Goudsche Courant, vrijdag 24 december 1897

No 7468 Vrijdag 34 December J897 36ste Jaargang Voorhuiden een h BEue Borteering der prachtigste en naar verhoading v a ttoliditeit en toon goedkoopste AMEEIKAAITSCHE in het MaGA JN van MUZIEKINSTRUMENTEN van Xj o Tmi Xj 2src3 imza rko 97 VT y T r y TVT t P S Concurteerende met de beite in oo I 1 1 r j Mugazynen Binoon enkele dagen oene nieuwe bweading direct uit het BuitenUnd MUILER S ACCÖORDCITERS 5 lo is is 24 33 AOTOtATEN ACCORDEONS ook deCrefeide lle mm LEIENAARS ENZ steeds fuorluuidca negenoeg alle ondèrdeeleu van Muiiekinslrameuten ï ORGELSI mimm mmmi Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post i ro I Afeonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regek a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Üroote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De ondergeteekenden allen Byoodbakkers alhier hebben besloten om den In KERSTDAG Z4TERDAG 26 DEG g een brood te balclcen noch te laten bezorgen doch VRIJDAGAVOND F n WILDENBURG I C ¥ 8CBAGEN A H Dl GROOT O VIS K OOSTRÜM J SLÜIJTEB P A LUITEN C VERGEER J SLEGT W O TA OEL A SLEGT J B BRÜIKMAN J L MIMPEN ii E BESZ LiilEN A Th Wlf PENBÜBG J BLOM J vi SOHAIK J BBEDIOS H J NOÜW J VONK GODDSCBË BROODFABRIEK H Z Dl VRIES J H BEGEER GsBK DERCKSEN G haagsUan J H CREBAS G J QOEDEWAGEN N M ENGELBREÜT A M SMIT fl VOIJK D y DIJK OOfDA MARKT D SAMSfM worden i7a2f af teden buit ngew oon lage prijzen Geen goedkoopere aanbieding geen Cadeaux er bij tm iMiiMifm op FIJN BRISTOL CARTON ia net Étui en 100 daarbij passende Enveloppen f 1 bedrukt met letter naar keuze BIJ A BRII KMAI ZOOI Lange Tiendeweg D 60 Gouda Telephoonnummer 82 Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden BeKL praclxtigr ot in grericlxt HEERENHllS met TlIN staande aan den KATTEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en pr cht gre Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiingr een prachtige Ganff met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel mgmeht aar de eischen des tijds Te bevragen LANÜE TIENDEWEG D 29 G id Druk vao A BRINKMAN en ZOSN Te Koop of te Huur aangeboden EKN HËËRËKHUIS staande un de WESTHAVEN Wyk B N U7 Te berragen Lange Xiendeweg D 29 Hat huis beyat baneden 3 Kamera mit Snite Kenken Kelder en Binnenplaats boven 3 Kamers en Zolder rerder allds netjes en doelmaiig ingericht alsmede ran Gas en Waterleiding voorzien Tevens boven en nedfn Pr v t met Sia5 ICTBOHOTOBiSCOE TANDHALSBANpJES WETTIO QEDSfONEHBD rj het gebruik daatvau gMcliiedt liet Jden krllgen der Kinderen ÜSNDER fMIKSTE PU 1 f Oi IO iGiul iei il i II I betaald lAni heif die bë yzec kan 4 I S B ter f WWf i scbrinen der nitstekende resnltftten viUs de Elejpniotorisohe Tandhitl$tiftii j s nielIUht z n Btt MenktU dint mMBuïabrikantmUEKI HOCTZ Wndt franco toegezonden alUem na oni at van postzegel ad 9S cent door ROpRRTHülTZ Mjmegi n Terkrdgbaar bj WOLFF dl ipo Weslha i9 Wederverkoopers gevraagd E CASSITO TANDARTS Gouda Turfmarkt MAANDAG DINSDAG DONDERDAG n ZATERDAG van 8 tot C uur WOENSDAG en VRIJDAG van 1 tot C uur ZONDAGS niet Een ware Schat voar de ongelnkkige slaobtoffers der Zelfbevlekking Onanie en gehe jne uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARli G HoUandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan da verschrikkel ke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bj hetVer lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzenduig van het bedr ook in postzegels en in Iken boekhandel in Bolland SEmSBEFOTTAHTEEE Hen wordt verzoclit op t MEBR te letten OIT HKT MiOAZUN ViS M RAVENSWAAY ZONEN QOBINCHEH Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van ot iwee n ten half en e n Sed on met vermelding van Nommer en Prfls voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geaarde orders aanbevelende J BREEBAABT VI EENIG DEPOT der fijnste Haagsche Beschuit OM m TE VULLEN j E k lv iiig Bo k i i d ii d Zaf jid rr c Vierde druk Prja 1 30 TREMPENAU S IT f A NS H BaË H UD N d oj Ze fo de ri ht Vierde druk i 1 I Prfls 2 Dal iloSfikTHtAL S Fr nscli z nd r M st x DE B S E M Tfl DE V R Z LF ND RRCHT I 19 brieven it 30 Cent I e wermn n evelMeiroemA y ever H T BllfiNKEN Hjingelo O isndt bovefistaandijadvertentie goed ingevAiOB met drie blauwe postzegels aan den Ujiever B T BLENKBfl te Hengelo 0 eS tMi ontvangt Iranco per post een boek met 20 rappige Voordraohten Stedelijke Gasfaliriek te GOUDA De prütl van het gas i 6 cent per U en voor Kookibestellen of Moioren 4 et Onder zekere voorwatfden worden peieaeten gratis aan de hoofdburs verbonden met 15 meter vrye leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgasmeters bedraagt de bnor 10 ceat per maand Bewoners van peroeelen van ten hoogate 2 25 per week kunnen wekelöks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoeatelleu enz tegen betaling van eenige centen par week in huur bekomen Slemppoeder BU WOLFF Co WESTUATMS 19 Wie zeker z n wu da Eclite 1 Elkel CacaO te ontvangen teeamei geetdd en na vele pnnfiieiüngen in den T han el gekomen onder d ne ni dea uitvinders Dr Mlohaeli Ter rdW L op do beste macliines in het vereldbe1 r Bmde étabbliaaement van Qebi StoUwarok te Keulen ImIm J pTQieIzieQy Bikel acao in vierkanten bmaen vi I Due EikeI C ao is mot melk fokeokt I eeno anmname gezond drank Toor dar I lökal iruik een i O ff t po5m TOor een kop ChooolaW Al 1 geneeakraohtige drank bij gevM 7 f diarrhee slechts met water te getemkra I Yerkrügbaar bij de voomaamilo H fi Apothekers en Vf Ko K pwsftn I TIM 0 0 99 ft 0 36 J VER GEER GO UDA Levert KOPLATTKN ARCHITRAVEN en LIJSTEN volgens op te geven profiel Het zagen van TOOGSTUKKEN ei verder alle zaagwerk wat tot het vak behoort Met en tonder levering van bont Zij die zich met 1 it B Januari op de G O ü D 8CHE COURANT abonneeren ïliontvangen de vóó dien tijd te 2 verschijnen Nummers GRATIS Wegens het KERSTFEESTzal Zaterdagavond geen nummerdezer Courant verschijnen i i Advertentiën en stukken voor I ons volgend nummer dat morgen avond verschijnt gelieve men zoo j vroegtijdig mogelijk in te zendeii BINNENLAND GOUDA 23 December 1897 2de Kentdag salIeD io bet Coacertgebouvr te A iQ tsrdim fragmenteD uit de opera de TeiBpeliersc worden gegSTeo Wy beriuDeren het publiek aan de ia oqs ifirig namnMf a pl Ui9 d erteDlMi Tan b h bakken Hoofdzaak ii daibet persoaeaj dftt 100 weioig vrg af ïs na io degelegeubeid 2 ook eeoa na paar dageo Zoodag te Tieren Qistereo had bet jaarlyksob examen plaate Tan de leerlingen der Stedelgke Muziekscbool Volgens gewoonte wordt dit examen io bet openbaar gebonden opdat onderi en voogden süh kunnen orertoigen ran de vorderingen def leerlingen by bet ander ondarwys Eyn de oade in de gelegenbeid tehnis di vordoringen ia te gaan b i unziek is dat niet mogelg k Een groot pnbliek was reeds by de MiddagUitToerÏDg tegenwoordig by de aTond uitToeriog was de laal te klein om allen te beratteo ten minste velen moesten riib met een staRnplaais terredcn slelleu Tan 1 oor trad de 1ste Zaogklasie op daarna de 3de bet was zeer aardig die kleinen de noten te booreo lazen en zingen tevens zelf de maat aangoTende Ook de gezongen liediH waren zeer goed ingeatndeerd Nadat dit bad plaats gehad l wameo een paar kleine jongens en een 9 iBrig meiaje ten tooneele die onder begeleiding Tan de piano enkele nummers op de Tiool speelden Het was Tooral een Inst dat kleine meisje te zien die iVoar kit antch 1 I Ik bad een petemoei en een voogd oq het noodlot had hen tot aan en vrouw gemaakt Lach niet waarde Wilhelm omdat ik dese herinneringen die ik u ep uw varsoek wil toezenden aanvang als gold het een vertelling van moeder de Gans Het is wcrkelükbeid volle werkelijkheid gij zutt het spoedig zien M Q voogd was een man van jaren bard en ruw mijn petemoei daarentegen jong lacht en schoon t was als een huwelgk uiaohan een valk en een daif Gelukkig droeg z het hart hoog en üer en daardoor boeteoids zg hem eenigszins ontzsg in zoodat hj haar niet te erg onder den duim durfde houden Ik woonde bij hen ia een somber kasteel in da ArdeoneB een oad ridderslot op een rots ge faonwd en met amaik gerestaureerd het zag er woest en bevallig tevena uit een arendanest in een myrtenbuaohje frAndré aei mija petemoei tegen mij op een morgen toen wg een poos zwggend naast elkander hadden gereden onder de boogo eiken van mgne boBSchen yAndré t wordt nu haast Juni en ge zijl tl twintig jaar t Wordt dus tyd myn jongen om sent te dvnkon oTer je gaan naar Engeland 900 handig de atrykstok hanteerde Do ouderwgzer dezer klasse de beer Atentz heeft voorwaar geen gemakkeiyke taak dit die kleine te loeren Het spplaue dat telken werd gebracht was welverdiend zoowel voor leerling als onüerwycer No 4 van bet programm voor klavier aolo werd eveneens zeer aardig weergegeven Dia twee joogebeereo speelden zonder toez chi buDoe party meesterlyk De 3de 4de en 5de Zangklasse Raven ook enkele liederen ten beste die den indrnk nog meer Terboogdeo dat bet onderwys aan de muziekschool zeer goed ia on door de teerlingen en ouders zeer op prys wordt gesteld Beloofde de middag aitroeriog reet de avonduitToerinf overtrof odzb Terwaohting Tal Tan jonge dames zongen met wa mte hunne partyeo de duetten werden eTenals de Terscbillande solo s flink en correct nitge oerd Bet kwam on voor dat wy hier geen examen by woonden maar eene uitToering waarop otets aan te merken valt Ook by dpzfl a v on d n it voering werden Terscbiliende solo s op iostramenten geboord die da laerliogen en onderwyzer tot eer verstrekken Het earbte en laatste gedeelte oitde jmphooie Militaire door da geheele orohest klasae werd flink vol en met veel goToei voorgedragen wy kannen niet anders zeggen tan dat wy OB niiaUkMid bg dii wMBsa at Bmas Tda t Dan heer Areotz hiervoor onzen dank gebracht Ue Spanische fantaisie Toor 2 klavieren 8 handen werd meesterlyk weergegeven de beer Bonman hiervoor onze hulde Na afloop betradde Voorzitter der Com misMe an Toezicht op de Stedelgke Motiekscboot de rethnvenheid au bedankte in welgekozen woorden bh onderwyzers voor ds vele moeite die zy ten behoeve van onze Muziekschool zich galroostoD Wy onderachryTen Tolgaarne deze woorden arena s die gesproken tegen den beer Kerp r wy hopen dat die bewaarheid mogen worden Volgens het pas Tertchenen Jaariraekje Toor 1898 der Geref Kerken in ons land bedraagt bet aantal geref predikanten 490 het aantal geref gemeenten 625 t aantal vacante gemeenten 210 Aan de Trye uoiversiteit waren met den oorsQS 1897 98 117 stadenten iogescbieren waarvan 87 in de godgeleerdheid an aan de theol school t Kampen 63 Gisteren avond hield de rereeoiging Ëxo8l tior te Stolwyk haar eersten Nutsavond A g Ik daoht nergeoB aan Terwijl ik naast haar galoppeerde dronk ik in volle teugen de vrge luolit io De friaohheid van deu morgen hot dichte gebladert waarin de dauwdroppels trilden het ijilpea van de vogels dis wegsobuilen ttn cben de takken de geheimzinnige atdte van het woud miasobien ook bet lied nat mijne jeugd zong io m a hart of de schoonheid mijner petemoei die in deze lente straalde dat alles had mg de ziel doordrongen van een gevoel van reine woelde Ik dacht aan aiete vik heb van morgen hernam zij toen ik niet antwoordde ik heb dezen morgen een brief gekregen van je nioht lady Clarencoy Ze rekent er op je op Claronoey castle te zien ser ze weer naar Londen gaat Hoe s t André I vervolgde zij lochendo om mgn verbaasd gezicht hob je je tong verloren Ik wiat waarlijk niet wat ik zeggen zou De herinnering aan die reeds voor laagan tgd vastgestelde reis deed mij eensklaps opschrikken uit een betooverende kalmte os tk kreeg er een benauwd gevoel door U verlaten I riep ik zoo ver weggaan heelemaal alleen tfOch die arme jongen 1 zei ze terwgl zij bare rozenlippeo tot een spottend lachje plooide Wat is h bedeesd geworden En w schaterden van lachen Inderdaad was mgn antwoord nog al zonderling want ik was vijf voet vier duim tang bad tamelgk goed gevnlde blonde knerels en naar t schgnt een zeker atrgdluatig air waarvan mijn petemoei mg trachtte te geneeen Nauwlijks zes maanden geleden had ik da Ueidelbargaohe akalemis Vfrlaten spreker trad op de heer H A Westbroek hoofd der 2e openbare school aldaar die eene novelle voordroeg Tan Weremens Brnning getiteld iDe Mottige en Kieioe Leen wbike voordracht met luid applaoa door de tairyke aanweiigen word begroet Ook de bedragen ran d b h D G de Koning en den spreker a ocbt o reel byval inoDgsten Te bal alf eindigde deze genotvolte eerale bgeenkomst Ata voorzitter van bet Leesgezelschap te Waddingaveen ter vervulling van de vacature ontstaan door bet bedanken van den beer K f d Torren Ji is gekozen de beer J C v d Torren In de plaats vnn den heer J C v d Torreu afdeelingB commissaris werd gekozen de heer A van Rooyeo Aaugezien het gezelschap leeft onder Koninklyk goedgekeorde statuten heeft het nieuwe be tuor bes oten io de eerste plaats over te gaan tot herziening ran het beslaande reronderdf reglement De landbouwer G Tan Dam te Waddingaveeo is reeds iu t bezit van 2 pasgeboren lammeren Fin de s è let zal men zeggen in Februari is pas de tyd In dit geval echter werkelykheid By bet eind van het jaar 1897 telt de GhriBtelökeNationale Werkmansbondc een totaal BA tal leden van 5961 rormende een 2t t aangesloten afdeelingen og eenige afdeeliugen zyo in wording De afdeeling iïotterdam telt 2134 leden Amsterdam 1141 sGravsnhage 490 Kampen 291 Wageningen 290 Utrecht 244 Dordrecht 201 Gonda 195 Meppel 123 Enschedé 120 SoheTeniogen 118 Schiedau 103 Middelburg 100 Harlingen89 Goes 82 Uitbuizermeeden 70 Scherpanseel G 65 Arnhem 36 Scburega Oudehorne 35 if üravenzande 34 Thans is te ScboonhoTun de toezegging ge daan voor bet benoodïgde kapitaal voor den aanleg Tan den Krimpener waard spoor weg zoodat de totstandkoming der spoorwegrerbioding met Gouds verzekerd is By kon best is herbenoemd met ingang van 1 Januari 1898 tot bnri emeester vau Ondewater R W Haantjes Dekker secretaris dier gemeente De Smte Kerstdag zal door de Amsterdamsche broodfabrieken en bakkers als een gewona Zaterdag worden bFScbonwdj Alleen door den feestdag prys te geven wai handhaving dar Zondagsrust mogelyk N Bakk Ct waar ik sinds mgn vgftiende jaar zonder opzioht als een vrij woelig student had geleefd zooals onder anderen bewezen kan worden door hot Ildtoekfn van een gedachten sabetbouw dien ik bad opgedaan in mgn zavende duel ten gevolge van welk duel ik de akademie had moeten verlaten ea in een tametijk treurigen toestand naar mgn voogd teritg gekeerd was iiSq moet niet bang zgn hernam sg Ër zgn geen wildemannen in Engeland en geen wolven ook Wij lachten nog harder Maar toen wg tot bedaren gekomen waren ging 7ij door op haar eerste gezegde Een huivering overviel mij en torwgl zg aprak zag ik haar zwijgend en ontroerd aan Ik word wezenlgk bang bij de gedaohte van iZoo ver en zoo alleen weg te moeten gaau Ik waa achroomvaltig geworden t waa mg alsof het alloen op dat plekje van de aarde dat binnen t bereik van haar blik lag licht was en alsof overal elders nacht heerschte v jjiBedenk mgn jongen vervolgde zg met dien veratandigen trek die zoo goed staat op haar jeugdig gelaat nbedenk dat het rijke raderlgke erfdeel dat je bg je meerderjarigheid te waohten slaat je ook groote plichten oplegt Je moet het leven en de wereld leeren kennen om te weten hoe je het geluk dat het lot je in de hand gegeven heett het best zult kunnen verspreiden De wereld en het levon Dat alles ken ik immers op mijn düifnpje fflk weet hot mijnheer baron von Orbaoh gg zgt een wgagosr en ge zoudt zelfs met uwe diploma s in den ukt üuonen dingen naar een leerstoel Maar Aan de brieven uit de Hofstad gericht aan de Arnb Ct c is het volgende ontleend Het scbynt bier wonderlyk te syn toegegaan met da schattiDg TOor de personeele belasting en zoo de helft maar wair is ran betgeeo wordt Torteld door de slachtoffers zelf en men elders er ook op de rawe manier die hier geTolgd obynt heeft ingehakt en na betigeeB daarover beden in de Tweede Kamer door Terscheidene afgevaardigden it geze d meen ik te mogen aannemen dat dit warkelyk het gsra is dan zal de belasting van den beer Sprengar ran Ëyk nadat eenmaal op alle reclames naar billgkbeid recht zal ayn gedaan nog ten slotte heel wat minder opbraogan dan de raillioenen dia ze nu reeds beneden bare ronrgangster is gebleven Bg den directeur der belastingen te Rotterdam moeten bergen van reclames uit de hofstad liggen waaroodar er zijn welker gegrondheid o by de keanisnemiug blykt en u de Traag op de lippen brengt wie dan loob de geleerden zyn geweest door wia soo door t wilde en l domme heen is getaxeerd en of die desknndige misfohieo oit Meerenberg ontboden waren De sobryver illustreert verder syoe beweringen met een voerbeeld van schat ter s aber ratie betreffanda eene TÜla te SoheTeniogen dat inderdaad nogal kras ia Ken zeer eigenaardig beslnit is uitgsTaardigd door den Keizer Tan Japan Deze oavereia beeft by proclamatie bekend gemaakt dat by niet tevreden was over de lengte syner onderdanen on over bun licb lamsbon r vergeleken by andere Tolken zyn de Japanneezen ook maar klein Daarom heeft by het volgende gedeoreteerd Ik gelist aan myn onderdanen zooveel mogelyk Tieescb te eten opdat ey dik kar en langer worden In de dezer dagen te Botttrdam gebonden jaarlykiohe algemeens vergaderiog van de Nederlaodscbe HaadelsreizigersTereeoiging bleek nit het jaarrerslag dat het getal leden op 1 December 1896 484 bedroeg 46 nieuwe traden toe en 10 vielen af zoodat het ledental steeg tot 520 Aan de erven van overleden leden werd i 5000 ain ongaralten op reis f 150 en aan verlies van betrekking f 645 uitgekeerd De kas die op 1 Dec 1896 f 71 696 70 bedroeg steeg tot f 76 889 58 De reserre TOor ongevallen bedraagt f 1649 92 Uit bel vrywilltg oodersteuningsfondt werd uitgekeerd f 393 10 Dal fond bedraagt tbini t 6632 75 Het aantal donateori bedroeg 352 met een bydrage ran f 3022 50 terwyl 15 nieuwe zyn toegetreden gij zelf hebt onlangs gezegd dat Karot de Vijfde beweerde dat iemand door het aanloeron eener nieuwe taal z n waarde als mensoh zgn verstand en zgn geeatkrsobt verdubbelde en zou h er niet hobben kunnen bgvoegoD dat wanneer iemand sich onder een ander volk begeeft en het goede daarvan in zich opneemt hg zgn burgerdeugd zal verdubbelen P Tot mgn schande moet ik bekennen dat ik wel hoorde dal mgne petemoei t it mg sprak maar dat ik niet luisterde iiair hare woorden Wg lietea onze paarden stappen ik bewonderde de bevallige lijnen van haar buigzame geatalte do ronding ran haar bals die uit sneeuw eu rozen gevormd soheen en die mij hermnerde aan liet sohooue rers van Virgilius waar bg ons Venua voorstelt zooala z j onder de gedann a en de kleeding eener jachtgodin verschgot aan haar zoon Eneas die op het Kartaagsohe strsnd schipbreuk geleden hseft Dixit et arertena rosea cerrioe refulait Toch gelijkt gravin Diana niet op de blonde Cypris maar zij is niet minder schoon Iedereen zou er eicb vnn kunnen overtuigen door in het paleia Pitti ie Florence haar portret te gaan zien dat daar in den catatogni waarom weet ik niet de Judith d Allori genoemd wordt Zg ia de Judith met al hare bekoorlgkhedon met al baar ernatlge en tevens zachte bevalligheid t It hetzelfde blanke voorhoofd bekroond met weelderig zwart haar het zgn dezelfde sehitterende en vochtige oogan omgeven door lange bruine wimpers die de ooglcien bedekken en de oogen zoo smachtend maken dat ze een gevalleo ongel aan t mijmeren zouden brengen Worit ttmlgd