuitenlandacbe zaken die eeo diatrict ran Lombardye rertegeowoordjgd en de heeren Lmzati en Brenoa ran wi de eerste is een Venetiaan de tweede een Uapolitaan Libe aal daarentegen ia de haar Zanardelli de miniater Tan jaatitie afkomstig nit de Lombardisobe provincie Brescia ala ego pirtygQuooten kunnen worden beschoowd da heeren Picardi en Cocco Orto Graaf Codronebi ia eoaserTBtief en de heer Sineo belgdt betselfde politiek geloof Beiden zyo evenals de heer Brio Piemonteezen Ik heb de verdeeling rolgena de prorinciea gegeven zegt de Roomsobe correspon deot der Timeic nm eeo der moeilgkbede aan te daiden waarmede de Italiaanacbe regee ring rekening heeft te honden Voor toover he mogelgk is wordt steeds torg gedragen voor een gel gk matige rertegenwoordigiog van de rerachillende dealen des land en wanneer de andere omstandigheden gelgk ago wordt de voorkeur gegeren aan eeo mioisterieelan candidcat dis een district rertegeowoordigt hetwelk tot nog toe geen repraaentaot in het ministerie had boven een caodidaat Tan een district hetwelk zich reeds op een min ater mocht beroemen Daarom ia bet teer goed mogelijk dat op bet laatate oogeuVlik generaal San Marzaao nog zal worden losgelaten zoodra er kans beataat een goede minister van oorlog te krggen uit het Znidea Want generaal Sbj Marzano is een Piemonteea en de Piemonteezen xgn reeds sterk genoeg in het kabinet vertegenwoordigd Da kanaen van aanneming der marine ontwerpen in deo Doiticben Rgksdag zgn erbazend geategen door de toespraak van den Centrumleider dr Lieber die opvallend vrieodschappelyk over de regeeringaplaonen sprak Vele bladen meeneo hierait te mogen afleiden dat tuBicben bat centrom en de regeering ooderbaodelingen worden of zijn gevoerd over een compromis Verleden jaar heeft dr Lieber op 100 besliste wgze gesproken legen de voorstellen van admiraal Hollmauo dat het thans verwondering baart dat hg roor de voorstellen vaa Tirpita spreekt Te meer Anmr de Igeme n6 toeatnnd in dat jaar volstrekt nier raranderd is Hollmaon vroeg 328 millioen Mark over 4 jaren Tirpitz 483 inillioeu Mark orer 7 jaren waar zit nu het feitelyke oodarBobeid vraagt de Fraokf Ztg Zouden de orerige laden ran bet Centrom bunnen leider in zyn gewgzigde taktiek rolgeo dan ia de aanneming ran het regeeringsontwerp verzekerd Doch van katholieke zgde wordt da opmerking gemaakt dat er voor de vriendelgkbeden van dr Lieber geen oorzaken ayo De Köln Volka Ztg rraagt zelfa of dr Lieber eon overeenkomst met de regeering bpeft aangegaan over het hoofd dr r party been Dit betwgfelt het blad en het wyst er op dat dr Lieber eenige malen daidfllyk beeft gaaprokeo au xperaooolgke opvattingen Doch ia bet opmerkelgk dat geen der ceiitrnmleden een woord gezegd beeft om Lieber fl oïtingen te beatryden Zou de regeering ook het voornemen heb ben uitgesproken om ditmaal aan deo wensch vao den Ryksdag te voldoen en de Jezoifttpn wet io te trekken Dit zon een rerklaring geren van iets wat anders ondaidelgk is Hft ia wel opmerkelyk zegt Francis Charmaa in de Revnef dat in deze fin de siècle de eerste militaire mogendheid zich beg ert om eeo machtige vloot te krygeoeo de onbetwistbaar grootate zeemogendheid naar een belang rgke legeruitbreiding atraeft Deze aitapraak wordt bevestigd door een rede van den Ëngelsohen oorlogamioister markiea Lanadowne Ie Edinburgh gehouden waarin bg aterk roor eeo reorganisatie dea legers pleitte De lord wil drie legerkorpsen roor den binnenlandschep dienat en tot het afslaan ran een mogelyken ioral in Groot Britaoj ett twee legerkorpsen voor een eveotneel optreden in buiten de Britache eilanden Bovendien moeten kleine afdeelingen beaebikbaar zgn roor de rele gebiedatreken elders ooalhankelgk ran iedere mobiliaatie ea t n alotte moet an roMedige aanvolling der Indische en andere ko oniale garnizoenen verzekerd wezen Daarbg moet men op ruimer oefening van itilandache troepen in de koloniün bedacbt zyn Lord Landadowne houdt rekening met den Ëngelachen tegenzin van den weerplioht zooata dieop t vasteland bestaat maar opperde toch t denkbeeld dien Ier vesdedigiog ran bet moederland io te roeren De miniater deeida len slotte mede dat de regeering vooral een aaamerkeiyke oitbreidiog der artillerie op t oog heeft Gelgk bekend ia lord Wolislej de opp rbaTfllbebber van bat leger mrde drok in de eer om n berTorming van het Britacbe leger Toor te bereiden De neasta bladen al hebban ze nog bun aanmerkingen betuigen zich ingenomen met de speech dea des ministère Van de Toryorganen krggt bg niets dan lof te hooreo Da Stasdardc noemt de rede tesn bekwame en □ auivkenrige behandeling ran bet ganache onderwerp dia er veel toe zal bgdragen oa zijn reputatie a s redenaar en etaatsmaote versterken ËQ de Times c aaa het a ot van een artikel oordtelt in dezer voege Zgn rede ii de meeat hoopTolle uitspraak over mtlitt re aan gelegen bed e Dewelke bet Und f adert tangen tgd van een minister vao oorlog gehoord heeft Dit Uatsta ia ook de op nie van iDailg News c De apa ch van lord Lanidowne iü zegt ze de doidelgkste rede over legerorganisatie nog ooit van regeeringawege gehouden INGEZOND EN M de Redaiteur I Reeda tgn we de maand December ingegaan en nog hebben wy nieta naders gehoord omtreot de maatreguleu welke genomen ign of genomen sullen worden tot rfgetiog ran het Raadsbesluit Omtrent vrye geneeskundige holp roor onze politie Ballen Burgemeester en Wethouders aan wie die regeling ie opgedragen daarvoor speciaal een Dooter aaawgeen of zal men inroaren een bonoenatelser zoodat door de politiemannen een der heeren Doctoren welke aau de Gemeente rerbondan zgn kan worden geoonien en dat tg alioo kannen blgrao by ddn Docter die no reeds orer hou gaat en die met bnn gestel en met dat hunner hnisgenooteu op de boogie ia mg dunkt dit Itatate was aan ie barelen £ n als dan ieder geneeahetr wiat wat hg roor een riaite aan huis of len zgne boize kon rekenen dan is geen fraude of miabrnik io deze mogelyk Vervolgeos is da vraag boe lal bet gaan met de niedicamenten deze zullen volgens Raadsbesluit door de apotbeek van het Gemeente ziekenhuis worden terslrekt doch zal men ook de politie op dit gebied gelgk stellen mat ban die armlaatig zyo xoodat ook zg op tyd en p aata bon mediogneo af moeten halen dit sou ons inziens toch wat fe reinederend zgn Daa oog hoe zal bg nacht of in apoedeiaoheode gevallen gehandeld moeten worden de Apotheek aan genoemd gaathuia ia overdag slechts tgdelgk geopend en s nachts geheel ge l0t n terwgl de heer apotheker niet io die inrichting woont moeiigk zal bet gaan de heeren Docters te verplichten daar de geneesmiddelen te gaan bereiden wat zg in ernstige gevallen die zich in het gesticht voordoen wel dooa en oog moeilijker gaat het em eerst deo apotheker te wekken ea deze te tioodzaken mede te gaan tot het klaarmaken der medicgneu Wy vertrouwen dat met dit alles by de regeling door B en W rekening zal worden gehouden anders zou genoemd gunstig Raadsbaslait voor onze politiemannen weinig out bebbm U Mgnheer de radactaur dankzeggende voorde verleende plaatiruinite Q K BC UAJVEB De Zijde is verband zeggen de Dames ala de betrelfeode kleedingstokken zeer dikwgls slechts na 2 of Smaal gedragen te zgn scbenren enz in de vouwen k ggen of als Watten uit elkander gaan dat is ecbter geen toevallig verbranden der ruwe zijde 1 maar zjj wordt met optel om de zjde dikker en goedkooper te laten schijnen met tin en phosphonmur overladen die de nerf van de rnwe zydedraad opvreet men noemt znlk verven chargeeren I hoe meer de zyde gechargeerd moet worden hoe meer Hnbaden zy moet hebben om dit gif zeer innig op te kunnen zuigen De geverrae zgde het edele spinsel heeft dus de doodakiemen reeds in zich eer zg op den weelstoel komt De daaruit vervaardigde moogenaamde zgdestoffen moeten na kurtgebruik als tondel icheuren al naardat de zgde meer of minder Recbargeerd is Do dure zgde incl maakloon ia totaal waardeloos Monster van mgn echte iijde per omgaande De stoffen worden porten toivrg verzonden Heonekrg s Zijde fabrieken K en K zvKica I RACHTIOE MOHTEEBING y iNTER ff AWDSCHOENEN voor Dames en Heeren L Ton OS Az Md Tailleur Kleiweg B 73 73 GOUDA Telepkoun Ufo 3i Beurs van Amsterdam lalotkra Va rrkis 7V 8 b 98 l 108 88 841 68V 8V 9 V 99 1 ♦ 101 86 100 it 615 420 101 Vi 18ilOl i 188 188 4 81 184 lOOV 80 1 UU 106 SOlV i 7 1001 68 147 88 Vu loa 101 100 160 188 U 100 10 18 l l 108 78 1 110 8 IV rji 99 io6i lOÏ i 108 116 UOl Ss 8 V 88 1 n DECEMBER NtoaaUNB Gert Ned W S i i dilo dito dito ildito dito dito 8 Uol 0ia O il Oeudl lS818S 4 Ituie lasobrjjving 1861 81 UosTZNa OU ia papier 1888 6 dito in zilver 1888 S FoRTuo L Obl met ooapon 3 dito ticket S 54 Kuauxn Obl liinneul 18 4 t dito Geoou 1880 4 dito bil Holbi 1889 4 dito bu Hope 188D 80 4 dito in goud leen 1888 8 dito dito dito 1884 i Sfanji PerpM aebuldl881 4 Tuaiaij Gepr Couv leen 1880 4 Oeo leeaing wrie D Geo Ie niag serie O ZuidAra Rap V obl 18915 Mailoo Obl Bait Sch 18S0 8 Vz zzDit A Old 4oabap 1881 Amstziuui UliU atieu 1898 3 RortZEU ll Stfd leen 1894 8 Ned N Afr Handeliv aaud Areodih T b Hlj Certifiuten DttltMaattohappy dito Ara Hypoiheekb pandbr 4 Galt My der Vonteul aaud Gr Hypotheekb pandbr S i SodcrlaudKbe bank aaad Ned H Hudelntaatloh dito N W k P O Hyp b ptndbr 5 Rott Hypotlieekb psndbr SVt Itr Hypotheekb dilo S i OoaTZNz Oost KoDg baak aaad Snai Hypotbeiakbauk pandb 4 i AuzaiKA Kqut bypoth pandb B u Msiw L G Pr Liau eert 8 NiD HoU IJ Spoorir Mü aand Mü tot Ripl SI Bpw aaad Ned lad Spoorwcgm aand Ned Zuid Air 8pm land 8 dito dito dito 18 1 dito 6 lTAUl3poorwl l887 89 A Eobl a Zuid Ital SpivmIj A H obl i PoLZN Wanohaa IA aeuea aaad 4 Rust Gr Hum 8pi Mij obl 4VtBaitiscfafl dito aand Faatowa dito aaad i Ivacg Dombi dila aand 6 Karsk t b Aaow lp kap obl 4 dilo dito oblig 4 IIV AHzaiKl Ceol PacSp Mij old 8 Chio k N orth W pr C v aand diloditoW n 81 Peler obl 7 Denverk Rio Gr Spm rerl a tllinoifl Central obl in goud 4 l oai v fcNa bvill Oert v aand Meiioo N Spw Mg lebyp o Mils Kaniai r 4pct pruf aaad N Tork Onlaaiok Weit aand dito Ponn Ohio oblig 8 Oragon Calif Ie byp in goud 8 St Paul Minn k Manil obl 7 Ua Pao Haofdlljo oblig 8 dito dilo Line Col Is byp O 6 Cajja da Can Soutb Cerl v aand VzN C Rallw k Na Ie b d o O Amaterd Omnibus My aand Uotlerd Tramaeg Uaats aand Nzo Stad Amilardira aand 3 Stad Rotterdam aan 8 BzLOLZ Stad Antwerpen IS i Stad Brunei 1886 8 HoNo Tfaoiii HeguUr GeselUeh 4 OolTZlta Staatileening 1860 i K K Ooil B Cr 1880 S Spinjz fcitad Madrid 3 1868 Nan Ter Bei ADVERTENTIEN Bleekw ter WOLVF CU Co Wetthaven 198 SCHIEDAMMER GEITEVEE Uerki NIGHTCAP Verl M PE kriigbaar bü Jz EETER8 N B A la bew B van echtheid ii oaohet en kurk ateedi oorsien van dea naam dar Firma P HOFFX