Goudsche Courant, woensdag 29 december 1897

No 7466 D 8A1ISO Donderdag 30 l ecember J807 36ste Jaargang GOUMiHE mmm NieuwS en Adverteniieblad mor Gouda en Omstreken MARKT Alle nstimde MANTELS worden van af heden mwmmwm De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen 1 De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Atzonderlyke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 reg l a 50 Centent iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TOT buitengewoon lage prijzen HARDORAVERU V EENIOTNO Eendracht maakt Macht te G ouda ALGEIEEïfE VEEGADERING der Leden op DONDERDAQ 30 DECEUB R 1897 des avonds 8 uur bij den Heer C A J de GOEIJ waarin volgens besluit van het Bestuur de ONTBINDING der Vereeniging sal plaatg hebben Rekening en Verantwoording zal gedaan en de Inventaris onder de aanwezige leden zal verlioobt worden Namens het Bestuur J O OöTTB Secretarie ONINKLUKC ïil mm Oudejaarsavond van ff tot 9 uur WARHE APPELBOLLEN en SAUCIJSENBROODJES Verzoeke bestelIiDgen rroegtgdig op te geven L E BESZËLZRN Kraepelien en Bolm s Salmiak Paslilles algemwa erktnd als het bate middel by Hoeêt en Verkoudheid Het i een sljjmoplossend en Tercachtend middel by uitnemendheid Verkrggbaar by de meeste Ap theken en Drogisten Prys per fieschje 20 ets Alleen echt in TÏerk flescbjes Toor ien van etiquet waarop dehandteekening Tan KRAKPEL1EN HOLM Zeist Hoflereranciera ELECTROHOTORME TAlflALSBAlJES WBTTIO OBOBPONBEBD BU het gebruik daarvan geicliiedt het tanden krllgen der Kinderen ZONDEK DE HINÜTE PUN 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewyzen kan dat de bg m ter inzage liggende getuigflobrifken der aitRtekende resultaten van de Electroaiot i i Taodhalsbaodjes niet echt zun Btt Men Utte op den naam van dm Fabrikant UOBERT HOLTZ M Wordt franco toegezonden alleen na ontvangêt ran postzegel ad 9S cent door ROBRaTHOLTZ KUineg n Terhrilghaar by WOLFF Co WesHiaven 198 Wederverkoopera gevraagd I Kliniek en Folikliniek OUaVBTHMB en tlVmMBCOiMÜMS Toet Sprtekiren dagelgke van lit H n tiratia Spreekuren Maandag Woentdag i t Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Hr A EVL OlMtthur DirtiiUur Te Koop of te Huur aangeboden im HEEKKIVHUIS staande aan de WESTHAVEN Wyk B N U7 Te bevragen Lange Ttendeteeg D 29 Hat huia bevat beneden 3 Kamera met SuiteKeuken Kelder en Binnenplaats boven 3 Kamera en Zoldsr verder alles netjes en doelmatig ingericht alsmede van Gas en Waterleiding voorzien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding Wie zeker yn wu d Ecbte I Elkel C Cao te ontvangen tesameu ettld en na vele prmfnei gen In den 1 handel gekomen onder den naam des I uttvinders Dr MichaellB verraardigd 1 p de beste machines In het wereldbetamde Mabblisaement van Qebrj StoUwtrck te Keulen lieh J vTQie 2aeW Bikel acao Ia vierkanten bnasen Seee Sikel Cacao is met melk gekookteeOA aangeaiame gezonde drank voor dageiykach gebruik een 2 theelefelB van t posder voor een kop Chooolat geneeekraobtige drank bij geval T ndianhee deehta net water t gebruiken YerkrÜgbaat bij de vomiuuiits B fl ApotMkera ena t wr Neder i Ko Vt Kfc fraftM e a t 1 80 e 0 90 Oeoera Ivtrt genwoonUgn land JuHus Mattenkiwtt ouda Druk van A BRfNICMAN en ZOON Amsterdam Kalveistraat 103 Koninklijk Machinale Fabriek DB HONIGBLOEM v n H van Schaik Co gevestigd te s Oravenluige tiepplerttrmut 9 en 9 naby de Begentesselaan van Z M den KONING van BELGIË Indien gijhoestlt i ebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DrnivenBorst Honig Eltract FLACONS van 40 CU ÏO Cts en i verkrijgbaar hy Firma WOLFF k Co Westhaven t09t Gouda E H V4N MILD Veerst l B 126 te Gouda A BÜUMAN Afoordrecht J C RATELAND Boa oop B V WIJK Oudewatrr M KOLKMAN Waddinmetn la da baat l wrnTiiig tagea Jioht Bl ainlti k Le aanpljneii kortom Wat feT AnlterMflExpBÜer yif la Bat M Ml inill sa la wmlaa tegen H pl Anker PilBlxpelJBr TeiiAvdhsld yf $ 4ni steeds in isd r hoisfesb = ilnkerlainfxp8llerT Ptüa 60 oaol 76 oanl au 1 25 de Bos ih Voorhanden io dfl measta Apothokm an b j r A VEUcktu t Oo Ie Botterdun Te GOUDA by C LÜGEB Apotheker Markt en by WOLFF Co Westhaven 198 E CASSITTO GOUDA TANDARTS Gouda Turf markt aPBBBKUBBS MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATEBDAO van 8 tot S uur WOENSDAG en VHUDAQ van Itoti aar ZONDAGS niet Jll J VE RGEER fiO üDA Levert KOPLATTEN ABCHITBAVEN en LIJSTEN volgens op te geven profiel Hot zagen van TOOGSTUKKEN en verder alle zaagwerk wat tot het vak behoort Met en zonder levering van bont Stedelijke Gasfabriek te GOUDA Oe prps Tan het gas is 6 cent per M m voor Kooktoestellen of Motoren 4 et Onder zekere voorwaarden worden peietelen gratis aan de hoofdbuis verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gasmeier Voor 3 en 5 licbtgasmetera bedraagt Ae hsnr 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kannen wekelgks afrekenes en van de fabriek lampen kooktoestellen ent t n betaling van eenige eenten per week ia kttur bekomen Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden EeEL pracln tig 33 et irigrericlxt HËËRËNHOS met TIJE staande aan den KATTEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een g oot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding e geheel ingerichtnaai de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Geen goedkoopere aanbieding geen Cadeaux er bij im iMiiiiBflis op PIJN BRISTOL CARTON in r et Étui en 100 daarbij passende Enveloppen f 1 bedrukt met letter naar keuze BIJ A BRmKMA ZOOl La nge Tiendeweg D 60 Oouda Telephoonnummer 82 XLIe Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DAMESen KINDERMODES benevens UANDWEBKPATBONBN gr lEDSRE WEEK VBRBCHUNT EEN NDMHEB In ieder n tektt mwarte piatem mQ4e1irmtiek femttUiU enz enz H mit e mndef gekl pUten mei 3 SDÜpatr en 8 groot geknipt patr Per 18 nrs l Si P poal f l 6 1 all do 1 uitg mat Ja r abov n gaklourd iJsleo 1 6 i l J 3e r 1 i8gakl pl lkiii gel n p ll het o Ml i r II Sa bij hel 6a no l gok patr n koBMj IJ een geklaard Iraaia handwerkMtroeu n PROiFMMIKB EK MmM ALOI üilB i v a GKBB BÏLIHÏANTiS ta Qr h g VTaiHitraat 100 10 Zij die zich met 1 Januari op de GO U D8CHE COURANT abonneeren ontvangen de vóór dien tijd te verschijnen Nummers GRATIS Evenals vorige jaren maken wij het geëerde publiek opmerkzaam op de gelegenheid tot het plaatsen van hunnen Nieuwjaarswensch in het Nummer van Maandag 3 Januari hetivelk niet des Vrijdags maar in den morgen van Nieuwjaarsdag wordt bezorgd Vroegtijdige opgave is zeer gewenscht BINNENLAND GOUDA 29 December 1897 Met iogang van 1 Jaouari zijn benoemd tot hoofdagent van politie P L o eö ik agent dar 1ste kUsS tot agent der 1ste klaise A Mulder thana asent der 2de klasse tot agent van politie dar 2da klass W C Swanink thans agent der 3de klasse De leurs vaa de bibliotheek van de Maattobappy tot Not van t Algemeen wordt ter kennis gebracht dat er Trydagatood gelegenheid IS fOor het verwisselen der buekeu ius ichen 8 en 9 uir Naar wy ternemen zal de heer Mr P H de Eaater den 12 Januari eene lezing bo den voot de leden van het Alg Nadert Werkliedenverbond Het bestuur voor de kroningafeesten te Vlist heeft zich gewend tot dat te Haastrecht om samen een teest te vieren De directie der Algemeene BrandwaarborgMaatschappy te Rotterdam heeft den BurgemoMter van Hekendorp f 25 toegezonden om die te verdeden onder de mannen die zich tydens den brand bjj den heer Verborg zoo FEVlLLETOm ORÜlVIN BIANA Naar ht IVanach 4 t t Ib 9 lohuld Diet berraUfl hij aU mijn rroQw niet door je buileniporigheid eto ongtluk keaft gekregen en je bogrypt dat ilt ego iets voor den tweeden keer niet dalden zal Het oogenbllk was sleobt gekozen om en bqroep tl doen op tayn Dodertrorpenheid tfïkni het niet billijker zijn mijnheer vroeg ik op koelen toon yindien gg u Ealf de schuld guft vin een oniïelak dat ik betreur F Ik geloof niet dat iemand ran twintig jaar in myne omstaDdigbeden het zich ooit zal laten welgevallen zoo alaafiflb behandeld te worden aU gjj bet mij doen witt tib uwe orastaodighedenF berhaaldaky spottend yWaar baal je vandaan dat uwe omatandigbedsn gcl k itaan met die van een ander ylDdioD mijn voogd zijt mynheer dan noemt dat nog niet weg dat ik ik herhaal het twintig jaar ben en lang genoeg aU man heb geleefd om met meer ala een aohooljongen behandeld te worden Laat die groote woorden nu maar thuii hernam b mq medelydend aanziende Je bent siek en ik wil je met toegevendheid behandelen Ik liek P viel ik hem in de rede En welke ziekte heb ik dan münhecr F fKu ja dat gut den dokter au moedig betoond hebben waardoor grootendeeU alles is behouden geblereu £ anigQ jagers te Haastrecht hebben gisteren op den polder HooKeadaat en Vist 14 hazen en een mooien faizaot geieboten Da correipoodent der N R Cc te Batavia seiot ooder dagteekeoiag van gittereo 800 man van ooze troepeo te Selimoeo en ludrapoeri zgo den 25sten naar Reaog Reaog getrokken waar de benden van Paoglima Polim een bevigen tegeDsttod boden Devyaod werd teroggedreven Wy leden geen verliezen De verlieieo van deo vyand zyo onbekend De Provinotale Staten van Noord Holland hebben tot lid der Eerste Kamer ter vervanging van den beer Wertbeim gekozen jhr mr J W H Kutgera van Rozenburg ond lid der Tweede Kamer m t 33 van de CA stemmeu nadat de meerderheid der largaderlng ééü tw fehehtige atem aan den beer Uutgeri toegekend bad De afdeelingea van de Eerste tTamer x a gtateren voormiddag te 11 oren byeengekomeo tot onderzoek van een reeks van minder omvangrgke wetsontwerpen waaronder die be treffende de middelen voor den dienct 1 8 pasmaot in Ned lndië de provinciale belastingen deaccyriewetten voor eenige gemeenten de verlenging van den militie diensttyd en de credietwet voor marioe Het vooroemen ie at deze onderwerpeo na atdoeoing der lodieche begrootiog aan de orde te atelleo De Kamer zat daarna tot io bet begin van Jaonari aiteengaan en eerst dan de boofd stakkno der Staatsbegrootiog oor 1898 ia de aectiën onderzoeken Staton Oendraal ie Kiuss Zitting van Dinsdag 28 December Abd de orde is de Indische begrootiog pe heer Pgnacker Hordyk gaf een nadere toeliobting van de financieele besoboawingeo der Commissie van Rapporteurs in het Voorloopig Verslag De heer Vao Asch van Wyk die sedert hfl io Suriname gouveruenr geweest is over alle koloniale zaken ook die de Oost Indische politiek betreffen met beslistheid i n opioie zegi bad het over de cending op Sumatra en TBstiging op Nieuü Gninea e heer Vtn der Uusan prftdikta een kruis Maar mijakeer Hoor eens ik zal je verzoeken te luiateren aaar t geen ik je te zijgen heb hernam h met gezag ben hier niet gekomen om raatje te redeneoren maar om je te zeggen wat ik vaa je verlang Dat is onnoodig mijnheer want ik ben van plan om in t vervolg te handelen zooala ik dat vwkies De wet draagt u het beheer over mya fortuin op maar ik kan vrij gebruik maken van het jaargeld dat gij goboudea zijt mij uit te keeren ik mag myne paarden kiezen on er op gaan rijdm alfl het y lust Indien gij uwe rechten als voogd kent ik koH de myne als pupil Tot myne verbazing bleef de granf kalm Kom jongen zei ly wind je niet te veel op je zoudt anders weer een vlaag kuanen krygon en ik heb beloofd ja te zullen sparen Wo moeten jo voor alles bij je zinnen trachten ie houden Nu begreep ik zyn spotacbtigen toon van straks Zoudt ge ij willen vertellen dat ik gek was F vroeg ik Wel neen antwoordde hy er is genezing op ten minste dat wil ik bopoo Dat antwoord was verraderlyk maar ik was er op voorbereid het gleed orer mij heen zonder my te doen ontroeren De Krankzinnigheid was dan ook in de heide verdwenen en ik was niet bang mesr voorihaar IV Ik verklaar bat n pleoblig Wilhelm ik bezweer het u by denubemel by de zonnen en de manen bij de sterren en de gestaarte kometen by de natuur en by alle menschen die mij hooren kunnen dokter tocht tegen bet mabomedanisme dat steeds vQbruitgaat in Indie deze godsdienst aobtte hy eiii er dan peat of cholera De heer Van Alpbeo wees op het belang vao bet plaatsen van geschikte mannen aan hét hoofd der vestiging op Nieuw Qnioea Voorts bield bg eeo beacbonwiog ovOr de saken ia Atjeb Hedeo voortzettiog ümtreot de aanraading in de O Z Armstvg te Amsterdam verneemt het flblad w dar dat van een bekentenis door een schippir kDecbt afgelegd als zuu dese de vrouw gestoken hebbeo oog geeo sprake is Een paar sebipperskoecbts die deii bewuaten nacht in die steeg geweest zgo ign streng verhoord doch bekend er oog niets Ia het natourkundig gsDOotschap te Groniugen behandelde dezer dagen pro f C Winkler vao Amsterdam bovengeuoemd onderwerp De nervositeit iu ooze generatie is io de laatste 2 jaren zeer belaogryk toegsnomeu Dat olykt o a ait de statistieken van ds hcsveelbedeo zennw ka meerende en zenuwOpwekkende middelen welke uit aediscb oogpunt voor faoapitalen worden voorgeicbreveo Het blykt ook uit het feit dat het aaotal zelfmoordenaars ia toegenomen Spreker noemt enk Ie oorzaken Tan het verBobyusel dat zyos inüens vas taat si ligt er ook iets waan ia a¥v l9W rtH v Ka UWi dlft MMKSIl d i O name van nervositeit slechts scbynbanr is wglmen b ter heeft leeren verstaan wat nervositeit ia Daar is de tegenwoordige w jze van oorlog voeren en bovenal de verderfetyke invloedi dien de hygiëne sd de geneeskunde op de komende geslachten uitoefenen De beschaving beeft in zich zelve elementen die streven naar verzwakking van het geslacht Door de hygiëne en de verbeterde geneeskunde toch blgvea de zwakkeren langer in leven eo vinden zq gelegenheid zioh voort te planten Een andere oorzaak moet gezocht worden io bet zicb oitbreidende intellectueliame Onze zenowen worden veel sterker overladen dan vroeger Spreker gaf een korte verklaring van ons zenowatelsol en stond vervolgens oitvoerig stil by het waarnemingsvermogen het geheugen en het associatie ver mog o boe men daarvan da scherpte en ve moeïenis bepalen kao vooral in betrekking tot jonge schoolkinderen Een enquête vao dr Ébbinghaus io Breslau wees uit dat een achooltyd van vyf uur voor jonge kinderen te lang is na vier uren les bleek ban associatievermogen aaozienlyk verzwakt Aan bet slot van zyn rede drong prof Wink Schultz ia een ezel op zyn bril na 1 Juist was ik gisteren aan bet slot van myn Luofd tuk dat ik voor u had geschreven toen de oude Fritc mijn kamerdienaar mjj don dokier kwam aandienen Ik verborg hsaatig myn brief en deed alsof ik in een boek zat te lezen Dokter yobnltz is een net mannetje klein en vry gezet Hy beeft die kalme en naive physionomie eigen aan de Duitsohe geleerden zijn blik is zaobl eu eeriijk zyn gHmlaob jeugdig en zijn hoo dbaar grijs i maar zyn neus is er niet voor gemaakt om een fljnen gonden bril te dragen reden waarom die altyd afzakt en hij er overheen kijkt on dit verraadt looals gij weet een karakter vol aohterhoudendhei l Daarom ook pas ik op myn tstten Zoo mijn vriend zei by my de hand gevende beo je al zoo vroeg bezig met je vertaling uit Pindarufl f FindaruB kan vrut my betreft ophoepelen ant woordde ik op den man af Ik wil nier uit ik wil io Holland gaan scbaatsenryden Dat valt koitclgk hernam bij Ik weitje juist voorstellen om dien kant eens öp te reizen Heb je schaatsen F Neen maar ik zal er koopen Ik bob een mooi paar myn waarde Mag ik je die aanbieden F Ik zal Hermann order geven on zo te poetsen want ze zyn een beetje verroest Binnen een paar dagon kunnen ze klaar z n Ër Is ook nog geen faaut by wo zyo pae in September en er is nog geen ya Nik t is goed zend ie mij dan maar na hernam ÏK Opstaande Je wilt toch van daag aiet vertrskkeoi met di im lor er op aio dat ook hier t lando etn dergelijk oodenoek worde ingesteldt P Q Ct In het Msseom van Konstoyforhoitl te Haarlem is de TeotoonateltiDg van werkatnkken van de leotlingeu der aan bet Mnsemra varboodeQ Sohuol voor Kunatnyverbeid die gsdareoda de Keretvacantie gewooolyk geboodeo wordt weder geopend Naast de teelnn en sohilderstadiün deobratieve ontwerpen eoz i tbaos voor bet eerst lentooogestetd hetgeen door de leerliogeu der afdeeliog artistieke metaalbewerking gedurende de vior maanden dat dese carsus in werking ts werd vervaardigd Het teekenan en boetseeren wordt bier in direct verband gsbraobt met de practiscbe bewerking Wy merken hier op de teekeningeo van eenvoudig vaas en vaatwerk io tin koper en silver met hunne projecties en oitslageai de copiëD van vaas en vaatwerk en hetgeen vetder gewooolyk in metaal wordt vervaardigd ait verschillende tgdpsrken eo etylrtchtingen en eindelgk samaustsltingan van vaatwerk met banne versiering Deze laatste syo ontworpen door leerlingen die reeds langoren tyd de School heaocbtso en thans ió de praolitcbe afdeeling werkzaam zjjn De practiscbe oefeningen bestaan uit bet makeu vao gVreedHcbappeu ponsen en dooieo het planeeren en alypen vao vlakke plateo het jlrüran vao chta au A oneo lünen het aanleggen van vaatwerk ntt vlakke ptalou Toepassing van rechte en gebogen Ignen op eenvoudig vattwerk By bet hervatten van den Cursus zal worden vervolgd met het dryven van vaatwerk uit vlakke platen waarvan reeds een model voorbanden is Uit het tentoongestelde kan men opmaken dat ofschoon bet dryven eu ciseleeren voor zilversmeden niet is uitgesloten er veel gewicht wordt gelegd op d bswerking der ooedele metalen hetgeen In ons land zeer lang is verwaarloosd door deze hranche tot baar reebt te doen komen hoopt de commissie der School voor de leerlingen nieuwe hroooeo van inkomsten ta opeoeo door zosr vala gadraven voorwerpen artistieke bnisboudeiyke artikelen io koper tin en ander materiaal tbaos oit Betgie Doitscbland en Engeland worden ingor voerd Van de vier leerlingen die de euraos volgeo zyn er twee die uitsluitend voor de bewerking der onedele metalen worden opgeleid en hel is wel degelyk gebleken dat aan goed onderlegde krachten behoeften bestaat daar reeds by den Directeur aanvragfn nsar k Rchikte werkkrachten waaraan helaas oog niet kao worden voldaan zyn iagskomen regen en wind ad dat onweer Terstond wil ik vertrekken Ik Bit hier lang genoeg opgesloten ffOndankbare riep hfj uit Schat gij myn gastvryheid zoo laag F O doe maar geen moeite om mg te bedotten men is niet gaatvry in een krankzinnigengesticht Wat blIefF Ge meent een gasthuis Kom kom ik ken je dokter Schultz en ik weet heel goed welke aoort van zisken gy tracht te genezen Ën nuldieb ik u alleen dit te zeggen gij zult dadelyk den urgeraeester het lid van den gemeenteraad Schreiber met oen zijner collega s deo rrrttor viin de academie en twee professoren in de geneeskunJe talen halen eo dan neem ik op m om voor die personen te bewijzen dat ik by myn volle verstand ben Wat eea zonderlinge inval I Niemand heeft bier ooit aan je verstand getwyfeld Niemand F herhaalde ik hem strak aanziende Kunt ge daar een eed op doen Hij weifeiile een oogonblik toen soi hy Nu als je dan zoo volhoudt dan zal ik je io vertrouwen zeggen boe ik er over denk ja er ia iemand die je voor krankiinnig houdt jSsHrebt een vijand Zie ja nu wei I ff Ja on dio vyand dat ben je zelft rarvolgdo hij luidkeels taohonde Ik kon mijn ernst ook niet bewaren en lacbla mee Wat een rrèesel ke paradox 1 riep ik oit