Goudsche Courant, vrijdag 17 december 1897

OOUDA ROTTIKDAM 11 11 1 84 3 48 8 61 4 68 66 6 9 6 61 6 14 1 81 1 66 8 80 1 61 9 66 l r 04 10 86 IMS 11 81 6 01 r 8 01 f w 10 11 s 11 89 6 09 8 09 w n 10 18 11 48 6 18 1 16 10 86 ff 18 6 1 68 4 4 16 6 10 6 86 6 40 6 10 8 81 1 60 8 86 8 48 9 10 10 18 10 84 10 64 11 80 KOTTÏHDi M B 0 D D 1 10 19 11 81 11 60 11 81 1 44 8 60 3 45 4 10 4 6 80 6 86 11 1 16 8 9 87 10 09 10 89 1 64 K r 4 60 17 f 9 47 ff 10 88 1 01 4 61 8 84 9 84 ff 10 48 r 1 08 6 04 8 41 10 01 ff 10 49 11 64 11 08 11 41 1 14 3 09 4 06 4 89 6 10 6 48 6 66 47 1 46 8 10 10 07 Yqlgeos een vaa deo gooveraefir ontrangea telegram roktea io den nacht van 10 op 11 November om 10 nar vier brigades maréchansféef naar faet gebergte om de schuilplaats van Toekoe AU Baid te vernielen dezascfanilplaats 100 meters hoog gelegen en bestaande nit twee groote boizen werd verbrand terwgl twee beaamootgeweren buitgemaakt werden Een zestal vgandeo vlocbtten tgdig doch moeten gewonden gekregen hebben te oofdeeleo naar gevonden bloedaporea la den namiddag van II dezer om 2 our wareo de troepen io het bivouak terug De poet Pakao Kroeag Tjoet aa de linie der geconCDotreerde atelTiog aal opgeheven wordeo Ouder de apotheken is een beweging op het g toow gezet om verbetering te verkrggeo in dfl wgze waarop thans boaoe pharmaceoti cbe belaogea worden behartgd zoo is o a feu adres aao deo Minister van binneal zakeu aaogebodeo waarin maatregelen worden gevraagd tegen de handelaren in drogergeu eu cbemicaliës t e Nederl Drogisienbood beeft eveneens een adres tot geooenden Minister gericht om te betoogen dat niet de z g drogisteo de oorzaak zya vau deo minder guostigeo toeatsnd van het apotbekersbedryf maar de oojuiste nitvoering de ten deze vigeereode wettetyke bepalingeo Uitvoerig wordt een eo ander in bet adres oiteengezet eo als middelen tot verbeteriog voorgesteld Ie het wederiovoereo vao een drogistenexameo en het plaatsen der geeiamioeerde drogisten ooder staatscootróle 2e bet herzien der lyst C door die te doen beaotwoorden aan het doel dat de wetgever die tiaar uitlokte er mede weoiebte te bereiken Het is enorm zegt de Haigache kroniekfchryver der G Ct op hoe leaiacbtige schaal er reed nu toebereidselen worden gemaakt voor die feestdngeo van Sept £ r zgn tal van villa s te Scbeveoiogeo en ooistrekeu na al voor den zomer rerbuurd aao families die by tyda willen zori eo ooder dak te zgo ia sommige hotels zgu no alle liescbikbare kamers reeds heaprokeoc een paar groote baiseo die ledig slaan of roor rerkoop zijn aaoges ftgeo moetso door eeo coicbiDatie zgo geboard of gekocht om er in den krooiogstgd als peosioosc de wiost ait te slaao de eogros iiaudelareo io lioteo strikkeo feeatiosigaea eo venieriog beooodigdheden bebbeo reeds oo ia bet buiteolaod speciaal io Daitschland besteUiogea gedaao van allerlei üisuwighedeo waaronder er zgo die inderdaad kearig mogeo beeteo ik heb ze gezien maar beloofd er oog oiet over te praten om de coocurreoten niet wakker te ma eo Meu ken io elk gevat verwachtdo dat zoo er io de September dagen ran 1898 tonueo goods zulleu wordeo besteed om feest te viereo en om teprookeo dutzeoden grootere en kleinere haadelaren ngvereo werkliedeo eo ooderoemers er eeo goed zaakje door zulteo makeo Niet all en ie Schereniogeo sohrgft de lt esidi ntiebode hebben onze duioea veel te Igdeo met eeo Noordwesten storm maar ook meer zuidwaarts heeft men eeu niet mioder voortdureod bedreigd gedeelte in onze doioeoreeks ol tusKchen Mooster eo Ter Hrfide De Decemberstorm vao 1805 en de daarop volgeode storm vao Februari 1896 hebbea daar te plaatie toeo groot verwoeetiogen aaogsrioht De kroio vao bet duio was naden ator r geeo vyf meter breed meer op twee plaatsen zelfs sloeg het zeewater er over been Het Hoogheemraadschap Delfland heeft daaroa door zaod tortiogeo aan de taodzyde weer versterking aangebracht Het beeft daartoe ook gemeentegrond moeteo aaokoopeo eo eeo paar boizen te Ter Heide moeteo sloopeo die voor genoemde verbrueding io deo weg iBoodeo Men ziet dus dat met eiken storm een gedeelte vao ons laod wordt afgekoaagd Ook WlnterüleDSt 1897 98 Aaogevaageo 1 October TUd vao ïreeowicb Directe Spourwcgverbiudlogen met UUUÜA 0 18 9 88 9 84 10 11 11 18 U l 18 18 11 88 11 86 11 48 1 1 61 11 88 8 9 88 9 88 9 47 10 18 10 80 6 61 1 96 8 8 40 11 89 41 10 13 8 88 1 10 7 48 8 16 9 00 60UD1 DEN RAie Soudi Z teiliuiMii Moerk pelle ZoolarmMr ZegwMrd Voorburg Hh 8 1 8U 8 30 9 16 9 16 10 14 11 16 11 16 11 18 1 87 8 48 4 49 6 16 6 64 l U 7 841 61 S 88 8 64 10 10 39 11 ÏM 7 418 48 18 40 J M 10 18 ï ï 7 68 8 61 18 61 8 18 10 81 T 8 01 9 08 1 06 8 11 10 8 I H 8 118 08 9 48 9 t4 10 4411 4818 44 1 10 1 06 4 16 6 16 6 66 8 11 8 8 04 8 84 l U 10 88 11 6 11 44 DIN HAAS eOUOA lUtge 6 487 107 48 8 86 9 4 10 1111 1111 111 86 1 44 3 40 4 0 4 38 6 80 6 111 18 1 66 1 18 10 03 Voorb 1 61 10 17 ff 1 41 ff ff 4 89 6 18 9 84 Z Zogwe 6 ff 10 81 ff ff 1 66 ff ff 4 63 6 30 9 48 ff Zar l 8 17 ff ff 10 48 1 08 6 04 6 89 9 69 Gnitdi 8 881 48 8 188 08 10 1810 6411 61 11 601 17 8 14 4 08 4 83 6 16 8 60 7 48 8 18 10 10 10 33 U T E I O B T OUD Ulrookt 8 83 7 46 8 49 9 10 10 16 10 88 11 88 1 3 08 3 68 4 Woorden 8 63 8 06 10 88 11 66 4 18 üudenler 7 01 8 14 10 4 4 14 Ooudi 1 11 8 17 9 18 9 68 10 69 11 10 11 11 1 31 3 48 4 37 6 10 8 07 7 19 9 18 SOl DA UTBIOHT 6 34 1 63 8 11 9 01 18 19 10 67 11 00 11 63 1 10 8 11 4 38 6 08 11 14 ff 1 81 ff ff ff ff 11 11 ff ff 1 46 8 84 ff 9 39 10 61 11 46 11 81 1 16 8 08 8 60 6 08 8 66 8 18 10 11 10 86 7 10 ff 10 84 ff 8 14 7 18 8 48 10 41 ff 4 1 89 8 69 11 18 11 11 IHSTIIDAK eODDl 7 06 8 10 1 06 10 41 t S 8 9 9 11 IMl 11 11 IMl M o o V U A A U T 11 D A M 87 81 9 48 10 61 11 10 4 11 8J0 7 61 8 16 10 11 10 88 8 18 M 10 80 1 1 1 18 MS 8 88 10 1 11 41 na een rieroa pantsericbip Ijpe KorteDier TSD de begreotiag te roeren ir rd diet 46 legen 41 Bitmmeu saogeuomeD Op bet verzoek tsu Heo uiiaister Tao mariae werd daarop de rerdere beraadsl iog ov r Hoofditak YI der ttaatsbegrootiuff gescbortt Hoofdstak VH A Natiooalt Schuld werd daarna zooder stemming aangeoomeo Hoofd tuk VII B FioAnciëa is beden aao de orde De triboneB ran de Tweede Kam r waren bg de diiCnse € o orer de MariDe begrootiog gedareode dan gaoicbeo dag ovenol Op de gereserveerde tribuaes waa tegen den middag geen plaats meer te bekomeo zoodat tal ran belangstel tend en moesten worden afgewezen Zoowel in de togei ati opde geaoemde tribooe waren tal ran vlag en boofdofficieren der marioe aaawezig o a de gepensioooeerde vioe admiraal oudcooimaudsDt der zeemacht ia Ned Iodië jhr Uöell de gepeos viceadmiraal de Joaselio de Jong de overste fbr Van der Staal adjudant van H M de Koniogia Bet Comité tot verbetering van den loaatHchappeiyken eo den reebtitoestand der vroaw in Nederland beeft besloten tot de oprichting van eeae rereeoiging die bet doel vao bet comité zal traobkeo te bevorderen Het comité is daartoe geleid door de oierweging dat de velerlei bemoeiiageo aan bet comité geldelyke Terplichtingen opleggen bezwarend voor de draagkracht van slechts enkele personeo Het beeft nn eene oproeping gericht tot de adhereoteo van het comité 303 in getal eo tot allen die voor de werkznambeid van het comité sympathie gevoeleo om tot bet lidmaatschap der vereenigiog tei eoeeoemiaimntli contribotie van f I toe te treden Het comité tsstaat ait de beereo mr £ Fokker s Qravenhage mr W L P A AIo leagraafi Utrecht mr J C Overvoorde Ie secrelsris Dordrecht eo nit da dames joakvr J de Bosch Kemper voorsgtster Amsterdam mr H H Scbolten Oommelin 2e secr peaoiogmeesteres Amsterdam mevr M A van der Laan De Joode Usarlem en meir B F Boddaert Sobaarbeqae Boege Ommen Door de MastacbsppÜ tot Exploitatie vao Staatsspoorwegen de Nrd Centraal en de Noord Brabantsch Duitsche Spoor wegMaat scbappgen worden met ingang van 1 Januari a s kilometerboekjes Ie en 2e ktaise voor 500 kilometers ingevoerd geld g gednrende zes masnden prga f 15 voor da Ie eo f 11 25 voor de 2e k lasso waarborgsom f 2 50 De klenr van den omslag dezer nieuws boekjes it evenali van dien der boekjei 3e klaaae voor 500 kilometers geel dïe van den omslag der daarby behooiende soppletieboekjes blaow AU waarschuwiog voor onvoorzichtige reizigers rermeldt bet Bbl dateergisterenmiddag een der conducteurs der poaterïjea van den sneltreia Antwerpen Amsterdam die te Zevenbergen een dnpeche uit den trein moest werpen eo zich daartoe met zijn hoofd baiteo het portier begaf een bevigen slag op zga hoofd kreeg Bij onderzoek bleek dat een ijzeren koker welke aan bet postrytuig is aangebracht door een voorbyijaaade goederentrein was afgeslagen Een wonder msg het heeten dat s mans hoofd niet verbrQzeld werd 8 38 8 41 8 49 9 68 9 C6 6 68 8 8 11 19 8 16 0 adi e SO 1 88 Uootdrooht 1 88 Hieiiwerlork 7 89 0 iwll6 1 B iH r4 m 1 1 61 AtlMn Diudag Hottarduii Otpelle Ni uVBTk rk lloordMoht Baud 9 30 8 16 8 88 4 86 4 86 6 04 6 U 6 1T a Bd 6 10 Uudew 6 86 irowdm6 48 8 10 ff etiwkt 8 08 7 4 8 18 9 0 9 udfc lutndMi 0 81 Bg arrest van deo Uoogeo Raad van Maandag werd eene bepaling in de politieverordeningen ran Breda betreffende het register van personen aao wie door een logemeotbouder nachtverblijf ia verleeud onverbindend verklaard omdat daarby door den gemeente wetgever een ambtenaar de commissaris van politie werd aangewezen aan ien bedoeld r gi ttr moet worden getoond terwijl art 438 W v Str aan den burgemeeitar de bevoegdheid verleent om of perioooiyk öf door een door hem aan te wgzen ambtenaar den Jogementhouder ait te noodigen bedoeld register te vertooneo 00 weder is de doinroet met eeo deel van bet kunstmatig duiu rerdweneo want natuarduioeo heeft men op die poot oiet Meer afdoende maatregelen zgn dos zeker geweoecht OB de zee muI ea ptrk ie stelleo eo het laod vo rverd reafoemiog tebeachermeo De ruimte of afstaod toR cbeo d o stnodlooper of atraodreep eo den daarachter liggeuden Slaperdgk is geriag eo wordt g durig mioder eo de tgd is uiet ver meer ai dat op sommige puoteo de Slaperdgk de eeotge zeeworiog hier zat zgo Ëo du Anterdammert het weekblad èo Neerliod s Weekblsd € goven eeo teekeoiog vao hetgeen io de Witt t te Gravenbage is geboord t Eerst genoemd blad stelt vonr deo gedeballoteerdeo bmteo de deur in deWitie sDeokt o soma dat o io Deventer waaF zegt de bediende waarop de beer Stoffe het gedeballoteerde lid aotwoordi Is bet hier daa oint de Oekroonde APemaeagadiog V In t Nterlaodsch Weekblad wordt de heer S hardhandig verwgderd door eeo portier welk tcbouwflpe door ve achillende babiloéj belaug stelleod wordt gade geslagrn t oudeiacbntt loidt Gg die door Uw idee bet land geeft aan den Staat Wordt bier door ons vereeod verwezeo naar dfl straat Ook de plaat vao de Spectator behandelt dit ooderwerp Naar men meldt zoo bet gebeorde indirect bet gevolg zgo vao de bakkertbeweging Mr A Kerdgk heeft zicb io zgo itrgd voor de bakkersgezeileo bg een deel der Hagenaars impopulair gemaakt en de door hem voorgegestelde h daar bet alachtofier vau gewordeo Naar meo verneemt zulleo de bewooera vao de Nieowe Sluis gemeeote Bre kena die als ateeozetters werkzaam wareo a n het zeekanaal te Bragge eo door de Belgische werklieden waren rerdreveo terugkeereo om onder vnldoeodo bescherming het werk te hervatten Tel Io de Frieacbe gemeeote Basrderadeel ii Zaterdag eeu oienwe loting voor de Nationale Militie gehondeo waaraan dqor 50 joogeliedeo werd deelgennmeo Aao degenen die bg de vorige loting hadden vrggeloot o thans eeo dieoetpÜcbtig Dammer trokken werd door deo burgemeester deo beer K B Velstra medegedeeld dat roor zgo rekeoiag een oummerverwisselaar voor ben zal wordeo gesteld PosterUeo eo Telegrapble Bij het geboudeo examen voor bet tèlegraaf radicaal zgo geslaagd de Directeur rao het poatkanloor te Oorschot W Voorthnis de Hoofdcommies der postergen H J Mabieo werkraam bg bet HoofdbeBtjor de commiezen der OHtergeo W Rooseboom eo C Kuipeia beide ten Bponrwegpostkantore No 3 A I J SebmalbaoasD te Arnhem Jhr A E van Foreest werkzaam ten bureele vao den inspecteur te Amaterdam W Kibbink ten apoorwegpostkantore No 2 B Winters eo A Grutterink beiden te Amsterdam M Mouw werkzaam ten bureele van n iospectear te s Grareohftge F J M os8eo te Utrecht en J W Bouwmeester te Rotterdam Ajutardui G St SetldA 7 11 de klerken der pontergeu eo telegraphie B L Vermenlen te Kraliogscbe Veer F P Parent werkzaam by het boofdbestoqr V A Dgkatra D I J Trouw B Belgraver Mej T J Tempel G L M Plas T Nieland J A II Maltouach Mej C M P 8Aaaie A Klein D Krook A I Lgba rt E II Poetmaj eo C J Buya allen ts Ood Begerlaod B Huizing te Assen P y G Reua te Beverwgk P H Zweers te Weesp S rao der Brug te Oudepekela L h Scbreader werkzaam bg het Hoofdbestuor Mej E J C Vos F W J de Groot en A Eoojmao alleo te s Grareohage H de Boer werkzaam teo bureele vao deo Io spectear ta Leeowaideo 0 Vermaai UUoU terdam J Klaasesz te Grooiogeo Mei ƒ Schnrink ta Smilde J C Niemejer teAroi hem C H Derksema te Haarlem Mej H M Smit te Borkeloo J G de Graaf te Ameroogeo A T Leemans te 1 Dec Tot conamiet der postergeo ee t U graphie 4a kl de saroumerair der poatarüan eo telegraphie J C C D Prook ie Aa sterdam telegraaf kant oor met ïerplaatsio naar Dordrecht postkantoor en onder bepaling dat bg rang zal nemen oomiddellgk ua deo co omies W de Vries 16 Dec Tot telepbooiat te Leiden mej H J C H Monné tot assiateot te Umoideu D W Noteboom thans brievno eo te egrambeetetler aldaar tot briereogaarder te MooteodamJ J BoeleoB thaoa postbode te Veendam 1 Jao 1898 Tut brierengaarder te Abbekerk J cbimmel Jr 16 Jao 1898 Tot directeur vao bet poslkaotoor te Arobem N J A C Swelleogrebel tbaos io gelijke betrekking te Derenter Verplaatst 16 Dec De telegrafisf M A rao Hobokeo vao Vlaardiogeo naar Hoek ran Holland de klerken der postergen en telegraphie 2de klaaae C A van Bobokeu vao Hoek vao Hollaod naar bet bgpost eo telegraafkaotoor rao der Takatraut te Rotterdam J P Harquebard vao bet bgpoat eo telegraafkaotoor vau der Takitraat te Rotterdam naar Vlaardiogeo M H Muller vaa Ede naar Amsterdam telegraafkaotoor eo A I Lgbaart van Amaterdam telegraatkantoor Dsar Ede 1 Jao 1898 De Adspirant Ingeaieor der telegraphie C L vao der Bilt vau s Gra veobage oaar Amsterdam Buiteoiandscb Overzicht Het Eogelsche mioiatarie vao buiteolaadache zaken beeft nog een belaQftrgk rapport gepubliceerd nameiyk dat waarin de handelsattaché bg het Eugelacbe ambassade te BerIgn de heer Gaatrell een vergelgking maakt toBGcheo deo handel vao Duitaohlaod eo van Engeland in de eerste negen maaodeo vao bet loopeode jaar Dat rapport ia zeer leerzaam voor beo die oog gelooveo aao ds aoperiorité des AogloSaxoDs Want er blgkt uit dat goedereo made ia Germany io Eogelaod oog steeds graag worden gekocht De geheele oitvoerhaodel vao Duitachlaud is io die 9 maandeo io rergelgkiog met deozelfden tgd van het vorige jaar met pst 8 014 000 toageoomen Alleen de uitvoer naar Groot BH tan oiS ia toegenomeo met pst 3 350 000 de uitroer vao Engeland oaar Dniteobland daarentegen afgeoomeo met pat 4 664 000 Dat zgn ernstige getallen het is slechts af te wachten ot deze verhoodiog ook voor de overige maanden vao het jaar behoudeo zal btgveoc zegt de rapportenr De geheele uitroer van Duitschlaad in de eerste negen maaodeo vao het jaar bedroeg pst 133 900 000 tegeo ia denzelfden tgd ran 1896 p 130 555 000 en van 1895 p 120378 000 zoodat in drie jaren de Doitacbe uitvoerbandel over negeu maaodeo met pst 13 522 000 is toegeoomen Vooral Eugelscbe katoenen goedereo worden mioder gevraagd dao Doitsche De uitvoer vao katoeoeo goederen uit Doitscbland is io 9 maaodeo met p 335 000 toegenomen dia oit Eogelaod in denzelfden tgd met p 4 682 362 vermioderd 6 8 68 7 68 7 18 ff 7 7 19 9 18 9 07 10 01 9 18 9 86 9 49 10 84 10 34 10 64 11 10 1 46 4 48 4 41 i M 8 19 7 46 I 4I Ml UJO De Gtobe ueemt de gelegeobeid waar om deo Eogelschen werkliedeo eeos voor te faaaden boe ooodlottig de toestaod is eo hot zg door boD herbaalde groote werkstakiogeo en toe bgdragen om die toeataod oog erger te maken Voor de menscheo die er hun beroep vrn m ken ala aanvoerder vao werkliedenver üeniuingea op te treden en werkitakiogeo oit tü lokkeo is het overschillig of de Doitsche coocareotie daardoor lo de band wordt gewerkt ze it de 1 Globe c Er zal io Eogelaod altoos geno handel eo verkeer oferbiyveo 0 0 hou delegeobfid te geren op te treden ja hoe grooter de elleode en de ontevredeoheid wordeo hoe meer het naar deo zio dezer leiders gaat Maar voor deo werkmao belee ieot deze Oortgezet e orerwiouiog der DuitBche coocurreutie dat zga vroor moet bongerlgkeo zga kiudareo ooToldoeode gevoed eo deklsed zgo eo hg zett io deo vreemde zgn brood moet gaan verdieaeo Daarom geloott de Globe dat de eeoige mioier waarop de Eogelsche arbeider tegeo de Duilsche coocareotie kau optredeo ia door ticb los te makeo vau dsu dwaog der Trade Uaioof Dit zal wel zóó moeten wordeo opgevat dat de Eogelacbe werkmao oiet zgo recot m opgereo om io vereenigiog kracht te zoeken maar wel dat hg zich moet oottr kkea aao de autocratie vao de tbaa be atoAode vij ereenigiugeu Eergiatereo zoa te Londeo de vergaderiog gehoodeo wordeo waarop de vertegeowoordigera oit telde partgeo de resoluties zoadeo vaststelleo ter beëiodigiog vaa deo grooteo atrgd io bat machioe vak Mioifter Kitcbie liet zicb Maaodag oog hoopvol oit Hg meeode zelfs dat de coofereotie van Dioadag eeo eiod zom makeo aio de strike Dit scbgot echter al te optimiatitch Laters berichteo lieteo bet zelfs voorkooHio dat men de ooderbaodoliogeo wel zou upgarec na de ooraogalgkheid te hebbeo gecoQftateerd eo eeo groudilag vao vergelyk te liodeu De vroegere voorstellen van de patroooa door da gemachtigdeo aan de werklieden voorgelegd zgo met enorme meerderheid verworpao Vao de 53 943 ËogeUche mncbinewerkera blgkeo er 53 413 tegeo en slecbta 530 TÓór bet aaooemea vao de voorwaardeo der patroons gestemd te bebbeo Bet werkliedeo syodicaat der katoen induaIrie beeft deo stakera een wiskelgksche Ifleoiog beloofd van 6000 pond sterling de tjpografeo willen 50Ö0 pood geven eu de metselaars 10 000 pood Meo verwacht dat met Kerstmis io de stakiogskaa eeo bedrag zal zgo vao 375 000 pood Hiermeda koooao de werküedeo deo strgd nog wel wat volhoudeu zelfs al volvoert de patronoabond zgo bedreigiog dat oog dertitt firma buo werkliedeo deo dieost zullen opzeggen wanneer de coofereotie vao Dioadag oiet tot eeo gucstig resoltaat leidt Ook bebbeu de stakers eeo belangrgkeo Kedelgken atenn geltregen vao de zgde van Oxford College De vooroaamste vertegeowoordigers aan dese hoogeschool hebbea io een protest tegeo bet altimatom een volstrekte ootkenniog vao de wettige rechteo der tradeooioDB is De drie groepeo der Doitscb Hberalen Doitsche volkaportij eo coostitotiooeele laodeigeoaara vao de Cialeithaaoaobe Kamer hebbeo ieder buo mooiteat oitgeraardigd Te Weeaeo is Zoodag eeo Doitsche Volks dag geboudeo dïe bgeeogeroepeo was door de groep Schöoerer Bg outateoteoia vao dezeo leidde de afgefaardigda Wolff de vergaderiog die door oogeveeroogeveer zesiuizeod peraooeo meest atudeuten werd bezocht Behatre de beereo Wolff Trick eo Kiltel wareo oog slechts drie algeraardigdeo van aodere Doitacbe partgeo aaowezig Er werd eeo motie aanganomen waarin aao hetmioisterie Vbo Gaottich de oorlog werd verklaard Graaf Bsdeni wordt siods hg io Ga iciü terug ia rerrolgd met ovaties ao de Polun die aldus willen toooeo dat Badeoi althans io GaliciS oog gezipn is en daardoor deo Keizer bewegen om hem weer tot stadhouder vao dat laod aan te stelleo Te Boedapest hebbeo Zoodag arbeidersbe toegingen rao grootao ogivaog plaats gehad Er waren acht meettinga belegd om te proteateeren tegen h t ontwerp tot beicbermiog Taa de vetdarbeiders Twee vergaderiogen werden ontbondeo Jo deo middag werd het cui so dat door duizeoden arbeiders lo de Aodraaaystraat werd geboodeo uit vrees roor ernstige oogeregeldhedeo met de blaoke sabel oiteengeja d Veel batoogers werden gakwetst De politie oam een honderdtal getaogen De gemeeoteraad van bet comttaat Szabolcs io het Noordeo vao Hoogarge beeft aao de regeenog verzocht eeo asozieolgke macht soldaten te willeo zeodeo om de sociaal democratiscfae bewegïog te ooderdrokkeo Di Radioi ia weer met Zaoardelli io ooder baodeliog getredeo eo ditmaal slaagde bg betar Indieo bet oode mioistetie sich aao d Kamer had roorgeateld ware het by de eertte gelegenheid tea ral gebracht door de mearderhsia GiolittiZaoardelli Ca alotti zoodat de aering dao met zulk eeo combinatie had moeteo rekaneo Mair daar bad de Krooo oiet meê op Blgkbaar op haar weosch probeerde Di Rodioi het oog eeoi en door io hoofdtaak aao Zanardetti toe te geren koo hij thaoseeo nieuw kabioet gevormd krggeo Mioiatar pre ideot eo min voor biooeolaodnbe aakan is thaos Markies Di Radioi joititie koat Toor Zaoardelli bniteelandscbe zaken heeft weer markiea Vicooti Veoodta roftrioe admiraal Brio fieaneiëo Branca acbatkïst Laaatti eo oorlog geoeraal Di San Marzaco Eeo comoiissie oit de Fraosche Kamer hmft met algemeeoe atemmeu eeo outwerp van deo afgeraardigde Flaudio aaogeoomeo waarbg de bladeo wordeo verplicht verdediiiiogen op en aanvat tot de dobbele plaatsruimte ran den aaoval kosteloos te plaatsro biuoau drie dageo eo tgdeus e n verkieziogsveldtocht hiuneo 24 oor wanneer zg daartoe door eeo aoelrecbteod rechter wordeo veroordeeld Kr is wel recht vao appèl tegeo de oitspraak maar de oitvoeriog mag met worden uilKeateld al is booger beroep aangetQ keod Is eeo verdedij iog langer dan tweejiaal deo aanval dao moet het bfirokkeo blad haar inettemio afdrokkeu maar de scbrgTer moet voor de overtallige regeld betalen tegeu deo prga vao eeu gerechtalgke HaokandigiGg De radicale bisdeo z o zeer verontwaardigd over bet Ootwerp eo sprelfeo de hoop uit dat de Kamer de bepaliageo aaumerkelgk verzacbteo zal Zoo aiet dan sou zeggen zg eeo rgke caodidaat bg eeo vtfrkimiogavetdtocbt veel bladeo met zgo proza ïolleo eo zgo tegeoataoderi tot zwggeo kuoueo breogeo i=osa EiKyiiJBisr LIJST ïau briefen geadresseerd aan oubekeoden gedureode de 2e belft der luatitd November eo terog te Terkrygeo door tuaschenkom t Tan bet Poïtkaofoor te GoDdi Verrondeu ran ÜOUDA Kemper Amsterdam A Backer Amaterdnm P Boogert Amsterdam B Florack Haarlem Mej M Lulina ao ioor ScfaereDtogen Maze Utrecht C Verhoef J 0 Scbonereld Bngnèree de Bigorre D Starer IjBom Van KEEUWIJK J r d Onft Moordrecbt Van ZEVENHUIZEN P Kroon Schoonboren Van ZOETERMEER G T d Boogaard Jobanneibnrg De Directeur van bet Poitkantoor V0R8TER ltABB TBBR10HTEN QOUda 18 Deooinber 1897 Graeoii waren tot vorige prijzen geregelil te verItoOpon Tarwe JarigeZoeuw Nieuwedilo 8 Oii J6 Mindere dito 8 lil ii 8 ll Af wijWe 7 50 è ƒ 7 75 l older 7 M ii 8 16 Z Eogge 5 50 Jl B 75 Polder S JS i 5 40 builenlandscUe per 70 liilograni 4 50 11 4 60 iorjl Winter 4 611 ii S 20 Zomer f 4 40 a 5 Glievallier ƒ 7B i 6 2S llaror per heet 2 60 i 3 26 per 100 kilo 6 50 a 7 6 Heniiepziiail Inlaiidscli 7 25 a ƒ 7 60 Bmteolandsohr 6 60 ii 6 75 Kaua rieaaad f 5 80 a 7 50 Karweiz ad l ƒ er 80 Kilo Koolzaad nieu a t Krmen Kookerwteu 1 f 8 25 Kiet kokende f 4 Heilonland oh roererwton per 81 Kilo 6 80 4 5 Bruine boonen T f f Duivenboonen 6 10 4 ƒ fi ïO Paardenbooeeo 6 75 i 5 90 M i per 100 Kilo Bont Inlaudiche mealing Vebmiskt Melkreo oinij aanroer handel en priiion rodel Vette tarkeni goede aanroer han del ra el 18 4 21 et per halt KO Biggen voor Engeland redel aanvoer handel vlug 17 i 1 et per half KO Mager biggen goed aanroer handel matig 0 95 è 1 45 per eek Vette eehapen goede aanvoer handel llauw 10 32 Ziiig l ammoren red aanvoer hanOel vlug i Nuchtere kalven eenigo aanvoer handel vrij el 6 4 9 ï kk 8a 14 iraakalveren gotdo aanvoer handel AangevM d 7 l partijen kaa Handel vrij wel lo 0 1 ƒ 25 4 37 3 qoal 21 i f U Zwaardere hooger lu prij NoordHollandiche 26 4 27 50 Soter weinig aanvoer handel redel Goeboter 1 10 s 1 25 Weiboter 1 1 10 p Kilo Burgerlijke Stand GEBOREN 13 Dec Johanoo Jecobui oaders J Biiot ori W ran Kooijan Anthonins ouden J n Dglr eu M A Tan do Vliet 14 Gaertroid Maria onderi J Verhart en M Groen Agnes Anlonia Mariaioodera M M t o Loon en A E M vanLeeuwen Pelronalla Catharine ooder J J Broer en G van Leeuwen 1 5 WJntjeAlida ooderi 1 van Dam en W Wolven Adrian Johanna ouders W Verlenn enA Boere OVERLEDEN 13 Dec M Niemantiierdnet nad R O Smith 77 j O Bloemeodaal hoievr van A Reinur 73 j U J nu deo B9 sb 77 j GEBUWD ü X k J Aodara ea U de Rotte G M Spgkermaii n J H van Hoff BeeuwUk OVERLEDEN H P ol iü j N ta Triet 1 j GEHUWD B Burger en M Ken S Verkark eo O lan Ogk PRACHTIGE SORTEERINO INTEB lf ANDSCHOENEN voor Dames en Heeren A van OS As Md Tailleur Kleiweg E 73 73 i GOUDA Telepkaou Ito 31 Beurs van linslerdain Vrkn 877 87 8V 102 89 86Vii ♦ Vl l l S li 98V 9 lat irs 9 ls 98 84V OS IS UECKMBKH SïDiaui B Cert Ned W S J t dito dito dito lïdito dito dito HHaxaiii 0 il lieudl 188188 4 IT LIB ln8chrüviogl8H2 81 5 Oo8T1lNa bl in papier 1888 8 dit UI zdver 1888 5 PORTiiGii Ubl mut üoupJn 3 dito ticket 8 0 98 1 67 78 l A lOl 96 ssv 1001 66 615 4 o lOl i 12il 101 199 188 64 98 184 lOOl 647 RvBLiKD Olil Binnonl 1894 4 dito OiKJona 1880 t dito bi Holhs 1889 4 duo bj llo o 18S9 90 4 dito io goud le D 1888 8 dito dilo dito 1881 6 SpiSJE Perp t ehul 1 1881 4 3l i lll l 10 101 27 1001 66 68 147 98 58 77 IPS lOl 100 160 139 11 100 63 102 18 H 108 73 12 V 110 82 61 194V 99 10511 io6 102V 102 116 j 1 0 iSiv I 118 Maiw Ij I Pr Leu eert 8 N Holl IJ Spoorw My aand Uu tot Kipl r SI Spw ased iVed lod Bpoorwegm asnd Ned Zuid Air Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito 5 T iuiSpoorwll887 89 A Kohl S Zuid Ital Spwmij A H obl 8 Poi BN A arschau eenen eend 4 RlisL Gr Ru s 8pw Mg ohl 4 Baltisrho dito aand Kastowa dito aand 6 iwaog Dombr Ulo sau l 6 Knrslc t h Azow ip kap ubl 4 dito dito oblig 4 11 16 AmBIBA eot Par Hp My obl 8 Chic Ie Jorth W pr v aand dito dito W u St Peter obl 7 DeuverSi Kio GrSpm rert v a Illinois entral ubl in goud 1 IiOuisv bVaBhvill iOert v aand Mexico M Spw Mij Ie hvp o Miia Kansas v 4pot prof aand N York Ontasio West aand dito Poun Ghio ohlig 8 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 Bt Paul Minn Ii Msoil obl 7 Ub Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Line Col 1 hyp O 6 Canioa Can South Cert v asnd Ven T Rallw Na leh d c O Amsterd Imnibus Mg sand Rotteid Tramweg MaatB saud Ned Stul Amsterdam aand 8 Stad Uolterdam aan 3 BBI 0IB Stad Antwerpen 18 7 Stad Brussel 1888 HoNO Theiss Uegullr Gesetlseh 4 OosTBKB StaatsUeniag 1880 3 K K Oost B Cr 1880 8 SrnhJE aud Madrid 3 1888 Nbü Ver Bet 356 Staat8 loterij 8o K H Triikking ran VVoeudag 15 December No 9898 9000 16381 eu 19780 edsr f 1600 16908 f 1000 1776 f 40 8047 eu 9032 ieder f 100 491 13888 eu IS898 ieder f 100 Pryzeo van 46 193 2840 6144 81O9J10848 18048 15661 187111 143 2699 5177 8220 10816 18090 16709 16716 Ml 2661 5202 8132 10971 13163 16712 1 790 112 2693 eins 8274 10976 IS168 16726 18S06 268 2787 5186 8324 10991 1S186 16767 IB83I 885 2828 3114 8319 11028 1S193 16710 18 36 412 2911 6400 8346 11084 11260 16836 18871 426 2923 6460 8406 1116 1S288 16986 18881 469 2978 6 490 8416 U264 nsii 1 003 181 16 600 2 t2 6688 BSiO 11266 1S84 16007 119 9 616 1069 6661 86ltO 11276 lSI9t 16011 18984 8 Sl 4 6611 1670 U19S llUi liOlt 19006 1 011 IMtl 1 072 19096 16096 110 4 1 U4 19141 16 99 1 306 16400 19918 166 1 19362 16 19376 16779 I S94 168 1 19414 16897 19418 17046 19476 171 3 in89 17161 19492 17168 19604 1712 19 14 17t4S 19 17 17339 19 46 17 60 19686 17469 19660 17461 196 4 17468 19690 1749 1970 17610 19738 17 61 19768 17586 19774 17699 197 7 17714 19827 17860 19847 17852 1 969 178 1 10019 179 6 80067 1 014 10072 1 070 10116 18083 10178 18160 20240 182i 2U266 18238 106 0 18 41 20647 18868 1 649 18811 10694 18346 10611 18479 20681 118491 80706 18S06 20791 18663 20 86 18887 20908 1886 80960 18687 10 77 600 3 tS S 91 SITS 1181 UU 8 6 3 14 669S t 0 11118 13679 796 3 48 6717 86S4 11 63 13621 813 326 6761 8617 11 60 13623 860 3284 6761 868 11879 13643 199 3363 7I7 11416 13666 920 336 6029 8773 11460 13660 6 3462 61 0 863 11670 13699 979 34 4 6173 tBIl 11 96 19780 1024 3472 8197 878 I16t 18 07 I04K3618 6 M 8902 117 1 13 80 1078 316 6 37 9099 11739 13998 1102 3563 8 26 912 11764 140021134 8666 6347 9163 1183 1100 1183 3611 6378 9200 11914 14074 115 3 23 64 0 9209 11962 14U9 1191 3666 64 0 9 44 11987 14336 1 34 3 69 6609 9277 U084 14876 ISIO 37 5 666 9 06 12098 14313 133 1 3766 6876 9388 3170 1434 1351 3916 6692 9399 11217 14426 1499 S980 8696 9413 13287 14 37 1493 4047 8716 96 1 12196 14614 1609 4096 6718 9646 18 11 14641 15 3 41 9 674S 9671 11313 14646 16 7 4167 0818 9644 12831 14693 1696 4183 6830 9714 12349 14717 1682 4186 6865 9741 18383 U741 It93 4215 6997 9834 1240U 14779 1706 438 6992 9 81 11404 U 00 1714 4486 7077 9988 19414 14 95 1767 4509 7141 9998 12411 14868 1792 4533 7186 10068 12693 1 896 1816 4676 7 18I008 1 61 14947 1899 4 93 7318 10099 11617 14070 1923 4694 7430 10163 11644 150 2 1974 4607 7468 10187 12691 16103 2009 4 13 7474 10112 11700 1 104 1022 4674 7497 10116 11723 16 3 2066 4767 7648 1037 1 769 1614 2078 4787 7661 10384 11793 16807 8085 4913 7676 10483 12179 16 7 2233 48 7 7736 10662 19890 16473 2269 4997 7776 10680 12909 16480 2381 6018 7788 10646 19967 16641 3 89 048 7979 10668 13990 16 51 3817 rO l 799 1088ji 13008 16877 3318 6096 8006 10830 1 3 16681 S81 6106 8100 10836 18041 1 616 2379 6111 16137 19137 16393 19934 16410 19790 1873 19 82 16747 1 S 17076 XIOOO 1794 20411 1700 20448 1788S 106 6 18287 10661 18888 10840 19116 3e Klasse Trekking vao Oonderdag No 65 6 f 100 1 884 en 100 1 ieder I 100 Prüsen van 46 607 666 6699 9161 1U977 1 6 9 7 4 3802 7020 9167 11087 12647 980 3810 7106 9337 11198 18070 1356 8880 7 89 98 2 11831 18164 1378 4528 7164 9600 1179 13375 1896 48B8 7876 9743 11030 14414 1947 404 79 8 9747 11145 14786 1347 68 8 7938 9 4 13184 14905 9e4 l 10 80 3 10 60 13 31 M068 int 6963 8060 1043 12 16 16 01 8140 661 8898 10767 12464 16618 3216 6586 894 $ 10961 11614 168 328 6734 R B O Xj A 3VEB1 De Zijde is verbrand zeggen ile ÜBmes nU de betreffende kleedingstukken zeer uikwyU slechts u i of3tHaai gedragen te zyn ecbeuren enz in de vouwen kiy en of alH Watten uit elkander gaan dat i echter geen toevallig verbranden der ruwe Kude maar zy vtotdiSnêt opxfit ora de zijde dikker en goadkoopor te laten êchifnen met tin en pfuthphorxuur overladen die de aerf van de ruwe zijdedraad opvreet men noemt aulk verven cHaryeerén f hoe nifer ed z de gechargeerd moet woeden hoe iflver tlnbaden z moet bebben om dit gif zeer innig op te kunnen zuigen De gevermezüde liet edele spinsel heeft du de doodskiemeu reeds in zich eer zü op den weefstoel komt De daaruit vervaardigde MOO enaamde zgdestofFeu moeten na kurtgebruik als tondel scheuren al uaardat de zgde meer oi minder pechargeerd is Do dure zijde incl moakloon is totaal waardeloos Montters van m n echte tijde per omgaande De atoffen worden porten tofvrü verzonden HeQuelisrg s Zijde fabrteken K m K Holl ztinicu ADVERTENTIEW üe eeoige uttdeelingiHJ ten io de faillisaementen AUKE db VRIKB en JOH MAHSAAR Ja zgn ter Griffie tad de AyondisaemeDts Reehtbank te Jtotterdam en van het Kantongerecht te Qouda gedeponeerd en liggen gedurende Hen dagen voor belangheblwii den ttr inmnge Ue Corator Mr M M SGBIM tik dbb LODFF Advocaat Procureur Ooiufa Kleiweg 28 Het beste oiuchadslyketa en f mskkslyltvte poetsmlddel voor Heerra al dsmss en Kinderschoen werk lerUa eaUi gir M MsnUita oe4 Sftiit op naam en fabrlekeoMfl Vsrimsssrsy lls fw WftsltOT Is iiassswyl lel ertsri eisvfse sas ssf ieesree Oitit tyi V MrfMMaei Anfewa dit os n i Sl ppretuur vsn G M Mlllw li C