Goudsche Courant, dinsdag 21 december 1897

H M g Stedelijke Gas£al rïek te GOUDA De priia van het gas is 6 cent per M en voor Kooktoeatellea of Motoren 4 et Onder zekere voorwaarden worden peiceelea gratis aan de hoofdbuis verbonden mei 15 meter vrije leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgasmeters bedraagt de huur 10 eest per maand Bewoners van perceelen vau ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelgks afrekenenen van e fabriek lampen kooktoestelleu enztegen betaling van eenige centen per week inhuur liiekomeu L J SON Tandarts Utrecht Spreekuur des DONDERDAGS van 9 3 uür in het Hotel DE PAUW Grooteraarkt te GOUDA 36ste Jaargang Woensdag 22f December 1897 J o 7460 Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ir Courant geschiedt d a g e lij k s van Zonen Feestdagen De pr is peJ K niB ndeB is 1 26 franco per post ƒ 1 Afaonderlijke Nommers VU F CENTEH ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd lerronw BONTE Flnwdeu iingel naagt tegeu FEBRUARI eene DIEl STBl DË L OM m TE VUL LE TKEMPENAÜ S E k lv ud g Bo kh ud n d r Z lf ndrr c t Vierde drnk Pr ƒ ISO TBEMPEtJAU S IT L A NS U B E H UD N d or Ze fo de ri ht Vierde dtat PrB 2 Da ROSENTHAL S Ft sscIi z nd t U st r DE B 8E M TH DE V R Z LF ND RR CHT 15 brieTen a 30 Cent De teerken xtjn wereldberoemd OitgeTer B T SLENKEN Hengelo O Zendt bovenstaande advertentie goed ingeTold met drie blauwe poatiegels aan den mtgeter B T SLENKEN te Hengelo O ea tt ontvangt iranco per po t een boek met 20 grappige Voordrachten XBnt u 1 Inwtjjvüi tageii Jioht Il m Rheiunatiek Lenoenp en kortom feTrffl AntBrPain Expeller I au ta wanden tegsn u4 Ylt il met het luk p Anker Painfxpeller YetbadkeM If g Moat dai itseda In ieder linisgeim gTerig ftnkiif Pain Expelicr Pui BO oent 75 oont en ƒ 1 2B de im é Vfforluuden in de meeste Apotlieken eo b F il Bi it i Oo te Rottertam Te GOUDA bj C LUGEB Apotheker Markt en bj WOLFF Co Westhaven 198 FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Chemische WasscheriJ I VAH H OPPEl HEIMElt 18 KruUkade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepêt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Dameigarderoben alsook alle Speciale inrichting voor het toom n va pluciie mantels veeren bont enz Gordflnen tafelkleeden eni worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzj gestoomd of geverfdworden onsohadeUk voor de gezondheid envelgens staal bewerkt limOMOTOBlSCBE TAIHALSBANDJES WETTIG OEDEPOMEEBD BH liet tebrulk daarviui geschiedt het i tanden krïjgeu der Kinderen ZBSIDEK I DE MINSTE PIJN 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewjjzen kan dat de bij mn ter inzage liggende getuigschriften der uitstekende resultaten van Je Elect romotorische Tandhilsbandjes niet echt zgn 3tm UtUop den naam an denfabrikantKOItmT HOLTZ Wordt franco toegezonden alleen na ontvangst van postzegel ad 95 cent door ROBERT HOLTZ NUmegcD Verkrijgbaar by WOLFF Co Westhaven 198 Wederverkoopera gevraagd F DIES OODK SCHIEDAMMER GEITEVER Merks NIGHTCAP Verkrügbaar bg PEETER8 Jz AJfl bewqB van echtheid i cachet en kurk steedo roorxiea van dea naam der Firma P HOPPE Open baar Onderwijs Toelating Van leerlin en op k Tosschenscliool De Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs alhier maakt bekend dat de Inschrijving van Leerlingen wier plaatiing men mut den Isteu F£BK 1898 op bovengeaoemde school reriaagt zal geachieden op DINSDAG den 2UteD DECEMBER 1897 des namiddags ten ryf nat Voor verdere byzonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commiasie De Secretaris J H VAN DBB VOORT Goudo 14 Deo 1897 E CASSUTO TANDARTS Gouda Turfmarkt Ua Een ware Schat vosr de ongelukkige slachtoffers der Zelfhevlekking Onanie en gehe jne uitspattingen is het beroemde werk ZDr Retau s ELFBEWARING Hollandsohe uitgave met 27 afb Prjs 2 gulden Ieder die aan de versohrikkelgke gevolgen van desa ondeugd Ifldt moet het lezen de opreehte leenng die het geeft redt jaarl ks duizend van een cekeren dood Te verkregen hg het Verlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franoo tegeu inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in üoUand SPBJEMKUBBN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATEBDAG van 8 tot S uur WOENSDAG en VEIJDAQ van 1 tot C uurZONDAGS niet Te Eoop of te Huur aangeboden staande aan de WESTHAVEN Wp B N U7 Te bevragen Lange Tiendeweg Z S9 Het hnis bevat beneden 3 Kamers met Suite Keuken Ee der en Binnenplaats boven 3 Kamers en Zoldar verder alles netjes en doelmatig ingericht alsmede van Gas en Waterleidinf voorzien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden HEERENHOS met TlIN staande aan den KATTEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Seire Keuken en prachtig Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Baleon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiingr een prachtig e Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ing erioht naar de eischen des tijds Te bevrag en LANGE TIENDE WEG D 29 XLIe Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DAMKS en KINDEBM0DE8 beuevens HANDWERKPATBONEN bevatteuae j logjjj eejyj jigcHHNT EEN NOMMBK In ieder n tektt mwarte iiateu m aekronteIe feH Uleten enz enz S HO 8 20 Ie Uitiave zonder gekl pUlen met S nüpatr en 3 groole geknipte patt Per 12 nr ƒ 1 8S f post 1 45 2o al d Ie uitg met daaronboren gekleurde plalen 1 7S 1 90 i 50 8 I U 12g tl pl ra 1 kijz gelin p M bet eao 45 il 3 bij hal 6 no 1 gek patr n keUMi 18 een KêVleurd traaie kandwerkpatrooB nnnnniiiriiiinn mi nnAcnunmilt II IU tjitgate vaa GEBR BBLINTANTi Ie Gravenhage Gebr StollAwerck s Chocolade en Cacao DtBlmatige door de nieuwste mtvimlingon op machinaal gobiod Terbeterde labricatlci en uitsliutend gebruik van fijne en fljn to grondstoffen gaiandeerei Ion verbruiker van Stollwerck s Ghocolade en Cacao oen aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der reap Btikpttcn Dt irma behaalde 27 Brevets als HofleveraHCléT 44 Eere Diploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat Keeds 187 schreef de Accadomie national do Paris Hou TOUB déumcm nne Wedallle r première elacrie en oon lil r Uon ae votr exoellenta abrloatlon de Chocolat bonbonB varios eto eto Mlllwtrdc t fabrikaat is verkiijgbaar bij H H Confiseurs Banketbakkei enz eni Oeneraalvertogenwoordiger voor Nederland JiOins Hatteimlodt Amsterdam Kalvorstraat 103 Eenig Depot van CiGmpaiy tcs T CREBAIS Wijd tra it A 169 OODDA Aanbevolen merken SHERBT Pm Po Per 18 l S Finch Flnck FI nl ii Gold 1 1 90 22 50 Elegante Drj 1 20 2 25 26 50 BOODE FOBT Aurora a good dinnerWine 1 1 90 22 50 WITTE PORT Santa Choice 1 1 90 22 50 Venus Amber Special 1 20 2 25 26 50 TABBAaONA SpaanschePort Roode 0 80 1 50 18 Witte 0 80 1 50 18 KALAQA Roode M 1 20 2 25 26 50 Witte M 1 20 2 25 26 50 Zeer geschikt voor medicinaal gebrnik Good Young Madera 1 1 90 22 50 Very Pine Tokayer 1 20 2 25 26 50 Turin Vermouth 1 1 90 22 50 CHAMPAQNE Bodega Marque spéciale 1 2 COQNAC Cog ao 1872 i 2 25 26 50 BOBDEAOX WUNEN Zeer aan te bevelen Taielwijnon Pm FliBch Pm Anker tó KI inf fltieb St Eetèphe 0 85 Nt 30 Liitrac 0 65 St Emilion 1 2 Graves Witte Bordeaui 0 80 3i Kliniek en Poliklimek OB TeTHMB en ovmMECotMüMii voor Spreekaren dagelykl van iJ9 2 u Gtratis Spreekuren Maandag Woensdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ur A EYIi NOUVEAUTÉS Wi i veraoekon de Dames die ons geiUustreerd mode album voor het Wlntorwltoen noch met ontvangen hebben dit w willen aanvragen aan MIII JULESJILUZOTaC P ri Hetzelve woidt dan omgaand gratis en franco toegezonden Bestellingen van af 25 francs vrij van all kosten aan huis met B verhooging IHiirtilUt tMlsar ti liaMliil 1 Qeneethtir IUrÊeUttr B8S raiesEFOTTAHim Hen wordt rcrzwlit p t KERK te letten niT HST MiOAïini viii M RAVEIVSWAAY ZONEN OOBIMCHEM Deze THBBEN worden Betoverd in verzegelde pakjes van jf twee en een mf en een Ned ont met vermelding van Kommer en Prfls voorzien van nevenetaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoeriqg van geaarde orders aanbevelende J BREEBAABT hZ BKNIG DEPOT der fijnste Haagsche Beschuit eouds Druk van A BBINKMAN en ZCWN Zij die zich met 1 Januario de GOU D8CHE COURANT abonneeien ontvangen de vóór dien tijd te verschijnen Nummers GRATIS BINNENLAND GOUDA 21 December 1897 In eeD bericht ia de N B Oi ran Yrjjd g jl kwam een aaa eeo ander blsd ontleend beriebt voor als zoaden A B ep zgne vroaw verdacht worden tbd W L S te Gopda ontvraenid te hebben verscbillende voorwerpen o a een trommeUje met twee bankbiljetten ieder groot f 100 Men deelt ons thans mede dat tonder rechtA B en tyae rronw openlijk ala verdachtwerden gesigaaleerd en rerzoekt ons dezemededeeling op ta nemen en andere bladen dia het eerste bericht ran ons overnamen ait to aoodigen deze mededeeling eveneens teplaatsen N R Ct Heden middag werd ten Raadhuize dezer Uemeente verbnard voor drie of zee jaren lo Het Gtaagewas van den üoogeo Sobieluudsoben Zeadgk sirekkegde va de Kaarienfabriek GoQda af tot aan de EoomscbKaïtholieke Kerk te Moordrecht Ingesehrevan werd door T Boere te I oordrecht f 152 50 p j Wed Laiaber 6 j i 171 i 161 3 j 2o Set Graigewas langs het buitentaiad tan een gedoalte van den Goejanverwellen d k atfaier b het kadaster bekend in sectie A aoa 812 813 en 516 ter gezameniyke oppervlakte van 31 Ar o en 90 Centiaren Voor dit perceel werd niet ingeschreven 3o Eeo stak Rietland ea Water gelegen oDdar de gemeente Goud rak naby de Veerstoep by het kadaster bekend in sectie C ao 669 en Tolgens hetzelve groot 9 Aren 50 Ontiaren Ingeaobreven werd door Wed C van der Hee ie Gonderak i 1 50 p j By de wed C den Braber te Moordreeht had gietereoATOnd de jaartykaobe algemeene vergadering plaats van de Moordrechtsche IJscioh Uit het verslag bleek dat de club bestaat ait 82 leden en 3 begnuatigsters De financieele toeitftod ia zeer gnoelig te noemen daar roïm f 286 in kas aanwezig ia De FEVILLETOIX HOE IE HET IN T BINNENMlfD WEL UITHOUD k de hier werkzaam Eynde persoDea waren met een y ver vervuld en legden een bedryvigbeid aso deu dag zooall men flleebts zelden by intanders vermag waar te nemen Hier waren vrouwen bezig klappers te raapen of in reepjes te snijden andera aohildan katella ean soort van aardappelen an gaven deze over aan haar buurvrou W die op bare beurt voor de venlere bewerking forg droegen weer andara pakten de reeds geroe maalcte eetwaren in groote Tsraobe djatiebladeren plaatste alles in de daarvoor baatemde platte manden Ëea paar mannen n vrouwen liepen onophoadel k rond en deden dan hier dan daar de noodige aanwyzingea en deelden berelan uit Het geheel leverde een rsoht fantastiioh gezicht op Ben volgenden morgen kwamen niet allen uit nuuiT alleen zij die nog de allerooodzakeligkste bezigheden hadden te verrichten Een groep van ongeveer twintig mannen werd aangewezen om de fabriek te veraieran met groen en bloemen die reeda op karren geladen roor de fabriek gereed waren gezet en gadorende den nacht waren aangebraabt Aaderan werden aangewezen om nog de Uatete hand te leggen aan hot witten en aahoonmaken der fabriek tarwyl nog enkele OhineezeQ het koper der vaouumpanneD moeatSn peetssn Stoken namen aftredende peuniogueester de heer T Hoogendoorn werd v eer als zoodanig herkozen terwyi in de plaats van het bestonrslid A Hailing die niet berkietbaar was gekozen werd de heer B Vrglandt Na notf eenige bsAprekingen betfpfiende te hoodeojyafeesten ia den a s vinter werd de vergK door den voorz den heer J C Ketel gealmeo Ëiodeiyk ia de 2aak van den bdkondnn Hendrik de Jong v n half ISoptemher af in preventieve Hieehtenis te Aroheai verwezen naar de openbare zitting der rechtbank aldaar Bg lal terechtstaan wegens nplicbting ea diefatal Als verdediger ia hem toegevoegd mr F N L Aberson Het j erechteiyk onderzoek van het ia bealag genomen kinderlykja te Boskoop hseft aan het licht gebracht dat er geen geweldpleging heeft plaats gehad De proef te Delft genomen met het geven van lessen in het koken aan de meisjes die het ooderwga aan de herhaliogaschool genieten heett zoo oitoemend voldaan dat Bargen en Weth met ingenomenheid een voortzetting daarvan begroetten door de Gemengde Commia ie van onderwysbeIaDgen en daarom voorsteltan aan den Raad opaienw kosteloos beschikbaar te fltelhui mn door de gettieiDte verwarmd en verlicht lokaal U t den Hofrijvw ia Den Haag ia giaterenmiddag opgehaald het Igk van een heer vermoedeiyk dat van het vermiste hoofd der gemeentoiyke school aan de Roggeveen straat ktdaar den beer Van S By kon baslait zgn de loits J A Leeié eo J h M aa den Brandbof beiden vu het 4e reg inf voor 5 jaren gedetacheerd f het Ooat Indiscbe leger Bedankt voor bet beroep by de Ned Herv Kerk te Krimpen aan de Lek door ds A ten Haven te Polabroek Utr I Ëen paraplaiewinkelier in de St Jacohètraat No 10 te Rotterdam deelde giiterenavond aan de politie mede dat hg door een jongen is opgelicht voor drie paraplnies De jongao kwam de parapluies halen op een vaUob briefje Op naam Vfin een klant van deo winkelier doch daar deze den knaap niet al te beat rertroQwde gaf hg hem voor alle zekerheid aso jongen mede Aan den woning Tan den hunne plaatsen in bj de ruurhaarden van een paar ketels en zouden zorg dragen dat ar yatoom op was Toon de bel om 12 uur word getuid iras dan ook allea reeds ie de fabriek m orde en werd bet volk van allen Terderen arbeid vrygetteld Den hoofdingang der fabriek bianentredende vielen ons het eers de beide met groen en bloemen keurig veraierde molens in het oog TuBacheo het groen verscholen en met kransen getooid prijkten hier twee koppen ran karbouwen als otfersnden voor da geesten die in de molena huisvesten De Javanen hebben de gewoonte voor het in beweging atellen der verBobillead maobiaeriaen eerst op dete wijzo da booze geesten met zich te verzoenen en meeoen zoodoende in t vervolg gevrijwaard te zijn voor ongelukken De pilaren waren gelooid met prachtige rietstokken wior topeinden niet waren weggenomen zoodat de plaimen een elogant effect maakten hiertuMchen waren nette uit bladeren gevlochten roaetteu bevestigd dia fraai afstaken bij de driekleur der menigte vlaggen en het oranje geel der talrijke doeken Een weinig verder blonk ons van een hoog bordes het koper van een twaalftal defecatie pannen tegen evenals dat van vier verder naar achteren geplaatste vaouumpanneo t welk ons wel moeit overtuigen dat do Cbineezen huanea tgd goed hadden besteed Daartuasohen vartoondea zioh de zwartgeverfde atiminatora en de triple rffet wier breade geelkoperen banden gced uitkwamen bij het met olie ingewreven lichtbruine bonten bekleedsel en het groen en zwart geschilderde ijzerwerk van den aspirator van de monte jus vide sirpp m verschillende andere onderdeelen In het aobleBtè gedeelte van do Aibriek bevonden zioh Teahta Ju eeQ klant gekomen ging ds opltobter daar binnen en kwam na enkele oogeobUkkea weder buiten zonder paraploies tot de jongen zegende dat bet in orde was Toen de loopjongen van dan winkelier weg was keerde de oplichter op v n schreden terug eo haalde de paraptaiea weder af Toorgevende dat ze verkeerd bezorgd waren Door deo rechter van instmotie te Rotterdam wordt oog steeds bet onderzoek voortgezet iu zake de moedwillige versperring van de spodrbaao naby Ketbel in den avond van 24 November toen de Noord Kxpreatreio in aantocht was De spoorwegarbeider J L ËsbraakmaOtdie het feit cooatateerde eu volgens zyo beweren handgemeen ia geweest met eeo 3 tal onbekende personen is reeds verBohei4 ae malen geboord zoomede andere spoorwe ambtenaren Van de peraonen die vo geaa Ësbreukman hem bedreigd zoaden hebben is tot heden geen spoor te ontdekken De bakende inbreker Rosier die ait het krankzinnigengesticht te Medemblik ontvlochtte ia la Baraingerhorn aangehouden en naar Medemblik teraggevoerd Da justitie stelt een ondersoek in naar eeo duel dat de vorige week teeaoben twee Haagsobe beeren aan den Wasaenaar chen weg bSSft plaats gehad Het Frieache Volksblad meldt dat ia de zaak gebroeders Hoogerhoia ala getuigen opgeroepen en ter plaatae eeracbeneo zyn Hermanus de Jong van Barlikom Ë ltje Riogia van Beetgum Jan Sinaema van Ëogelnio Klaas Stienatra van Beetgum en zyoe moedar de wed Stienstra Het onderzoek duurt steeds voort f Omtrent den maoslag op den heer Rtt danrwaarder ta Zaltbomnel deelt de Tel nader het volgeode mede Woenadag begaf de heer R zich ten hnize van J H van Ascb te Enspgk ter verzegeliag van diens roerende goederen wegens wanb taling Hy was vergezeld door zyn zoon en de getuigen de Keizer en Mulder Daar v A niet thuis was werd by door zijoe vrouw geroepen waarna de heer R bet doel zgner komst bekend maakte en aanving zyneamblsbezigheid uit te oefenen Eeo kast nog gesloten ziende verzocht bg aaa v A deze te openen hem nog aanmanende het verschuldigde geld te betalen Hierop verwijderde zich v A zegt eode Dat zal niet gebeuren De heer R die nn begon ie vermoeden dat v A iets railw g twaalf centrifttgeB alle op een rij geplaatst welke de hoofdauiker van de haar omgevende siroop moeten ontdoen links zea andere om de siroopauiker dezelfde bewerking te doen ondergaan Kortom alles zag er netjes en wel onderhouden uit eu toonde van hoeveel waarde het is dat aan alles kraobtig de hand wordt guhouden Voor de fabriek was allengs een groots drukte en beweging ontstaan Een menigte mannen vrouwen en kinderen bewoog zich onrustig tussobeD de tafeltjes waarop Cbineezen en inlanders allerlei est en drinkwaren te koop aaaboden Allen waren zoo mooi mogelijk uitgedost en het oog had moeite zioh aan al die schrille en bonte kleuren der badjoe s en sarong s te gewennen Het was nu ongeveer twee uur bet tydstip waarop de tuÏDopzienera zich naar een der riettuinan begaven om m feestelijken optocht eenig riet te halen t welk daarna in den molen moest worden vermalen Weldra verschenen zij allen te paard gezeten omgeven door de tainmandoor s en gevolgd door een paar met groen versierde karren ivaarin een achttal inlandeohe bajadères hadden plaats gonomen De administrateur en nog een paar emnlojéa voegden zich by den stoet welke zioh toen onder begeleiding van gemelangmuziek in beweging zette Bg den tuin aangekoman werd afgeetegen ea sneden de tuinopzieners zelve bet eerst een paar rietstokken hierop hield de administrateur een korte speech eo wetd de terugtocht nadat er een glas champagne waa gesobonkeu aanvaard Een massa volk vergezelde ons en daar de diohte menigte steeds rondom ons samscdrong bewees het baroogan ons uitstekende dianaten Dit is de naam van een spel hetwelk b de Javanen kwaads in den zio had stond nu ook op om te zien waar hg bleef waarop v A onvarhoAdi op hem kwant toeloopen en hem met mm spade uit alle macht eeo slag op het hoofd toebracht De steal van de spade brak by bat gzer af en terwyl de heer R bewusteloo ineenzakte gaf de woesteliog hem met den gebroken steel nog een stag die op hand en arm neerkwam Dit gebeurde zoo anot dat de heer R jr en geinige d K eerst den mogeiykrolgenden slag konden afweren door den aanvaller te grypen In de worateling die uu volgde zioh OTermand ziende eischie v A dat men hem toeliet wat werd toegestaan op voorwaarde dat hy geen nieuwen aanval sou doen het was toch baog aoodig naar den gevallene om ie zien daar geinige M zich bad verwyderd om volgena zyn zeggen naar politie nit Ie zien Zioh weer vry ziende greep v A echter nn een zeer scherp hakmes en viel daarmede op den heer R jr aan die den alag ontweek en deu aanvaller by de keel greep Getuige d K echoot nn weder toe ea hielp den onverlaat ontwapenen Hierop bracht men den heer B die aenigszina was bygekomen maar hevig bloedde naar den naastbyliggende h rberg waar een voorloopig verbaad werd aangelegd en daarop naar Geldermatsen rroar dr Hermanides hersensohndding constateerde en by de gapende wond aan bei hoofd BobedeU breuk vermoedde Nog disjDcalfdeu avond werd v A geboeid Toor den burgemeester gebracht maar deae gelastte hem weer op vrye Toeten te stelleo lumiddels was echter eeo talegram van de jasiitie oii Tiet gekomen om den dader gevaukeiyk over te brengen waarop majoor 1 Huibreehts nogmaals Toor de taak werd gesteld V A in heohtenia ta nemen Ook nu gelakte dit In eijne meer dan dertigjarige ambtsrervuU ting waren nog nooit bandtaatelykbedeo tegeo dan beer Rit gepleegd Van Asch staat zeer ongunstig bekend en wordt algemeen door da Ënapykers gevreead t Zal nu raim vyftien jaren geleden zyn dat men in ons land weer begon met het boaden van wedrennen Wie die dagen van Boaaom eo Nymegen meemaakte herinnert zioh de ontzagtyke belaugetelliDg voor het uieawlje Gaandeweg echter is dat weer gezakt ibet pabliek nam er weldra met moer aao deel en no acbynt t laDgsamerhand geheel len eind te loopen Naar het Hbl vernam zallen de stal Jatt Steen opgeheven en de paarden in het linitenland verkocht worden en de iNed eer in zwang is Twee mannen steken zich in een stuk grof linnen t welk een tygerhuid moet voor stellen en waaraan een masker is bevestigd dat den kop vau een tijger verbeeldt te n Onder hst maken van allerlei grimassen en ge uiden gingen deze maauan bij onzen tocht voorop en drongen op het volk io dat telkens verschrikt terugweek ea ruim baan maakte Onder velerlei kluchtige scènes die vaak onzen lachlust opwekken kwamen wy eindeljjk weder b de fabriek aan Uier wachtten ook reeds tal van genoodigde heeren eo dames om aan het feeat deel te nemen Het riet werd afgeladen en op de tafel voor den molen gelegd de machinist gaf een teeken en de stoom verkreeg woldra toegang tot den cyliader der machine welke don molen in bewoging zette De adsiinistrateur heette de gasten welkom en hield een toespraak tot de enplojrós waarna hij Jen maaltyd roor begonnen verklaarde Een donderend hoera begroette de zoo pas gesproken woorden dia door een glas champagne werden bezegeld Sohoone dameahandsn strekten sich uit naar het frisacbe riet om het lusBchen de drie ijzeren cylinders te steken en aldus werd deze vroolgke pleohtigheid besloten om door andere vermakelijkheden gevolgd te worden Wij begaven ons daarna naar buiten naar de kali die langs den voorkant der tabriok stroomt en waarin het Wttter door afdamming tot een tamelyke hoogte bleef opgestuwd Hierop werden eenige sarongs in hot water geworpen naar welke de Javanen gingen duiken Slot volgt I