Goudsche Courant, dinsdag 21 december 1897

Donderdag S3 December J897 36ste Jaargang No 7461 G0LDCRE4IH WOLVF en € o Weathaven 198 Nieww9 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitg aveyiezer Courant geschiedt dagelijks met tütge ndering van Zon en Feestdagen De t ér di e maanden is 1J26 franco per póbt ƒ 1 70 Alzonderüjke Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekendBaar plaatsruimte v Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ GJieiniseke WasscherU TAS H OPPEIMHEllllEK 19 Kruiskade Botterdam QebreTeteord door Z M don Koning der Belgen Hoofddep6t voor GOD DA de Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor het stoomen en verreH Tan alle Heerenen DametgarderOben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n va plncne mantals veeren bont enz Qord nen tafelkleeden eni worden naar de ienvrste en laatste methode geverfd Alle goederen hetsy gestoomd of geverfd worden onschadeljk voor de gezondheid en volgens sbul bewerkt WOOS SNEIFF S BORSTBONBOJVS m n vernachtend genezend fiiymoplossend eu Tersterkend roor Longen en Borst Ze zyti het beste tegen Terkondheid hardnekkig hoeaten kinkhoest kriebeting in de keel inflaenza asthma enz Verkrggbaar in verzegelde pakjes met gabruikaaanwyzing Tan 15 en 35 ceot per pakje BIJ Kleiweg Ho S Gouda KöNlNiaUKE KoninklijktMaeMnale Fabriek DE HONIGBLOEMc 7 n II K van 8chaik Co gevestigd te a QravenlMge Kepplertlraat en MO Raby de Begentesselaaa rui Z M den KONIf im BELGIË Indie gühoeattl gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior Druiveni Borat Honig Extract FLACONS T n 40 Cts 70 Cta en f 1 terkrSgbaar hg Firma WOLFF Co Weathaven g9S Qmda E 8 YiN MILD Veeratal BI 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht J C BATELAND Boskoop B T WIJK OudmaUr M KOLKMAN Waddinmeen Wie zeker zyn mi Echte 1 Elkel CaCaO te ontruigen tesunei T gmtdd eo na vele proefneimiigen in den 1 handel gekomen onder des num des uitrinderB Dr MlcbaeliB verraudigd op de beste machines in het wereldbensmde étabblisaement van Gebi Stollwerck te Keulen iNlia J pT12ie tieItf Bikel Cacao in vierkanten bassen Oeie Eikel Cacao is met meuk gekeokt I een aangeoume gezonde drank voor da1 geiyksch gebruik een i i theelepela van t poeder toot een kop ChoaJat Als I geneeskrachtige diank bij geval van diarrhee lochta met water t gebruiken Terkr gbaar bij ie voornaamil B 3 Apoth erB enz Vi Ko Vt K pwelboaje TTM cTÖw ft 0 35 OeneraalTeitegenwoonliger TOdr Nederland Junm MattenModt Amsterdam Kalveistraat 103 Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden HEËRË HLiS met Tll staande aan den KAITENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtigfe Gang met Vestibule wit marmeren Tegels 0©©®@©©©0®®@©®@©®®©0©©©© ©l Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Geen goedköopere aanbieding geen Cadeaux er bij i m iMiEiiifiii op PIJN BRISTOL CAETON in aet Étui en 100 daarbij passende Enveloppen f l bedrukt met nieuwe letter naar ke uze BIJ A BRII KMA Z00 Lange Tiendew eg D 60 Gouda Telephoonnummer 82 Het groote aantal zenuwkwalen vMiEenvrlioofdpUn f totdovo afgft nd IioBt ekeneaTUiap pl ie h CMnb ro rta tiM trotMW a nog Bte da alle middelen door de medlsobo watOMobap aaof wend Sent au daa alffavau tijd kr t de eer toe dat sij door het f ebmik maken van den eenTonalnten w s aamaUJk lansa da hnld a pbyalotogiaobe ontdekkinffK daan beeft dia na bonderde promamlnMn tfaana over de cabaeleirerald verbreid ia en teririjl bIJ u watenacbappelljke kringen da hooKata belansatalUnK wekt tevena eene weldaad btUfct te zijn voor da aan lennirkiralen lijdende menaobbeid Deze geneeairijaa ta nitgerondan door den gewezen Offlder van Gezondbeit Dr Boman Welaamann ta TUibofen en beroat op de on dervlndlng opgedaan in aana GO Jarige prakUjk Door waasehlns T n h t li M cmmmiI per ddv vrorden daartoa c a hlkte ataffcn doar d hald onmiddeUUk Min faea acnnw tel mcdeaedeeld Uet daze geneeawljze werden werkelijk aohltteraode reaidtatan vadüragaB en zU maakte zooveel opgang dat van eeu door den uitvinder gaaohieveB werkje OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hare voorkoaiing en B ilna binnen korten tl d reeda de i t druk vetHcheneu is Dit boekje bevat niet ailean var bet fraata pnbliek voretaanbare verklaringeii omtrent het wezen dei nieuwere tberaple en de daarmede cetfa in wanhopige Kevalieu verkregeu uitwerking maar ook vfndt men daarin wetenaobappelijke verhitudeliugeu uit de luedtaohu bladen die aan deze geueeawljEe gewijd zijn zoomede afaol ndeze geueeswlJEe gewijd zijn zoomede afaobrift van tal V i getulgai hriften vau hooggeplaatete geneeskundigen onder welke P Méalèra mad dr profailor au dD poiyklimgk l Pariji rue Rougamont ID Stelngreber med dr praktliaareatf ganatahaer aaa kal krankilanigen oeitloht de Charenton Sanltiltirath Dr Cotin te Stettin Oroaamann mad dr arrond arta taJbhUngen Dr P Foreitler geneeahder direoteur van hel hoipltael te Agen Qabeimrath Dr Seliering kaatael autannla Bad Emi Dar Dt med dr genaeiheer dlreoteiir der gaivanQ therapautiaohe InrlohHng voor anuwDIdari ta Parlja rue St Honoré 334 Consul ven Atohanbaoh mad dr te Corru Or Buabaoh arrsnd arta da ZIrknItt Oker tabKitzt ieohl med dr te Weenan Dr C Bonoaval te La Farrière Eure lid van dan Canaall Centra d hygüna el de Santé In Frankrijk en veie anderen Aan all n wier KennwBCHtel neer of minder nAMgedBsn l i Of wtu KiiBenaaBade Keuuwarblisheid lijden waarvan de ken tee ken en zijn ohronlisha hoofdpijn migraine oh ala hoof imuMfigon unvoiinuyaii tut iproncn ftwvro Kvn vai muvwijK fiKKvn v ijihv u u r yvwiiviiiDn mvi ¥ vuri durende pl n plaatielijke zwakte venwakklng van gaheugen au aftsij die reeda onder ganeeaknndiga aUf ontfaondiogaaaeiikondwaterknnr dpijn bloedandrang ireoteprikkelbaarheid gejaagdheid lapeloaahtia llehaffiatijka anruat en onbahagalljka laa land verder alle zieken die door beroerte getroffen werden tnnog lijden aan da gavolgen daatrwn Eooala verlammingen onvermogan tot iprakan iware langval moilalijk allkkan tljfhald dar gewHohlen mal vaart behandeling geweest zijn maar door de bakaiide middelen banner Ewafti gevonden wrijven elecEriBeeren etoomlooi of zeebade een genezing Cf lanlgliig ban hebben en ten elottezij die vr ea cevselen TO r beroerte anuütea raden babban wagena varachlJnHeleu ala iloh aanhoudend angatlg voalan verdoevlna la bat haafd hoefdfl a nat daltalfiliald fllkkerlngan en donker worden voor di oogen drukkende pijn onder fiat voorhaafd aatting In da oaraa bat vpe ea van krleoaling in en hal alapen van haadin an veetan aan al deae drie eatagorfVit van nwlUders ala ook aan joaga metajaa lljdanda aan MeeKiuoht en kraohtelooatiald sok an gezonde lalft aan Janga paraonaa dta vee mat bet hoofd warkan en geeBteiJJke reactie willen voarkonen wordt dringend sangeraden zich het boven vermelde werkje aan te achaffen hetwelk op aanvrage koitatooa en franee verzonden wordt door AmAterdam doar H LKBAW ét Co Reillgeweg 49 Rotterdam F fi vnn HAMTEV KOLFf Apotheker Korte Hoofataeg 1 Utrecht I OURV A PORTO V Ondegracht bg da Oaudbrog F 89 Op de lonKste hygienniedi medioinale tentoonstelling ie de Or WelaanKnn aohe flenaeawljaa oor de Medlaclie JarU net de atilvi reo Hedallle bekroond E CASSUTO TANDARTS Grouda Turfmarkt aPBEEKlTBEN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG an ZATERDAG yan S tot C uur WOENSDAG en VRIJDAG ran 1 tot C uur ZONDAGS niet Te Eoop of te Huur aangeboden im mmxmm i HM bM osschiddjrk m J nukkelrkste potrtamMdil voor Uwrai eDTOoraldamMen Kinderfcb Mnw rk i de Apprttutir vui C M Mllllir l Ce Bsril Bistll Str 14 Mta htwgool Sil iy op OBun en IMrleluaurk Vtrhryifeurfev Hief WMtlltn hinMmwtrk al ilHlM tii m ni MI QflmHl Dfl t ky irdmiM AraSMi staande aan de WESTHAVEN Wyk B N 147 Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Het huis berat beneden 3 Kamera met Suite Keuken Ke der en Binnenplaats boren 3 Kamers en Zoldar rerder alles netjes en doel matig ingericht alsmede Tan Gas en Waterleiding Toorïien Tevens boven en beneden I Privaat met Waterleiding ELECTR0I0T0RISCBET1 NDBALSB4NDJES wnria oidbponsbkd BVJ bet rebrulk daarran geschiedt het tuiden krUfea der Kinderen ZDNDER DE HIN STE PIJN 10 0 00 Gulden wordt bet ald aan hem die bewijzen kan dat de by my ter inzage liggende getuig 8chrifteD der nitatekende resultaten van ue Ëlectromotofische TaDdhalsbandjes niet echt zga WHu iifL téopdennaam É van den IfaSrikant i Wordt j franco ontvangst ran poajj i ROBERTI I Verk WOLFF I Wedet verl opera gevraagd T j SON Tandarts Utrecht Spreekuur des DONDERDAGS van 9 3 nur in het Hotel DE PAL W Grooteraaikt te GOUUA ininiek on Fo kluiiek OBHTBTHMB en UVMABCOiMfiMSi voor Spreekiren dagelgka van IZ H u Gratis Spreekuren Maandag Wonudaii u Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 r A EVt Vu eeie I veriïg oïergeblevent 2000 Btika ioogeiium Qenuthéer ZHraUur wes na kl ln foataa niM juist volfMia model nitcevoefde TUdenj tot den p 9r o vw fl Ti per etnk reehtetneki H B Lendbouwere ene nüTer koefat Deee leiKKK TerolUtbare Dekeao eba wmrmk la eten Pclfl o IM X sou oU gtaot due het Fkerd eelieel Engelsehe Sport Dobbel Purdin Dekns OrMÜeUear gr oa lflO irm benaald nat 4 praohtige braaoe traepen vooralen bieden w wgeua aeer garlDfe aleobts door mannen van bet vak kemeikber oDtan t f 9 atnk un waAaUJke waetde ï BeataUingan ta aandan met duldaUJk ftdrec tegen TODroitbatallsg of rambonra eui TenendhuiB Herkuor k OoBuwuidlt HuntaohapDr e Schabert C N Z Toorbnrgwal 15a EEMBEFOTTMTIEL Ken wordt verzocht op t lERK te letten VIT HIT MlOAZUH TiK Ne RAVËNSWAAY ZONEN aORINCHEH Deze THEEËN worden afgeleverd in Terzegelde pakjes Tan m twee tn een half en een Ned one met Termelding Tan Nommer en Prjs voorzien Tan neTenitaaad JMeik Tolgens de Wet gedepofneerd Zich tot de uitvoering ran geMrda orders aanberelenae J BREEBAAHT LZ BENIO DEPOT der fijnste Haagsche Beschnit Een voer de ongein bevlekking Oi tingen ie het ben Zelfb tre Schat slachtoffers der Zelfbe jne aitepatwerk HoUandsche uitgare net 27 afb Prgs 2 galden Ieder die aan da rerschrikkelgke gevolgen van de ondeugd Igdt moet het leien de oproehte leering die het geeft redt iaarl Ks duizend ran een ydceren dood Te Terkrggen bj hetVerMgs Magacin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending Tan het bedrag Aiok in postiagels en in eiken boekkkidel in Holland MaHMMÉiaHB ttonda Druk tan A BBINKMAN en ZO N Zij die zich met 1 Januari o p de GOU DSCHE COURANT abonneeien ontvangen de vóór dien tijd te verschijnen Nummers GRATIS BINNENLAND GOUDA 22 December l897 De Baag cbe gemeeoteraad heeft gisteren o a benoemd lot ouderwyzer 4e kl de beer C Zoet alhier Door Bar e n Weth ia tot Klark der Gein een te Secretarie bvooemd de beer S Olmau thans Klerk tea £ aDtorö der Ryks direct bcIastÏDgeu Toer de buitenge meenten albier Door Borgf meester eo Wethouders t Rol lerdam werd giatereniaiddag ten Raedhuize in het openbaar aanbesteed bet oouwen rao een doorgBogahuia voor kraokzinuigeo op bet ter rein van bet Ziekeohoia aao ds Criapijolaau logekomen waren 37 biljetten o r raa Zegert Gelens i 48 590 G H KugUobur i 50 260 beiden te Scboonboven W Bokbofan f57 538 J H de Wildö t 57 783 GeleuB was de minste n de Wilde de hoogste ÏDSchrgTer Maaodagafoud gaf de maziek rereuiigioif Prima Voltaf te Haastrecht eene nitroeriog TOor de kuQitlievende ledeo met baonedamd Ben genotTollea avond schonk zy aao hetzet r talryke publiek want werbelgk alle nommeis vtrden oitstekeod nitgevoerd Ook de beide l0erliDg n toonden veel aanleg ta hebben oiu oaderhand een waardig nedewerkeud lid i znllen wordaa De heer mr J T C Viruly wsa er dao ook zek r van toen by zich a s tolk stelde om èn do mfldewerkende leden van Prima Volta èn ban directeur den beer Arendts nit Qoada hartelgk dank te zeggen TOor het vele schoone dien avood geboord QrootflD vooruitgang kon men bemerkno en Tan harte sprak men loide den trcuacb oit LaDg Itve Prima yoltat D Haagficbe gemeenteraad hoeft gisteren benoend tot hoofd eener openbare school d heer S Velting te Bergambacht Door de Arrondissemeote Recbtbeok te FEUILLETOJX HOEmïïETm TBUJlIEN LAH WEL ÏÏITHOÏÏD 7 Bü d Brtig en vfertigtallen BproDgeo zij byna te gelijk in de riviarj om elkander den buit te betwiaten hetgeen Raolniding gaf tot da lachwekkend ste tooneelen Ook werd er wel een haodvol klein geld aan den kant der rivier geworpen waarop onder het heftig dringen en grijpen verscheiden bruintjos een nat pfk bekwamen t geen echter in deze streken gelukkig volstrekt geen nsdeelen te weeg brengt Op het groote ampaaplein plein beatemd om het ctukgemalen riet te drogen waren een paar kooge boomen opgericht en goed met vet ingewreven Aan do toppen deier hooiien waren aarongs en veelkleurige doeken gehangen benevena een kleine hoeveelheid opipm Hftt laatste waa aU altijd helaas het grootste lokaas voor hen die hunne krachten hier ktramen beproeven De inboorlingen noemen dit saingboro en het kont volkomen met ons mabtklimmen overeen en zal misiehieu wel door Europeanen ingevoerd sijn Verder hadden de ibrulnen nog gel enheid MIgor het springen door papieren hoepels of konden zioh vermaken met naar eieren te slaan boegspriet te looMO en dergel ke volksvermakelyk heden meer Onder al die bedr vea was het reeds zes uur ge wordea en nu werden wij aitgenoodigd bij d9D administrateur tSD kop thee te drinken n verder den Rotterdam werdeo plateren de volgeode voooissen gewezen P de Ke 20 jaar werkmnn te Bergambacht wegens wederspaonigheid tot 14 dagen gevangenisstraf J V 57 jaar vroeger koopman thana particulier en raadslid te Scboonboveo beklaagd van bet verhinderen ao een onderzoek dal de politie in verband met de ykwet ten zyoeot wilde instellen werd vrijgesproken op grond dat het pakbuis waar dit feit zon z n gepleegd geen plaats was bestemd tot de ontvangst e aflevering van waren Ten sirttte stond terecht A B 33 jaar bouwman te Lopik beklaagd van cp den 3en November jl te Willigö LsDgerak een hond vao Maarten Straver met een mes een steek in At liukerzyde van den ba e te hebboif toegebracht tengevolge waarvan dat dier korb daaiop is gestorven Beklaagde beweerde dat bg het dier had verwond omdat hij bang was dat bet een koe 7die hg langs den weg drref aao zoo vsllen Uit het getuigenverhoor bleek ecbter de onwaatachyniykheid dezer bewering Mr Ëoderlein meende dat zulk een daad van erregaaode baldadigheid exemplaarlijk behoorde te worden gestraft Kiscb 7 dagen gevaogoDisstraf tJitapraak over 14 dagen De collecte vopr Uet haldeblüV aan Q M de KoninginRegentes heeft ie Bosköop opgebracht ruim f 300 Ëergidterenfcvond tasschen 6 en 7 aar ia naar uit Deo Raag gemeld wordt een merk waardig Noorderlicht waargenomen Drie lichtvlekken werden z ohtbaar tnsscben noorden Doordweit Uit de westelykste kwam een straleobaadel voort die echter niet tot bel zenith gevolgd kon worden Bet Noorderlicht was een half uor goed ziobtbaar de noordeIgke horizont bleef echter nog gedarende eenige aren verlicht Ëen klompenmaker te Zevenbergen sprong Vrgdag in den hinkel an eene zekere hougtfi en kwam met zgn oog terecht in een gseren baak waaraan de lamp werd opgehangen Eerst na eenigeo tyd kon de ongelukkige oit zgn afgrgselgken toestand worden verlost Uit Eoadekeike Zeeland schrgft men Dat men met geweer en patronen gewapend uitgaat om hazea patrgzen of welk wild ool machtig te worden is eene heel gewone laak maar dat men eakele mannen met dnelfde Toorwerpea gewapend jacht ziet maken op een avond te paaseereo Middelerwyl waron in de fabriek de tafels gedekt voor de koelies d w z men bed matten op den grond uitgespreid en daarop de rerichillende eetwaren geplaatst welke in djatiebladeren en de kwi kwé die in stukken van pisangbladereo waren gewikkeld Op deze w zei waren ongeveer 700 portiea gerangschikt toen het teeken werd gegeven dat alles gereed was Het volk ging aanzitten en wachtte slechta op aa £e komst om ieder zgn aandeel mede te nemen Nadat wy allen goed en wel op stoelen waren gezeten werd sr weder een toespraak gehouden tot het werkvolk ditmaal bij monde van den r djoeroetoelis waarne een priester een gebod uitsprak Hierop verwigderde ieiler sioh met zijn aandeel en terstond werd er een meer fijne maaltijd aangericht voor de verschillende vmandoors JavBanseheopzienep en toekangs handwerkslieden Deze alten aten van witte borden en het wse werkelijk een aardig gezicht deze Heden zoo fraai mogelijk uitgedost en allen van hun kris voorzien te 7ien smullen In een ander gedeelte van bet molenhais waren groote tafels geplaatst waaraan de verschillende Amboneezen de assistent wedono de mantris ambtenaren de geoommitteerden en loerah s darpsboofd plaats namen wm de rijsttaM te gebruiken Nadat allen zie i flink hadden te goed gedaan en zich den w jn en bot bier wel hadden laten smaken werd er plaats gemaakt voor de bajadèree en begon het feest eigenlek eens reoht vroolyk te worden Ook in de woning van den administrateur was het feest zeer geanimeerd en daar bewogen zich da paren op de maat van pianomuziek in menig hoerlijken vala en polka paar runderen behoort niet tot de attedaagscbe aaugetegenhedeo Zulks geschiedde toch de vorige week onder deie gemeente Het was den eigenaars van twee joDge vaar zeUi die den gebeeleo zomer in de weide geloopen hadden niet mogelgk ze op stal te krggeo welke listen ook werden aangewend de dieren lieten zich niet vangen maar waren wel geneigd indien ze in t naaw gebracht warden bon belagers aan te vallen De weerspaumigeD den gehee en wimer buiten te laten was niet wel doenlgk i werden daarom tot veel verminderden pr ï aan een slager verkocht die op zgn beurt maar zien moest boe zgn eigendom voor eigen risico in handen te krügefle Nieuwe pogingen werden in bet werk gesteld ze levend te vangen het was een a httal mannen echter evenmin mogetyk de nithuizigen Ie bemachtigen niets kon hun vaart atoiten breede waters waarover ze niet konden springen werden OTergezwommen zoodat ze in boarten kwsm n waar zoniet thuis behoorden en door het voortdareod jagen opgewouden gevaarlijk konden worden voor menscb en dier Éénmaal gelokte het eeo der dieren te vangen maar zoodra bemerkte de ander zulks of bet kwam tot ontzet opdagen zoodat de gelnkkige vitoger zgn buit moest loslaten Toen met t geweer er op oit en eindelgk na dagou arbeid en nadat weer duidelgk was gd l kan dat ieder aohot gaen koe ia gelukte het da weerspaonigen in handen tr krggen By de te Dordrecht gebonden trekkiag der teutooostellingsloteu zgn o a de volgende prgzen gevallen N o 006 boofdprgs een britjantenstel No 37125 een aoteohouten ameublement No 3956U een huiskamer amenbleotsat No 33984 een alon ameQblemeut Louis XV nik een Berlguech epoibtad geeil eeo aardige satire op den tegenwoordigeo staat van het spoorwegvervoer Ëen groote menigte brengt met eeo muziekkorps aan t hoofd een hulde aio d o directeur van een poorlgotje omdat een trem op een trajeotje als den Haag Delft zonder ongelukken of vertraging isaanf ekomen Hg Ged Staten vaa Noord Holland is eeo betangrgke qaaestie aanhangig gemaaktTot DU toe was het te Haarlem de gewoonte t at als uit een perceel waarin een z g gemengde vergunning was de gemer gde zaak werd opgeheven de vergunning aan bet perceel bleef eu daarin een café kon worden gevestigd Ong veer te twee ure namen de meeste gasten afscheid waarna z i die hiertoe nog geene roeping gevoelden zich nog eens naar do fabriek begaven om de tandankparig in ha e volle fleur gade to slaan en do sierlijke bewegingen der danseressen to bewonderen Eerat s ochtends te vgf uur nam ook hier de feestvreugde een einde en bleven alleen zij terug die met bet opruimen waren belast en ds laatste sporen van de part deden verdwijnen Den volgenden dag was bet rustdag en werd er alzoo gelegenheid gegeven om de werkzaamheden van de aanstaande campagnr waarmede don dag daarna een begin werd gemaakt met frtsacben moed te aanvaarden No voor eenige maanden werd publiek verkocht een perceel in de Korte Janstraat waarin was gevestigd een banketbakkerg waaraan vergouning was verbonden De kooper liet du zaak verbouwen tot café hief das de gemengde ziak op en vroeg nn aan B en W continueerin der vergunning tot vofInOop van sterken drank in het klein doch kreeg eeo weigerend antwoord Indertgd vroeg deze aanvrager hetzolfdu voor eeo perceel waarin waa gevestigd een vrncbten moesbandel waaraan verganning was verbonden Niettegeosiaande het vergunuingareubt daarvoor door den vorigen eigenaar niet waa voldaan werd toeo door hetzelfde dageiyksch bestour geen bezwaar gemaakt Hendrik Pieters van Vries die de vorige week door de politie te Groningen aangehouden werd verdacht vao het uitgeven van valsch geld eu te dier zake ter beschikking van de jastitie gesteld werd moet zgn misdrgf bekend hebben Eergisteren werd hg door den rechter van instmotie verhoord eo daarna weder naar de gevangenis teruggebracht Ged Staten van Utreoht hebben in zake de weigering van het gemeentebeetanr van Breuketen Ngeurode tut afgifte van een bevelschrift van betaling der koaten an de stemkaarien voor de verkiezing van een lid der Tweede Kamer op 15 Jani artikel 25 der gemeentewet toegepast en de betaliog bevolen Aan hei ilot van een artikel onder den titel recht op verpoozinge in het orgaan van de coöperatie in Nederland Ont Belangt ta s Gravenhaga verecbgnende ouder redactie van mr A Hlotemaker wordt het volgende gezegd Men zie rond in de coöperatieve vereenigin gen ook in die bier in ons land Dtar heerscbt zonder dat er eel beweging over gemaakt wordt volkomen Zondagsrust Daar is ingevoerd vervroegde winkelsluiting c Daar is geen sprake van afbeulen of overepaoniog van krachten daar verdient ieder voor beboorlgk werk een beboorlgk loon en Bommige vereeoigingeo zgn al zoo ver gevorderd dat hare employés rustig en kalm bun gezin kannen aanzien wetend dat li zgeens mochten rallea hun vrouwen en kinderen niet aan armoe ten prooi zgn dat ook rustig eo kalm kan worden gestaard in t verschiet van een zorgelooteu ouden dag na een welbesteed leven En als we verder rondkgken dan zien wg hier en daar reeda zorg dragen oor beboortgke ontspanning of beter gezegd dan zien wg hoe de werklieden hoe de leden van coöperatieve vereenigiogen krachtene hnnne organisatie kuonen leven bg beboorlgken werktgd zonder overspanning van krachten eo op behoorlgke wgze gebruik maken konnen van hun recht op verpooziog van den arbeid Voor de betrekking van directeur aan de op te richten Stoomzuivelfsbtiek Delic te Wilhelmiaa soord hebben zicb 57 sollicitanten aangemeld waaronder een groot aantal die reeds beheerders van een fabriek zgn Het aatarii is f 750 plus vrge woning en emolnmeoteo Op dat gebied ia dus ook al ael ooncarrentie £ enals de retourkoarten in lokaal verkeer der H IJ S M lollen ook die in binneolandsrh rechtstreekscb verkeer mtt de overige Nedertandsche spoorwegen van 1 Jaooari 1898 af een geldigheidadaor verkrggeo van een maand zonder prgiverhooging Zooatg reeda vroeger gemeld ia hebkea de wgohandelaren en distillalears te Rotterdam zich tol de Kamer van Koophandel en Fabrieken aldaar gewend om advies in zake van het verbod ran spoelen van fntwerk op de openbare straat voor hnnne pakhniieo en waarop door