Goudsche Courant, vrijdag 24 december 1897

1 October TUd van Greenwich Blrecte Spoorwegverbindingen metOOlbA Wlnlerdienst 1897 98 11 ia 11 Qi 1 Itt 1 C 1 A AS a R7 J 6 14 7 81 ll il 18 18 18 81 1 84 3 48 3 67 11 98 18 88 11 86 18 89 11 4S n 46 11 61 U 8 19 66 1 68 4 4 16 IIOTTSKDA U O O U D i 10 19 11 36 11 60 13 87 10 89 10 88 11 84 19 08 19 47 9 10 9 U 9 64 10 11 11 18 7 60 6 88 9 88 9 4710 18 10 80 11 88 6 61 7 86 8 8 40 88 6 88 7 l 7 46 8 i8 9 00 eODDl DENHAAS e 7 SU 80 9 16 9 86 10 14 11 16 19 16 18 18 1 87 8 46 4 49 6 86 6 64 8 11 7 84 7 68 8 SB 8 64 1 10 89 11 6 ÏU 7 488 48 19 40 8 04 10 18 E Z 7 68 8 61 18 61 8 16 10 81 7 8 07 9 08 1 06 8 8 10 88 H 8 18 9 08 9 48 9 E4 10 4411 4618 481 10 8 06 4 18 6 16 6 66 8 8 8 8 8 04 8 84 9 9 88 10 88 11 6 11 441 DIN H AA e SODO A Hm 6 46 7 80 7 48 8 81 9 46 10 1111 87 18 8 1 86 8 44 8 40 4 06 4 88 6 80 6 1 Voorb 6 69 10 17 1 41 4 8 8 18 Z Ze 6 6 10 8 1 66 4 68 6 80 Z r k6 17 10 48 8 06 6 04 6 89 Goud 6 a 7 488 189 0 10 1610 6411 67 18 609 17 8 14 4 084 88 8 16 6 60 6 84 7 68 8 819 07 18 19 10 67 1 00 1 68 0 8 17 4 S6 8 06 6 66 8 86 10 17 10 86 UtMobt 6 88 7 46 8 49 9 10 16 10 88 11 88 1 8 08 8 66 4 48 6 86 6 86 7 66 07 11 14 8 8 T IO 10 84 W rd n 6 68 8 06 10 88 11 66 4 16 7 18 8 8 10 11 8 46 8 84 4 7 18 8 48 10 41 0 deir tM 7 07 8 14 10 46 4 14 9 86 7 4 8 88 9 0 9 S9 10 6111 46 18 8 l 6 8 08 8 60 6 08 4 7 89 1 6 11 19 U I Soud 7 99 8 87 9 88 9 68 10 69 11 10 It ll 1 8 8 4 4 87 6 80 6 07 7 8 88 4 lO M 11 10 AMBTllDAM eOODA 8 1 A MBTS1DA M U u u A 7 06 l 1 4 6 46 4 48 l 7 1 ÏM il li fl 18 11 1 M AHSTBHBAH 18 10 4 U i 1 18 8 15 10 17 10 86 11 41 AfdMlingw sgD tbaos geTesiigd te Amiter éikxa s GrBTBDhage en Leeawardso 1 Id den afgeloopen zomer wasda Vereeoiging I ook TertegeDwoordigd op bet ioternalioiinal CODgre roor handelsreizigers te Braanel 1 Toi beataaralid werd beaoemd de heer I L Klok in de plaats rao den beer P J 1 van Beest zoodat bet beataor tham bestaat I uit de beeran J H Hillebraot voorzitter I A S Bear W J Seoo H vao Velzeo A C MeeussoD H J Belliog eo I L Klo Bij een taoboawer ood r LuDtereo werd 1 den laataten tgd berbaaldelijk diefstal gepleeg xoodsr dat meo zelfs bg geatreoge bewahiog j dag en oacht den dief ootdekkeD koo Alleen de diensihoda beweerde dea dief herfaaaldelgk te zien maar kwam rueo op haar bDl igeroep toesnetleD dao was bg plotseliog Terdweoeü Zelfs de politie bleek onmachtig het raada I op te losaeo Thans is het eifdelyic gelokt de daderes te ontdekken en wel in de dienstbode Ze werd neowkeorig nagegaan en op heete daad betrapt Voor d politie heeft zg volledig bekend De ontvreemde goederen we den verbrand ot door haar verborgen Men gelooft hiei met kleptomanie te doen te hebben Id het Medisch Weekblad schrgft dr j van der Spek in een opstel over de behande 1 ling VBD het behaarde hoofd o a Ieder veet dat eeo baar slechts een beperkten lerensdaar heeft Plncoa de geduldige baarwaaroemer deelt mee dat in normale omstandigfaedeo elk baar van het hoofd hoogatena 2 6 jaar bestaat dan uitvalt en door een nieuw wordt vervaogen Daarom vallen lederen j dag ettelgke haren uit ook tonder dat het hoofd kaler wordt Toch zgn er bg deze normale haarwiaseling altgd eenige baren d e een korter bestaan hebben gehad doch ban aantal bedraagt nooit meer dan een vierde Bg vroDweu is dit het gimakkelgliBt na e gaan dagelgka vallen ongeveer 50 60 haren uit aarian ruim drie vierden langer zgn dan 16 centimetera Bij oudere peraonen en bg veracbillende baarziekten ziet men nu diit dagelgka meer dan 50 60 haren uitratleo en dat bovendien het aantal korte haren ook relatief grooter is De baren blgveo niet alleen korter maar wo den ook door kortere en dunnere vervangen wal de beginneuae kaalheid verraadt c In normale omstandigheden segt dr v d S ia het hoofdsaak het hoofd rein te bonden De aecretieproduoten van de klieren de afgeiiooten epidermiscellen de stofdeeltjes ait de buitenwereld vormen sobilvera en korstjee die babooren verwgderd te worden Hiertoe i is bet voldoende eena io de 14 dagen loms 1 ia hei beter eenmaal in de week of ook we eenmaal in de maand het hoofd flink met water en zeep nit te waasclien Er dient op I gelet dat de zeepdeelen behoorlgk verwgderd worden door het naspoelen met een flmke boeveelheid water Qewoonlgk wordt aange raden met lanw water te wa scben eo met kond water na te spoelen tYroDwen moeten dan minatena een nur het haar oi laten hangen c De jary rechtbank van Bayreuth heeft dezer dagen drie doodvonnifsan uitgesproken over D echtpaar en eea dochter dia met onmeoKbelgke wreedheid den man der dochter badden vermoord 8 3S S 4S 8 4B 9 66 8 06 6 68 S OS 8 H 1 t 86 OnvitL 8 80 7 86 IfoimliMht 7 8 Hi ireikMk 7 8 0 pall ll tt rd 7 7 66 BottwtaB Opello Hiniweikerk UogrdHoht Sand 9 80 6 16 8 88 4 46 4 66 6 04 6 U 6 17 Mld 6 80 Oud 6 86 Wowdn 6 48 Ut kt 6 08 GOUDA 10 87 1 1 4 10 80 1 7 6 87 8 16 awld iait rdui 8 8t Reeds bg bet huwelgk op 10 October 1896 reea er ongenoegen tnascben den man en sgn aefaooDoadars omdat hg niet 12 000 Mk zooals deze verwacht hadden maar slechts 5000 Mk mede ten huwelgk bracht Voortdorand gaf dit reden tot twisten en in Oc van dit jaar teen de gemeenschap der goederen van de eohtgeoooten vaa kracht waa geworden vatten rader moeder en dochter het duivelachtig hesloit op om den man te vermoorden Den 9an November werd de afgrgaelgke daad volvoerd Terwgl de man matig lag te alapen sloop zgn schoonvader naar het bod en sneed hem met een pssceslepen alachteremes den hals 4por Het slachtoffiar a doodelgk getrofien maar kon nog naar de woonkamer vluchten Daar werd bg aangegrppan door zgn vroBw en zgn schoonmoeder diu hem op den grond wierpep en vaatbialden totdat de vader hem den haUslagader geheel doorgesneden bad Den volgenden morgen maaktao beide vrouwen groot rumoer en riepen zg onder een atortvl ed van tranen uit dat de ongetakklge zelfmoord bad gepleegd De are toedracht der zaak kwam rchter spoudig aan liet licht De drie soboldigen werden gevangen genomen en zgn ter dood veroordeeld In Schaffbausen is een merkwaardige atri d nitgebroken De directeur van het krankzionigengesbicht had rich over bet al te vroege luiden van de kerkklokken beklaagd omdat dit biD ertgk was vOor zgn patiënten De protestante kerken lieten daarop het loideo s morgeoa vroeg na Maar de katholieken betoogden dat het klokkenluiden een deel an hun godadionst ia en zg gingen er mee voort De directeur beklaagde zich na bij den gemeenteraad en deze verbood het klokkenluiden vóór s morgens zeven onr totdat hieromtrent een nieawe verordening zou zgn afgekondigd De katholieke geestelijkheid protesteerde hiertet en bg den kantonnalen raad en deze vernietigde het verbod van den gemeeuteraad met dien veratande dat het den Raad vrgstond eene BÏenwe verordening op kat luiden aamen te atellen waarin bet vroegere verbod natnorlgk kan worden opgenomen De gemeenteraad zal dezen weg volgen de geeafelykheid zal dan in hooger beroep gaan bg de Bondaregeering Men ia zeer benieuwd wat deze bealisum zal Tarwgl Zondag geheel Berlgn op de baen 1 was om zich op de de viering van het Kerstfeest in te richten vond dea avonds om ach areo in de Scholzendorferstrasse een trenrig liafdeadrama plaata Ëen jong paar had beslo ten dat Kerstfeest niet meer mee te vieren maar gemeenacbappelgk de eeowigheid in te gaan Da 21 jarige Walter Buckow die met d 16 jarige Gettrud Rampf verloofd waa leefd wat boven zgne krachten en de geldzorgen die hg zich hierdoor op den hals had gehaald hadden hem sn zyoe brnid levensmoede gemaakt Beiden waren wielrgdera en behoorden ook tot eene wielrgderavereenigiog waarvan Buc kow tevena president waa Backow dis in een gzerwareofabriek dienstbaar was had esnige oneerlgkheden begaan eu daar zolks Za terdag aan het Hcht was gekomen gaf lit Zondag aaaleiding tot den dnbbelen rietfmOord Dea middags om vier uren begaf Oertrod j Rumpf zich ttt haar bruidegom Deze haalde in de restauratie eerat nog een fiesch champagne Roederer carte blanche en onder be drinken van deze wgn waarbg een zilveren beker gebruikt werd die in de sport gewoooen waa werden de noodige voorbereidiogea tot den dood getroffen Daarna knielden beiden voor het bed nede en doodde Bruokow eeat zgn bruid met een acbot door den rechter slaap en bracht daarop zich zeWen een acbot in de rechterzgde van het hoofd toe Door de beide revolverschoten waren dehuisbewonera in beweging gekomen doch klop ten te vergeefs aan de gesloten deur Op be herhaald kloppen riep eiadelgk Backovd ikkan niet opendoen ik ben dood Toen iTdear opengebroken was vond men eene laatite i ilsbeschikkiog benerena de insignes van devereeniging en een opengeslagen gezangboekop tafel liggen en wat nog bet versohrikkeIgkste was Buckow geheel bg bezinning Hgbeeft in bet hospitaal eene volledige bekentenis afgelegd en he fl daarna bet bewnstzgoverloren Toer behoed van z n leven bestaatweinig kaos 9 68 9 47 10 18 7 61 8 96 JM 10 16 6 80 Hel departement Heereveen der Maat8ehappg tf t Not TBO t Algemeen t beeft Maandag jl in zgn rergadering met algemeene stemmen 1 de volgende motie aangenomen die ter kennis I van het hoofdbeatonr zal worden gebraoh I Hf t departemet Heerenveen kennis geaoaaen I hebbende van bet door de sMaatschappg to I Nat van t Algemeene uitgegeven gesebriftje I Waarom Igkverbranding verboden I apreekt er ign leedweien over nit dat bet I boofdbeataor gemeend haeft partg te moste I kiezen in een quaestie waaromtrent ook onde 1 de leden der Maatschappij oog zooveel verachi 1 lan gevoelen beatast I dat het dit gedaan heeft door de nttgave I van een geschrift dat niet gelezen kan worden 1 zonder e u gevoel van walging op te wakken I en dat dus aff acbeideu van den inhoud naa I da meening van het departement ook om de 1 vorm ongeschikt ia ot B onder bet volk verspreid I te worden I eü gaat over tot de orde van den dtg t I lo de Contemporary Review maakt Sir Wa 1 ter Beaant eenige belangwekkende opmerkinge I over het Leger des H ila Hg heeft he 1 maat3chappelgk werk dezer iesteUiug ernstig 1 onderzocht eo uagegaan welke nitslag deze 1 pogingen to opheffing an de gevallenen e 1 verlatenen tot dusver hebbeu gehad Naar 1 zgne meening bestaat er bgzondar groote 1 overeenkomat tosacbeo de Salvationisten eo ds 1 FrancÏBcanen van voorheen I Hunne roeping z t de ËngeUohe schrg 1 ver lis steeds dieper en dieper af te dalen 1 de ongetukkigsten de van alle hoop beroof I den te bereiken en op te balpen Op di I oogenblik ben ik ova tuigd dat eg allen be 1 wogen worden door het oprechtste me eigdenc I het zuiverste en wesenigkate medeoogeu voor 1 de oitgeworpeneo Zg dienen een stelse dat gegrond ia op persoonlgke toewgding 1 zelfverloochening warm gevoel en msDaoben 1 liefde lo geen andere instelling ter w reld 1 tindt men snik regelmaat en orde ala in 1 de hanbe Voor mg ia bet reeds vele jare I een toeuemend genot deze maatsehappg te I zien groeien zich ontwikkelen te zien nit I vinden acheppen overal waar menschlievend I arbeid noodig is Maar zg moeten arm blgven I Zg aaoeteo altgd arm blgven Dat is noodza I kelgk Vüoral ia de beer Beaaant ingenomen met 1 de Farm Colongc Dat deze inrichting te I Hadleich jaarlgks eau zuiver verlies oplevert I van 49 000 Iden vindt hij gcea betwaar Dit verlies wordt integendeel vele maten ver I jjfoed door hetgeen de maataobappg wint aa 1 mannen die geholpen gered zgn Zóó beschouwd wordt het verlies winst Besaaot drukt dia winat voor de kolonie te Hadleig zelfs ia cgfera nit f22 000 per jaar De ter tohitende onderdeelen van het Maat achappelgk Werk worden door Walter Beaant nagegaan De meeste bedenkingen zgn gemaakt 800 merkt hij op tegen de Shelters d nachtverblgven Dit deel van bet werk wordtvoortdurend aangeval en De reden daarvanligt z i in nagver op de groote vereeniging die zich over bet geheele land uitbreidt en depogingen der veracbillende kerkgeiintea om dezeer armen Ie herijken in de achadew stel Vooral de Kerk van Engeland besohoawt hetBeilsleger met afgonst en achterdocht Dekerk heeft een veroordeel tegen ieder die hetzelfde werk doet in een nieuwen trant alwgkende van haar eigene Zg beeft een afkeervan bet Heilaleger om dezelfde reden waaromde ongeweide geeatelgkbeid de Franciscanenbaatte De Sulv tionisten evenals de Franciscanen houden geen rekening met het paroohiebe atuar of den geeatelgke Het grootste werk dat ooit beproefd is to helpen der armen het I redden der misdadigers het hervormen betopneffen en beachaveu der verlorenen ia geor ganiaeerd wordt uitgevoerd breidt ziob mal toenemende macht over de geheele wer Id nit zonder de bulp of den raad of de leiding van i bisschop predikant of priester Dit is de reden waarom de kerk het Heïsleger wantrouwt en met nagver en afkeer bezig ziet Zal de Kerk ooit het HeilaleKsr in zich kunnen opnemen j Aangevangen H 4 6i 6 J1 8 1 4 10 8 88 4 41 4 60 4 87 6 04 6 10 cf o 3 4i 6 10 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 66 6 08 6 0 6 18 6 86 4 8 imitaidu G 8t osda 8 60 Dit is onmogelgk het enige en het beate wat de Kerk doen kan ie oprechter dan ig ftot aog toe deed hel belang en de beteekenii ar kennen van hst maatachappelgk werk dat onderao en is door den raerkwaardigsten man dien de geicbiedschrgvera der liefdadigheid tot daavsr beschreven hebben Want merkvraardig it Booth achrgft Beaant too de oeachnU digingen die tegen hem tga logebraoht waar xgu wegens zgo talen onbeschaamdheid eu haiohelarg en zoo zg niet waar zgo wegens zgn vasthoudendheid zgo doorietiiDgikracht zgo zwggen tegenover aanvallers Merkwaardiger is hg indien baaezen mocht worden dat zgn pogingen worden beitnurd door den oprechten wensob de gevallen op te helpen en de ongelnkkigen te verlichten het merkwaardigst indien bigken mocht dat bet door kam uitgevonden stelael bet broik baarate meest belovende en vroebtbaarate Is dat oeit is oitgedacbt of oolworpen Sir Walter Beaant ia door de nitkomsten van zgo onderzoek diep getroffen en vol bewondering voor de grootsche taak die het Leger dei Heits ia de moatscbappg verrold Staten Genéraal 2e K m Zitting van Woensdag 22 December De behandeling der Waterataatsbegrootiag werd voortgezet De heeren De Klerk Dobbelman en Smeeoge bestreden de opheflSsgder gkk interen te Ngmegen en te Breda ala ongeriefelgk voor de klein industrie ea nist leidende tot bezaioiging eo nadeelig voor gkambtenareo Minister Lelj betoogt dat het voorstel in het vervolg geleiOelgke nitbreiding wil en is bg voorbaai tegen den post voor herstal der beide kantoren De heer Dobbelmann stelde als amendement roor uit te trekken f 4250 voor het herstel dat verworpen wordt met 44 tegen 28 stemtasn De beer Nolens baloogt het nationale belang van ontginning der Limbargache steenkotenvelden fü een betere regeling der ifiijaoonceasiëa met varzekering der mgoarbeiders lagen ongelukken De heer Hartogb ondersteunde den weoscb der herziening der mgncoooeBsiewet welke de minister toeseide Op de vraag van don heer Bahloiann antwoordde de Minister dat spoedig bet ingetrokken ootwerp tot verzekering der werklieden tegen ongelukken weer zal worden ingediend De beer Pyttersan besprak den toestand der arbeiders in de luoifersfabrieken maatn elea tegen gedwongen winkelneting eu beperkiug van den bakkersarbeid De beer Haldt vro vertsgsDwoordiging vaa vroHwea en werkliedea indearbeidersinapèetie De Minister zeide maatregelen inzake de loei fersfabrieken toe hg is niet principieel tegea uitbreiding der arbeids inspectïe en zal bet bakkersbedrgf in de wet tegen overmatigen arbeid opnemen De heeren Malefgt Veegena en Hetdt bespraken de verbeteringen in dea poatdienst zooals de vermeerdering van brievenbatten en het aantal vrouwelgke postambtenaren wsutegen de mieiater geen bezwaar beeft Da heer Kajper heeft verlof gekregeu hg de begrooting voor de koloniëu terug te komen op de geldveratrekking voor de heidenscho ofterfeesteo in IndiS Hoofdstak IK werd ten slotte zonder hoofdelgke stemming goedgekeurd Daarna is het Hoofdstnk Koloniën apo ig afgehandeld hetgeen na het pas gehondea debat over Indie niet te verwo deren is 10 04 10 88 l 18 10 11 10 18 10 86 18 84 10 64 11 80 8 80 8 61 9 66 7 66 8 08 8 09 8 18 8 96 6 86 9 10 18 18 7 86 8 48 8 9 87 10 09 9 47 4 10 01 t 10 07 W 6 17 6 87 84 6 41 6 47 8 10 7 46 6 48 6 66 7 18 7 66 8 10 08 8 84 9 48 8 7 48 8 M 10 1010 81 10 0 10 84 10 64 7 4 SS H 10 Het amendement door den heer Vaa Kar nebeek en een en twintig andere Kamerleden 1 ingediend om op de begrooting eene som te I brengen voor de ontvangst van inlandacbe groeten en andere personen nit Nederlandsoh Indiè bg gelegenheid der inhuldiging van Q M de Koningin werd door den minister overgeaomen De bedoeling ia niet iemand ait te noodigen ook niet de reis en het verblijf van eenige categorie van Indisohe beaocI kers v3or s lands rekeniag te nemen lodieo er echter komen dan moet natnnrtgk aan hen gostvrgbeid bewezeu worden De miniater is hierover reeds met den goorerneur generaal in overleg getreden Het aanbod der Kamer maakt bem het baodeleu gemakkelgker De heer Van der Zwaag protesteerde Met hem stemden slechts 9 leden tegen Voor morgen is vaatgeateld dat er een uur vroeger begonnen en zoo noodig in den avond vergaderd zal worden Het laat zioh echter niet aaazien dat dit laatste noodig zal zgo Ds interpellatie van den heer Knjper over de verdeeling der gelden voor de Heideosohs feesten op Lombok is aaogehooden tot een nader te bepalen dag in afwachting van de inlichtingen die de regeeriog deswege nog uit ïndie verwacht Over de begrooting van Suriname ia zoo goed als geen over die van Curapao heele maal geen discoasie gevoerd Uitgezonderd de wet op de middelen en de kredietwet voor Marine is de Kamer nn met den begrootingsarbeid gereed Heden nog een ganscbe reeks meestal kleine wetten en bovendien de afschaffing van het uiivoerrecbt van suiker in Ned Indië en een aar daarmede verband houdende Tooratellen De kredietwet voor Marine komt heel op het eind Tegen Van Hattem de Graaf beklaagd ran brandstiohting op het tentoonateüingsterrein te Arnhem is door het O M bg de rechtbank aldaar acht jaar gevangenisstraf eëischt De verdediger mr van Gelein Vitringa roerde aan dat alle bewge ontbreekt dat de brand is gesticht en zelfs de aanwgzingen bskl nietjjals dader doen kennen Hg concludeerde tot vrgspraak Zgn verzoek om invrgheidstelhng vau beklaagde werd geweigerd Uitspraak 23 December Ter bevordering van eene geregelde bestelling der hg de aaniitaande jaarwiaaeling ter post komende stukken wordt wederom de gelegenheid opengesteld om brieven kaartjes eu f drukte nieuwjaarswenschen welke men op Januari a s aan de geadresaeerden wenscht te zien uitgereikt reeda van 23 December af ter post te bezorgen Om die stukken van de overige te onderscheiden behooren over de geheele lengte vanhet adres twee zich kruisende streepen getrokken te zgn Zg moeten uiterlgk 31 December te 12 uren2middag 3ter plaatse VBn bestemming zgn aangebracht Het publiek wordt zoowel in zgn eigen belang ala in dat van dendienst bgzonder aanbevolen van deze gelegenheid tot vroegere bezoiging bg de de jaar wisseling gebruik te maken Btct 0óof de Btsatwpóorweg maüitécbappg worden 1 Januari ook kilometerboekjes 3e klasse voor 5000 kilometers ingeroerd De prga dezer boekjes ia f 70 dua f 5 minder dan voor 5 boekjes voor 1000 K M de geldigheidsduur il één jaar de waarborgsom t 5 De afgifte dezer boekjes geschiedt voorloopig alecbts gedurende de maanden Januari Februari en Maart 1898 na afloop der drie maanden zal worden beslist of de ni iite zal worden gestaakt dan wel of daarmede ook na dien tgd ml worden voortgegaan U l Bttltenlandsch Overzichl De Hongaarsche delegatie nam een resolutie JUUt betreffisnde het doet dat ieder der beide landen draagt in de gemeenschappelijke uit ven en douaneootvangsten De Oosteurgkache delegatie heeft de voorstellen van de begrootiiigscommiÉfiie goedgekeurd en verworpen het Toorstel om de atemming over de wet aangaande de financiën en cuiuanerechten uit te stellen tot vaststelling vau gebruik en verdee lisg der financieele inkomsten en uitgaven De delegatie nam definitef de voorstellen der gemeenscbappelgke regeering aan De zitting werd daarop gesloten De Hongaarsche Kamer zette da behandeling van de voorloopige overeenkomst met Oostenrgk voort Baron BonfFy verwierp het voorstel vau den afgevaardigde Kossuth dat de invoering van een autonoom tolgebied op 1 Januari 1899 verlangt maar vereenigde zioh met het voorstel van den heer Lukacz De minister preaident erkent wèl het recht van Hougorge om een zelfstandig tolgebied in tTonnen maar roegde er bg dat een overeeng komst met Oostenrgk voordeeliger is iWe willen niet trachten een toestand in het leven te roepen die niet in overeenstemming is met de gemeenschappelgke belangen der monarchie Rustig en m alle stilte heeft Rnalsnd in Oott Atie in de laatste jaren zich het terrein toebereid Zelfbewust met een bepaald doel Toor oogen treedt het thana aldaar op Het heeft te Wladiwostok een haven geacbapen wiei Toortreffellgke inrichtingen den bezoeker in verbazing brengen doch de belangen die het meer naar het Zuiden heeft konden op den dnnr van dete haven nit reeds daarom niet m voldoende mate beschermd worden omdst zg in de wintermaanden steeds dichtTriest ten spgt van de werking der groote gabrekera Toen nn Rusland inzag dat het dichter bg Peking een geheel gavrije baven dringend noodig bod ten einde op een gegeven oogenblik te kunnen bandalen legde het op zesr diplomatieke rustige wgze de hand op Korea De tot Keiiera verheven Koning van ditschiereiland in in warkelgkheid niet veel andera dan eeo Ruaaisch onderdaan zgn andRossiich gebied en zoo de Rasaische regeering nog geen practiache gevolgen nit dit feittrok was zolka alleen omdat ze den tijd daartoenog niet aangebroken acbtte eo ook wijl zezich zooveel tegenover China ala Japan verplicht had om de algebeele onufbankelnkbeidvan bet aebiereiland te verzekeren zoolang de daar heerschende toestand niet veranderd werd 7 Tweemaal werden in datf laatsten tgd de Russiache belangen in Oost Azië ernstig bedreigd eerat door de poging van Engeland om zioh in 1S85 op Port Hamilton een eiland aan de Zuid ooatelgke pont van Kere gelegen te neateten en daarna door den eisch der Japanoeezen om na bua zegevierenden oorlog in het jaar 18t 5 Liauting bg het H k der Opgaande Zon in te tgven Beide keertn gelukte bet om het gevaar Inngs diplomatieken weg af te wenden Engeland ootroimde Port Hamiltoo na de atellige ver ekeriog van Ruslnnd dat bet nooit deze stelliog zou aunezeeren Ën de eisch van Japan werd weerstaan door bet gezamenlgk optreden van den Tweebond èn Doitscbland Tegen die drie dorst de Mikado zoolang sgo vloot nog jiiet voltooid wsa geen positie nemen Rualaod heelt das aan zgn Germaanschen bnnrmau groote verplichtingen eo de belooniog voor de benezen diensten ligt waaracbgatgk in het goedvinden van Ruslaud dat Duitschland de baai van Kiaataobau anue erde op het geacbikte oogeob ik Bieroaede ia blgkbaar de verdeeliog van bet Oostersche Polen begonnen Rualaod en Duitacüland komen weer voor ban portie op masr voor Ooateurgk in de plaata we denken hier aan de verdeeling van hst Eoropeesobe Polen treden nu Engeland Fraokrgk Japan en de Vereenigde Staten van Noord Amerika Dst kan nog ruzie genoeg geven mdien niet erger De Zwitseracbe republiek heefB een nieuwen Boudapreaideut voor het ja r 1898 is tot leider der Zwitseraobe staatkunde aangewezen de heer Eugeu Ruffy lid van den Bondaraad Rofify werd m 1854 in het kanton Waadt geboren en ia dus 43 jaar oud Hg atadeerde aao de hoogesohool te Liuaatioe en voltooide zgne stndiën aan Doitsche universiteiten Na eenigen tgd advocaat te zgo geweest rad lig in het begin van 1880 op ala politiek persoon Zgn vader was vroeger eveneens lid van den Bondaraad geweest en werd evenals thana de zoon tot President gekozen doch bg siierf voordat hg bet bewind had kunueu aaovaarden In 1882 werd Rnffj lid van den Grooteo Raad en van den Natiooalen Raad en weldra was hg voorzitter van beide colleges Voor vier jaren iü 1893 werd hg tot lid van den Bondsraad gekozeu en volgens den rooaier is het thans zgn beurt om ala Bonds president op te treden na een jaar onder bet preaidentschap vsn Deacher ats vice president te hsbbeo gefungeerd RuSj ia leider der radicale partg doch bg wordt door alle partgen eieuzeer geacht Ala beheerder van het departement van onderwga heeft bg de kostelooze veratrekking van leermiddelen op de lagere school ingevoerd en de academie van Lausanne tot den rang van universiteit verheven De Neoe Zürcher Ztg c roemt nog uflj s verdienste voor het aanleggen van nieuwe Alpenwegeo voor de voltooiing van de doorgraving vsD den Rgn en sgn bemoeiiogen voor het invoeren van een schoolstatistiek en voor de verbetering der volkstelling De meeste bladen wgden den nieuwen prerideüt hsrtelgke en van boogathting getuigende woorden Uit Jobaoneaborg verneemt de Times het gerecht dat Jooberl eo Schalk Burger onderbaodeleu om zioh een van beiden terug te trekken uit den verkiezingsstrgd Het rapport van de commissie tot herziening ran de Grondwet van den Oraoje Vrgstaat ia reracbenen De periode voor natoralisatie ia gesteld op 3 jaar in plaats van 5 een eed van trouw zal voldoende zgn zonder dat het noodig ia uitdrnkkelgk een national itfit af te zweren de bargers van Transvaal kunnen met den eed volslaan de Grondwet kan herzien worden op verzoek van 2000 bor rer daarna is een meerderheid van allestaataburgsis noodig voor een wgziging Hgbeid van drukpers wordt gewaarborgd De wetgevende vergadering van Natal beeft het voorstel tot inlgving an Zoeloeland goedgekeurd de eerste minister Bions is met eea afdeeling bereden politie naar Zoeloeland vertrokken om de plechtige inlijving te voltrekken Te Londen trekt men treurige gezichten ever da rekeningen van den oorlog in IndiS De Indiache aohatkist beeft het at zwaar te verantwoorden ten gevolge van den hongersnood en de pest en de lange duur van den opstand gaat baar krachten te boven VolgenadetËconomtktc zal de kanaelier der achatkist sir Michoel HioksBeach zioh genoodzaakt zien aan het Parlement te verzoeken een onderateoniog van de Indische achatkist uit d Britscbe iokomsten Da opatand heeft na raedi sei milli oen pd at gekost en men raamt den financieelen ttsnn dien de kolonie van het moederland moet vragen ten minste op drie millioea Minder eroetig dan de opatand in Indië maar toch ook reeds va vrg I ngeo duur is de op tand ven M Baruk in Uganda waarvan meii JD den laatsten tijd weii heeft gehoord Uit de laatste te Zanzibar ontvangen berichten b gkt dat de tegenatand der oproerliuRen nog niet geheet gebroken ia Het fort Lokaa is oog in hsn handen Majoor Macdonald houdt bet ingeiloten en beeft een aanval laten doen door zijn inlandache troepen Maar deze werden tprnageslagen hoewel de bezetting zwnre verliezen leed In een reeks scbsrmntoolingen hebben de opstandelingen 150 dooden waaronder hon aanvoerder M Bsruk verloren PRACH TIGE SORTEERING jy iNTEB flANDSCHOENEN voor Dames en Heeren A VWpOS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Tetephoan X0 39 Beurs van Amsterdam sloikrs V 98 92 DECEMBER VrkrS EDlujND Oerl Ne W S Si J i ilito lilo dilo S 98 dito ihlo dito 8 98 Uo l0 a Obl Q u ll 1881 88 4 lOÏ Italib luschryving 1862 81 6 9 8 y 11 63 Ooattn Obl mpapmr 1888 6 86 lcdito m zil er 1868 6 84 Portugal Obl mot coupon 3 dito tioket 3 19 ii 98 RliiHiND Geo löenian sotic 1 21 üflc lö ni g serie C 24 337 100 51 616 I 4 O i 101 T 123 I 101 199 186 i 4 91 98 184 100 80 81 nu 106 sou 22 lOO ii IS 147 93 BI üuii Af R p T ol l 1898 5 101 Mïxico Obl Bail S li 1890 6 VsNBzuELA O tl 4oubep 1881 AvsTBBDAH Obllfflitiea 1895 8 RoinaDAH Sted loen 1394 8 NtD N Aft Uaudel v end Arend b Tub Mg Oortilioaleii DohUuitfDhRppü dito Arn Hypotheekb pnedbr 4 Cult My der Vorsten und s Oi Uypoiheekb pasdbr l i ederlaudscliB bank aaod Nad lldadelmaatsoh dito N W i Pao Hyp b paudbr S ft tt Hypotheekb pandbr 3 l lr Hypitheekb dilo 81 OoBTKNtt Uost Hong bank aand ÜDSL llypothtiiekbauk pandb 4 AUBRIKA Equt hypoth pandb ö 68 103 lOl 100 160 139 ll i 100 63 102 13 l i 108 78 122 no 32V 61 v 194 99V lOB V 106 102V 105 11 120 8 116V Maiw L i Pr Lieu eert 6 nta HoU IJ Spoor Vlij aan 1 Mg tot Ëipl 1 3t Spw aand Neii nd Spoortregm aand Ned Zuid Air Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 b TAUlSpaorwl 1887 89 A F obl 3 Zuid ltal pi g A H obl 8 Polen7 Warsohau V eeiien aand 4 Ru9L Jr Ruil Sp i Mij obl 4 Baltisi ho dito aand Faalowa dito aand 5 Iwang Dombr dit aan I 6 Knrsk li Aaow Sp kap obl 4 dilo dito oblig 4 11 15 Ambrika Cent Par 8p Mg obl 6 Chic h forth W pr C aand dito dito W n St l etor obl 7 OeaverSi Rio Gr Spm rert v a Illinois Central obl in goud 4 l Ouisv Va8hnl iOert v aaiid Metico N Bpw Mg Ie hyp o 6 Miss Kansas v 4pot prof aand N Tork Ontsaioft West aand dito Penn Obio oblig 6 Oregon Calif 1 e hyp in goud G St Paul Mmn Manit obl 7 Un Pac oofi n oblig 6 dito dito Uno Col lo hyp O 6 Canada Can 8outh Cert r aand Vï C Eallw fcNa lo h d e O Amaterd Omnibus Mg aand Rotteld Trama eg Maats aand Ned Stad Amsterdam aand 3 Stad Rolterdao aan 3 Bbloib atad Antwerpen 18 7 ÏVj Stad Brussel 1886 HoNO Theiss ReguUr Geseltsch 4 OoBTBNB Staatsleeniag 1860 3 K K Ooit B Cr 1880 3 Span Stad Madrid 3 1868 N D Ter Bet Hvp Spobl eert HARS TBE RICHTEII QOUda 23 Deeember 1897 Granen met voldoenden aanvoer in tfén doen Tarwe Jarige Zeeuws è Nieuwe dito 8 S0 1 8 75 Mindere dito 8 10 i 8 0 Afwijkende 7 50 il 7 75 Polder 7 60 4 8 11 Z Rogge 6 50 il 5 76 Polder B 4 5 JB buitenlandsohe per 70 kilogram 4 60 i f 4 60 Gerst Winter 4 60 i B 20 Zomer 4 25 4 4 90 Chevallier 6 60 4 6 2B Utrer per heet S 60 4 8 t per 100 kilo 6 B0 a 7 t6 Henaepzaad lulaudseb J 4 7 26 BuiteDlaudsche ƒ 6 60 4 6 71 Kaw riejaad 6 60 4 7 60 Karweiiaad 4 per 60 Kilo Kooliaad nieuw il Erwten Kookerwton 7 26 4 ƒ 8 2B Niet kokende ƒ 8 4 10 Buitenlandsohe Yoererwten per 80 Kilo ƒ ij Bruiiie booneo 7 a f 4 f Duiveabo Paardenboonen 6 76 a 6 90 Bonte Amorikaansolie 6 10 4 6 20 ƒ e 4 6 26 Poianiau 6 10 hf 1 Inlaudsche oiestiug u Vebuabkt MelkvM weinig aaavoer handel en prijsen rodel Vette varkens goede aanvoer kan del vrij wel 18 4 20 et per half KS Biggen voor Engeland redel aanvoer handel vlug 17 4 19 Dtper half KO Magere biggen goede aanvoer Bkndel matig ƒ 0 90 4 1 40 per week Vette ohapen goede aanvoer handel matig 12 4 24 Zuig Lammeren red aanvoer handel vlug a Nuchtere kalven eenige aanvoer handel vrg wel 6 4 10 FokkaWepen 8 4 10 Graskalveren goede aanvoer handel matig 1 1 Aangevoerd 85 partijen kaas Handel vrij s lo lual 24 4 26 2e qaal 21 a 23 Zwaardere hooger m prijs NoordHollandsche ƒ 38 a 27 Boter redel aanvoer handel matig Goebotor ƒ 1 10 4 1 80 Weiboter 96 4 1 0B p Kilo Burgsrl ke Stand GEBOBKN 19 Deo Leonora Herraina oiiders J C J Abel man en W de Vos t IJohaones oodere S Tak en Q Hea Hieke ClaaioB ondera H Haaaiog en M de Vries Elendrikna Theodoras ondera H mn Loon en £ K de oes 23 JacobosBendrikas oudere F A van der Hooft en C van Drielen GEHUWD 22 Dec J Dortlaod en J T n der Hej B H Coolt en U lao Veen M Bloot en U Bupke ADVERTENTIEN De ondergeteekende betoigt zgn hartelgken dank voor de veetrnidige blgken van belangstelling die by mocht ondervinden by het overlydeH zgi er geliefde Echtgenoota ANTOINETTA J08KPHINA HAZELHOFP G DU PAIN Gemeente bode Haastrecht 24 Dec 1897 1 k ill s Eikel €acao Aantievolen door Hll Genees en iJehelkuudlïen Bekroond inet eondenen Zllreren medailles roed iaam V rertterkena I enMangenaam van Smaak Met melk gekookt zeer aan te bevelen voor dageHJItaeh K A i gebruik bg kinderen zwakke personen en klierachtige gestellen Fabriehmeri Met wuter toebereid is ly als geneeskrachtige drank uitstekend by diarrbee ook voor zuigelingen en kleine kinderen De Echte ElkelCacao van KBABPELIMS HOLM is al m verkriitgbaar in nerkaiUa bussen an een Kilogr l rO j Kgr ii 000 en Kgr i O SO voorzien van Ëtiquet waarop nerenstaand fabrieksmerk ea handteekening van de fabrikanten KRAEPBLIEN HOLM HofleTeraDClera Zeist J VE RGEER G OODA Levert KOPLATTKN AKCHITBAVEN en LIJSTEN volgens op te geven proflei Het zagen van TOÜGSTÜKKEN en verder alle zaagwerk wat tot het vak behoort Met en zonder levering van hout Kliniek en Polikliniek OHSTETHME en GUMMBeoiMOll voor Spreekaren dagelyks van 12 2 n Gratis Spreekuren Maandag Wotntdag n Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 r A EVIi QtnMtht4T Vin Uur L