Goudsche Courant, dinsdag 21 december 1897

36s e Jaargang No 7459 Geut ADVEBTBITTIEN worden geplaatst Tan 1 5 rege l a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd W0f Hoekt l l m OPRUIMING De Prijzen der Dinsdag 31 December J897 GOMCHE mmmi NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 j k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pi s per drie maanden ia 1Ü6 iranco per post 1 70 Aiïonderl ke Nommer VU F CENTEN MANTELS i ¥ € L IzJiD vaoaf keleo ÜNHEBEEIUE VIBUi6D Gouda J L BRUNS 1 1 90 22 50 1 20 225 26 50 080 150 a 18 Witte 0 80 a 1 50 18 MALAGA goode M a 1 20 2 25 26 50 Witte H 1 20 2 25 a 26 50 Zeer geachikt Toor medicinaal gebraik Qood lonng Madera a Very Fine Tokayer Turin Vermouth i CHAHFA NE Bodega Marque apéciale a 1 a 2 cnoNüc Cognac 1872 2 26 a 26 50 BORDdAUZ WUNEN l Zeer aan i berelen Taielwgnen Far Floefa Fa Ante i Fl Te huur ofte koop aangeboden om terstond te lyUflÉjj fit Serx pxaicli tigr xx Sk Verkriigbaar bjj i M PEETER8 Jz N B AU bevy van echtheid ia eaehet en IcurlE ataeda voor aien ran dan naam der Piraaa F HOPFC A R SCilOLTEniS Coifteur Dubbelebuurt B 4 OpnuDW uur da eilchan dea tgdi ingericht de SALON Toor wmMvmim ONTVANOBN een mooie aortening Odeurs Eau de Colore imii mnwm Alle mogeiyiifi Haarwerkcn Van ouds bekend is de CITX OBrLT PÜMCH ▼ as J F HERUAN Zn 0 70 1 20 ƒ l 1 40 per FLESCH 0 85 1 25 1 50 1 60 1 70 per lilTEB F O IKK OO DE k 8CHIEDAMMEB QEITETEB Merkt NIGELTOAP Smm Suitenlajidsclie Sierliaudel VAM D ZEUGESTRAAT No 86 i ewrt MM at heMtt AACHEÏÏER BOCKBIEE prga per t9IX Fleaschen ƒ f per SIM Fleeaclien AO Ct J IJ Ui IS mm I leTfft behalT de oo gmntttg heketule forten ijl HOMMnB9 tbans m nitmanteiMie Winterdranli genumd Deze echt AmerikMnacfae Wiuierdrank ia leer rerwarraend en irordt ala Siroop bereid met warm water een jUn gku Puneh VerJiryghaar pet lieele Liter O Ct Ko i per il Liter ii SO KogelfleaclijeB ƒ f per dozgn xiat l£ïg erlcli t HEËREmiS met TUIN staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 HetHuis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig eKeldci Boven 3 Kamers met achter een g oot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met AVaterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtigeGang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIEN DEWEG D 29 Gouda Onik ran A BBINKHAN en ZOON Eenig Depot van T € 11 EB Al WtJéMra a A 169 OOÜDA Aanbevolen merken SHEBBT P r F r Pn II l l Fluch FI K b Ftnwhu üold 1 1 90 22 50 1 20 2 25 26 50 Elegante tiTf 1 90 22 50 1 BOODE POBT Aurora a good dinner Wine WITTE POBT Santa Choice Venna Amber Special a 1 i 1 90 a 22 50 1 20 a 2 25 a 26 50 1 a 1 90 a 22 50 iacl Nl 36 42 a 34 TABRAQONA Bpaansche Port Roode Si Katjphe 085 Liatrae i a 0 63 St Bmilion a 1 Grare Witte Bordeaui O i AN BlOMMES Zij die zich met 1 Jantiariof de GOU D 8CHE COURANT abonneeren ontvangen de vóór dien tgd te verschijnen Nutamers ORATIS BINNENLAND ÜOUDA 20 December 1897 H deD bad ooder tmI bltjkso van belaagstolÜDg d pitehtiga tanardebeslelting pluU an deo heer Ur J Fortago Droog e Ttf De Igkwagen wai nat een eokel bloemitok venierd dat door den oudeien zoon det oftrIfdenea op de k f werd nedergelegd Bg de geopende groeve werd bet woord gevoerd door Dr Ter Ilaar am pred Ie Ngmegen dtf in welgekozen en eeuvoudige bewoordiogeu d n betreordeo doode herdacht Indian loo seide apr ongeveer lodien Mr Drooglearar enige jaren geleden op i o onverwaehie yaa gectorren ware ala Ibani boe grool BOQ dto niet de indruk eo de veralageobeid geweeit ign in dese itad Thant ia dit Mderi Hg wai lugiamerband dooreen trenrige liekto gaeloopt naar licbatm en iel de vUm die vroeger soo helder brandde waa alleogt verflaawd en eindelgk geboet gebloieht i vUn waa a g ot vaiaUiid aa vaoral de liefde voor atad en l d die Mr Drooglaever aieada getoond bad de liefde voor xgo gesin en omgeving dti belangttettiog en halpvatrdigheid die fag elkeen beweei die tot bem kwam om bulp aa raad Bg had gewoekerd met da talenten die hem waren gaaobonkan en aitgeblonken door de wg waarop bg allee behartigde wat hg sich tat taak geeteld bad Da groote belangitelling die aan bat graf bleek wai dan ook een bewgi dat man zioh den overledene herinnerde aooala bg waa in agn kraobt Met een barte14k woon aao de familie en den soon wien bg het beeld dee vadera in zgn beite di ec tok voorbeeld itetde aloot epr Bijo gevoelvolle a treffende rede De braader daa overledene De Fortngo Drooglaever pred ta Naarden dankte namena da wedttWA ea de kinderen voor de betoonde bctangetelling bg de xlekte en bet overlgdeo ran hnn echtgenoot eo vader en roordetbaaa bewezen er De tali ke achare ging in weemoedige Btemmins aiteen overtaigd dat een achtbaar en dagelgk bui er voor goed ons ontvalleD ia Vale vriandeu en leerlragen voormalige ambtgenooten medeleden van allerlei commia ÊEVILLETOM HOE m HET INT BINNENLAND WEL ïïnHOITD Beoht voor ons att tg op korten afstand half achter t groen vencboteD de woninj van den ttuaehopziener en dietit daarby atrekten cioh de begraafplaatseD voor de Earopeaaea en mUnders uit AU zoovele stippen vertooaeB zich de kleine zaüeo ap den EaropeMobeo doodenakker lervyl op de begraafplsata dar Javanen de plek waAr een hanner begraven ligt aangewezen wordt door een klem met mos bedekt p slije Op een mlandaoh kerkhof ootbreken echter de i seml odjo s een soort vaa boomen die door hun gekromden vorm en by ji volkomen bladarlooaheid gevoegd by de geelscktig a lte kleur hunner groote bloemea een weemoedigen indruk eweegbrengSD Sleohta eenmaal in het jaar en wel p deo dag die den Jaratosoben nieuir aaradag voorafgaat worden de Kraran acboongemaakt Den volgenden dag trokken de fBrnilieledeii van den overledene naar het karkliot en honden een jfslamatan feestelijke maaltyd op het graf leggen er reukwerken op neer ea tooien Iwit met eenige bloeMen Geen Javaan zal indiej hij slechti eamgazioa kan vanaoeden dat er erg nog het graf vaa eea familielid bestaat mi tek dezen ptiobt te verrultea at kost die eerbewyziug aan den doode hem ook groote iweitt genoten wij van een ruim Uak a siëu en curporatiën waarmede de overlade e in betrekking gestaan had brachten door hun tt enwoordigneid en stilte balde aan de ilagMlacfateüie van een goed vaderlander en medeburger De ilatiatiek der aterlieo over Btipteniber 1897 wgat aan dat ia Zutd Uolland meteeoe bevolking van 1 082 678 mwonera fa et aantal overledenen met levenloos aangegeven op 1000 lawonerH per jaar bedroeg 14 28 Op 1000 inwoners komen in die tatiattek de volgende gemaenten voor Delft met 30 13 overledenenDordrecht 12 fi0 Gonda 15 95 Den Haag l 7 85 Uiden I4 S6 Hotterdam 18 37 Schiedam 14 62 Beroepen bg de Ned Hervormde Kerk ta Ni owerkerk a d IJeel loea di F W O L j bulte te Cotben Utr Drie houten baisan onder n kap te Zaandam agn Vrgdag nacbt afgebrand De bloemiiterg van den heer de Haaa beliep veelschade Te Groningen agn Donderdag nacht bet mealpakhoia en de etoooi meel fabriek van den beer M Kwint aao bet Boterdiep geheel aitgabvajid £ w it itawinl piïitnihi Wwnri door eenige 4 kleine timniflrbazen tgdelgk Mn party deuren kotgnen eo £ geborgen wai leed veel vauren wateracbade Eerstgenoemde panden waren oor f 10 00 bet meel eo graan voor i 8000 vusekard D in het daide pand geborgen goederen dar timmerbazen waren niet geaaaareerd 1 1 I Omtrent de oiaawe nm orm der infanterie wordt bet volgende geickrevcn Zooall bekend ia heeft de vorige minister van oorlog kort voor sgn aftreding evn koniokIgk beelait uitgelokt waaibg de aoiform der infanterie belaogrgk gewyxigd werd Bat monwveat verviel de korte jas werd bet gewone kleedingstok de kapot werd vervangen door eao mantel beatemd om niet als de kapot dna als gewoon kleediogituk maar oitaluiteod all overjas te worden gedragen Op bet onpractiache daarvan werd reeda herhaaldelgk geweien Ook nit een tactiaob oogpant blgkengSan de nieawe uoiformen groote beiwaren te zgn verbonden De roode kragen blgkèo le doidelgk zichtbaar te iga bet maken van een alaippatronille wordt bgv daardoor zeer bemoeilgkt Heeft uitzictit op da sawab a met de daarin liggende draft daarachter vertoont zich e zee als een breed blauw liot t welk het geheel omzoomt terwg l wg hier tevens een vrijen blik konden werpen op de fabriek met hare boege cboorateanea en uitgeetrekte gatjou wen De bineole atelde ons ook nu in ataat om de o en paal verder gelegen febriek Tjèpiring te zien wier sokoorateeoen nog roaktea een liawjjs dat men er nog drnk bezig was aai bet verwarken der naproducten van da auikerfabncaga Pratende waarnemende en genietODde was oni de tyd aii omgevlogen ea moesten wy or aan denken den terugweg aan te nemen Na nog eene aangename wandeling gemaakt te hebben hadden wy dan ook weldra weder onze wouing ber ikt en lieten door den joogen een paar gemakkelyke stoelen in den tuin plaatsen alwaar wy het overige gedeelte van den avond onder genoeglijken kout doorbrachten Oadu 5ea maalfeest verstaat men het fent hetwelk ieder jaar by de suikerfabrieken wordt aangericht voor bet begin van den maaltyd d w e voor dat er in da tuinen een liegin wordt gemaakt met bat snijden vao bet suikernet eo raat het bewerken malen van dii net ap de fabriek In den regel boeft hst Iwgia der campaaoe plaats in de maand Mei eveoeeaa dus bet maalfeeat Zoo was ook die tyd weer daar toea op een de dagen van de maand Met de amployus zooals gewoonlijk na hot laidöM an de fabriekshal een oogenblik voor de fabrieR stonden tejpratea en in tuasokni vao den adminutrateor nov eenige ordera voet daa volgenden Ug ootviagen t M Daitacben tagenovar aiob dan lal faal tmjk op 300 M afiUud batwaarlgk gaan vrÏMd van gand te oodenchetdei Het ei ate evenwel nc ia dat door da nieawe uniform de bepakking van den aan ii varfwaard tcrwgl tegenwoordig overal het traven ia deze te verlichten Hen verzekert dan ook dal over bat algemem bet oordeel omtrent de nieawe uniform ba de coopagniegn é n per divisie waarbg i ia beproeving werd gegeven b i ld ongaaakig geweest Zg i bovendien veel duurder Dezer dagen circBteordfl by de korpsen inlttutene een raming ta diao opzichte van den boofdintendant Tolgens hem zal de nieawe aoiform per jaar Ol vaer f 71 000 mear koalen aan grondstoffet en aao maaklooo nu voor het hoofddeksel et jaar byna f 27 000 meer worden gevorJerd In t geheel komt de aniform reraodering jaarlijks voortdorend op ongeveer f 98 000 meer te rtaan Og gelegenheid van aea vooritelling door de toaaeelolob der werktieJenvareeoiging Eigen Balp te Qoea op Do dardagavond waartoe dobr ét directie der sooïeteil Van Ongenaobten Vrg de groote zaal welwillend was bwhikbaar gaaield werden in da pauze door eenigt kwaadwilligen ernstige ongeregeldhadfa gepleegd wM ten gevolge bad dat toumigen werden g Antjlti da politie de zaal moest doen oiRmmen tó scn waldra Byaen ia ro algemeene vergadering tal eene besliasing worden genomen hoe ia dezen gehaodeld dient te word n De namen van eenige onraatstokers zgn bekend Aangaande bet doodsobietao van den land bouwer Th C te iStravproy meldt men nog Naar nit het voorlooptg getuigenverhoor is gebleken moeteo zicb de smokkelaars hevig tegen de ambtenaren verzet hebben De ambtenaren verklaarden dat de smokkelaars bet eerst van hnoae vuurwapens hebben gebruik gemaakt waarop zg mt zelfverdediging ook huuna revolvers afvuurden Opmarkelgk ia echter dat bg den vermeerde geen enkel wapen II gevonden niets dan een gewone stok on der dag morgen werd bet lyk op een kar naar Mot en Heer set gevoerd waar da gerechtelijke Igksefaouwing zat plaats hebben Da Belgische politie beeft aldaar Donderdag reeds een onderzoek ingesteld om meer hebt in deze treurige zaak te verkrggen Wg hebben reeds kortelyk naeldiaggeaaakt van aan adrea dat door een aantal gensMknndigeo te Breda gezonden ia aan den minister Het werkvolk slroomde de koofddour uit en bleof toen wachten op bet uitl atalen van het iiua toekomende d ggald Do raeesten hunner hurkten in groepen ooder terw l een of twee werden afgezonden om bat loon m ontvaiiflt te nemen Hier aal cod groepje metselaars met de troflfela tn de band en gekleed net hunne van de kalk doorvreten katoka korte broek durneveoa eenige smeden op wter reada donker gekleurde aaagefobten toch nt een laag zwart duidalyk ziobtbsar waa ICenige aohredeo volder hurkten een groot aantal vronweii en kinda ren in bonte ryen bijeen en veroorzaakteu door hun gebabbel meer drukte daa al do ove ige personen te üamen De groene gele roode en blauwe half verschoten badjoe s der vrouwen staken sobnl af bij de bruine kleur der tussoben hen zittende byna naakte kinderen Ëeif tiental GhiDeezea in onberiapelgk witte katMjJvgekteed gingen de een na deo ander terntond door naar hunne dio tby gelegen woningen zich zelf zeer goed bewust dat hunne personen iets moer boteekenden dande gewone intandscbe werklieden de beweegreden welke de anderen terughield bostond voor ben niet dewjjl de uitbetaling ran hun loon iedere maand plaats had Een geruimen tyd waren de heeran employes in gesprek gewikkeld en langzamerhand was het rondom hflu stiller geworden toen ook de boekhouder zich bjj hen voegde en eindelyk de djoeroetoelis ialandscb sckryvar die nog een oogenblik op een kleinen afstand bleef wachten vlni taoen die kassie sUmtttan nommer doewa djoeroetoelis voegde de nmlntstrateur den laatstaangekomsne toe en gsf zoo een wending aan het van waterstaat waarin om wetielyke voorziening gevraagd wordt Un aanzien van bet arbeiden ia luiferfabrieken Aan eidiog tol diladraa gaf hal joagala veralag ran den te ir vao den arbeid ia de la inepeoMa Wovinoüa I itaburg eo Noórdbiabaut Wie de atgrgsfllgka gevallen an aoogeoaamda pboapbornekroee la dat varalag laael ui met da adresuol n inatemmen dat daarin voorzicoing moei worden getroflee Van aavan ernstige gevallen wordt in bat veretag van diw iniueeteur gewag gemaakt maar bjj voegt er bg dat bg vermoedt dat minder eraatige navallen met spoedige genexiag veelvuldig voorkwamen en dat ook araetiga gevallen door daa dood aan ago ondanoek ago oattrokkeo Da Uredasobe medici die dezaakondartooht hebben dealen in bua adrea aan dan nionter dan ook mede dat de gevsllen door dtn tospMleur ia agn verslag vermeld met eenige andere moeten worden vermeerderd welke oiel minder arnstige gevolgen hebben gabad één zelfs met doodclgken afloop Men weet dat da pboipboruavargiftigiog vooral de kaak aantast hetgeen bg onsratia tot adihowetgfce verminking la dt dia daa patient voor het verdere leren bet kaawan onmogalgk en daardoor de apgavertering ea de vo e llïf onvoldoende maakt Het fs de witte phospberus dte 4saa vertcbrikkelgke gevolgen heeft De adroaaanten w wn M iMitiwr i uuu adras op itai r dan laafeleo lyd teraebt aan gsiwgfeld wordt of ook de amorpbe pbafpfaorns wettooa aolaal ongiftig IS all tot voor kort algemeen werd aangenomen Zg voeren ook aan dat bg werklieden in fabrieken nitslaitand vo Zweediehe leoifers obloorkali vei ftiftigiag is waargeaomeo eo dal bg deze industrie ba werking met de vergiftige loodsoottn in groote hoeveelheid voorkomt Men kan daarom zoo z gen zg hier koader overdrgving i reken van ene iodastrie die meer dan andere het leven en de gezondheid der arbeiders 10 gevaar brengt Zg vragen Un slotte dat sooali in Denemarken en in Zwitsarlaod ge aehittlt bet gabraik van witten pboepborus zal verboden worden en dat overigens ook da hygiënische eisohen te atallsn aan de lliciferaftbriekea verscherpt worden In bet belaag v a bet lot der werklieden dat zoo emvtig bterbg betrokken i diiogen wij er krachtig op aan dal de ragearing dese zaak tar harte name f W De moord op den T ondeoseben looneelspeler Terrii drai t alle kentaekeoan van ean weloverligd plan De aanvaller eeo zekere rrooluko gesprok dat ich van licriTJo la lia t ou sponneh Dit gezegde moest blijkbaar dieDan tot nadisr toelichltog van een reeds vroeger gegeven bevel en bevatte tevens en keiisobetaea vao den toenmaligen es tegeowoordigen toestand der suikermdustrie Ds lulkerpryten aren itork gedaald vandaar dat de jraUmatac feeatelijke aualtijd die er sou gegeven worden niet aa de eerste maar nOBimer doea van de twsade aoort moest zyo namelijk mindar schitterend dan iu de vorige jarea bet geval wie geweest Kenige oogenblikken later hadden allen zich naar banna wooiogeu begeven eu waa da fabriek als uitgestorven atïsen overgelaten aao de zorgen vao een paar gantoe a wachten ft Kiet alloa evenwel zoiidra den aaebt mstende doorbrengen Ojjlplftaoigen afstand van de fabriek onder een grootMuods was langzamerhand een seer druk gewoel omnaan By bet flikkerende sohijnaal van groote vuren waren mannen en vrouwen beslg met het gereedmaken van allerlei gerechten en kwékwf s zoetighed voor den volgeodeo dag waarop het feest zou worden gevierd tiroote manden gevuld met pïsaogs khippwa b r tt stonden op een ry gesrhaard en warden de oenna den ander aangepakt en vnn huaneo inhoud ontlast Boven een zestigtal boogat eenvoudig uit loaarateenen en zand opgerièbte vuurbaardim stonden aveuzoovele pannen met kokonde klipperoUe waarin destok gesneden pisangs en aodera vruchten tot lekkerolijen moesten worm gebakken