Goudsche Courant, maandag 27 december 1897

a olU 8 8 7 6 8 10 8 36 9 10 9 18 9 89 9 64 Hooidnoht 7 M 8 41 r f m w k rk 7 8 8 4 ki U 7 48 9 6 f Bottatdm 7 7 16 8 88 9 06 80 9 88 9 47 10 18 4 46 6 68 6 16 6 61 7 86 8 OueUe 4 86 8 08 0 1 i wmWk 6 04 H 1 HMidHOllt 6 11 8 19 r 1 a iii 6 17 8 18 88 7 1 7 46 8 Ülrecte SpoorwegverWndlDgen met GOUDA Wlnterdlenst 1897 98 AaDRevaogeD 1 October mU 8 8 l U 8 10 8 36 K IO H 9 54 10 11 11 11 ll l U 18 U 85 1 84 8 87 4 8 86 6 M 8 61 14 T Sl 7 86 7 60 6 88 4 4 16 6 10 A M e OUDA 11 60 18 87 1 6 40 6 6 9 00 9 47 10 18 10 49 11 64 18 08 18 47 OOUDl DKN ai ie Soul Z Ta kuii MMrk pelle Z wtemeer Z gvwrd Voorburg H g a 7 80 8 80 9 16 9 88 10 14 11 16 18 16 18 88 1 87 8 48 4 49 6 86 6 64 11 7 84 7 68 l 88 8 6410 10 89 11 16 M 7 4 8 48 18 40 8 04 10 19 8 1 7 68 8 61 18 61 8 1 10 81 r 8 07 9 08 I 1 06 1 8 I H 8 18 9 08 9 48 9 64 10 44 11 46 19 48 1 10 8 06 4 16 6 1 6 6 8 88 8 M 8 04 8 84 9 88 10 88 11 6 11 44 DEN Hitye aovvt Hho 6 487 807 48 8 85 9 48 10 1111 87 18 811 86 8 44 8 40 4 06 4 88 6 80 8 18 7 18 7 66 9 88 10 08 Voorb 6 68 10 17 1 41 4 89 18 9 84 Z Zegw6 10 88 1 68 4 8 80 48 Z f M 17 10 48 8 0 6 04 9 8oud 8 88 7 488 18 9 08 10 1810 8411 7 11 08 17 8 14 4 08 4 88 8 16 60 7 48 8 18 10 10 10 88 ü T B O H T 8 O O D A ülnwht 8 88 7 46 8 49 9 80 10 16 10 88 11 88 1 8 08 8 66 4 48 6 86 M 7 68 9 07 10 0 10 84 WoordoB 8 88 8 08 10 88 11 66 4 1 7 18 i 10 64 OïdowitM 7 07 8 14 10 48 4 84 9 8 j Oondl 7 88 8 87 9 88 9 68 10 68 11 10 18 111 88 8 4 4 87 6 80 8 07 7 J 8 88 8 4 1 4 11 10 AMaTHDAK BODDA f 7 06 8 1 06 1 4 8 8 8 4 4 4 19 7 4 8 8 8 M IM 18 11 li M 8 1 4 4T IA f 4 4 ll l O VS A VTBICBT a S4 7 68 8 81 9 07 16 19 10 67 18 00 18 8 8 80 11 14 8 87 8 10 ll Si 8 46 8 88 9 0 9 89 10 61 11 48 18 88 1 86 8 08 8 17 4 88 06 66 8 88 10 17 10 86 7 10 10 84 8 84 8 84 7 18 8 48 10 41 8 60 6 08 4 7 89 8 69 11 18 U 18 OOU Di AHSTERBAM 10 7 18 10 4 U 6 80 7 H lO U 10 86 1 8 1 18 6 H 10 18 11 41 ndvrbou qmf tgne woning tan het AlexnndersTeld verroerd Later blwk dat by by het op hol Blaao fan twee door hem bestuurde paardeo tan den bok was geTBlIeo De gewonde wieos toeetand ernstig wks gisteren nog bswoBtelooB De jacht op klein wild met aitzobdering fan die op boutsnippent wordt io d ze nrorincie geeloteu op Vrgdag 31 December met KODioodergaog lerwgl het Bcbieten fan bontenippeo geoorloofd blgft tot 1 Mei 1898 docb alleen door bondert vtn groote jacbtaltteD bg jachten op ecbadelp gedierte waartoe ingevolge art 16 of 26 der jachtwet consent of baitengewooe machtiging ia verleend biy ende het in art 15 Rab g dier wet bedoelde jachtbedrgf van bet vangen van houtenippeo met laat war of valflaaweo toegelaten tot en met den 18eo Maart Qet mesje dat onlangs tegen den wil van hare bloedverwanten ait het t JacobghaiB te Öaarlem naar een R K gesticht te Velp vervoerd werd ia thans op aandringen van baren voogd weer naar Haarlem teroggebracht In de Badhuisstraat te Scbeveningen kreeg eau 15jarige aldaar wonende knaap een ptitoolschot dwars door de hand Het piitool was door joogeor gekocht om bet Nieuwjaar met ealaotscboten te begroeten Dr A de Niet Mk verleende beelkondlge ha p Dicht bg Berljjo is op de jacht dezer dagen een treurig ongeluk gebpurd Een pnardeoarts die aan de jaobipattg deelnam struikelde waardoor spn geweer dat hg over den ichoader droag fging en e n der reisgeoooteu in den rog trof De getroffene een jong pas gotronwd amolenaar was terstond een Igk Zooala men weet hebben de Cubaanscbe opfltandeliogeD besloten een ieder dia over de vrede kwam onderhandelen als verrader ueer te schieten Die bsdra ging hebben zg raeda volvoerd tegenover loiteniot koloDel Raiz den adjudant vso maarschalk Blanco Navraag aan bet departement van koloniën te Madrid heeft het bericht vtn den dood van deun ofiBcier bevestigd Ovente Baiz was vele jaren bevriend met den rebellenaanvoerder der Aranguren Vertronwent op li na vriendschap trad bij mat de parlementairs vlag hst kamp der opstaodelingeu binnen om over do aanneming der toegsstaoa autonomie te oaderkandeleo H werd gevangen gebonden door een krijgsraad ter dood veroordeeld en onmiddeliyk terecht gesteld Tot dósrer is nog niet bevestigd het verbaal dat genaraali Aranguren trachttezgn vriend te redden en dientengevolge met hem werd getusill rd Er Ib mo Spaansche troepenatdeeling uitgezonden om bet Igk van den Spaaaschen officier op te sporen Men vertelt dat hg door de Cubanen begraven ia en dexe op zijn grit een kruis hebben geplaatst met het opschrift Hier ligt luitenant kolonel Huiz die stierf bg het planten van antonomie op Cabasosch gebied De moord op den Spaaoachen officier ia te Madrid met ontroering en afacbow vernomen Enkele bladen spreken op bitteren toon over de bloeddoratige onmenschen oor wie de Aroarikaansche Jingo s sympathie trachten te wekken Voor bet door de afdeeling Haarlem van de Noord Hollaodsche vereeniging Het Witte Kruis op te richten € TnlkB douchebad ii thans voldoende geld bgeengebracht zoodat met de aanbesteding van den bouw vsn het badhuis wellicht BOg in deze maand kau begonnen worden Men hoopt de inrichting dan in hek oorjaar open te stellen Het badhuis nal bevattao 12 doucbekamers oor mannen en vrouwen en gevestigd worden op hrt terrein aan het Saasrne vóór de in fan ter ie kaz ne Uaid iM Ottdtw 6 86 IToardra 6 48 Uliwkt 8 08 7 4 S 81 9 8 9 48 10 0 6 87 8 18 aouctk liulardui O gt Hbl Ontlast 2ao moardaanstag ta Wioscbotpn meldt nen nog De schoeomakers jazel Tiddo Huisman afkomstig van TUcbtwedde thans werkiaam bg de Wed B Delger te Ëkamp diende het vorige jaar bij de wednwe Holt die eno icboenmakeraaffaire aan de Langestraat heeft Da aanleiding tot de daad is te zoeken in hiiweIgksTooratetlen van hem aan de weduwe waarran zg niets wilde weten en terwgl tgae herbaalde aanzo ken tot een buwelgk telkena werden afgeslagen was de wedawe eindclgk wel genoodzaakt hem te ontilaan Dit ontslig maaktfl den jongen man toen reeds radeloos hg nam een groote doais arsenicum iu en werd op raad van dr Van Olm nasr het academisch ziekeahuia te Urooingen getransporteerd welke inrichting bg echter na eenigé dagen weder hersteld kon verlaten Zgne liefde waa hiermede echter niet aitgedoofd want dikw ls trachtte hg baar te treffen Zoo bevond bg zich dan Dinsdagavond ook weder te Winschoten en doulde taaachsn acht en negen nar in zenawacntige spanning eeoige maten door de Langestraat Herbaaldelgk dreigementen uitende loste hij toen reeds eenige revolverschoten De marechaussee werden gewÉarBohawd en toen deze kwamen oatnamen ze hem zyn revolver en brachten ham natr de kazerne waar ze H voor dien nacht logies verschaften Toen bg echter Woensdagoobteod uit zgne gevangenschap werd ontslagen waa zgn eerste gang near den heer Pothuis yzerhandehiaf aar bg aeo niewe revolver nitzocbt desa laadde en er mede aan dan haal ging Hg richtte nu tgn schreden naarde woning van mej de wed Holt en ging deze binasn Gelukkig was de weduwe niet in de kamer en kon nog tgdig voor den waanzinnige gewaarschuwd worden Aan dan teganwoordigeo knecht van de wedawa moet bij toen gevraagd hebbeo waar de vroow aich bevond en toen deze zeide hier niet trok H ego nieuwe revolver en zeide candera was dece voor haar maar nu zal ik hem zelf maar nemen stak deo loop in den mond trok af en viel roor de voeten van den doodelgk ontstelden kaecht neder Ook wordt beweerd dat bg op de weduwe heeft gaschoteia met den uitroep Jg aerU dan ik maar dat bet schot miate Door dr Van Olm is hg verbonden en op diens adviea naar bet academ Ziekenhnis te Gron ngso vervoerd Verladen week was een troep kleine kinderen oit Freiburg in Zwitserland aan t spelen geweest aan den voet van een berg Toen de klointie tegeB den avond naar baia wilden keeren miaten sg een meisje van ttjrae eo n balf jaar £ r werd den boelen nacht gezopht maar te vergeefs Deo valgeuden middag om twee uur vond men het kind aan de takken Tan een boom hangen Het meisja waa op een henvel gekropen was er afgevatleu en baar kleertjes waren aan de takken blgven haken Zoo bracht het armoedig gekleede wicht meer dan 24 uur door terwyi het zwaar miste en vroor Hst lichaam waa dan ook geheel verstgfd de meosoheo die het vonden hielden t voor dood Maar een dokter wist het meisje in een uur tgda uit den bewnsteloozeo toeataod op te wekken Staten Oendraal 2e K hbr Zitting van Donderdag 23 December Aangenomen werd de varhoogiog van bet pasmnnt maximnm in Indi en de afschaffing dfr geawongen koffieonltaur tegenover bet bflaa ingequivalent in Menado 11 88 11 86 11 48 11 61 18 88 18 9 68 18 88 18 88 11 48 18 66 1 68 KOTTXRI 10 18 11 86 10 88 10 86 r 10 48 10 49 10 80 11 88 8 40 9 De Miuiater lïbide aan den baar Bastert dat het voornemen bestaat Conrontalo by het tolgebied in te Igveo De afschaffing van het aitvoerreoht op suiker in Indië werd bestreden door den beer Van Karnebeek die de schorsing van bet recht wilde verlengen met hel oog op den financieeten toestand van IndiS hetgeen de Minister beatreed mei het oog op de onzekerheid voor dea handel De moeiigkheden waarmede de aviker indastrie te warsteten haeft aisoben afochaffing met verlaging der spoorw tarieveo voor anikerrarvoar Hatvoor stel werd tonder ataammg aangenomen By da bebandeling der Middelaowct vroeg de heer Van Basten Bateobarg afschaffing van den accgns op vrucbtenwyoen in h t belang vooral van den tnmboow eu de heer Van Karnebask opbiffing van den rrgeo invoer op de onderdeelen van het rond De Minister van Financiën heeft tegen de afschaffing van den accgns op vroobteowgoen geen beswaar meer maar wees op da schade voor de melk en margarine industrie ontstaan door heffing van het invoarrecht op gesmolten vet Recht op gesmolteu v t voor keiïkengebruik wil bg overwegen De Uitzooderingswetten tot heffing van Oemeente accgnsen in Zeelaud benevens Noorden ZuidHolland werden alanu goedgekeurd zoomede d overeenkomst betreffende de onderwerpen van internationaal privaatrecht waartoe nog Denemarken ia toegetreden en eindelgk de Credietwet voor Marine Daarna ging de Kamer uiteen Te Londen is een derde Howton Honse geopend In 1893 richtte Lord Kowton nit eigen beors het eerste armslui s hotel Poor Man s Hotel op Sedert is de onderneming een naamlooze vennootschap geworden Het eerste Rowton House ligt iu Vauxhall en heeft 475 slaapplaatsen het tweede in 1895 geopend en staande op King s Cross road beeft er 677 het nieuwe hotel in N wingion bntt i 805 Alle nieuwe uitvindingen voor een gezonde inrichting rentilatie verlichting en voor de gemakken der gaaten ago er io aangebracht Voor 30 ets beeft men een ziodelgk bed voor den nacht en erder het gebrnik van de ruime eetzslen de leeszaal de rookzaal en de lavatories Men kan zgn eigen eten meebrengen en heeft alle gelegenheid het lalf in het hotel te koken Men kaa echter ook xyn maal koopeo De aaien zgn met mooie platen ba hangen en in de leeszaal vindt men kranten en boaken Geen wojider dat va deze Bet Centrum brengt den heer mr D Veegans holde voor h t deokbaeld door hem in de zitting der Tweede Kamer van 13 dezer ontwikkeld nl de opneming der ouderwgaers io het Rgkapensioenfonda voor wedaweu en weèsen en gelgkstelling daarbg vsn openbare en bgeoodere onderwgzerd Het blad vermeldt attvoerig het naar aanleidinx daarvan door den heer Veagen en den minister van binnenlandsohe aakeo gesprokene dsarbg tevens melding makende vsn des heeren Tjdeman t teKsnstand eo scbrgft dan Wy hebben hieraan maar weinig toe ta voegen Slechts dit Op onderwgsgebied ia het laatste woord aeer zeker nog niet gesproken Bet verschil in levenabeschonwing en levensopvatting werkt bier nog steeda door Ia de woorden welke de beer Tydeman sprak kwam dit zelfs met de onde felheid aan t licht Maar toch z a de inzichten van velen juister en biUgker geworden Na een lang tgdperk van miskenning beeft de byzondere school zich een positie vero erd waarvoor hare tegenstanders de oogen niet meer kunnen sluiten Het gevoel dat geUjkKtel ing een eiscb van rechtvaardigh id is wordt met den dag sterker even ala het besef dst ook het personeel der bgzondere achool recht heeft op de erkentelgkheid van den Staat Dit laatste kwam iu de rede des heeren Veegena doidelgk uit ten spgt van da protesten der schoolwetmannen type Tjdeman Ën daarom mag deze rede als een van beteekenis in de parlementaire annalen worden aangemerkt 6 08 6 08 6 18 6 86 44 8 60 10 4 10 6 40 8 4 8 88 4 41 4 60 4 67 t 04 10 1 64 8 01 8 08 8 14 8 09 4 06 Imitatdu 0 at Qsudi i 7 8 Men herinnert zich de vete processen die voor de rechtbank te Arnhem gevoerd zgn wegens de betaling der tienden door pttchtera onder de gemeente Gandringen Hevig venet tverd tegen de betaling daarvan gevoerd De borgemaester dar ge eenta Oendringen beeft no stappen gedaan waardoor als zgn pionmedewerking ondervindt bg do tienpliebt en en Oed State de tieodaaqoaeatia tot hetvetledene zal bahooreo De gemeente Oandnogen son dan oeoe leenïng sluiten om datienden af te knopen ea de b trokkso personenin de gelegenheid gestald worden jaariykaeeobedrag te storten in da gemeentekas lenaiodede kosten an renten voor bedoelde geldlaeningterug te vinden C Men achrgit nit Utrecht De middelen tot reclame nemen hier mat den d toe Sius MoigeTweken ia bier op een der bekte standen van de stad een sigarenmagazyo geopend waar men voor teder beateed dubbeltje a o lot kan trekken in een verloting van io de winkel staande huïshondelgka artikelen QuitnQties t en de ramen geplakt van de gelukkige winners z o bestemd om nog meer koopers te lokken die ternauwernood door een voor den ingang gepoateerdan politieagent in bedwant koaneo gehbuden worden Ku bet iaohtseizoeo geopend is worden eiken Zaterdagarond hateir kongnen eandvo j e B verloot Doch aangezien de klanten h t vermoeden schgnea geopperd te hebben dat elke week hetzelfde doode wild werd verloot ziet men Sedert eenige dagen als om dit vermoeden te logenstraffen io de winkelkasten groots kooien van zinkdraad waarin kwakende ganzen kakelende kippen en zwiggende kongnen hunne geuren met die van dageimpor teerde Havana s of andere soorten vermengen Als het zoo voortgaat krggeo we nog een varken of een koe op een dabbeltje sigaren toe In bet weekblad van het Tgdachrift voor Qeoeeakunde beschrgft dr Noyon ta Zwolle een geval ran oogziekte door hem waargenomen dat herinnert aan dergelgko gevallen bij electricians en raizigera die lange tochten door sneeuwlandschappen maken De man bleek gflwerkt te hebben aan het nitgloeien f in kousjes voor gaigloeiUeht waarbg geruimeo tgd in het wilgloeiende moet worden gestaard Zooals dr N sautooot hebben proeven be wezen dat niet de lichtgevende straleiji van het sprectrum ook weinig de warmte stralen rood en ottrarood maar wet de stralen met kleine golflengte dus het blauwe fiolette eo vooral het ultraviolette deel van bet spractram oogaandoeningen kunnen tewe brengen Ëleetrisch booglicbt eo de blikssm zgn bgzonder rgk aan ultraviolette stralen eveseens het conliebt op hoogeo bergen in den inter bal gewone gaslicht heeft minder blauwe en violette stralen dan gasgloeilichtf gelgk nit de spectra blgkt eo het laatste beeft ala metnalspeetrom zelfs een breeder niraviolet dan het toolioht Daaraan is vermoadelgk het ziekt eval te wgten Als middel daartegen heeft dr N het dragen van een donkeren bril bg het vervaardigen van de kousjes aanbevolen en na bet gebruik hiervan zgn de verscbgaselen niet teraggekomeo Betreffende deu persoon die in een dar Londenscbe straten bewusteloos gevonden wwrd deelt een correspondent van bet N r d D te Nieawendgk N Br het volgende mede Hg B A V A werd in 1866 in Ned Indie waar zgn vader raadsheer in het hoo nrerechtsbof was geboren Twee jaar ond agnde werd bg naar Holland overgebracht en reeds op nog jeugdigen leeftgd op de kostschool BaBaelman te Nienwendgk geplaatat waar hg weldra als eigen kind aangenomen en behandeld eene voortrefielgke opvoeding geroot Opgeleid voor onderwgzer deed hg exftmao ging toen naar Brussel waar hg werktajvoor zgne akte Fransch tevens de laak van hoofc eener Gbr school place St Gathariene ver vallende Na een gunstig examen vertrok hü naar Engeland om zich ook in bet Engelsen te ontwikkelen ook dit gelukte Van zgn studie teruggekeerd ontving hy de benoeming tot leeraar aan eene school voor hooger on TUd vas Greeswlch 10 8 l 18 8 80 8 61 9 66 8 48 8 10 10 18 8 17 7 86 87 i 41 47 8 08 8 09 8 K 8 86 11 10 10 09 10 4 87 9 47 84 lO tl 10 07 10 04 10 11 10 18 10 86 18 84 8 10 88 7 46 8 80 deiirgi ia Tn iTul wwur hg echter slechts kort werkzmuD ia geweest Door mioder fideeIe hADdelingen werd bg genoodzaakt te Tertrekken Hy begaf zich toen naar Amerika om aldaar zgn geluk te beproeren In hoeverre bg slaagde blgkt hieruit dat hg eer een jaar rerstrekeu was al gerechtelp achtervolgd werd onder zware beschuldiging dat hg de posterg gebmikte om menschen op te lichten door han diploma s te erkoopeu Tan eene niet bestaande hoogeschool Hg werd veroordeeld tot een jaar gsTangemsstraf en 400 dollars boete Slechts korten tgd heeft hg iu de gevangenis doorgebracht en is naar beweerd wordt door een zeer ver mogend vriend vrggekocht Tan toen af heett mea heel weinig van hem vernomen BurgBrlUke Btand GEBOREN 22 Dec Dirk oiders L Krogt ea J Koedam Anna Maria oeder J Brboiveld en E W Mulder 24 Gerardus Adrianns ouders U van Potteo eo J Streng OVEELEDEN 21 D c 3 Slaiter 4m 22 W de Joog 42 j 23 B Belonje 60 j 10 m ONDERTROUWD W van Loon te LetBeo 34 j en M J W A van Oritsteu 35 jau m Zaterdag a i Ie Kerstdag zal het Bureau van den Borgerlgken Stand van des voormiddag II tot des namiddags 1 Bor geopend zgn tot het doen van saBf ifleofvao Geboorte en Orerlgden APVERTEWTIEN De Ondergeteekenden betnigen ook namena hanne Kindereu en Familie hun oprechten dank aan de vela vrienden en kennissen die up znlk eene harteiyke wgze getoond hebben belang te stellen in hunne leesten Die dagen hebben hen bewezen dat er nog rele harten warm voor hen kloppen S DB JONG Ja C A DB JONGVAN Griethuizen flhastrecht 23 Dec 1897 L J SON Tandarts Utrecht Spreekuur des DONDERDAGS van 9 3 u r in hei Hotel DE PAUW Grooteraaikt te GOUDA 4 A 4 i 4 EEÜMT de proef met de RECLAME onovertrefbaar van qualiteit ISS per Liter ƒ I9S per Megeh Siroop Citroen eo AracPUNGH n 1 70 1 60 1 50 1 25 n 86 et p Liter 1 40 f 1 30 1 20 en 70 ot p Flesch J F HERMAN Z SALON DE COIFFURK SALON voor farfd eki£n Zeepen en fiaarwerken A R SCHOLTfiNS Dnbbele Bnurt 11 J m TE12EN f 1 farchaiid Tailbr f i C bele Buurt 10 Sdcielei t ONS GIIN0E6EÜ Zaal mm h T B a OlJI 3 A lllTaailif VAN HET Weihnaclits Oratorium Die H Drei Könige Mnziek van H F MULLEE ALSMKDB DieFhclit nacliEgy teii Muziek van W P H JANSEN Op ZOXDAG d JA UAIU Havondii te S uur Directie De Heer MART J BOUMAN Koorj P J BERTEL8 Tableani S q 1 i s t e n Mejuffrouw M L van ütreek Sopraan C Hanaü Alt De Heer J DuKia van Amsterdam Tenor C N van Gouda Bas Entree 1 50 per persoon TOKCANeSHAARTEN te verkrggen tot en met Vrijdag 7 Januari 1898 bg de Heeren J vau BENTÜM üZn Markt H G00KIS8EN Markt M PEBTEBS Iz Wgdstraat Wed A QUANT Kleiweg J T SWART8ENBÜBG Kleiweg B A VERZIJL Korte Tiendeweg Pla tsbespreken in de Sociëteit 0NS OENOEGEN op VRIJDAG 7 JAN 1898 s avonds 6 uur voor gereaerveerde plaatsen O 85 par plaats en avonds 8 anr voor gewone plaatsen ƒ OIO per plaats 1 Op den avoBd der Uilvoeriog iullen aan het Bureau GEEN ToegaDgskaurten terkrijgbasr zijn DAMKS gaat mten de KERSTBOOM BIJ A van Hellemondt LANGE TIENDEWEG ffffg O aoinoQ 0oon Bq i q8 iil Ui uaxl jd pu M jmauos iwi oaSex OVNOOO aafU U9 JOO § asjOAia KRAEPfiLIEN HOLBI Chemisch zuivere MelkSUikcr SPECIAAL VOOR KINDERVOEDING alom verkrggbaar V in bussen ii ig 0 90 0 y kgr f 0 50 en a kgr K Je HJ 0 25 M S Men V ra ff e mtdrukkehjk S KRAEPELIEN SfBOLli t riBara sME K Mepciuiker et eische op de Etiquetten nevens$taand Fabrieksmerk en de kandUekenintj van EBAEPELIEN l HOLM Holeveraaciers XeUtt ORGELS Voorhanden een fraaie eorteering der prachtigste en naar verhouding van êoltdi teit en toon goedkoopste AMEIIIKAA 7SCHE in het MAGAZIJN van MUZIEKINSTRUMENTEN van L O IDE ILj A 3iTC3 IMZ rkzo 97 V T V T f7 IVT prózen Concurreerende met Ie beste ia ons I I I I H IV land bestaande Magazgnen BiQiicu cnLcie dagen erap nieuKe belending dire t mt bet HmtfsUnd MÜLLER S ACCflORÜCITEIiS 5 lo is is 24 ss AÖTOMATEH ACCORDEONS ook de Crefeiders Alle snarcu LESSENAARS Ml Sleedï ïoorbandcn nkgeutMg alle onderdeelen aa Mumekiuifrumentea Tieseinas RIJWIELHANDEL Markt A 34 GOUUA Speciale INRICHTING voor het Slijpen en Eepareeren van SCHAATSEK Is teven ruim voorzien van een GBOOTE COLLECTIE ECHTÜ FRIGSCBE SGHAATSËK uitde ganstig bekende fabrieken van RUITER en MINKEMA Friesland Op de meeste TenUionstellingen met GOUD bekroond t Beste Adres VOOR M3S00TI1EH IN EOOLEfiüE EN FLATINOÏÏFIE IS HET Fotografisch Atelier STUDIO VAN P V d WAALS Fluw Singel 582 GOUDA Geen goedkoopere aanbieding o geen Cadeaux er bij tm IMlEiilf lis op FIJN BKISTOL CARTON in ret Étui en 100 daarbij passende Enveloppen f l bedrukt met letter aar keuze nu A BRI liMAI ZOO Lange Tieadeweg D 0O G ouda Telephoonnummer 82 Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ben pxa cl3 tig net ingrerlclxt HEERENHUI8 met IM staande aan den KATTEN8INGEL Wyk Q No 141 Hel Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtif e Kelder Boven 3 Kamera met achter een poot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Teg els Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29