Goudsche Courant, woensdag 29 december 1897

Woensdag SO Deeember J897 30ste Jaargang 1 0 T4Ö5 Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Beaa pracla tig riet iaagrexicla t HEERË HOS mei im staande aan den KAÏTEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Sewe Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 XLIe Jaai gang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DAMES en KINDERMODES benevens HANDWEEKPATRONBN ar lEDBRE WEEK VEHSCHIJNT EEN NDUHER Ib ieder n tekêt mtcarte II uien moOekroutek fe Ulet H enz enz Ie Uilf ve zondor gekl pUteo met 3 nijpatr en 3 groote geknipte patr Per 12 nn ƒ 1 J6 p poit 1 462 al de Ie uilg met daarenboven 8 geklenrda vleten 1 76 190 So i II U lïgakl pl ea 1 kijz gekn p b bet eio 2 80 IM 4e ril 3e bij hel t no 1 gek patr n tsuMi I2e een geileard Iraaie handwerkpatroon n 3 3 20 PROEMJIilR m PR0SP8CTÜS ALOI SJrJtYoï S2 Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prijs per drie maanden is 1 26 franco perpoat 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTE ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regale a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ha ndteekenittg C et vooral op de lottera Oberlahnstein 9IRCCTCUK DtH VICTORIABROH OBtRlAHHSWlt t verkrijgbaar Overal tiowilom e Maatschappij tot Exploüatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Z uidblaak 8 Kliniek en Polikliniek B J TAN mSS f I Hf archanil Taillenr f humid Buurt 10 L J SON Tandarts Utrecht Spreekuur d DÜNDERDAU8 tan 9 3 mr in hei Hotel DE PAUW Gi ooteraarkt te GOUDA Stedelijke Gasfal riek te GOI3PA Depriis T n het ga is 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 4 et Onder zekere Toorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdbnis Terboaden met 15 meter vrije leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 licbtgasmeters bedraagt de hint 10 eeat per maand Bewonen Tan percOBlen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelgks afrekenenen Tan de fabriek lamooktoastii a z tegen betaling Tan eenie centen per week in hnnr bekomen Een ware Schat Toer de ongelukkige slachtoffers der Zelfberiekking Onanie en gehe jne uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAKII G Hollandsche uitgaye met 27 afb Prfls 2 gulden leder die aan de versohrikkelgke gevolgen van deie ondeugd Igdt moet het lezen de opreehte leenng die het geeft redt jaarlgka duizend van een zekeren dood Te Terkrggen bjj hetVerlags Magaiin te Leij iig Neuuarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland TLSSOÏ Co Sprdeaux Kotterdam f 1 4 0 per liter in Terzegelde bemande flesch van 5 en 2Vb liter voorzien van het attest van Ur P F van Hamel Sooê Proefflesoh f 1 30 Verkrijgbaar bj J H ROODE PA XtXJr8 GOUDA BRANDS MAOASINS DU Frintemps NO UVEAUT ÉS Wij vemoeken de Dames ilijP ons geillualro rd modoalbum oor liet Wlnter co n noch met ontvaiiRon hebbon dit te willen aanvragen aan il JULES JM UZOT C P rl Hetzelve wordt dan omgaand gratis en fmnoo toegezonden 4 l v be$tt oQichtdelykste tn makkelykate poetsmlddel voor Ueerea en vooral datnta en Klndcrichoenwerk iB de Appretuur van C M MUII r li O JV Berllii BflHth Str 14 Men ktuicocd ifÖLl v op naam en fabriekimerk Varkryikur ky Hitreii Whktlltri ht MkMMWvrk lalBilMlaa tnHTf m ini flwwBBl D fII ky W 8ir4 aM Aniliaia ouda Druk van A BKINKMAN eo ZOON BeBtelItngen van af 25 francs vrij van alle kosten aan tmis met S verhooglng lélxpMiUikubor ti HwirtMl i Te Zoop of te Huur aangeboden Steande aan de WESTHAVEN W jk B N U7 Te bevragen Lange Tiendeweg D V9 Het hats bevat beneden 3 Kame met SniteKeuken KeMer en Binnenplaats boven 3 Kamers en Zolder verder alles netjes en doelmatig ingericht alsmede van Gas en Waterleiding voorzien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding Wnl ia d besta lawrjrrinK tegen Jmtii fiat Bheomatiiak Leaunpynaa kortom ES yffX UiMtkcttntiiimiRUtewaadantagen s TAnkerfaiii Expeller TeiteiidhiM Wat tBffan iBB Tan ürlei aanl s lAeads ia leder faniageiip ta r Aikerf ah xpelkr Pm 50 OOTt 76 MUt n fVib de flaa kVforlïudeii ia 4i meerte Apotheken en hijF luWSioktei Oo l Rotterdam ïe GOUDA bg C LUGER Apotheker Markt eo bij WOLFF k Co Westhaven 198 tlöPja O IKK ODDE m SCHIEDAMMER iiftmrtm Uerlet NIGHTCAP GEUEVEE Verkrijgbaar bq M PEETERS Jz N B A 18 bewijs van echtheid ii cachet en kurk steeds voorxien van den naam der Pirma P HOPPB E CASSITO TANDARTS Gouda Turfmarkt SPUBEKVBMlf MAANDAG DINSDAG DONDKRDAG en ZATHRÜAG van 8 tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG van ItotC uur 20NDAQS niet Auiomatisehe vallen iiKii rfttleu è fl ï 0 voor nmizen fc fl s Mtar torren kukkerlakken u is fl fl I ï0 vangen vourtdurend ïfiudor toeaieht Ju lU ratMn tnulEea t dniEoU le ke erii in een nacht Ht llen ziih VBQKeltH woder fx iHHti n nittt i ti minste rniik ni V iik i tegen toezending van lipt liodriig oi onder remboura Verzend II 11 18 Merkuur Commandit MnntNohapny Mchnbrrt A Co Amêtmdam NZ Voorburgwal 318 SENlSBEFOTTANTHEi Meii wordt verzocht op t HERK te letten OIT SET MaOAüUN tan M ftAVENSWAAY imm OORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf iioee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en Prijs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J breebaaut lz EENIG DEPOT der fijnste UaagscheBescbnit FEANSCÏÏE STOOMVEEVEEIJ N ehemisehe Wasscherij VAM H OPPE IIEIMEK 19 KruUkade Botterdam Gebrevat Hrd door Z M den Koning der Belges Hoofddepêt voor GOUDA de Beer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Ueerenen Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van jtlaohe mantels veeren bont enz tf C st Koninklijke Maehinale Fabriek DB HONIGBLOEMv v n H van Schalk Co gevestigd te s Qravenhage H pterttraat 99 en O nab de Regentesselaan HOFLEVEEANCIERS van Z M den KONING van BELGIË Indien gijhoeittl gebraikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Eitract FLACONS van 40 Cta 70 Cts en 1 verkrflgbaar hj Firma WOLFF 4 Co Westhaven t99 Gouda E H Via MILD Veeratal B 126 te Gouda A BOÜMAN Moordreeit 1 C RATELAND Boeioop B V WIJK Oudeaatrr M KOLKMAN Waddmineen OBSTBVHfB en voor Spreekaren dagelyka van 12 2 u Gratis Spreekuren Maandag Woensdag o i Vnidag 9 11 nur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ur A CtBVt QeneeeJt r IHre9teur ELECTKOHOTORISGl TAIBAISBAIJES Bij het gebruik daarvau geschiedt het f tanden krljgeu der Kinderen Z9NDRB DE imiKSTÊ PIJ 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bevryzen kan dat de bg mfl ter inzage liggende getuig schriften der nitstekende resnltaten van de Ë lerlrouot ri i TaDdhaisbtndJes niet echt zgn Mt Men teite op den naam van den abrikaniHI0m t HOLTZ M Wordt franéo toegezonden alleen na ontvanget van postzegel ad 9S cent door KOBERTHOLTZ Kl Dieg D Verkrijgbaar bjj WOLFF Co Weslkven 198 amaY INKELAC Wederverkoopera gevraagd Agentuur by de Firma Wed fiOSMAl te GoHda I r Zij die zich met 1 JaMwan op de GOU D8CHE COURANT abonneeren ontvangen de vóór dien tijd te verschijnen Nummers GRATIS Evenals vorige jaren maken wij het geëerde publiek opmerkzaam op de gelegenheid tot het plaatsen van hunnen Nieuwjaarswenscli in het Nummer van Maandag 3 Januari hetwelk niet des Vrijdags maar in den morgen van Nieuwjaarsdag wordt bezorgd Vroegtijdige opgave is zeergewenscht BINNENLAND GOUDA 28 December 1897 k n b k g boiiir VftD h£tpro inciftaliï iittr ie lOnTeDbage werd giiter o a ftanouued Hel onilerhoudoo Tan de werken bebooreode tot bet jaagpad 1m 8 den RflD D MDde IJao 1898 en eindigeod © 31 Dec 1900 Minete in ebrgver W A Verbrogge te WaddioxToeD Tüor f26 3 0 BedAuki voor het beroep bg da Gereformeerde Kerk te Aüen kerk A door de M 8ohuarm D te Alpbeo a d Rijn OiitereD Btondeo te e Bertogenboich terecht Joh G r U Aoad 27 jaren geboren te ViaDoa ei Looi Ch George B ood 50 jaren geboren Ie Woubrogge beiden handeUreuigera en wonende te Rotterdam thans edetioeerd beklaagd tan te amen of afzoodoilyk uet bet oogmerk om zich op een ol andere wijze te beTOordeeien op verschillende dagen op bet od Tan September jl te Enip l en Rosmalen periODen te hebben bewogen deel te njmeo in een loterg door hun TaUchelgk en bedrieglgk op te eteo dat het eene loterg waa fanden Koomib Katbol ekeD Bond of Boerenbond Tan dX R K bond bet Witte Kiuis eao loterg van de renten Tin leeningen fan FEVtLLETOX aar itt Frantch 3 ToDV en Paildy liepen langzaam TOor en achter en ik bleef naait haar hare band stoeds in de niijoeit klemd Il de hut gekomen maakte ik daar aposdig een bed Tan dorre bladeren waar wg haar oplegden en toen beval ik Padd zoo snel mogelijk naar t kasteel te rqden om een rijtuig te halen uMaar mijnheer zei hij ali degraaf mg komen itet met Agaric in t zweet dan jaagt hy m weg fNeem Ralph dan maar en jaag liem dood als t moet 1 THe arme Ralph I maar zij was zoo bleek en swak ik maakte mg nog altgd ongerust ofer haar Hebt ge pgn rroeg ik met de tranen in mgn oogea zDodra wij alleen waren ffNeen t ia niete Ik ben maar alleen heel gstig geweest en nu Toel ik mij rerdoofd en mgne oogee Tallen toe Raat dan maar uit slaap als ge kunt ik zat bij n hiyTen Dank zei ze en se sliep in als esn kind lil Ben dergetyk gevoel Tan aitpatting aIb t geen n JD petamosl overTallen had is eea gewoon gevolg Katholieke karkpo kloosters een van de Ned 3aDk ens ent wurfan de trakkiag binoio eeoige degen aoa plaats hebben en de minste pigsen zoadeu zgn f 7 50 f 12 50 of i 15 tot i 40 000 eo ig oorgaTea belait t zgo met bet aan den man brengen van loten Toor Termeide ïotergen Niet minder dan 29 getuigen weren gedagvaard Uit bet getaigeDTerhoor bleek dat beklaagden bg rerScbilleode goedgelooTÏge lieden loten badden verkocht voor een prg dien ze maar kondea krggeo Zg garen voor dat het lotergan waren sonder nieten dat de trekking binnen eooige dagen loa pisati hebben en noemden dan een dar boreDstaaode bedragen ats laagaien prgs Bg vele getaig n deelden tg mede dat een der ingezetenen dien tg noemden f 700 had getrokken walk geld binneo twee dagen zon worden uitbetaald Daar waar aan hunne woorden werd gatwgfeld Tertoonden zg twee itokken papier met wapens als bewgs ran hanne folmacbt en deelden mede dat de trekking zoude plaati hebben te Amiterdam door twee weeskinderen in bet bgzgn ran twee notarissen Geen der koopera eohter heeft rerder iets meer van een der iotergen gehoord en al spoedig bleek dat de gebeele zaak een oplicfaterg was JIiMb 1 iaitwa Job Qet B i Mt b maanden tegen Loois Cb G B 1 jaar gerangeniastraf en aankondiging van dat Tonnis t r meerdere waarschuwing Tan bet publiek tegen den zwendel met loten in eeuige nieuwsbladen Giaterarond werd het 9jarige meisje B B wonende in de Jozephstraat te Rotterdam in het ziekenhuis aldaar gebracht omdat haar kleeding in brand woa geraakt toen zg haar zaster meteen kaïrs wilde bglichten Het meisje kre onmiddelgk op haar rug vrg ernstige brandwonden De jongen van ISjanr die een jongen van denzelideu leefigd op een trap in een hnis op den Schiedamschen dgk te Rotterdam door een messteek zwaar verwondde i naar de gevangenis aldaar overgebracht De honden tentoonstel ling van de kyoologen vereeniging Nederland in Mei zal niet worden thonden in Nijmegen maar te s Hage in den Dierentuin De uitdaging van Miller den winner van döE zegdaagschen wedstrgd te New Tork aau ran geweldige sohokken Ik wist dit mnar toch Terkeerde ik in een angstige spanning en bij de gedachte dat die TraoeelglÉe renpartg haar dood ten gSTolge had knunen hebben beachuldigde ik m zelTCQ Tan onrerantwoordelijke lafheid Had ik mij niet honderd maal lieTor moeten laten verwurgen door het spook dan haar dierbaar laven m gevaar brengen F Over mijn petemoei haengebogen luisterde ik in hevigen angst of die diepe slaap ook ia esn eeuwige rust zon orergaao en sidderde bij het denkbeeld haar niet meer te zien haar belooTerende atem niet meer te hoeren l Ach dan zou ik wel alleen op de wereld zgn 1 Mg in die treurige gepeinzen rerdiepende begon ik terens een blik te slaan in m JD eigen gemoed en een zoaderlinge ontroering maakte zich daarbij van mg meester Tot duiver bad ik mij overgegeven aan de zaobte baschermtng die Diana o er mg uitoefende Ik had haa lief omdat zg mgne jeugd en mgne idealen toelachte ik beaohoawde haar all een goede toovergodin die mij troost bcfaonk en mijne gehechtheid aan baar was met een soort van heiligen eerbied vereenigd Thans echter nu ik vreewle baar voor altgd te zullen verliezen betrapte ik mg op geheel andere geroeleos Ik beschouwde die schoone en innemende zuster in mijne eenzaamheid met een soort van geeatrerroering ik beklaagde haar omdat zij den oabehouwea man aan wien het lot baar bad Terbocden niet kon lief hebben en tooh verheugde ik er mg over dat hg barer eqo onwaardig was TerwHl ik haar maar steeds aanzag en haar aohoonheid indronk zonder hierin door haar blik verhinderd ts worden werd mijn hart beatormd door jaloezie en medelijden door vreugde en smart all rgdera der wereld voor een 24uarsmatob is uaugeuomeu door Williams van Nevera De proefwedstrijden op de langfe baan van den Nederlandschen Schaatsenrijders Bond Met den kortsten üag dus jaars heeft weer de winter zgn otScieele intrede gedaan en daarmede is de tyd gekomen dat onae gedachten ziob weer richleu naar gi en gsaport Dan doemen opnieuw de balden van dazen tak van sport voor onzen geest op en met grooten doch geputen trots zien wg Nederlanders Jaap Eden voor ons Terrgseo gekranst met de onTerganketgke aureool T in nooit overwonnen wereldkampioen Hg nam sf cfaeid Tan het gs eu daarmede ligt ook op dit gebied Neerlands glorie in h t Ter leden Mag dit zoo blyTen Mogen wg inffend neeraitten atarend in den nog blakenden gloed Tan het tonnig Terleden tot wg indommelen en in den fasten slaap ongemerkt alle gloed dooft en wg huirerig ontwakend met besobaamde kaken en nagverig oog buarmans wel onderbonden haard aanschouwen Zekerlgk niet De Nederlandsche Scbaatseurgdersbond die reedi zooreel goeds tot stand bracht op het gebied van gsaport nam ook bier bet initiatief ttW h tjo Torige ja d proef wedttrgden onder jongelieden Tan 16 20 jaar in het leven riep Hun doel is vooreerst sluimerende kraohtrn tl ontdekken en deze met den steun Tan den bond te ootwikkelee dan in bet gebeele land ambitie te kweeken en dorst naar nienwe au weren Hunne inrichting ii in korte trekken ds Tolgende Telken jare worde op 3 re schiltende plaatsen Ton ons land wsdstrgden ouder amatenre georganiseerd op de lange baan nl op öOOen 1500 M Deze plaatsen wiaseten doch worden zoo gekozen dat TOor alle deelen Tan het Taderland éen Trg gemakkelgk is te bereiken De deelnemers aan de weditrgden vervallsn in twee groepeu naar de leeftgd de eerste Tan 16 18 jaar de endere fan 18 20 jaar De overwinnaars outrang n als prgaeo medailles Dit zgn de Toorloopige wedatrgdao de wedstrgden tbo den eersten dag De eindwedstrijd beeft plaats op een anderen nabghggenden dag en in het oentram des lands Blgkt no bg deiee wedstrijden dat er krachten onder mededingers schuiten die voor de toekomst veel beloTen dan biedt de Ned Schaats Voor de eorato maal las ik id mijn binnenste en vond or liefde Toen mgo roogd twee uren tater kwam opdagen stond ik Terward op en klenrde toen h j mij aanzag üelukkig dacht hij dat hst uit Trees waa Op het hooren zijner item werd mgne petemoet wakker Ik moet bekennen dat de graaf de Maufert zeer bewogen was en zg ne vrouw terstond toesprak Zij stelde hem lachend geruit V X Bckeelt mij uieu zei ze Niok beeft mg heel netjea op do hei neergelegd Is t wel waa zgt ge niet gewond Troeg h bijna teeder f Ata ge er nog aan twijfelt zal ik opataan on loopen Zg deed zoo maar wankelde Mijn roogd nam baar m zgne armen op droeg haar ftliof ze een kind ware geweest naar het rijtuig en logde haar daar op een aantal kussens neder Toen ging hg naait baar zitten en reed weg zonder een woord tot mij gericht te hebben In gedachten verloren rolgde tk het r tuig met Tonj Halrerweg bet kasteel kwam oib de dokter te gemoet dien men bad gewaarschuwd Ik naderde en boorde hem zeggen t Is een geweldige schok geweest maar na een dag ruat zal t wel geen rerdere gevolgen hebben In elk geVal mijnheer de graaf zal ik op Maufert komen tot uider onderzoek Rg dan met ons mee antwoordde de graa Tony 1 neem het paard van den dokter over Het rgtuig rsed weder voort maar mgo petemosi had mü alt de verte losgelaohen Op t kasteel gekomen bleef Ik in t park ket weggaan van den dokter afwachten £ en half uur Hnud hun ds behalpaame hand deagevortlard ook Buancieel ten einde hen inde gelegenbeid ta stellen lioh door traineeren in Noorwegen of Zwtiserland te vormaa tol ware hardrgders naar het beeld van odzod Jaap Voor het Noorden was bet vorige jaar Leeuwarden aangewezen Deieu winter sal de IJsTereeiiigiDg te Groningen dit Toorrecht genteten U datum is voorloepig Tutgesteld 5 Januari a s Mogen Tele jongelieden ia de noordelgha proTiociën o wektheid geToelen daarbg mede te dingen Verdere inlichtingen Teraobaft de diieclie der IJiTsr te Groningen gaarne eu c n tebekomen bg de seorelarisaan der voornaamite gaolubi in Groningen Friesland Drente en Noordelgk Overgael IJs eo weder dienende sal op 4 Januari ta Haastrecht een deser wedatrgdea plaats hebbeo Ër 19 drik scbaataengareden in Den Haag waartoe bet heerlijke weer van salf aitlokte Den eersten Kerstdag waren da vjjvera in hek Bosob nog gestoteo maar Zondag rrard fatt er Tcrbazend drnk Het gs leed vee onder dit drukke bezoek en zoo na eu dan ukt er een door waardoor de baan ook al oial beisr werd De fraaie gsbaan op bet Sportttrrsio wa bgzonder goed en hield ziob best Men bod daar de vroolgkheid verhoogd door moaiek Ook taar bmlan de stad kon garedaa worden de Schenk op ging menig rgdsr De Koningin reed Zondag op de raart achter bet Hu s ten Bosch waar sg a i gewoonigk heelwat bekgks bad Dat het ga niet overal vertroawbaar was bleek herkaaldeiyi Zoo zakte een groepje van 7 heereo dames die op de vaart ta schen Boschvyver en Huis ten Boeoh reden er door Aao helpers geen gebrek maar ook aenige vao hen geraakte te water toodat op een gageves oogenblik tien personen in den modderooet lagen t Kostte beal wat moeite voor allen behouden op t droge waren gebracht Omtrent den brand in de stoom watten fabriek van de beeren ten Broggecate mrldt da Zw Ct i Volgens gerucbt zon de brand ontstaan zijn door onvoorzichtigheid van een der werklieden bg bet aansteken van de lampen Het achterst gedeelte der fabriek brandde geheel nit het midden en voorit gedeelte ledao zper veel ook door waterschade maar ii wat het gebouw van buiten betrelt behouden ge bleven Het aangrenzende gedeelte thans oog tot kapokfsbriek iegertcht bleef geheel behouden later kwam hg het kasteel uit ik liep naar hem toe en ondervroeg hem Hij stelde mg gebeel gerust Diana zou alleen nil voorzorg een paar Jagen het bed lioudsn Ik boaUki weder vrij adem en slng naar mgn kamer Ik wilde mgn voogd zoo lang mogelijk ontwijken waut ik voorzag een hevig tooneel met hem ta wilds mg daarop voorbereideo terwijl ik vait besloten vras mg te velzetten tegen de tirannie die te zwaar woos voor mgn twintigjarigen leeftijd en waaronder ik mij nu zei maanden lang gebogen had alleen om mgn petemoei niet te bedroeven t Werd avond e nog alt d hield ik mij met mgne gedachten bezig Ik bad laten zeggen dat hoofdpgn m belette aan bet middagmaal te veTsahijnea en had op mgn kamer gegeten Nu lag tk uit mjjn torenveoster en staarde naar de kleuren der ondergaande zon en naar de groote schaduwen op de bergen Oostwaarts naar den kaut ran Duitaohland kwamen de purpergekleurde bergtO pen en dr kantige rotten uit tegen de donkere lucht voor mg lag in de diepte de vallei waar in de schemering de voorwerpen ineensmnlten en de Bamoy al kroakclend over haar steenen bedding ruisohte In het westen strekte ziofa soo ver het oog reikte het Ardennenwoud nit waarachter de zon was neergedaald terwgl ze met haar vorige stralen het donkers loof der hooge eiken in rlam zette Eensklaps joeg de toon eener bekende stem m o droomeo weg Ik moet je spreken zei m jo roogd t t njj ZoDder te antwoorden bood ik hsm een vtoel aan OU waofatte f ordt V0rtiolgd