Goudsche Courant, dinsdag 28 december 1897

PRACHTIGE 80RTEEBING IjTO H ANDSCHOBNEH voor Dames en Heeren A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73 GOUDA Telephoon Ko SI Beurs van linslerdam lotkrs 87 li 8 WlnterdleDSt 1897 98 AaogevaogeD 1 October OOUDi BOTTIKDlll Directe SpoorwegverblodlDgen met GOUDA 8 88 6 61 6 14 7 81 18 88 18 88 18 89 i 48 18 88 I 8S KOTTIRÏ 10 19 ll SS 10 88 10 86 r 10 48 10 49 8 10 8 86 9 10 9 18 S 64 10 11 U U 11 80 10 08 9 88 9 4710 18 10 80 11 88 6 61 7 88 8 8 40 7 60 5 89 4 4 18 8 10 A U a O D D A 11 80 18 87 1 44 1 84 8 01 8 08 8 14 11 64 19 08 18 47 7 10 7 46 8 11 8 I ODDl OEN BAAO Soa Z T kuiMB Mo rl olle Zoatermatr Zegiraird Voorburg Hag 8 7 8U aO 9 16 9 86 10 14 11 16 18 16 18 88 1 87 8 46 4 49 8 88 6 64 8 11 7 84 7 88 S 88 8 6410 10 88 ll 6 k 7 48 8 49 18 40 f J H Vt M 7 68 8 61 18 61 8 18 10 81 DEN HAAS OUDA Hage 8 48 7 80 7 48 8 88 9 46 10 1111 87 18 881 88 8 44 8 40 4 08 4 88 8 80 6 18 7 18 7 88 9 8810 08 Voorb 8 68 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 t Z Z gw6 6 t 10 88 1 68 4 88 6 80 8 48 l r iLt l1 10 48 8 06 6 04 6 89 9 88 Onuda 8 88 7 48 8 188 08 10 1610 8411 87 18 808 17 8 14 4 08 4 88 8 18 6 6 80 7 48 8 8810 1010 88 T 8 87 9 08 1 06 l H 8 18 9 08 8 48 9 4 10 4411 4818 481 10 8 08 4 18 8 16 6 66 8 88 649 8 04 8 84 9 9 88 18 88 11 6 11 44 ü T E O H T 8 O B D A Ulraaht 6 38 7 46 8 49 9 80 10 16 10 88 11 88 1 8 08 8 68 4 48 8 88 6 88 7 86 Woerdaa 6 88 8 06 10 88 11 88 4 16 7 13 Oïdewatar 7 07 8 14 10 48 4 84 Soada 7 88 8 87 8 83 9 88 10 69 11 10 18 111 88 8 48 4 87 6 80 6 07 7 99 8 88 O I D A IITRIOBT Uaudl 8 80 6 14 7 88 8 Jl 9 07 18 19 10 67 18 00 18 68 f aOOudaw 6 88 11 14 8 87 Woarda 6 48 8 10 11 81 8 46 Utnabl 8 08 7 4 8 88 9 0 9 89 10 61 11 48 18 39 1 86 3 08 10 84 10 64 8 17 4 86 6 06 6 88 8 86 10 17 10 86 7 10 U 34 8 84 8 84 7 18 8 48 10 41 8 80 6 08 4 7 89 8 89 11 18 11 18 AHSTEEDAII OOVDA 7 06 8 10 9 06 18 49 9 88 8 48 4 48 8 48 8 18 14 48 M 111BJ 8 14 4 41 8 4 e O U D A A M8TER0AH BoidA 8 87 81 9 48 10 67 18 10 4 11 6 80 7 81 8 86 10 17 18 88 AaaVndaM 0 81 8 16 9 87 10 80 1 8 1 18 8 11 8 U 1 18 1141 8 48 tuo tot stand te brengen wat allen wenschelljk achten en dat met opoffering van die individueele opvattingen welke voor bet oogenblik niet voor verwezenlijking vatbaar zijn Daarbij steeds overleg en het volgen van aangewezen leiders in bet debat en bij de stemmingen Anders zal men altijd blootstaan aan onaangename verrassingen die een minister of wel het geheele l binet het leven kunnen kosten De taak van de Kamermeerderheid is onzes inziens nog moeilijker dan die van het ministerie Zij eisoht veel zelfverloochening en veel zelfbeheersching Regel en tucht moet orde brengen ia de gelederen der onzen anders loopt het politieke Bcheepke telkens gevaar als er een onderwerp aan de orde ia waartegen de oppositie uit beginsel of partij berekening gezamenlijk haar pijlen spitst latten Dat is de les die de begrootini den aandachtigen toeschouwer hebben BINNENLAND GOUDA 27 December 1897 Juiat van pin heeft de wiaUr bg ona zyo teDteo opgeeUReD Hg beeft deo KentdftgeD bet klasaieke voorkomen Tun bergpte boomen eo IQ de on blinkend krititalbelder ge gegeven Op de slooteo d bioDeoturten wemelde bet T D jeagdige sobMtseorydere en ojp Tweeden Keretdftg kon de ijsclub 1 0 terrein openstellen Toor é o leden en ban gezin Lustig zwlarden daar liefbebbere van allerlei leeftyd op Mn apiegelgladde baan Bet ia te bopen dat de acantie ganiotende jaogd niet door dooiweer in baar genot wordt geitoord Zulk winterweer en ztilk ga ia een geoot om deaeo tgd dea jaare TOor flioke jongeni en meiajea en oor vele onderea ook die da chi HellaDdsebe kanat vao aohaatseDrydeD liefbebbeo Met ingang faa 1 JaJbari a a ayo bsuoemd tot ageatea raD politie der 3de klasse alhier A 0 Hoogendooro te Viauen eo J ran Katwgk te SohiedaiD By de T rletieD Maandag te Keauwgk gehouden aanMatediog bet verplaatsen van eenophaalbrug en het daarstsllen van een wateroverloop ten behoeve van den polder Slaipwyk bleken ioBcbrgvere te zya de beeren W d Kramer te Laoge Ruigeweide voor f 756 B De Hoog te Waatder 579 F Mac Daoiè l te Reeowgk 489 O Plak te Reeawgk 488 Aan den laagsten inacbryver zal vermoedelgk het werk gegund worden Door den heer S Velaiog te Bergftmbacht ia wegena ziJQo benoeming tot hoofd eener school te Qraveuhage tegen 1 Maart a e ontslag aangevraagd als boofd der 2de openbare acbool in die gemeente Te ongeveer half acht brak Zaterdag morgen een felle brand nit in de stoomhoutakoolbriketteofabriek der l ma Nagtegaal te Alfeu aft 1 dea Eijo Dank zy het atille weer en den gODStigen wind die juist van de vele boerenwooiogen in den omtrek af waa bleef de brand tot een gedeelte der fabriek beperkt De apuit der fabriek scheen bevroren en moest met heeto asch ontdooid worden Alles wu verzekerd a uiu 9o Uoordraiht Hiauwntok B ttMd n J 7 M 7 IH 7 8 7 7 SS 8 4S 8 49 8 88 t CS 8 88 8 8S 6 11 1 8 16 80 6 16 B iB 4 tB 4 85 8 04 B U 8 1 iiiH niui i Bottw4m Otpall Nie w lt rk ItoordHdkt Bt t 8 38 De Minister van Oorlog beeft bepaald dat aan bet bestuor van elke vereeniging tot vrgwillige oefening vu deo wapenhandel welke met toestemming van H M de Koningin ik opgericht voor ieder geweerdragead lid een gewear M 71 met toa Mboorea kan worden vrrstrekt alsmede efnig geweren tot kamer achietoafeoiogen en voor ieder voormeld lid 100 scherpe en 10 losse pitronea a jaare Men scbryft ons nit Keenwgk dd 27 Dec Heden nacht omstreeks half éeo nar brak er by P Terbeg een hevige brand nit De hooiberg ii gebe 1 afgebrand ook hot bois geraakte ia brand doch ia met bebalp van 3 brandsptiiteD die krachtig werkte sta ode gebleven Allea ia verzekerd de ooraaak ia onbekend De ysbaan op bet Sportterrein te e Bage was gisteren tweede Keratdag in oitmantendeo staat en hg vroolgke maziek wemelde t ook daar vaa de scbaalseorydersen rgdaresieo t IJs was prachtig en sterk genoeg om de menigte te dragen De meeste waodelaara bewogen zich in derichting van het Hois ten Boacb en aan hetBezoidanhout laoga de aart om geQ0 d Voretelgk Paleis was t zwart vaa de mensebeo die met belaagstelling H M Koningin WilheNmina met gevolg op deze voor Haar gertiserveerde baan zagen schaatsenrgden terwyl deKoningin Regentes in deo toin van het Haiaten Bosch wandelde Nu eens aan den gKslok Hket een hofdame of officier vao het gevolg dan weder alleen sierlyk rgdende op Hare frieaje8 vermaakte de jeugdige Vorstio zich met dezeeebt oatiooale aport Tel Men meldt nit Amsterdam Zaterdag morgen vroeg omstreeks 6 uur is eeoe pnblieke vrouw ia de O Z Eapelateeg eeo dwarsslesK van den Zeedgk door een man u t eeo mes in den aehonder gestoken Deze man die ontvlocht i en wieoa naam men oog niet kent hal bg een andere vrouw den nacht doorgebracht Hg kreeg a morgens op de trap van haar woning twiat met de verwonde üet mes droog zoo in het lichaam dat het Baovaokelgk niet teraggetrokkeo kon Torden In het gaathuia koa geconstateerd worden dat de verwoodiog niet leveosgevairlyk waa Daar zyn iiitosBcben redenen genoeg om alle verband tosschen dit voorval o de aanrandingen op de openbare straat weg te cijferen Uit het 27ate jaarverslag van de Vereeniging Arbeid Adelt blgkt dat de Vereeniging een legaat heeft gekregen van wgten mj A D Boomer te Haarlem groot f 24 000 walk geld op het Grootboek i ingeechraven £ r zgn tbaos 2332 leden en donateors met 229 werksters Aac verkochte goederen en afgeleverde bestellingeQ werd in het afseloopen jaar ontvangen de aom van f 30 572 en aan werklooii werd i 15 225 oitbetaald De rekening ea verantwoording van het jaar 1896 97 sluit met een voordee ig aaldo van f 2328 benevens een kapüaaltje van f 1000 nominaal in 10 aandeelen der 3 pCt premieteeniog Amsterdam Te Dieren is door de gemeentepolitie ten post en telegraaf kantore aangehooden zekere Q van den 6 ond 25 jaar verdaoht van oplichting door middel vaa adrertentiën in verschillende provinciale dagbladen onder bet opschrift Eeaige St Nicolaas en Kerstmispakketten wanrby voor f 1 15 per postwisBel over te maken aan de firma G Becksieln Spoiatraat 72 te Amsterdam 10 prachtige cadeanx worden aangeboden Talryke klachten uit alle oorden kwamen reeds in van lieden die geld zonden doob niets ontvingen zelfs geen antwoord op herhaald schryven Bg zgne aanhouding die plaats had joist op het oogenblik dat bg eenige brieven en postwissels aan het adres an Beckatein in ontvangst bad genomen werd o a een groot aantal atrookjea van raode geïnde poatwiasela op hem bevonden De verdachte die zicb o a te Haarlem Deventer AnaterdanD en Arnhem heeft opgehoodsn ii Kevaokilgk van Dieren naar Amsterdam over 1 84 U n 18 18 11 8 11 86 11 48 11 61 18 88 9 88 9 47 10 18 10 88 9 18 gebracht en ter beeobikking van dea commis aris van politie in de Ie sectie aldaar geeteïd wgl die zgne opsporing bed verzoekt Blgkeoa eeoe mededeeliog van mr Kardgk in bet Sociaal Weekblad is ten behoeve van door de directie dor Saagsche brood en meelfabriek ootstageo gezellen de band geslagen aaa bet veatigeo te s Oraveohaga van een nienire broodfabriek op dan grondslag vao oopartoerahip in welke fabriek geen nachtarbeid zal worden vsrrioht BVBat tttnm en nacht Men Bield uit Arahem aio het Hl zioh bg den verdediger van Van Hatti leltersetter neeft aangemeld die in den van deo brand op Sonsbeek aan het bek gezegd heeft Ik ben inzender ik ben v Hattnm de Graaf c Htj zou toen zgn toegelaten Dit moet duf neent men de dubbelganger zyn die op Sonsbeek om 12 oor gezien ia toen V H beweerde op bed te liggen De tetterzetter herianerde zioh bet feit toen hy oit de kepy weUe bg te zatten kreeg ug dat de verklaring van den portier een gewichtig pant in de baacholdiging waa Voor het gerechtshof te s Gravenba e werd behandeld de aaak van een pakboiskoecht t Utrecht die een briefkaart met beteedigendeo iobood schreef aan deu gemeaoteveldwachter te Aarlanderveeo De reehibank te a Gravenbage bad zich onbevoegd verklaard van deze zaak kennia te nemen en haar verwezen naar de rechtbank te Utrecht de woonplaats van den beklaagde Het Openbaar Miniiterie hg het Hof achtte evenwel de Haagsche rechtbank bevoegd op grond van de jar sprndentie volgens welke gedagvaard zoo moeten wordeo voor de rechtbank binnen welker arrondissement gelegen is de plaats aar het beleedigend geschrift ontvangen ia in casa Aarlaoderveen binnen t arioudissement a Gravenbage Toen de wed Doodorp die in de Warmoesstraat te Amsterdam een sigarenwinkel beeft giaterenochtend ontwaakte bemerkte g dat een blü ken trommel inhoodende ongeveer 3000 galden welke zy in baar slaapkamer onder en canapé had geplaatat verdwenen was Bg onderzoek bleek dat de ledige trommel in dea winkel la en de waarde verdwenen wa terwyi van dn huisdeur welke zy zelf gesloten bad nadat de taatate der drie iawooende bèereu ten twee uur na middernacht was thoia gekomen de knippen waren afgegeachoven Vermoedelgk is de dief in huis gesloopen terwyl geaoemde dame een boodschap deed enden winkel aan de zorgen vbb eeo loopjongenhad toevertrouwd De bestolene sliep noii welmet baar dochter op dezelfde kamer achterden winkel Tel De barbier S te Gorinchem had eeo klant onder bet mes die gewoon was per abonnement voer 3 naaandeo f 2 50 te betalen De 3 maaoden zyn om en doa wordt een ryksdaalder neergelegd die S met de woorden dank je welc io ontvangtt nam Inmiddels had een Doitsober op den scbeerstoel plaats genomen die na geaohoren te zg n een gulden neerlegt en zonder geld terug te vragen met zenuwachtige haast zich verwgdert De heer S roept bem terug maar krgfit ten antwoord icb zahte nicht mehr De Doitscber loopt hard weg De dagen van den wolf in Fraokrgk schgnen geteld te zgn zegt de Ned 8por c en de tgd ia niet ver meer af dat dit roofdier flVflnala in Engeland voh ageo uitgeroeid aal zgo Met het erdwynen daarvan zal ook een van de oudste fraosche jscbtinfiteUingen die van klieutenaeb de la Ioufet rie baar beste dagen gekend hebben 86 6 08 6 08 8 16 6 86 8 60 3 48 8 67 4 88 6 40 8 45 8 10 4 10 4 41 4 80 4 57 6 04 8 10 4 98 A wtwdaa O 81 OouU f 18 Meo tioet zich echter niet voorstellen dat dit nog ifl onze eeuw zal plaats hehbAO want in 1896 betaalde het Franaehe GoaverDemaot aog 11 490 fruk aan prtbiea voor 171 ofiei 1 afgeU erde wolven De daparUmaataa waar ia 1896 de meeste wolven gedood werden waren de volgende Charente 34 Dordogne 23 Coirièga 13 Vogezen 12 Haute Marna 12 de overige werden in 13 departementen g dood Io 1895 bedroeg hek aintal nog 249 over 24 departementen verdeeld en om tot 1883 terug te keeren sgn de cyfers opvolgend geweekt 245 261 327 404 461 515 505 701 760 900 1035 1316 Naar aanleiding van bat bealnit vaa Gedepateard Statao der provioeie Zuid Holland waarbg de jacht gealoten wordt op 15 Janaari is door de ederlandache Jacht vereeniging Nimrod een rekest aan genoemd college iogeaoodeo waarin verzocht 11 vooralsnog op bus genomen besluit terug te komao N S I 3a £ en strafocfeniog in Egypte een vgftia 1 ren geleden Voor het arsenaal is een roiaita van 25 bij 3 meten afgezet De bodem is eaoht ea met atroo bedekt Op afstandeo van 1 meter zgn van bat eeoe einde naar bet andere louwen gespanoeo en daaraan hangen aan korte kettingen eeo soort vao handboeien op kleine afstand van elkaar Men zou denken aan een paardenmaikt doob er komen twesbeeoige wezens zg lootars menschen dia leven van diefstal eu vaa het nitpluaderen van leege hoi zen Van alle nationaliteiten sgn er ooJer Felïahs Grieken Maltbeaers enz Onder sterk militair geleide wordt de armzalige troep binnengebracht zg steken oit zicbielvenda handen en voeten io de nngeo die door een onderofficier gesloten worden Hoewel zg weten wat ban te wachten staat zgn ze oog levendig eo twistziek onder elkaar Even voor bet avondeten klinkt een signaal dat den stakkers door merg en been gaat Zij weten wat bet betaekent Soldaten kómen met drie atfiviga palen die ieta langer zyn dan eeo manspersoon en zetten die io deo grond de toppen bijeen gebonden de ondereinden voor zien vao dwaralatten Weer een signaal Het detachement vormt een oarré in t midden da commandant eo de heSedigde tolk De o£Bcier leest eeo baveUohrift voor waarbij drie nader aangewezen individnen wegena plundering eo bedreiging tot twee jaren gevangenisstraf en 100 zweepslagen ieder wordeo veroordeeld Breng de drie mannen voor klinkt hstbevel De oogelnkkigen hebben alleen hnnnaam verstaan barsten io wild geraas los eowroeten rood over den grond Met groolemoeiie worden zg ia het oarré gebracht waarbun bet vonnis in het Arkbiacb werd herhaald Weer betuigen van orischold en beden om genade Zy trachten de knieën van deo officier te omvatten maarop een wenk pakt het eskorte hen beet en bindt hen aan de opgeriobte palen zoodat ban lichaam vry toaacbeo twee palen komt te hangen dan wordt de rog tot het midden ontbloot Tam boers voorU De Ëogelsche tamboers zyn juugena of jonge mannen onder de twintig jaar Zg mareheeren vooruit eo slaan een roffel Twea vao de sterksten wordeo nitgezocht en krygen eeo zweep die uit dnone riemen vol kiioopeo aan een korten tok beslaat By dka paal gaat er een staan eo nu begint de execotie methodisch laagzaam militairement oaowkeorig Elke alag wordt luid geteld eo gteo nieuwe mag volgen vóór de tamboer die den laatsten gaf weer io positie staat Hat ia een tuchtiging in haar schoonste meest methodische volmaaktheid Na elke tien slagen worden de uitvoerders omgewisaeld de rechts staande gaat links ataan en omgekeerd De nitwerking van de tuchtiging is veraobrikkelyk na een 24 lal slagen is de rng ééo rauwe vleescbmasta waaroit bet bloed wegigpelt het waanzinnige gebral van pijn in het begin ia spoedig een dof kreonen geworden Hy is flaow gevsllen meldt de sergeant na den öOsten slag LoamakflD De volgeode I kommandaart TUd van GreeDWIch 10 04 10 11 10 18 10 86 10 84 8 7 68 8 09 8 08 8 16 8 86 8 80 8 61 8 66 10 04 10 86 1 18 10 64 8 87 8 47 t 84 10 01 10 07 8 48 8 10 10 16 6 17 7 86 6 87 6 84 6 416 47 8 87 l 08 8 86 9 86 9 48 10 14 7 48 4 1 1 4 7 46 8 80 da offieiar koal Op dit ooganblik banierkt bg atbiar dat er iets oBgerooas achter ham gebeurl W t ia dat daar f EeD paar jongeaa eo Jouga maunea oil da Toorate rjen igo door bat gaiicit eo de aaodoeoiDg fllaaw geralleo ea op den grood gareld Oode wjjren bromt da affieier Ëa dat willaa Britacbe loldatan ijn Brengt ce weg VrijdagaTond omilreeba balf acht geraakte te Rotterdaa Toor het kantoor van de firma BlaDkeobeym en Nolet aan de Zalmharen eeo met tvee paarden bespannen vagen door bet aobternitloopen der dieren te water De baatnnrder de raim 60 jarige Schiedammer P Wetstein viel mede in de haven en kwam op een vlot terecht helwalk door de iwaarte van de wagen die er gedeeltelijk op neerviel Eonk De man verdronk voor men hem holp kon verleeneo eveuaoo een der paarden Bet andere paard kon nog leveod op den wjt gabfacbt wordeo Een jongen die achter op den wagen atond en bet ongelnk aag aankomec wist er intyda af te fepringen Btt lyk van deo verdrenkea man werd eenige oogeoblikkeü later opgehaald BuiteDiandscb Overzicht De LoodeuBcbe bladen verzekeren dat de voorgestelde overeenkomst tuaacbeu patroons en werklieden in bet maobinevak door de gezeilen als verworpen mouï worden beachoawd Het onderwerp vau AtQ dag is en blyft de hooding der belanghebbende mogendheden tessnover China Het groote ryk van den Zoon dea Hemels wordt naar welbebagea io stukken geknipt en men staat er soms over verbaasd dat iti Stielere Atlaa nog een kaart van Cbina te vinden is Wanneer aan den wenscb vao sommigen ward voldaan soo het reusachtige Oast Axtatiscbe rijk reed lang ooder de Europeaoea verknipt zgo Rusland bezit Port Arrhur Japan WeiHai Wei Duitacblaod Kiaotschaa Alleen Engeland en Frankrgk om by de meest belanghebbende pangen te bigven hebben nog oieËs zich toegeëigend Doch annaer wordt voldaao aao den wenack van aomasigen zolleo ook deze rgken misschien binnenkort aich ergens in Cbina neerzetten Zoo schrijft bgv de beer Alpbooae Humbert die io s r naowe betrekking moet staao tot deo Praaiobeo minister vfto baitenlandsche zaken in de clair Wanneaf aodere niogendbeden baar schaakstukken versehoiven zal ook Frankrijk zgn zet doenDe regeering aUeeo kan nitmakeo welk veld wg zulleo besettfu Ia elk gerat moeten wg die operaties oodernemeo welke er bet meest toe kooDOo bgdrageo om dat deel van China hetwelk op eeo goeden dag ons io haodeo zal vallen te beschermen tegen alle ondernemiagen oozer coocorrenleo c Dus volgens den bear Hombert weosobt oak Fronkryk zich te vergasten aan een ttnkje van de Chineeaohe taart Dat Eogetaod oog oiet zelf zgo poiTtie daarvan heeft afgoaoedan moet verwoodering baren als men leest met boeveel hardofkkigbeid enkele bladen by de regeering er op aandringen om toch eenige haast te maken en zoo apoedig mogelyk te nemeo wat er te krggen valt Want om nogmaals de Globe aan te haten Engeland heeft recht op eeo stuk van Ofaioa Wy hebben tegenwoordig geen andere basis don Boogkong 1200 mgleo fan de Golf van Petchili eo io tijd van oorlog zouden wg dus onmetelyk swaar zyn gehandicapt Daarom moet noodzakelgk een bsveo meer naar het Noorden geëisoht wordeo en zulk aen haven moeten wy hebbeo Het commercieel belang dezer qoaaatie ia van nog meer belang De wanrde van den Ctiineesohen handel zal binnen enkele jaren enorm groot zgn en als wy daaraao deel willen hebben ia bet nn onze tgd of nooit Rusland ee Duitschland zolleo waarsohgulgk vébl voordeelen hebben oit ban privilegies op bek schiereiland vao Liao Toog en in Shantang bet recht is daidetyk aan onze zyde wanneer wy van China rechten vordereo overeeokom tig onze maritieme en commercieele soprematie Eeo naiitieme basis io bet Noordeo en deogdeiyk baodelsprivilles niemand kan er ieta bnitensporigs in vinden wanneer die verlangd worden Voldeed dna de Ëngeteohe regeering aan hel verlangen der Olobei dan zoo de Eogalaoba vloot onmiddellgk een gunstige haven itsoeken en daar blyveo overwiateren Yolg u da Dailj Chronicle c ia zy zniksingaen geval van plan Engeland zal voorloopig segt dit blad geeo Cbioeesohe haven beHtteo doch de Britsohe gejant te Peking ui de Gbineesobe regearing dnidelgk aan het versUad brengen dat Engeland aoodra het noodig ii handelend zat veten op te treden Donderdag beweerde de tVosa Ztg c dat de kans van minister Banff om zgn voorstel over de voorloopige regeling met Oostaorgk eo door te krggen oogeveertotnalgeredacaerd ia Io da HonRoaraoha Eaner verklaarde da minister dat hg niet kon moagotn mat het voorstel vao Kossuth om met 1 Januari aen eigen tolgebisd te vormen Wet mat dat van Loeocs E jedj waarin verklaard wordt dat Hongarge het recht heeft dit ie doen ala het uoodig au io ego belang is Maar dit laatste sprak de Minister juist t en Hg verklaarde zelfa dat het in bet belaog van Hongarge ii de banden met Oosteurgk oaunrer toe te balen ËQ toen eeo afgevaardigde licb er over verbaasde dat Baoffj het waagde zoo te spreken en hem toevoegde dat hy mioister preaideot wss voor Weeoen oiet voor Hoogarye protesteerde de minister en verklaarde dat hy nooit iets voor Weeneo gedaao had maar allyd alleen het weUgo vao deo Kooing en van Hoogarge op bet oog bad gehad Wat hg doen zal wanneer bet voorloopige vooretel oiet wordt aaogeuomen zeide baron Baofiy niet ok niet toen by io du reden gevallen werd met de vraag of bg zich met regeeringsveiorduningen dacht te holpen De toestand schijnt wel eroatig te zgo of er daarom oieta meer aan te doen is ia nog de vraag Blgkbaar ia het der ooafbaDkdlykspartg er alecbta om te doen van bet sterke mioisterieBaoffj af te lomeo Üal de meerderheid dit toelateo p Bedeu komt de Kamer weer bgeen Volgens de y Standard zyn de gezanten der mogendheden te Koostantinopel eiudetyk gereed gekomen met eeo schema voor de oplossiog der Kretenzer quaeslie waarop de volgeode puoton voorkomen benoeming vao een vuortoopigen gooverneur eeo leen ing van zes millioen gewaarborgd door de opbrengst der reob eo bet vormen eeoer gendarmerie het vormen vau eeo raad vau toezicht welks ledeo door de mogaodbedeo wordeo benoemd een raad tot het ootwerpeo eeuar autonome grondwet waarbg zat wordoo voorzieo in het benoemen van een Christen goorerneur voor den tyd van vgt jaar welke benoemiog zal moeten gescbiedeo met goedkeuring van den Sultan Verder zal er eeo Nationalfs Vergadering wordeo gevormd weIke gekozen moet worden door het volk en waar de belanijea der Mohamedanen en Christenen verteg nwoordigd moeten zyo De gonverneorgeneraal zal jaarlyks schatting moetea betalen aan den Sultan Omtrent de Turkiche bezetting ran het eiland een d r vooroaamite pot ten van geschil sohgut echter nog niets beslist te zyn In de staatkondiga kriugen van Konstantinopel werd Woensdag verzekerd dat de eandi dataar van Petrowitoh voor het gouTeroeurganeraalschap van Creta door alle mogendheden behalve nog door de Port zoo zyn goedgekeurd Met Crtjta eo zgn toebomatigao oastuorder heeft men echter raeda zooveel telaarsteUingeu geoogst dat men ook aao dit bericht goen hooge verwachtingen mag vaatknoopen Een LondeOBcb bl d meldt zelfs dat de mogendheden van Petrowitch geheel hebben afg zien en nu weer over eeo Baltenberger denkoD 1 ase Staats loterij 4e tCIsBSS Trakking vaa Maaadag 2 7 December Ko 4S29 IS86 eu 14525 ieder f 40l 8778 f800 1806 11388 69 89 786 10796 m 19764 ieder f 100 PriJMD van 66 20 00 6036 8139 11094 13264 15537 18182 92 8741 566 8153 11103 18866 16660 18822 98 iW 6666 8164 UllO 13263 16688 18319 US 2SU 6660 8807 11114 13300 16689 18877 147 2896 6730 8214 11117 13488 15700 18388 171 2900 57 8 8360 1U98 13442 15706 18886 189 2918 6768 8412 11166 134 4 16764 18436 218 3054 B844 8499 11185 13460 1578 18524 2 6 8038 5868 8666 11197 1U68 15876 1B641I 269 3041 6860 8S86 11844 18549 16961 18748 S3t 3127 6864 8698 11247 13661 15SI99 187S3 364 3986 6896 8760 113J 18667 16080 13839 382 8369 5610 8839 11846 13699 16116 18878 386 3431 5668 8893 11898 13607 1 178 18891 43S 3461 6048 8913 11436 13626 16200 18968 548 3493 1 068 8961 11478 18652 168Q1 19088 678 3547 6161 8978 11489 13663 16308 1 068 606 8566 6186 1978 11688 18694 16889 19208 64 8708 6261 9006 11546 18726 16403 1923 6 7 8740 6893 9060 11588 13716 16417 19244 704 3794 6198 911 11591 13806 16487 1 846 720 3812 6Sle 9164 11687 13984 1648 19 46 729 3871 6377 9180 1162i 13993 16477 19284 769 410 6388 9818 11658 14094 16486 1 310 818 4 12 6398 9483 11668 14109 16498 19881 832 4189 6491 9530 11690 14189 16609 19384 m 4188 6550 9631 11786 I48I1 16526 19S61 932 4207 6696 9648 11799 14817 166011 19377 966 4853 6691 9660 11807 14881 18608 194 4 1088 4313 6618 9672 11885 14338 16710 19467 1086 4380 6697 9678 11910 14339 168 6 19478 1126 4322 6693 9708 1982 14346 1 884 19496 1289 4826 6711 9737 1 939 ltt59 16991 1961 1344 4343 671a 9760 11966 14878 17081 19626 1403 4398 6764 9764 11967 14403 17095 1966 1407 4438 6784 9776 1 000 14448 17098 19840 1471 4S07 6911 9868 12058 14498 17106 19846 149 4580 6959 9880 12083 14 40 17116 19866 1606 4609 7001 9926 19325 14643 17188 19891 1609 4687 7076 9983 18243 14596 17186 19 88 1648 4678 7089 10011 18298 14686 17802 S003S 1701 46 5 711110096 18587 14723 17563 90191 1736 4696 7151 10119 19639 14836 17429 90189 1761 4717 7188 10195 19663 14844 17490 201 9 1802 4763 7196 10188 12668 l S6S 17653 20223 1933 4806 7816 10186 18598 14874 17668 80295 1936 4868 7868 10188 18604 14908 17888 80418 1964 1976 2076 17884 90436 17741 20483 17789 20613 1780 20597 17814 80634 1786 80651 178 6 90665 17909 20680 17941 10795 1797 20809 18037 90914 18078 20924 18108 20 5 18181 80 96 19611 14817 12638 14942 12966 14960 18 96 1496 19724 15080 18778 1603 27 9 160J1 97 0 15087 18870 15308 12882 15839 13003 15863 1314 16 76 18158 16278 13211 16520 6069 7997 6803 6109 7309 10 77 511 7328 10330 614 7416 10388 6174 748 1 10426 5987 7506 10470 6394 7569 10604 6333 7617 10661 6343 7661 10684 6871 7794 10741 6379 7818 10835 411 7 61 10902 6458 8019 10981 6838 8097 11053 6689 K E O Xi A 3i B Henneberg Zijde alleen ecM ah ijj direct wordt betrokken uit de fabriek Zwart Wit en Gekleurd van 3S cts i tot ƒ M4 0S per Meter Glad lGe8treept Geruit Gewerkt üamaet etc circa 240 versch qualiteiten en 2000 versch kleuren dessiun etc i f r van port en ret teu in Hui STALEN per omgaande Dubbel briefport naar Zwilserlaud ijile4abriekea l i iiK Uufl w XVRICU Vrkri 87 8 7 8 109 5 5 63V 98 98 9 l 4V 67 76 24 l 101 96 38 loof 66 615 430 101 193 101 19 186 1 64 98 184 100 80 si A 111 zt 827 100 66 147 84 19 6S 93 DECEMBER IDHUND Cert Ne W S 8 dito dito dito 3 dito dito dito 8 Hosaia Oj Geudl 1881 88 4 Italic lasobrijvmg 1868 81 6 OosTRNR Obl in pftplor 1868 6 dito ia zilver 1868 5 PoKTUoiL Obl mot coupon 8 dito ticket 3 9B 64 acauND Obl Uuinenl 1894 4 dito Geconi 1880 4 dito büEotba 1689 4 dito bj Hope 183 90 4 dito iu goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 5 SPiWl Perp t lohuld 1881 4 TUKKSIJ Gepr Conv leen 1890 4 Geo leening serie D Geo Ie nilg lerie G ZumAra Rap T obl 1892 5 Mlilco Obl Bult Sch 18 0 6 VeNizueLA Obl 4 onbep 1881 68 103 101 lÖÖ 160 189 nv 100 68 102 18 14 108 73 199 110 387 61 lOS l 106 109 IM Vi 116 nov 88 116 Maiw L G Pr Lieu eert 6 NiB HoU IJ gpoori UÜ aand Hy tot Eipl 1 gt Spar aand Ned lad Bpoorwagm aand Nad Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 18 1 dito 6 hiLliapoorivl 1887 89 A Eobl S Zaid Ital Sp vmg A H obl 8 PoLlM Warsobau Weeuea aaad 4 Ru L Gr Rum 11 16 Ahiiika Cent 8tad Rotterdam aan 8 BluiB Stad Antarerpen ISi 8 Stad Bruiael 1886 2 HONO Tbei Regullr Gesellicb 4 OolTe a StaataUeaing 1860 S K K Üo t B Cr 1880 3 Span Stad Madrid 3 186 Kan Ver Bei Hip Spobl oerU KaDtongerecht te Gonda fitting van Woensdag 22 Dee 1897 De navolgende peraonea ago raroordeeld wagens Overtreding met Stoom l H K te Gonda vrggesprokeo Overtreding water eu dyk in Bgnlaod P S en D B te Waddingaveen ieder i 1 oi 2 dagen heclitanii Overtreding Wel op S S J P te Vraeobao f 1 of 2 d b Overtreding Viaaobergwet J de J te Stolwgk t 3 of 2 d b K F te Bleiswgk 3 maal f 1 of 2 maal 2 d b Overtreding proT reglement H C V L te Go da f I ofjl d h Overtreding prov reglement te Waddingaveen Q ü en O M te Waddingaveen teder f 1 oi 2 d b Overtreding IJkwet C V G en J J U beide te Zeveabuiienieder I 0 50 of 1 d b J V te Waddings veen 3 maal f iifiü of 3 laaal 1 d h Overtreding politie verordening te Nieuwerkerk d Uaiel ö O te Gouda f 2 of 1 d b Overtreding politie verordening Oooda O O te Gonda I 1 of 2 d b Overtreding verorden brandireer te Oouda S L te Qodda aangebonden Overtreding Algem Politie Verord te Oonda i G C 1 B en A B S te Gonda f 1 of 2 dagen H P te Zwartilnie J N J L eo J J te Oooda f I of 1 dag Overtreding Strafwet D A O te Nieowerk a d IJsael f 1 oi 2 dagen H L te Oooda f 3 of 3 dagen P D V K te Oouda f 2 of 2 dagen Openbare dronkensebap A S te Rotterdam A v W la Oooda A V te Gooderak M C B B en C V tk Gonda ieder tot f 1 ol 2 dagen P M te Gouda bg 4de berbaling hsoblenis vm dri weken H P 8 wervende ea T N B te Gouds tot f 5 of 3 dagen B J B ta Oonda i 3 of 3 dagen L O v V la Gouda vrgge proken ADVBRTENTIEN Optgdig bevallen van twee levenlooie Meisjes Mevrouw A SMITS SchoOTi Vlmhl 24 December 1897 Heden overleed na een langdnrig en geduldig Igdsu ome geliefde Ecfatgenoote Moeder en Grootmoeder Bartje Rookhuizen in den ouderdom vnn 4 jaren en 10 maanden Uit aller naam F C BIK 0 Familie verzoekt van rouwbeklag vereeltoond te blijven Oouda 26 12 97 WORDT GEVRAAGD eet flinke Agent bekend met hontkoopers en groote aannemers voor den verkoop van Bnitenlandscfae en andere Houtwaren in bet Zuiden bekendheid met het vak vereischte Brieven fro letter K No U aan bet Bureau van dit Blad Wie helpt s v pK IEMAND die eene vaste betrekking heeft vraagt wegens langdurige ïiektoj in zgn gezin 500 Gulden te leen tegen 5 met jaarlgkscbe aflossing nader overeen te komen Br letter X Bureau deaer Courant Kraepelien en Holm s SalmiakPasUlles algemeen erkend als het beele middel bg Hoett en FerkoudkeUl Het ia een algmoploBsend en verzachtend middel bg uitnemendheid Verkrijgbaar bjj de meeste Ap tbekeu en Drogisten Prga per fleschje 20 ets W Alleen echt in vierk fleschjes voorzien van ètiqnet waarop de handteekening vanKRAEPËLIENftHOLM Zeitt Hofleveranciers