Goudsche Courant, vrijdag 24 december 1897

36ste Jaargang Maandag t7 December J897 No T463 De meest uitgebreide l§iorteerliig SCHAATSEN waaronder de Echte FRIBSCBE WADOINXÏEBÜ S MODEL de MULTIPLEX CLMBAATSEJl I en een grooU menigte andeie MODELLEN alle uit de beste Fabrieken Qroote voorraad MONTEEBING vindt men by JAN ROND iMuge firoenenOaal M 3 ti O V O SPECIALITEIT in STAALWAREN GEREEDSCHAPPEN EN GEREEDSCHAPDOOZEN Flguarsaag en Kerfsnijbenoodigdheden NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 q k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 AfjBonderlflke Nommers VU F CENTEN ADVERTEHTIEN worden geplaafat van 1 5 regals a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd XLIe Jaargang Van DE BAZAR Dames Modegids u t j nAMFS en KINDERMODES benevens HANDWËBKPATRONBN bevattende D A ME S e K N g jjgjjjj j MDMMEB In ieder toltfï mwarte pnlen mt aekr ntek feiMlef enz en ie Uigave J der gekl pUlea met 8 uüpatr en S groote gtkaipte pair Per 18 ar l SS p po t I IS So U d Ie uitg m t daarenboven g leurd pUlen U6 1 3 Is e j 8 b h l Bono 1 gek p tr n k U7 18 v pan ffnVlenrd traaie handwtrkpatroon r 0 s w PROEFNUMMER EN PROM ALOM g v va a B B LiK AK3 va Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden HEEREOTIS mei TUIN staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon ZoWei Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeung een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Wateileiding en geheel mgenchtnaar de eischen des tijds Te bevragen LAl GE TlKMliBWEG D 29 7 a ©®®©©®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® Geen goedkoopere aanbieding geen Cadeaux er bij tm lAiiiiiitiis op FIJN BRISTOL CARTON in net Étui en 100 daarbij pasaeade Enveloppe f I bedrukt met letter naar keuze BU Lange Tiendeweg D 60 Gouda Telephoom ummer 82 N B Als bewijs van echtheid i oaohet en kurk steeds voorEÏen ran dea na m der Firraa P HOPPE i B j m WM I Marthanil Tailleur f hmBiQ Buurt 10 r TISSOT Co Bordeaux Jtotterdam f 1 40 per liter in Terzegelde bemande fiesch van 5 en 2 Va liter voorzien van het attest van Dr P Jt van Hamel Boos Proefflesch 1 30 Verkrflgbaar bj J H ROODE OOUDA tConinltHJk Machinate Fabriek DE HONIQBLOBMi v n H van Scbaik Co geveatigd te ê GravenTiOf e HepplerHraat 9 en O nabg de Begentesselaao van Z M den KONIMG van BELGIË Indien gijhoeatt gebroikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DroivenBorat Honig Bitroct IsK ELI A ISTTIIE FLACONS van 40 Cts 70 Cta en ƒ 1 verkrflgbaar hy Firma WOLFF Co Westhaven 198 Otuda E H viN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOÜMAN Moordrecht J C BATELAND Soihop B T WIJK Oudeaairr M KOLKMAN Waddinxvem EL5B0M0T0RlSCB7TiDeAlSBANDJBS I WBTria GBDBPONBRRD f Bil ket icebruik daarvan geschiedt het kt Jdm krC der Kloderen ZOSDEB iDE MINSTE PIJN f 10 000 euldeu wordt betaald aan hem die bewjJMn kan dat de bij mfl ter inzage liggende getuigschriften der oitstekende resultaten van de Electromolorische Tandhslsbandjes niet echt zün Mm UtU op den mam vanden f ahrikantmmtn HOLTZ a Wordt franco toegezonden alleen no ontvanget van postzegel ad 95 cent door ROBERT HOLTZ MUmegeD TerkrIJybaar bij WOLFF Co Westhaven 198 Wederverkoopers gevraagd I I i Wederverkoopers gevraagd L J SON Tandarts Utrecht Spreekuur des DONDEpDAOS van 9 S nur in hel Hotel DE PAUW ürooteraarkt te GOUDA OM ii TE VUL LEN TRBMPENAU S E k l7 iid g Bo kli ud ii d r Z lf nd rr c t Vierde druk Prfls 1 30 TREMPENAU S IT L A NS H B E Ü UD N d or Ze fo de ri ht Vierde druk Prijs 2 Da ROSENTHAL S Pr nscli z nd r M st r DE B S E M TH DE V E Z LF ND RRCHT 15 brieven a 30 Cent De werken xijn wereldberoemA Uitgever B T BLENKEN Hengelo O Zendt bovenstaande advertentie goed ingevuld met drie blauwe postzegels aan den Uitgever B T SLENKEN te Hengelo 0 ei u ontvangt franco per post een boek met 20 grappige Voordrachten FEANSCHE STOOMYERVEEIJ VS okemisohe Wasscliery VAN H Ol PE HElMEB 19 Kruiskade Rotterdam Gebrevetei rii iloor Z M den Koning der Belgen HoofddepM voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Hoerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom n va pluche mantels veeren bont enz £ 0 Pte P D IKE GD DE t m SCHIEDAMMER GEUEVER Merkt NiaHTCAP M Verkrijgbaar bB Jz öouda Druk van A BBINKMA N en ZOON PEETER8 Stedelpe Gasfabriek t e GOUDA De prüs van het gas is 6 cent per M eo voor Kooktoestellen of Motoren 4 et Onder zekere voorwaarden worden peicaelen gratis aan de hoofdbnis verbonden met 15 meter vrije leiding acht r den gasmeter Voor 3 en 5 licbtgasmeters bedraagt de huur 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelaks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in hour bekomen VAN BlOMMESTEIN S INKT is fonderVifrfeliik cle BESTE en volkomen ONSCHAD UJK APELDOORN HOLLAfJD E CASSrTO TANDAUTS Gouda Turfmarkt SPBeMKUBXy Maandag dinsdag dondebdaq an ZATERDAG van 8 tot t nur woensdag en VRIJDAG van ltot nar ZONDAGS niet Bekrotfad TeatoonJ tAlUngSohaeotDftkery I a Hage Aug iSm t emd 8obo Q Appr talir Lipuin Satin eni lyo d ïiwti middaiui Toor bet sondar moute keurig poetien vftD ftlle twt rt en kldnrtf olioBnwark VerkrjybaM by winkeUera iu Bohoenwetk Ualtui terien DrogeryoD ene Uen leito oed op DMim en fftbriskBrnark AgentW Svilemtnn Ambam W g Mtra t 100 10 r IJ li K U Airab Telead Slotema ker Co Te Koop of te Huur aangeboden MM HËËKËNflllIl staande aan de WESTHAVEN Wflk B N U7 Te bevragen Lange Xiendsuieg X SO Het hni bevat beneden 3 Kamers mat SuiteKeuken Kelder en Binnenplaats hoven SKamers en Zoldsr vorder lies netjes en doelimatig ingericht alsmede van Ga en Wateteiding voorzien Tevens boven en benedenPrivaat met Waterleiding StoUwerokfseliA BorstbonlïOilB C rioeetd na voonchnft rm aenj Universitats Prot Gehm H 4 Dr HariSM B mii hebben sedwt GO Jaren ak verzachtend aUdel tegen hoeetal heeechheid en aandoening der ademingsorganeo nitateekande diensten hewesen B j poedigo afmeseliog van warme en koude lucht is t bgionder aanberdeoowardig een bonbon t gelnmiken Verpakking Oeele lekje i 25 e i Alom verkrijgbaar jjjjj t ga k ly utcpoeUmldd lvoarH tf mvootalduntienKliiiltrichoonwWt UdeApprttwiivanC M Wsrilw erllB aealli Stp I M l i e fUi op naam m fabriekamaöt iKSn mw i aH a Dit No bestaat uit twee bladen EEHSTE BLAD BINNENLAND GOUDA 24 December 1897 VBROADERING van dbn GEMEENTERAAD op Dinidag28 December 1897 ft namiddags teD hflll twee ure AftQ de orde De benoemiog T n twee lödeü en een baiteogewooo lid vftP het stembureau oor de verkiezing vao twee ledeo aD den Semeenteterud iD het eerste diatn ct De roorEieDÏDK in vacatufea to de Besturen der Stedelgke Instelliuneo van Weldadigheid en in andere Coltegiën en Conimissiën voor ï erschilïeode lorichtiDReo der Geme nte Hei Tootaiel betreffiande den erkojp aati Je proiincia Zaid HoUand van twee p rceelijes vreg en kade toebehoorende aan het Rgk en de gfmeenle Gouda ten dieaile vao de verbetering der Gouwevaart Het voorstel tot nadere regeling der bezoldiging an de oudeiwüzeres in de handwerken aao de Tuescbeoscbool Mej M W Kruisheer Het soofstel tot verburing vau de zoogenaamde Kandeelateeg aa i de firma K Jonker BTZoiifn Het voorstel tot het verleeneo van nitpad op bei pUntkoen voor drie door den heer H J Nederborst te bonwen buizen De ontwerp verordeniDgen op d beffiog eo lavordenig eeiier plaatselyhe directe belasÜDg naar het inkomen Het preadvies op bf t verzoek vau verschillende besturen tot opneming van bfpaliogen betreffende miuimumloou en maximum arbeida tyd in de bestekken der gemeente Oonderdag 30 Deoember 1897 des avonds i Dur zat door den Heer J van der Riofi in de Yolksteeizaal in ds Korte Noodgodsteeg wordvo voorgedragen kOoza Schutter c door Conrad tod Liede en Een Hnwflgksaanzoekc Toegang vig voor leden der Volksteeszaal douatear en leden van het Nut Andere penooen 5 cent Giiteren avond werd een vergadering gehouden van de leden van bet dep Gouda der Maatoobappy tot Not van t Algemeen in de Volks leeszaal Goedgekeord werden bet rapport Tan den Penningmeestsr en de voorsteltPD voor de AlgemeeOB Vergadering Tot bpsiiiurNlïd FElULLETOl BKAvm hmm A mw fi FratucA ï t Is dezelfde warme en melkaohtise tint als bet bloemenblad van een witte oamelia Als men haar loopeo Kiet denkt men aan een jonge godio dwalend in de heilige bossoben Zij is jaist drie zomers ouder dan ik toen ik op m n dertiende jaar mjjne moeder verloor was zij pas getrouwd met den voogd aan wieD werd opgedragen mij tot zich te nemen en haar zachte glimlach troostte mij iu mijae in rouw gebuide kindsheid Welnu vroeg zjj koe heb ik geredeneerd F Met diepe wijsheid fBa wat maak je er uit op Niets dan dat ik heel ver weg zal zijn en her alleen De diepe zuobt die ik by deze woorden slaakte deed haar omzien en te gelijk den blik dien ik op haar schouders gevestigd hield opmerkende en verkeerd uitleggende riep zeeenigszins verward uit Je bent een eogepaste spotvogel mijnbeer miga petekind je maakt er je zeker vroolijk over dat m n haar niet goed zit1 tintegendaal ik vind dat het zoo n beetje in de war allerlterst staat iFoeil kwam ze mg met haar kwarwati dieigende Wij reden ia galop voort t sg aeoriede een Itali werd gekozen de benr L D Keus en toi lede in het Bestuur der Volksteeszaal de bh G B Lutias van Goor en H A C Biinkman Blgkens advertentie in dit nummer zal op 9 Jaaoari e k weder opgevoerd worden bet WeihoRcbts Oratoriom enz dat voor een tien tal jaren zich in een zoo groot betotk mocht verhengen De Directie in banden zgnde van de Heeren Mart J Boomao Koo tn P J Berteli Tableaux kan er geen twyfel bestaan aan de goede itioering van de moziekwerken en de Bchoooe beetdeogioepen Velen zullen zich zeker nog met genoegen de llefelyke muziek en de prschtiga tableanx herinnerea die deze uitvoering zoo aantrekkel k maken en eene ke nismaking daa mede willen vernieuwen Daar de leiding dezer uitvoerinij weder in handen is van een comité dat reeds m era a leo bet batig saldo van uitvoeringen ten bat der Liefdadigheid deed komen vertrouwen wy gaarne dat het publiek van Good en omstreken niet in gebreke zal blijven plaatskaarten voor de uitvoering aan te vragen en dsardoor weder bet aangename met de weldadi bRid hand aan hand doen gaan De vereenigiug cArmeuzorg herinnert r aan dat zg bare werkzaamheden heeft aaogevaugen Armen die begeerec dat naar bun toestaDd onderzoek gedaan wordt opdat zy soo daar termen voorzyn zouden geholpen worden bebben zich aan te melden bg den he r A W Roes Peperstraat Eiken werkdag beetaai daartoe van 10 12 uur des voormiddags gelegenheid Zy moeten daarby overleggen a een scbriftelyke aanbeveling van een der leden dor vereenigiiig Armenzorg b ban joist adres Gistoren slaagde te Utrecht voor het pract apothekers examen de beer C J M van den Qraak te Schoonhoven Van bevoegde zyde wordt medegedeeld dat het beriobt dat toezegging gedaan ii voor bet benoodigde kapitaal van den Krimpecerwaardspoorweg te Scbooohoven onjuist is Wegens z c benoeming tot wethouder te Rotterdam beeft de heer Hiotzen zyn ontslag genomeu als lid der Tweede Kamer Men scbryft ons ait Haastrecht De toestand van het orgel in dea Proiaitantenhond was van dien aard dat een nieow aansch ir ik verloor mg in gedachten oor het eerst gedurende dien zomerraorgea bij mij ontplooid Toen wij het bosob uitkwamen wist ik dat ik mijne pelecDoei zoo Hef had dat bet mij onmogelijk zou lyn gescheiden van baar te leven Helaas Wilhelm op het oogeoblik waarin ik deze regels schrijf zit Ik reeds sedert een jaar opgesloten in hst kraokzinnigsngestioht van dokter Schnltz te Karlsruhe Ik waoht haar aog altgd eo zij komt niet zij vergeet mij I Neen zij is dood even als ik en meo wil het raij niet zeggen uit vrees dat ik baar zat gaan opzoeken jtQ ziet het mgn vriend ik volg don raad diea gg ig gegeven hebt Ik zoek afleiding ik traobt de lange uren mijner gevangenschap td korten door den roman van mgn leven voor i te sohrgven Ik zend n zoo mü gausche ziel Zij is loob van geen nut meer voor mgn lichaam dat gevangen eu ontpoedigd is Intuisoben trilt dat ontzielde lichaam toch nog bg het verhaal van t geen er voorgevallen is in de twee js en die verliepen sinds ik u verliet tk schep er zelfs een bitterisodte weelde in om mgn arme gestorvor vreugden weer op te wekken Onder den gouden staf der herinnering staan zij op en dansen om mg heen bleek als een zwtrm elfen spelende in het maanlicht te midden van uw Oermaansche wouden Ik staar haar lussoheu mijn half gesloten oogleden aan en boud mjjn edem in ui vrees van haar te verjagen Met eens van baar ben ik bgzonder ingenomeo zg draagt e n krans van korenbloemen met groote roode papavers er ttusohen ik houd van naar omdat zg mg nu en dan het lied der hoop zoobtkens voorzingt dat lied is sohoon maar ik kan het u niet wedargaven □ oodig was ï oodra bet eerelid der afdeeling mevr de wed Le Fèvre de Moutigny dit varnam achtte HEd het zeer gepast een nieuw froQtorgel aau de aldeeling ten geschenke te getwi bg gel enbeid van het 20jarig bestaan der afdeeling VToenddagavond werd dit mgewyd Na een welkomstgroet ter eere van da schenkster gaf de Voorzitter Ds J C Pool een kort overzicht van de geicbiedeois dezer afdoeling Daarna gaf de beer H C van Grietboisen eenige nummers orgelmoziek die uitstekend werden gespeeld en waardoor het zeer talryke publiek kon vernemen welke tonen het nieuwe orgel voortbraobt Het zangkoor gaf eenige aummers ten gehoore waaruit bleek dat nok die vereenigiog vooruitging De voorzitter nam by bet ein4e nog eens het woord bedankte den beer Mnotendam voor de flinke leiding vao zyn zangkoor den heer van Grietboisen voor de prachtige moziek die zoo schoon was uitgevoerd en waardoor de goede eigenschappen van betl orgel zo fiiuk uitkwamen en de heeren Gsbry van Gouda als makers van dit orgel Deze eersteling toonde dat zy alle aanbeveling verdienden De heer Le Fèvre de Montigny van Hitleger berg bedankte namens desebenkster voor de HEd toegesproken woorden en hoopte dat bet nieuwe orgel lange jaren veel zal mogen bydrsgen tot meerdere slichtin en opluistering der vergaderingen en samenkomsten ift at gebouw De WelEdet Zeer Gel beer A nutgera van dt r Loeff predik iot te s Hertogeoboscb sprak nog eenige hartetyke woorden tot de vete aanwezigen ZEd was ook tegenwoordig geweest by de viering van het iujnng heBtaao eo daaf uuu t u w wïjieu zijn vader medeo i rich ter geweest van deze afdeeling Na het zingeu van Gezang 180 ging bet publiek dankbaar en voldaan buis waarts het was door de schenkster op ruime en overvloedige wyze in de pauze onthaald op gebak warmen wyy bier of chocotaad De avüod van 22 December zal by al da ledeo der afdeeling Ernst en Vryheidc lang iu dankbare berïoneriog blyven Omtrent de geldigheid van retourkaarleii op de Staatsapoorwegen met ingang van 1 Jan a reeds kortelyk bericht kan alsnog het volgende worden medegedeeld Met ingang van dien datum zyn de rttour kaarten lo in bmoenverkeer S B N B S 2o iu verkeer uiet de op Doitscb grondgebied gelegen 8 8 stations inclaiief Kleef 3o in verkoer tuaschen de op Doitscb groodge ned gelegen itationi Etten eo Emmerik onderlmir waul het ta ui bemeltaal gesrbrovon Ik versta hot on toch hoop ik niott oo zult gg dan mgn vriend olken diig even nis heden eenige regelen van mg ontvangen een gedeelte vao mgn hart Hoe zal dokter SohuUz stann te kgken als bg merkt dat mgo hart geheel weg zal wezea I Maar ik beo moe dus to morgen II Ik hervat mijn verhaal Wilhelm üg zult u herinuereo dat ik hot gisteren heb afgebroken op heb oogenblik dat Diana met wie ik door het boscb reed mg zoo sterk had doen ontroeren door over mgn weggaan te spreken Opgewekt door den snellen galop dacht ik er niet aan om het gevoel dat mg beheersohte te ontleden ik was gelakkig Ai fier omdat ik mg den staaf voelde van een zoo schoon wezen rMgn Waarde petemoei zei ik etndelgk nik zai u gehoorzamen maar m jn nicht Glarencey zal immers nog wel een maandje kunnen wachten F O er is geen haast bij antwoordde tij irlntusschen zal da eenzaamheid die ons hier omringt je wel lust tot reizen geven Op lisn minuten afstaads van t kasteel kwamoa wg langs een weitje waar men bel construotiefaout van het domein aflcomstig opstapelde en na zagen we op eens voor ons graaf Hugo de Maafert mgn voogd en neef tlie met z n intendant het opzicht over de werkliedeu hield De graaf was een echte afstammeling van die oude Gallen die door de soldaten van Caosar met schrik en verbazing warden aangestaard Hg mat bg ds zes vost zyn gelast stond sosBber en streng 4o in reobtstreeksch verkeer mei H S M 5o in reohtstreeksch verkeer met de op Nederlifudsoh groudgrbied gelden N B D stations 6o in rechlfctreeks verkeer met de Geldeirscbe Stoomtram weg maatschappy tia Dierea alsmede 7o in binneuverkeer H S M oe maand geldig Deze bepaling geldt niet voor bet verkeer tosaohen de op Belgisch grondgebied gelegen stations der Staatupoorweg Maalachappy onderling nocb voor bet verkeer tnssohen op Nederlandsch grondgebied gelegen stations eenerzydi en bedoalde Belgische stations anderzyds Onder eene maand wordt ten deze verstaan het tijdsverloop van af den dag van afgifte der retourkaari tot en met den dag die in da volgende maand een datum draagt dteé o lager is dan de datum van afgifte B V een retoorkaart afgegeven 5 Janaari is geldig tot en met 4 Februari of eene retourbaart afgegeven 1 8 Februari ia geldig tot en met 27 Maart ot eene retoorkaart afgegeven 81 Mei is geldig tot eo net 30 JonJ Ëen retoarkaart afgegeven op den eeriteo eeoer maand is geldig toten met den laataten dierzelfde maand een retoorkaart 30 a anuari afgegeven tot en met 28 Februari in nacbrik keljaar tot en met 29 Febr en eene retourkaart afgraven 81 Jannari eveneens tot en met 28 reap 29 Februari d a r De retourkaarton die voor sommige r latiei worden afgegeven tegen lagere vracht dan de normale en die thans een korte geldigheidsduur hebben zy zgo 1 a de eendaagiohe retoorkaarten iuieehenBoude en Guilla eener en Maastricht anderzyds b de eeodaagsobe retoorkaarten raarktkaar ten van Hekendorp naar Gouda Rotterdam n Utrecht 0 de drisdsagicbe retoorkaarten H S M toascbeu Amsteroam en de stations der Igo Rotterdam Rosendaal Naarmate de voorraad der bestaande reiourkaaiten uitgeput ra kt worden zy vervangen door nieuwe w erop de geldigbeidsdnar van eetie maand is vermeld tot zoolang blyven da bestaande retourkaartea in gebruik eu zgo zg dus éene maand geldig ook al is daarop ean liortera galdigbeidsduor 2 of 4 dagen Termeld Iu de Alexander SS traat te a Gravenbage werd Woensdagavond m bewuateloozeu toestand eu uit een hoofdwonde bloedende gerondan d stalhouder v G Door de politie werd bg per de baard was dik do baron waren dicht geplant en begonnen nauwlgks te grijzen ofioboon hg reeds v f en vijftig jaar oud whs Eren aU ile meeste mannen die at ai te lang zgn bield h j zich een weinig gebogen maar de jaren gleden anders heen over die drooge en gespierde natuur Z n reuzenkroofat maakte hem in den gsnioheu omtrek even beroemd als gevreesd Op ztj van der weg staande sag hg ons aankomen Hg lichtte den hoed even op om mijne petemoei te groeten en riep mg dan toe He Andr wie beeft je verlof gegeven om Ralph te rgden P Zgn toon belgde mg Heh ik uw verlof noodig mijnbeer anlwoordüe k om een paard te rgden A t mg toebehoort F O je hebt volkomen vrijhein om ja nek te breken als je alleen bent Maar ik heb je eens voor altgd verboden dat paarJ te gebruiken a s je met mgn vrouw rgden gaat Ik heb hem verzocht begon mgn petemoei vLieve Disnal viel hg baar in de red ik kan niet aannemen dal een verzoek zelfs van u uw pe tekind het recht geeft om mgn bevelen niet na te komen Ton je hebt het gehoord riep b tot oen der beide grooms die ons volgden ffsls je don baron ooit buiten mgn toestemming dat paard nemen laat zul je met mg te doen hebben fOy vergeet geloof ik mgnbeer antwoordde ik stoutweg ffdat ik oud genoeg ben 6m geen verlof noodig te hebben en te doen zooals ik goed vind André riep mijn petemoei verschrikt door mijn vermetelheid ffordt rtnolgd