Goudsche Courant, donderdag 16 december 1897

L J SON Tandarts Utrecht Spreekuur dea DON DEED AGB Tan 9 3 nar in bet Hotel DE P IJW triooteinarkt teüOUüA 11E7EEL FOLITOEB Wanneer men de MEOBELEN wrglt met de POX TOJBiï Tan Profeaaor VAN PRAAG gelijken zg op nieuwe Prachtige doozen waarop gedrnkte gebrnikaaanwgzing 10 cent per atnk bg JT van OIJTE Kleiweg No 2 GOUDA SOste Jaargang Vrijdag V7 December JH9T No 7456 mmm comant ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERT Elf TIEN worden geplaatst van li 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend Baar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN om mkfi KoninkH k MaeMnale Fabriek bE HONIQBLOEM v u H van Schaik Co geTaatigd te Oravenhage Kepplerttraat 9 en tOa nabg de Regenteaaelaan Tan Z M den KONING ran BELGIË Indien gijhoeettl gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruiTenBorat Honig Extraot FLACONS Tan 40 Cte 70 Cta en f 1 Terkrggbaar tig Firma WOLFF Co Weatbaven f 0S iouda i K B viN MILD Veeratal B 126 te Gouda A BODMAN Moordrecht J C RATELAND Boehop B T WIJK OudewalnM KOLKMAN Waddinxveen TPAitxjra ORANDB MAOA 91NS DU IriDtemps NO UVEAUT ÉS Wy verzoeken Je Dames die ons geïllustreerd mode album voor liet WlntaraeU co n noch nmt ontvanpen hebben dit te willon aanvraRen aan JULESJALUZOTaC Pirfa Hetzelve wortll dan omgaand gratis en rranoo toegezonden Besteliinf en van af 25 Vancs vrU van alia kosten aan huis met 6 verhooginff miniek en Polikliniek OUSrKTBiE en roor Spreekuren dagelgka Tan Ig g n Gratia Spreekuren Maandag Woenedag i Vrydag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 nr A CIEVL Qeheeeheer DireHeur OPENBARE VEEHUEJNG burgeiReesttr eo WeWers van GOUDA z JD Tooroemens op DINSDAG den Zin DECEUBKa 1897 dea numiidagt Ub twee ure in het RAADHUIS aldaar bg enkele inschr Ting Toor den tfld lan drte of xe jaren ingaande lo JANUARI 1898 te Terhuren to Het UraigetCOê van den Hoogen Scbielandsclieu Zeedgk trekkend Tau de Kaarsenfabriek Gouda af tot aasde Roomsch Katholieke Kerk te Moordrecht Mo Bet Iraêgetcuê lange bet baitentaind Tan een gedeelte Tan den Ooejanrerwellen dgk alhier bg het kadaeter bekend in eoiie A noe 812 813 en 818 ter gezamenlgke opperTlakte Tan 31 Aren en 90 Centiaren 3o Een atnk Hielland en Water gelegen onder de gemeente Ooudirak nabg de Veentoep bg bet kadaeter bekend in eectie U no 669 en Tolgeni betzelre groot 9 Aren 50 Centiaren De Tooriraarden zullen dagelgka de Zondagen uitgezonderd Tan de Toormiddags 10 tot dea namiddaga 1 ure ter plaataelgke Secretarie ter lezing liggen De inichrgTingabiljetten zullen om in aanmerking te komen bebooren te Termelden den jaarlgkacben huurprga en moeten door den inaobrgrer en zgne borgen geteekend op zegel geaehreven en gealoten op den dag der Verhuring róór dea middaga 12 ure ter plaataelgke Secretarie zgn ingeleverd Rook het merk gfeurig e 2 Cent SIGAAR LOUIS BISSCHOP Dubbelebuurt OOVUA Openbaar Onderwijs Toelating Van Leerlingen op de Tusschenschool De Commiaaie Tan Toezicht op het Lager ünderwga alhier maakt bekend dat de loschrlJvlDg van Leerlingen wier plaatsiag men mut den Isteu FËBB 1808 op borengeaoemde schooi verlangt zal geichiedou op DINSDAG deu 2l8ten DËCËUUËR 1897 des namidd e ten ryf aar Voor verdere bysónderheden wordt Terwecin naar de aanplalibiljetteu Namens de Commissie De Sfcretarti J H VAN DBil VOORT Qouda 14 Deo 1897 E CASSUTO 1ANDART8 Gouda Turfmarkt aPBBMKUBBll MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG Tan 8 tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG Tan 1 to tC nar ZONDAGS niet lELECTROtOTORlSCBE TANDBALSBAIJES I WBTl IO OKDIPONBCaD I 1 BU liet ir krulk daarvan geacliledt bet tanden krljreu der Kinderea ZSKDEK I DE HINüTE PIJN 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewezen kan dat de by mg ter inzaae liggende getuigschriften der nitetekende resultaten van de E leetromotorisohe Taadhalsbaniyes niet echt zgn Mi MmUtttopdmnaam van dm fabrikant KOBKKT IIOLr Wordt franco toegezonden alken na ontvangst ran postzegel ad 9S cent door UOBRRTHüLTZ i Un egen I Verkrijgbaar bg I WOLFF Co Weslhaven 198 I Wederverkooperê gevraagd 1 De IReuwste en meest Practische Scliaats is teker wel d e 3iv£ va ltiple2r Scla a ts de el ie kan naar Terkiezing tooV hard en acboonrgden gebruikt worden heeft geen enk I aohroef of reêr ook de riemTerbinding ia geheel nieuw en beveelt zich door eanTondi l ijen degelgkheid Tan zelre aan igneid Deze S HAATS ia door Terwjhillendo claba ala de beêtt in den handel zgnde SCHAATS aanbeTolen Door zjjn Tale goede eigenwhappeii ia de SCHAATS der toekomst zeker de MULTIPLEX SCHAATS Door de MULTIPLEX akd MANUFACTURE Co Led ia de alleenTerk p Toor Qouda en omttreken opgedragen aan den Heer P ROND Pzn IJzerhandelaar te GOUDA Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Een praclxtigr net ing ericlit HËËRË HUIS met TUl staande aan den KAÏTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat benwlen 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een jfroot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Geen goedkoope aanbieding geen Cadeaux er bij tU IMlEiiBf 118 met Etui en Enveloppen f l r Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 A BRll liMAN ZOON Lange Tiende weg D 60 Oouda Telephoonnummer 82 XLIe Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids berattende DA MES en K I N D ERMO DES beneTens UANDWEBKPATBONEN ar IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN NDMMER In ieder n tekêt mwarte It I tl feu modekroniek feiMletan enz enz li üit UTe jooder gekl pUteo mst 8 luijpatr en 8 groote gckgipta pair Per 12 un I ÏS p poal 1 46So j aU da Ie uitg met ilaareaboren 6 geklourda plaLea 1 76 1 90 I 0 e It If Ia ISgakl pl aa 1 bijz gekn p M bat 8e o 8 60 II e 3a bü bat 6a DO I gaka patr D koa74 lit i aan gekleurd frasia bandwarkpatroon 8 3 80 PBOKFSIIIIIIR m PROSPECTUS AIOII D tg GBBS BBUNBANTJ£ VOr h g Wagaaalraal 100 108 l FEMSCHE STOOMVEEVEEIJ VE B6EEH O ÜM Lerert KOPLATTBN ARCHITRAVEN en LIJSTEN Tolgena op te geren profiel Het zagen ran TOOOSTUEKËN en reider alle zaagwerk wat tot bet rak behoort liet en zonder lerering ran hont ItOJSw PDIKK OUDE ▼ H SCHIEDAMMER GE1TE7EB Merkt NIGHTGAP Ghemlsohe WtssoberiJ TA H OPPEI IIlËIiUEK 19 Kruiskade Rotterdam OebreTOtotrd door Z M den Koning der Belgen Hoofddep t Toor QOUDA de Heer A VAN OS z Specialiteit roor bet atoomen en rerren Tan alle leerenen Dameagarderoben alaook alle Kindergoederen Speciale inrichting roor het atoom ran pinchemantela veeren bont ena Gord nen tafelkleeden enz worden naar de aieawatë en laatate métbode gererid Alle goederen hetag geatoomd of gerertd worden onacbadelgk roor de geiondheid en ralgena ataal bewerkt Verkrijgbaar bij PEETER8 Jz Ala bo üa ran eehtheid ia aubet eo kurk ataeda rooraien ran dea naam dar Firma P HOPPE 4 Het bott ODaelimiblykata ea ga iMBk makkalrkati poHaioMdal Toor üaern tfWm MiToaraldaiiuaaniaiidaraclioenwtik JmSmf la ila AppraAiul Tan C M lier 4 C Kl arlla Beam sir W Man l goa l Oyida Druk raa A BBINCMAN aa ZOOS Ui op naam au fabrlekanMik v naa ar i kMmwammn k ntniiimt iiminn Zij die zich met 1 Januario i oüOVD SCHB COURANT abonneeren ontvaagea de vóór dieii tijd te verschijnen Nummers GRATIS BINNENLAND GOUDA 16 Decemlwï 1897 Door de politie alhier ia heden op verraoeden T D bedrog een mooetfir boter in beslag geaoaieo MaandagBvond hield do heer L F Doymaer vau Twist Dit Gouda eene politieke rede voor de kiezers te Ouderkerk a d IJsei De lokalen der Chr eohool wareu geheel ge ald met be UDgatelleode hoorderi die met aandacht luisterdeo Daar de met veel o ertui iDK tutgeBproken beaptwoording der Traag Wat wil de antirevolntionaire jaity Ee e vriendeiykeeij leerzame diecu sie volgde na de rede tUBScheo den spreker en D Boonatra waardoor enkele actueele puiiten zooala onzfl veihouding tegeoover de andere Htaatsuartyem zeer duidelijk unkwamon De belaomteUiDg der hoürder tooide dat luor brbodi o Teikocht aan Kome alsliberale legenden bun kracht ala boeman verloren hebbeo Stand Het meobileereu van het in aanboow zyode badbotel te Zandvoort dat ongeveer 125 logeerkamers zat bevatten is aanbestaed en gegood aan eene Berignsche firma voor f 90 000 Onmiddellijk oa afloop van de vergaderiog der Tvreede Kamer is gisteren een boittnge one bijeenkomst van den ministerraad gewoeat Men meldt uit aGraveahage De jaarlijkiche controle voor den grondslag hautdateden der peraooeele belasting iaalinden gang Aan de juistheid der aangifte van de belaatingschuldigen sehijnt nogal eens iet te ontbreken Menig proceB verbaal van bekeuring wordt opgemaakt Decer dagen begon een elfjarig meiajf leerling van een openbare school in Den Haag h middaga nit school komande hevig te braken en overleed den volgenden dag De dokter chretf den dood toe san een val By onder FEVILLETOJM EOEIEHETIN TBIMENLAIID WEIt UI THOUD 8 Hier ea daar atonden nog enkels groepen j waUkoekon s boomen die een zeer h rd hout leveren t welk veel overeenk mat heeft met mahoniehout on andere plaatsen verhieven zicb waroe bobmen wier grijsaohtig hout uitatokond gesehikt is voor het makea ran krombout voor wielen Alle deze boomeo wachten slechtB op de bijl van den houthakker om plaats te maken voor rolbeladen rtjathalEen Groote atapels geklooid hout lagen goreed om naar de dichtbij gelegen zee te worden vervoerd on dienden nu aog tot scbuilplaata aD allerlei kruipend gedierte Wij waren reeds oonigoa tyd ia den heerlijk friaBchen morgen en in oen lucht vol vao de geuren van het woud verder gegaan zonder meer wild op te doen dan ettelyke boaehkippen toen odzq gaatheer voorhielde onzen weg in do rwhtiog der zee te nemen die wy dar ook weldra roor ons hadden Wg bevonden ona jniat op de plaata waar zich bet water der rivier de Kalikoeti zacht stroomende ia zee oDtlaat en de natuurlyko granaioheiding vormt tusschen het kapboach van onzon gaatheer en het oerwoud t welk zich aan de overzijde van de rivier aan onze oogen vertoonde De oevera der rivier waar levens het gebergte eeo auvang neemt waren zoek bleek dat het kind t deDideg niaaatieklea van een gyuDaatir klad der wm gevallen met haar mg op den grond was terechtgekomen en daarna met het hoofd legen den muur gekanteld was De vader van de scboolierater heeft den wethouder vao ooderwys van bet gebeurde in kennÏN geateid waarop deze onmiddellijk een oaderzoek heeft lagestetd N a Ct Door de ntoomtabaksfabriek van M Hymana JzD te Ontemborg ia het eerste nommer oitgegeven vati een weekblad dat gratis en franco wordt gezonden aan allen die tabak terkoopen en iu bet algemeen aan ieder die er om vraagt Hbt blad heet iTabaksnieuwa en VBrschyot eiken Diubdag Djt is nu eens eeu werkelijk aardige reclame Natauriyk is t den heer Ugmana voornameliik te doen om t a labricaat meer hekend te makeu maar daarnevtius staat in het blad nog veel dat t tot een welkome veraeb Ding in menig gezin kan maken Ter vervulling der vacatore ontstaan door het bedanken van generaal Ëlaud w KenB zyne benoeming tot Minister van Oorlog is bouoeoid tot lid van bet boofdbetitaur van den bfatiooaleu Zuiderzeebond de heer W C J Pasttoon contraal preaident van den Ned ll K Volkabond I iiiiiiiMaiii W Tfr i n iW l ti De beer J van Loenen Martinet uit AmBterdam trad voo eenige weken vour de afd Tilbuig van den Ned Pfotestautenbood op met het onderwerp De Godsdienst iu iforbaud mtt de maatschappy Aangezien f euoemde aid geene gedachtenwiaseliog toestond heeft da Soc Bondc afd Tilburg dezen beer uitgenoodigd tot het houden der zelfde voordracht onder voorwaarde dat vrye diicussie zin worden verleend De beer ds J v L M heeft de invitatie aanvaard en zal nu 20 dezer in een openbare vergadering in de groote zaal des beeren W Dosée optreden Dat deze byeenkomat druk bezocht zal worden staat boven all n twyfel verheven De politie te s Gravenbage moest Maandagarood uit den scboawbnrg een student verwyderen omdat hij t twee bezoekers die rustig in een der bovunlogea zaten zeer lastig maakte en zonder aanleiding een hnnner met een too neelkyker een bloedende wonde in het gelaat bad geslagen Maandag jf werd te Bergeo op SSoom voor als t ware met draperieën behangen Puizondc witlo on roodo bloemen van slingerplanten bedekten het donkore groen der groote boomen wier tukken ztoh ver over het water uitstrekten totdat zij door hunne zwaarte gebogen in de rivier afhingen Uitgolokt door al dit achilderaohtig acboon legden wy de geweren near en namen ieder mot oen jonge klappemoot in de hand ruat Aldua in het gras uitgeatrekl eo onzen dorst mot den inhoud der noten verdrijvende zagen wy dat een groote roofvogel op een der nabijzijndo hooge boome neerstreek Na oen welgorioht sohot bleek het dat do vogel veel overoGiikomst had m t oen grooten valk do kleur was vaalbrnin en de viuoht bezat meer dan een metof longto De lavanen noemen hem bïdoek Het was intnesohea ongeveer half zeven geworden toen wij besloten den terugweg aan te nemen ten einde niet te veel hinder te hebben van de roedi nu merkbare warmte der zon Een toatal boechkippen worden nog voor goeden prys Torklaard met bot doel ze hun weg te doen rinden naar onze magen wier rechten zich roods oenïgazins lieten golden Tehuis gekomen wachtte de gaptvronw ona mot een stevig ontbijt welke vriendelyke voorkomendheid we toonden op hoogeo prijs te stellen H t ia onnoodig te zeggen dai het voor het ovonge rtn don dag niet aan verhalen van mogelijke en onmo ke jaehtaronturen heeft ontbroken en wij waren niev weinig verheugd toen wy uitgeoobdigd wa d n den Tolgenden dag esn jso t op de bt os mede te maken Nog waa da zou niet weder aan dan hemel ricMbaar toen wji ona reeds op w g bevonden naar deaelfde kali dle looaU de sUiarasn onzer boot had en liefdadig doel de opleiding eeber taleni olle jou te dame aan eeu conservatoire ïn bet feestgebouw 7 haltnc eene scire musicals m dedamacuire gegeven die nitaemeod slaagde en drak becotht werd De heer lirlus van de JtoltandAche Opera mejufflrouw Ida Mollinger fan he Nedertandach Tooneel de strykmaaiek van de staf en eeniga zeer talentvolle diletUntea van daar en eldera Terleeodeu daartoe Ivelwilleud hu medewerking In de atoüm cart on fabriek te Leeuwarden lieeft alweder een ongeluk plaats gehad Een arbeider nerd daar in den nacht van Dinsdag door den dryfriem van eeu electriache d rnamo aan het hoofd gegrepen waardoor eene bloedende wonde ontatond en de man bewusteloos nederseeg Hy werd nog in deu nacht Baar het stads zlekenbuia ovérgeoracht waar by gisteren namiddag n ateeda bewDstelooi was Ër bestaat ernstige vreea voor z n leven By de recktbaok ta üeerenreen ia eeu gerecbtelyke instructie geopend tegen den brievengaarder te Wanueperveen die verdacht wordtvan bel zich toeëigenen en ten eigen bateaanwenden van gelden die hy per postwiiselmoeat versenden Kwamen later brieren omtrentbet uietontvangen dier gelden van de geaJresteerden dan zou by ook die brieven achterffahooden hebben fSÖiIiuiga bladen l fiielden rawla dat bj gearresteerd is en naar de gevangenis teHeerenveen i overgebracht Dit ia echter niethet geval wel werd de verdachte door dejeatitte gehoord en ia by door den inspecteurder posteryen te Zwolle io zya betrekkiuggetoborst Zw Ct De Roods Doivelc heeft opgehouden tebestaan lo een ronwrand kondigde by zynzelfmoord aan B Ct ïe Itteren Limburg is in eeo hok een idioot opgesloten gevonden die daarin geruimen tyd moet vertoefd hebben De ongeluk kige was geheel verkromd door de houding die by moest aannemen in zöa verblyf Tegen de famil wordt een gerechtelyke vervolging ingesteld In de stoDmtouwsla y van den heer Verbruggen te Ytaardingen ia een M Jariga knaap die daar pas eeu paar dagen werkzaam waa ▼ ermoedelyk door een drijfriem gegrepen en letterlyk vernorseld De beer Henri Menier een bekend sportman te Parg heeft in zyo dresaeeriorichting ge ogd Tsn tcBHimans wemelde Oe a veerman braeht ons ook nn weder met yn rank vaartuig gelukkig aan den overkant waar wij den loop der rivier met meer gemak kondan volgen Ue oov ra waren vlak en do eene wns dicht begroeid net laag en voor een groot deel uit rieophoren worlolboomen beataand struikgewas De uiteriie stilte werd nu door ona ïn aoht genomen en wy zochten ona zooveel mogelijk achter btKchjes te verbergen Zoe was er ongsveer oen half uur roorbyi egaan toen w op een o n een kromming der rivier gerormde zandbank drio dezer monatera zagen liggen HSaIreng de zwarte zeide de inlander die ons had overgezet zacht met een gesicbl dut daidelijk de bi geloovigo vreea waarmode hy inwendig wss rervuld te kennen gaf Wel moeat oen dsr moustera den armen man goed bekend zijn dat hy het op lulk een afstand herkende Later dood hij ona dan ook een omstandig verhaal hoe bet ondier behalve zoeaele andere karbouwen ook oen der zgne had aangaralleu mi oaar de diepte gesleurd Wij nsoerden de dieren tot np sohotsafstand en hadden overlegd op oen en het zelfde beest sin te leggen en tegelijk Ie vuren De positie waarin wij tegenover de b j s geplaatst waren waa eehter niet gelukkig te noemen daar zy mal den kop van oas afgowend voor ons lagen waardoor wy verhinderd warjfK op de oogen te mikken en alteen de eenige nog kikiui re plnkj Mpr de pooteo tot mikpnnt konden nemgu Drie Mholfn knaldcü gelijk j de monsters wierpen zich sA èm vef ihNi kdük geweld in het water en Heten Va pbrüt hooren t wellt ik niju levso te Cbamant 182 paarden roor de wedrennen ia training een aantal dat voor zoover bekend nog in geen enkelen nmital ooit aanwezig ia geweest In de zittog van bet 2e kantongerecht te Rotterdam haddea tlob Dinsdag weder een aantal vrouwen te verantwoorden wegens het tappen zoud r TergoaDiug Met uitaondering van één dis voor de 26b maal terecht stond en tegen wie f 75 subs LO dagen werd gereqaireerd was voor alten de eiaeh f 10 of 4 dagen Aanhangig waren 98 zaken waitrran 38 openbare dronkentcbap betroffen DiDidag il it brand geweest in bet kasteel van Dover By brak nit in de offioienkwartieren en verspreidde zicb over een aaomerkelyk deel van bet onde slot Veel bistorlicbe pieoioaa moeten verloren xyn Staten Oeneraal 2e Kamhe Zitting Tan Woensdag ir December Hy het Marineboofdatok betoogde de beer Verhey de noodsakelykheid om te weten of de regeering meent dat wy io stait aya in oorlogstijd een behoorlyke stelling io te nemso hy acht wetteiyke organinatie onser zeemacht zeer noodm Bestond zy de strgd tuasobeu het ateliilyan der Wyek en van den Uiniatar aou bier niet behandeld behoeven te worden Een raat platt voor de marine is b list ooodig flet vierüe paDtserschip acht fay in elk gfval Doodig en het gewyzigde type Kortenoer een verbeterde editie Verder drong hy aan op spoedige bekendmaking van dea afioop van keuringen De beer Groen van Waarder betoogt dat de Troegerfli soinigbeid niet voordeeüg beeft gewerkt vqor de zeemacht en acht hst vierde Bcbip volkomen ge htvaardigd Ds heer Goekoop betreurt dal de Miniiter eerst in zyo antwoord zyo afwekend itelsel van zyn voorganger heeft oiteengezet waardoor bet sectieooderxoek feitelgk doelloos ia geworden Hy betoogt dat de afwgking zeer besliat IS zoowel ten asnzleo van het materieel bier ala io Indil Het viorde scbip ksort hy af als door zyo aard niet passend in ons verdedig ngattatuil en daar wy niet buitengaats kooosD optreden veel te door In ludiS moeten we utief optreden on daarvoor kruisers aaobouweo De Miaiater van Marine da beer Jaaiaen verdedigde mei kracht syne insichteo eo bleek een goed iprek r te zyo ip Ol boa Eeo amendement van den heer Goekoop Oi f 100 000 bestemd voor het begin van aanboaw lang met zal vergeten Daar geen enkele faunnor maar boven water kwam begaven wy ous verder naar do monding dor rivier doch hadden niet het genoegen meordero kaainaoa aan to trelToii Hoewel de uitslag dtr jaoht onze verwaohtiugen voor een deol bad tuleurgosteld ha Idso wy toch allen een aangenamen morgon doorgebraoht eo al bet opwekkeorle on spannends van de jacht ondervonden Uea middaga begaven wu ons nog naar Ikteloesan een plaats waar zich sfthildpaddon opbondeo Uier wordt door middel van prauwen r eevias berü uitgeoefend en voor dan niauwaliug tevsren die prachtige geheel en al roode visachen en oen maasa jongo haaien een zeer eigenaardig gazioht op Om even uur in den avond namen wij afiofaeid van onzen vrieadelyken gastheer en gastvrouw en bevonden ous nn nog eena flink in bet rytaig gehotst te zyn ongeveer tien uur weder te buis van een uitstapje t welk bij ons ds aangenaaBsIe herianeringoo beeft nagelaten IL Begrijpt men wel wat het wil zeggen dat goedveratelleB van iemand die een paar jarea ongehuwd ia t binnenland heeft doorgebraoht Kunt ge ti vooratetlen die atapels witte bioeken wier pijpen als het are met franje van dezelfde atof en klsur tijn omzoom die menigts jasaen waarvan de knoopen schandelijk hun post habben verlaten en die kabaja s die wegens hunne katoenachtige hoedanigheid ook erg hebben geleden gedurende do dagen en nachtenvan ingespannen arbeid welke zij hebben nedegemsakt t JFm dt ttrnl i