Goudsche Courant, woensdag 29 december 1897

Directe SpoorwcgverWadlngen met GOUDA Winterdlenst 1897 98 AaBKevaogeo 1 October Tüd van Greeovich 80BDi 0THBDill Oau t 8 l ii 8 10 8 36 9 10 11 i 54 10 11 11 li 11 ll ll lt SS 1 84 8 48 8 67 4 Si 15 1 88 l ll e l4 7 31 7 11 8 30 8 11 9 B6 10 04 lO lt l 18 M iH ln ht 7 8 8 4 11 H 8 1 08 8 08 f 10 11 Nuswnicnk 7 8 8 49 11 8 i 11 81 5 0 10 1 OtMll 7 48 5B 11 I 4I 1 1 10 81 Bsttndus 7 T lt 8 18 0B 30 SS 47 10 13 10 80 ll SS ll Sl 11 88 1 81 1 40 1 10 1 81 7 10 1 86 8 48 10 19 16 1 84 10 14 11 80 al AUm Rottwdim 4 4 i ti e l5 6 1 7 88 8 40 88 8 10 1 ll Sl U tO 18 87 1 44 8 60 8 4t 4 10 4 4 1 9 1 85 6 17 7 15 8 87 10 0 3 pdU 4 ti 6 08 10 8 1 B4 4 10 87 v I Kinwarknk 6 04 6 11 10 86 8 01 4 17 6 84 i4 Mo rd i ht 6 11 6 1 lO S S OI 1 04 0 41 Ê 10 01 ds 1 17 B 6 88 7 10 7 41 1 18 00 47 10 18 10 4 11 14 18 08 18 47 8 14 3 0 4 06 4 11 1 10 1 4 1 11 6 47 7 45 8 80 10 07 10 8 0 0 U U A A H8TIKRAU OtwlA 4 7 Ml 4 10 17 1 10 4 11 f 1 0 7 11 1 86 10 17 10 U 7 01 iwtaidui e 8L 1 16 17 10 10 l S t l 15 t M 10 11 11 41 Ooada 7 DIN HAAG aOUDl U g 6 46 7 80 7 43 8 8J 9 4 10 1111 87 18 881 81 8 44 3 40 4 01 4 88 5 80 6 18 7 18 7 51 10 08 Tooib 1 58 10 17 1 41 I 4 8 6 18 8 Z Zmw6 10 38 1 61 4 68 6 8 4 1 T M 6 17 10 48 Ot 6 04 6 3 it Oinid 6 887 48 sas t 08 1 l l l411 l7 18 108 17 3 14 4 08 4 88 1 15 6 6 10 7 48 8 83 10 10 10 88 60DD1 DEN HAAS Stud ZereBhuiHB Ho rlup Ua ZMltnnwr Zeiwurd Toorbarg i t ft 7 80 8 8 16 9 86 10 14 11 16 18 U 18 88 1 87 8 41 4 4 1 81 6 14 6 11 7 84 7 1 SS 8 1410 10 8 11 10 M 7 4H 48 18 40 8 04 10 18 8 1 7 68 8 61 18 51 8 11 10 81 V 8 7 9 08 1 06 8 8 10 8 H H 0 48 14 10 4411 4118 461 10 8 0 4 11 l ll 6 16 6 8 IJ 04 8 84 10 88 11 6 11 44 f aOl DlUTXIOHT tt d 5 8 0 84 7 181 81 9 07 10 1 10 67 U OO 18 88 8 80 8 17 4 86 6 05 6 15 l 6 10 17 10 81 Olllew 1 85 11 14 8 87 7 10 10 84 Wawén 5 48 8 10 11 4I 8 4 1 84 7 18 1 48 10 41 DtlMhl 6 08 7 4 8 88 0 9 8 10 1111 4 18 88 I 8I 8 0 8 M 6 0 4 7 89 l 11 18 11 1 UTBICBT S OUDA Utnokt 6 88 7 45 8 4 80 10 11 10 3 11 88 1 8 08 8 11 4 4 5 81 6 S 7 56 07 10 0 10 84 WoaHu 6 58 1 06 10 88 11 55 4 1 7 18 t SS 10 64 ÜEdente 7 07 1 14 10 48 t 4 84 S0 Qouda 7 8 8 87 88 5S 10 5 11 1018 11 1 8 3 4 4 87 5 10 7 8 1 88 4 10 4 11 10 AlI8TI DAIt 0VDA 6 10 l 1I 4 41 4 41 I l n 1 111 4 MT 14 T DÏBmen ii eto ll j rige knup die deo OTorweg bjj de halte KerktBBn paneareo moeit en ottder de afslaitboomea doorgekropen wai door een aaoBaelleiideD treia gegrepen ea bgoB geheel Termorzald Om meubelen die door dampeoeoE MDg felagenff xqd weder te doen glimmeo ala wareD xe fooketnieaw ii bet olgende uitstekend Neem da meubelen af met eeo ucbten doek gedoopt in lauw s ep op en daarna met epooa en zeem Laat ze Tervolgaoi pi m een half nur itaao om kurkdroog te worden en boeoze ten slotte met fianel en boeowaï liefst zeer weinig en ge zult over het rasoltaat ToldaaD cyn Men Bcbryft ait Dbo Haag Wg reroemeo dat stengerecbtigde leden der Ned üatT Gemeente alhier zullen worden opgeroepen om hun oordeel uit te spreken oter eeo aan alliDg iu het plaatseiykregtemeat roor zooverre bet de keuze ran kerkvoogden betreft lo een gecombineerde vergadariog ran kerkroogdeo en notabelen is o roorloopig aangenomen een artikel van dezen iuhond Kerkroogden kunnen by rerregaand plicht Terzaim uit kun aiabt worden ontzet c Tot dusrerre was dit niet het geral Het doel dezer bepaling ie roor goed een inde te maken aan een zeer beapottelgken toeitand De preiident kerkroogd toch bescheuwt de wettige beslniieu rin kerkroogdeo eeuroudig ala niet genomen en legt ze ter zgde wanneer ty bem parsoonlyk niet aabgenaam zyn Ia het onderharige geral was het bespelen ran hei orgel het onderwerp der ooeeoigbeid Da praiident wenschte zoo nu en dan liefst in rolle morgenbeurten liet orgel te bespelen en gaf dan op eigen gezag den organist vacantie Reeds had de kerkeraad zich eeuige malen tot kerkroogdeo gewend met verzoek om te rerbinderen dat ouberoegden het orgel eoaden bespelen en daarop namen kerkroogdeo eeo besluit in dien sin De president Ueef echter eeoroudig zyn gang gaan welke haodelwyze eren onwettig als onbéboorlgk is Om herhaling te voorkomen is borenrermelde regelementi aanrnlling rooigeaUld Uit Amsterdam meldt men Dat de rerwonding der rronw in de O Z Kapelsteeg in geenerlei rerbaod ttaat met de in dezen en den rorigen winter roorgekomen aanrandingen op straat is zoo goed als zeker De roekelooze dia de publieke rronw in de Kapeliteeg met zga mes stak is eeo kerel rsn 28 jaar met licht baar en blonden kaerel Aao zjjoe spraak meende de vrouw by wie by op bezoek was geweest in hemeen Niéuwedieper te moeten zien Daar zyo over dit voorral rerschillende lezingen ook deze dat de man zich rergist heeft en de verkeerde gestoken beeft Maar bet il rry zeker dat geldafpersing de oorzaak der rmndsad ia geweest Nader meldt men Oe dader is gisteren gevat en bleek te zyn een sobippersknecht wiens vaartuig in de Oosterharen gemeerd log De man heeft reeds volledig bekend en is reeds rroeger met de gewonde rronw in aanraking geweest De man beeft rerklaard met geen der beide rioowen boren te zyn geweest doch door haar op straat te zijn overvallen zaodat by het mes trok feitelyk als middel van tegenweer De verwonde rrouw ia vroeger ook al eeos door en jongeling iu den nek gestoken taten Gendroal Ie Kaubb Zitting van Maandag 27 December De voorzitter deelde mede dat weren ingekomen de laatstelyk door de Tweede Kamer aangenomen wetaontwerpeo eo begrootingshoordstukken waarna werd overgegaan tot bet trekken van de afdeelingen die onmiddellyk bgeeokwamen tot het kiezen ran voorzitters en DDderroorzitters De vergadering wsrd hierop Ttrdaagd lot hedenmiddag 2 are Het Vaderl verneemt dat bet weiaontwerp op de onderlgke macht n da voogdg bet departement ran justitie batft verlaten Hat Paleis ran Jmtitiet bevat de volgende waar gebeurde justieela aardigheid oit eeoe zitting der rechtbank te Amsterdam De deurwaarder leest de rol en roept uit de zaak A ca B Het woord is aan den proenreor dea gedaagden De prooarenr van de gedaagde Ikventosk een termyn ran veertien dagen om ran antwoord te d ensB c De procorenr des eiscbers Ik kan daartoe slechts acht dagen toestaan Waarnemende president tot deo procureur dei gedaagden Volhardt u bg uw verzoek Procureur des gedaagden Ja president President tot den procuraor des eidchers £ o u mynheer Procureur des eiscbers = Ik volbard bg mgu weigering President tot beide procureurs Willen de hejBren dan maar de stak kan overleggeo dan zal de rechtbank bealiaseo c Beide procnreure Wg hekben dia stukken nn niet bg ons wg kannen toch niet op elke zitting one hrele kantoor medebrengen President Dan zullen wy de zaak acht dagen aanhouden om stukken te fouroeerao opdat de racbtbaok in staat sy o vereen komstig de wet te beslissen of den gedaagde voor sgo concinisie ran antwoord een termgn ran acht dan wel ran reertien dagen zal worden toege staan Op de hofstede van den beer t Hooft lid rao de Tweede Kamer te Haarlemmermeer zgn de boringen er ouder leiding an den beer Laokelman uit Purmerend roortgezet met deze gunstige resultaten dat tbaos uit de twee putten zooveel gas wordt rerkr en dat woning en bggebouwea door een twaalftal vlammen zeer goed worden verlicht en zelfs DOg gu voor verwarming kan worden gebruikt Vau de beide te Maaat icht aaogehoudea vreemdelingen die verdacht worden valsche tnldens te hebben in omloop gebracht heeft 6éa zyn miidryf bekeod eo verklaard dat dt valsche guldens door hen te Brussel vervaardigd zgo De commissaris van politie te Uaastricht heeft zich dientengevolge naar Brosaul bi vao ten etude de iobealagneming te ba werkstelligtfo van de voorwerpen en gereedschappen die tol het rervaardigeo gedieod hebbeo Behalve de in beslag genomen valsche guldens heeft men noq in e na der achterbaurten te Maastricht een rolletje met valsche gutdeoi gevonden dat door de aangehoudeneo toen zy zich door de politie achtervolgd zagen waa weggeworpen Sen noodlottige brand heeft Zondeg in de Loodeosche wyk Bethcal Green plaats gehad Een perceel in de Dixieetreet bewoond door twee gftzioneo is totaal in de asch gelegd Eeo der gezinaeo bestaande uit zeien perf onen kon in veiligheid worden gebracht doch een juEfrOQW Jerris en haar negen kinderen die boren woonden vonden den vunrdood ten aanschouwe van eeo groote menigte die niets tot redding der ongelukkigea kon doeo De oorzaak van den brand is onbekend In den Ie Kerstnacht omstreeks uur heeft een hoogst ernstig spoorwsgongeluk plaats gehad tuBBchen Ijs Péage de Ronasillon en Salaise nabg Vienoe in het Fransche departement Isère Twee sneltreinen van de maatschappy Pargs Lyon Marseille reden op den T torg 3sohreren afstand in rolle rasrt in de richting Pargs toen plotseling door hai brdken van een lucbtgeleiding ran het rem toeatal de eertfta trein mat kracht geraaid werd Het gevolg biervan was dat de tweedf treiü eenige oogenblikken later den eerste mat volle kracht aanreed waardoor de twee achterste waggons ao deo getroffen trein die een groot aantal reitigera vervoerde rerbrgzeld en uit da rails geworpen werdeo Drie paasagiers de kapiteia dar Foadrac van het MiddellandBcbe zeeaikader Charles Julea BIouet de kapiteia iostractenr dar militaire ashool te SaiotCjr Locieo Lata en da ingenieur der marine Fraociaque Matbelin nït Toulon werden onmiddellyk gedood terwgl veertien andere reizigers kaeuzingfn bekwamen De machinist van trein oo 20 heeft aan bet onheil geen f ohuld daar hy door den zwaren mist niet kon zieu wat er met train no 10 gebeurd was De knalsigoalen die na bet in werking komeo der remblokkeo waren nitgeUgd scbgnao ook niet door hem te zgn gehoord Het meisje dat op 27 Nor jl op de Beereogracht te Amsterdam gestoken werd Cato Bamua benodt zich nog ia bet Gasthuis doch ia zoo wel dat zg dazer dagea die inrichting zal kunnen rerlaten In het Wbl r d Burg Administratie van 23 dezer riodt men onder de vacante betrekkiagen vermeld eene bnrgemeestersptaata op eene jaarwedde rao f 190 Die bengdenswaardige post i die ran hoofd der Limborgsche gemeente Limbricbt Een onverMaarbare geschiedenis In bet Bat NieuwabUd van 30 Nor wordt onder bet opschrift idelotgevallen van den lelnit der infantsrie A Bngsch van Dugteran bet volgende medegedeeld Bestemd om als po itcommaudaQt te Toboalj op te treden vertrok de Ie luitennnt der infanterie A Ruysoh van Dagteren par as Van Riebeeck den 16eo s namiddags te 6 nor van Uuntok naar cgn ptaata van bestemmiog Na de avondtafel beeft hy nog eeaigeo tgd met de overige pasragiera atasn praten en is toen naar zgn hut gegaan waar bg zich dadelgk tar roste begaf ten eiode dan voU genden morgen vroegtgdig gereed te zgn Spoedig viel hg in een rnstigen slaap maar wie kan zyn ootzettendnu schrik beschrgven toen by ptotietiog met een rilling wakker werd en bespeurde dat hy in zee 1 Wanneer de luitenant A Rogsch van Dogteren geen zoo goed ala geheel onthouder was wiens absoluut eenig drinkno bestaat in n Aokat gtaa portwgo o ren setdaaam o glas rooden wgn zou men allicht denken dat hij afterdinoer op de reeling waa gaaa zitten en daar iu slaap was gevallen Dat achter kan onmogelyk het geval zyn geweest Wat er echter gebeurd is tusschen den tgd dat Rogsch van Duteran insliep en het oogenbtik waarop hij overboord viel is hem totaal onbekend en er is tot dusver niets wat bem iu dit duistere feit eeoig licht kan geren Ook ia hg geen slaapwandelaar althans men heeft hen nooit verteld dat bg aao die ziekte Igdende was terwgl het overigens vao algameene bekendheid is dat dergetgke peraonen zeker agn io bon bewegingen en geen misstap doeo tenzy zij plotseling met schrik tot bewastzyo komen Toen by dan tot bezinning kwam bevond by zicb ter hoogte van bet roer en zag bg in deo atikdonkeren nacht de boot roor zich uit verder stoomeo Pogingen om door schreeuwen de aandacht ts trekken caiilukten zoodat bem niets anders orarbleef dan te zwemmen in de richting ran een licht dat by in de reita rlak op het water bespeurde Aanvankelyk denkende dat men zyn hulpgeroep geboord had eo er ean reddingsboei was uitgeworpen begreep hy weldra dat bet licht dat van een ruurtoren moeatzyn waarop hg natuurlyk bealoot in die richting koars te zetten Ten einde vrfjer ie tya in zgn be wegingen had hg dadelgk het eeniga kleediog stuk dat bg aanhad een alaapbroek uitgetrokken en bleef asoedig op bet licht aanbonden Vaarsehgnlgk heeft een zeeatrooming bem hierin tegengewerkt althans da vourtoreo verdween meer en meer nit het gestokt en eiodelgk waa by weer doer den atikdonkareu nacht omhald Hij bleef in deselfde richting doorawemmen maar spoedig begreep fay dtt er in den donkeren nacht geen koers te hoodeo waa moedeloos bitef hg ronddrgven terwjjl hy reeds geheet met het leven had afgerakeed By bet aanbreken van den dag bemerkte hy rry duidelyk de kost van Palembaug tarwgl van Banka niets anders te bespenrea was dan heel in het verschiet de bergen ran bet biooenland Natuurlgk hield hy op t tand aao aa eens krachtig voortzwemmende dan weer geroimenlyd op zyn rng dryreode Dit laatste werd hem tegen den morgen zeer hemoeilgkt doordat er een frisch briesje opstak dat eenige beweging in de golven bracht zoodat deze telkens over bem heeosioegen en hg groote hoeveelhedea zeewater biuneokreeg Gelukkig hield dit niet lang aan au epoedig waa de see weer zoo glad als eeo spiegel lotusscben klom de zon steeds hooger en booger oe hitte werd oadragelyker Bieta beBcbutte den eenzamen zwemmer tegen de gloeiende zonneBtralen Bovendien bad hg veel te tgden vn de steken van kleine viaschan terwgl sgo rng en nek verstyfd waren door het langdurig achterover liggen Eo nergens vond by mat sergeoa kon bg een oogenblik verpoozeo want het land dat bem toewenkle was nog soo ver verwyderd e i by vorderde nanwelyks merkbaar £ eu eigeaaardige wa rwording m at bfj ouderronden hebben toen hij zag diU hoog in de lucht roofrogels kriogen om ham bean besebre en en steeds dichter en dichter by hem kwamen maar kryschead weer beenrtogen als zy btmerkten dat hy hnu oog niet ten prooi kon strekken Maar ook ateeds dichter naderde hjj et land met de inspanning van zyo laatste krachten zette hy koere naar een boom die zyn takken orer de see uitspreidde en eindeiyJÉ kou hy de roldoening amsken aan een orerbangenden tak te blyren hangen Naar den itaod dar son te oordeeleu kan het 12 nor zgn geweest toen hg den boom bereikte Maar nog lang niet had bg fUten grond onder de voeten Na een korte mat tiet hij zich weder in het water giyden en deels zwam mende deela siob aan de boomen raathoudeade ging hy rerder totdat zyn voeten eiodelgk den modderigflD hodeia raakten Langs de leheeie kost van Palembaug strekt zich de modderige strook oren ver naar het binoaoland uit terwgl tairyke riiophoreo Malbakao de eenige vegetatie vormen van deze onherbergzame kust Iu de hooif dieper bet bionenlaod in een bewoonde streek te vinden stapte de heer Rugsoh van Dugterin moedig voort maar steeds bleef het karakter lao den bodem onrernnderd Wat hy by dezen rreeietijken tocht geleden heeft is niet te heschryren Overal staken uit de modder de overblyfselen van doode rizophoran waaraan hy zicb deerlyk bevende daar ze dikwyla zoo dicht op elkander stonden dat hg geen plaats kon vinden osn oogehiodsrd zyn voeten neer te settso Herhaalde keerên struikelde hy en viel hg welke gelegenheden by ook op sgo lyf tairyke wonden bekwam en vaak had by niet dadelgk da Krocht om zich weer op te richten Maar hg moest steeds verder het binnenland in waar bg redding hoopte te vinden bovendien ver schroeide de zon zyn met wonden orerdekt tiobaam daar de lage rizophoren hem niet de minste schaduw boden I 1 1 7 41 4i I M 4 U I Hy sleepte zicb dua weer voort door de zware modder waarbg terena bet bezwaar kwam dat het struikgewas dichter begon te worden zoodat hg zich steeds er door eeu weg moest banen de tairyke dooroeo en takkn tchenrdM dvubg gii rwoad Hchum rwdtr opsD T gen hit Tillen nn dan oiid bdfond by sich nog ia bet mo raa boewei ttoh hier en dêu reedi droge plekbea begonD n te Tertooneo Hg arkoos echter da moddergeolan te blgran Tolgen waardoor hij lich gamakkelgker aea weg door het straikgewaa kon banen Zgn dorit laachte bg met het bralike modderwater maar daar dil niet reel hielp wekte hg kunbtmatiga hrak ngan op waardoor hg ti h eenigaiina erliabt geroeide Ooch toen de arood riet wachtte bem een andere plaag Daicendan moskieteo en andere reogoiRe ioaecten beacboawdeo den eanxamea zwerreting ais een welkome prooi aa rielen aeer op aga onbesohat lichaam dat reed zoo geleden had ren bat aeewater de aon en dan pai afgelegdeo tocht Wordt rerrolgd Bultenlandscb Overzicht Oe uitstag van da stemming der Britsohe werktuigmakers over de bei ie vragen die aan boa oordeel zyn onderworpen is nu in zijn geheel bekend Zoowel de voorloopige overeenkomst met de patroons sta de 51 nrenweek xgn met eeo overgroote meerderheid verworpen Daarop ia officieel afgekondigd dat de ooofereotie van de patroons met de vertegenwoordigers der werklieden zonder socc s ia gable ren De rampspoedige stryd zal dos roortdaren totdat een van beide partyen moet tosgereo Welke dat zal zgo is op dit oogenblik nog niet te roorziee Veamoedelyk zolleo de pitroons de rgaodelykhedyi heropenen met uieowe kennisgevingen vau ontslag Het votbardiagBvermogeo der werklieden hangt ten nauwite samen met het inkomen van geldelgkeo steon Van groot belang is dos de atap door deo secretaris van bet interuationaal bureau dur metaalbewerkers te Berlijn gedaan Deze heeit alle correspoo nteQ en Vertraoensmanoer vau den interoatlonaleii bond van metaalbewerkers verzocht ooverwyid de vraag te beantwoorden of bun organisatie geneigd is vertegenwoordigers te zeoden naar een in Januari a s te beleggen internationale conferentie en welke geldelgke hulp zy tot dit tgdatip kan rerleeneD Ds aotwoorden op deze vraag zullen door do stakera zooder twgfel met rarwacbtiog worden te gemoet gezien Met de Boogaarsohe zaken gaat het niet zooala het wel zoo moeten gaan Baron Banffj stuit in de Kamer op wanhopige oppositie tegen zyn ontwerp om een voeHoopige orereenkomst te aloiteo met Ooatenrgk De oeafhauketykfaaidspartg waarren Koaaotb de leider ïs wil reeda nu trachten den baud toBBohen Ooateorijk en Hongarije te verbreken eo hoogstens ean persooolgke Unie te doen bestaan De regeeriog is thans vooroemene t en nieu vjaar het voorloopige compromis gewoon af te kondigen ata verordening of regeeriagsbaalnit indien ten mins e de Kamer het voor dien tgd niet heeft aangenomen Franz Kossuth heeft in overleg en met medewerking van Gabriel Ugron een groote batooging georganiseerd tegen de regeering waartoe hg alle oppositie groepen en ook de sociaal demooratea beeft uitgeuoudigd Deze betoogiog zou Zoudag plaats hebben doeh de sooiatisten hebben er zolk een lawaai geuMukt dat Kossuth eo zyn vrienden besloten de bgeenkomst niet te laten doorgaan Baren Baofij heeft nnar gemeld wordt in den ministerraad deo toestand uiteengezet pn er op geweien dat de regeering zoo zy de Kamer niet vril ontbinden tot aftreding cal worden genoopt wat op dit oogsnblik voor het land teer noodlottig zou kannen wordea Op Kreta scbynt het wetfr mis te loopen De Times correspondent te Kanea zegt dat de toHtand met den dag verslimmert Tairyke Christenfamilies in armoede gedompeld hebben zich naar Groen aad ingeBcheept au ondertasschen zyo vechtpartgen weer aan de orde ven den dag Het laatale bericht is dat eeo aantal Mohammedanen hg Armiroeeu veertiental Christelgks boeren nit wraak vermoord en de levensmiddelen die zy by aiob badden gestoten hebben Naar de aTempsc verceemt heeft de Fransche regeering met het oog op den gang van taken weder twee kruisers naar de Kretanser wateren gezonden De nationale vergadering heeft aan de admiraala een memorandum doen toekenoen waarin na een uitzetting van den traorigen toestand op het eiland gezegd wordt dat de inning der belaatingen door Torkge niet dan met de grootste moeilgkheden zal kunnen geschieden In Oriekanland gaat men nn de vrede eindelgk verzekerd is over tot bet opruimen eu wegsnyden ran veel dat rotten was in den Sunt De commissie van eiquête nit de Kamer ia begonneiL met kaar ooderzoek tegen de Ëhnike Hetairia de bekende rereaniging die zulk een groot aandeel heeft in de Bobuld van den rampBaligen oorlog met Turkye Bet verhoor van oonialaire ambtenaran had rolgsna den corres pondent van de sKöln Ztg a te Athene eene uitkomst die de kaos varmeerdert op aeo proces tegen de vereeniging Uit het verre Oosten kout de tgdiog dat de Japaosche Regeeriog eeoafkeoreod votum der Kamer voorziende baar eeovoadig ontbonden heeft Of dit in verband staat mat plaonen teu opzichte van China wordt niet gemeld maar zou niet ta verwonderen ago daar er in dien zin blykbaar gewichtige dingen op handen zgo Reeds wordt bericht dat o iet en kei de vloot van N asaki op bet vernemen der bezetting vao Port Arthur door de Russen is uitgezonden maar dat ook eenige legerkorpsen gemobiliseerd worden onder de bevelen van ds bekwaamate generaals uit deu jongaten oorlog Japan schyot due niet werkeloos daerentneele verdeeliog of afbrokkeling vau China te zullen aanzien Sen aoder regeeringswerk ia de groote schifting in het leger die te wachteu is Generaal Smolenaki beeft roorgeateld een militaire commissie te benoemen die ooderzt il zal doeo naar de geicbiktbeid der officiereo eetke niet aan den oorlog deeloamea Me gelooft dat 400 officieren om variebillende rddeoen uit deo dienst zollen ontslagen wordeo C O R R E S P 0 N D e N T I e Bg bet afdrukken van dit nommer was detrekkiogslyst der Staatet tery oog niet in onsbaiit Boodat wy den uitslag in bei volgendnommer opnemen Hhd IN8CHRI JVING voor de I ationale Militie TWEEDE KENNISGEVING BURGEMEESTERJen WETHOUDERS der Gemeents GOUDA Gezien art 19 der Wet van den 19a Aogoatus 1861 Staatsblad no 72 Brengen ter algemeene kennis dat rotgeuH art 15 der genoemde Wet alle maooelyke ingezetenen die io dit jaar achttien jaren oud zyn geworden of nog zullen worden zich roor de NATIONALE MILITIE moeten doen inscbryren Voor ingezeten wordt gphoudao lo Uy wiens vader of is deze orerledeu wieoa moeder of zyn beiden overleden wieon voogd ingezeten ib volgens da Wat van den 28u Juti 1850 Staatsblad no 44 2o Hy die geen ooders of voogd bebbeode gedurende de laatBle achttien maanden rooraigaanda aan den In Januari 1898 io Nederland verblyf Meld 3o Hg ran wiensjouders de Iangs kleven du ingezeten wa al ia zyn voogd geen ingezeten mits hg binoeo het Bgk verblyf houdt Voor ingezeten wordt snletc geboodeo de vreemdeliog behoorende tot eenen staat waar de Nederlander niet aan den verplichten krygsdisnat is onderworpen of waar ten aanz en der dieuetplicbtigheid het b iosel van wederkeerigheid is aangenomen De inaohryring geschiedt lo Van een ongehuwde io de Gemeente waar de vader of is deze overleden de moeder of zgn beiden overladen de voogd woont 2o Van een gehuwde vu van een weduwnaar in de Gemeente waar hg woont 3 Van bem die geen vader moeder ot voojd beeft of door dezeu is achtergelaten of wiens voogd buiten a lande gereatigd is io de Gemeente waar by woont 4o Yan den bniten a laods wooendea zoon ran een Nederlander die ter zake ran a lande dienst in een vreemd land woont in de Gemeeote waar zgn vader of voogd bet laatst in Nederland gewoond beeft Voor de Militie wordt niet ingesebreveo lo Da in ean vreemd Kgk aohfcergebteveo zoon van een iogizeteo die geen Neder laoder is 2o De 10 een vreemd Rgk vvrblyfhoodendc onderlooze zoon rao een rreemdaliog al it zyn voogd ingezeten 3o De zoon ran den Nederlander die ter zake ran s lands dienst lo b RyksoverzeesGho betiltiogeo of koloniën woont Elk die rolgens art 15 behoort te worden iDg chrereo ia verpl ebt zich daartoe by Burgemeeater en Wethouders aan te geveu tosachen dan laten en SUteo Jaonari By ongeeteldheid afwezigheid of ontatenteui i is zgn vader of is deze overleden zyne moeder of syn beiden overleden zgn voogd tot bet doen van die aangifte verplicht Hy die eerst na het intreden ran lyn I9de jaar doch roor het rotbreogeo ran zyo 20ste ingezeteneo wordt is verplicht zicb roodrs dit plaats heeft ter inaobryviag aaü te geven bg Burgemeester en Wethouders der Gemeeüte waar de iosohrüving moet geschieden Zyue iBBObrgsing geschiedt io het regbter van het jaar waartoe hy volgens cgn leeftgd bebeort Burgemeeater en Wethouders voornoemd roepen dieotengevolge op de ingezetenen die hnn 18de jaar hebben bereikt dat zgn zy die in het Jaar 1879 zgn geboren eo overeenkomstig het vorenstaande in deze Gemeente tot ADgifte Tarplicbt lijn om aioh op de vol gende dagen ter Secretarie aan te melden van des voormidd a tot des namiddags 1 ure en sioh in A ïkarbg vermelde orde te doen iosehrgveD te weten Bg wier geilacbtsnaam begint met de letter A B Ca D E F G H I J K L en M tUBsoben deo 2 en 15 Januari 1898 eo Bij wier gealaobtsnaam begint met de letter N O P Q R 8 T ü V W X IJ en Z tosBohen den 15 en 31 Januari 1898 Voorts strekt tot informatie vao belangbabbeuden dat het register van ioscbrgring opden3In Jaonari des namiddags ten 4 ure voorloopig wordt geeloten en dat sy die alsdan rerzoimd h bbeo da voorgeaobrereu aangifte te doen rerrallen io eenn der geldboeten als genoemd bg art 183 der voormelde Wet dat ieder die voor da MILITIE moet worden ingescbrevenjl eo oiet io deze Gemeeote geboren is zich behoort te voorzien van ean Extract nit bet Geboorteregister dat by de aangifte moet worden medegebracht dat dit Extract by bei Gemeentebestuur banner geboorteplaats kan worden aangevraagd indien zg zieb daartoe vóór l Januari Ja s ter GameenteSeoretarie aanmelden dut ieder gehonden ia te zorKeo dat hg bjj de inschrgring Wgk en Nommer zgner woning jtfist kan opgeven Gooda den 28n Dtcamber 1897 BurgemeeBter eo Wethouders voorcoemd H L MARTENS Da Secretaris BROUWER Verkiezing van Leden fan den Qemeenteraad De BURGËMEESTF R van GOUDA gezien art 9 der Gemeentewet en art 3 jran het Koninklgk Besluit van den 8n Mei 1897 Staatsblad No 144 doet te weten dat in het eerste Kiesdistrict der gemeente GOUDA de verkiezing van twee Leden van den Gemeenteraad ter voorziening in de vacaturen ontstaan doordien de voor dat district zitting hebbende Heeren H rM DERCKSEN die in 1899 en J J VAN DERSANDEN die in 1901 zou moeten aftreden hun ontslag hebben genomen zal plaats hebben op 11 JANUAEU e k dat op dien dag van daa voormiddags negen uur tot des namiddags vier nur bg hem kunnen worden ingeleverd de by art 51 der Kieswet bedoelde opgaven van Oandidaten waarvan de voorgeschreven formulieren van heden af ter Secretarie kosteloos voor de kiezers verkrygbaar zgn eo dat voor deze verkiezing de stemming zoo die noodig mocht zgo door Burgemeester en Wethouders is bepaald op DINSDAG deu 18n JANUARI e k en de herstemming zoo noodig op DINSDAG dan 25n JANUARI d a v GOUDA den 28u December 1897 De Bui emeester voornoemd R L MARTENS BurgerllJlLe Btan d ii GEBOREN 23 Dec Hendrikus ouder L Bol eo M van Legden 24 JobanoCs Fredarik ondera J Koppandraaier en T van der Zee 25 Abraham Ohriatiaan ouders J BofFree eu S de Jong 27 Neellje Hendrika onder H Yprburg overl en A K de Mol OVERLEDEN 26 Dec M Smient buisrr ran A H rao d r Zwalm 66 j B Rookhoizen huiavr van F C Bik 4S j + E C Spgkerqian 3 m 27 M de Fraifkrgker 4 j Bal ijd9 m Ct8 tot f 4 04 per Meter ïoowel Zwarte en gekleurde aeHHeberff mtfOe nn 3S cents tol f f 4 0A p t M Glad Gertreept Gerait Gewerkt Damast etc circa 240 rerech pnaliteiten en 2000 rerach kleuren deaaina etc frU van port eu reektem l hUtt STALEN per omgaande Dubbel briefport naar Zwitaerland 6 flenneberg s Zijde kbrieken K en K floS glJWICB PRACBTIGE SORTEERING y iHTEBn AHDSCHOEMElt voor Dames en Heeren L van OS Az Md Taillear Kleiweg E 73 73 GOUDA Telephoan 0 3g I 959 9 Beurs van Amsterdam Vrkrs lalotkn 87 87 7 JM 8 n Via M i ftS l 4V 67 78 101 w 8 387 lOOf 88 816 4 0 101 19i 101 19 V l ft l 4 M a n u g 184 1 loov 80 UI 108 lOll aa ai 100 66 B8 Vil 147 98 77 103 m 101 100 180 18 HV uVi 100 68 10 M 18 H Vi 18 108 73 I no 3 V 6IV 1947 99 lot V 101 m i io V 118 180 SS b 118 8 7 DECEMBER NlMatiSD Cert Ned W S dito dito dito a dito dito dim 3 HoNaii Ool Oaudl l88Ia8 4 Italib Inschrijring 18S 8l 8 OoSTlNa Obl in papier L888 fl dito io ulrar IB68 i PoaTi ou Obl mal oonpoD 8 dito liekat 3 BuauMD Obl Biaoanl 18M t dito Geoona 1880 4 dito bij Boll 1889 4 dito bg HopelSSa iO 4 dito in goad leen 1883 S dito dito dito 1884 S SpiHJS Parpri ioblUd 18tl 4 tnuiu Oapr Conr laea INO 4 Geo teeaiag aerie D Geo Ie Dtig serie 0 ZuidAra Bip r obl 119 8 Manco Obl Buit Soh 1890 8 Veniiviu Obl 4 oubap 1881 AvariaUAU Obli stian 1898 3 Arendib Tsb Mij CerliBcslaD Dult Maatiehappij dito Are Hypotbeakb paudbr 4 Cult My der Torateal aand a Gr Uypolheekb paodbr S i Nederlaadaaba bank aaad Ked K ndelmaataoh dito N W k Paa H p b paudbr t Rttl Hypotbeakb paudbr 8 L tr Hypotbeakb dito 37 OoBTENa Ooat Hong bank aand BUBL Hypotbeiekbank pandb 4 AMiaixA Kqut hypoth paiidb 8 Haxv L i Fr Lieti oert ft KiD Uoll IJ 3poor Mij sanl Mg tot Kipl 8t Spw aaud Ked lad öpooriragn aand Nsd Zuid Afr Spm aand ft dito dito dito 1891 dito 5 lT4Lis8poorwl l887 89 A E obl 3 Zuid Ital 8pwmj A H obl 3 PoLIN Waraohau Waeuau aaad 4 Rcsi Rr Ruia 8p HÜ obl 41 Baltisclie dito aand Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dile aau l S Cnrak Cb Aaow Sp kap obl 4 dito dito oUig 4 Auaiit Cent Pacflp Mij obl 8 Chia k Vorth W pr C r aand dilodiloH o 81 Heler obl 1 Deuverk Rio r Spm eert r a ItlioolaCeutralobl in goud 4 LouiBT aab¥illnüert r aand Mazioo S Spw Mij Ie hrp o 8 Uiia Kaniaa r 4pot prer aand N ïork Outaiioh Weat aand dito Pann Obio oblig ft Oragon Calif la liyp in goud 5 St Paul Minn k Manll obl 7 Un Pao Hoofl rn oblig ft dito dito Lino Col Ie byp O 8 CAMtOA Can Boutb Cert T aand VsN C Ballw kNa lab d c O Amaterd Omnibua Mij aand Rottald Traoaweg Maat aand Nkd Stad Anaaterdam aand S Stad Rotterdam aan 8 BlLOia etad Antwerpen ISS il ADVERTENTIEN Stad Bruaael 1888 HoNo Tfasiis Kegullr leaalM 4 OoaTattft Staataleeninir 1880 K K Ooit B Cr 1880 3 Bfan Stad Madrid 3 1888 Nao Ver Bea Hvp Spobl oorl L J SON Tandarts Utrecht Spreekuur des DÜNDERDAGH riui O V nar m bet Hotel DE PAUW Urooteinavkt te GOUUA P DIKE ODDB U fat ui uu UB A 4t SCHIEDAMMER E1IEVEE Merkt NiaHTCAP Verkrngbaar by M PEETEBS Jz N B A Ia bewyi vao eohihefd ia eaohet eu kurk itaeds voor