Goudsche Courant, dinsdag 21 december 1897

IMITIBDia UDl 1 10 I M IMI K 01 IMI ItM IMI Ml directe Spoorwegverkliiilhigeii met GOU0A Wlalerdleost 1897 98 AaixévasgeD 1 October TUd vu Greeiwlcli y flOD D A OTTl Dlli I U l ll i M t U 11 ll ti li ll 1 S4 a 4 1 17 4 11 11 1I M i ei ii n r I OI ii a Il li ll I IS v 4 n l ll I M OTTIRBl H e O C D L 10 11 11 11 11 10 11 17 1 44 i M 7 i I M t M 1 47 loaa Mt IJl 4 4 l ll M8 8 n 10 11 1 84 4 80 MT I 10 88 r f 1 01 l 4 8T 1 84 10 41 r 8 08 1 04 8 41 10 40 11 14 11 08 1I 4T 1 14 S OI 4 U 4 8 11 8 40 8 11 8 47 7 41 MO DIK H IA G lOUDl Hu I M7 iOT 4a 8 811 48 10 11 II IT ll $l l ll M4 S 40 4 01 4 88 1 80 8 111 18 T 88 I M 10 08 Toorb l ll if 11 11 1 41 4 M 8 18 I M t Z Zwva l 10 11 1 18 4 18 8 80 1 48 i 1 88 7 10 4i l ll iOO aOllDAOISN Bik OauaU £ a nkiuMi Uo k i ll ZMIamMr Zegwunl Tmrburg Uin S 7 10 I M l ll 0 1810 14 11 11 11 18 U M 1 17 8 41 4 41 l ll 1 14 8 11 7 4 7 18 88 8 14 10 10 MH1 18 IH 7 418 48 18 40 8 04 10 11 U T I8I II IMl f r 8 018 08 1 01 1 8 ll ll idl 8 11 081 48 0 14 1 1 4411 4811 481 10 1 0 4 111 18 Ml M8 Ml M4 1 84 i Mi 10 88 U I 11 44 0 1 Dt UtlICBT ttwa i M 1 84 7 18 8J1 07 10 1110 87 18 00 18 18 MO 8 17 4 88 8 01 liUn 8 81 11 14 MT Vmi m8 48 8 10 11 81 1 41 I M ntmkl 8 08 7 4 1 88 1 0 0 80 10 11 11 41 11 11 l ll 8 08 S iO 8 18 Utntkl M8 7 41 8 41 l lb U il IMI ILMÉL I M Ml 4 41 l ll Ml T ia I OT 10 01 WmkIn 1 18 1 08 10 88 11 4 ia I T 18 I M t Uud tln 7 07 1 14 10 41 f 4 14 M Owidi 7 11 1 17 1 11 l ll 10 11 1011 11 l ll I 40 4 tT i M 1 07 TJi Ml 1 41 10 M 10 14 10 14 8 18 8 18 lO lT 10 11 T ll 10 84 8 84 7 18 8 48 10 41 4 T IO I M 11 11 U li O O U U 1 1 IISTIIBIM tU IT Ml 1 41 lO IT 18 10 4 U 1 i N T kl Ml 10 11 IMI tiHtti B au 1 10 MT 10 M UI UI Mi Mi 11 18 IMl Prioca of Areh r galj k by id Ega wijk wnrdt gtBotmd Ii0p Bur dto aetoar im Urwgl d M dea fteaifl utt d D wk haaldt om d daar tt op aen en iWk dnamaftl iiMr ham Tftrrii werd Mftt ia daa rag en d D liukarMhoadcr gewond eo kreoR dMro wo ttoek in da bortt die deo dood ton gevolge bed De moord werd gepleegd met eeo itogttitmea De oaoreoder deed geen pogiog om Ie vlacbteo Oe beweegr so lot de deed is nog niet bekend Deo besoek ri tao den Adelpbi sebouwbnrg werd oaegexegd dal den beer Torrii eaa oageInk wei orerkooieo l n ge olg woarfao de roorvleliittg n mi kon donruaan Aan de twoede vrge stemming tor Torkiezing TOO een tul van bet UooidbMtnor ran het a o o woonachtig te Amsterdam ter verranging fan den beer i Kappenburg Pk werd deelganumen door 191 Aiae liogeo die babaUe 2GB stemmen in blanco te zameri 1939 geliüge itemmen aitbrachten b stommen waren ran onwaarde De rolstrekle meerderheid ia dos 970 De beer H Kroeee verkreeg 129 de heer L NobUr 718 de heer U W J A Bcbook 71 de beer A ran Wamel 79 en de boer C F A ZerDike89 itemmeu Bovendien werden op den heer K Andriesee 1 stem op deu heer A H üerbard 4 stemmen op den heer J W Uerbard 1 stem op mej U Ooadsmit 7 op den beer Th M Ketelaar U op dao hoer J Hiamperius 11 en op den heer P Twissen lü stemmen uitgebracht Na de vol trekte meerderheid door niemand is verkregen £ a das roor deze vacature eea herstemming moeten plaats hebben tusecbeu de heeren L Nootsr en 0 F A Zeraika Bg de herstemming tonebMi de heeren J J Dikker en H Wuile zgn door 193 Afdeelingn 2813 geldige stemmen waarvan 1195 op deu eerstgenoemde en 1 U8 op den heer Wuite uitgebracht N02 warao 33 stemmen ia blanco De heer J 7 Dikker is dns verkooen ea heeft bericht dat bg de benoeming Moaeemt tftten aonvrMÜ 2e K um Zitting ran Zaterdag 18 Deoember Uet oortogidebat voorlgeutt De Minister van Oorlog rertekerde eveu groot voorttander te sgn van den vrede aU oe heeren Van dar Kwasg en Van iCol syspathie te hebben voor arbitrage ca vredebon deu maar Ie meeosn dat bet ease soboone droom M deu ootïog af te aobaOen Alle ad vtaaen bier xuUeo ook niet deb oof ii kooaen Zgn taak sal na sgn een gocd fèldlfttisr i sobeppen waardoor wg als aeutr 1fl it iat in oorlogslgd in 9 van de 10 gevallen uivtiit een bnitanlandioken ot log isllen gemengd word D Id bet 10e geval als het eonflict toch ontstaat sal een goed veld legt r luob bete d en most D wg tgd winoeu iu de telliog Am terdara die hg laogaiiam wil afwerkoo tentg dit kan gesobiaden in G jaar doeh met verdeeling dar nitgaven over laager termgn Verder tal kg vroohlao plhkken als te rgp ign op wetgevend en politiek gebied Hg rer adi t den verkorten ueleniogitgd als nist nadeelig voor de oeUning en de difcipline en pMseode in bet stelsel van OesuiDitiing too Doodig daar hervorming van bet veldtegsr belesktut vtrmeerdering dia uirt te krggen ia sosder betutoiging op andere poelen Verdere DiededeeUog omtieot sgn plaonio kan hg niet geven h t materieel ligt holder bolder op sgn bareauj de kgker lou armso es boenen kanoen brekeD De botuinigiugen doo deo beer Bahiman aaog even tallen overwogeo konaen worden deels ook hg in te dienen wetten Vele panten belooft hg te overwegen de drsakverkoop in de katernrs VBrmiodert ïteer £ 021 rerbod is oagewenMjbt d t in de katernea vnilo tont gesproken wordt is orer di f n l l 7 ti HMiiiMkt 7 81 HiMVWiMk I 1M OtrMt 7 4i ktt ra Di I i n M UI Ulii iii Mi tA i ia a oi i U MS e ii 1 il 1 90 CM i M r u 4 tl i 0 l ll l lf HiMimkwk llMcè Mkt M4f A s neD van de straat komt na gaaoc rd te hebben wat taal opgoaeholeD jnngaos aitslaan d e d nkt ineu in d katerne komende ia de kerk U ign gelach Gee h it u di t jl ar slappiag dor diaeipliae lallon leidon sol de Mioitter blgreo woras Bg de replieken bleef de boer Staalman deo drankrorkoop alkeareo en achtte de gotgkatolling van kax rne en kerk ollorvraeBulst De heer Van der Zwaog protaeteerde tageo wering van De Klok ia de kaxerDf De beer Van Bylaodt achlt den drookver koop ia de eantinee onmogelgk waar de Begeeriog de wering vao bet droDknüsbruik goal sohsidieerea De boor Kejper waardeerde doe hearea Van Kol s booge idealen maar meende datsostrgdig xgn net de menacbelgke natoor en bij vraagt of ig die leeraren geen vrouw of kind geipaardf en slam tegen stam optetteo het vredeaapoetoloat prediken ia oost oatioosie toeetaadaa Hg hondt rol dot moraal het katorooleven aag staat en dit blgkt uit de teg nttetling van dra Mininieter met b t rapaitte en bet sehnim ran da vtraat in groote iieden bet gevolg vao onvoldoend ehriktelgk onderwg De Minister blgft sgn standpaut verdedigen üg zat de Klok niet weren tentg ze artikelen bevat die de discipline kaaoeD chodan fig wil het NederlandMbe volk in de richtiog vhu Zwitserland storen door opwekking ven de toebt voor militaire oefeaingen bg die jeugd Hot algemeen debit weid gesloten Ret echtpaar Boers dat verleden week voor de rochtbsok te Amsterdam terechtstond wegens ergerlijke miihandeling van ban 17 jarige docbtrr il veroordeeld tot 9 maaodao tfe vaogeniastraf en ontzetting uit de onderlgke macht voor den tgd van 5 jsren Ken reosaobtig elooperiwvrk heeft te Parps en sanvang genomen de opruiming van den Coar das Oompeat wasr tot 1871 de Rekenkamer haar BorefUo had die tgdenn de Commn o door brand tea deele erdon vernield De paieboopen waren sedert dien Igd doa bgna 27 jaren onaangeroerd gebleven en door een icbotting afgesloten van den openbaren weg midien in de stad Rae de Belleehasoe aau de linkeroever van de Sein met ver vaa bat Paleta Bnarbon waar de Kamer vergadert Zg moaten vp ral door den wilden plantengroei die tieb er beeft ontwikkeld een teer icbilderacbtig aantian lohbvn verkregen Na tal op die plek bet nienwe sta ion verrgSAU van don Oileansipoorweg thans bg den Jardin dea Plaat Er tgn 25 000 kub meter steen op te mimen en dan aauoemer hoeft jdurvoor Moaadan hMlniia ii Ha eak j oiA ten dèele met omiicbtigtigbeid gebeuren omdat men traobteu tal van de kun tw rkeo die bet oude gebouw bevatte o a gz ren trapleuningen kronen en vooral freaeo s van groote waanie toovoel mogelgk ygeecbondan er uitte halfn De aaoDamer blgft daarvan eigenaar en hetft dos groot belang bg een voortiobtigeo afbraak Ëeo aantal vogels dia iioh op de puinhopen geneeteld h ddeo worden nu verjaagd en ook oen oude juffrouw die er aoderl 1873 als baia bewaaratar gewoond heefl Men scbrgfk uit Baorlam In don naehl vóór bet vertrek uit Amaterdam 1 van het eekadron bg de laatste garunoeoavarwiasoliog te a Qra eubage gaatatloDDeerd is in de faavenkamer van de oavalerie kasatoe te Amsterdam door drie kotaren ingebroken De aloiiiog van die kamer en van veraobillende kisten met boereDjoogdoa eiv jenever ia vorbroketi en do i houd geledigd gevonden ll l li U u il 11 M 11 41 li ll lt M 10 10 U M 1 40 Ml Ml 0 47 10 18 Do vardaehten van dioa diofatal werden toen oaar Den Haag ovargebr oht maar tgn on na geboudfn oodertoek 1§L £ aaditonrmilitair aldaar naar aijn t in dit mili airo arrondiwomeot teraggetolden eiï ter beschikking gestald onder de aanklaobt van diefstal door meer dan twee veroenigde personen met bniton on bïnnenbraak op een hvslolen ei f in den voor ooabtruat baatemden tgd Zg anilen eeratdaogs albior voor deo kigitaraad U rechtsla a Aan bet officieel rwralag ran A loopende ran 23 Ortobér tot 5 Norembor ia bot volgende ontleend Groot A tjeb In do IV mookims r toottde tieb wodw to koe bsboh vermoedelgb met bet doel bgdrag a voor den oorl te innen Ook tbans mocht het niet gotnkkeo bom in baadan te krggen en moet hg w r ooar Lbong taroggekeerd tgn Id don nacht vnn 2 op 3 deter werd tgne opvatting beproefd nadat bericht ootvangoo woa dot bg tieb to Lam Lom ton opbonden hg word echter niet aangetroffen maar wel aan sgnar vartronwdon panglima Oeaoef die werd goerresteora In Lepong bleef bek rustig Uit Lbong vernam het beaiuar dat tooltoe Oomar daar door vtncbillendo tgnor paglima s subilgelden laat iacau hg telf houdt tieb in do borenstroken van Dsja op Op berichten dat toekoe Osdong oen der maeat bekende onderaan voerders van toekoe üemar zich in de heovelterraiDon van dit di trict met eeno bende toe ophouden werdao moermalan hinderlagen gelegd en die torreinbn doortoobt tonder dat bedoelde bende werd aangetroffen Toen daarna vernomen werd dat tg tiob meer Z O waaiks bov n Mempreb wvond nahg bet graf van Teuogkoe di Weuëofr werden dearbeen patrouiHee gemaakt Op 1 deter bleek dete bonde tich daar werkelgk op te bou ten Zg werd verd even door een tweetal koloaoae en wist door hoogar n het gebergte iggende ravgnen te ontkomMQ De eerste kotunne dia de vgaodeIgke bende tol op eone ho te plm 900 M in het gebergte vervolgde bekwam een licht gewonde mindere da andere koloooe trof een twettal kleine nedortettingen aan die werden verbrand Tengkoo Ma Hoaao die voor bat bendehoofd toekoe Ali Baid galden inde werd in d n naobt van 1 op 2 deter in kampong Baid cpt evat In den omtrek van Kroeog Keja bleet hek geheel ruitig evenali in da aagi der XXVI moekims behalve dat a ie betchioting van bet kamioment Tjot Mantjaog in dan nacht van 22 op 23 Oekobor jt door een bende van toekoe Brabim Idoirtaaik plaals vond welke lioh thans in de hen vale tan ooeten en tnidonsieri van Kota Ba Thaitl ophnndt Een vaaie verblg plasts heeft hg daar niet en bg moet uit vreen voor èoe ovarvalUog nooit to voren de plaats aangeven watft bg tal ovaraftebten Zgoe volgtlingen sondt hÜ af in toa in do vlakte om iokoopen te dooo terwgl bg lotT nneren tiratt gn oa4 a mm I bimftlwi dor V moektme Montoeik van ba aitgi XXII mookims waarin hg tieb tookoe Tjit ik noemt en sabiibgdragen vordert voor paaglimaPolim Enkele hoofden garen bat beetunr koanio van de ootvangat deter brieven No T aanleiding dar bovenbedoelde bevobie ting van Tjot Mautjaog rukte deo 23n to bar een kolooae vandaar uit naar Olé Ampao Awea on KoU Bs Tbead san verder gelogen heoveltoppen werd n de troepen beeehoten door kleine benden die echter spoedig werden verdreven maar waardoor wg eeo gewonden n iaderen militair boktramen Bg teragkeer der troepen du éh de vgand wader op die fcbter toan in oen door ons gokkeldo hinderlaag viel tengevolge waarvan hg teven dooden op hst terrein aobterliet en eeo oohtrrlaadgeweer mat yntroontak alemede blanke wapens in onto banden riolen Twee outer minderen warden gewond maar bg het verder huiswaaits keeren der troepen word van den vgand geen Oforlaat meer ondervonden Ia rsrband met da kouat van eenige volgelingen van toekoe Braliim op Poaar Ijat Goot mookim Montoaik word den 28o October jl dete pasar door ooto troepen hotoobt van eeaige gowapeodea din troobtleo te vluchten en aongoroopon tgnde niet btevon stSHO w erd een drietal neergescheteo Ml 1 11 a 14 r ii MO 8 41 i iV 4 10 J 08 f M Aan verbetering vao deo aeg naar 8elimoen werd teefli voortgewerkt ook werd voortgegaan met het aedeit lenigeii tgil nauifevangpo oudeiao l laugi dro liukfir u lii ii rechter oorar dor Akjok rivios max oob knurf raor om trarabooa naar Soüommo wA M noek oagoooog i afgoloopeo Op dan 23o Ooiobor jL word de dekking der gwftrkera oil bet terrein ton oCMtaa ren Tjot Djawi beaehoten Eane eeetie wiek ongMvrkt de vgandelgke schaUors te tuèwt en logde er twee van neer oen raorlaadgewair met aaonitie viol in oate baadan Dum 25en October j werd Selimoen soader tegenstand bnet eo terstond mot bet boowea van een tgdelijk kaapooiant aangevangen evoni mot h aan egg i oeaor tolofoonfi lci ding YOFtcbeidibe mindere hoofden nït den omtrek omtrek maakten bonne opwocbliog bg don bivak kommaodant Noordknat In den omtrek van Begli Waef bet raatig Do communicatie weg in de aoekim Pekan BaroePekon Sok kwam gabaol gereed Oootkost Aan Nja Pedir ean der miadadigrri die deelnamen aan den moord en roof op do sPeguc is het doodvonnis voltrokken Nja Mamaot Perlak moet licb thans in it bovaoaU sk o ran Djolok Boaar opboodan waar bg een veilige eejiailplai hoeft Westkust De wdg ran Melabooh naar Koeadiag werd onder militeira dekkiua opengakapt tonder dat dit werk werd bomoeilijkt Ia Tripah galnkto bot Nja Tjoet tgn gebied van rganden te taiveren nadat bunsa varstorb ogao hem in handen gerallen ren Mr Van Uontoo heeft thans m de Avondpost oen iDgotoodeo stuk over liberale clubformate Hg batoogt daarin dat do liberale os de nederlaag door rerdeeldbei4 bg do toaming ran 15 Juni ait de redding door eenheid bg de berstemmiog vao 25 Joai do looriog bodden moeten pokkao dat er wel dagelgk een goota liberale partg in Nederland i toen had onmiddollgk een algemeone liberale Kamot clnb mocten sgn gesticht Inderdaad is er toen alechis ésne woaoalgke Liberale Unie dankbaar dat in da veroenigiag der door de liberalen in dm lande in de Twoede Kamer gekoionoo Als die allen ileobta in da hoofdukan eendrachtig aamengaan beeft mea al dodalgk oen ofdoeuden waarborg tegen achteruitgang en naarmate de liberale beginiaien dieperj in bet ataatatoren tgn doorgedroogon tre t doao eerste tnafc dor liberale partö meer op deo voorgrond Terwgl voorta de rerVgonwoordiyrs docaobakaeringeo die de liberale partg er door v rschil van iudividoeale geasiauicbtiog eo door Inutab cwreyrona ait Ttntthill de proriiusila noodweodig vertoont tich in vortrouwelgfco gedoobtenwisseling uiten waidt tovons aan do politieke ieidors bekend in wlho riobliog vooroitgnog mngelgk is toador de parfcg te rerdeeloii Die v rkroowelgko godaebtenwisseling in p rsoonlgkeo omgang drr loden voortgezet geeft tevens de boste gelogonbeid om roor nioawe plannen en donkboeldeo die nog niek goneeg algemeen worden gekond of gewaardeerd propaganda te mnkan ai doorroor langtaoRrhaod da goestverwaoton io winnett Oe eenheid dor liberalen in do Kamer is juist daardoor terens de grootste hefboom ran rooroitmng i Da kiaswedskrgd hetft iu da loakeke jaroa de liberalen goecheiden aiek cobtor op ondoto taken dan die woarorer de rardoeldboid oulikond Maar de kioawedstrgl had oon toer oogunakigen invloed eaa ftitelijko vordooliug tr liberalen ia dritia dooh deu hooft met h t totstandkomen der kieswet baar takefgke an mat do aftreding ran het mtnisterie Boëtl tevona alle mogolgko radon ran boakoan verloren Do verkioaingea gaven gecna oobl ing tot ht t ia het loven roepon van éaoor Un een liberale vareoniging Op 25 Juni atemdooatlo liberalen op den libaralao randidaat dlo in l haratomming ktood tonder ondorsobeid m9 kleur of verleden in dea kieawcditrgd i ao l ll ia IMO 11 11 10 04 10 11 lo u 10 11 10 14 7 11 8 01 1 01 1 11 a ia Ml 11 10 IMI i i lo ia 7 11 10 14 i M 1 47 M4 10 01 ll lf lO M i T 4I l 4l lUI 4 48 Iwll UI a Gtt is dan cok in gelieele afwjjking van de Xe cl i d4it fder nrVi h g lUt t thans enn gemeogd radicultiberale erub tiaworden is die o dor mr Kordgk s leidiag niek olloen de oondraeht maar taMs de mogelgkbeid van eeodrecht onder do liberalen looche t en daarmede tevens do basii van de kabint tsfornurtiePioreon en ook van elke aadera liberale KatenekaforBaatio verwerpt Ook is mg gotn liboraal diatrikt bekend t l mr Van Bonken waar de wentcb ooar het dodelijk bervottott van den kioawetatrgd eanigen bgval lond £ tea wj t de hchgver erop dat mr Kerdgk io iQn democraUaohe programrade bg de aU meodo befoodalaïtifigeo getegd heeft dotioiet al tgn politieke vrienden tgn oordeel over do kieawet van 1896 in tgn gebealeo omvang ooderaebrgven Dna ia bat oordeel ovfr de kieswet en tgn de krachtens dik oordeel gedane eiaoban niek hrt shibbolek der Kerdgk clnb Wak is dik dan wèl vraagt de oodmi aiater De spliUing geldt de openbare zaak en tg kan louwel op den gang van zaken in den eerat vol genden tgd ala op loekomikigo verkietiogea van bosliascnden invloed tgn toodak hier gaheimtiD nigheid allerminst op tgn plaats ia Waar de leider van een KaMorolub bei hoofd Ton het kabinet antwoordt dat df liberale pMtg één groote liberale partg c niet beataat ao oen gewrocht ia van mioiiUiri baminoelgk idealisaie daar ia het tgdstipt tegtdaacbrg var misaebien niet oon maar too rer wairop ean openlgko strgd in de liboraJa partg koBSobeo oailorition en sehonrutakars aitgevoebkon tal moeten worden Tentg ook voor de leden der Kerdgk ctub do hande ingen en redei Oeringen van bnn preaident eeoe weioig verwaehte eu niet door hen geatennde openbaring zgo vao diena iu t nvteltiag van dat das minister woiaig beminnelgk idealisme Istwelk droomt isa eeno talfi onder kstboliekejn dieotleu denzdfpaos als bun hot fd erkjeonon onmogelgke eenheid onder de hbflralon eit waardoor in liberale knagen de ketterjacht in oene bedonkelgke mate wordt ontketend Maar dit verwacht ds ood mioistr met methet oog op prof Drocker s instommieg en betiw g D der overigen en Di k biet omdat deoo b geëerbiedigde naam vau liberaal voor detadeu der KehJgk clob niet meer gedaagdsobgnt te hebben Want in aen loort coramunl ne over de umenatriling van baar boataur werd geaproken van eeo vrgzinaigdo raocralUehe vareenlging een uienwebenamingdie volffsna mr Van floDlon aas verwantichap dot de sootaal detbooiattsche doetdonken B aobt JÉtaa bondelw aagten oaaaie on eon groot deel dezer clubgeoooten al heel vieinig donsoeratiiob wgl hg do verkiociog van bot aannemen Vhn daieu uoam geen sprake wss en wgl mot nitzonderiog van enkelen die ala rodiooloa hebban ecandideerd de leden der olnb alle candidataren van liberale roreeoig ngen adugenomen hebbon m ala liberalen gekoson tgn Naar men vernaaiAk beeft do hoer J C JodA tgn ontalag aangevraagd a s miniiter van marint BuUeDlandscb Over lcbt De atrgd in bet Britache macbiuebouwvak ia der oplossing een gruote scbrede nader gakomao Slechts omtrent éAu hoofdpunt bestaat n verachil en hoewel de beraadslogiogeo tok Vrijdagavoad laat voortduurden konden beide psrtgon bat niet eens worden Dik punt betiaft den warktgd De werkliodoo verengen een achtnn ra werkdag hno rertwenwoordigers gaven telfa ieta toa tg atamdan toe in een week ran 51 nor on ttc den voor dit punt ie onderwerpen aan de oit spraak van een icbeid gprfcbt Maar de potrooos bleven we geren tg willen van geen verkorting dar werkuren weten Da voorloopige oreroenkomsk aal na noglaoals aan eau stemming dor lodso ritta de betrokken vakvereeoigingeo wo rden opder orpon De uitslag van deae twaado at mmiag kan Dinsdag bekend sgn Ta vourspÓllofi lo wolken geest dese £ al nitvaltou is onmogtlgk Wok h hbeo da werklieden in andere punten root gnnaligcr roorwaorded verkregen dan io bak nltimatom dar patroona waran tofgeetaaD maar daartegenover staat dat de langdurigf etrgd h fdtakelgk is begonoan wpgeoa den werktgd die door de werktuigmakera te loog werd geacht Do eorrespondeat van do Tomps tJ me verwacht niet veel van het nieuwe ItaliaXiBche Ministerie Woarscbijnlgk sohryft hg aal hel Kabinet Di RndiniZanardelli tich wel eanigen tgd atsande kanoen houden Tol van afge anrdigden doeken wel Mn oieta andaia dan hak te beskigden De combinatie Di HudiniZanavdelii ton moeten opgevolgd wordoo éoor OM combinatie uit do gro$p Giolitti met de nikerate linkertgde Wok daaruit ton knoneu voortkomen weet men in bek geheel niet e do rrooe voor hol onbokendo is het b io van do wgabaid Natoarlgk tal bet Mmiaterie var ago kast olies doen om een t otsing of n polilieko sfcemming too lang mogeiigh i rtrmgdaii Piior otB oondidMl oor den op r gokoaion poet van roortittar dec Kamer aehga I Ministerie t neg eiat oene te tgn gowardon Men tegt dat de rerkieiing lot na Nieuwjaar tot worden aitgeaketd Spanje heelt een oatia Igk voordeel bahaald de opstand op de Philippgaen ia geëindigd De ouderhaodelingen tuwchen den gouverneur Primo di tiivera en den leider van den opstand Agninaldo hebben gnteid tut e ii ovaraankomat waarbg Agoinaldo liotoofd heelt at eiland te verlaten eo tich naar Hongkong Je begeven Op deu eeraten Keratdag tat bg tich inachepiB en tallen sgn volgelingen de wapens nedeil gen Dit rwinltaat is rooruame gk verkragea door bet geven van een onbeperkte volmacht aan den gonverneor der Pbihppgnen om hervormi igen in t voeren waardoer het beheer der eilandengroep beter goregeld m1 wordeu dan tot nog toe De opatond der Phihppgoen heelt bgaa aaderhalf jaar f nfuBrd en heel wat fioancieele en peraooolgke offers gevergd Het is eeo triomf voor de staatkunde dar liberale regeoring dal sg dwr haar treden oao die optlond een einde heelt weten te maken Ër blgkt uit de berichten voldoeode dat alleen willekeur en maoht overtebryding van de i paaosche ambtooareu tot den opitand hebben geleid Aan bet kabiaet ïisgMta is tbosa de taak om in den geest an de voorloopige overeeokomai door Primo di Ri era aangeKaao een regeling roor de Phi ippijnen te ontwerpen waardoor de rechten der in boorlingen beter worden gewaarborgd en de eilanden worden beschermd tegen eeo middooeeuwtcbe politiek van uitbuiting eu fanatisme De onderwerping van de Philippijneo is een goi d ooruitticbt vior het spoedig eiode van deo alryd op Cabs die om detelfde oortHkea b ounenvri De Une scl e Kamer heeft zooali te verwaogten wav het mat Turkge geelolen redeetractaat in ttroede en ook in derde leeing aangenomen xoodat der ratificatie door deo Koning nifetd meer io den weg ataat De Kamer If dan uok voor onbepaaldeu tgd weder op reets gescheiden echter niet dan nadat eetat nog de Commissie van Ëoqsete injrnke het gedrag van rerantwoordelgke personen tg us deo oorlog aan den minister vau j iatitie rei zooht had het b stuur d r Ktbniké Hotairia tor verantwoording te roepen wogena s ktre haodelingoQ die atrafboar sgn voor da Wtt Zooals men weel igo op vHitoek detelfde Commissie ook reedt eeoiga officieren gestiaft die tgdeos den oorlog buu plicht rartoimd Meer dan eau Kogelaeh blad acht dat de BrikaobIodiache troepen met el bun etpeditionnairo tochten maar eeo mager resultaat hebben bereikt Onder Je oogonatige omatondiffhedeo hielden tg tich goed eo gedroegen tini dapper maar wal geeft butV De troepen trekken feitelgk terug tut hek laad dtr Afridi s en buu af chfid toont dat date DOg lang niee geneigd sgo tich te onderwerpen Zg hebbeo wel klappen gehad maar daarmee is niet verkregen wat noodig is om bet prestige van Eogotond in de bnurt van den Khaiherpas te berwinoen La proclamatie van geoeraal Liokkait aaa de Afridfs is vsn deo volgenden inbond lk ga weg van mgn hoogland omdat de aoecuw komt on ik mgoe troepen niet in de kooda wil achter laton Ik zal bet land der Afridis échter niet verlaten Integendeel tal ik tn uw land blgveu totdat gg o hebt gaDchikt io de door de regeermg gesteldn voor waarden Ik tal u in uwe overige nedertottiogen io den loop van da maand aantastan Wat alachte raadalieden ook tot o mo eo teggen ik tag o dat de Afridis die de Ëngelacben aanvallen vliegen igo die eeo leeuw aanvallen Ala oud vriend van veleo uwer raad ik B o te nderwerpeu Laat uwe vroowen en kinderen naar bun baardateden terugkeereo Zooals uit dese proclamatie hitjkk is de veldtocht in het laod der Afridis voor dit jaar ge eiodigd al is hg nog niet werkelgk ten einde gabiacbt en al heeft bg de geweoschte aitkomateu nog gaenacioa bereikt See gedeelte van het leger zal de in in het Barndiil door generaal Hammond voorbereide wlntirkwartiereo betrekkeo en derttt intooderbeid ook de zwaarst getgaterda troepao afdaeliogen tullen ie Indisobe vredes garoizoenen gahn s tst worden Da veid4e planueu van het logerbestnar staan ooar alle waorechiinlgkbeid nog niet vast Z moelrn tich noodtakelgkerwgte richten ooar de verdere ODtwikke iog der taken onder de Afridis Wanneer deteo tegen bet voorjaar tot het inzicht gekomen mochten zgn dat de beate oitw ia bet hoofd in deo schoot te loggen dan is de grenaoorlt tot eeo goed einde gebracht Io bet andere geval moet er eeu nieuwe veldtoclii ondernomen worden en aal er eeo nt aw aanzieolgk bedrag gevoegd moeken worden hg de koiten die de oorlog roods heeft gevorderd Tot dusver beeft de expeditie volgeria opgaven in de vDailf Newae de volgende verhezen gehad De Britsche troeden verlof o 32 officiono 70 man aan dooden 68 ffictarea eo 272 man aau gawoadan Voor de mi iolan den aangaworraa afdoelingon bedraagt het aoatol godoodsn 252 dat der gewonden 663 De trein had 3 t do xl n t n 2A irewondpii A aoop der Openbare Verkooplng vut Oaroerende Qoedereit Uitalag vorkooping dd 20 Deoember 1887 in bok Schaokboidt te Oondo ten overataao van Notoris J J A Monkön Peroed 1 Hoogste bieder de heer M van Danttig qq voor f 4510 Perceel 2 tot en mek 5 Ëoogsto bieder do heer W Bokhoven voor f 3965 Perceel 6 7 en 8 Hoogste bieder de heer K Jpnkheid qq voor f 6250 PïtACHTlUE 80KTEERlN i W I NTER H AIiDSCHOBHEW voor Dame en Hcefen A ran OS Ai I Md T ill ar Klnwes B 78 7 a UOUUA T ieiHt0 m Mo 91 Beurs van iiisl rdaiii n DëCKMBKK Vrkn livtkr N MiiuKi C rt N l ff 3 1 61 J 87 lOT t Vi 4J IK ll S i l 1 81 1 4 87 79 1 14 101 e 33 lOui a 15 815 4 O 101 H o tl la dito a j V iiK duo ilito 3 HuHsii Oil iiuiii iaai 81 4 iTAUt luchrutinglsil al i 0 M1U U il in ptple 1108 9 lil iu ïilver 18A8 h PimTUo L Oil aut ooupon 3 dil i tioket 3 9 l RutUHD Areadlli Tob litij JottttÏPOtefl D ti MftJit ohappü dito Ara Ilvpoihfvkli pnudbr 4 bit Hy diir Vuratool Mud tlil lljpobookb vudlir V lOIVi N d l idiohs book uod I WMiH iiiMbWIjöIi dilo lii i 4 98 134 100 80 51 IU 101 JOl 1 100 f M W k I u HjlTb poiiillir Kat Kjrpothootb paadbr S i rtr Hypjthookb dito 9 OoITltm U i i lli KV baol aasd Bmi H pi Ibiiiekbatk pandb 4 Amuiia Rq at bypoth paodb 6 Maiir L 1 Kr I ioii otrt 8 Nlu Holl IJ Clpoor dy aan 1 Mg totKlpl Vod Ittd Hpoorwogm aand Vad Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1881 dito lTAUl Ji oorwi l887 8 A Kobl S 16 58 147 98 77 11 3 101 100 180 139 UVi 100 IS 101 18 l il 108 78 UI 110 88 51V 194 99 10511 106 loa 102 11 ISO Sfc 118 Ziiiil lul i fwma A H obl 8 If PüLtN Wanohau aouoo aand 4 Ruai ir Kuil Hpw My oU 4 Btltinho dito aand FaitoWB dito aand i Iwant Domhr dito aajid Korak h Anow tp kap obl 4 dito dito oUtg 4 AlIiiiiiA Cont FKi p Mti old 8 Chlo k v oilh W pr aand dHoditoH n t Polar obl 7 11 Deovorlr Rio Ir Spa rert v a Ittinoia r oiitral obl in goud 4 l oaiav fc aabftllflOert r aaad Vfeiioo Spw My Ie byp i 8 Mirt KaDiaa r 4pot prer aand 11 r Yark Onlaiiok Weal aand dito Peun Ubio oblig 8 Oregon alir la brp iti goud 8 St Viil Miin fc Maiiit obl 7 Vt Pac Hoofdlyo oblig 8 dito dito i inc Col Ie byp O 8 Ianiua au Soutb t ert r aand Vk C Rall k Na Ie b d c ü Aaaalord Omnlbua M f aand Rot d Tramweg MjiBti aand Keu Stad Ai fllerdnin aand 8 Htod Rotlerdam aan 3 BlLOll 8tad Antaerpeo IS Stad llrusael 1888 HoNtt Tbei Kogullr Oeiellub 4 OoeriHt Staatslffoing 1881 5 K K Ooit B C 1880 3 ilkHIf Stad Uadrid S 1818 Nso Ter Bei Hvp Spobl oert 9 Ey E O L J 2 1 E t De Zpö is verbrand zeggen de Damts als ée betreffende kleedingatnkken zeer dikwfjls aleehts na 2 of Smaal gedragen te zgn scbeoren enz hi de vonweu k ggen of ala Wattenc uit elkander gaan dat i echter geen toevallig verbranden der ruwe zyde maar z j wordt met Oftxett ora de zgde dikker en goedkooper te laten ttchijnen met tin en phoitphorxiitur overladen die de nerf van de ruwe zydedraad opvreet men noemt aiilk verven chargeeren l noe meer ad ayde pKhorfeerd moet worden hoe moor tlHbaden sy moet hebben om dit gif toer innig op te kunnen tuigen De goverroetöde bet tdele spinsel heeft dus de doodakieuien reeds in tich eer tji op den weelstonl komt Dcdaamit vervaardtgue wooQeMtnmée K dt stoffen moettH na kortgebruik atstoodet cheureu al naardat de tgde meer of minder i schorgeerd ia t e dure a de incl moakloon ifl totaal waardeloos Monsters van myn echte 04e per omgaande De ato0ea worden port on tolvry veaonden H Mb ri s ZtjSf labnekm I en 1 Hel XtJHICH ADVERTENTIEN H ileii overleed io deo ouderdom van 59 jaar oate Ifchtgenoot en Vader Ir J rOgTL U DROMILEEVEII Advocaat te iiouéa C i alttr HOam 1 D KUUTUUN DKOOOLBKVKU riN Qutrait ioHda 10 Deoombar 1897 VoUkrekt eenige en algentoene kenavsgering Wegens huitenlandsche betrekkingen eerst heden geplaatst tïetooken kunnen niet worden afgewacht S sta HAA6 KoNINKLUKC KottUa HJk HneMnal B briek DK HUNIOBLOSMa ti II van Hchaik 9l Co tpiTmtigd t taraveithagt Hemtlerttraat 0 aabg de nogoulrawlun HOFLEÏEBAIICIERS fui M den KÜNINU fui UKLUIK Indi im g hiMiftl tfebrmkli de llerwefle bekroon4e en Wer ltlbero m le Superior DmiTen Horat Ilooig Kitrwt PLACONS ti 40 Ct 70 CU en f t TerkrjjgbMr hj Kirm WOLKt k Co Weethivau fSM itada g H VAN MILD Veantal B 120 K Gouda K BUUMAN Mpordrtht i C KATELANl Bo lrop B WIJK Oud vx t M KOLKMAN WadJmmrn BKKRÜO NI MKÏ JOUDBN M DAlLLR IRAEPELIEN A HOLI S Quiiia Lai oclie aa Staalli iidende dulna Laroclu i Atmmnikrnrhtlyf f ü verttterkfutle KlNA WlJJf Aanbevolen doortal van binnen en bollen liuidache Üeneesheereos Verkrügboar in fleescben a ƒ I K ƒ 1 00 CieARETTEN TB6EN ASTHMA De inadaq ing van den rook dezer Cigaretten geelt deif 4yder aan Attthnui terstond verlichting In Etui 80 en fiO Cents Salmiak Pastillen iSen algemeen uin ijoed erkend middel by floettt eu r rA OMr A il oplueiwnd en rentaclileiijd Frije per fleachje 20 Cent KüAEPiLi k H01 K Ho eTarsnciera Ztul Dtp6t te Otuda bjj den Beer A H TEEPE Apotheker en bg de memte Apotheken n Orogiaten Terkrygbaar