Goudsche Courant, maandag 20 december 1897

nr l is it Wat hiwrlTiai ton Jichi pqaea korton Eeo prachtig lièrstge§eh uk IS ZEKER WEL ee p r act Julüplex Schaatsen I ier aiiLTiPLIX ant t Kl FlCTCKED C LM Geheel VBRNIKKBLD tot Fabriekspry zen Terkrygbaar bg JAN ROND lMM§e tiraemeiiéaal ita U 0 i D J SPECIALITEIT in ISTAALWAREN GEREEDSCHAPPEN 6EREEDSGHAPD00ZEN ENL Voorhanden door H H DooUreu sanbiirolaB BREDKBilNDEN ET AiJB fiii Expeller yg iss atliall iaisaaaat wl tv aü Marliiilxiwilliif J Mn ril xpdlè WegeDg Sterfgeval zal van af MAA UAG GROOTE ÏÏIT7EEK00P beginnen van e OltOOTB PARTt Oonlectie eo Winter Arlikelcii BESTAANDE IN Wintcrjisseo ea Brotken Kauigarea en llukskin Fakkea Itegenjasseii Jonge Fokken en Felertne Jaêten Regen ea KindermantelB Mollen Kragen Boa Wollen Ooekeu Jaohtveiton Kapok en Veeren Bedden Wollen en Qestikte Dekeni een groote partij MANUFACTUREN en al wat rerder te koop zal worden aangeboden Al deze goederen moeten bmnen O weken uitrerkocbt zgo De Confectie Goederen zyn uitsluitend late dualiteit CoMCUrrentle onwwgeiyk De winkel is geopend ran a morgens O tot saronda f O uur i K KEISEU iiorle Tiendewetr Cjouda Het HUIS IS TE HCUR en zoo spoedig mogelgk te aaoTaarden Hulitkanip s Een geschikt Kerstgeschenk Fotografie S T U O I O VAN W WAM © 11 Wik SM Gouda Fiuweelen SingTel 589 Goedkoopste Inrichting TOor onreranderlgke Vergrootingen Platina Kool en BroomzilTerdrukken KRACHTIGE BEELDEN FIJNE UITVOERING TieseiiiJi s RIJWIELIlAiMlËL Markt A 54 iOUDAe Hee f ontmiif t H een ruiiiu wrteering in allê modellen SCHAATSEN Ua de fabrieken van de Heeren HUllBR en UIS RnilA F rleêl9 id Pp de meeste Tentuonsteliingen met GOUD bekroond Pé Nieuwste en meest JPractische Schaats is uiker srel cLe 3bv£ a ltiple2s Sclb sta t 4eielTe kan naar Terkiezing TOor hard en schoonrgden gebruikt worden heeft geen enkeleschroef of Teer ook de riemTerbinding is gebeel nieuw en beveelt zich door eeuTOudigheiden degelgkheid Tan zelve aan Deze SCHAATS is door Terschillende clubs als de bette in den handel zgnde SCHAATS autbcTolen Door zgn vele goede eigenecbappeii is de SCHAATS der toekomst zeker de MULTIPLEX SCHAATS Door de MULTIPLEX akD MANUFACTURE Co Led is de alleeoTerkoop Toor GouOa en onulrehen opgedragen aan den Beer P ROND PzUa IJzerhandelaar te GOUDA D heer BooDun tc de ei verhooging vnn 100 TOor om nit te makeo dat de deorwaar dere der belastingen eentge raite beloooiog snlleD geaietea maar trok dit roorilel io na de rersekeriog dei BioiHefi dat deze da zaak eraitig xoa beitadeeren De beer Vao Alphen de betoogde aoodxakel ikbeid van de rageliog dm poiitie tao de Bijkiklarkeo De beer Pytter en bepleitte de belangen der kadaitarklerken De beeren Sm ieage eo Matsaers weo cbtea ntdere regeling vao bt t talarii der taod meten De beeren Boamin en Meeitnrk terlangeo betzelfde wat betreft de bezoldiging der regiitratieoatvaDgert De Mioiater aobtte het oiet onbillgk dat de regi tratieootTaDgeri bij rt rlof deaorrmme rain betaleo Alle ferb tering n aan te brengAD lOD reel te veel geld kosten Üe landmetenpoittie ie reeds terbeterd en eeo regeling naar den dieniitgd zon e veel kosten Uet Moofditak FinaAciëo is aangenomen Eoomede de begrooting vap bet penBioenfondi en de ontheiriugen tbc bet persooeel Mede il aaogeDomeu ui l 63 tegen ir atemmen bei ontwerp oni het orergabgsrecbt voor ojet la gautensD van B op 6 percent te brengen De beeren Kolkman protesteerde tegen de toezegging vun deo minister prenger van Ejk in da eerste Kamer en de heer Troelstra beltreed het ontwerp waardoor deze Kamer bet dupe zon zyn van de Ë rite Warner Ook il aangenomen het ontwerp tot wijsigiag der wet tot nitgifte van icbatkistbüjetteo Men deelde eergister aan bet Utr Dbl t bet Tolgeude mede Heden morgen even voor 7 uur was ik geinige van een prachtig natuurvertcbgoiet Uit bet N O kwam een z er breede lichlgevenda straal die de donkere lachi geheel verlichtte in een langwerpige clips gaande naar het zuiden spatte het laag bij den horizoa met vou keo uiteen Het üaarde eenige iecondea Da kwftde dreei die in Engeland iu de laslite jaren hevig optreedt verbreid sicb ook iu iterke mate lu Öelgiü Volgeoa de offioieele regeeringSMpgnven syn in het derde kwartuat van dit jaar ia Üelgiö G7 gevallen vau kwaden droes gecooslateerd waarvan 26 in ÜustVlaan d ren 2H in Brabsnt 10 in Laik 4 in Henegouwen 2 in Aotwerpee 1 in WestVlaan deren en 1 in Limburg Bovendien werd de ziekte gecouitateerd bg 40 paarden io de abattoirs afgemaakt waaronder bQ 17 paarden oit Engeland aangevoerd Hloemencorso 1 Ds Ali neene Nederlaodbche Wielrydersbondt beeft een p yivrang uitgeschrevea namens de uomiuiMie lot orgauiiatie van ee bloemencario te Oïnveohage in September 1898 ter gelef e beid der tahuldiging van U M da Kon iagm Zaak HEYKENS Eivol was de recbbsaaat waarin B Heykeai 44 jsar bftndeUreiziger te Grottiogen gisteren voor de rechlbank aldttar recbt stond De groote beUngitff Unrig in deze sviak spruit voort ón uit eaue vroegere aaobouding van beklaagde toen 4y Terdaoht weid eèu ergerlyk misdryt tegen de zeden te area gé leetid te bebbeu waarvoor echter hoegenaamd geen bewgs te vinden as èn uit liet lelt dtt HejIieHB een zeer bekende perauoulykheid als voorzitter der Wprkliedeo voreeuiging waa Bek asgdo i naar t uitvrl k een alledaagsoh mannvtje met iewat roodeb rog en zwart snorretje Hem wordi bcb laste gelegd dat hg sla penniug meester vsn de oodeialdeeling d f Algemeeue tironinger Werkltedeu ereeaiging geoaftmd het Vryt D ktt r eo Apotbekertfoudn te Groningen waarvau by eeu Httaits van I 5 E ir jaar genoot laccwsieveiyk tnsaohen 22 soeoiber 1869 en 18 Ociober 1897 verBCt illende bedragen zich heeft toegeü gead tot een bedrag van f 50 eo refdn dat byl in de rekeuiügen van doctoren ei spotbekersi die liepen over de jar n 1893 tot en met 1897 de bedragen vervalicht t u nsdeele van bet ziekenfonds en liet verkregen gftld in zyn zak liet giy len De dagvaarding vermeldde eent ra van f 21 15 hoeirel bg zonder twyielmeer zicb toeègende Verwoudttriyk is bet dat niet eerde door b t bestuur de verisiscl tngun jgemerkt zgn Uoe tüoh deed beklaagde dat V Hy ontving vat doctdyan en upotheksri rekeningen maakte de bedrageaboogfr door byv an een 3 eed 5 Jle aiaken en ging met die rekfoingeo uafjr de bestu o rs vergadering en vroeg en verlcre machtiging om te betalen Den bracht by bet veranderd g cyfur eer tot bet oorsprunkeliike torug en liet of ging K aan den dooter of apotheker de rekening beUlen W s de rekening bftaald eo gequileerd dan moest by ie weer io een vergadering vertoouen om rekening en verantwoording te doen Upi it aw veranderde bij dm n t beJrag zoodal hot weer betMlfdt Terhoogde bedrag wai tot wttlker beuling d baataarsvergtdwiag vroagor r sdi toestemming verleend bad Driemaal du werden de cyferi rerandvrd Hei edrag van f 50 vertegenwoordigde geiden dit als de rekeningen betaald werden door doctoren eo apothekers fegev n aren tot sterking vsn het Ziekeofood bedraaeo van i 5 f 2 50 enz In September van dit jaar kreeg bet behoor van bet z ekenfonds rerdenkJDg tegen hem eo een onderzoek bracht alles aan t licht Hg bek nde later vond by dexa nitvlaeht dat by bet plan bad gehad voor het geld dat by oiet verantwoord had te kuopen ees brandkaU wasrasn hei faods behoefte had daar hy groota sommen bü zich thois waar geen brandkast wav niet vertrouwde Dat wantroowvo is geSlekfn rechtvaardig te zyo 1 £ fln 28 tal getaigen werden gehoord be stuursledsn en commissie van oriderioek van het ziekenfonds doctoren apothebers uit wier verklaringen zonneklaar de vatscbbedan en verdtiiiteriogea bleken Beklaagde b keode t r lerecbtzittiug in hoofdzaak Het O M eischie zooals reeds gemeld is tegen beklaagde gevangenisstraf van twee jaar Mr Outi bektoagdes terdedig r legde den nadruk hierop dat bier naar zyne meeaing tiet optreden rsn justitie en politie byzooder streng was geweest hy wydde uit over bet nuttige en arbeidzame leven van beklaagde en vond de gfjfiiohte straf baitengewoou boog Uit naam van vrouw en Jtinderen deed by een bernep op de dementi der rechtbank Bulteolandscli Overzicht Te Parijs zyn weder arrestatiijo aan den gang betrekking hebbende op de Panama aaak Men isint uit lionden De comnissie nit de conferentie van af evaardigden der patroons ea engineers onderwierp beden ain de oonferentie een veorlojpiga schikking op a lé punten in geschil behalve den eisch der werklieden vaneen werktyd van 48 uren per week walken de patroout verwier jen De conferentie is uiteengegaan in afwacbtiotf v o en opoiouv te hoadeo stemming van de werklieden Volgens een Reuter telegram is de Hongaarsobe Kamer begonnen met de discussies over de eionomische betrekkingen tt t Oostenrijk Of het baron Banffj gelukken zat lyn voorstel te doun aannemen is echter nog zeer twyfelachtig Deonatbznkelykbeidiiparty scbyot beilotea te hebben niet koe te geven en wil obstructie blyven voerea Graat Appooji en de zynen hebben de tyde der regeerinft ge kozen wat hem luisichieo voor het eent van sijn teveu nnn cbtende krtten van de uiterste linkertydft heeft bezorgd Zyn vrienden verheugen zicb over deze zwebkiog dezen zomer heeft graaf Appooji nog verklaard dat hy zich zoo verzeites tegen een voorloopige overeeokomit m t Ooiteoryk die dan by noodvprordeoing zon worden go dgekeard en geSiicht dal de regeenog de eooaomische oiiathanke lykheid van Hongarye zoo voorbereidio miar de onafbaokelyken zyn ar oog meur door Tsrtlerkt in hun besluit zich desnoods door obMtructiemaatregel en te bltJTCu verzetten De party is meer dsn 50 man sterk eo telt verschillende red jnaars die alteen een zitting mat doorpraten kunnen vollen Waoneor de Hongaren her TOorbeeld der Oostenrykers lo dit npzioht rotgtin dsn is er geen kins dat vóór l Januari het vooritet vaoi baron Bsnfiy wordt aangenomen en dan zoo oOk ia Ilo Jgaryeeeo Boodvcrardaniog noodig worden die Bauffj ztker zyn portefeuille sou kosten Het sNeue Tsgeblattt te Weenen iit reeds te vert llen dat de beide regeeringeo voornameni syn wanneer de Hongaarsche Koksdag het An gleiohRproviioriam niet goedksuit een verdrag te sluite i op de mauier zooaU dat wel eens meer gebeart miX de voorloopige verlenging der handels verdragen met vreemde Stakau Na r Hongaarscbe opvatting too dan geen voorafgaande goedkeuring door bet par lement noodtg zyn lo de vergadering der liberale party die deae week gehouden is verklaaraen anffy BB Kqloman Tisia beiden dat zy een verbreking der tolonie niet voordeelig achtten voor Hongarye Daarom wilden zy dat telt baron Baoffy ook voor Oostenryk het nltimsturn Btelten vóór 1 Mei e D nieuw verdrag over de ko nnie aan te nemen Doet het dst niet dan sou tegen 1 Januari 1899 een nieuwe toestand moeten wordun voorbereid Reeds van 1 Januari a s af ia Hongarye economisch vry tegeonrer 0 Mit nryk maar daarom behoeft men oog uiet dadelgk een barrière tusschan de twee landan op te riobten De party nam het voorstel van den minister met algemeeue stemmen Oan Mfo heeft achter in Oostenrijk gezien wat een vastaaneeugeiioken obsttortisparty vermag De Doitsche Rykidag is begonnen met de eerste lezing van het nieuwe militaire itrafwnbeek Ëiodrlyk mag men wel leggen Hoheolohe voerde lf het woord ter toelieh Set oitwerp ii zoo sprak by een uitTtoaisel Ttn di Tetledei jaar gadane tofieggiBgen Het ▼ oert bai mondelinge p ocas ia sebaidi da taak rao den rechter en die vaa den aanklager en den veidediger staat als rechlsmiddeleo toe bet maken tan bezwaren beroep en reviiie ea bepaalt dat da rechtbankea hare eindvooniasen nsoeten formnleenn en nitfpreken in bet openbaar als r l terwgl als reden voor oitsloiting tan de openbaarheid altéén gevaar voor de belangeu van den militairen dienst mag gelden Ben oppa sta militair gerechtshof ui de galykmatige toepasiriog van de wetten verzekeren De miliiaire reebtsprook nog méér o na reeds iê voorgesteld in overeenstemming te brengen met de bnrgerlgke rechtspraak wordt zooall de rykskaoseher zeide verhinderd door de wyze waarop kei Uger is ingericht De Terbooden regeeringen zien overigens in het invoeren van een algemeen miliiair stralprocei voor het geheele paitscbe leger eeo vooruitgang TOor de Doiiwhe natie doch bet ontwerp 100 niet tut stand gekoosea zyn als niet de overige bondsvoriten van beUogryke rechten afataud haddeo gedaan Ds Nationallib Corr beweer oog te weten dik do Beiersehe r aeriog ia den Uyksdag tal vaithoadoQ aaa haar standpunt hetwelk eeoigizios van dak der andere staten verichilk en dat nog een andere bondfitsat in den Bondsraad tegen bet wetsvoorstel gestemd heeft Doch ho4 dit zy bet wetiontwerp ii by dea Kyksdag ingediend de ryksHonselier heeft daardoor de gelegenheid gekregen zyn woord in te tossen en aan da weaicbea ren hek volk tooreel mogelyk te jemoek ke komen Bet was er den Doitscbers vooral om is doen dat formnleering en uitspraak van het voonis in het openbaar soa geschieden en als regel wordt bierarin door de nieuwe wet voldaan De liberale part ïn Engeland in haar geheel beeft weinig redeneq over de laatste byeeokemst van het algemeen nestnor ai bet Nationaal Liberaal Terbond te Derby voldsan te zyn Niet alleen dat bet gemati de deel der party het opneften van het vrouwenkiesrecht in het program van het verbood betreurt omdat de party op dit punt nog geenszins eendrachtig denict ook de verklaring op die vergadering sfgelegd dal hervorming van het kiesrecht met da hervorming van het Boogerbois op hrt program der party voortaan behoort te htsao heelt bedeuking en afkeuring gewekt Wak vooraan behoort te staa schreef een der liberale bladen i de meerderheid krygeo en dan mogi o de vertrouwde leiders der pArty beslissen wat politiek is hei eent aan de orde te stellen Nu reeds ziet men welk kwaad dergelijk vjoropdringen van kwesties terwyl bovendien de tyd om ze te kunnea oplossen nog zoo ver weg is berouwen kan John Dillon de leider van de grootste afdeeling der lersche parlementateden beeft Woensdag te Dublin in een redevoering gezegd dat het mek het boadgeoootschap tusschen de Irscbe oatioua isten en de Britscbe liberalen nit was zoedra Home Ru e voor Ierland niet meer nts eerste pont op het liberale program stond No ie daartegen van ËngeUche liberale zyde wel dodelyk op geantwoord dak zonder berrorming van bet Huogerhuis Ierland zyn Home Rule nimmer krygeo zon en kon miilobien nog geantwoord worden dat het volk eerst uitgebre tler kiesrecht moet bobben wil een vryzinuige politiek weer aan het woord komen Maar bet voorborig gebaspet over de vraag wat bet eerst in behandeling zal moeten komen a s de liberale party weer eens de teugels in baud n zil nemen kan toch alleen verwarring eu ontskemm og io eigen kring Wfkken COBRESPONDENTIE Door de vele Advertenkiën kannen hetFenilleton Spooren Bearsbertcbten in ditnummer niet geplaatst worden Hid AJloop tier Openbare Verkooplng van Onroerende Ooederen Openbare verkopping ten overstaan van notaris J P Mabistede te Berg Ambaeht 17 December 1897 gehouden ran Twee Huizen op het dorp Berg Ambaoht en diverse ptc len Wei Hooi Boow Grasen Griendlandaldaar samen groot 12 bektaran 14 aren 70 eentiaien Koopsom f 20790 BurKerlUke Stand GEBOREN 15 Dec WilhelminaTryotj oofleri n van der Kemp en J van Otterion Suunoa oodars P de Basrobere en S Hey Anna Margaretha ouden P O Overeyoder en C Qnoit 16 Wilhelmina Catharina ouders P van den Broek en J A Roelofien Frederik Jacobes ouden J Nuvelstyn en A Laurier OVERLEDEN v 16 Deo J Fortoyn Droogleever 5 9 j Hoordrecht GEBOREN Ctaiiena Maria ouden J t Gennep en M G Vermeu en Nceiye ouden O van Dyk en G Boere Johanna Adrionai oadari D dao Btatan en W Baix gfoaf Dirkje Margarela omlen A de Kismfin ej A Venle OVERLEDEN Johannes Overeyoder a van A M do Laoge 82 j GEHUWD G l3 O danhof 58 i ta Rot en D J de Koter 40 j R B C Xj A 3 B Henneberg Zijde alleen eekl als in direct wordt bttrokkn att de fabriek Zwart Wit en Uekleurd an 93 cli lot $ 4 09 per Meter Olad Qeatreept Oernit Gewerkt Oamaat etc circa 240 versch qualiteiten en 2000 rersch kleuren deiain etc Vr f can ptrt ea reeklem lm kmit 8TALBV per omgaande Dabbel briefport naar Zwitserland üeneL rg s Zijè Iériekeii K eo K y aumcii PRACHTIGE SORTEEBING WIMTERHAMDSCHOEIIEW voor Dames en Heeren i A vaa OS Az Md Taillenr Kleiweg E 7S 73 i GOUDA Telepko m Ka 3i AD srERTENTIEN Berallen van een Zoon P Ti BIJK liB WiNOMM Gouda 8 December Beden orerleed in den ouderdom Tan 59 jaar onze Echtgenoot en Vader Mr JANFÜRTllIJNDROOIiLEiieR AdTOctat te Gouda Uit ttUtr floam J D FOttTllUN DRüOGLEEVER TiH GvLn Gouda IS December 1897 Vohtrekt eenige en algemeene kenniig9Ting Wegens boitenlandsobe betrekkingen eerst beden geplaatst Bezoeken knnnen niet worden afgewacht WERKVfiRSGHAFFING te GOUDA De COMMISSIE Toor WERKVERSCHAFFING hier ter stede geeft hiermede aan belang hebbenden kennis dat Tan af MAANDACl to nKCEIUBER 18 r tot nadere aankondiging eiken Maanilagavond naS O mr zitting zal worden gehouden tot IltSCUBIJ riNO Tan WERKLOOZES aan het LoKi i der Wia TjnucHAFi tNo in de Baantiraat Zy die zich hierTOor aianmelden moeten zorg dragen dat ig hun huisnummer kunnen opgeren Nogmaals herinnert de COMMISSIE de ingezetenen aan de sneenwopruiming om toch zooTeel laogeiyk Werklieden ran de WerkTersohaffing te nemen Men kan zich hierToor Terroegen by de heeren C BRDNT Crabethstraat O KROOK Kleiweg Vf ROEPERS Noodgodsteeg of aan het gebouw Ook worden heeren Winkeliers Triendelgk Terzocht Vuurmaker ran de Werkrerjchaffing te willen nemen ten eerste steant men daarmede de Werkrerschaffing en tea tweede is men Terzekerd dat men flinke en goede bruikbare Vnurmak rs koopt Zich hierroor te rer oegen by de heeren P T D END Turfmarkt P BIK LJhge Tiendew 3 P A T D WANT Keizerstraat e W ROBPERS Noodgodsteeg Nametu di Commisife oor WtrhxtTKkafngS C BRONT Koor W R0EPE8 Skt g nucliuleIjtkM i ty 1 nukkdjilut poMmlddal Toor Hwrea mVoorel ómtan ia iaDdtfsclio nwcrk Il d Apprrtiur Tan C ü Mllsr 4 U arHa leirtlhStr l4 M wwrM IfflU op nuun m fsMdumefk r iMnli WUMai k NM Mn 1 50 eat 76 OMt u fi i C la Bottndsm Tramden h 1 maMto lp rthakaii au hg Te GOUDA by C LUGER Apotheker Markt en bjj WOLFF i Co Westharea 198 Rook bet merk 1 3 Csnt SIQAAR LOUIS BISSCHOP Dnbbelebuurt B 12 Telephoonnummer 74 J VER fiEER GO UDA Lerert KOPLATTEN ARCaiTRiV EN en LUSTEN Tolgeus op te geren profiel Het zagen Tan TOOQSTUKKEN en Terder lie zaagwerk wat tot het rak behoort HAINDKL Met en zooder leTering ran hout en Geldersche Vleeschwaren L M mii Dubbelt Buurt tiouda ELECTROIOTORiSCBETiWHALÜBA DJIS WZniO OZDIPONEERO BU het rebrulk daarvan teachtedt lirt landen kruiccii iler Kinderen ZDNIDEK DE niNüTE PUti 10 000 lilden Würdt betaald aan hem dio bewyzcii ttaii dat de bü m Q ter inzage li fgeude getuigachriften der nitfltekende resultaten van de k otromotorisobe Tandhalsbandjes Diet echt zgu Hfcr Mm Utteop den naam pan dm Fabrikant ROBERT ÜOLTX m m Wordt franco to ezonden alleen na I ontvangst Van poatzegel ad OS cent door KOBRRTUOLT UinegeD I Verkrijgbaar bg WOLFF dl Co Weslliaven M 1 Wederverkoopera gevraagd é OUUK Gi i VEH in direrie verpakkingen verkrygbaar bij J M F BEIDERER Uooge Oouwe C HBS Te Zoop of te Huur aangeboden l MÏMAWm staande aan de WEHTHAVKN Wijk ö N U7 Te bevragen Lange Tiendeweg D Ü9 liet huia bevat l Aeden 3 Kamera met Suite Keuken Ke der en Binnenplaats boven 3 Kamen en ZoldBr verder alfea netje en doelmatig iagericbt alsmede van Gas en Waterleiding voorzien Tevens boven en beneden Privaat met V terleiding Stedelijke Gasfabriek te GOUDA De prtis van het gas is G cent per M en voor Kook toestellen of Motoren 4 fl et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdbnis verbonden met 13 meter vrije leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgasmeters bedraagt de haar 10 cent per maand Bewoners van perceslen van ten hoogste 2 25 per week kannen wekel ks afrekenenen van de fabriek lampen hooktoestellen enzt en betaling van eenige centen per week inknor komeu L J SON Tandarts Utrecht Spreekuur des DONDERDAGS Tan 9 JI uur in bet Hotel DE PAUW Gruoteinarkt teGOUUA Openbare Verkooping OU CONTANT GELD te REEUWIJK op DINSDAG 21 DECEMBER mi dea morgens te 10 anu tan sterfhuize ran den heer J Taatiaa aan dea Straatweg van OoHda naar Bodegraren wgk B No 3i ran EeiKD Dellen goed ooilerkttiien waarbü een fraai antiek KABINET Oude THKOLOGISGBE WERKEN en ZILVER WERK waaronder Twee Oude TABAKSDOOZEN met Paarlmoeren Vooratellingau Oud HORLOGE enz Daags te Toren Tan 10 M 4 aren te zien Nadere inlichtingea get H Notaris O C FORTUIJN ÜKüOGl KEVKK If Gouda C0LDCKË4M BIJ WOLFF eo WSHTHA VEN 198 OpenliaaT Onderwijs Tdaling Van Leerlingen op de Tndinisriiool Do kommissie raa Toezicht op het Lager Onderwijs alhier maakt bekend dat de iDSCtirUvIng van Leerlingen wier pitatsug men met den Isteu FEBH 18il8 op boTengenoemde school rsrlangt zal geschieden op UINHUAU den 2laten DGCBMBBK 1897 des namiddags ten Tgf uur Voor verdere byzondarfaeilan wordt venraaan naar de aauplak iiljatl n Namena ds Commissie Ih Sterêteriêt J H VAN DBB VOORT Gouda 14 Dec 18t7 Agentuur bji de Firma W ed B08MAM teOuoda E CASSllTO TANDARTS Grouda Turfmarkt aPBEBKVUEN MAANDAG DINSDAG DOMDBBDAO i ZATKBDAO van g tot S uur i WOENSDAG en VBUDAG van t ts l nWZONDAGS niet 7