Goudsche Courant, donderdag 23 december 1897

e 0 U U A A H S T E B S 1 H Ooud 7 i 4a lO BI 11 10 4 11 J i lO l il 8 16 iMtardui O i ia f 10 l 1 1 l l t ll l li lO li ADVERTENTIEN C0LDCRË4N 4 89 5 10 6 40 DEN HAAG 8 38 7 10 7 4B 8 18 00 GOU DA DEN HAAL ZoetermeerZegwaard Voorburg s Hage 6 tn dB ZeveBhuiEen MoerkapelIe Zoetermeer Zegwaard Voorburg s Hage 7 i U 8 S0 9 1 9 86 lO U 11 15 18 16 1S S8 1 87 8 4S 4 41 5 SS 6M I U 7 84 l Ü 8 88 S 64 10 10 S9 11 T6 ÏM 7 48 8 4 M M H n IMO r 8 04 10 18 tï 7 B8 8 61 18 51 8 IB 10 81 iV 8 07 9 08 0 1 05 00 0 8 88 10 88 sfi 8 1 9 08 9 4S E4 10 4411 4618 461 10 8 054 15 5 15 5 55 8 881 8 8 04 8 84 9 8S 10 88 U 6 11 44 I Uag 6 4 7 S0 7 48 iM t 4i lO U 11 17 li SI l Si 1 44 8 40 4 0t 4 88 6 80 6 11 Voorb t 61 10 17 1 41 4 Sa S 18 Z Z gir l 10 81 1 6t 4 8 6 80 ZeT M 6 17 10 48 0 t 04 6 S Onnd 6 18 7 418 18 M8 10 16 10 1411 7 lt 0 17 8 14 4 0 4 88 1 6 0 TEBOHT S OUDi t8 7 4 l 4i 9 JO lO K 10 8 11 88 L 8 08 8 4 48 88 86 7 6 0 07 10 08 WMrdeii 6 8 8 06 10 88 ll S 4 16 7 18 i üadanter 7 07 14 10 46 4 S4 O St Goud 7 M 87 88 0 8 lO M 11 10 18 11 1 88 40 4 87 0 07 7 S 88 41 10 14 OOUDA UTBÏCHT Uouda 5 80 8 84 7 53 8 81 07 10 1910 57 18 00 18 58 8 80 Oudew 6 85 n n w 11 14 w 9 87 Woerden 6 48 8 10 U SS n u 9 46 UtreoU 8 08 7 4 8 88 9 0 If 89 10 5111 46 18 88 1 86 8 0S 8 17 4 86 8 06 6 65 8 86 10 17 10 86 1 utrecht 7 10 10 84 8 84 6 S4 7 18 8 48 10 41 3 50 6 08 C 4 7 89 8 69 11 18 11 18 AM8TJIK04II 40DDA T J9 7 06 10 0 10 48 1 8 8 48 4 4 19 7 4 l 4 t 1 1 M ILlllMS 4 4t 41 1 4 41 11 10 lO lT lO BI 11 1 den bargemeester geweigerd is apeciftle rer bnniog te geveo Het BDtiroord raa de Kniner was dat de zaak nog te preamataar ii om zicb daar thaos reedi io te inenge eD dat mea voortlaDog eeoe Biwacbteodfl faoodiog weoscbt ain te oeuieD om oa te gaao welke uitwerktog de uieuwe Terotdeoiog op den duur beeft ook wat Bodere bedrgreii betreft De wyubnodelaren eox laten bet er echter oiet bjj zitten eo beraadslageo wat boa ou te doeo etaat Ook de stalbouders bebbeo zich iamiddela leeds tot h t neme aiebeataiir Kt weodom voor bao bedrijf iw ziging ia de aienwe verordeuiog te Terkr jgeo Staten Qeudraal 2ö Eahm Zitting rao Dinsdag 21 December De bebaadeliag der aterataatbegrootiag werd voortgezet De Minister antwoordde den beer Schaafsma dat by de r rbiDdiDg van Ameland met den vasten wai wil bevorderen Het amendeuient weigering ran den eeretan tormyn f 70 000 voor den bonw van een Tischbal t IJmoideo werd toegelicht door den beer De Waal Malefijt die met erkenning vaq bet qationala belang der TisacbarBbaTen op vete bezwaren wees nietgeiobikt om by begrootingspost opgelost te worden omdat daarbg betrok kan is de bekostiging door da HoUaodscba spoormaatschappy van aanstuitiDg de hareorergrooting voldoende haveodiepte misbmikeo by den viscbafslag faeffiog van havengelden eo retributiSo voor het gebruik Ook de b er Xiieftinck wit afwaohtru dehavenlerbeteriog en de vischbald or particalie ren doen asnleggeo Gratis gebruik iaonbiliyktegenover de handhaving van rgkstolleo en betgeld is beter te gebruiken oor sociale maatregelen De heer Tydeman ondersteont den boow in bet belang der Noordzee rissLberg en bestrijdt k t uitstel van het anttige werk De heer Ba tert was voor afzonderlgke regeling ook de retributie quaestie De heer Krap bepleitte warm de ontwikkeling VBD Neerlands viosoberg door den aanleg van de bil en de beer Coarad weerlegde de bezwaren de ba eu is te ondiep en te ktaia Dit stelde den heer Veegeue gerost die staatsexploilstie zonder rechtenbeffiog verdedigde als lokaas voor schepen De heer Bablman vjaagt verschilleode inliobtingeo omtrent de terreinen en de spoor vegaansloiting Het amendenent van den heer De Wasi Malsfijt c s om art 78 te verminderen m eeb bedrag van f 70 000 uitgetrokken als eerste termgo voor den hoaw van een rgk vibcbhal bii de viasrhershaven van IJmuiden werd met 54 tegen 30 temmen verworpen In de avondzitting werd een langdurig debat gehouden over spoorwegaangelegenheden Men bleef in de artikelen dezer afdeeling steken Uit de residentie wordt meegedeeld dat het bericht als zou de oud admiraat Mac Leod mioiiter van Marine worden onwaarichgolijk most worden geacht lu sommige kringen wordt thans bet oudKamerüd de heer Goyot genoemd Door het voortdarend afnemen van den dninvoet komen op het strand bij Loosd iuen de overbiyfseleo van het bo ct ta voorachgo dat zich voorheen op bet laagveeo landwaarts io uitstrekte Tk Orefeld ia in eei seer drok bezochte vergadering van landbouwera de volgende motie aangenomen Overwegende dst een gelgke behandeling van Nederland en Deupmarkeo lietrekkeiyk de sluiting der grenzen voor vee door ons niet is konnsn verkregen norden houden we bet voor neodzakelgk om het landbouwbedrijf op dezelfde hoogte te bonden als waarop het tbaos staat den invoer van HoUandsch rundvee toe te slaan orHi r clfz Hl vonrw B il n pii voor sorgsmaatregeleo als geldig zgn voor Deenicb vee € Etin Italiaassch hygiënist dr Massaglia somt een lange Igst op der ziekten eo kwalen waaraan oote periodieke omgang met kappers eo barbiers ons blootstelt Hg wil dat de kappers genoodzaakt zuUen worden hnn ge reedschappeo te dompelen in eene oplossing van bgteode potaseh van 8 per 1000 en die daarna af te drogen met watten gedrenkt met alcohol van 60 per 100 In da Annates d bjgièoe wordt ppgemerkl dat men den kappers boven alles bet eenvoudige grondbeginsel moest zien bij ta brengen dst zg vóór en na elke bonoer op ratiëo honoe banden moeten wasBchen Ter gelegenheid van bet BegerTingi jubilenm in 1898 door koning Albert ran Saksen te vieren zat de stad Dresden e nige kinderepeelp aatsen oprichten waaraan twee millioen mark zullen worden ten koste gelegd Tengevolge van den miat heeft Zondag eeo apoorwegongelnk plaats gehad op den Great Eastern bij Betbnal Qreeu een beambte en verscheiden ptssagiers werden gekwetst Bg koiiinklgk bisluit is aan den beer J C Jansen op zijo verzoek met iogaog van 22 December 1897 een eervol ontslag rerleend als minister van marine met dankbvtoiging voor de vele en gewicbtige dieotteo door bem aan H M eo aao deo lande bewezen en is het beheer van het departement van marine ad interim opgedrsgen aan den minister van oorlog den generaal majoor E Elaod Op den Wasaenasrsohen weg nabg Deo Haag heelt eeo duel op de sabel plaats gehad tosseben twee Haagscbe heeren Naar men mededeeld waren de e tot dusver intieme vrienden Bet moet ontstaan zgn tso gevolge van eene vronwenqoaestie De eerste nitdaging moet aanvaokelgk door den nitgedaagde xgn afgeweten ducb toeo de uitdager eeoi e dagen later op een sociëteit moedwillig bet glas van sgu tegenstander omverwierp moest er bloed vloeien Het d jpl heeft des ochtends om half ces inhet stikdooker pliata gehad De één kreegeen eabelbonw aan zyojpor ia ander werdaan den hals volgens oenle andtre lezing aaozgo bnik gewood Wegens de duisternis moesten ook da getuigen zich op eerbiedigen afstand ho Öp wilden ook zg geen noow krggen Geen van de zes lieeren bg de affaire betrokken twee doellisten plas vier getnigëu is militsir en dos bevoegd om de wapenen te dragen Er valt dna ook overtreding van de wapenwet te ooostateeren Een der getaigeo een jeegdige art verleende op het terrein der bloedige ontmoeting de ceerste holp by ongelukken Ook dat mofst op deu tast gebeuren Te midden van de dnisternis keerde hetgezelschap hoiswaarts De Commissaris van Politie te Alkmair bericht dat aldaar in betaling zyn ootvangen twee aaoeen geplakte niet bg elkaar behoorebde belften van muntbiljetten dragende san de achterziide in den linker benedenhoek B P No 04820 en in den rechter bovenhoek A S Nü 01759 BIgkens mededeeliag van de Banqoe Nationale te Brusnel zgn op bet oogenbtik in Marseille Triest Bode Pest en ook io Italië en Spanje valscbe bankbiljetten van 1 K frcs van de Banqoe Nationale da Belgiqne in omloop Deze biljetten zgn gemakkelijk teherkeooeo als bestaande uit twee blaadje papier welke op elkaar iigo geplakt Wanneer men een der hoeken van het biljet gedurende eenige seconden in water houdt laten de beide blaadies van zelf los Bg h t finnaHffi Ki nirt ki iti n jenuKkIjik dat ds biljetten van ongewoon dik papier ztje Een broine klenr vee sterker dan op de echte biljetten strekt zich aeo da voorzgde oit over het geheete gedeelte van bet biljet dat correspondeert met het vignet De schBduweo vao de twoe cgfers 100 lyn ereoala d geheele gravQre ruw bewerkt Op bet valeehe biljet ateekt de scepter welke door een rroowenfigoor rechts op de oorzgde io do band wordt gehoQden dwars dour de draperie welke over den liokeretbouder vao die figuor ii geworpen Op bet echte biljet rost deze scepter op de draperie Op de keersgde syn de beide handteekeniogen Adolpte higay se ao H Hendrickx del Inv grooter dao op het echte biljet terwgt de z van den naam Hendrickx gescheiden is van de k als H Hendrick z del inv Alle tot op bedeu bekends valsohe bankbiljetten dragtJD als datnm van uitgifte 23 Januari 1897 Inlusschi n is het licht mogeiyk dat da vervaardiger der valscbe biljetten io het vervolg dezeo datnm verandert De keoteekeoeo van het eeoe biljet verschillen van die van het aodere sg zgo zeer slecht geteekeod eo de cyferi etaau in betselfde getal niet zuiver naast elkaar De opstand in Britiob Indie kost Enge and heel wat prestige eo niet minder geld De lodtsobe sobatkia beeft bet al zwaar te verantwoorden gehad ten gevolge van den hongersnood en de pest en de laoKe duur van deu opstand gaat thans basr krachten te hoveo Volgens de Eeo9omi it zat de kaoaeliar der schatkist sir Michiel Hicks Baach xioh genoodzaakt zien aao htl parlement te vertoeken een oodersteoniog van de ladiscbe schatkist uit de Britscbe inkomsten De opstand heeft reed 6 mitlioeo pst ge kost en men raamt den financieeleo steun die de kolonie vHj bet moederland moet vra en op ten minste diie mitlioeo De overige drie mitlioeo en wat er misschien nog bgkomtl vormen aog een zeer zwart n post voor de geptooderde Indische schatkist In de stad Virgatto by Parma in Italië wordt gewieterd door dea dokter den apotheker den gemeenteaecretaris den postbode een der pastoors ettelgke gemeenteraadsledeo en vele iQwonerr Ook de vroedvrouw mag zich op kosten van de gemeente een fiets koopen PosterUeD eD T legraphie 255 De Oranje Vrgstaat aal met 1 Jan 1898 toetreden tot de Algemeane Postvereeoiging zoodat met ingang van dien dalom op de verzeodingeo uit Nederland naar gameiden Staat de porten vao toepassiog tulten ego welke voor veriendiugen naar de overige vereenigingshnden geldn nl voor brieven per 15 grsm gefrankeerd 12 ongefrankeerd 25 cent voor briefkaarten 5 cent per kaart eo i cent voor elk formulier voor gedrukte atukkeo monsters eo papiereo eo bescheiden 2 cent per 50 gram met eeo minimum van 5 cent voor Monsters en van 12 cent voor papieren en beecbeiden Postkantoor te s Hertogenboscb Jaarwedde f2900 en vrge woning Peosioeofgrmdilag + f3400 Borgtocht + f 9600 Post eo telegraaf kantoor te Winterswijk Jaarwedde f 1900 en vrge woniog Peusioensgrondslag f 2200 Borgtocht ± f5100 Ofschoon aan de ambtenaren Vrin de beide dienstvakken vrybeid wordt gelaten o ra zipb aan te melden hebben toch ingevolge de bep4lingea van bet Kooinklgk besluit vao 21 Maart 1894 no 17 de postam btenareu voor dese directie den voorrang AAitwdui 0 Bt Ooidi 1 18 Sollicitaties in te senden vóór 6 Jan e k Aan da klerken der poatergen en teleerfiphie Ie kl J Sggink De aan het bgpost en telegraaf kantoor Potgieterstraat te Amsterdam J Schaapman te Sneek C G Saton te Oadt water J Stgkel te Veendam J gkstra werkzaam ten burfele van den Insppotenr te Amsterdam W H Baron van ItttTSum te Apeldoorn J H Mesters werkutm ten boreale van den Inspecteur te sGraveobsga en J O Hujgeos te Eheneo die met goed gevolg bebbea afgelegd het examen bedoeld bg bet la lid van art 5 van bet Koninklgk besloit van 30 Jan 1874 oo 12 is by Kon besluit van 1 Dec 1897 no 38 den titel verteend vso leommies feitulairder po tergen met handhaving overigens vao da te hunnen aanzien bestaande bepaliogen Bg het laatst gebonden examen voor het postradicaal zgn gestangd de commiezen der telegrapbie B van Koyk F Kuiper A J Ma i eo eo H W Boteoutb allen te Amsterdam en H tbu t Hof te Rotterdam de klerken der poatergen en telegraphie H Heemstra te Laren P Lap te Texel C C den Decker te Goes K Baschmann teBiielle L L Blokzijl te Dordrecht J Noordbvek Mej A Happel eo W Vermeer allsB te Amsterdam Mej C A de Broekert U j L C M Elze en Mej J M C Vermaai allen te ilotterdam F J B vao Heat te Vtymen Mej H Happel te Driebergen J Ponoe te Leeuwarden Mej S Leverlftud te Hengeloo P Kliokert te Naarden Mej A J E Schotten te Werkendam B Ha Ham te Wotvega H M Numans te Zotnben G van Wetie te Wondrichem A Hol te Atfen en A J Schoit te Grooiogeo Benoemd 16 Dee Tot klerk d r pastargen en telegraphie 2e kl te Rotterdam te leg raaf kantoor G P van der Waait van Gulik tot telephooiete te Vlaardiugen Mej Wein beck eo te IJmuiden Mej E Winkel tot brieven gaarder te Lent L van Ingeu 16 Jan Tot direeteer van het pust en tclegraafkantoor te Zeist O Bargei idgk tbans in gelgke betrekking te Winterawgk Bevorderd 4 Dec Tot klerk der portergen en tel Rraphie Ie kl de klerk 2e kl A Th Le maoi te Ngmegen postkantoor V trplaatftt 16 Dee De klerkeo der posterijen eu telegraphie 2e kt W S Tniosaad vao Rotterdam telograafkaotoor naar Kosvordeu en E P Asselbergbs naar Osch A van Vuoren ven Hilversnm postkantoor naar Bodegraven en M Dalmeger van Bod raveu naAr Bilvereum postkantoor 16 Jan De adsisteolen O Bor vao hst spoorwegpostkaotoor oo 2 te Rotterdam naar het postkantoor aldaar eo P Loumao van bet postkantoor naar bet apoorwegpoatkaotoor oo 2 te Rotterdam 1 Febr Da commies der telegraphie 3e kl J A van Osm van Amsterdam naar Barg4V op Zoom de klerken der poatergen en telegraphie 2e kl H B Beereobroek van Amsterdam te legraafkantoor naar Leeuwarden telegraaf kantoor en H A G Schippers aa Leeewarden telegraafkaotoor naar Amsterdam tel raaf kantoor Geplaatst 1 Dec De telepbooiste Mej A Gobea ta Zaandam in plaats van ta IJmuiden Verlengd tot 31 Mei 1898 de tgd Igke plaatsiog te St Maartsnsdgk vao de klerk der postergeo eo telegraphie 2e kl H van Nieuweohuyze te Hansweerd Hat eervol ontslag vao den brievengaai der W Jansen Gz te Leot gaat met 16 Dw a a in plaats vao met 16 Jan a s Eervol ootslageo 16 Dec De brievepgaarder ta Teroaard G Bierma 1 Jao De klerk tor directie der Rgkspoit spaerbaok Mej J A Geitl 1 April De brieveogaarder te Kioderdgk P iiak 12 80 9 S7 10 0 s 9 7 9 14 10 01 I SO 1 07 10 1 6 66 6 4 T eoUDA 7 18 7 65 9 8810 08 9 84 9 48 9 5 7 48 8 9S 10 10 lOJIS A vflii Srhaijcii OT rlad n 27 Nof Dfl cnmniteB der teUgriphie Ie kl M BpHiia tp AnHterilHot Buitpnlandsch Uverzlcht De vrienden van Dreyfus hebben niet te vergeefs gewerkt naar het sohgnt De Oourrier do Soir meldt dat het proces Dreyfus waarschgnlgk zal worden herzien nadat uitspraak zal zgo gedaan door deukrgg raad waarvoor majoor Walsin Esterhazy zeker zal verschgnen De kCourrier du Soir geldt voor een officieus orgaan eo zy heeft door haar oiterst bezadigde houding in deze trenri e zaak alom vertrouwen ingeboezemd Men mag dus hopen dat wat sg zegt waar is Ue krögsraad waarvoor majoor Esterhazy zal terechtataan zal toascben 5 25 Januari a s bgeeokomen Of de b andeling io het openbaar zal plaats vinden is nog met zeker Mocht op grond van moeilgkheden met eeu buitentandscbe mogendheid een geheime be bandeliog worden gerrangd dao zou de Duitsehe regeering waarf chyulyk langs dipiomatieken weg de verklariog geven dat van haar geen complicaties te vreezen zgn Zg zou zelis den wensch uitspreken dat de zaak Esterhazy openbaar behandeld worde opdat geheet Eu X zich kunne overtuigen in hoever de beIdigingen tegen het DuitBche gezantschap en de militaire attaches gerechtvaardigd zgn Ook d ze mededeeliug ia afkomstig van het genoemde blad De toestand io Oojst Asië wordt bg deo dag ingewikkelder De Duitscbers bezetten Kiaotschan en zenden onder vorstelyken woordenktaok een paar schepen naar Ohineescbe wateren ea tegelykertgd verschgneo Rossiaohe oorlogsschepen in Port Arthur naar het heet om met voile toestemming der Cbineescbe regeering daar tu overwinteren Het voorweodsel is zoo ooscbuldig mogetgk maar oiettemio gevoelt Engeland een der meest betanghebbeode partgeo io bet Oosien aich niet bgzonder op zgn gemak De artikelen in de leidende organen toooen zalks duidelgk Men sobynt zelfs reeds reksuiog te hoodeo met de mogelgkbeid dat de Europeaneo onderling Cbioa gaso verdeelen Eu zoodra bet daartoe komt is het natuurlgk zaak voor etke Europeeeche mogendheid om voor sioh het lieste stuk te eiscbeii Zoo legt onder meer de Standard deo nadruk op de ooodzakelgkhoid dat de Eogftlsoheo zorg moeten dragen nirt te kort te schieteo b een eveatueele macbtsverschuiving De Daily Telegraph is vao dezelfde m oing de Moraiog Post gaat oog iets verder en scbgnt van oordeel dat waar Dttiteobland ooreohtmatig besit neemt vao eeos attders goed Hualaud onder den schgn vao wettigheid nagenoeg hetzelfde doet Engeland toch io het bal scbteo der Europeesche diplomatieke deugdeo niet ten achter ag bigvan an minstens Port Hamilton of Port Laiarews moest bezetten De Tlmia betoogt dst Engeland evenveel reobt heeft op ei n Cbineescbe baveiiplmts als Kttslaad eu Duitechland De fiosseo knoneo wanoeer zg vopr goed de hand leggen op Port Arthur daarvoor evengoed een recbtsnaospraak doeo gelden welke oiet miod r iteakhoodaod is dao die welke de Daïteoh rs hadden toen zg zich nestelden ïo Kiaotscbao Eagelaod hoeft eeo bevooriecbte st lliDg betlfeffende Tscbosan welke niet geringer is dan die aorop Eusland aanspraak naakt in Port Artbor Met bet oog op de wgzigiogeo uu de Noord Cbineesche kast ea op ae overwegeode beteekenis van den Ëngelscben handel ia Shanghai zou de regeering te Peking beleefd verzocht kooneo wordeo deielfde rympat ieke belangstelling wa rmede zD eeerziet op bet vestigen van bet Buiiische ewader iü Port Arthur ook uit te strekken tot de Brittahe vloot t Sn verder betoogt het blad dat ook Japan niet met onverscbiMig oog het optreden vao Roeland en Duitscbland tegenover China zal mogen gadee aan Japan sl er bgvoorbeeld toe koooen worden gebracht om io WeiHai Wei te bigven al betaalt ook Obioa de verschnldtgde oorlogssohattiog Men ziet dui dat er in sommige kringen grooto lost bestaat om van China te balen wat ar te halen valt Wie de sterkst ia eo de slimite krggt natnmtgk het meeat In verband met deie uitingen der Kngelsrhe pers en met het bericht dat Japan in ahergl een eskader van Nagasaki naar de Chioeescbe zee gezonden heeft staat we lioht bet telegram door deo tDailyMaiU uit Shanghai ontvangen Met het oeg op den loop der gebeurtenissen heeft de keizer van de hoog waard igbeidsbekleeders den raad ontvangen de residentie vao Pskiag naar Naokinft over te brengen Want all de Ëoropeescbe mogeodhedeo zich opmaken het bezit vao deo zieken man iu Oost Azië te ferdeelen na hg oog leeft is het voor den iHltieot zelveo niet erg gerustetellend meer zoo dicht io de bnnrt der strydeode partueo la zitten Rualand heeft overigens eeo goede koos gedaan Port Arthur n een der baste en belangrgkste Chineesohe bavene Met Weiha Wei dat aieh nog in handen der Japanoere bevindt kao hei de geheele golf van Pet C i U afMloiten het is deor Li Hnng Ghaiig met groota kostao tot eeo oorlogsbsveo vao den eersten raog iogericht Het wordt bescheruid door twaalf gpaloteo kustwerken die met 40 zware Kropp lcanonnen eo een aantal groote mortieren bewapend zgn Oodaoks deze bewapeoiog Kostte het den Japaooers weinig moeite de haven in bezit te oemao doch dit as meer eeo gevolg viin de lafheid po onbekwaamheid der Cbiuee che aanvoerders Nu Port Arthur in handen van Uustand zich bevindt o de Uusseo meester vao don zeeweg naar P king en bet is dus geen wonder dat de Mandaryoeo xich zelven en den keiier maar liever naar Nanking zien veihnizeo De vrede tuBscheo Griekeo aod eo Torkge il tliaoi werkelyk eeo voldongen feit De uitwiiseliog der bekraobtingun heeft Zondag te Konst ntinopel plaats gehad De Sultan heeft gelast dat Eifat bey die tot doaverre eert te secretarisbg betgezantschap der Porte te Londen U geweett zal worden benoemd tot gezaot te Athene Rifat is Mohammedaan eo gehuwd net eeo sobatrgke Rn sin Twee redacteuren van bet Grieksobe blad xËstiai zyo gea reateerd wegeos een artikel tegeo de Qriekscbe Prin en Het Iteliasnaehe ministerie di Rudmi moeit eich eergistereo voor het eerst oa de reorganisatie iit df Kamer voorstelleo Dl Rudini voorzag dat hg e o oedt rlsag zou kunoen leiden en daarom vooraf getracht de vsrKchilleode groepen zoo guostig mogelgk voor zich te stemmen Docb ook de oppositie was gverig bezig om tegen het kabinet te ageereo Zelden aren op een openingsdag zooveel afgevaardigd e o op Mootecitorio aanwezig als eergisteren Roim vierhonderd stemmeo werdfo uitgebracht over de motta Colombo wiarin gewezen werd op de raoeïlykheid voor deze regearing om een orgaoiek program op te stellen eo te ootwikkeleo Het ichyot dac de bedoeling der motie van Colombo ni t vgandig tegen de regeering was de leiders der rechterzyde weu cheu niet mede te werken om der party van iiolitti en Chvhlotti een overwinuing te bezorgen die oiiverbiddelyk lot een kabioet Giolitti leiden moet Di Rudini ontzegde di r Kamer bet rrcbt om reeds in de eerste sitting het Kabinet omver te werpen wgl dit getaigeo zuu vnn een persoonlyko veete eu oiet van deo wil om een oplossing te viodeo die voor het welzgo van het taud wezen zou temeer daar het Ka biaDt ap daXvooraaamste puoteB jrau h t program volkomen homogeen is Hierop werd de motie Col o mbo die door dn regeeriog niet anuvaard was omdat er twgfet aan de homogeniteit van h t kabinet iu werd uitgesproken verworpen met 200 tegeo 184 Bt minea BDHGKMEESTER a WETHOUDERS d Gouda tuakea bekeod dat raa de geldleening ÏD 1893 aangedaan teo behoeve der gastabriek deter gcoieeDte ter nfloasiau ajtgeloot zyt de obligitiio No 2 30 eo 96 en thd dia in 1895 ten baboeve der gemeente aaogegatu No 7 Goada den 22o December 1897 Bargemeaat r en Wetbouderi Toornoemd U L MARTENS Da Secretaris BROUWFJli De Zijde is verbrand zeggen de Dames als de betreffende kleediogstokken zeer dikwyls slechts na 2 of 3 maal gedragen te zgn scheuren enz in de vouwen k ggen of b1s Watten uit elkander gaan dat ia echter geen toevallig verbranden der ruwe zyde maar zy wordt met optet om de zyde dikker en goedkooper te laten schijnen met tin en phosphorxuur overladen die de nerf van dè ruwe zgdedrnad opvreet men noemt zulk verven chargeeren h meer ed zgdb gechargeerd moet worden hoie meer tinbaden zg moet hebben om dit gif zeer ionig op te kunnen zuigen De geverfde zgde het edele spinsel heeft das de doodskiemen reeds in zich eer zg op den weelstoel komt De daaruit Vervaardigde itoogenaamde zgdestoffen m oeten na kortgebrnik alstoodel scheuren al naardat de zgde meer of minder peehargeerd is De dure zgde incl maakloon is totaal waardeloos Monsters van mijn echte xfjde per omgaande De stoffen worden porten tolvrg verzonden HeDDebsrg s Zijde fabriekeii K eo K UoB zvnicu PRACHTIGE SORTEERING ymER H ANDSCHOESEN voor Dames en Heeren L voB os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73ii GOUDA Telepliomi Ito 3i Beurs van Ainslerdam 81 DECEMBER Vrkrs Jotkrs NlMSLiNu Oert Ked Wia al i dilo ililo dito 8 98 89 u clito dito dilo 3 98 98V fHüNO a O ii ütudl 188188 102 Italië Iii8olir jviog 1882 81 6 9 OosTma Obl inp pierlsas 6 86 h dito in zil er 1868 6 84 Sl sPoiTBoiL Obl met ooupou 3 dito lioltet 8 W u l Vie HuaiAlro Obl liinnenl 1894 4 6S 68 dito Grooni 1880 4 98 dito bn Kolh 1889 4 98 dito bu Hope 1889 90 4 1 OS Vl ditoiogoud leon 1888 6 i dilo dilo dilo 1884 r I 4 Shanji Parp 1 obuld 1881 + B7V I TtiMSU öapr Coiii leen 1890 4 76 j tiec laeniug setie D 31 Gac te ni g aerie C 24 ZuiuAfe Ebp V obl 1892 6 101 MüXlco Ubl Buit Sob 1890 6 96 VaNazntL OW 4 onliep 1881 i 33 AMMïloiM Übliïatieo 189B 3 100 I EoTTBauiM Sted leen 1894 3 9t Kas N Afr Handelav aniid 8 5 Areadsb Tab Mij Carlitioaten 615 Doli MaRlPchappij dito 4 O Aru Hïpotheekb pandbr 4 lOl Cult Mu dor Voratenl aand I 12J j aOr Hypoiheakb paullir 8 lOlVi Noderlanilefhe bank aand 199 9 Ned H ndalmaalaob dito 186 N W k Pao Hyp b paiidbr 5 t4 54 aai Hypothsekb paodbr 8 9k l tr Hypntbeekb dito 31 98 Oo T NB iost Hong baak aand 134 Kual liypiitbiiekbaok paodb 4 lOOl Amaiii Bqut bypoth pandb 8 80 Maiw L G Pr Liau aart 6 81 N o Holl IJ apoor Mg aanl UI Mg tol Bipl r SI Spw aand 10 Nod lad Ppooriregm aand 201 Ned Zuid rr Spm aand 6 ISi i dito dito dito H91 dito 5 1001 iTAl lBSnoör 1887 89 A Eobl 8 66 Zmd ltal p nii A H obl 8 58 681 PoLBN Warsohau V eeueu aaud 4 141 Klisi Gr Ru 8pw Mö obl 4 98 Bal iacbo dito aand ïaatowa dito aand 5 77V Ivaog Dooibr dila aaud 6 1 S l ursk Ch Azo kap obl 4 101 i l dito dito oblig 4 AMtiiiti Cent Pa Sp Mij old 6 100 Obio Il Vortb W pr C i aand 160 dao duo W n at Pelar obl 7 189 l eo er iUio r8pni rerl ï a ll 1 U lUinri Central obl in goud 4 100 Loaiav Vaabïill Oort v aaod 58 Meiioo S Spw Mij Ie hyp 6 108 Miaa Kansaa v 4pct pr f aand 13 N YorkOnta io iWe8t aaod 141 15 dito Peno Ohio oblig 6 108 Oregon Calif Io byp in goud 5 73 at Paul Minn 4 Manit obl 7 128 Un Pao Hnofl n oblig 110 dito dilo Line Col Ie byp O 5 82 Camaoa Can South Cert r aaud 51 Vin C Rallw Na lob dc o 61 Amaterd Omnibua Mg aand 194 fiottetd Tram eg Maati aand 99 Nfd Stad Amsterdam aand 3 105 Stad Rotterdam aan 8 109 BlloIk Sta Antwerpen 1817 i i a Stad BruMel 1886 8 10 HoNO Theian HeguUr ieaellMih 4 116 OosTBKa Staataleeuing 1860 5 120 K K Oosl B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid 3 1868 Sb Ned Ver Bes Hvp Sjïobl eert 116 WOLVr eu Co Westhaven 198 iBEKROOND MET GOUDEN MKDAILLE KRAEFEUEN HOIH S Quina Laroche BN Staalh udeiide dulna Laroche ia de meest krachtige eu uertiterkeHd KISAWIJN Asnbeirolen door tal vaa binnenen bnttenlandscbe Geneesheer Verkrögbaur in fieaachen 1 80 en 1 00 Kkaëpklien HoLM Hofiereranciers Zeüt lihpót te Gouda by den Heer A H TEEPE Apotheker en bjj de meeate Apothekers en Drogisten rerkrëgbaar L J SON Tandarts Utrecht Spreekuur des DÜNDEROAUIJ lan 9 3 uur in hei Hotel DE PAUW Grooteniarkt te GOUDA O ara t TT a n g e zi eene nieuwe ZKNDING ITatuurlp Wildunger Holoiia Bronwater Aanbevelend SLOÏEMAKER Jo F KO D Pz Zeug estraat G 1 GOUDA Heeft voorbanden meer als O O paarSCH4 ATSEi Echte FRIESHE uit de gunstig bekende fabriek Tan BOSSIER te Warga Echte EIGENGEMAAKTE Waddioxveena model Vele soorleii SPORTSCIIAATSEN De MULTIPLEX de SCHAATS der toekomst Een Prachtige aorteering en vele modellen SCHAATSEN Tan de beste Fabrikanten AanbeT lend P RONDFz IJzerhndelaar orer de WAAGBBUG AGENT Toor Gouda en Omttrekm der der MULTIPLEX SCHAATS Co Weiteri erkoopera genieten rabat Koninklijk Machinale Fabriek DE HONIGBLOEMc v n H van Hchaik Co geiesligd te a Oravenlutge Kepplerttraat X en 9a naby de Begentesselaan van i M den KONING ran BELGIË Indien gijhoeatlt gebruikt de alterwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruiTeni3orst Honig Extract nvwd b XjXA i ttj3 je FLACONS Tan 40 Cts 70 Cts en 1 Terkrygbaar by Firma WOLFF Co Westhaven f 8 Gouda E H TA MILD Veerstal B 126 te Gouda A BÜUMAN Moordrecht J C UATELAND Boêl oop B T WIJK Oudtu ai T M KOLKMAN miiit tn t Kliniek en Polikliniek OmmVBTUtK en voor Hi teekaren dagelyks van ia 2 u Gratis Spreekuren Maoniiag Woen dag ii Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ur V CkVI Oauuhttr OirtcUur