Goudsche Courant, dinsdag 14 december 1897

De ITieuwste en meest Fracüsclie Schaats is teker wel d e lv£ CLltipl©2c Scla SLa ts de elre kan naar rerkiezing roor bard en schoonrgden gebrnikt worden heeft geen enkele schroef ol reêr ook de riemrerbinding is geheel nieuw en beveelt ach door eenrondigheid en degelgkheid ran zelre aan Deze SCHAATS is door rerscbillende clubs als de beête in den handel zgnde SCHAATS aanberolen Door zgn rele goede eigenschappen is de SCHAATS der toekomst zeker de MULTIPLEX SCHAATS Door de MULTIPLEX iKD MANUITACTUBE Co Led s de alleenrerkoop roor Gouda en onutreken opgedragen aan den Beer P ROND Pzn iJzerhandelaar te GOUDA l o T454 Woensdag 15 December 1807 30ste iaargang 601MHE COHAW MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e I ij k g met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie ntaanden is 1 25 franco pes post 1 70 AfaonderUjke Nommers VU F CENTEN ADVER fENTIEN worden geplaatst vui 1 5 reg0i a 50 Centen iedere reg meer 10 Centen Groote letters worden berekend aar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur d midd Te huur ofte koop aangeboden om tcrstODd te aanvaarden EerL pracln tlgr xa et iaagrericlxt HËËRËNHUIS met IM staande aan den KATTEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtig e Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds TeJ bevragen LANGE ïlENDEWEG ü 29 @®@®®©©©®© 00©® 3 ©0©®©0 ©®®® bedrukt met Firma per 1000 stuks f 2 f 2 50 en f 3 A BRI KMA ZOOl Lange Tiendeweg D ÖO Gouda Telephoonnummer 82 OBKESTTKBEENIGINO TE COUBA Ooedgekenrd bg Koninkl Bealnit ran 23 October 1897 No 47 Buchermbeer 4e WelU Aehtb Heer R L MABTENS Bargemeealer Tan Gouda Dlreeteur de Heer J H B SPA ANDEKMAN mm CONCERT voor de Leden OP Dtnsdag 14 December 1807 e afonda half 8 uur in de zaal KUNSTMIN der Sociëteit ÜN8 QENOEOENc te Ooudt Met welirillende medewerking van ItTnowl A SAUERBieR Sipraan Rttterdain Een ware Schat Toar de ongelukkige slHchtoffiBrs der ZeUbeTlekking Onanie en gebe me uitspattingen ia het beroemde werk Dr Retau s H H Kunitliereude leden hebben Trgen toegang met 2 Dames Introductie roor meerdere Dames Treemdeliogen en leerlingen derStedeIgke Maziekschool 0 50 per persoon H H die zich aanmelden als Ennstlierend lid roor het Tolgend jaar contributie 3 hebben op deze oitroering Trgen toegang z ELFBEWAIUIMG HoUandsobe nitgaTC met 27 atb Prfas 2 gulden Ieder die aan de Tersohrikkelgke gcTolgen ran deie ondeugd Igdt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt iaarlgks duiaend van een i ker u dood Te Terkrggen bg hetVerlags Magaiin te Leipzig Neomtrkt 34 f anoo tegen inzending van het bednw ook in postzegels en in eiken boekbandel in Holland Te Zoop of te Suur aangeboden EKN IIËËRGNIIVIS staande aan de WESTHAVEN Wgk B N 147 Te berragen Zange Ttendeweg J 119 Hat buis bcTat beneden 3 Kamers met Suite Kenken Ee der en Binnenplaats boren 3 Kamers en Zoldar rerder alles netjes en doelmatig ingericht alsmede ran Gas en Waterleidinit roorzien Terens boren en beneden Priraat met Waterleiding FBANSCHE ST00MYEB7EBU H Ghemisohe WassoherIJ TAK H OPPEKIIElMEli 10 KruUkaile Botterdam 0ebreTeteerd duor Z M den Koning dar Balsan Hoofddeptt tooi QDUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit roor het stoomen en renrenTaB alle Ueerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting roor het stoom raa plnuie mantels veeren bont enz Oordgnen tafelkleeden enz worden naar de ieawste en laatste methode gererfd Alle goederen hetsg gestoomd of gererfdworden onschsdelgk roor de gezondheid enTtlgens staal be werkt Goud Druil r e A BRINKMAN en 20QK EIECTROIOTOBISCBE TANDHALSBANDJKS WBTTIG OKDBPONIEBBD Bij ket rebrnik daarvan geschiedt het tanden krUfen der Kinderen ZSHDER DE lilNÜTE PUN 10 0 IO Gulden wordt betaald aan hem die bewgzea kan dat de bg my ter inzase liggende getaiff schriften der oibrtekende resultaten van ue Ëleciromotorisobe TaDdh lsbaotyes niet echi zün lll Men leiU op den naam van d Fabrikant ROBERT HOLTZ V Wordt franco toegezonden alUm na ontvangst ran poste el ad 95 cent door ROBERT HOLTZk Umegeo Verkrijgbaar bg WOLFF Co WeslhaTei 198 Wedvrvtrkoopera gevraagd BEHieDSFOTTMTBEE l n wordt verzoelit ap t HEKK te letten UIT HBT Magaïuii ri RAVENSWAAY ZONEN QOBINOHBH Deze THEEKN worden afgelererd in rerzegelde pakjes ran ri 7 Jw n e n half en Ned ona met rermelding ran Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Uerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanberelende J BREEBAAKT LZ HEUP EENIG DEPOT der fijnsU Haagscbe Beschuit J VE RfiEER GO UDA Lerert KOI LATTEN ARCBITRAVEN en LIJSTEN rolgens op te geven profiel Bet zagen Tan TOOGBTUKKËN en rerder alle zaagwerk wat tot het vak behoort Met en tnder levering van boat lS k round To toon t llingS ho iuimkery I lUg Aug 1896 WanlillMnMmd 8flho n Appr tasr Ltpuln teUo tns wjn d mu iBf J iM voor hrt iQttur mocitt kcnric jpoolMii na kU WKrt MU BLrai ea rk Twkrn Mtu f wiakAllM 1b ohocnwvrk mUbtarUo DrOfWr w H UM p a op UMB on flibritkMMrt 0 ii A Mkt W t irtiii m AnluPL Stedelpe Qas£a1 riek ie GOtJPA De prgs ran het gas is 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 4 s et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrge leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 licbtgasmeters bedraagt de kuur 10 oeat per maand BIJ Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelgks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in huur bekomen KUiiek en FolikMek oasrKTHMB en avivMKCogjoetic voor Spreekaren dagelgks van 12 2 o Gratis Spreekuren Maandag Woetudag m Vrijdag 9 11 nur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ur A eEYC Gentuhur Virtettur L J SON Tandarts Utrecht aprtekuur des DÜNDERDAtJÜ van 9 3 nur in het Hotel DE PAUW üroote raartt Ie GOUDA E CASSrTO TANDAItTS Gouda Turfmarkt arSBMKUBlSN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG ran S tot t unr WOENSDAG en VRIJDAG ra t tot nu ZONDAGS niet H boK oucbaMrlMa n n 0M makblykste poMimliUti twc Ibcna BMÊ roor liUnitieniaMlinchoeBWKk JÊStf Apprthlur ran C mnsr k Ce SP lertlB Bestk Str 14 Mtn lowfori rirknrsSw kr HwM WMali rt i iMmwirt ulMrtMM frHwlFWi u Mt a Mrul 0 Mt kr W SarSHww MMM VAN Blommestein s Inkt APELDOORN HOLLAND TISSOT Co Bordeaux Botterdam f l éO per liter in verzegelde bemande flescb van 5 en 2 V liter voorzien ran het attest ran Dr P F van Hamel Boo Proefflesoh f 1 30 Verkrggbaar hg J H ROODE OODDA H RvwSCHAl ö KoNINKiUKE WM HAA6 Koninklijke MaeMnale Fabriek DE HONIGBLOBM v n H N vanSchaik Co gerestigd te gOravenhage Hefpterttrata 9 en nabg de Begentesselaan van Z M den KONING van BKLGIB Indien gijhoestt gebruikt de allerwege bekroonde en Wei ldhero mde Snperior DrnivenBorst Honig Bxtract IMZElLI A liTTIIB FLACONS van iO Cts 70 CU en f 1 verkrggbaar hg Firma WOLFF Co Westhaven 09 e B H TA MILD Veerstal B 126 te Gmda A BUOHAN MMTdrtcht J 0 BATKLAND Boêioop B T WUK OudtualTT M KOLKMAN Waddi tMm 1 Zij die zich met 1 Januari 01 de GOU D8CHE COURANT abonneeien ontvangen de vóór dien tijd te verschijnen Nummers GRATIS BINNENLAND GOUDA U Decenibei 1897 Gisteren avond trad ia bet lokaal vto des heer A Dam Kleiweg alhirr als spreker op de heer W B Fiicke van Amsterdara in dfl openbare vergadering vaa het Goud cbe Oentram der TfaeOBOpbÏBohe rereeoigiog De ual wat £ Iiak bezet ea met onverdaelde aaodiebt werd de voordracht aangehoord De apreker welke eeo voordracht hield over De beatemmiog vao dno Meaflchc sprak OBgeveer aldus Dat hetgeen wg ooder dood verstaan niets anders ie dao de oplossiog van het stoffsiyk ombDlael ea dat bg dan joiat meer leeft dao ooit te voreo eo bg slecbti oDtslagen wordt van een werktuig dat niet meer io ittat ii bet iodividaeete leveo te openbaren De ware menscb ia bewustign hg is een vonk van deo Goddelgken Geeit of vao dat Licht hetw lk in ieb eW noiterf ïëk eeawig onveranderlgk en onvernietigbaar ii De vonk groeit aan tot een iudivida of ziel on bet mensobelgke in d n meoscb te worden welke ontwikkeling wordt tot stand gebracht gedorends een laoge reeks van tevens Wanneer wg deo toestand ondergaan welke g den dood noemen manr welke slnchtt de ontbinding is van het atoffelgk liihaam dan verdwgnt wel bet lirhaam maar niet de ziel dete de ware nensch blgft voortleven nadat b dit voor ons zichtbaar ombuteel verlaten heeft en gaat dao over io ego Etherisch lichaam hetwelk van fijnere stof ia en o iet waaroeembaar ia voor onze ziDtuigeo Bet ft hg ook dit afgeworpen dan is bg nog ombntd door zgo Ii miscb lichaam of zgn lichaam der begeerten namelgk dat waario hg genot en smart oo Iervindt heeft hg na verloop van tgd ook dit afgeworpen dan gaat de ziel over io bet lichaam der gedacbteo eo wanneer ook dit ts opgelost dan gaat zg over io datgene wat dw Christenen den hemel noemen Vandaar keert de ziel ua verloop ran zekeren tgd terog eo wikkelt zich opnieuw io omholsels van grovere stof totdat zg op i ons bekende wgze wordt geboren Nadat de spreker zgn rede bad geeindigil FEVILLEIOIX 8 Hoe weet ge dit heeft hij t je gezegd Gezegd P Natuurlek oiet hij baaft nooit met ronde woorden veiklaard dat hq in mq iets meer zag dao ÏD elke andere leetlioge or is eonter nog fl D andere taal dan die welke met dé tong wordt gotprokea t Is ar trouwene een waarin ik slecht thuis ben ik houd t meest van onze gewone daDe lljksobe die t minst dikwijls aanleiding geeft tot verwarring en verkeerd begr peD Ge hebt das in t vervolg weer te doen met je oude Annie misschien ia ze door al t stadearen wai itiller ea saaier geworden maar als ge wat gedold met haar hebt wordt se wel weer de oude k Verlang niets beters Wordt echter niet al te realiatisah t zon my aan de oprechtheid doen twgfelen vu ja woorden ik heb toch al eenige moeite om alka t gelooven wat g zoo mooi beredeneert Verdwgn na maar gaaw zonder egen te sprekea achter ja witte ledikaatsgordiJDan en tracht in Morphena araan aiaawe kraohteo op te domi voor bet werk dat jt m w weer waoht welke met byzondi re beiangatelling word aangehoord werd door enkelen gebruik gemaakt van de getegeobeitl tot debat hetwelk deze maal in booge mate belangwekkend was Wegens het belang der zaak voor nnze gemeente nemen wg nit het officieel Verslag over wat onze afgevaardigde iu de Tweede Kamer Zaterdag zeide benevens het antwoord van den minister Men leest aldaar De heer van Bglaudt Gond a Mgnheer de Voorzitter Ter bevordering van ae door u zoo te recht geweuscbte bekorting der discusaie zal ik er mg toe bepalen tot den Minister bet bescheiden maar ernstig verzoek te richten nog eens nauwgezet de vraag te willen overwegen of de tgd nog niet mag geacht worden gekomen te zgn om over te gaan tot de opbeffing der overeenkomst tnsachen het ttgk en die gemeente Qonda in Augustus 1883 gestoten waarby aan de gemeente ia opgelegd eene jaarlgksche bgdrage van f 6970 in verband raet de uitbreiding van den drie tot den vgQarigeu cursus aan de Rgks hoogeru burgerschool aldaar De feiten zgn aan den Minister ten volle bekend ik zal er dus niet over uitweiden Ik heb altgd gehoord dat wanneer het gety verloopt de bakens moeten worden verzet Welnu Mgnheer de Voorzitter te Gonda ia in commercieelen en flnancieelen zin bet getg verloosen Door verschillende ouituidiRheaeD die ik hier niet benoef te herinnereu zgn de gemeentelijke inkomsten in de laatste jaren aanmerkelgk achteruitgegaan en de bewuste bgdrage ia thans iwat zg tydens het aluiten der overeenkomst niet was voor de gemeente geworden een drukkende last Ën na wil ik het gevraagd hebben Mgnheer de Voorzitter of het aangaat die gemeente jaar in jaar uit maar ateeds te laten zuchten onder de Hnan cieele gevolgen eener daad van vrggevigheid gedaan uitsluitend in het belang van het onderwijs gedaan in het vertrouwen dat bg gebleken levensvatbaarheid der acbool met 5 jarigen cnraus die nu ten volle gebleken is de kosten toch wel eindelgk eens zonden worden overgenomeo door het Ugk gedaan onder hnancieele toestanden en omatandighedeo die sedert iu het nadeel der gemeente ten eenenmale zgn veranderd Mgnheer de Voorzitter Van het voorstellen van een atnendement kan bg dit artikel natnurlgk geen sprake zgn Dit zon daar de i 6970 als Rgksinkomst prgken in de wet op de middelen motten geschieden bg de behandeling dier wet die tot de competentie behoort van den Minister van Financiën De heer Goeman Borgeaiua Minister an Binnenlandacbe Zaken Mgnheer de Voorzitter Laat ik maar begiunen met terstond een ant HOEIKÏÏETIN TBIinTEN LAND WEL UITHOUD Meermalen heeft men de vraag tol mij gericht hoe ik mij toch wel in een verblijf in de binnenlanden kan voegi n Bedert ik een klein deel van Jav a binnenland meer van nabij liob leeran kennen eo mij met de levenswijze en toeatanden die daar worden aangetrolfen vertrouwd heb gemaakt is de beantwoording dier vraag voor mij zeor gemakkelijk Thans beafhouw ik hem die mg zulks vraagt vetilal ala iemand die i f met dat binnenland niet voldoende beknd ia om tieb van het leven buiten de steden een juiste voorstelling te maken nf wiens tevensopvattiog hem in zekeren isin minder geschikt maakt voor een langdurig verblijf ia een landstreek waar kjj de drukte der maatschappelijke samenleving moet ootberao Tooraeker Indie is nu eenmaal gean laad io staat om evenals vele landen san de andere zgde van den oceaan hen die er eeo plaats hebben iogenomeo de gelegenheid te geven om gehraik te maken van die verscheidenheid en boeveelheid van geDtotingen walke in zoo veraoiiilleodsn en vartijaden vorm in ruime mate deo leden der raaatsohappq in het aoederland worden aangeboden Eennaal hier in lodie aangekomen roept men Eiob onwillekeurig het leven lu de groote iteden waarvan men voor gerainea tgd afscheid heeft genomen in l et gaheagen terug Zal na het weiaiga t welk woord te geven aan deo heer van Bvlandt Dat ik nog niet besloten heb om zgn wensch mat betrekking tot Gouda in vervulling te brengen een wensch rteda herhaalde malen in deze Kamer door hem aitgesproken ii alleen wegens finaneieele redenen Ik moet erkennen dat bg de veranderde finaneieele omstandigheden van Gonda er uit een oogpunt van biUgkheid van reeht kan natuurlgk geen sprake zgn reden is om althaas eenigermate aan den wensch van Gouda te gemoet te komen maar waar men ziet dat men voortdurend in zaken van onderwgs over te booge uitgaven van het Rgk klaagt waar het Z09 moeilgk is voor goede zaken betrekketük kleine bedragen te verkrggen die de Minister noodig acht daar begrgpt de geachte afgevaardigde wel dat de Minister wat volgens coatrut volkomen rechtvaardig van eene gemeente wordt ontvangen niet zoo heelgemikkelgk loslaat Intusschen vereeker ik hem dat ik doen zal wat ik tot nog toe niet gedaan heb namelgk de zaak met den Minister van Financiën die zooals hg weet een zoer billgk en rechtvaardig man ia nader bespreken Door deO Raad der Gemeente Htolwgk is ia hare giitaren gehondea vergaderiog besloten bet traktement van den Bargemeaster au 8ecretarii dier gemeente re p ciiev lgk te vorbllDgeD raet f200 en f llK en alzoo te brengen op 900 eu f 700 per jaar Terwgl tevens io die vergnderiog ïs buslo ten het traktement van den gemeenleontvaoger te varboogeo met f 20 per jaar Stolwgk mag tïcb op het oogeoblik ver beugen in bet bezit te zga van twee genees boeren door de vestiging van den beer J v d Wieten sris uit Amsterdam in dte gemeente Zaterdsgavood trad in de zaal vau Hon heer Zaidervliet te Stolwgk als spreker voor de afdeetiug vso deo aldaar gevestigdeo Boeren bond op de heer D Krnit Rgksveearts te Delft Spreker had zjjne rede hoofdzakelgk ovtr l bereiding eo behandeling van de boter en de kaan en gaf menigeen oen oottige les da asowezigen waren dan ook hoogst voldaAO over etgeen de beer Kruit hen had medegedeeld en zg hoopten bem in dit saisoen oogmaali voor hen te zieo optreden do indische ateden hiervoor in ruil geven in onza gedachten een eonigszin wamlige plaats naast dat vele Innamen dan voorzeker ii hel noodig dal dit weinige ala door oen vergrootglaa beachoawd worde Daen wij zulka niet dao dringt zich dikwijls de gedachFe by ona op dat wij bg het ontbraken vao zooveel ook lïeht het weinige dat te genieten valt zullen kunoeo missen Von het aamonleven io een atsd vorwaoht men altijfl tenminste teta van een verblyf io de binuenlaoden daarentegen dikwijle niots van dien aar I Nu echter de uitkomst in vele opzichten al vry wel dezelfde is viod ik dat t en verblijf in het binnenland hetwelk ook op zijn beurt aigenaardige gegevens aanbiedt dio zich tot cntspant en en genieten kuuoen leenen de voorkeur verdient boven bet levao in en atad Intuaachen zat ook In dit opttcht de geheels persoonlijkheid van het individu van grooteo invloed zp bij het vormeo vao een bepatld oordeel omtrent de meerdere ot mlodere weneohelijkheid van een verblgf in een stad of io het binnenland Ik voor my beu van oordeel dat van hen wier lot het is een deel van bua leven in todie door te brengen nva den atruggto for live te voeren veelal juist zij minder redenen tot klagen zullen heïiban die den s rgd on het bestaan in de binnenlandeD hebben aanvaard n wel In de eerste plaats omdat men daar veel kan genieten van datgene wat Indie lalk een prachtig land doet zgo van dat overweldigende oatuurtchooo t walk zich telkens als verjongd san bet oog vertoont eo dat nlmfflcr to gebrek blgft zgn invloed op bet gemoed vaa den waarnemer uit te oefeoen De nataur dwingt to l ewondering en bitr zoa ik kunnso gataigan non Te Boskoop is door da joaiiti in ganomeo batlgkj vao een taer joogkiod ar wordt veraioed dat het kind door gnraldpltgÏDg is geatorvao Tot dijkgraaf vao deo Zoidplaipoldar ia benoemd da haer J H Van dar Torrw ta ZavpohDiiei en tot seeratarii da haer G Van Dort Kroon te Waddiogsvaeo Bedankt voor het beroap bg i Ned Uerv Kerk te Amnarstol door dao haer Tb H Ph van Papsndiacht eaod ta Dordrecht Naar d N O Ct varoaemt is de hear Hekkema boekboodar by bet armbastonr ta Groningen giiiareo door Borg eo Wetb io zgoe betrekking geschorst Door da Maatichappg tot ExploiUüe van Staat spo rwi eo is aao h t parsooaal dier msatiohappg te Hottardam in fooctie lo jaarlgkflcbe gratificatie toegaiegd vao f 50 als tegamoelkoming in da bo era boorpijiaen dar woniogeu aldaar Voor deas gratificatie komao achter atlaao Id aanmerking da ambtaoartn walka an lalarii ganiatan vao 1800 an dMr bentdeo Ü D Aao da biitondara wnnlnia tar arttdlaa toonstelling te Pargs io 1900 voor de groepen werktaigkoodfl elaotricifeit waterboowkaoda 0 vervoermiddvlan mgowarao malaalbawerking ii door bet Fraoscba teotoooitellingsbe taar in deze groepen eene raimte toegestaan die naar zg vracat te klaio tal bigkao dair bet aaotat opgaven tot dealosBing boven verwacbtiog is gestegen Da comEisaia baaft zich dientengevolge geooodzaaki gezien aan termgD vaat te stellen tot welke men zich voor deeloemiog kao aaor meldao en beeft dieo tarmüo bepaald op 1 Maart 1898 De bgEOodere commiwia baaft tbaoa area taeelen deelosmars varsoefak vóór I Maêrt k aan bet boreau dar oentra a oooimiiiit te iGravenbage ii ta zanden eena opgava lo Io welke groep zg vooruemena igo in te zaodeo 2o Waarnit de tozandiog aal bsitaao 3o UoBvael raimte voor de ioieodiog noodig is De voorzitter voor da bjjiODdera commissia voor boveogaooflmde groepen ii de baar J W F Ooand Da groote slniswerknn te Spaaradam voor cuivis contingit udira orintbum Ik ui nu bij het vroeger do r mg raedegedselds een paar schetsen voegen welke tevens mogan disnto om eenigazins duidelijk te maken hoe ik het la t binoealaDd wal uithoud L Amioe Zoo ge tgd eo lust hebt om eso goede jacht te makea zorg dan aanstaanden Zaterdag bg ons te zijn Vraag dan leven je vriend C om ook aan de part te willen deeloensn 2oo ongeveer luidde het briefje t wolk ik vao aeo mijner goede kenoisaen ontving Daar mgn vriend even groot ganoageo in d vriandelgke oitnoodiglog vond als ik an do werkuamhedan op de fabriek onze lijdelgk afwezigheid veroorloofden aaovaarddea w de reis des Vrijdags na deo middag uadat wg vao allea wel voorzien en nist bat minal van eau grooten voorraad verwachtingen ploala genomen hadden io aen gleanding kar welk onaanzienlijk met twee paarden baapaoDen buurr jtolg ona naar de bestemde plaats zoude brengen De koetsier legde tarstood de zweep ovar de pairdeti en voort ging het met een snelheid welk wanneer wg namelgk naar bet uiterigk voorkomen der diereo moesten oordeaten verbazend mocht genoemd worden Wg besloten ni t den grooten postweg t volgen maar ons ten einde des weg ta bekorten de kali Bodri te latan overzetten Weldra waren wjj btj deze rivier aaDgekomen en stagen uit