Goudsche Courant, maandag 27 december 1897

Rookt I ELL 21 € eut Sigaar zij i beslist de beste l o 7463 Maa dag December J807 36sta Jaargaijg Aaanbevelend LOUIfi BIISSICHOP Dubbele Buurt B 12 iOUDA Jl 1 L J GOUDA JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant gest edt d a g e 1 ij k sj met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 36 franco p r post ƒ 1 70 Afeonderlyke Nommers VIJF CEHTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst va 1 5 reg J a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend Baar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Eenig Depot van y0f Rookt jmn K leintjes a ceot D 8AM80II MARKT Alle reslereide MANTELS worden van af heden buitengewoon lage prijzen SCIIAATSEI I waaronder de Echte rRteSCHE WADDIMVEEN S HüDEL MULTIPLEX CLUBSCHAltTSEN en vele andere SOORTEN Ue uit de beate Fabrieken Tiudt men in de meeat roltallige Sorteeriog bg JAN ROND iMuge Jroenendaal I 3 ti O tl U M SPECIALITEIT in 8TAALWAREN GEREEDSCHAPPEN EN 6EREEDSCHAPD0OZEN TOT PUNCH PUNCH PUNCH Neemt s v pi de proef eens met onzen vaxi af 75 Cents per nescla Aanbevelend Firma C LOLRKrNS Xelephoonnommer 21 Binnen en Euitenlandsclie Eierhandel ZEUGESTRAAT No 86 Mjevert van af heden AACÏÏEHER BOCZBIER prï per 1 Fleaachen f per Fleaschen 30 Ct I IE CASCADE levert bebalve de zoo gttntUg bekeuae aoorteu IjlNilimMitBa thana een uitmnntende Winterdrank genaamd Deze echt Amerikaansche Winierdrank ia zeer verwarmend en wordt ala Siroop bereid met f per warm water een fifn gUU Punch Verkragbaar per heele Liter Ml Liter a dO Ct Kogelfleschjes t per dozfin Oouda Druk ira A BRINKMAN en ZOON B VAN TONGERLOO JÊ I e ITorte C3 roerLexica aa l I C SCHOENEN LAARZEN MAGAZIJN ONTVANGEN een mooie zending ran warme Dames Winterpantoffels en ook een PilACHTWE COLLECTIE erft Jbn iri en af i e Engelsche SCHOOLLAARZEJS i Ook extra mooie DAMES en KINDER OVERSCEOENEN AANBEVELEND Wegens Sterf geval zal van af MAANDAG DE GEOOTE UITVERKOOP beginnen tfan een GICOOTM PARTIJ Confectie en Winter Artikelen BESTAANDE IN Wioterjassen en Broeken Kamgaren en Bnkskin Pakken Itegenjassea Jongent Pakken en Pelerine Ja $en Regen en Eindermantels Motten Eragen Boa s Wollen Doeken JaohtTMten Kapok en Veeren Bedden Wollen en Oestikte Dekens een groote partij MANUFACTUREN en al wat verder te koop zal worden aangeboden Al deze goederen moeten binnen 6 wekan uitverkocht zgn De Confectie Goederen zjn uitalnitend late Qualiteit Concurrentie onntogeiyk 1M De winkel ia geopend van a morgens 9 tot g avonda f O nnr 1 S KEISËB Korle Tiendewegr diouda Het HUIS 18 TB HCUR en zoo spoedig mogeljk te aanvaarden HAI DËL in BOTER KAAS EN Geldersclle Vleeschwaren CIOIJDA L UE HËU Dnbliele BnurI 1 TWEEDE BLAD m Zij die zich met 1 W MMartop deGOÜDSCHE COURANT abonneeren ontvangen de vóór dien tijd te verschijnen Nummers GRATIS I Evenals vorige jaren maken I wij het geëerde publiek opmerk5 zaam op de gelegenheid tot het plaatsen van hunnen ITienwjaarswenscli in het Nummer van Maandag 3 anuari hetwelk niet des Vrijdags maar in den morgen van Nieuwjaarsdag wordt bezorgd Vroegtijdige opgaven is zeer gewenseht I Boltenlandscb Overzicht Da varhoDdicig iaswhen Ooitenrgk ea Hongarige die door de Oj tearykaobe Kamer niet il geregeld eobyot ook ia HoDRarye op den tegensUad der oiterste liokerzyde te zotlen Rchipbrouk Isidec De HoDgaariche regeeriag heeft by da Kamer 11 Bapapaet een ontwerp ingediend tot het Terl ngeo van de tbao befltaande overecnkom en uiWl k voor een jaar Wordt dit outwerp vó6r 1 Jaonari niet goedgekeurd diao moeten 6f de bestaande oferéenkomsten Tervallen 6f de regetring een verordening afkoodigingea om ze te bandbaTen Reide oploesingeo staiteo djr regeeriog tegen de borst en zg tracht daarom eeo compromie tot stand te breogen waardoor d wettelijke goedkenriag ran haar ontwerp wordt verzekerd Ëen groot d el der wetgevende ergadaring j ia in bpginsel niet tegen het regeeringeoutwerp 1 aaar men wil van de gelegenheid gebru k maken om Banffy ten ral te brengen De regeeriog huopt nog een vergetjjk tot stand te imnaeo breogea en 1 Jao d welteo e do3n aauuemen GiaterHU hetft de raioiater presideut de aanneming op warme wy p rerdedigd en vooral aaiiiïft ond dat de verli ngtng der overeenkom t met Ooatenryk m bet welbegrepen belang we I Keu zou vnu Hoogarjie j Boe de beslissing ook uitvalt betistiana 1 weer gebleken dat in Hongarye enn kleine 1 parleuentüire club ia staak t den geregelden I ganc der nerkzHamheden vati de w tgevende j macht te veroindpren En de regeeriog zal 1 hflbbeo ÏBgeiteo dat het noodig is maatregelen 1 te aw en om dien aas toestand een einde e 1 maken I In verband biarmede spreekt men van ont 1 biodiog der Kamer aoodra de voorloopige orereaokomst aal sgn goedgekeurd Maar lal dit den toestand beter maken tMen vreest en niet ten onrechte d t 1 de otMtractioniibea io grooter aantal zullen 1 teragkeeren 1 Zeker ia hai dat zoowfl de Oostenrykacbe I a a de HoDgaarsohe regeering geen gemakk 1 Vgke taak hebben 1 Aan de leden der by den trgd in het £ n I gatiohe maahinevak betrokken Trade Unionn 1 KQa Dinsdag stembrieljes aitgereikt ter heao I ▼ oording van deze twee vragen 1 yt gg 1 f66r oi tegen de regeÜng der vrgheid vau de 1 pitroooa in bet bestnor banoer werkplaatae galgk die in de Confereatie der vorige week a t Overeeagekomen 2 igt gg vóór of tegen h t I volbonden van den strgd om 51 arbeidsuren 1 p r week Man zift dni a t votdaah ia afto den wantcb I I naar splitsing van de stemming geuit door I hen die hnt geschil vercfiend weoBcben te I zien Yoortn verdient het de aandacht dst I niet langer gesprokBo wcrdt van 48 maar van I 51 uren werk p r week I Maar indien de werklieden daaruede gfI ooflgea o mfu dau tiög inott men vreeren I dat bet geschil over don arbeidatgd daarmee I QÏPt voorgoed zal zgn opgelost Algemren I verwacht men echter dat de gronte raeerderI beid oatkennead op de tnaede vraag a aotI woorden en 7 al vaatboodon aaa het beginsel I van den acb to art werkdag waarvoor de i tryd I il aingebosden Ën den zal de strike roortI durea otdat een van beide partgen moet I toegeven I t Officieel wordt gerafld da hnt geruobt naar I aanl idiag van de Chineescbe qnapatie ver tprmd I dat EngpJand door een vroagere overeenkomst gebonden zou zi n om de TRJOfi sau ei anden niet te bezetten geheel nog grond Ook wordt tegengesproken het benc ot van de KölnMche Z g over bat verband iassohen de verkenning van de Okpbne in de baven an Port Arthur en de kora t van da Kossifcbe oorloge aohpnn aldaar Toen de Daphne de baven bionenkwam too meldt Reuter uet Londeo lagen d Ruanaohe cbepen daar reeds Een d rda tegenspraak komt oit Duitsch land De Nordd AUb Zeitung verklaart dat prina Heinnch genn opperbevelhebber zat wor den van bet Daitsche amaldeet in he wateren van O lina I Rusland dringt nm op bet verwgderea van Engelsbhe ingenieurs oit den Cbinee icbeu spoorwegdienst De regeeriog te Peking achgut geneigd toe te geven Anderen te zien grab elen en zeK te moeten toekgken i voor den grooten slok op John Bul iets zóó ODgewoooB dat de tegenwoordige wedloop 10 China hem geheel van streek maakt maar dat zal zoo heel laag niet duren hg zal er ook voor iitch weldra weder een vet brokje w ten ait te pikken Jammer voor hem dnt hij te Peking jui t in den taatateo tgd door Rualanda overclengeling zooveel in vloed verloren heeft Volgana eeo bericht nit Peking aan de Iod Beige ia de Chioeeache ragerring boot op Engeland omiat zg er geen j leentng heeft kunn n plaatsen en zoekt zg nu haar heit geheel bg Rusland dst naar men zegt zelfs aaugeboden moet hebban China n verplichtingen tegen Japan geheel over te nemao Ook zullen RasBiscb officieren de Duitsch initructeors bg het Cbmeedcbe legervervKugen ia de noordelgke provinciën vanChina i dit teeda geschied Maar dezel de correspondent houdt zich niettemin overtnigd dat Engeland te Pttking niets onbeproefd zal laten om aUnog voor zich dez lf te vnorrecbteute verkrggen die aan andere mogendheden igo toegestaan o a een haren zooaU PortArthur en Kiao Tsjon Men rees zelfï at het aan die eischen de noodige klem zal bg zetten door een vloot deiAnatralie voor Tai 1 foe ter waarschuwing dat als bet tot een I verbrokkeling of verdeenog van Cbioa komt I John Boll wel degelgk van de partgmoetzjn 1 en Uefat zetfa het groota e brok heeft Zóó I ver ia het nog niet zegt dn Time8c manr 1 ala het noodig is zal Engeland zot geen bo I hoorlgk overleg tussclieo de mogendheden aan 1 de verdpeling vooraf gaat den overigen mo I göndheden een krachtig bands off Ie t e 1 roBpen j Óver het Panama proces niet veel nieuws De verhoiren der getoitjen hebben een aanvang I genomen i Wat er van de door Anton beweerde om jkoopergen inzake Panama waar zg z l eerst daags de rechter te beslissen hebbeo Be langrgker dan die vraag zgn echter dekgkje die de verslagen van de verhooren der be 1 scbuldigden over die zaak geven in de were t waarin èa Arton èn eomnigen der gedatgde Kamerleden si oad Kamerleden verkeeren of verkeerd hebben 1 De beicbaldigde St Martin trachtte zch selioon te waasohen van de mef door ArtOD 1 op hem en andere heerBn geTorpsn Naar de talrgke vriendinaen van Arton zgn zoo I verklaarde hg die miliioeoen gegaan waarover I gg een bejeird br af man zooals ik eo de I andere brave lieden die hier zijn ter verantI woording roept I Arton bad vriendinnen bg dozgnen en hg I vergoedde zeker mej Ronez zgn ontrouw met I stroomen goud Op vt keren dag heeft deze I Z I B mij in lepecwoordigheid eener actrice van het Thé tre Francais q een lid van hnt I nstttant gezegd dat ze met wist wat aan te vangen met 200 000 frcs die Arton haar den I avond te voren gegevi n had Ik oen zelta rae I ba ir naar het Crédit Lyoonais gegaan om er I dj som U deponeeren Zij had vgf paardeii van 6000 frca elk in bare stallen ern hotel ia de Fai andericstraat en voor 100 000 frcs aan meubels Ja het geld van Panama is letieriyk verbrast £ a dia andere vrouwen E ii liet feest dut Arton iu Set hotst Continental gaf om den doop te vieren van bet kind eener lichtekooi I Al de vrouwen dis dat door e n bal gefolgd soaper bgwoonden vonden oen diamant onder baar servet Gedurende de nachtelgke pret brak een dier sultanes l air waaier Aiton ging een onzer beroemdiite waaiermakers uit zgn hed halen en knam met een waaier vsn I 10 000 frca terug Arton heette hel mee te liegen nitoorlgk Hg was zóo verkwistend met geweest en dan wa bet no van zgn eigen gaid afgegaan Hg bad met 7akea 650 000 frs verdiend en beI zat ni er dan millionn Hoe t zg het kijkje io de wereld der demi uKindaines in frappant De aandeelboudern komen er zoo langzamer baud achter a s zg bet nog niet wisten waar hnn lieve geld alzoo gebleven is Post en Telegraafdienst Op den aanstaanden Nieuwjaarsd j bet kantoor opengi ateld nis op werkdagen De behandeling vsn po twiaaela eu Spaar bankzaken geschiedt ris op werkdagen l doch postpakketten en quitantien worden niet aangenomen De Directeur van het Postkantoor VORBTER E BOXiA3 B I Henneberg Zijde 1 alleen ecAf ala ig direct wordt betrokkenuit de fabriek Zwart Wit en eklenrd ïan 1S cis tot 14 03 per Meter Glad Gestreept Geruit Gewerkt Damast ett circa 240 veracb qnaiiteiten en 000 versch kleuren dessins etc rr van port enrechten in hui 8 DALEN per omgaande Dabbel briefport naar Zwitserland I Henneiurji s Zijiie abrieken K en K HoQ xiJHica ovebte tik m Wie helpt s v pi IEMAND die eene vaste betrekking heelt I Craagt wegens langdurige ziekte in zyn gezin I 500 alden te leen tegen 5 met i arlgksobe affoaaing nader I OTtreen te komen Br letter X Bnrean dezer I Conraot 1 WOKÜT GEVRAAGD een 1 flinke Agent bekend met bootkoopers en groote aannemers 1 Toor den verkoop van Bnitenlandscbe en andere 1 Houtwaren in het Zniden bekendheid met 1 het vak vereiachte 1 Briafen fro letter K No UB san het Bsreau Tau dit Blad WUdêtraat A 169 GOV DA Aanbevolen merken SHKRRT Pu P t Po II 1 3 Flncli Fliich PUuebw Gold 1 1 90 22 50 Elegante Dry 1 20 2 25 26 50 ROODB FOHTAurora a good dinner Win 1 1 90 22 50 WITTE FQ8T Santa Choice 1 1 90 22 50 Venns Amber Special 1 20 2 25 20 50 TABRAQONA Spaansche Port Rood 0 80 1 50 18 Witte 0 80 I 50 18 MALAQA RoodeM t SJK MAO Witte M 1 20 225 26 50 Zeer geschikt voor medicinaal gebruik Good Young Madera 1 1 O W r 0 Very Vme Tokajer 1 20 2 25 26 50 Turin Vermouth 1 1 90 22 50 champaone Bodega Marque spéciale 1 2 COONAO Cognac 1872 2 25 20 50 BORDBADX WUNEN Zeer aan te berelen Tatelwjnen I ir Fl icl Va Aokn il fl nel tmk St Est phe O 85 N 30 Liitrac 0 05 8t Emilion 42 lirnTes Witte Bordeaux 0 80 34 eWROMOTORISCIlETASiDliilLSBUDJES WBirm OIDIPOBBBKl uu liet ebrulk daarvan gescliiwU bet tanden krUnren der Kinderen ZDNDEK iti MiKsre eus 10 000 Guldeo wordt betaald aan hem die bewgzen kau dat de hg mg ter inzage liggende getuigschriften der nitatekende resultaten van ue F ktlrfiniiTh irt Taadhalsbandjes met echt zgn 9 Mmieiteopdennaam van den Fabrikant KOBËKT HOITO I Wordt franco toegezonden alleen na ontmnqsl van postzegel ad ÖVÏ cent door HI BKilTUULTZ Umegen Verkrijgbaar bij WOLPF Co Weslbven 198 WederverhoopeTH gevraagd Kliniek en Polikliniek onmvKTnm m UHmMÊCVOIMOM 1 loor i reekiren dagelpi Tan 12 2 o Gratis Spreekuren Maandag Woemdag i Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ur A CKVL Qmmhur DiTKttur