Goudsche Courant, zaterdag 18 december 1897

Herplaatsing wegens misstellUig 1 gSüSXST i ZtiS No T458 Maandag 20 December J807 36ste Jaargang GOiMHE mmmï IVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagel k met uit7 ondering van Zon en Feestdagen De pr s per dne maanden is 1Ü6 franco per post ƒ 1 70 Alzonderl ke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vmi 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend aar plaatsruimte Inzending van Advertentiëii tot 1 uur des midd Een ware Schat voer de ongelukkige slaohtofftrs der ZeHbevlekking Onanie en gehe jne uitspattingen il net beroemde werk ZDr Retau s ELFBE ¥ARII G Hollandsohe uitgave met 7 aib Prga 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van dete onden Igdt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt Jaaityks duizend van een Mnran dbod Te verkrggen bg hetVer lagiMagazin te Leipzig Neumarkt 34 ftanco tegen inzending van het bedrag ook iu postaegels en in eiken boek handel ia Holland W DRIWKT 6R0SEILLE b GRENADINE kUkUl per Flesch f SO Op Tertangen wordeu gratii by lk Fleach het benoodigde getal rietje reritrekt Alleen Terkrggbaar by J Trarj OU E IMneg No Oouda L J SON Tandarts Utrecht Spreekuur de DONDEROAUH tu 9 3 agr in bel Hólel DE PAUW Grootemarkt te GOUDA KoNINKLUKC i ±H 8 Koninklijke Machinale Fabriek DK HUNIUBLÜEM t n II K van8chaik4cCo gerestigd te o Gravenhage Kepplertlraat en M9 naby de RegentesRelaaQ ran i M den KÜNINO an BISLUIE IntlleH gljhoeettt gebruikt de allerffege bekroonde en Wereldberoemde Superior Druiven Boret Honig Extract FLACONS van iO Cts 70 Cti en ft verkrijgbaar hg Firma WOLFF Co Westhaven M09 Oouda E H v N MILD Veeral B 12G te Gouda A BOUMAN Moordneht C IIATELAND Boi oop B T WIJK OwUwatiT M KOLKMAN ir i i Ji i Mn Te Eoop of te Huur aangeboden ïm UËËKKNIIVIS SUande aan de WESTHAVEN Wijk B N U7 Te bevragen Lange TUindeweg D 19 Het huil bevat beneden 3 Kamera raet Suite Kenken Ke der en Binnenplaata boven 3 Kamers en Zoldir verder alles netjes en doel matig ingericht alsmede van Gas en Water leiding voorzien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding tftOV b OUDE f SCHIEDAMMER QENEVEE Merkt NIGH1X3AF Verkrygbaar bgi M PEETER8 Jz N B A li bewijs raa uohthoid oaokat n kurk ttseda voor BÏeo ran A u unaiD dar Firma P HÖPPB Ooada Druk Tan A BBmKUAK tu KOON SPAAR m HlLPBAPiR T E GOUDA ET BESTUUR niaakl kekend 1 dat de laatste Zitting in 1897 zal plaats hebben op MAANDAG vM DECEMBER 2 dat de eerste Zitting in 181 8 zal plaats hebben op ZATERDAG 1 5 JANUARI en3o dat tot beschrijving der Renten over 181 7 gelegenheid zalbestaan in het gewone lokaal in het Gasthuis van DINSDAGIIJANÜ ARl tot en met VRIJDAG 14 JANUARI 1898 telkensvan Sy D j des avonds A le houder van Spaarbankboekje worden opgeroepen omop een dezer avonden de rente te doen beschrijven daar nalatigheid in deze bij terugvraag van gelden tot vertraging zou kunnenleiden Het Beitnnr voornoemd Dr W JULIUS waarnemend Vooraitter D RUYTER Secretaris De ITieuwsto en meest Fractisclie Schaats is leker wel de lv C cLltipl©2s Sdb s stts de elve kan naar verkiezing voor hard en schoonrgdeu gebrnikt worden heeft geen enkele schroef of veer ook de riemverbinding is geheel nieuw en beveelt zich door eenvoudigheid en degeiykbeid van zelve aan Deze BC HAATS is door verschillende clubs als de e fe in den handel zgnde SCHAATS aanbevolen Door zgn vele goede eigenschappen is de SCHAATS der toekomst zeker de MULTIPLEX SCHAATS Door de MULTIPLEX iXD MANUFACTURE Co Led is de alleenverkoop voor Oouda en omttreken opgedragen aan den Beer P ROND Pzn IJzerhamlelaar te GOUDA Te huur ofte oop aangeboden om terstond te aanvaarden HËËRËNHLIS met Tm staande aan den KATTEN8ÏNGEL Wp Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers m t Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Öuis Waterbesproeiing een prachtige Gang raet Vestibule wit matmeren Tegel Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eisehen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 21 j lS s Patent H Stollen meilrlti W ÊBÊL naiiucv iM BW rikruuu Oer fToiic Br ola ÏWent UloUaH m Mm të re uUmhum w r1hlmen Xachahmtmvnt fittm Man kufé Mtv unurt Metn eharf n H titoUmt iwf nn uM itlfMt adtr In tolahtn iMtntandlunim In MiM ssisr PItkÊt U ntlmiMmdl u4 iii M = FMMMm mi ZtugniMe nU M ftm 10 Warnung K EENIQBEFOTTMTm èn wordt vtrteelit i t MERK te letten ÜIT HBT MA04ZUN VA M RAV E SWAAY ZONEN UaORINOHEM W Dete THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf wriiive n een tuUf en een Ned ont met vermeldibg van Nommer en Prjji Tooraien van nevenstaand Mefk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoerinff van geëerde orden aanbevelende J BREEIEttRT LZ EEN 10 DEPOT der fijnste SÉohe Beaohnit LICTIOfOTOIISCSI TAHULStASDJKS WcrriG QSOIPOSKBBD I ICe We t hM 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewjzen kan dat de bj my ter inzage liggende getuig schriften der nitetekende resultaten van de Ivie rtriimolorlselie Ttndlitlsbiii4jes met echt zgn wm MmUUopdmnaam van dm Tabnkanl IIOBEST HOLIV VS Wordt franco toegezonden alUtn na ontvangit van postzegel ad 95 cent door HOBERTHOLTZ NUiBegeii Verkrijgbaar bg WOLFF dl Co WesÜiaiM m Wederverkooper gevraagd Openbaar Onderwijs Ttehtiiig Van LeerliiijeD p de TassrlwiisciMw De Commissie van Toezicht bp het Lager Onderwgs alhier maakt bekend dat de ioschrUviDg van Leerliogen wier plaatsing men met den Isten FEBR 1898 op bovengenoemde school verlangt zal geschieden op DINSDAG den 21sten DECEMBER 1897 des namiddags ten vgf uur Voor verdere bijzonderheden wordt verweten naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie De Secretêrüf J H VAN DEB VOORT Oouda 14 Dec 1897 FEMSCHE STOOMVEEVEEIJ Chemlscke WasseherIJ VAK tl OPPE IIËIMER t9 KruUkade Rotterdam Gebreveteor door Z M den Koning der Balgen Hoofddeptt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verren van alle Uesren en Damesgarderoben alsook all Kinder oederen Speciale inrichting voor het stoom n vu pluchemantels veeren bont enz Qordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd o geverfd worden onschadelgk voor de gezondheid en valgens staal bewerkt Stollwerck sche Borstbonbons geCsbrioeerd na Toorg hrift vin den koD Universil lts Pro Oehm Eofrad Dr HarleM Bonn hebben sedert 60 Jaren ak Tenachtend miieX tegen hocalin heeaokbeid m aandoening der ademingsorganen uitsteekende diensten bewezen B j fpoedigo afwisBeling van wanne en koude lacht is t bqzonder aanbavelenawardig een bonbon te gtbmiken TerpakUng G ele pakjea i 25 oent Alom varkri gi ar Stedelijke Gasfabriek te GOUDA De prjis TftD bet gas is 6 c nt per M eu voor KookioeBiellen of Motoren 4 i et Onder zekere voorwaarden worden pereeeten gratis aan de hoofdbais vei bonden met 16 Keter vrqe leiding achter dan gasmeter Voo 3 en 5 Uo tgasmeters bedraagt A bour 10 eemt per maand Bewoners van perceelen van ten lioo te 2 25 per week kannen wekelyks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in baar bekomen trUki H t l Mt oiuel delylnta i f i nulLkdrlurt poetanüddtl voor iMtm M vooral damM tn Kbuteracboaawtrkf ia da Appntuikr van C M Mlllfr O jè erna BMtb Str M Man WmmwA V0lÖ op naamJb fabrlakanuflL op naaraJn fabrlflki ijr HMTWi HriiaMM a mt SaMT H W I Zij die zich met 1 Januari op de GOU DSCHE JOURANT abonneeren ontvangen de vóór dien tijd te verschijnen Nummers GRATIS BINNENLAND GODDA lU December 1897 Donderdag overleed alhier plotseling de heer Mr J Fortogo Drooglee er Sehooo hg reads laog Igdende was trof het bericht van zgn dood toch ague vriend u tn stadgenooten omdat tg zich den werksamen msn weer voor den geest haalden in de dagen zgoer kracht voordat een treurige kwaal het lichaam sloopte Wg dachten ii de eerste plaats aan den voormaligen redacteur van ons bUd welks belangen hg met gver ea talent behartigde en aan den voorstaodur der liberale beginseleo op staatkundig gebied welke hij in kiesrereentgingeo en politieke vsrgadenugeD krachtig veroedigdè Een tgd lang vertegenwoordigde hg ok ons district il de Prov Staten Anderen allen hem uit bun jeugd herinneren als banaan docent toen g ban op de baeken der b borga school onderwgs gaf ia slaathuishoadknnde en boekkoodeo Velen hebbeo hem gekend als oi kreakbaar advocaat als belang tellend burger onzer stad die hg liefhad eo wier zaken hg in allerlei eoamiasien en ambten behartigde Allen zallen de hengmia bewaren aan sgn eerijjk karakter 11 ejjne belangelooze toewijding aan openbare Maagan Ken bartelgk woord van bolde zjj hem hier gebracht voor zgn werkzaamheid op allerlei gebied Zgn nagedachteois zal levendig blgven bg al die beas van nabij gekeiul hebben en bet tUBig betreorde dat een oogeneetlgke ziekte zoo Diitgdig hem aan zyn werkkring MtrakM Wg verwgzen onze lezers naar scbterstaande advertentie van den heer A R Scbelteni waarbjj hg berioht dat zgn salon voor scheren en haarangden geheel gerestaureerd is Wg hebben een kgltje genomen en zgn overtuigd dat de heer Soboltens het mogelgke bereft gedain om ign cliënten netjes Ie kunnen ontvingen In de Donderdagavond gehoudeo veri adering vin de AmbMtitsland Vereenigiog alhier werden tot bcstoursteden herkosen de bh W G nn Oealen en J D de Bock Tot ledsn voor iM nazien der rekenicg werden benoemd de R Triezeoberg en M van Dantsig H t dividend werd bepaald op 50 pOt Te Moordrecht werd gisteravond op de bo vMizaal van de wed 0 den Braber eene groote lichtbeeldenvooritelliag gegeven door den heer F A Nidaehelm vaa Amsterdam De vertooning stelde voor een reis door Palestina een reis door Italië en Zwitserland eenige schetsen it het dagelgkscb leven en portretten Tot de keelden behoorden ook beweegbare Alle beelden waren zeer doidelgk en fraai m warden op boeiende wgze door den vertootter uitgelegd Het poljliek was dag ook vol Wlingstelling Een en ander geeft aanleiding dat we deze leerzame voorstelling overal waar de haei Nidechelm lisl optreden ten zeerste wn mi en jong tot het bgwonen aanbevelen M sehlBft uit Berkenwoide dd Dec i In de biibaavoid gebonden netsvergidering werd de iprMkbenrt vervnld door den heer H A Weatbioek Boold eeoer school te Stolwgk Als Isaing droeg hg opooberispetykewgse een novelle vmr vu SHilaSeipgens getiteld sRooie Hinneas Ifat bet grootste genosgea vel aandacht Tolgde het tairgk opgekooei publiek den spreker terwgl na ds pause bjidrageavan hsm en zijn echtgenoot er veel toe bydroegeo om den nntsavond soa genoegelgli mogelgk te maken De beide peraaoen die te Rotterdam in voorloopige hechtenis gehouden werden in vsrbuid met ds moord te Berkeowonde zyn daarnit ontslagen Terwgl A R knvcht van den korenmolenaar J M H te Ouderkerk s d IJsel Donderdag in den molen bezig wat zakken graan naar den zolder te doen hyscben werd zgn pink vastgeknepen met het ge olgdatbg hieraan omhoog gevoerd en ernstig verwond werd Overgebracht naar Rotterdam werd daar de pink tot het tweede lid algriei terwgl de geheel ontwrichte arm opnieuw geset kop worden Ware ds zak niet ge chenrd waarmee v R omhoog werd geslsurd en waardoor deze tjjdig losviel dtn zoo bet ongeluk zeker noodlottig voor hem gew ieet zyn Oe heer J Koning genees heel en verloskundige te Krimpen a d IJsel tal I Januari sgns prsctijk nederleggen U diens plaats aal zich daar vestigen ds heer M Blom arts ta Boskoop I Men meldt uit Airlanderveen Langs de buizen van vele ingezetenen vervoegde zich Donderdagavond een schamel gekleed msn die om eenige schoone k eediog tokken vrosg ten einde zich te kanoen reinigen Nadat hg vier kleedingsinkkon byeen had gegaard verkocht hg ze voor een kwartje en begaf zich onmidde llgk naar een tapperjj Bier zgnde had hg nog de brutaliteit te vertellen hoe hg aan het kwartje kwam er bg voegende dat kom ik bier noa verzoipeo Ter voorkoming van gevaar voor treinen bg mistig weer of sneenwjicbl zal de Exploitatie Mij bjj wgze ran proef gedurende ezen winter eene regeling iovoeren tot het plaatsen van knalsii nalen De firma Vlaer en Kol bankier te UtrpcBt is door aankoop voor een bedrag van f 12 00d eigenaresse geworden van het groote perceel aan de Oude Gracht hg de Bezembrug aldaar waarin de firma Siukel thans baar uiannfac tareomagsziin heeft gevestigd zoomede ven het dasrnasst gelegen perceel dier firma waarin haar lapijtenmagazijn wordt gehoodea De firma Vlasr en Kol is voorneneni hare kantoren op Lspeienborg en in de Viesiraat ts vereeoigen en over te brengen naar de nieuw aangtkocbte perceelen Naar men verneemt zullen aiet I Januari a s telangrgke vereeivoodigingen wórden gebracht in de administratie op de Rykstelegraafkau toren Op enkele kantoren werden daarmede reeds proeven genomen B atar nint uit Brussel dat volgens een officieele mededeeling van den 24en£ ecember a s af hst douane kantoor te TiiK gelegen in Bal ril nabg de Nederlandsche grens aan de spoorfgn Maa tricht Luik des Dinidags en Zaterdags voor itu invoer van vee uilNedertaod langs den spoorweg geopend is Door Belgischs ambtenaren die in hindernis lagen tusicben Luik en Maastricht zga eenige Hollandsche smokkelaars overvallen die koe beesten over de grenzen wildeu brengen Op bet zien der ambtenaren namen ds smokkelaars de vlocht waarbg bun eenige schoten werden nagezonden met het noodlottig gevolg dat een der vluchtelingen doodelgk werd getroffen Zgn Igk is litpt gevonden De ongelukkige woonde te Stamproj an laat eene vrouw met 3 kinderen ni Hen Bchrgft oit Rijsaen Wanneer hier in den boerenstand een hnweIjjk plaats heelt is het gewoonte dat eenige dagen tevoren twee jongelui meestal bloedverwanten van bruid en bruidegom de breiloftsgasten gaan nitnoodigea Dit zjjn de zoogenaamde brnllenneugsrs btniiottsaoodigars Met rijkversierde pet en gewapend met een slok wordt de reii soms uren ver oudernomen in den regel heeft een hunner een gedicht in Twenticb dialect vanbuiten g leerd waarmede de gwien tot bgwoning darfplechtigbeid werden o tgenoodigd Dsse onde gewoonte schyot langzamerhand voor eene meer met de tegenwoordige tgdsOmitandighedeu overeenkomende te zullen moeten plaats maken teaminste gisterochtend kon men hier twee zulke boeren brulfenneugers op ds fiets zien Oo r deitoomtram op de lijn Breda Rozendaal II Woensdag ter hoodie van de halte Brejinseela zekere B uit UIvenhont over beide beeneu gereden De man was dronken Zyn teetiand is zser zorgwekkend Ds heer D R Henderien laalknndige ei MKlf 8 finrton Street Loiden W C acbryfi dd 8 December aan de N R Ct Kenige dagen gelsdaa werd in da straten vnn Londen een armoedig gekleed man van ODgeveerrdertigjarigeo leeftjjd bewnsteloo ge ronden De om tanders meenden rer t meteen dronken looifers koopman te doen te hebben doch bg onderzoek blMk dat ds man lettarlgk uitgehongerd was Ofschoon bet beroep van lucifers koopman drijvende zoo btgkt evenwel uit papieren op bem gevonde n dat de uiineteerde man een gediplomeerd Holtaodaeh onderwgzer ia met akten voor Fransch en Eogelech Volgens die papieren son hij voorfasen onderwgzer te Nieuwendgk N B en hoofdonderwgser ts Brueael Place St Catherine geweest ign Liefdadige aenschen hebben bem uit mede lyden tijdelijk opgenomen ofschoon zy het niet al te ruim hebben Hne bet komt dat een man van opvoeding zoo diep gevallen is behooreo wjj than niet te vragen Bg toeval bevond k mg tin the crowd toen bjj bewusteloos op bel trottoir nitgeitrekt lag en was ik het aiddel een collega van den hongerdood te redden Volgens eigen verklaring zooden zjjus familiebetrekkingen in Amsterdam Ahnkerk N B en Semarang Java wonen doch hg weigert beslist boone adressen op te geven Ik deel n deze treirige geechiedenis mede in de hoop dit zjjne fanilie b lrekkingen zich zyner willen ontfermen Ten einde zoo noodig s Rgki kas tgdeljjk te kunnen versterken is de minister van Financiën kg kon beeluit gemachtigd tot de uitgifte van achatkistbiljetlen en scbatkiatnromeaaen tot een gezamenlgk bedrag van r 12 OOO OUO rentende S pCt Omtrent het overlgden van Alphonse Doudet meldt de Petit Bleu dat de achrgrar die zeer welvarend wa tflnwgl hg vroolgk en wel met zgn familie asn taiel zat een fli uwte kreeg De pogingen van de onmiddellgke geroepen doctoren om patiënt hg te brengen mochten niet banu om acht nar oterièed de heer Daudet Een growel ke moord is dei 8n November te Soerabaja gepleegd Een matroos van welk schip is nng niet bekend wae in woede ontstoken toen bjj bemerkte dat zgn vroBw tg dens zgn afwezigheid een voetring birtgel en een zjjden baadje bad verkocht Öp de ootstans woordenwisseling waren ongelukkig verscheiden personen loegMneld Plolailing slsig da woed van den man lol rawrig au ia wainig t verwondde hg met tjjn kortjan een achttal personen ernstig daarondsr ook lyn vroow aa kind £ ea der verwonden is nagenoeg onniddellyk ovsrladao de aadarea iga ia bel Sladaeerband opgeaomen De eontrolaar ven potitia en de wd ase reaident begaven zieh onmiddellgk met den djikti naar de plaats o schout Woelk die den moordenaar opspoorde te aaaisUeren Na eenig zoeken vond man den dader nog in het beiit van tüo vraMiliJk wapen De oppaanr die bem wilde arrailmnn ontving daarmee eaa bouw over de blad loodit bg een oogenblik loiliet Van dat moment beeft de aookmaker gebruik gentaakt om sieh sslveo zoodanig in den buik to treffea dal hg ze r kort daarna overleed Da lAgeica Rbsmi Oeiijk men weet is by den groeten storm te Margate de eeddlogaboat verongelnkt waarby 10 eunachappan dan haldsndood stierven In 10 dagen ie voor de betrali kingen I7 000 byeengebracbt waarn da inaebrjiving aair werd gMlolen Vlo dos Zsas b Hrgi ii eaa goad if Mn Armeniseh meisje van Mo Jaar of aastup aan het ftaliaaaschegezaotecbapigsbonwaenigi brieven die later bleken dreigbrieven ta a jn Hel kind werd gevat en door de Turkwbe reofatbank tol levenalaige estiegstraf varoordre d I De Unssisrhe Franscke en ttiliiinechi gnanis hebben bj de Porte protest ingediend legen een etrif die zoo onevenredig is ua het misdrgf Woensdagavond ooilaaUa tich boven Goor en omilreken een vieeaeiyk onweder vergezeld van bliknu en hagel si ds neascbaaheugenis rroedde daar niet zulk een zwaar wew zegt bet bericht waarin natunriyk de bekend bagei teenen als dnivaneieren niet ontbreken Ds jaariyksebe conlrAle voor den grondslag haardsteden der personeele belutiog ia hier en daar aan den gan ten de juistheid dar aangifte van de belastingschuliligen sehgnt nrgal eens ists te ontbreken Menig proces verhotl van bskeoring wordt opgemaakt Ds 4e lulernilionale tenloonstalling v n pinimgsdierte gaorglniiMril door de UtraebtSI he vereeniging sOrnilopbiliif welke gislw te Utrecht werd g opend is wn auccw voOr deze vereeniging De Inzendingen zyn zoo UIrgk dat de Froithsl en de Korenbeurs gaks 1 gevuld zgn waren er op de eerst lanloonstelling van sOriilophiliie GOO thins zgn er 2800 inzsndiigeo Deze tenloonstalling is dan ook de grootsts welke in de Isatste jaren Engeland uitgezonderd in Europa ia geboaden De doelmatige iiiricbtiug der zinken kooi met gegalviniaeard yséren tralies sigsodon ran sOrnilopbiliif Irekt uer de uodicbt Stst D Qenaraal 2 KaW zitting vm Vrgdsg 17 December Hel debit over h t UooHitak Fioiooito word voortgezet De Minister erkende dat de branderyen vrees kannen koesteren voor de baitèntandsclie fabrwatie van alcohol uit malaise maar da suikerpacificatie verbiedt aan eitra aecges 0 1 de nslasae te heffen Tronwens de invoer vin melasie neemt niet toe De miniiter sil ovwwegen in boever tan ds conBiezen vierde kl ua driejarigen dienst eei traklemeota ierbooging kan worden toegekend Weldra i lleo eenige nriflcatenrs gepeniionneerd worden Oier het toekennen van vaate b aldigiagea aan deurwaarders kan hg nog nist beslisMn