Goudsche Courant, donderdag 16 december 1897

Open1 aar Onderwijs Todating Van leerÜBjen op de TossdKoscbool De Commissie van Toezicht op het Lager Onderwgi alhier maakt bekend dat da iDSc nrIJvIng van Leerlingen wier plaatsiag men met den Isten FEBR 1898 op bovengenoemde school verla gt zal geschieden op DONDEaOAG den 2l8t4n DECËMÜEE 1897 VdeB namiddags ten vgf nar Voor verdere bgzonderhedao wordt verweren naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie De Sieretmrüj J H VAN DEB VOORT Gouda 14 Dec 1897 E CASSUTO TANDARTS Gouda Turfmarkt aPBEMKUBlSIf MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATEBDAQ van tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG van t tot nor ZONDAGS niet So 7455 Donderdag 16 December J807 36ste Jaargang Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe pr s per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonaerlyke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vm 1 5 regel a 50 Cent n iedere regel meer 10 Centen iroote letters worden berekend Haar plaatsruimte Inzending van AdveFtentiën tot 1 uur des midd Agentanr bg de Firma IVed BOSM41V te Goods AfdeeÜBg Gtoda van dea Nederltidscken ProtestsDlenbood Openljare Vergadering or WOENSDAG 15 DECEMBER des aronds ten 8 uur iH het Kerkgebouw der Henum êtrantêehe Gemeente Spreker de Heer J H LAMPING Prod te Naaldwijk 0 d rwerp IRVINQIANISM £ De bywoDing dezer rergaderiug is volgenB artikel 11 ran bet reglement alleen toegankeIgk Toor de leden met hanue damet en voor geïntrodaceerden Zg dielidweuBchente worden koBuen zich daartoe bg het Beataar aanmelden T CBEBAS Secretaris TISSOT Co Bordeaua Motterdam f 1 40 per liter in Teneselde bemande fiesch van 5en2Vs iier Toorüen Tan het attest van I r P V van Bamel Boon Ptoeffleech 1 39 Yerkrggbaar bg J H ROODE GOUDA ELECTR0I0T0BI8CHE TANDBALSBAIJES WETi in UEUBPONSBRÜ I BU liet irebrulk liaarvau geschiedt liet tanden krijren der Kinderen ZOKDER I 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewgzen kan dat de by mg ter inzage liggende getnigaehriften der mttiekende resultaten van ue B ledrofflotorlsehe TaDdh tsb odjes niet echt zijn B Mm lette op den naam van dm Fabrikant ROBERT HOLTZ ÏM Wordt franco toegezonden alleen na ontvangst ran postzegel ad 05 cent door ROBËaTHOLTZ NUmegen Yerkrifgbaar bjj WOLFF Co Weslben 198 Wederverkoopevê gevraagd I IJokroond Tentoon1 atallinKHohoanmakery iB Hftge Aug lHUÜ Wereldberoemd Sohoen Anpre fceurlff poêtoen T n tX w xt en aUenra aolioenwark Verknytbaiu y winkelier lu ohoeawerk Qklftnterlan DroBeryeo ene lUn leite K ad op HMnn eo fftbriekvmerk iD Agenti W f EEMBEP0T7ANTEEE Men wordt venocht p t HEKK te letten DIT HtT MiOAIira Tl M RAVENSWAAY ZONE OOBINCHEU Deze THBBEN worden afgele Terd in verzegelde pakjes van vijf ivtee n em half en een Ned ons met vermelding van Nommer en fPr a voorzien van nevenataand iMerk volgens de Wet godepo neerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREEBAAKT LZ SËNia DEPOT der fijnste Haagscbe Beschuit Stollwerck sche Borstbonbons ge brioeerd na voonwhrift van den kon Cmversiteita Prol Oehm Hofrad Dr HarleM Bonn hebben scdwt 60 jaren ak Ternchteud niddel tegen boesten heeeoUirad en aandoening der ademiogsorganen uitsteekende diensten bewezen By apoedigo afwiaseling van warme en koude lucht is t byionder aanbevelenewardig een bonbon te gebruiken Verpakking Oeele pakjes k 2S oent Alom verkrijgbur L J SON Tandarts Utrecht Spreekuur des DONDEEDAGH van 9 3 uur in het Hotel DE PAUW Orooteraarkt te GOUDA Kliniek en Polikliniek OB TKTHMB en voer Hpreekaren dagel ks van 12 g n Uratis Spreekuren Maandag Womtdag i ii Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ur A GEVE Geneeefteer DirMteur J VE R6IER CO ODA Levert KOPLATTEN AHCHITBAVEN en LIJSTEN volgens op te geven profiel Het zagen vgn TOOGSTUKKEN ea verder alle zaagwerk wat tot het vak behoort J©®@®©©®©©@®ö@e ®oe ©@©o®©®© c Met en zonder levering van hout DEPIP iHlOPPE bedrukt met Firma per 1000 stuks f 2 f 2 50 en f3 BIJ A BRI KMA f Z00 Lange Tiendeweg D ÖO Gouda Telephoonnummer 82 m £ = = j5 Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Bean pracla tig aaet iiig ericlxt HËERENHIJlS met TllN staande aan den KATTENglNGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een gfroot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Teg els Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerichtnaar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 2a De ITieuwste en meest Fractiscb Schaats is zeker wel cL © 3 a ltipl©2C Scla ecsLts deielve kan naar verkiezing voor hard en schoonr jden gebruikt warden heeft geen enkeleschroef of veer ook de riemverbinding is geheel nieuw en beveelt lioh door eenvoudigheiden degeiykheid van zelve aan Deze SCHAATS is door verschillende clubs als de bette in den handel zgnde SCHAATS aanbevolen Door zgn vele goede eigenschappen is de SCHAATS der toekomst zeker de MULTIPLEX SCHAATS Door de MULTIPLEX ind MANUFACTURE Co Led is de alleenverkoop voor Oouda en onutreken opgedragen aan den Heer P ROND Pzn IJzerhandelaar te GOUDA eada Drek vaa A BBHKMAN ea ZOON Een ware Schal vo r de ongelukkige slachtoibra der ZeMbe lekking Onanie en gehe me uitspat tingen i het beroemde werk rw Dr Retau s Z ELFBEWAKIl ti Hollandscbe uitgave ntet 27 afb Priia 2 jfulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd ijdt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt iaarlgks duizend vaa een lekeren dood Te verkrggen bg hatVerlaga Magaiin I Leipzig Neumarkt 34 Iragco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Wat è lS ua S r oS K AnkerPaiii Expeller Vat MM Ml aaatewnibat S tArtepfaliilxpellBr Tit smi lis stMds i Mn hiisfnb S li ato Blle Pjji M uot 75 orat i fl £ de J li T A Siohl r t Oo t Bolteni m Te GOUDA bg C LÜGER Apotheker Markt en bg WOLFP Co Westhaven 198 Koninklijke Machinale Fabriek DB HONIGBLOEM n H van Schaik Co gevestigd te ë Qravenhetge Heppieratraat 99 en 90 nabg de Regentesselaan van Z M den KONING van BELGIË Indien giJhoestll gebraikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Saperior DroivenBorat Honig Extract m E3Li A 3iTa ia EJ FLACONS van 40 Cts TO Cte en 1 verkrggbaar hg Firma WOLFF k Co Westhaven 198 Gouda E H vm MILD Veerstal B 128 te Gouda A BOUMAN Moordrecht i C RATELAND Botioop B V WIJK Oudeaain M KOLKMAN Waddinmeen f 8CHIEDAMMEB dEITEVEB Merkt NIGHTOAP Verkrggbaar b i M PEETER8 Jz N fi Ali bewijs ran echtheid is cachet en kurk iteedi voor zien van den qu óm Firau F HOPPB Zij die zich met 1 Januari o de GOU DSCHE COURANT abonneeien ontvangen de vóór dien tijd te verschijnen Nummers ORATIS BINNENLAND GOUDA 15 December 1897 Door ds politie isaangehoad n een melktoer die met jonge kinderdDOnsedelgke baDdelingeo pleegde tegen hem 7al een strenge tervolging worden iDgesteld Oiitermiddag ongeveer 2 nor geraakte de 5 jarige kcaap S wonende Korte Akkeren hg bet omdraaien der Roode Brng met zgn voet daar tos chen beklemd D jongen is ter verpleging dooi een agent van poliüe naar het gasthnis gebracht wair ds beer dr de Voegt hem geDeeskandige holp verleeode Heden nacht is een zoldeisobuit bebooreode bg de nacLtboot Aurora c geladen met kaarsen giyoerioe en rotting arende van Amsterdam oaar Rotterdam a 4b Kromme Ooawe tegenover de Roode Brug geaonken Het Wtrkheden Ziekenfonda De VriendBchspc zal op Donderdag 1 6 December a avonds tan 8 aar eeoe algemeeue vergade ring honden in bet café van den heer Tngthuf ingang Groentenmarkt De beer S Velaing hoofd eeoer openbare school ts Berg Amb cht staat No 1 op de voordracht voor hoofd der openhire scbool aan het Rtjawgkscbe plein te a Gravenhage Voor de exportslachterg te Nieuwerkerk s d IJset zgn Maandag te Goriachem eu Leerdam samen 180 varkens geleverd legRn 17 a 19 et per pond t Aanbod neemt toe vandaar eenige daling in de markt De gemeenteraad vnn Stolngk heeft besloten de bandwerken vervaardigd door de meisjes der 1 openbare scbool deze week onder de bahoeftige leerlingen dier ichoOl te verdeelen Bedankt voor het beroep bg de Gerefor FEVILLET O iV HOE IK HET m T ilMENLAira WEL UITHOUD De personen het rytuig eo de paarden werden nu door middel vaa twee prauwen die door eeu aterke mat vao Bamboe on door Iouwmi aan elkander verbonden waren aan ds overzyde der rivier gebracht Over da rivier die hier een vrij groote breedte heeft waa een aterk koord van govlochton rotan gcspaDnen en dit koord volgende bereikten wy met onze bagage goed en wel den oever aac de overryde Wil het toevalj dat er juiat eec ovorstroomiog baadjir hoeft plaats gevonden dan ia de itroomaneiheid zoo sterk es de watermasaa zoo groot dat dit middel van vervoer niet ia toe te pataea en er niets overblijft dan te wachten I S weg voerde ons nu verder te midden van groote stevig omheinde mat veel lorg bewerkte en met auikerriet beplante tuinen uitgeatrekte tabakaeo indigovdden wiaaelden elkander af en dit alles gsf aan het geheel eea bgzonder aaogeaaam voorkomen Na een recht gnelligen rit van ruim twee uren kwamen wij togen donker dioht bij de wcning van OBzeq gastheer aan Nu wy utst den gewoneu weg asdden genomen maar de binnenwegen door aawah s en desaa a waren gevolgd konden wij liet huia van BMJa rrisad niet met het rjjtuig bsraUea wat ons aaeerde Kerk te Bleiswgk door ds F W Sluiter te Maaaalais Door de A rrondissemen is Rechtbank te Rotterdem werden gisteren o a de volgaade vonnissen gewezen C den H 50 jsar Undboawer te Moerk pelle tot S dagen gevangenisstraf veroordeeld wegeos beleedigiog van Jao Key te ZBvenbuizen ging van dit vonnis in verzet ten aanzien der strafmate m het gswgsigd van een veroordeeling in een getdhoet van f 25 subs 5 dagtn hechtenis L van der N 1 jaar tnlnmauftjongen te Scboonnoven wegens bloedende vsrwoodiog van Jan Straver met eeo mea tot 1 3 boete BDbs 3 dagen hecbtenia P U 25 jaar sobipperiknecht te Gouda wegens heleediging van den politieagent B C Van Donaelaar tot 5 dagen gevangenisiitrat J Q H 28 jaar koopman in lorren en beenen te Guada wegeos ishandelJDg van sen boud tot f 3 boete subs 3 dagen hecb nis J A van der Z 25 jaar pakbniakneoht te Rotterdam wegens mtabandeling van Wgntje Tom h T van S van Vlaardingen te Gouda tot f 10 boete snbs 5 dagen hechteois T B 17 jaar kolenryder te Capelle a d IJsel wegens vernisling va een rait ia een bierbnia ti Schiedum tot f 10 buete inbs 5 dftgen hechtaois Door de bewoners der goede stad Schoonhoven moet de zaak die nu aan deorde kwsm ougetwyfeld met ipanni ig Kyn togt moet gezien ais een aensatiezaak van zttldzame qoaliteiten Het zaakje vergun ons dit verkleinwoord betrof namelyk een der nolabelen eo raadsleden van Schoonhoven den r 7 jarigen exkoopman J V wieo ten laste werd gelegd den 19en October j des voormiddags omstreeks 11 nar toen de onbezoldigde rykaveldnachters H Uaaksman en J van den Berg wilden overgaan tot inbsjlagname vao twee door hem in z o pakhuis aan de Lange Weistraat aldaar opgespoorde niet wetteiyk geijkte yzeren gewichten zien tegen deze ambtsverrichting te heboen verlet door bedreiging met geweld By zon den ambtenaren in quaeatie hebb n toegevoegd da woorden Er gauw uit je blyft vsn de maten en gewichten af of ik zal je er nitsmgten c Beklat de beweerde vooropitelleDd dat hg de gkïncrimioeerde woorden niet had gebezigd Jat hg de visitatie had geweigerd op grond dat zgn pakhuis niet voor bet pnbliek toegankeiyk was en geen plaat bestemd tot het in ontvangat nemen wn aileveren van wnren De verhaliaanten betwistten dit en persisteerden ten aanzien der gfhezigde woorden bg ban verplichtte nogmaals uit te stigeo ton einde on over een kali te laten zetten Het rytiiig werd bier achtergelaten en den koetsier gezegd ergons een ouderkumen te gaan zooken Het overtrekken der rivier had ook hier op een zeer primitieve wijze plaats Wij tnoeaten ons leven toevertroowon aan een migoholdon en door een Javaan bestuurden boomstam De veerman maakte den overtocht aiet smakelijker door ons den weigemeenden raad te geven goed slil te zitten op den bodem van hel ranke vaartuig dewijl het in deze rivier wemelt van böjo a kaaimans zoodat het kantelen van het vaartuigje volstrekt mot zonder gevaar was Woldra hadden wy nu gelukkig de woning van onzen gastheer bereikt en werden hartelyk door bom en de vrouw des huizes verwelkomd De woning geheel uit bamboe opgetrokken enzoo ruim en doelmatig mogelijk ingericht was te raid Jen ran pas in sswah s rijstvelden herschapen boschgrond gelegen ma r 6rd door de boomen ran tet erf en dor aangrenzende dessa voldoende tegen de warme zonnestralen beschnt Na ons verfrisohte het reukostuam aset slaapbroek en kabaja te kebbeo verwisseld waren wy weldra in een druk gesprek gewikkeld en badden alle gelegenheid om onze plannen voor den volgeaden dag vaat to stellen Wij begaven ons daar wy a ochtends vroeg wilden opbreken ongeveer ten negen ure ter rust en wsreowe ra in een diepen slaap gedompeld Juist om half vier in den morgen werden wy gowekt en warsD spoedig na een kop koffie eo een paar bard gekookte eieren gebruikt te hebben gereed on op weg te gaan De twaalf öinke hoadeu an den gastheer werden loagelaten Het was een fee prooH rerbsai Het O M waargenomen door mr Mazel maande dan ook dat bet ten laste gelegde voldoflnde was bewezen Z E A deed nitkomeo dat het feit door beklaagde gepield verawaard werd door de omstandigheid dal by all raadrltd de ambtiverricbtingea juist had moeten bevorderen in plaats vaa er t ao op te komen en vorderde een gevangenisstraf vopr den lyd van 3 weken Baktaagde a raadamin mr S J L vaaAalt a meende intaasebau dat de ambtenaren gedur ode het besMlc ua bet pskhnis van zya cliënt niet in de raohtmatiga uitoefening van huD functie waren omdat dit niet bestemd wu tol de ontvaogat en aflevering van waren en niet toegsnkelyk oor het pabliek Hna recht tot binneotredea zon i i slechts geboren knnnen zyn ait een lastgeving di deze anbteoarvn echter niet becaten Pleiter over de siraf door het O M gevorderJ geen enkel woord wilde bpreken concludeerde tot vrijspraak subsidiair t t ontslag van reohtivervolging en zulks omdat t i de klacht onvolledigerwtjze niet inhoudt dat het pakhuis een deot nitmaikt van een woning wat vereisoht wordt om aan te toonen dat de ambtenaren in de leohtmalige uitoefening van bon bedieniojÉ waren Rt en dupliek volgden Uitsprt it over 8 dagen Staten Ooneraal 2e Kaubk Zitting ran Dioadsg 14 December lo deze zitting werd het debat over het Lager onderwya bg hoofdstuk V voortgezet De Minister van Bianenlandscbe Zaken handbaafdo zgn irzichten omtrent de noodzakelykbeid der karziening van de oaderwgswet h i boopte hervormingen tot stand te brengen manr daarvoor was tgd van voorbereiding noodig De reiteeriDg zal alles doen om de Gsmeentsbeitnren de wet te doen naleven ten aanzien van bet getal ondf rwgzers en de beaoldigingen en zal ali onwil blgkt de wet toepasaeo Hg is het denkbeeld icer genegen van vakmannen in het schooltoezicht hg zal meewerken o n de bezoldiging der onderwyzers verhoo en maar zonder wetswyxigiog Is groote verbeterieg niet te wachten Door verbetering van opleiding zal aan de onderwgzers gelegenheid moeten worden gegeven om het alcoholisme beter op de school te baatrg den Vrijheid omtrent taal en spelling tal hU beldigflD Voor de peosiooeering van wedawcQ en weezen van openbare ondsrwyzera ataat de jsak beter dan ooit Hoi zeer de regeering berei d is Da te gaan wat men kan doen voor heerlijke nacht ons pad werd door hot zachte maan Hebt beschenen en de overal heersohande plechtige stille w rd alloeu ran tyd tot l d afgebroken door het geschreeuw van een aaohtvogol en door het geblaf der honden die vroolijk om ons hesnsproogen In den voornaohl waa er regen gevallen waardcr de weg op sommige plaaieeu erg glibberig was geworden Dit had tengevolge dat mijn raisgenoot die zich ia oen nog al vry aaDzlenlyks eorpulentie mag verheugen ea niet zooals wy blootvoets liep maar ziob de weelde van het gebruik van kousen en schoenen bad verporloofd een siispas makende languit in den modder viel By deze gelegenheid ontglipte hem zyn moedertaal in den vorn van een krachtig diavolo waardoor onze lacbtust niet weinig werd vermeerderd daar dit woord bjjna nimmer over lijae lippen kwam Het morgenlioht begon zich roeda eenigsziits over den omtrek te verspreiden toen w j ket bosoh bereikten De patronen werdob in de geweren gelegd en met moorddadige pla Dnen drongen wij steeds dieper in bet boseh door De hondee begoonen den omtrek flink te doorzoeken Wy behoefden niet lang te wachten om overtuigd ts worden dat zich in de nabijheid wild bevond want de dieren sloegen weldra geducht aan Ons In de richiii in welke wy het geblaf der honden hoorden voortspuedeode zagen wy ben besig een groot varken tê vervolgen t welk bel geraden achtte zyn heil in eea snelle ftaeht te zoeksn Onte gastheer riep zyne honden terug ten rindo hen voor ahnatting te bewaren en tot tmtere gelegenheden bij de hand te hebben Zij bleken uitstekend te gehoorzamen en voegden zich os eenige oogenbltkkea allen wedsr by ons de penaionneering van bgioodara oodarwfjaan kan het denkbeeld van den heer Voegans moallgk worden verweianlykt Verbooging van de ni nima traktemsntea is can qaaeetis rao wala heraieniag Meer iDvload dar ooderwgien Op den gang vso aaken aoht apraker niat raadzaam met het oog op ds vele jonge kweekelingsu Vrge examens voor het bgzonder on derwgs xgo in beginsel juist maar leveren groote praotiaoha beswaren op Boogare bgdragen voor de bytondera sohool igo na niat aan ds orde Da beoyiaring van dr fCnypar ia oujoist De ministar verdedigde tegenover den beer Lobmaa d bagjnsaleo der uantrale schoot en begreep niet dat deaejaiït de politiek weer in de acbooltgd trachtte te meogao Hy ootheode pertinent dat da openbare ondarwgaers minder vry loaden ago dan ds bgaoodara en dat ia de sohool loo dem begiasalen worden verksudigd Kaa Enquête heeft bet tageadsel bewezen Ten slotte verdedigde ds minister dan leerplicht als ooodig niet alleen io hst belang der kiodersD die niat maar ook van hen die vrywillig wèl schoolgaan By aso regeling daaromtrent lal rekaoiog gnhoaden wordeo met toestaudan die erhioderen dat kinderen van zekerea leaftyd een geheel jaar aao hft bedrgf worden oottrokkan Om ta of gavaogenisatraf is in deze taak een nltimam remediaro Het te bastrgden kwaad ia vooral hst ralaliara ooboolverzatm Da learpUoht leidt tot leerdwang maar niat tot gawelen d wang eo by de regeliog moet zooveel mogalgk met de gemoedabea varan rekening wotded g bondea De m nieter vertrouwde dat deia mededoeliog elke verdacblraaking aal doen ophoudao Bg hoopte aldus de zaak ts kaonea tot stand brengaa an mislukt zgn poging dan zal een ander aaker met aan nieaw Jeerpliohtvoorstal komen By ds replieken bestreed d beer Tjdemaa nogmaals de haar Veegaos an diens waoieh om de byzondere ooderwgaers als borgerlgks ambteaaiea te besebonweo wat hij itrgdig achtte met de beginselen van da voorstanders der openbare sohool De beer Lobmao hield vol de soboolq aastie niet tot een partgqaaeitie te willen maken en ook dat de soo dem beginselen door de onderwyters dis ze belyden onwillekeuiig op de openbare school worden verkondigd Hiertsgea presteerde de beer Toelstra met kracht Door den heer Lohraan werden in t geheel geen namea genoemd maar alleen ten slotte ds de mogslykheid aaDgenomeo Er zgn veel sec dem onderwijzers Maar weet de heer Lobmao ook of se ook niet onder de byzoadere ohrieteiyke ooderwgaers soboÜen Na valbyeehter geen aamen noemen Oferigeos oolkeode hg dat de sociaal democrateo niet godscieoit on ICort daarna drong een der bonden eensklaps me drift ia een kroupetbofoh de anderen snelden hem aobterna sn lieten een vorvaarlyk geblaf hoorea ok wy drongen in dit kreupelhout door ea zagen sposdig dat de hoadeo alle pogingen in hst work stelden om een viertal fWindjoon a afstammeling van een europeesofa en een wild varken te bMpHngen Het wild hield Japper sland Keo welgericht schot velde oen der dieren neer lerwyt een tweede door een ander schot org gewond werd wat hem ovoowal oittt verhinderde zich met woede tegen ds honden te blyreo verwaren De beide anders windjoon s hsddon een gosd he komen gezocht De honden drongen met onstuimige drift op het zwaar gekwetste dier aan en verbioderdeu ons zoodoende te Bohieten daar wy groot gevaar liepen een bunaer te treffen De strijd duurde nog geruimen tfjd voort totdat het varken door bloedroriiea en vermoeienis uitgeput op zijne voorpooten ineeozaktr Nu wu do kamp natuurlek spoodïg beslist eovhet koatle thans vrij wal moeite d i honden die biJBa niet weder tot bezinning konden komen van het lichaam van hst door hen besprongen dier te verwyderen Ook zy kwamen niet alle ongehavend uil den ongelijken stri jd terug aao twee haaner waren vrij belsngr ko jonden toegebracht De sloortea der gedoode dieren werden afgesneden eo wy namen alleen dit deel van het wild als zegeteekenen mede Door dezea goeden uitsh prettig gestemd gingen wy dieper het bosoh in wat ona hier zeer gamakkelijk viel daai het hoat vuor eeo groot deel gekapt en de dichtheid van het woud dus wta verminderd I