Goudsche Courant, donderdag 16 december 1897

PBACHTIQB SORTBERING IHTER ff AHDSCBOBMEM voor Dames en Heeren A van OS At Md T ill if Kleiweg E 73 73a OOÜDA Telephumt M 31 Beurs van De OrchestTereeniging Da OrchesivereenigiDg Eophonia gaf Dinsdag 14 December bare derde uitvoering voor de leden ia de zaal Kunstmin der Sociëteit Ona Genoegen De zaal was goed bezet met ean wslwi laad en dankbaar publiek Io aaomerkiog neaaende dat Eophonia geheel nit dilettanten bestaat mag de uitvoering goed geslaagd genoemd worden Enkele kleine opmerkiogea knunan wy makeo maar by welk gezelaohap dat b i zied met li fde voor de knoit atleeo oit liefhebbara bestaat zal men steeds vlabjea waarnemen en zouden wij dan al een enkele opmerking ten beste geven dan zonden we Qosaen bet niet gelyk beginnen der attaque liat wel eena te wenacben over terwyl wyaan de slechteinrichtng van bet orobeat toescbryven dat een enkele maal de zuiverheid te wonse hen overliet Vergelyk u wy achter deie oittoering mot de vorigen daa conatatesren wy bepaald vooruitgang Afzonderlijke bespreking over de ver ohillende oos vao bel orchsst loa ons te ver afleiden eo critiek mas hier geen plaat vinden Over het geheel wai het goed Da zangeres Mevr Baaerbter uit Rotterdam dia hare welwillantle medewerking verleende sobyot oos toe aeoe zeer begaafde sangerea te zyn Wy vernamen dat zij nog niet lang geleden hare stadiën ia begonnen wanneer dit zoo IS dan seker heeft zij gewoekerd met bare oataurlijke gaveo Zy beschikt overeen zeer groot register baar voordracht is schoon en aitspraak ooserbetertyk men kon de woorden daïdelyk verstaan en volgens de byvalabetoigiugen wel verdiend en t publiek werd nog verrast door een extra No als toegift Wy roepen haar gaarne een tot weerziens toe ea wenscbeu voor bet overige Ëaphonia ije iik in t Iflro iiitvonrmt 356 Staats loterij Sq K lassi IriVling vau l iim a r U Donomber No UU en 709 loder f lOOd 9384 ea 84711 loiler f 4011 180M f 2 10 ff 1313 504l mi 8868 11788 l 7ln 18190 on 8077 ieder f lOÓ Pr jeen van 46 éi iHDI 54au 7B64 10141 13422 16933 18469 7902 10894 13470 16149 18493 7989 10910 13600 162411 18600 8011 10918 18818 16871 18617 8017 1098 13649 11311 18634 8144 11013 13664 16876 18672 8803 11068 13676 16399 18 7 82S2 1I1II8 1367 16454 18689 8970 111 4 1 766 166S6 18808 8896 11180 13809 166 8 18819 8321 11187 18813 16641 18878 427 3854 61184 8870 11 08 l S84i 16669 18917 616 321 1 60 0 8427 11109 13900 16713 18980 647 3311 6030 8482 UilO 1398 168 19 18981 684 3826 6086 8518 11216 18 9i 1683 189 9 713 3313 6110 6689 11148 14001 18988 19067 749 83J3 6113 8662 11269 14019 1696 19098 815 3418 611 667 1U86 1416 16966 19120 B8t 3426 6124 8732 11350 14261 16979 10186 tlO 3441 6195 8768 11876 1489 16938 1U275 913 849 fl2H 7f9 U416 1444 17084 288 923 3649 6242 8797 I14 U 14503 17014 19644 970 3783 6368 8977 1145 14561 1038 875l 6885 9136 11649 1491 1038 377 306 i23 117Ui 14712 1104 880 6313 9286 11764 14742 120 3906 B348 OoiB Paoli kVMg 0D JWreqoisitie aan hem g ricbt 10 855 nakmteekeniogen Generaal Joobert op de zyne 280 eo Schalk Borger op de sijne 2061 Men gelooft da ook algemeeo dat President Kruger zit herkozen wordeo Dat by onder de borgers nog de populaire man is getuigen tal van iogazondJn atokkeo in de Volksstam B deze week EInkele alinm s oit borengenosmd aotwoord YAD lOom PauU lyo wel de moeite van het oTcraemen waard 0et is my een aangename plicht u te danten Toor uwe Ulryke getaekeade reqaisilies wsarin gy my versoe t my andermaal verkiesbaar te stelteo tot Staatepresident der ZoidAfrikaaoBche Republiek £ k dank o omdat uit de bewoordingen van uw verzoek blykt dut het vertroQweo my in bet iaar 1882 geachonkeo oog steeds io a voortleeft lOodanka bet gevoel vao myo tekortkomingeo had ik destydi geen vrymoedigheid de roepstem tot aanvaardiog vao het hoogst verantwoordelijk anabt van Staatspresident af te lik gavoel die tekorskomingeo en groote versntwoordeiykbaid thans meer dau ooit te voren want er is sedert ik voor bet eerstoa oaze herstelde ooafbankelykbeid uw rorpitem aovaardde vee vourgevallen dat ons met nadrak heelt heriooerd aan de hooge uoodzake ykheid om met onverpooidezorg teblyven waken en de lendenen omgord to houden opdat de door God ons goscbookeu ouafhankelykbeid niet verloren ga Bittere ervaringen bsbbeo ons doeo zieo boe velen baproefd bebben onzen poliliekeo gezichtseiitder te verdonkeren en boe men ooder valsobe voorwendsels heeft getracht oos oog te benevelen opdat wij het gevaar niet zouden zien Die overwegingen vooral doen my by hethebt der opgedane ervariog inzien dat ik tekort lou schieten in myn plicht iodieo iV my niet bereid verklaarde myo dicnst in aodermaalte wjjdeo aan het vaderland zoolang de Haere die my tot heden daartoe gesterkt het lt uiyook de vareischto kracht doet behoudoo in deto komst I Ik geef daa ooder biddend opzien tot de Regeerder der Volkereo gevolg aao uw verzoek Indien ik herkozen word zal bet myn eerste en hoogste streven syo ta zaqieu met de leden vao den Uitvoereodeo Raad die duurgekochta onatbankelykheid als een heilig oos toevertrouwd pand te bewaren Gy zolt bet bekend als gy tyt met myuepolitieke zienswyze mogelyk niet noodigacnteo dat ik die by dense gelegenheid verder voor oopen leg Zooals ik i vroeger heb gezegd belyd ik ook op Btsatkundig terrein de eeuwige be ginaeleo van Goda Wodrd hetwelk on leert de leuze recbt en gerechtigheid voor alleix te doen atrekkeo tot grondtilag van het Staatsgebouw De behartiging der lessen van dat Woord doet ona onder alle moeielykbadeo zeker gaao Zy leidt OQB tot erkenuiog onzer diepe afhankelijkheid uiet ran de grooten en machthebbers der aarde maar van Hem die ons dat Woord zood Zy leert ons onze zwakheid gevoelen en als wy ia dien zin zwak zyo dan zyo wy machtig In een der iPraatjes vaii deü Dag natuurIgk over de presideutaverkiezing handelend zegt de Volks8temc o a dit Ër is sprake dat de politieke tegenstander van president Krugf r sollen probeeren om de volledige aanneming van het Eerste Indiistrieele Rapport ala bon leue aan te nemen by den aaualaanden verkiezingastryd Men wil dos aan het volk de beslifsiog ovorlaton of de landbouwende Transvalsche menschheid zich moet lateo oitkleedgn ter wille van spekulanten en beura jobbera dan wel of allo industrieën in de landen gelyke aaoap akeo zullen hebben od reehtvaardige behandeling Tegen dit plan loor den verkieziot aveldtocht hebben we geen de minste bezwaren Zyn onze bafgers zoo blmd voor bon eigen belangen en voor de batangeo van hun nakroost dat ze hun eerstgeboorterecht aan de vraemdelingeu verkoopen voor eeo prospakteerkontrakt dan ia een man ala President Kroger niet meer op zyo plek als leider van zyn volk Evenmin raauoea als Generaal Joubert en 8 W Burger Dan kan meu veel beter maar dadelyk Lionel Phillips tot Staatspresident kiezen die zal wel zorgen dat da mynindostrie het grootste stok van de teart krygt terwyl andere industrieën ziob met do kruimels knonen forgeaoegBo galagd reoger 13 DKCËMBKH Vrkn sletkrt EutiLiMi Cert NeJ W S 9 7 87 i lUo dito dito 3 98 9 Vn dilo duo dito 8 96 98 Ko iiii Ojl j adl 1881 38 4 i 108 iTJiLll laicbrqving 1868 81 6 189 OoaTBK Obl in papier 1868 6 86 i dito in lil or 1868 5 84 PotTi oAl Obl met ooupon 3 dilo tiDkel 3 19Vu Rlsland Obl Binnenl 1894 4 6S i dito Geoona 1880 4 8V dito bii Bolk 1389 4 987 dito bg Hope 1839 90 4 99 dito iogoild leoD 1883 dito dito dito 1884 6 l 4 dpKijB Perp t lohulil 1881 4 57V lYmtij OoprConT leen 1890 4 76 Om iMning aotie D I 91 i j Jeo Ie nilg aerie C 84V4 Zuiu iri R p ï obl 1899 6 m l Mmico Obl Bult Sub 1890 6 96 Vlmiu l A Obl 4onbep 1841 83 84y 19 68 88 V 100 9l 65 615 4 0 loiVi 181 loiv 199 186 j 1 184 1001 AHartWAU Ublixatien 1895 3 KomiUAM 9ted loeii 1894 3 Nbd N Aft Haudela and Arendab Tab M j Coitifieaton DjllMa lMhappü dit Atn Hvpolboekb pai dbr 4 Cult lid Tontonl aand Ir Hypothoekb pandbr 3 l ederlandache bauk aand Ked K ndelmaataoh dito N W k l ac Hyp b pandbr 6 Rolt Hypolhoekb pandbr 3 l lr HypotheekH dito 8 OosTiNi Ooit Hnng bank aaéd Ruil Hjpiilhoiekbank Mudb 4 Ahkkixa Kqut hypotb paudb 6 Maxw I ï i r l Oii eert 6 Nb HoII IJ 9poor Mü aan M lot Kipl I 9l p aand Ke 1 lutl Spoorffegm aand Nad Kuid Afr Bpm aand 6 I dito dito dito 1891 dito 5 iTAUBSpoorwl 1887 89 A ISobl S Zuid Ilal ap i ii A H oM 8 PoLBi Wariohau H eeuon aand 4 Kuai dr Ku Spw Mij obl 4 Baltiaebe dito aand I Faatowa dito aand 6 I lirang Uombr dile aand 6 Kurak Dk Aww Sp kap obl 4 dilo dito oblig 4 AilBBiBA Cenl l 8p Mö obl 6 übio k Mortü W pr C r aand dito dito W n 8t I eler obl 7 DenverkRioHr Spm rort r a Illinoi C ontral obl in goud 4 l 0UMr kyBibfill Cart ai d Mexico M Spw ldij lahïp 1 6 Mlia Kanlaa r 4pot prof aand K York Üntaaiofc Weat aand dito l eon Ohio oblig 6 Oregon Blif lohvp iojoud 5 31 1 aul Min k Manil obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito I ino Col 1 byp O 6 tlANAOA an 8outh rt Taand Vm C IUIIu kNa leb d o O AiMterd Ooimbua Mij aanit Hotterd TramwegMaat aand Nbd Stad Amilordara land 8 8ud Hollerdam aan 3 Stad HruBeel 1886 9 Hoso ïkoili Begnllr leaellaoh Oo TB Staalaleoning 1860 5 K K O0 I B Or 1830 3 SPANJB Stad Madrid 3 1868 N o Ver Bei 5tv 81 i UU 10 80 1 88 lOOt 55 88 147 68 77 108 lor Vi 100 160 189 UV 100 88 102 8 14 108 78 188 110 Jü 106 V io 109 I 10211 116 ISO s v 116 98 9686 6611 91 26B 6582 100 9738 5562 168 2747 S6 0 227 2751 577 841 9843 6S91 249 3057 61111 271 8110 6104 840 312 595 396 8170 5972 11 16 17068 19609 17140 19644 17203 19649 17253 19657 9841 11759 1481 17256 19678 ii9S 3991 635 9566 11790 14984 17274 19720 1241 4019 6360 696 11858 14977 1781 197 6 1381 4038 6405 9699 11869 16069 17369 19768 1386 407 6413 9625 11946 15116 173Ï4 19796 14J9 4127 6458 9646 198815168 17466 19921 1499 4240 6470 9658 HI48 16200 17467 1B986 154S 431 6623 9758 18185 15814 17 39 20009 1553 4332 6576 9765 12383 1H6B 17664 80094 1689 43 H 6576 9836 12414 15819 17698 80106 1646 4381 6605 9881 1S6SU 15867 17616 SOUS 1666 4896 6626 9944 12638 15387 I76J5 20128 1719 4427 6985 10011 18661 15602 17688 80148 1769 46118 7028 1003S 12566 16118 17760 20157 1768 4611 7030 10047 18601 16634 17787 80160 1768 4876 713110067 18610 15647 U79 80218 1798 468 l 7189 10093 12620 1578S 17887 90950 1883 469i 7224 10115 12639 15786 17848 80283 1858 4767 7260 10149 12637 15770 178 1 80109 1866 4784 788010859 18688 15778 17890 20313 1870 4794 7381 10276 18685 1 9 17897 0604 192 4797 7386 10 6 18707 15804 17912 80619 1956 4829 7462 10308 1277 16866 17993 90919 2088 4887 7503 10399 18778 15954 18030 20666 2218 48 0 7630 10429 18901 1698 18185 80967 2296 4976 7660 10478 mol S l 2388 5067 7620 104 1 12910 16056 18169 80812 3492 51S9 7741 10507 3042 16104 18869 208 4 2 61 5168 7760 10668 3189 16118 18886 30819 2688 520 7763 10716 13810 16167 18292 80880 2546 5286 7778 1D726 18241 16188 18897 20946 2671 6876 778810780 18807 1619 18356 20965 3574 5406 7789 10738 13884 16818 18861 20986 2684 648 7811 10764 18887 16817 1889 t5S6 6447 7845 10818 1888 16 1846 ADVERTENTIEN flinke Voorepoedig berallen Tan een Dochter A E M Ti LOON ria LiiuwM ffoiifa 14 Dm 97 t October TUü vao Greenwlcli Wlnterdlenst 1897 98 OOUDi ROTTlBDiM 18 81 1 84 8 4 S 67 4 68 18 8t 18 89 III K 46 I 11 88 1 88 4 4 18 8 10 OTTÏRDA M 0 O U D f 10 1 11 88 11 80 18 87 1 44 Te £ oop of te Huur aan m IIEËIUIKHIJIS SUande aan do WESTHAVEN Wgk B N 147 Te berragen Lange neniUweg D 99 Het bnia betat beneden 3 Kamara met Snite Keuken Keider en Binnenplaats boren 3 Kamera en ZoLdir rerder allee netjee en doel matig ingericht aUmede van Öaa en Waterleiding Toorzien Terena boten en beneden Priïaat met Waterleiding 6 14 7 81 9 10 18 9 8 9 64 10 11 11 18 7 80 80 9 93 9 4710 18 10 90 11 88 6 61 7 85 8 8 40 9 88 11 64 18 08 18 47 De Multiplex schaats met riemen bevestiging Vervolg Zowda men weet moot een schaatsyzer al naarmate het voor schoonryden of konstryden tochten makea of hardryden zal dienen verschillend van hoogte van dikte van lengte en Torschillead van tangens zyn d w z hetyzer most ronder of rechter geslepen zjjn waardwr de raaklyn aan het ys korter of langer wordt Al d z eigenaohappan nu zyn neergelegd in het Mnltiplexachaatsysar dat doordien het aan beido kanten kan worden beraden den aohaat 6 38 7 10 7 46 8 18 8 00 M7 lO tt eOUDADEN H4A0 Zoal rmeerZ gwMrd Voorburg Hag DIN H AiG GOUDi sHige 6 48 7 80 7 48 8 85 9 46 10 1111 87 18 891 86 8 44 8 40 4 08 4 88 80 6 18 7 18 7 8810 08 i o n 9 84 e 0 Zlïï7 m U Zu ïr Tir iuTiM iÏ7 4 7 M 8 64 10 10 89 U 16 1 41 1 55 8 06 I Bitkroond Tento n MlliniSebowimakery Aa UW V 8 7 9 Ö8 1 06 I I l U 8 18 9 08 9 8 E4 1044 lUt 18 411 10 8 06 4 18 6 18 8 88 M 8 04 84 9 9 88 10 8811 8 11 44 Soid 8 887 48 8 l8 9 08 10 1810 54 lï 7 18 09 17 8 14 4 08 U T X I O H T O O n D A 8 83 7 46 8 49 9 80 10 16 10 88 11 8 1 8 08 8 66 4 68 8 06 10 88 11 65 4 18 Wmldbmnnd i Z Ol OA VTBIOHT 8 84 7 88 8 11 9 07 11 1910 67 18 00 18 68 8 80 U 14 8 87 8 10 11 89 8 46 8 88 9 0 9 89 10 111 48 18 39 1 86 8 08 8 17 4 88 8 08 t H 88 10 17 10 86 7 10 I 10 84 8 34 8 84 7 18 8 48 10 41 8 50 6 08 4 7 89 8 59 11 18 U IS AH8TÏ DAM 800DA 08 10 4S 8 8 1M8 18 111948 8 88 10 17 W 8 11 41 detwyzer tonden kaoDen 2 0 eo Troeg ot de mioisttr de frybeid nil eerbiedigen tooi de lociaul democratitcba onderwyzeri om baitcD de school propaganda te maken Do beer KeUtaar bestreed den heer Lobmau die de jonge onderwgsar zou boDoeo ver j leiden om bon pUcbt te terzaki n De heer Tan Karnebeek bestreed de sociaaldemocratische beginselen bg onderwijzer De mioitter antwoordde nog dat Absolute vrijheid voor ooderwözeri niet bestaat en 7 g niet gehandhaafd knonen worden b1i zy icb in of buiten Bchool ODmogt 1gk iraken Wil da heer Ijohnan eamenwerking van de partyen dan moet bjj niet tegen de volkasoboo zoo opponeeren Nadat de heer TroaUtra den bier Mutsaers had bestreden die tegen de propaganda te Tilburg door Bergnyer wai opgekomen is bet algemeeo debat over bet lager ondernys afgeloopen Bg de behandeling der artikelen werd ook de subsidie voor da SL Janekerk te Qoada besproken zg werd ecbter goedgekeurd Bil art 184 subaidie voor bet onderbond en de instandbouding ran de historische gedeukteekeoen enz wijst de beer De 8arorniD Loboian op de Terhooging van deze afdeeling der begrootiag tengevolge vaa vroegnre bealuiten Bg gelooft ecbter dat op dezen poet nog wel wat te bezuinigen is Hy wy t o a op den sokaidicpost van f 3500 voor de kerk te Gouda Ten onrecbte beroept de minister ciob op een Aandrang r n dn Kamer De waarde van hefc monument erkent spr ten volle maar by geeft in overweging den post terug te nemen ten einde het etndcyfer der afdeeling langzamerhand weder op den normalen voet terug te brengen De minister van binoenlandfiche zaken de beer Goeman Borge ios bestrydt dat denkbeeld De historische kerk van Gouda behoeft de reitanratie en de omstandigheden laten nu toe hair te bekostigen Later is er allicht minder gelegenheid toe De beer De Savornin Lohman bsodbaaft cgoe bezwaren naaar wil thans geen amende ment vooratelleti De begrootiog voor binuenlandacbe taken is ten slotte zonder stemming goedgekeard Het in Deo Haag vermiste li jarig meisje wier op j oriog door haar vader varzocht werd is in de Warmoesstraat te Amsterdam door de recherche aangehouden Ook da atodeot dia zoek was moet weer terecht z Van zekeren Sier te Voleodam ii Maandag door inbraak torwyl de bewoners afwezig waren ongeveer f 25 gestolen Door yverige nabporingea is het den gemeente veldwachters van Voleodam en Edam mogen gelukken de daders zekere N van Volendan en S van Ëdam op te sporen en ot bekentenis te brengen Het geld wai nog in bon bezit en kan AD den armen man vrordan teruggegeven N 80 H bebbeu maer vi aaen gehad en zyn gisteren ook nog van een diefstal van eeuden overtnigd geworden dien zy mede bukenden De politie deed eene goede vangat Beide perBonett zyn gevaokelyk oaar Uaarlem gevoerd Uit de statistiek der productie over 1897 blykt naar De Turfden Steenindastrie meïdt dat er door dezelfde waalsteenfnbrikaoten als het vorig iaar in 1897 pi m elf millioen meer waalsteen werd vervaarditid dso 1896 doch dat er in t najaar van 1897 pi m 19 nillioeo meer waren veracbeept dan in 1896 In verband met da vele en belangryke werken welke de eerstvolgende 3 jaren in Belgiii en Dnitichland aau de orde yn mag de toe stand bevredigend worden genoemd Aan de Ned Bakk Ct zyn ds twee onderstaande berichten ontleend AU vingerwyzing voor de zich organiseerende gezellen is het wellicht nottiif er optowyzen dat by don heer Euasen directeur der meel en ülrectD 8 88 8 4 8 49 88 I C8 8 58 6 08 8 U 8 1 8 88 9 30 16 8 iS 4 45 4 1 B 8 04 6 11 t n Oauda tM l ib Moordreoht 7 88 Kieuwerkerk w 7 S9 papelle 1 4 Rotterdam 7 1M AUmDiMdHs Ooudft 18 40 18 81 ita 7 48 8 49 Ï Ï 7 B8 8 1 Uoud 80 Uudair 6 86 Wo d 48 ütwkt 6 08 7 4 fl O U U 1 1 8 9 48 10 80 91 M7 8 87 8 16 aoudi lutMdu o at aottardau Oapelte NieuveriEerk UoordweU ftaada broodfabriek te VHage behalve een aantal mondelinge sollioitatiën ruim 600 schriftelyke verzoeken om plaatsing van gezetten zyn ingekomen die hy gaarne ter diipoaitie van collega s stelt De vorige week deeld n wy reeda een eo ander mede bt treffeode de Hakkery Tentoonstelling ta s Gra eubage in 1898 te bonden Thaits kunnen wy miidedefileD dat de onderbaudetiogen reeds üoovtr gevorderd zyn dat de tentoonstelling aldaar pokittat vast s aat Alleen over de vergoeding voor den tuin onderbaodelt men oog Uet een extra trein arriveerde gistejren te 9 45 de Koninginnen ta Haarlem 3 M was gekleed in blauwe japon zwarten hoed met blauwe veer de llegentea in bet zwart lUt gevolg beitond oit jhr De Stsel graaf Pomonceao gravin Van Limburg Stirom jonkvrouw Van de Poll Voorafgegaan door den borgemeester repd de stoet direct naar Teylars schilderijen en prentenkabinet waar HH MM werden roodgeleid door mr E W Thone directeur en J M Scholten conservator Bericbtigd werden moderne teekeningen O schilderyen en oode teekeoingfU o a de etsen vau Ostade Ook aao het penningkabinet en de bibliotheek weid een bezoek gebracht Na een kortan rit door de stad reden HH MM weder naar het station om in nn sslonwagen aangehaakt in sneltrein 12 41 weder naar Deo Hang te vertrekken Overal wai veel publiek en veel geestdrift lo een Geldersche gamonte bad volgens de Arnb Ct dezer dagaa een vermakeljjk voorval plaats Ken daar vertoevend reiziger in manafactureo uit Groningen stapte nadat by met zyne werkzaamheden gereed was gestrcrild door bet beerlgke gebak dat voor de glaien lag oen banketbakkerswinkel binnen om eenige ersaaperingeu te koopeu Op dat oogenblik itond ook de vrouw van den burgemeester in den winkel Da reiziger dia deze dame niet kende meéïït uit hoffelykhaïd goed te doen met bsar te vragen nt ty ook op eeoig gebak onthaald wil zyn De aaogoRprokene bedankt De reiziger kon zeker niet rermoeden weJk govaar hem boven l et boofd hing Mevrouw bad zeker haar ontmoeting by den t anki tbakk r aan baar gemaal verteld op een wyse die zijo achterdocht moest opwekken want korti nadat de re zigei aich in een koffiehuis bad neergezet verscheen deborgemeester met den gemeenteveldwaobtsr met bet bevel dat de reiziger moest medegaan daar hij iata op Ijo kerfstok had De reiiiger die zich van geen kwaad bewust waa eo in die gemeente niflt andera dsn voor zyn handel waa werkzaam gevieest was niet geneigd zich onder politiege eide uit bet koffitihnia te laten halen Hy vroeg dan ook opbeldexiug wat het optreden van den burgemeester te beteekeoeo bad eo nu blaek het dat hy diens vroQW had beleedigd t 1 Daar da reiziger veel tA goed gehumeord is om eene dame te beleedigen vroeg bij waarin de beleediging beatoad en het antwoord waa gy hebt myn vronw eeo koekje gepreienteerd Nadat de reiziger zyn verbazing had uitge proken over den burgemeester die om dar elyke nietigheden looveel bswegiog maakte droop de borgemeester af Later vervoegde zich de reiziger aan het bnis van den bargeueeftter om mevrouw Ut verantwoarding te roepen eo deze verklaarde dat zy door zenowaobtigbeid oorzaak was van bet gebeurde Het voDoii naar aanleiding van den brand in den Paryschen Waldadigbeids bavaar van de rue Jean Goujon geweaen ia in hoogste ressort bevestigd Dan zyn van de twee bf diocden van de kinematograaf ds eec tot een jaar en de ander tot acht maanden gevangenisstraf veroordeeld en ia aao baron de Mackau president van bet Comité fri 500 boete op ll Jl 18 18 11 88 11 86 11 41 11 81 18 88 9 68 10 89 10 86 10 48 10 48 10 18 10 81 10 88 8 04 8 15 89 1 M8TEKDAH 18 10 4 11 l 8 8 H 7 1 I M 8 88 10 18 met GOUDA allen met toepaasiog van de wat Bé Men meldt oit Toorbnrg Van 20 October toen bet eerste geval vaa tjpbaa zich voord ed tot beden zgo aanga geren 32 gevallen daarrin zjJD 4 pitienteo overleden 18 hersteld en uog 10 ia beban dalingen Nieowe gevallen hebben zich in da laatste 14 dagen niet voorgedaan zoodst de liakte waar chyulyk tot staan ii gekomen De u tstekenUe maatregelen door bet gemeente beatunr in overleg met heereo doctoren genomen om de ziekte zooveel mogalyk te beteugelen hebben dan ook prachtige resultaten opgeleverd Op eene bevolking van + 3500 zielen slecbti 32 gevallen duidt wel dat strenge hygiënische maatregelen eeiu epidemie konneo TOorkomen Werd menig gezin financieel getroffen door ziekte der kostwinners heden verspreidde zich door de gemeente een blyde msre Nadat H M de Koningin regentes zich vooraf omtrent den toestand in onze geiiie ute had laten voorlichten ontving de burgemeester beden met een begeleidend schryveo een gift tea einde deze te verdeelen onder de behoeftige gezinnen welke door de beerschende ziekte worden getroffen Was bot in menig huisje duister waar ziekte ea armofoe aanklopten thans valt eeo jichtstraal io menig gezin van waar uit een diepgevoede dsnk zal stygan tot Haa die zoo met haar volk medeleeft die zoo weet te troosten en den armen zieken eene hulp is BulteDlandsch Overzicht Het vertrek an de kruisers Gefion eo Dentschlftod naar China ia op het laatste oogenblik een dag uitgesteld Ze zullen on niet beden naar Donderdag zee kiezen Volgens oe Eogetscbe bladen zal Prins Heiorioh met zyoe schepen Plymontb aandoen en dan even naar Windsor reizen om van zyoe grootmoeder koningin Victoria afscheid te nemeo Het valt niet te ontkenoen dak het vertrek van prins Beinricb eene gebeurtenis van ge wicht is en dat de Keizer zelf er eeu tioort van apotheosis van wil maken Da Dnitiche krsnten ataan vol met bijzonder heden over afscheidabezoekeo door den Prins gebracht aan vorst lyke personen ataatslieden oode vrienden Te Kiel heeracbt drukke vroolyke b dryvigheid de Deotsohland is bet middelpunt van de bfilangsteMiog znoali zy daar ligt bernieuvrd in bare wapenrusting en nitravtiog de statige tuigage vervangen door korte masten met gevecht marsen niet meer grgs tegen de sombere najaarslucht aftooend maar met de belwltis exotische kleur waarmede de naar de tropen vertrekkende schepeu norden geverfd Voor zy de vaderlaodache wateren verlaat zal zy door het Keizer Wilhelin kamial stooman waar zij al een paar maal aan den grond haeft gezeten bet is te hopen dat bet schip chter ditmaal ziilke kuren niet zal vortoooeD Zooals wy kortelings oog in herionering hebben gebracht ii Prins Heiaricb reads vroeger in 1870 80 met de korvet Prins Adalbert in Chineesche wateren geweest Ton gold zyn reis zDoala men weet echter meer Japan Vóór het vertrek zeidw zyn vader Friedrich tot den jeugdigen adelborst Bedenk steeds dat bet by de prinsen van ons huis van öndsber gewoonte ia om te loeren gelioorzameo t a einde later na bekwaam voor het beroep te zyo geworden te kunnen beveleo Bswys je snperieuren achting eo wees bun g hoorzaam vervol je plichten trouw eo nauwgezet en onderhoud goede kameraadschap met je vrienden en stndiemakkcrs Eenige maanden na het vertrek stierf de jongere broeder van Heinriub Prins Waldemar despeelmakker van zyn jeugd De kroooprinses de tegenwoordige keizerin Frederik werd no ook erg bang Toor baren Heinz en zij verzocht baar vader hem terug te roepen Keizer Wilbem waa echter onverbïddelyk 0e Prins zaide Aani evaDgeD 66 6 88 6 61 08 I I 6 40 8 46 6 09 6 18 86 8 88 6 10 4 10 4 4 60 4 67 6 04 6 10 1 84 a oi 8 08 1 14 8 60 10 17 10 88 10 43 Vooib 8 69 Z iw6 6 Ï T M 6 17 Utnokt WMrdaa Qoada 7 08 8 M AMrteiduaaSt Ooida 7 88 8 09 4 06 4 89 by is op aeaa dieoatreiaeo deze moet teneinde gebracht worden Als meobch eo als grootvader spyt bet my innig dat ik aU teiztr het verzoek van de band voet wyzan c Twee dagen na hot verlaten van bet schip deed de Prins zyn taaiste examen aan de ma rineschool te Ktel Do tweede groote zeereis ondernam by twee jardo daarna aao boord van den kruisar Olga Dexe gin i eaar ZoidAmerika en West Indie Overal waar dePrin aan wal stapte werden door de Duitschers feesUO te zyoer aer gege en Deo 13deo Uaart 1884 kwam Prins Heioricb weer te Kiel terng verwelkomd door den Kroonprins q Priog Wilhelm Hy was brom geworden verweerd en flink opgegroeid Zse maanden tang volgde hy on nog de leasen aan de marioeHwademie en ging daarna vyf maanden aao boord van bet wachtschip Stein Het volgende jaar werd bij kapiteinluitenant en eerats officier aan boord van de oienwe korvet Oldenburg waarmede hy deelnam aao de manoeuvres in de Ooat en Noordzee In 1896 werd Prina Heinrich schoutby oacht Gebnwd ia hy in Mei 1888 met Prinses Irene vau Hessen hy beeft twee zoons waarvan de oudste Waldemar da jongste Sigismund heet Alle pogingen van Di Rudioi om een nieuw ksbinet tot stand te brengen zyn thans mislukt zelfs nadat de kab nats formeerder aan de Iracties der Jinkerzyde met de meeste bereidwilligheid concessies had gedaan Hy beeft zoo mooi willen balanceereo op het slappe koord der hooge politiek dat bg eiodelyk het arenwiobt heeft verloren zes de Vois Ztg Het is ihaos de vraag of er nog wel een KabiD t Di Rudioi zal kunnen totstaod konun De desaionaire minister president hoopt en wenscbt het hy is bezig zyn oode schare weer byeeo te brengen en wil daarvan alleen generaal Pellonx vervangen door gaoeraal San Marzano én PrineHi door Paioncelli Doch de andere ministers willen daarvan niet hooreo zy willen de porcefenilles die reeds aan andere heeren waren toegezegd ni t weder opnemen 4 Er wordt dau ook verwacht dat de koniag aan VisoontiVenosta de vorming van een ka binet zal opdragen slaagt deze dan zon Italië thana eeo kabinet Visconti Brïn knonen krygen Maar de moi alykheid is g oot dat de ondmioister van fioaaciSn oil het laatste mioisterie Cnspi de beer Sonnino als leider van eeo liberaal kabinet zst optreden Popoio Romano segt dat het ministerie Di Rudioi met enkele noodzakelijke wyzigiogen thans aao he bewind moet btyveu Ook cDon Cbisciotte is van deze meeoing het kabinet is io de Kamer niet gevallen op een politieke qaaestJe eo kan nog fiteeds rekenen op den steun der meerderheid De Mesaagero kan mededeelen dat de b3udiog van GioÜtti eo Cavalotti die voornemens waren bat kabinet Di RodiniZanar delli met alle middelen te bestrijden de aauleidiog gegeven beeft tot bet terngfrekkeo van deu president der Kamer Toch ia er geen sprake van dat thans Giolitti als kabioetsfor meerder zal optreden De Measagero acht tbana een kabinet Viscottti Brin het meest wsarFcbi nlyk De Traosvaatacbe bladen hebben het vooral druk over de naderende presidenlselactie Men weet dat de vonrnaamste candidateu voor het presideutscbap ayn de heeren Paul Kroger generaal Jonbert eo S W Burger Elk dezer candidateu beeft zooals de Volksstam c dat noemt eeo aotiroord gegeveo aao de teekenaara bnnner reqoisitie en vao die antwoordeo zegt het TraoBcbvaalscbe blad is dat vao Kroger bet armste aan positieve beloften eo aao politieke voorspiegelingea j dal van ZEd Gestr Generaal Joubert het viuoigate en scherpste in zyo kritiek van het afgeloopeo lands bestier dat van den beer Schalk W Burger het beBoheidenste eo vtoedzaamsla C 10 86 1 18 10 04 10 11 10 18 10 86 10 84 8 I SO 8 61 9 56 7 66 8 08 8 09 8 16 8 96 86 11 80 10 01 10 16 7 86 10 4 9 87 9 47 9 84 10 01 10 07 8 17 6 97 6 84 6 41 6 47 10 89 8 80 8 40 6 66 9 84 9 48 9 9 6 18 I 6 80 6 89 4 9 4 1 04 04 6 89 9 4 83 18 8 0 7 48 8 88 10 10 lOJI 6 66 7 8 9 07 10 08 10 84 7 18 I 9 88 1 10 4 9 86 ff ff 7 7 89 8 88 9 49 10J4 11 10 8 4 4 4 8 19 7 48 9 S 4 41 iJ t 49 48 HJO Ala men het aantal naamteekeningen ziet die de drie candidateu op boa respeetiarelyke requisitiea hebben gekregen don blyft er baast geen twijfel over of President Kroger zal herkozen worden senryder oogenblikkelyk in de gelegenh d stelt zyne schaats zoodanigen vorm te geven ala verei scht word Uydt men byv tegen den wind of maakt men tochten dan ia een don lang laag eo recht geslepen yzer noodig daarentegen zwiert en zwaait men voor den wind of op pleizierbanen op de ronde korte ho e en dikke kant van het yzer der Mnltiplexscbaats Wy maakten aan onze Moltiplex schaat voorloopig eene nieuwe riemen bevestiging omdat wy overtuigd zyn dat alle tot dusverre ip gebruik zijnde beveatigiogen met schroaveo of veeren dikwyls vele onaangenaam heden aan de achaatsenryders veroorzaken Vooreerst eischt laatstgenoemde bevestiging eeu zeer naowkenrig schoeisel terwyl by ounanwkenrighedeu der schoenen de bevestigingsschroeven en veeren zich gedurende het scbaiitsearydea Fiomtyds loswerken Wy meeuen bovendien te kunnen verzekerea dat in Holland bet schaatseurydersland by uitnemendheid geen i i o van alle schaataenryders zich vhq schaatsen zondfr riemeubevastiging bedienen Om thans in eenige details van de Multiplexscbaata te treden zy vermeld dat ieder voetstuk voorzien is vau een dnidelyk uitgealagene R en L d w z rechts en links ter wyT bovendien de ronde bevostigingagaten by het linker schaatsyzer anders geboord zyn dan by het rechter en men dos nimmer het rechter schaatsyzer in het linker voetstuk kan leggen De Moltipleischaats kao men in een minimum tyd uit elkaar nemen en het schaatsyzer van het voetstuk scheiden Dit is zeer doelmatig by het reinigen afdrogen slypen eet Deze zeer gemakkelykc manier om de schaats uit elkaar te nemen is te danken aan twee kegjes die door het voetstuk gaande het schaatsyzer daaraan vastklemmen De kejges kunnen wegens hunne byzondere coustroctie niet verloren gaan evenmin kunnen zy zich gedurende het rydeu loswerken omdat men er met den voet op staat Voor het vasten losslaan der kegjes doet de poot der eene schaats dienst by de andere en zyn derhalve by het Multiplex systeem schroevendraaiers enz overbodig De Multiplex schaatsyzers vanaesthetischen vorm zyn geheel vau staal vervaardigd De riemenbeveatiging ts gemakkelykoF en eenvoudiger dan alle tot dusver aao schaatsen voorkomende De gespen toch zyn zonder dunnö tongen die gewoonlyk in bet ongereede gera ken daarentegen trekt men bij deze riemenbevestigiug de riem stevig door de tonglooze gesp en vindt verder op de riem een dnidelyk zichtbaar blank atifje dat byna antomatiach in de gaten valt welke zich in den riem bevinden Opdat de riemen niet geheel door de gespen terng zooden gaan hebben ze op het einde eene kleine rerbreeding Volgeoa autoriteiten op schaatsenryderagebied zal het Moltiplex syeteem eene omwenteliog brengen m de beoefemog van bet schaatsenrydeu en wel om de volgende redenen Iedereen die zich een paar Mnltiplex schaatsen aanschaft bezii te gelyker tyd eigenlyk 2 paar schaatsen één paar voor schoonryden en éeu paar voor tochten maken Dusver werden er va voor schoonryden èn voor tochten twee paar enkelvoudige schaatsen vereischt terwpl by het Multiplex systeem schoon en hardryden door iedereen naar willekeur met dezelfde schaats kan worden beproefd Aaavankfilyk brengen wy slechts een gedeelte van het Multiplex schaatssysteem in exploitatie en wel bet voetstuk met riemen be vestiging waarby een soort yzer het zoogenumde vischmodel voor de toekomst echter ook verachillenda andere modellen apeciaal gMchikt voor hard of week ys voor races eet Hoor het vergevorderde jaargetyde waren wy niet in staat de verschillende yzers te fabriceren Met het Multiplexschaatasys teem kan het scËaatsryden in al zynen omvang worden beoefend Het ia omschreven io Wierda s pateoteu over 12 landen van het noordelyk wereldbalfrond De schaatsen worden gefabriceerd te Groningen in eene fabriek de eerste van dien aard in Nederland De nieuwste automatischt machines br ngeu dage lyks eenige l onderde paren uit de beste materialen te voorschyn in voetlengten van 23 tot 31 cM Prys voor alle grootten met verutkkelde schaatsyz rs f9 50 per paar loco fabriek Verkrygbaar by P Rond Pzn Zengstraat Gnuda Het volgeode oordeel over bet Multiplex schaatsaysteem is door den heer Molier oudproaideol van de iaternationale BchaatBriJderfnnie uitgeaprokeo De Wierda s patenten zyo naarmyne meening de vracht van goed nadenken van eeo goed vakman in de praktyk zoowel aU io da theorie De schaars die U thans in den handel brsDgt Bchynt my door haare conitractie ene goedkoope goede schaats die het achoonrydeo zeer zal bevorderen en my voor tochten af stander itten en vooral voor yskoU teer doelmatig en geschikt voorkomt Dit il myoe opiaÏQ hoewel deze schaats ticb zelf het best recommaadeert t