Goudsche Courant, dinsdag 21 december 1897

ingetreden Arm ia n m zgn zg gegaan naar den ambtenaar van dia bargarlgken aiasd m van daar naar een Methodisten predikant Op de gestelde vragen antwoordden zg beidsn dnidelgk en met zekeranArots Overton zeide dat bg geboren waa bgHrtsborg in Penas lvaoiS den 5 October l l en dat hg aertt sedert twee jaren in Saint Joaeph woonde Vroegn had hg in den slaat Arkansas gswoond waar hg beartelings vrederechter bnrgemeester en directeur vso het postkantoor te Bolea was gsweeet H g was nooit ernstig eiek geweest had nooit aie gnan gebruikt had inken en nooit gt fni ter been en loopt Bg beeft den veld m d a alaiqpshtiOh linkeroor waar0 dollars par m bd getrouwd hg heeft Ie vroow stierf in het it zgn vrouw aangaat trouwdag 77 jaar wedawe en beaft se ht NutsdrièartekjIe jWilMervauk wil ook lijTwerkelgk m draÉ lbri ik bsstrgden door insschen de beidt kl4 bniggen op de schsiding TStti Wildervank en Veeadam bg het Middelste Verlaat een rnk Tar amalpittit ran tcheepejagars ea schippers een geheeloathonders volkskoffiebuis te stichten Tot dat doel ia door het departement pabliek gekocbt de oude boerenbsbniaiage met i hmhoorende landergen van erven van wglen P J M Boer en eehtgenoote gezameolgk groot bgna 18 H A voor f 28 800 Hat plan ia de landerijen te verhuren en de oude woning af te breken om er bedoeld koffiehuis te boawen In een trein van de Bollandache spoot bsefi Zaterdag diefstal van paling plaats gehad nit een der bagagewagena tnsschen de stations Lserdam en Gerincben Bjj aankomst van den trein la Rotterdam werd de vermiste paling ten bedrage van 7 pond bg viiitaering in een paar conducteurstrommels aangetroffen Een hoofdcondactanr en twee condnctaors sgn dasrop onmiddellgk in bnn betrekking geacfaorst Er stond een arme vrouw bg den ingang van een kerk t Waa koud se bibberde en ze had een kind op den arm dat in eea omslagdoek waa gewikkeld en de meewarigheid der toeaohonwars bgzonder opwekte Maar zeg raia zeide een heer die mealgdend het wiehtje op bet gelaat bad gestreeld je kind is ran bordpapier Och m n beste heer snikte de vroow t ia zoo bitier koud dat ik het arme schaap oa r thuis gelalen heb Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdienst 1897 9S AangevangeD 1 October TUd van ereeiwlel 11 86 1 84 8 48 8 67 4 68 I 18 88 11 81 1I 46 18 16 KOTTIRBA H e O D D A t lO 18 8B 64 10 11 11 18 80 88 4710 18 10 80 U S 16 6 61 7 1 0 lO Ot 11 86 11 60 18 87 11 64 11 08 18 47 88 7 10 7 46 1 18 100 OODDi DEN HAA9 Seuda ZevMhmieaMoerkapelle Zoetenneer Zegwasrd h n iil 8 7 IU 6 80 16 6 10 14 11 16 11 16 11 18 1 87 8 46 4 4 6 16 6 64 1 U 7 84 7 6 8 88 8 6410 10 8 11 18 211 7 411 41 f s 11 0 I Z 7 6S8 61 18 61 2 Z 7 6S8 61 s f s s s ll si s s s v V 1 17 0S 1 06 I M 1 88 V M 6 17 10 48 0 6 04 aHl ll 08 4B E4 10 44 11 46 1 4 1 10 1 06 4 16 6 16 6 66 1 81 Jl 8 14 1 84 0 II 10 8811 6 11 44 Onuda 18 7 481 18 8 10 1110 1411 67 li 60 1 17 8 14 4 08 4 IS 6 16 60 7 41 Ml 10 10 10 81 e O U D A U T E I C H T ttauda 6 80 84 7 68 8J1 07 l 10 67 18 00 11 68 I SO 8 17 4 t 06 Oudew 6 16 V 11 14 1 87 Weardea6 4S 8 10 U lt 1 46 8 84 Utrecht 1 08 7 4 8 88 0 88 10 61 11 46 18 88 1 86 8 08 8 60 6 08 66 8 8 10 17 10 86 7 10 10 84 1 14 7 18 8 49 10 41 4 7 8 l 6 11 18 11 18 AllSTEEBAH 18 10 4 11 1 6 0 1 1 6 16 10 17 l l 11 41 Sportc btreetigt het gersoht d t de h er A Tao Hobokeo nn Boedekenakerke te SohereniBgea tgne pwrdan ntet meer ia de wedreooen ui doea deelnemen Staten aeneraal 2e Kak Zitting na Maandag 20 December De Kamer lette de belia ideling van boofd tak VIII der Staatabegrooting oorlog Toort en bebandelde daarbg de Veetingbagrooting fOor 1898 Op art 4 der laatetgenoemde be rooting was door den beer Bafalmann een ameadement Toorgeateldf atrekkeude om den post te rerminderen met 25 000 beaterad ala eerate teriagn roor bet mak n van bomTrye geboO wen ia rerschillende werken ran de etelling Tan Amsterdam Dit amendement werd met 44 tegen 41 temmen verworpen Oe Teatiagbegrooting werd verrolgfana eender boofdeiyke stemming goedgekeurd en Hoofditnk Vin werd aangenomen met 80 tegen 6 temmen De beraadalaging orer hoodituk IX Waterstaat Torderde tot art 65 Ten einde gereed ta komen ia bealoten tot aroodcittingen beden en Donderdag De jongste afletering Tan Deber Land and Meer c bevat eea afbeelding van den armband welken de keizerin Tan Doitaebland op baar laataten Terjaardag vsn basr keizerlgken gemaal ten gesebenke ontriag Het kleinood beataat nit een aanesDacbaketiog van miniataorportretten Tan basr seren kinderen met dat Tan bet jongate kind prineea Victoria Lonise met een babjhoed op in bet midden geflankeerd door haar beide ondste broeden die eTenala prins Adalbert Initenantsnniform dragen Aan bet portretje van de kleine prineea bangt ala achtste het bartrormig gezette portret des Keizers De zeer konstig oitgBToerde sprekend gelijkende portretten zgn door Ottilio Wigand Wiasbaden op ifoor geschilderd Elk portret ia omlgat door een krans ran de zaiterste brillanten terwgl palmaohlig uitgewerkte tuasohengedeellen de medaillons met elkander rerbinden Voor de omiysiing der portretten ijn 253 brillanten gebruikt Onder reserre geelt de Telegraaf bet bericht door baar orerigens ran weliogeliebte zgde Teraomsn dat de porteienille Tan Marine zou zgn aangeboden san den gep rioeadmi raal N Mac Leod Te Dsnekamp ia zonder dat daartoe eenigeaanleiding beatond A Snskind aangeTallendoor B Wolkotte landboawersknecbt in debourlaohap Noord Deoroinge en met eenmes OTer den mg geaneden zoodat het doorbovenen onderkleeding heenging De daderheeft aan de politie bekend roorgerende ditalleen nit haat tegen de Joden c bedreien te hebben Pr Or en Zw Ct W 80 Hoordreeht Kieuwerkerk v OapeUa Botleidam 7 M lllta Diaadiii kttordam OapeUe meuweikerk Uoerdseebt Saada 7 16 10 8 86 7 81 V S 4S 7 8 s 8 4 7 4 s 7 66 8 88 C6 1 4 46 6 68 4 66 08 6 04 6 11 6 11 1 6 17 16 GOUDA 1 4I 10 60 11 47 7 1 Otuda Awtardaai e 8t Een onTerkwikkende rerkoopiog bad dezer dagen in Goveat Garden te Londen plaats Een belaugrgk aantal geconserveerde menacbeDbootdan wercen daar in tegenwoordigheid van een groot publiek voor geen geriog gedeelte uit damea bestaande atn den meettbiedende rerkocht NieuwGuioea Nieuw Zeeland Asbanti CeetraaUAmerika Maoritand en andere veire streken badden bedragen geleverd tot de rerzameliog van de meest uiteealoopeode schedels en getatoeëerde en kunatmatig bereide hoofden Tan wilden die onder den hamer kwam Onder de menacbenboofden trok de trotacbe kop Tsn een Indiaansch opperhoofd de algemeene belangstelling Uit het hoofd waren alle beenderen verwyderd alleen de hnid op bgzondere wgze geprepareerd was geblcTen en wel in snik een uitmnnteode condit e dat het gelaat ds uitdrukking van oor de operatie befaojden bad Door de Terwgdering van het been was het hoofd evenwel tot minder dan de helft der oorspronkelijke grootte ingekrompen zoodat men een prachtig gemodelleerden poppekop Tan mabonieboat met tanga zwarte haarstrangen meende ta zien Dit haar zag er zoo glanzend znirer en soebel sit alsof bet pas lorgvnldig gewasicben en geborsteld wae £ en dame kocht een getatoeeerdsn Maorikop nit NienwZeeland voor f225 Schedels Tan inb iorlingen uit Nieuw Guinea en NieawZee land gingen weg voor f 12 a f40 terwgl bet hoogste bod voor een zonderling gavormden achedel Tan een der tot de kteinate menaobeuraasan beboorondo inboorlingen van Nieuw Guinea f85 bedroeg Borendieo werden nog vele andere interes ante dingen rerkoobt tomahawks dolken en dargelgke moordwapens die meer geld opbrachten naarmate ze meer door menscbenbloed Teroorzaakta roestTlekken rertoonden Ook driokkommeo Tervaardigd van menschenaehedels ronden liefbebalera Bet laatate nummer der reiling was het bgna 6 Toet hooge geraamte ran een thana geheel nitgeatorven renzauTogel nit Nieow Zeolaod welk akelet f 600 opbrach Uit den Haag meldt m n Op eane vergadering uitgeschreven door de Tier meergemelde bakkersTereenigingsa die bier ter stede de zaak der sfaobafBog Tan den nachtarbeid hebben geleid is na eenige discussie met algemeene stemmen op ia ut de Tolgende notie aangenomen De vergadering Tan oordeel dat de afschaffing van nachtarbeid voor iakkersgetelleo door meoschelgkbeid en billgkheid gerorderd wordt maar dat door de tegenwerking vooral van de Takgenooteo oit andere p aatsen die afschaffing niet op 17 Janaari 1898 kan plaats hebben beilnit bet op 3 October jl rastgestelda plan Tan doorvoering op te geren en opnieuw de propaganda ter band te nemenj met de onrerzettelgke bedoeling om trots allen tegeotfinlS te oTerwinnec Een merkwaardig Terschgnsel deed zich dezer dagen op een villa in den omtrek van Maastricht gelegen voor i Drie bonden twee jacbthondea en een foxterrier waren in een hok opgesloten Toe de tninmsn dsn volgenden mprgen de diereii ging voeren bemerkte hg tot zgn verbazing J dat een der jachthonden bgna varacheord en 1 gedeeltelgk opi egeten wai Het oorpaa delecti i liet men in het bok liggen en de Jacbtbond en de fox werden in een ander fok gezet Maar ziet wat gebeurt den velgenen morgen was ook de terrier opgegeten en wel totaal want alleen de pDotjoe bloven over 4 Zoo iets is voorwaar nog zelden 1 de dierenwereld gehoord U D De offic eele opening van het krankzinnigengesticht Endegeeat te Leiden is vaalgeateld op Woensdag 29 dezer Dr W H Kostere hoogleeraar in de Leidacbe theolog sche faculteit is Zaterdagavond te Enschede overleden Hg bad zich voor eenigen tgd onwel gevoeld maar op het eind der vorige week had zgn dokter geen bezwaar dat hg de Ksrstvacantie halten de stad ging doorbrengen en zoo vertrok hg Zaterdag naar Enschedé zgo geboortaplaats Daar is hg B avonds olotseling gestorven Hg was 54 jaar De Leidsobe universiteit en de vaderlaudscfae wetenschap Igdeu in Kottsr s dood een ernstig verlies Kosters beeft te Leiden geatndeerd en zich daar in het bijzonder op de kennis van bet Oade Testament toegelegd Koenen zag in hem zgn besten leerling en wets hem als zgn opvolger aan Toen Kneuen in 1891 gestorven wss werd Kosters in Januari 1892 benoemd tot hoogleeraar aan de Leidacbe uni Tori teit om lee te geven in de geschiedenis Tan den laraëlitischen godsdieast de Itraëlitiacbe letterkunde en de uitlegging ran het Oude Testament Den 4n Mei d a v hield hg zgno inangareele oratie over shet godsdienstig karakter van Israels hiatoriografiie n n 11 18 11 88 11 86 11 4J 11 61 11 81 68 10 1 10 81 10 88 10 48 10 48 47 10 1 10 18 10 81 1 04 8 11 7 61 a 8 6i 10 16 Aan Kotters professoraat ging een vgfen Iwinlig jarig tgdpetk van opgewektea dienst sis predikant bg de NoH Herv Kerk vooraf In 1868 promoveerde bg in de godgeleerdheid op een proefacbrift over sde hiatorie beacbouwing van den Deateronomiit met de berichten in Geneaia en Nomeri rergeleben c In betzelfde jaar deed hg zgn intrede te Bockanje in 1874 aanraardde hg bet beroep naar Heenvliet in 1877 naar Barandrecbt in 1880 naar Neede in 1883 naar Ueventer zgn laatate gemeente Ala hoogleeraar bleef bg nog den kanaal getrouw nooit eterken drank ge rookt Hg is nog zee uren lang zander tocht in Mezieo in den Seoeeaia oorlfl verloor bg de belli voor hg een pensic geniet Overton was tw tien kinderen zgni begin van dit jaari dese werd juiat op Zg is Bsdert vele ven kinderen De Leidacbe tbeologiache faculteit die in de laatste jsren zoo swaar beproefd ia bseft werkelgk ia prof Koaters Teel verloren en het zal een lastig werk zjin een opvolger voor hem te vinden Nog in een snder opzicht ia zjin heengaan ten zeerste te betreuren De nieuwe vertaling van bet Oude Testament door Kueoen Boojkaas Koatéra en prof Oort begonnen raat nu nog maar op den laatate alleen En de vertaling is op lange na nog niet voltooid Het aandeel das Kosters vooral toen de medewerkers tot twee verminderd waren aan dezen moeizamen en moeiijjken met zooveel zorg voorbereiden en in zoo atrsng wetenacbappetyken geest uitgevoerden arbeid beseft weegt onder de verdiensten van den overledene niet gerinj Men meldt nit Ded Terwgl Zondagmid § Zorgvltelstraat bij jsehoon maakte ging waarbij de man zoodl jtgetroffen dat hg oogsl een bewoner van de thttis aea rer lvet H wapen aentklapb af oijr den kogel ierd tajgk alisH e Iweek beMkalgk Ineaaw f 4B Ala menschjwaa prof Kosters ta Leiden leer gezieo en in qfn engeren kring zgner bakenden I boogelgki gewaardeerd Het bericht van zgn dood weid door zgn vrienden met ontroering ontvangen 1 4 naoli ig da ter aii noch hg de der ts omtrent dei beef Arie Pnnt Wi Falb voorspelt vo ti weinig koude hier eU il Op Eeratmis nafl 7 izend kpopia aoaamd jdie iol Mch naaii Vticl peB gelegd met l del tram dkr dezj dat hg zwiar Ter oplenomen jen naü iosco Jd ïf der beensn toi pHi ortrleed tdagarond isl li rerMinl Oef weg r i sB sn bood bad Ie i 1 over de railat v den l mei het geVJI in Jden Jagen w Igai Ui jjte Hi liliebetrekkingU ta Rotkolitie iets bekend gewor sedert 7 dezer vermisten Jnachlig te Naaldwg is door eerstganoemdenfaan den comnjissarisjvai politie der 4e afdeeli g te otterd i te ls nei gegeven dat n eane flinke premie niU loTM voor dengeen die eenige £ iticbtiikgin zal verachaffeb welkl leiden to di Htdekkiiig vaii dén vélrmiate oÜ indien hem lifft oageli ip overkomen tot het vinden van Jjb t Ig lilen meldt i it An èerdvm t Gister wapperde del vlag uit d fabriaKan der Wetter su ikerraffinaderg als vratt deteeken ver het feit dat Tan 1 Jsnnari 1897 tot gistel Terwerkt is 80 mlllioen K G ruwe Ini k r een cgfèr dat in geen vroeger jaar pog bereikt is Ter gelegenheid hiervan beeft de dir eti3 f 10 000 extra gestort in bet pensioenfonds voor werklieden welk fonds nu ia aangegroeid tot f 60 800 Men ia te sGravenhage reeds begoinen met het maken van de gebouwen voor de in 1898i te tlouden nationale t otoonat 11iog van vroawenarbeid op het terrein ran den heer Goekoop achter bet duin tegenover Bötel de la PromcDads De hoofdingang zal komen aan de Stadhouderslaan Onder dagtoekening van 20 December heeft de minister van manne de heer Jansen den volgenden brief aan den voorzitter der Tweede Kamer gezonden Naar aanleiding van den uitshig van het debat over het Vle hoofdstuk der Staatabegrooting gehouden in de zitting van de Tweede Kamer der Staten Generaal o Woensdag den IB December jl werd door mg tot Hare Majesteit de Koningin Weduwe Regentes het eerbiedig verzoek gericht tot bet bekomen van eervol ontslag als minister van marine Daar het in afwachting van de bealiasing ran Hare Majesteit de Koningin uoodtakelgk is in den dienst te voorzien neb ik de eer U Hoogedelgestrenge hiernevens te doen toekomen eene Nota van Wgziging in het ontwerp van wet tot vaststelling van bet Vide hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 1898 met toelichting en gewgzigd ontwerp van wet 11 11 8 80 1 61 6 7 16 8 08 1 0 l l 1 86 6 88 5 61 14 7 81 66 6 08 6 01 6 1 6 S6 8 48 10 ll ll 6 40 10 a 9l 7 60 4 4 16 6 10 7 16 17 7 84 41 47 6 81 6 86 4 41 4 60 4 67 6 04 6 10 1 44 1 64 a oi 1 08 8 14 4 10 8 60 S 45 Een honderdjarige die gaat trouwen Te Saint Joseph in den staat Miaaouri is de honderdjarige John Overton gehuwd met een madame Mar Henderson die haar 78ate jaar is 10 04 lO M 10 11 f 10 18 v 10 M V 10 84 10 64 8 87 s 47 s 14 f 10 01 1 10 10 07 7 4 J I J 6 41 6 66 1 0 4 6 DEN UAAO 80U0A sHace 6 417 80 7 48 8 86 4 10 1111 17 11 111 811 44 40 4 06 4 88 6 80 II 7 18 7 66 1 18 lO N Voort 6 61 10 17 1 41 4 1 18 84 Z ZeKW 10 81 1 61 4 68 80 48 U T E E O H T 0 O O D A irtreckl 88 7 45 8 4 l 10 16 10 W 11 88 1 8 08 8 614 48 6 86 7 6 Weerdea 68 8 01 10 8 11 66 4 11 7 18 Oidewalsf 7 07 8 14 10 48 4 84 eeuds 07 10 01 10 84 18 1 10 64 8 7 8 6 o 6 11 10 l ll 1 8 4 O o 7 7 8 M l 4 lï lO il AMSTIEDA H 6 QVOk l 06 1 1 II 1 1I U1MI 4 41 1 41 1 4 7 41 7 06 O Bt Ocuda 7 11 Bultenlandscli Overzicht Da Hoagaarsche Kamer is Zaterdag met de behandeling van bet voor copige compromis met Ooetenrgk voortgegaan Door het optreden van Graaf Appoajri den leider der nationale nartg Toor bet regeeringsontwerp zgn de kfinBen op aanneming daarvan zeer gestegen Het groote apanning werden da verklaringen van Apponyi tegemoet gezien en zgn geheele houding heeft groeten indruk gemaakt Bg wees er op dat het ign plan niet waa thana den toeataid nog moeilgker te maken door aet ministerie ten ral ts brengen Juist nu Ooatenrgk roor Europa het beeld moet zgn ran bet rerv bet nood dat er één aail btgft jtwJfl monarcbie te steunen De YflÉpHiP B hnns eensgezind zgn want gloota belal Eaan op bet spel De minderheid ie P VRlPos der rsgeering geen aaoeilgkheden in M eg te leggen en ds m rdarheid moet zwHldig overwegen wat zg moet doen in h HËang ran het land Op de spattende opmerHhen van deKoaantbmanoen antwoordde A fo i door te wgzsn op zgn geheele politieke leven meer dan een kwart eeuw ala leider der oppoaitie dat laven kan door niemand wordenasiaverstaan of ver dacht gemaakt De jboop ia thana herleefd dat de ninder heid taar obetroctionisme zal opgeven Deihondiog van Apponyi zal er wellicht toe bijjdrageo om ta voorkomen dat Hongarije voorJhoe kortan tgd ook met verordeningen wordt geregeerd De Dnilache Rgksdag heeft na een korteberaadslaging het ontwerp op de hervormingder militaire strafrschtsplegiag vfrwezen naareen speciale commietie ill De auditaor generaal Ittenbach vermsdigdej 9 I namens de regeering het ontwerp tej en de opmerkingen vkn de sooialiltiricbe redeDaars en van de Beiirschen alfgeiaardigde Grö be i f De rilge iirg wil op panted van aiderge schikt belang en die aleen van muneelen aard iVgn gaarne aan billgke wenscUn toegeren maar in de hoofdzaak in het neginaet dat aan de vooratallen der groodtlag ligt wil ji zg geei wgzigingigebracbt zien Want daarin II ia de uiterate greq gegeven van wat dij regeei ring bail toestaan $ sFrankf Ztg e noemt het lot van het onï erp thana ven onzeker als voor deze beriladslaging Bij de nationaal liberalen de Rgkipjirtg en eau deel der linkerzgde was dnidelgk de goedi wil merkbaar om door het bereikoare te nemen ten misste eenige verbetering te brengen in de toestand der militaire rechtspleging zooals de heer Basaermann ll zeir leredit Ifltdrukte Is in dit geval het beteM de vgand van het goede De sociaal dsmocraten sofaynen niet voornemens aan de tot standkomiag dezer wet te willen mtdewerken want er bestaat een principieel Verschil tnsschen bun woordvoerders en de rageerittg De heer Frome eischt dat de eoldaat slechte gedurende den tgd dat hg in werkelgken dienst ia als militair wordt behandeld de rsgeering den geheelen dieosUgd En barandien aischt de heer Frobme erkennieg ran de vrgheid van de soldaat om er een politieke zienswgie op na te houden dat dit tielet wordt noemt de heer Frobme een ongsboorden en menachonteerendaa dwang I e president meende dat deze uitdrukking onparlemeatair ia en riep den spreker tot de orde Waarscbynlgk zal de opvatting van den preaident niet veel inatemming vinden maar uit het gefaeela voorval blgkt dal er van ds s d zgde voor bet wetsontwerp weinig te verwachten is Bladen van verschillende gading verlangen naar aanleiding van de tooaten van Kiel d t de redovceriogen van kooggeplaatate peraoonIgkbedea vd4r se openbaar worden eens worden doorgezien door iemand die tol taak heeft en den moed bezit om de aandacht van de aamenstallera te veatigen op woorden die een ongan ligen indruk moeten maken opdat deze bgagda kannen veranderd worden Vroeger was dit immere altgd zoo de gewoonte Teozatg op Eea alechts ééo die op roor ons ten offer ik is sij qok volstrekt angelis van s Kaisers At aslecbts Ha evan t namelgk van hem in binnen aan week zal De sKreuzzeitongs maakt zich den tolk van de ergernis die in orthodoxe kringen heeraebt over Prins Heinrich s antwoord Naar aanleiding van da nitdrukking van dan Prins sToor uwe majesteit ieisu doornen in de Kaiaenkroonc merkt de kroon met dooroen dn Qeadarrgdag zgn gebracht heeft Nati niet gediend van fai geheiligde persoonj gelie wordt wiens geboorti herdenken Ook op hst Vaticann moet Prins Heinrich s bewierooking van den Keizer een zeer ongnnstigstt indruk gemaakt hebben L e officiease organen van het Vatioaan laten uitkomen dat bat de taak is van ds miasionarissen der kerk om het erangeiie te rerkondigen nit naam Tan Chriatoi en niet uit naam van Kaiser Wilhalm En de bigde boedtchap dient dan nog met liafda en niet met het zwaard in de baad gepredikt te worden Doitaebland s hoodiog nl rrtoat het Vatioaan slechts een voorwend sel aan de hand doen roor nieuwe rerrolgingen Beden wordt er door de Engelscbe machinewerkers gestemd orer de voorloopige overeenkomst tnaaoben de bgzondere oommiastic uit beide partyen Men weet dat zg het over alles eens waren behalve over het cardinale pnat regeling der werkuren De patroont hebben genoegen genomen met de inmenging der vakvercenigingen in de regeling der arbeidsvoorwaarden in bet algemeen Tevens wordt haar bemiddeling toegelaten wanneer een verschil ryst tassehen werkgeyers en werknemers Met betrekking tot bet stukwerk werd overeengekomen dat de verdiensten van den stukwerker niet lager mogen zgn dan bet vsatgeitelde laagsts dagloon Verder werd nog bepaald dat veertig uur orerwerk zullen worden berekend naar vier weken gewonen arbeid en krygen de vakvereenigingen het recht aan de werkgevers voorstellen ta dosn Ter vermyding van werkstakingen is ten lotte een regeling getroffen volgens welke de ondernemers en de trade nnlons zallen tra ebten getebinen op te loaaen t It allea mooi kostelgk zelf maar t zal de grootojvraag zgn of dejwerklioden nu den etrgd opgeven Zg zgn hem boofdzakelgk begonnen om den acht nurawerkdag en dien krygen ze niet ran de patroons De Tiknea maant in een hoofdartikel de akrlBresniging n krachtig aan om de thansbeklonken i roarlooptge orereenkomat te bekrachtigen anders mqel beweert zg da kansvan de werktuigmakera hopeloos worden Daarentegen schgnt Daily Croniol te verwacbten dat de overeenkomst larworpen zalworden daar de coneessi is van de pstroonaniet voldoende zgn i De uitslag der te bonden stemming zal oa den eeraten Dinadag in Janttari aan do conl rentie die tot dien dag verdaagd ie worden worgelegd h Het derde Panama procea is Zaterdag voor bet h Ol van Assisen ta Pafgi begonnen Er waa zeer weinig publiek Oe aanklacht loidt dat de beschuldigden de volgende sommen hebbeo outrangeo voor hun diensten de afgevaardigde Antide oyer lO OOO frs en Henry Mnret 90 000 frs de oud ntgevaardigdo Rigsut 12 0001 fra Laiaant 80 000 fra Planteau 30 000 ffs Saini Martin BO OOO frs en senator Naqnet 100 000 frs Deze iadeéénige aangeklaagde die qiet op de bank der lescboldigden zat j wgUhg zich bgigds nit de roeten beeft gemaakt Hem wordt in het bgzonder tea laste gelegd dat by met Arton de parlementairs propaganda voor de emiasiewet heelt georganiseerd Er sgn vyflig getuigen a charge en tien a décharge gedagvaard De hoofdredaetaur van den Figaro de beer De Rodajs heeftvtijdelgk zgn aoabt neêrgplegd omdat de heading van zyo blad in de laak Dreyfus Eaterhajy ia loegesohreven aan verkeerde beweegredenen Het Congres der Vercenigde Staten van Noord Amerika ia Zateidag uiteengegaan tot i Januari Eerst d n zal de eigenlgke arbeid beginnen De Regeeriog wenscbt dan het eerst san de orde te stellen het ontwerp tot iniy ving van Hawai De groots moeiiykheid kg deze zaak ia het vinden van een goede en aaonemelgke Grondwet voor bet nieuwe gebied Zoowel democraten als republikeineo zgn er tegen om aio de eilanden algemeen etemrecht te geven want daarin zouden de Ghineescbe koelies en nadere Aziat sohe werklieden die Hawa i overatroomon moeten deelen Zulk een maatregel zon in atrgd zgn met de nitaluitingswetten die thans in de Vereeoigde Staten van kracht zyn De tNew York Herald scht het op grond daarvan zeker dat het Aziatische elsment vsn bet stemrecht zal worden uitgesloten en de immigratie uit China en Japan zat worden beperkt COBRESFONDENTIE Hst artikel van H H Bakkers kan niet alt Ingezonden stuk geplaatat worden wel sis advertentie Kleinhandel in Sterken Dranii BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Augustus 1381 Staatsblad no 97 ter openbare kennis dat by hen ia ingekomen een rerzoekschrift ran den narotgenden persoon waarbg vergunning wordt gerraagd om in de bg zgn naam vermelde Tocaliteit sterken drank in het klein te mogen verknopen als Naam v d Verzoekster Aanduiding der loc J J Sanders Jaagpad Q No 37 vr V P de Jong Gouda den 2i December 1897 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Burgerlijke Btand GEBOREN 17 Deo Abraham ouders A J Sas en S J Prins Jozef Johannes ouders H Vergeer én A H Ggsman 18 Pieler Theodoor ouders J L van Egk en P Tan Wingerden 19 Christina oaders G W Eagt en E Venema Willem Benricus ouders H A Megbnrg en C Lampe 20 Antonia Elselina ouders F Teutbof en J C Brinkman OVERLEDEN 18 Dec T Verbeeck bvr ran A G Arkenboat 81 j M Franken 3 m E ran Geeleo wed A de Jong 75 j 19 C Blom wed B Joosten 79 j 20 D den Braber 82 j M Prins K E O Ij A3i a E Poulard Zpe 50 Cts tot a Z3 per Meter Japansch Chineesch etc in de nieuwste dessins en kleuren zoowel Zwarte Witte en gekleurde Uenneberg yde ran 33 ets tot 14 0A per M Glad Gestreept Geruit Gewerkt Damast etc circn 240 Tcrsch qualiteiten en 2000 rersoh kleuren dessins etc Frff van perf on rechten iu hutl STALEN per omgaande Dobbel briefport naar Zwiteerland Bewebsrij s Zijile fabrieken K en K Uoll xvRicn PRACHTIGE SORTEERING IJTER flANDSCeOJNJN voor Dames en Heeren A Tan OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOD DA Telephoim Xo 3Ê Beurs van Amsterdam Vrkrs slotkrs 87 7 98 Va i 98V 98 108 89 8S io 841 81 19 19 t 88 l 8 98 A 98 9 99 Vu 1 41 67 7 l ii 101 96 337 100 94 65 616 420 lOl i 122 lOlVi 1997 136 l 84 54 98 184 lOOV 80 81 t 11 7 106 80lV 82 lOOV 66 68 68 Vi 147 98 Vil z 103 101 1007 160 189 IIV ll t 100 8 e 102 18 1 16 108 78 1281 110 887 61 V 194 997 106 V 106 lOSi 108 1167 ISO S8V 8 U67 0 DECEMBER Nbi b i ini Cert Ned W S 8 adito dito dito 8 dito dito dito 8 HDXais Oai ai udl 1881 88 4 Italië lusohrijving 1882 81 6 OoaTKNK Obl in papier 1868 6 dito m zilver 1868 6 Foa uoiL Obl mot eoupon 3 dito ticket 3 BOSLIND Obl Binnenl 1894 4 dito Gecons 1880 4 dito bii Botha 188 4 dito bg Hope 1889 90 4 dito in goud leen 188S 6 dito dito dito 1884 6 Spanje Ferp t sobuld 18B1 i Tu iaii Gepr Uonv leeii 1890 t Geo leentng serie D Oec Ie Qiag terie C ZuidApb Esp r obl 1898 5 Meiico Obl Buit Soh 1890 B ViNBZüïlA Obl onbep 1881 AvsTBODAM ObÜKatien 1898 3 BoTTElDAM 8ted leen 1894 3 Kbd K Afr Hsndeltv sand Arandab Ï b Mij Oertiaoslen Dsii MaAttohappij dito Ara Hypotheekb pandlir 4 Oult M j dor Vorstenl aaud a Or Hypolhoakb psndbr 81 tfederlsadtcbe bank aand Ned KüDdelmaateoh dito N W k Pac Hyp b pandbr 5 aott Hypotheekb psndbr 81 L tr Hypotheekb dilo 3i OoSTZNa Oosl Hong bank aand lusL Hypotheiekbsnk pandb 41 Ahbsira Equt hypoth pandb 5 Mtiw L G Pr Lien oert 6 Nsn HoU rj Spooriv M i san l Mg tot Eipl V 8t Spiv asnd Nsd ad Spoorwagm aand Nsd Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 iTiLlsSpoonvLISSy S A Eobl f Zaid Ilal 8p ij A H obl 8 PoLSN Waraohau Woenen aand 4 EüBL Qr Bute 8piv Mü obl 4l Bsltiacho dito aand Faatofva dito aand 5 Iwsng Dombr dito aaud 5 Korsk Amehika Cent Pac Sp Mij obl 8 Chic k Vorlh W pr C v aand dito dito n 0 St Peter obl 7 Deoverk Rio Gr Spm cert v Illiaois Central obl in gond 4 Louiav liNaahvilleOort T aand Hexioo N Spw Mij Ie hyp o 8 Miaa Kanaaa v 4pot prof aand N Tork OntaaioSi Weat aand dito Ponn Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 5 St Paal Mian t Maait obl 7 Ua Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Line Col Ie byp O 5 Canada Cao South Cart v aand VZK C Ball Na lob d c O Amsterd Omnibua Mij aand Eotterd TramwegMaata aand Ned Stad Anaterdara aand 3 Stad Rotterdam aan 8 BzL0is 8lad Antwerpen ISl SV lOi lt Stad Brutael 1888 Ho o Theias ReguUr Geaolltob 4 OoaTBKa Staattleening 1B60 5 K K Doet B Cr 1880 S Spanje Stad Madrid 3 1868 NzD Ter Bas Hvp Spobl oert ADVERTENTIEN V Heden OTerl ed in den onderdom Tan 59 jaar onte Echtgenoot en Vader Hr JANFUBTUIJNDSOOGLEEVER Adrooaat te Qmtia Uit aller mam J D FOBTlilJN DROOGLBEVBR TAN GoLpaii öouio 16 December 1897 Volitrekt eenige en algemeene kennisgering Wegens buitenlandsche betrekkingen eerst heden geplaatat Bezoeken kunnen niet worden afgewacht OM l TE VULLËIM TBEMPENAU 8 E k l7 iid g Bo kli iid n d r Z lt nd rr c l Vierde druk Pros 1 30 TKEMPENAU S IT L A NSeH K Ë H ID N d or Ze fo de ri ht Vierde druk Prjs 2 0 ROSENTHAL S Fr sscli z nd r M st r DE B S E M TH DE V R Z LF NO BECHT 15 brieren it 30 Cent De werken x fn wereldberoemd üitgerer B T BLENKEN Hengelo O Zendt borenstaande advertentie goed ingevuld met drie blauwe postzegels aan den üitgerer B T BLENKEN te Hengelo O ea u ontrangt franco per post een boek met 20 grappige Voordrachten Stedelpe Gasfabriek te GOUDA De ptj B Tan het gas 18 6 cent per M en voor KooktoesteUen of Motoren 4y ct Onder zekere voorwaarden vrordan perceeleu gratia aan de hoofdbnis verbonden met 15 meter vr e leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 licbtgasmeters bedraagt de bnnr 10 cent per maand Bewoners Tan perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelyks afrekenen en Tan de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling Tan eenige centen per week in hnur bekomen J VER GEER flO ÜDA Levert KOPLATTEN ARCHITRAVEN en LIJSTEN rolgens op te geren profiel Het zagen ran TOOGSTUKKEN en rerder alle zaagwerk wat tot het rak beboort Met en zonder lereriog ran hout m BnaaAVINKEL C9 KI1MNKI 1 IKI SiiH vivi Rvi i i i i Agentuur h de Firma Ur ia dt beau lawrijvuii tafen Jloht Wnl Bhnunatiet Lsnde Unto kortom = tCMI pnneo van al ferisi sari Vat biBaat bet Ma üsia aan ts wanden tacei Mwumanei LiSiuunpynto ortom f Aüker Paiii Expeller Iflt aaoat laa ataeda bi leder hoiafosu 3ï gflkBpf ato Expeliep iiümï Prja 60 oeat 78 oeat s f 1 26 de Saaah Teorl dea ia de messts Apotkeken en bq T AiJBaobtsr t Oa ta Rottydam Te GOUDA bfl C LÜGER Apotheker Markt en bfl WOLFF Co Westharoa 19S Wed BOSMAN te Gouda