Goudsche Courant, zaterdag 18 december 1897

Zaterdag 18 December 1807 36ste Jaargang No 7451 mimm mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e I y k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is ƒ 1 86 franco pej post 1 70 Ateonderlijke Nommew VÜF CENTEN 4DVERTENTIEN worden geplastst tui 1 5 regel a 50 Geuten iedere regd meer 10 Centen Groote letters worden berekend aar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Te Zoop of te Hutir aangeboden ïm HCEKE IIIJIS 8U nd un de WESTHAVEN Wgk B N U7 Te bevragen Lanye Ttendeweg V 49 Het haii betitt beneden 3 Kamen met Suite Keuken Ke der en Binnenplaats boven i Kamen en Zold r verder alfeit netjes en doèi matig ingericht alamede van üaa en Water leidtnK vooralen Tevens boven en beneden Pnvaat met Waterleiding OPENKARE VEEHUEING burgeiMeiiUir en Welbuers vaQ liÜUDA ign voornemens op UlNSDACl den 21u DECEMUBU 1807 des namiddags ten u e ur m bet RAADHUIS aldaar by enkele inschrgving voor den tfld van ilHe of te jaren ingaande lo JANUARI 1808 te verharen to Het Uroêgema van den Hoogen Bchielandschen i eedgk strekkende van de Kaarsenfabriek Oouiiat af tot aan de Boomsch Katholleke Kerk te Moordruhl 9 1 Het Uraigewut langs het baitentslud van een gedeelte van den tioejanverwellen dgk alhier bg het kadaster bekend in saciie A nos 812 Ml en 816 ter geumenlgke oppervlakte van 31 Aren en 90 Centiaren 3o Een stuk HMIauA eo Water gelogen onder de gemeente Gouderak nabg de Veerstoep bg het kadaster bekend in sectie O no 060 en volgens Hetzelve groot 9 Aren 50 Centiaren De voorwaarden zullen dagelgks de Zondagen nitgerenderd van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 re ter plaatselgke Secretarie ter lering liggen De inscbrgvingsbiljetten zullen on in aanmerking te komen behooren te vermelden den jaarlgkschen huurprgs en moeten door den inschrgver en rgne borgen geteekend op zegel geechreven en gesloten op den dag der Verhuring voor des middags 12 ure ter plaatselgke Secretarie ign ingeleverd Wat lo bMt InwrUTinif t t t Rb ainatslek I mdsiipgneo kortuu AnkerfalBExpeller If gt Is nst het Ml mus aui U wenden tsKea Hó t ABlBr Paln ExpellBr Vit Bioet dos slewls la leder huisgncip ftnliBrf aln Exppller Prijs M oent K oent en 1 5 ie ll h VMrhandea In d mtests Apotheken en h F A lüiihler Co Ie Roltenlsm Te GOUDA bg C LUOEB Apotheker ar t eo bg WOLFF t Co Westhave 198 I Bm WrNKELAp y SmoiviviiRvi KiJ i Cur MIsdii VASsdn i i i AgeniuDr bg de Firma Wed B SM fl IcGpda Stedelpe Gasfakiek tft GOUDA De pr 8 TUI heb gas ia 6 cent per M en voor Kooktoeitel lea of Motoren Vi et Onder aekere voorw arden worden poi ceelen gratis aan de hoofdbais verbonden met 15 met vrt e Jeiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 Iichtgaameters bedraagt de baar 10 oeit per maand Bewoners van percoelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelgks afrekenenen ran de fabriek lampen booktoesteïlen enztegen betahug Tan eenige centen per week inhnnr bekomen SPAAR F HILPBAKK T E GOUDA HET BE TUUR inaakl bekend 1 dat de laatste Zittnig in 1897 zal plaats hebben op MAANDAG 20 DECEMBER 2 dat de eerste Zitting in 1898 zal plaats hebben op ZATERDAG 8 JANUAIII en 30 dat tot bijsehrijving der Renten óver 1897 gel nlieid zal bestaan in het gewone lokaal in het Gasthuis van DINSDAG 4 JIANUARI tot en met VRIJDAG 7 JANUARI 1898 telkens van 8 9Vi des avonds Alle houdem van SpaarhanMwelijex tvwden opgeroepen om op een dezer avonden de rente te doen bijschrijven daar nalatigheid m deze bij terugvraag van gelden tot vertraging zou kunnen leiden Het Bestuur voornoemd 1 Dr W JULIUS waarnemend Voorzitter D BUVTEa Secretaris De ITieuwste en meest Fractische Schaats IK zeker wel d © vjLltipless Soli sts ts de elve kan naar verkiezing voor hard en schoonrgden gebruikt worden heeft geen enkele schroef of veer ook de riemverbind jig is geheel nieuw en beveelt zich door eenvoudigheid en degelgkheld van zelve aan Deze SCHAATS is door verschillende clubs als de Aesfe in den handel zgnde SCHAATS aanbevolen Door vgn vele goede eigenschappen is de SCHAATS der toekomst zeker de MULTIPLEX SCHAATS Door de MULTIPLEX ako MANUbACTUHE Co Led is de alleenverkoop voor Gouda en omttreken opgedragen aan den Heer P ROND Pzn IJzcrhaniIrlaar te QOUDA Te huur of fe koop aangeboden om Icrslond te aanvaarden EerL pracla tlg net ian g exicla t HEËRENHUIS met JM staande aan den KAITENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers niet Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Baleon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Wateileiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels ©®@®© 0© @@®©®®©©®®€5e € ï ©©® öO Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Geen goedkoope aatihieding geen Cadeaux er bij g tm IMlEMlf lli met Etui en Enveloppen f 1 A BRI1 KMA1 7AHm Lange Tiendeweg D ÖO Gouda TelephooDnummer 82 XLI Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende D A MB 8 en K I N D BRMO D ES benevens ÜANDWi RKPATKONEN gr IEDERE WEEK VËKSCHUNT EEN NDHMER In ieder n tekll mwarte itHUeu mvOekroHlek feuflleftt enz enz Ie Uilfsve toiidorgukl pUloe mot t impair eD 3 greole geknipte pulr Per U u l JS p post 145 Se I I do Ie ultg met dsAreuboTen 6 kleurde pUleQ t 1 75 1 90 ia Ie UjskI pi en 1 l S ek p b het ene 50 tM 4e I Se bg he fis no 1 geks petr n ïtüM t l e eon geWlfunl Imaie hsndivsrkpBtroon 8 8 80 nOMMMEB M PBOSPEtm ALOM 4 l i ro L J SON l andarts Utrecht Spreekuur des D NDEKÜA jiï van 9 3 nnr in bet Hotel l Kl lJW Grooteraarkt te GOUDA i Axa a a ORAin MAOASma du Printemps NO UVEAUT ÉS Wij venuifken it IMiqps ifie ons geïllustreent moilc ilbuin voor li t W ntora itoen nocU nut ontvangen hebban dit ta willen aanvriiïOD aan Mi JULES JtLUZOTACriri Uetzeivo woidi dan ompaand gratia en franco toog zonden Bestellingen van al 25 frani 8 vrij van alle koft n aan huis met 6 verhoogtng lélïpéilltli kiiiloir tl Uzêuiul 1 1 ELECTROIOTORISCHE Til DB4L BA DJfcS WETnO OBDEPONEIRD f UU het cebrulk dsarvui reschledt het tanden krljf en der hinderen ItxoGB 10 000 Culde wordt betaald aan hem die bewyzeo kan dat e bfl my ter inzage liggende getuig apbrjften der uitstekende reaultateu vaa de E Jeciromotoriscbe ranilhalsbaiidjes □ iet echt Kuu QlA M n iétUopdennaam vati den Fahrtkant KOBEitT HOIJI M Wordt franco toegeïonden alleen na ontvangst van poatzegel ad 9S cent door KOI P aTHULTZ Uiii gcn Verkrijgbaar bn WOLFF Co WeMhaveB M Wederverkoopers gevraagd TISSOT Co Bordeaux BoUerdam f 1 40 per liter in verzeaelde bemande tlescb van 5 en 2 Titer voorzien van het attest van Dr P F an Hamel Mooa Proefflesch 1 30 Verkragbaar bg J H ROODE QOUDA BEKROOND MEïaOUDEN MKDAILLB KRAEPEUEN HOLM S Quina Larocbe BH Staalh udende uloa Laroche is de meest krachtige en ver terkendtKISAWIJS Aanbevolen door talvan binnenen bottentandscbe Geneesbeerea Verkrggbaar m flesschen a 1 90 en 1 00 CIGARETTEN TEGEN ASTBMA De inademing van den rook deze Cigaretten geeft den lijder aan Aathma terstond verlichting In Etui 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel ba Hoeat en rer M l t i I oplossend en veraaohtend Prg per fieachje 20 Cent KaiEïiius Hom Bofieveranciers Zeui Dtpdt te Goada bj den Heer A U TEEPE Apotheker en bfl de meeste Apothekers en Drogisten yerkrng baar Ooada Druk lan A BKINKMAN sa ZOON Zij die zich met 1 öMMartop deGOÜDSCHE COURANT abonneeren ontvangen de vtór dien tyd teverschijnen Nummers GRATIS BINNENLAND GOUDA 17 December 1897 Bedeu middag Ud ODg Teer 2 nar geraakte aao den FioweeUn Biogel het paa d aa den iileepef Oadyb te watt Ëernt werd beproefd hit dier aan deo singel er uit Ie trekkeo dit w i eVc Dwel Tergeefiicbe moeite soodat tuen findelgk genoodzaakt was bet aan bet plautioeu ia probeereu dat na drie kwartier eiodelijk gelekt Kea laaisa toescbouwem alimpde raadgeren eo bebatpzame lieden wareo aan Big Tea aadêele Tan W L S gewezen jnwe ler woneode albiar zgn lu cbeD 27 Mei eo 27 Notember jl oottreemd TerscbitleodefoorwerpeD o a 1 twart rerlakt blikken trom mei Ij loboadeDda twee b akb ijetten ieder sroot r 100 Vau dese dieUt worden verdaotit de i M iiiadw i A a Ml A f h bg ww hfl heelt iDgftwoODd eo syo meobilair gedareode geuoemd tydeterloop ii ulgvea btian De fraarde vaa bet OBtvreemde bedraagt oagefeei fSOO ta oDi Kamerorerzicht ven de aittiag rtn DiDsdag ifl vermei I dat ook de sabudie aan OQZ Qroote Kerk ii btiproken Wg oeoiao qd oit de officieete Baodehogeo het Tolgeode over Beraadslaging over onderart 18i luideode 3aosidien voor het oaderbond en de inittndbnadmg ran biitoritcbe grdenktepkeneo eo ao gebooweo die oudheidkaodigeof koait wairde bebbeo f 63500 De beer de Saformo Lobman Mgolieer de Voorzilter Ik weos h eeoe enkele opmar kiDg te makeo oTpr wellicht eeo amendement Toor te itellen oTsr dit a tikel ook in verband m t hetgeen daaro T d bat VoorI opi Ver ttag voorkomt Het totaal deier afdeetmg is vermeerderd et 1 115 000 waarvan ik evenwel deo Mu Qiater geeoa grief maak daar de vermeerdenogea voornamelgt verdeeld cyn over deartt 178 tot 182 en dua bernsten op reeds genomen beeloiten felgk ook in 1a stokken vermeld FEVILLETOX HOEIKHETIN TBIHNEIT Voorzeker het is geen kleinigheid on uit dien chaoa waar esn eenigaatns fataoenlijke garderobe sa men t atellen en er worden de moed het beleid en de kennis eener vrouw toe gevorderd om ar een begip made te maken ea a lea tot een goed einde te brengen Het een inmg genoegen kan ik tbans toekyken wanneer bet stapeltje klaargoed weder met een volgend netjes gÏBvoawen k eedingttnk wordt vermeerderd Met welgevalteo aanschonn ik die vdienitdoeoera dir te voren miaaohinn een enkelen keer door een inlaBdaofaan kleermaker met slecht gwm opgelapt nu ala mat nieuwe kracht voorzien zijo LcTeodig hennner ik mg nog boe aommige kabaja a ujq gehavend als ik my op de jacbt in dtobt rtruilEgewaa bevindend op eens als door vele bandetf van achteren en aan de igdan roeide vaa boudon zoadat het my vuor het oogenhhk met mogalyk wu aen atap verder te doen Dan klonk mij hel sehaoren ven t katoenen kleed pynlgk en waaraehuwaod in da eorso en met een lydelyk gevoel van séart flaeht ik aaa bat lot hetwelk ook dat kteedingtluk avenata zoo rale andaren trof Maar ook hoaVale buoncr hebben hunne wonden op een wel nunder lo het oog vallende doch tevens eervolle w bakonen I Het ging deze taatete ala zoovela wordt Maar no ligt btt bg eeoe zoo aan tieolyke verhoogtog alt de gibrete bpgrootiDg ondergaaD heeft toch wel op den weg der Kamer vooral un dese ro meerderiag mede 16 aangebracht db het verKhgnea van het Voorloopig Verslag icb af te vragen of altbaa met hier of daar leti kan worden bexaiQtgd Dit DD IS naar mgne meeoiog het geval bg de artikfteu 84 rn 186 Op rt 184 komt voor de poit Kerk te Gooda Nu hub ik tegen deze nitgave op ctcb zelve viUtrpkt geen betwaar Ik frken ten vol a dat die nitgaaf op zicH zelve wenschtlgk it ËveaweL veroorloof ik mg eene kleine op merkiBg De liegeering egt tot tweemaal toe dat de Kamer heeft aangedrongen op dezeo post Dit wordt gezegd bg de toelichting op art 184 rn ook in de Memorie van Antwoord Maar dit ia oiet correct Hut ia gaicgd lo de Kamer naar uiel door da Kamer Men dipnt op dit verechtl een weinig te letten anders wordt dit een aardige manier om nieawe potten op de begrooting te brengen Ëen lid zegt b V in de sectie of het uit ago eigen brem dan wel uit dat van een ander komt doet r niet toe dat dit of dat wel wensebalgk ton zgn Ni maad eyraekt de lielfaebberg van hal lid tegen mistchi a egt ook oog wtl een an ler lid b tselfde in aeneaodete aecïie i waooper er nn in de eotDinl tit van Rapporiea vee Ittsthebbera van konsten en weteoeohappen sitimK bebben dan komt er m hol Voorloopig Verslag een tmso te voorechgn Zoo gmg het bgV verledeb jaar Er zal wel iemand over Gouda geaprokeo hebben Dit wordt 10 het Voorlooptg Veralag ment en de Regeering zet dietnenc dit jaar om in de Kamerc taar de Kamera heeft nooit lata gezegd Ik baboef dit wel niet nader aan dezen Minister kamerlid aiteen te ze teo Ik erken overigens dat het mobament de moeite en kosten van de reatautatie waard is maar haast is ar niet bg Ër wordt uitgetrokken f 3500 ata eerste termgo van een bedrng van f 35000 en bg art 18b voor de kerk te Aalten f tOOO als eerste termgn van en be drag van f 15000 Dit te zaman dne 50000 Nd heb ik er met tegen dat ÜWi g ld werd toegestaan maar wqI dat het nü reedii gebeurt en daarom zon ik den minister id overweging willen geven dat dezen post en ook dien betreffende de kerk van Aalten op art 186 terug te nemen Wg kunnen wachten tot bet totaal cgter der atdeeling weer wat normaal ia ge worden en dan de uitgaven voor deze kerk f lazen die zeer traai en 7eer ond zgn toestaa hans ia de uitgave ntei argent men ohen die in den kamp dea tsveu byna ongemerkt bezwijken maar wier atryd mtom met minder zwaar en eervol is gawaeat Indien al daxe stomma getuigen eens kbuden apre ken boe zouden ze gehavend of weer berateld dm delyk kunnen maken ffhue ik het m de bini enlanden wal uitboad i r dient een tijdsvoor werken en voor ontapanning te zyn en daarom stelde ik thaas nu wu tevaes m de voorgalery oi r wotimg de thae hadden gebruikt myne ecbt onooie voor de naald te laten rusten en de reeds sedert eenige dagen voorgenomen wandfling naar de heuvels te maken Voorzien van binoole en pajong regen ofzonnesoherni waren wy weldra gereed om uit te gaan Weiniga schreden brachten ons tot dan weg dien wy dachten te volgen maar deze was door den in den l atiten tijd gevallen regen week gewordea eu daarenboven door de karbouen 7oo bedorven dat het voor ona ten eenenmale ondoenlyk waa er ge bruik van to maken Daarom namen wy den wog die door de kampong leidt en waarlangs wy eveneens het doet van ona loobtjo ko den bereiken Dit goed begaanbaar pad roerde o ns met al zyne kronkelingen midden tuascheu de woningen van de kampong wier bewoners ons m t nieuwsgierige blikken naataarden terwyt zy zioh btykbaar niel konden Voorstetien wat de orang bianJa s toch wel iR hun verblyf kwamen zoeken Het waren meerendeela vrouwen en kinderen die ona naoogdeo waot de mannen waren op dat uur nog baaig met bet bebouwen der sawah rijstvelden of verrichten hnnne werkzaamheden in de fabrielc Ds kleine naakte brtuaeo saelden b onze nadering De heer Goeman Boi eaius Minister van Bmaenlaudsoba Zaken Mgnheer de Voorzitter I Het sp t mg dat ik met knn voldoen aan het verzoek van den geaohlen afgevaardigde Zelf erkent hg dat bet bnlaugrgke monumenten zfini ea ten volle waard om gerestaureerd te wofden Zgn eenig bezwaar is dat de afdeehug door vroeger genomen benhssingen uu wat boofer i dan vroeger en dat wg voor dit jaar daawm de uitgaven motten achrappen Ik geloof dat dit geen goede tactiek is Ue fmancteele omstaudighedeo laten die uitgaaf van enkele duizenden wel toe Het doet ons nationaal geroet en Nederlaudscb hart goad dat Gouda kan wyzan op eeo roo prachtig raoaoment van kunst en wg raoetan er wat voor over hebben dit m goeden staat te bebonden Ook moet ik opmwkeo dat bg de plannen der B geeriDg de eindogfnrs der begrootingen fn de naaste toekomst veeleer hooger znlleu wortfen dan verminderen at wordt ook de grootst mogelgke i u nigheid betracht Het is dna beter om be en gerestaureerd moet worden nu te doen dan uit te stellen tot misschien over n paar jaar Wil men onze monumenten in stand houden dan moet men daarmede geteidelgk voortoaan bei IS e ne goede gewoonte wanneer werkelgk blQkt dat monumenten waard zgn om gerastaareerd U worden de spreker erkent dat ik met weinig uieawe posten kom dat men du ook de dringend uootlige gelden niet weifM Do w bel aAviea tui dea heor liohman te volden zou men een votum uitbreugeu tegen beslissmgen vroeger door de Kamer genomen waarbg men volgens de meening van den heei de Savornin Lobman te royaal zou zgn geweest Dat de Kamer dit zou willen kan ik met aannemen De heer bavornio Ijohman Mgnheer de Voorzittelr Tot mgn leedwezen neemt de Minister den poat niet terug Ik vind de motieven door den MiniNter aangevoerd vrg onderling Wanneer men zeide g kunt dit gerost toestaan want een rolgead jaar wordt de begrooting toch ontlast aan ware het tfl begrgpen maar de Minister zegt juist het omgekeerde Voor mgn Departement moet in ds eerstvolgende jaren zooveel meer worden uitgegeven dan thana dat er eene volgend laar geene gelegenheid zgn zal het oint atnkt noodige op de begrooting te brenge Ik vind dit eeQ zonderlinge wgze van redeneeren Maar ik wil de Kamer thans niet dwingen over dere zaak te stemmen Ik heb geen schrlA elgk voorstel gedaan en zal mg op dit late uur onthouden van een mondeling voorstel tot vermindonng van den post De beraadslaging wordt gesloten en onderart 184 zonder hoofdelgke stemming aangenomen vericbrikt naar huBne moeders en verasbolen sioh nüRatig achter de ruggen der Javudsche vrouwen Wanneer meu voor het eerat zulk oan kampdnff biDuatitreedt lavtrl de aanblik van het dorp oen eigenaardig ichouwipel op Van eeoige regelmaat ia weinig of nieU te bespeuren vandaar daH ook dat de weg er door heen outalbare kronkeltngan maakt ea voor een oningewgde zelfi overdag otn waar do Ibof u Da bamboeron woningen met atap gedekt taan meeit alle op een rrij groot erf t welk beplant ii mat klaL per pieaug of n tiboomen waartuatahen langs atokkon vtinb wordt opgeleid arenaU in Enropa de hop De woningen zelve hebben ean er onaanzienligk voorkomen eon lage obuifdeur verleent toegang tot het gebouw t welk gewoon yk uit slechts i cn vertrek boataat waarin zich mets aadars dan het voor den Javaan hoogst uoodige br vmdt Ken baléb rastbaak een matje een airibbak ziedaar de eenige voorwerpen d e men Lr ge woonlyk aantreft De woning van den vloerah karopong boofd onderscheidt zioh meestal door hare meerdere grootte en betere inrichting Het ameublemont is bier m vergelijking met dat der andare woningen zelfs weel derig te noemen wil men ten minste da aanwezigheid van een paar tooien als zoodanig bosohouwen Last not leaa moet pg vermeld worden dat zioh steeds in de nabijbeid der woningen het oomisbaj e r stblok bevind Achter elkander roortwandelende want bet pad ia met breed genoeg om tweo personen naast elkander te laten gaan kwkmen wy aan den voet des heuvels et zacht glooiende gedeelte was voor een dHl De 2e lQit W van Ingan Schoateo vaabtt 8e r laf te Irnbem heeft tieb aaoge meld om gedetacheerd ta wordan bg bel O i f De beer Ballet ea bekend Kranseb tumboQwkQDdige beeft een wark uttgegeven over bat ent n en besobrgtt daana o a hoe het hem getakt ia tomaten op asrdappfUn ta enten xoodai de plant roo lo dea grond als daarboTtn knellen draagt Door de opmerkzaaBfaeid ao eaa ploegbaaa ontsnapte soeUram 22 II IJ 8 van Pargi naar Amsterdam giateren aan een root gevaar daar ge leken was dat er nabg Stotardgk eea rail was ga proogen Met de meette omiichtigbaid werd de trein over het geraart ke pant been gateid Ken Reuter fl letegram meldt het ptoteeliog overlgden vau den beroemden Fraaschen romanon tooneetschrgrer Alpbonae Daudet De Zeelaadc het eerguter te Rotterdam bare onde booten Pnneee Elisabeth en sPriae Ueadrik m t openbaar veilen maar b werden opgehouden voor f 100 000 het itak De Kotterdarosche Lloyd laat U Hamburg eeu vraohtboot van 000 ion bouwen omdat de Nederlandaehe werven t ie druk hadden om de beffiellmg ia kunam aannemni een ver blgdende oorsaak dus Ëen der tooneelgeaelschappen te Amsterdam koestert het voornemen de zaak der gebroeders Ho erbuis ata drama ten tooneete te brengen Dat zal miaachian wel publiek trekken Maar hot kan moeielgk beacbouwd worden als eea bewys van laten we zeggen de kieeohheid da fijngevoeligheid van het bestuur dier onderneming Vooral nu de ontknoopmg van het werkelgke drama nog tn handen van hei gerecht is deed men inderdaad beter in bet openbaar over de zaak te iwggen f v N Naar man verneemt lalleo deuieowbenoemde teden van den Raad van Htate met Jaooari bun ambt aanvaarden en tal mr Borret alsdan zgo lidmaitichap der Prov Staten van ZuidHollend nedefleggeo De eerste Kamer zal ook dit jaar boogflvtrmoedefgk mat meer de itaalsbegrootiDgvóór Janaari lo de afdaelingen onderioekeamaar na de behandeling der lodiKbe bsgrootmg waartoe zg t g o deo 27n deier aalworden bgeengeroepan op reeee gaan eo eerii 10 Januari voor genoemd onderzoek terngkomaa D reeds l pUnt met djsgoong fsau terw l andere plekken voor dan aanplant van ikaUang bssteokl alecbta 10 geringo mate waren bewerkt Kik veld is omhsind met paggara paalwerk ten eiade dewilda varkens an aader gedierte tp bel ttm er binnea te driogan Ka bet beklimmen vaa den heuvel nog eenigen t d te hebbeu voortgezet Vaddeu w den top bartikl en konden ona op hel graa oeervljan en van bet prachtig vargezteht t welk ziob van alle kanten rondom ons aan onze blikken vertoonde ganieleo l eB beerlijk wiodje apcelde hi om ona heeo ea deed zijn weldadtgen invloed gevoelen Dewnjl bet reeds ongeveer vijf nar was haddea wIj weinig hm der van de zon door wier licht echtar de ontrek met prachtige toten werd gekleurd Naar hat iuiden zat tieh de henvalanry varder voort eu is diobt tt groeid mot djfttiebossobtn van aanmerkelijke Hitg atrektbeid Het groen werd op sommige plaatse door bet zonlicht rosaohtig geliut hvtgean in etm prachtige schakearinif atond mat hal meer donkere gedeelte der boomen die zich tag n de glomeade hellingen der heuvels veibefTen Door middel vaa de binocle konden wfj tieal m de verte nog een gedeelte van deo berg de Sosmbiog zien dis oveiig ena geheel eo al in donkeie wJken woa griiuld Mrer naar bet oosten verheft zich dat praebtig Üeq raaggfbergte en onwilleksDrig owaalden myne gedachten af naar den t d dien tk daar om redenen van gezondheid bab doorgebracht naar de plek waar ik binnen korten tgd de uitatekende goede werkiog van het baerlyke klimaat mocht onlerviadati