Goudsche Courant, donderdag 30 december 1897

Wlnterdlenst 1897 98 Aangevangen 1 October GOUDi ROTTERDAH 18 86 1 84 S 48 8 67 4 88 18 88 11 89 c 19 46 18 86 1 88 4 1 4 16 6 10 OTTBRBA M O D D A 10 19 11 88 11 80 18 17 1 44 Directe Spoorwegverbindingen met GOUOi 8 18 8 81 6 14 7 81 10 18 9 9 64 10 11 U H 11 80 10 09 7 60 8 90 9 88 47 10 18 10 80 6 B1 7 8 1 4 6 4 8 88 11 84 18 08 19 47 fsS 7 0 7 46 8 18 9 00 eOUDA DEN HAAS ZoetermeerZegwaerd Teorborg s Hage 8 48 4 49 6 96 8 84 6 11 7 84 7 89 8 83 8 64 10 10 89 11 16 8 04 10 18 8 16 10 91 8 19 10 88 DEN H A Afl 80UDA sHsge 6 46 7 S0 7 48 6 88 9 4 10 11 ll 7 1 1 86 44 8 40 4 06 4 88 8 80 6 1 7 18 7 6 W Toorb 8 68 10 17 1 41 4 8 6 18 ♦ Z Zegw6 6 10 88 1 66 4 88 6 80 G 0 7 4 i 9 Ó 1 0 tM4 1 67 l oVl 7 8 14 08 4 88 oUo 7 4 U X IW USev lOouda U T K I O H T e O O D A lltreebt 6 86 7 46 8 49 9 90 10 18 10 M 11 88 1 8 08 8 66 4 48 8 86 6 66 7 66 Woerden 6 68 6 06 10 88 11 88 4 16 7 18 Oadewater 7 07 8 14 10 46 4 14 Sonde 7 8 8 17 l 9 6 10 89 11 10 11 111 1 8 4 4 87 8 0 6 7 7 99 itüBTISDAH aODDAAmstardaMe 7 0 6 1 9 6 1 4 t 88 48 4 46 Ooada IJ M lf IM M UIMI M 44 11 46 18 46 lilO 8 08 4 18 8 18 6 66 6 9 6 9 8 04 6 84 9 9 10 86 11 6 11 44 eOl DA UTRlOHT 10 19 10 87 19 00 lt 88 1 80 11 14 9 87 U S 46 9 8 10 81 11 46 19 81 I I6 8 08 6 66 8 16 10 17 10 88 7 10 10 84 t 6 14 7 18 8 48 10 41 O 4 7 89 8 8 ll U 11 191 11 10 M HJO e O U 1 A A IISTERBAII 10 67 li lO 4 11 a 6 10 7 81 8 6 1 8 U 6 16 M 10 18 10 17 10 i6 Bat rgkibadgat tooi hat Tolgaid jaar aooall bet tbasi de Serite Kamer beeft bereikt baelt eea eiDdcgier tan l 141 292 199 56 aao geraamde DitgaTeo YergelekeQ met de oortprobkelgke ramiag looali die lan de Tweede Kamer werd naogeboden i bet eiodcgfer i 4 51 546 50 lager Qierop bebbeo bet moudeliag debat eo de ameodemeotea die er by ago aangeoomeD ilecbts weinig invloed gehad De rerUging heeft zich bepaald tot de f 45Ü0 die geweigerd werden voor den nieowen hoogleeraar in de gaichiedeoie te Utrtcbl Uaar de Kamer beeft de aaDge raagde gelden Terhoogd met f 75 000 loor de OQt aDget d r lodisohe voreten en et f 2000 Toor de opzichters bij den wateritaat De Kamer heeft dei aan da regeering f72 500 meer toegeetaaa 4 a getraagd wae All het eindcyler toob 4 ton minder ii geworden ligt dit ain een endere oorzaak Miet aan da reranderingen die reedi tydan het achriftetyk onderaoek ia de oorepronkelgke ramiogea eyn gebracht want daardoor is bet bet geheele bedrag met rniu 3 ton rerhoogd Er sohuilt dos elders een verlaging met bgna 9 ton En die is te vinden in het zesde hoofdatnk Uarine dat slechte Toorloopig is vastgesteld nadat de Minister geaseeod had de rerwerping vau den post voor een nienw schip niet te mogen overleven De begrootiag van dat hoofdetek is daarna in hoofdzaak tot de cyfera van 1897 teroggebracbt en met 9 ton veiminderd Ale de opvolger van den beer lansen over eenige maanden de definitieve begroeting komt verdedigen zal vermoedelgk bet eindcgfer weder etggen Met ingang van heden zijn de Ie luita der inf G Breokiok en J A Leers tengevolge hanaer tgdelgks plaatsing bg bet Oost Indische leger van bunne detacheering bg het koloniaal werfdepot ontheven Een veldartilleriet Ie Amersfoort verkocht dezer dagen in de aitdragerg van Klein aldaar aeo nniformmeotelj ie en legde daarbg een bswge van goedkeoring van den verkuop over ondarteekend met dea naam van den opperwachtmeester Willems welk docnmeut later bleek valscb te ago terwjjl de msnteljas bliek toe te bebooren aan den soldaat Cramer ten wiens nadeele bg as ontvreemd De zoon van den nitdrager daartoe ontboden berkeO da den verkooper die hoewel verklarende den koopman nimmer te hebben gezien in arrest il gesteld De gedetineerde vroeger te Utrecht in garnizoen werd aldaar ook twintig dagen in voorarrest gebonden als verdacht eenzelfde fin W t Wl g l ott H b wor 1 WAO gebrek aan bewgs daaruit toen ontelagen Naar men verneemt ii eerstdaags eene belangrgke promotie bg het leger voornamelgk bg het wapen der infanterie te wachten De heer Van Galtum da Oraaff te Arnhem beklaagd den brand gesticht Ie hebben op de Araherosobe tentooDsieiiiog is door de recbtbank te Arnhem vrijgesproken als zgnde het bewgs lan bekl s schold niet geleverd Ben onverklaarbare geschiedenis 8 10 8 S5 8 4a 8 49 et t i 9 0S 8 11 i ia I SO 1 ii 7 11 7 i 7 41 7 7 IS Oaade Hastdreekt Nleuwerkerk OapeUa ftstterdam UlM Dta d 1 Rotterdam Sapalle Hleuwerkerk Moerdreeht aeada a so 6 15 t S8 4 B 4 ti 1 04 5 U 8 17 Soud Zeveakuiiea Moerkepelle ïk 7 49 8 4 E Z 7 6 8 81 18 40 18 61 1 06 V 8 07 9 08 sH 8 18 9 08 9 48 9 84 10 6 84 7 68 8 81 9 1 ttenda 8 80 Oudew 6 86 Woerden 8 48 Utreohl 6 08 7 4 8 10 8 88 9 0 9 48 10 60 M 9Jf 6 87 8 16 asada e St Vwfolg ËD Qiets was r wasrmee by ticb hoo belofaatteo ftalfs geea groots bladereu om 1 0 Dukt tiohaam te bedekkea Het leger dtt by tiob tracbtte te bereidea oit droge bUdereo SD doode fltroiken zonk weldrt w g in den draisigQD bodem toodra bg er zich op oedor zette want van liggeo koD beelemaal geao iprake zqq Welke hoadiogeo hg ookaaonam by koa geen raat Tiodeo daar bg bg de minste Morakiog ondragelyke pgu onderTood terwgi bovendien de muakiettio en andere iaeeoton die bg zwermeo op zijo raw ontvelde hoid oearatreken hem oomeoacbelgk deden Daar er óm van liggen geen sprake koB zga moeit hij staande tegen een boom den nscht doorbrengen Om te trachten aan de mufkieteoplaag te ontkomen besloot bg eiodelgk een moerassiger gedeelte op te zoeken waarin bg zgn lichaam rerborg alleen sgn hoofd met zgn handen betchermende tegen de aanrsllen Door de kou werd ng echter verhinderd lang in dien toestand ts blgven liggen ea gedwongoD w der naar rgn rOt ige standplaats terog Ie keeren Dat er onder de insecten die op hem neervielen boogstwairscbgnlgk wel vergiftige geweest sgn en hg er geen nadeeligan invloed ran beeft endervondeo is gedeeltelgk te verklaren uit het bekende teit dat bg overprikkeÜDg van de zeoavcentra z a bg angsttoestanden dikwgts enorqe giften worden reraiscbt om het individu te bedwelmen Boewei bg den geheeleo nacht geen oog look bad hg in tgn overspannen toestand allerlei viiioeneo Dnidetgk zag hg ign coQchette Toor zich waar bg zich den rorigen oaoht ter raste had gelegd en als hg er in wilde stappen viel hg op den naakten grond Ook meende bg dnideïijk mtiiiek te booreo en ran uit de verte drong een heornBlgQB I tot hem door In zalk een toestand bracht hg dien verschrikkelgken langen nacht door en met dankbaarheid begroette bg bet eerete ochtendgloren Spoedig zag de heer Bogsob van Dogteren in dat het een wanhopige poging zoo kgn dieper het binnenland in te gaan ten einde een bewoonde etreek te vinden en besloot bg daarom op zgn schreden terng te keeren Zgn plan wae om aan het strand een boomstam te zoeken waarop hg eenige degen zon knaoen rooddrgven en misschien bnlp vinden terwgl bg ook den dood in het water verre verkoos boven den boogerdood op deze oaherbergzama knst aangezien hem uit alles bleek dat de moeras nooit door menachen bezotbt werd Dit beslait was zgn redding Op den morgen van den ISo Nov verliet hg het bosch en begon opnienw een pjjnigken tocht door het moeras tevens uitkgkende near een hoomitam dien hg voor zgn doel geschikt achtte Bet kan ongeveer II ear in den morgen geweest zgn de laatste krachten begonnen den oogelakkigen te begeven hg gevoelde groote nitpntting zich van hem meester makeu en bad zich op eeo boontitam neergezet met bet gevoel te maohteloos te zgo omziohvreder op te richten Doch ook bier was toen de nood het hoogst steeg de redding het meest nabg Plotseling hoorde hg op korten afttaod stemmea en omtgkende zag bg twee nUanders in een sampan bezig met het inzamelen van boombast Door schreeuwen en wniven trok bg faun opmerkzaamheid maar toen de beide inlanders den naakten man bemerkten bedekt met bloed en modder sprongen zg schreeuwende we in do verooderstelliog een geest voor zich te zien De heer Rugeoh van Duchteren was natuurlgk QÏet ia staat hen na te loopes en bepaalde zieh er toe hen tot zich te roepen en gerest te stellen Waarschgntijk begrgpsnde dat een bovennatnnrlgk wezen geen Maleisohkoa spreken keerden zg terng om hnnaenieawagierigbeid te bevredigen en desaoods hon bgstand te verleenen Hg wai gered Toen de heer Rugsoh van Dugtereu die overtoiging bad gaf hg toe aan zgne vermoeienis zgu krachten begaven hem en bewusteloos werd hg door de beide inlanders naar hun sampan gedragen waarna zg hem vervoerden naar een grooter veartnig dat ieta verder in zee voor anker lag U l U 18 11 11 88 f 11 41 11 81 11 8 11 8 t M 9 88 10 89 10 86 10 48 10 4 9 47 lO l 8 17 4 86 6 06 8 84 8 80 6 08 Toen bg tot besinning kwam vernam bg dat bat vaartuig een Madoereesobe praawwas uit Soemenap genaamd iBoenga Edjac den vorigen nacht bier voor anker gekomen De bemanning verzamelde rizopborenbast ten eiode et een gewilde verfstof nit ta bereiden althans zoo verklaarde den heer Rug ch tan Ongteren hun tegenwoordigheid is deae veris teo streek De eigenaar Pa Sahawan voorzag hem van de noodeakelgkste kleedingetukkeo en bereidde hem eeo ligplaats waar hg de vermoeide ledematen kon u fcitrekken Daar de plek waar bg geUod was nooit bezocht wor it noch door vissohers van Banka noob door haodelarao mag bet wel een groot wonder heeten dat er een pranw geheel nit Madoera moeit komen om den drenkeling op te nemen Na leng onderhandelen gelokte het den heer Rugsoh van Dugteren eindelijk de lieden nit de pranw over te halen hem uaar een be woonde streek aan de kust w ü Banka Ie brengen Geen der opvarende echter wist zich een bewoonde streek te herinneren zg bedden zelfs de aamen Unntok en Toboali nuoit ge boord Op aandringea van den beer Ragach vao Dugteren en tegen belofte van een goede belooning wist bg toen gt daso te krggen dat men koers zon seiten in de richting van den vnortoren dien hg in die nacht gezien had to Q hg ia zee lag Herbaaldelgk droegen ig er bg den heer Rogsch van Dogteren op aan dat ng hen als sgo redders zon noemen zoodra hg te Batavia zou zgn In den morgen van de 19a werd in de aangewezen richting koers geiet en werbelgk deb volgenden morgen om 10 n 30 m Undde hg bg den ronrtoren van Poloe Besar aan de kast van Banka Hier werd bg op zeer beniche wgz ontvangen door den Hebtopzicbter 2e kl J F D Bsx die alles wat bg bad beschikbaar stelde om den geredde te verzorgen Hg voorzag hem van kleeren verbond zgo wonden en verschafte hem een vaartuig dat hem naar Toboali aon overbrengen De heer Ragsob van Dngterea prijst zeer de humane behandeling die hg van den lichtopKÏch er mecht ondervinden en eeo woord van lof beeft deze ambtenaar ten volle verdiend Om 5 nm vertrok het vaartuig met dea heer Rugich van Dogteren naar Toboali en werd vergezeld door het kampongboofd van Polee Besar reeds eenige dagen te voren bad dit hoofd vau den controleur van Toboali bevel gekregen om langs de kasten nair den drenkfling te laten zoeken In den oacbt van den 20en op den 2Ien tegen halfdrie kwam bg te Toboali aan waar onmiddellgk den oontroleur en de militaire commandant gewaarschuwd werden Hier werd hg lieidtirgk verpleegd van kleeren voor ien en zijn wonden nauwkeurig onderzocht en be Ën wel begon bet tgd te worden dat bg eens nauwkeurig onderzooht werd waal er is geen plek op zgn lichaam die niet de sporen vertoont vsn dien vreeselgken tocht Het moet aan zgn gcereterk geitel worden toegeschreven dat er aog ge n redsctie ia opgetreden en hg zich tot dusverre in een uaar omBtandigbedea betrekkelgken welstand mag verheugen Volgenfl de kearten die bg samen met den liohtopiticbter Bax raadpleegde moet bg geland sgn bg bet valsobe eerste pnnt terwgl kg vermoedt tegen 2 n snacnts in bet water gevallen te siju Hieruit volgt dus dat hg ruim 10 uren gezwommen heeft alvorens hei land te bereiken aU men weet dat Straat Banka krioelt van ha iien en in de moddt rige kosten tatrgke krokodillen verblgf houden mag het wel een groot wonder heeten dat hg aao al die zeemonsters ontsnapt is Maar ook het boBob waar hg den nacht doorbracht bleek bewoond te zgn door tggere althans de Madoertiezen verhaalden den heer Rugich van Dogteren dat zg den vorigen nacht san het strand eeo Igger hadden gezien zoo groot als een veulen 86 8 0 6 09 8 18 8 18 i 60 6 10 4 10 6 40 8 45 6 88 4 41 4 60 4 87 8 04 8 10 1 64 8 01 9 01 8 14 8 09 4 06 4 89 Ook ontmoette de beer Ruiich vae Dugte ren op zijn tocht naar het binnenland talrgke wilde zwgneo die hem echter weinig vreet inboezemden elpchte toen hg een zeug met bigge ea bemerkte hield bg zich verdekt epgeeteld en koos een andere richting De wgze waarop de heer Rugseb van Dugteren te water is geraakt zal wel altijd in duister geheld blgven Aan poging tot aelfmoord kan bü den levensluttigen jongen man niet gedacht worden daar niets hiervoor pleiten kon Wel zag hij er eeotgssins tegen op het vroolgke leven te Atjeh te verwisselen met eenige jaren van afzondering op een baitenpoat maar dit was voor hem nog volstrekt geea motief om den dood boven die verandering te verkiezen VBR6ADERlNfiVANDEN6KMKENTERAiD DINSDAG 28 DECEMBER Voorzitter de Burgemeester B L MARTENS Tegenwoordig de bh Noothoven van Ooor Jager Herman Nederhorst Haogenboom Priioe van Qalen van Iterioa Krook Brint Straater Viagerling Jaspers en da Baadt Afwezig de heer Dasiing met kannisgaving terwgl er 2 vaeatnrei zgn De Voorzitter Door Qedep Staten is goedgekeard de Qem begrooting voor 1898 alsmede bet raadsbaeluit van 10 Daeambar tot wgsiging der gemaente begtooliog voor 1897 Ingekomen 1 Eenige aanbevelingen voor periodieke aftreding van eenige Commission eo wel voor Lid der Gezondheids Oommisaie Da heer Hyï dï VOOGT aftr Dr J J A LEVEDAG Lid der Gezondbeids Commiasie ia de plaats van den beer H Jager die niet meer in aao merking wenecht te komen De beer A OOEDEWAAGEN J W MOLIJN Libr jemeester De beer Mr D N BROUWER aftr en Mr D J TAN HEOSDE Deze benoemingen anllen hg pnnt 2 der agenda worden behandeld 2 Een brief van B en W op bet vertoekvan Uej E P Visaer Scbotel betreflends verhooging barer jaarwedde mot f 100 B enW adviseeren daarop gunstig ta besebikkenen bet hoofd der Ista Openbare Bewearaobooleveneens te varhoogen ea de varorderiog op dejaarwedde te veraaderen in dien geeat Ter visie 3 Een brief van B en W belrefiendeontheffing van aaaalagen door overlgden ofvertrek nit de gemunte Ter visie i Een brief van B en W op het adresvan C J Koot en P W J vaa Lnenan betreffende het bestralen van eea gedeelte straatv03r bnone vijf woningen in de Korte Akkeren B eo W stellen voor hiertoe over te gaan indien de belanghebbenden evenals de bewonersder Heerenkade hiertoe willen bgdragan ditbedrag zon voor hen bedragen een som vanf 200 Ter viaie 5 Een voorstel vaa den beer J van Galea tot afschaffing van bet vaste nar der Kaaamarki Dit vooretel is ingevolge bet irglement vanorde ondersteund door de hb A Vingerliogen P de Raadt Ter visie 6 Eene dankbetuiging na L H Lafebervoor zgne benoeming tot krngwachter AaDg voor kenniegeving 7 Een adres van F Q Hnsielson bondeudebezwaar tegen de opbooging der Kandeelsteeg Dit zal worden behandeld bg pnnt 5 der agenda Aao de orde De benoeming van twee leden eo een baitengewoon lid van het stembareaa voor de verkiezing van twea leden van den Qemeeatateraad in het eerste district De Voorzitter Ik verzoek de hh van Iterion Krook eo Brunt het steoibareaa te willen uitmaken voer deze en de volgende stemmingen Aan de orde TUd van Greenwicb 10 04 10 11 10 18 10 96 10 84 8 7 66 8 08 8 09 6 16 8 16 8 80 8 81 9 86 W 16 7 6 B 4S 9 10 6 17 6 87 6 84 6 41 6 47 10 84 6 S6 9 87 9 47 64 7 48 6 10 10 84 10 64 9 07 10 0 1 9 86 9 49 lO M e 6 19 1 41 7 4 10 01 1 7 Da benoeming van het late lid van het 1 sta itaaburean Oe Voorzitter Indien de raad daartoe besluit kunnen de twee leden op een biljet worden geeteld Aan de orde De benoeming van twee leden van bet stembarean Uitgebracht worden 14 stemman en wel op i hh O Prince en H Jager 13 stemmen en 1 stem op den heer C Roogeaboom Aan de orde De benoeming ran een buitengewoon lid van datzelfde stembureau Benoemd wordt de beer C Hoogenboom met 13 at 1 stern op den heer Dr van Iterion Aan de orde De voorziening in vacaturen in de Besturen der Stedelgke Instelliuien van Weldadigheid sa in andere Collegiën en Commissiën oor venchillende Inriebtingen der Gemeente Benoemd worden voor Lid vao het Bnrgerlgk Armbestuur de heer J A P Montgn met 14 stemmen Regent van de beide Gasthuiz n de heer A W Roes met 11 st De hb C A v Berkel sn C C Knaap verkregen ieder 1 stem en 1 stem wae in blanco Regentes van de beide Gasthuizen Mevr Steans Zgneoian dar Do e met 14 st Regent van het vereenigd Weeë en M ttoeseaierihuis Mevr A W de Jong Schotsman met 13 at I stem was in blanco Regent van bet Besledelingenbuis de heer H J Nederhorit met 13 it 1 stem op den heer J L van Bgk Regentes vsn het Bestedeliogenbuis Meir G O Overegnder Koster met 14 st Lid van de Openbare Gezondbeids Commissie de heer B J de Voogt met 13 st 1 item op den beer P J A Levedag Lid Tan de Openbare Gezondbeidi Commissie de heer A Goedewaageu met 12 stemmen 1 item op den beer J W Molgn en 1 biljet in btaooo Cnrator van het GjmDasiom de heer L ten Bosch met 12 stemmen en 2 biljetten in blanco Lid dar Commissie van Toezicht op bet Middelbaar Ondarwgs de heer L Burgersdgk mat 11 St 3 stemmen op den beer H J Nederhorit Lid der Commissie van Toezicbt op bet Lager Onderwgs de heer J H van der Voort met 10 et 4 stemmen op den beer J van Galen Lid der üommiaaie van Toezicht op de StadsMnziekachool de heer J J A Montgn met 14 atenmen Lid der Commissie vao Toezicht over de Sladi Zwemscbool de beer B K Boekmeger aiet 12 stemmen de bh Levadag eo a 4 Ree verkregen ieder 1 stem Librjemeester de heer Mr D N Brouwer met 13 st Lid der Commissie over het Mosenm van Oudheden de heer J J Bertelman metlSst de heer Dr A vao IJsendgk verkreeg 1 st Lid dar Commissie voor de Volksgaarkeoken de beer Dr P J A Levedag met 14 st Regent van het Hoffmansgesticht de beer J A Biezenaar met 12 st 2 biljetten waren in bla eo Aan de orde Het voorstel betreffende den verkoop san de provincie Zoid Bolland van twee perceeltjes weg en kade toebebooreode aan bet Rgk en de gemeente Gouda ten dienste van de verbetering der Gouwevaart De Voorzitter Dit voorstel beeft ter visie gelagen ik verzoek den Secretarie bet nog ease voor te lezen Uit dit stuk bljjkt dat de Gemeente voor haar deel krggt een bedrag van f 161 70i terwgl het rgk hiervoor krggt een bedrag van f 98 29J De heer van Galen Eerlijdi il door n toezegging gedaan dat er een voorstel in zal komen tot belegging van die gelden ik wenscb te vragen worden deze gelden daar dan ook in opgenomen De Voorzitter Nog is de bedoeling om die galden nitaloitend te bestemmen tot kapilaalTorming of shniddelgiag maar als die gelden nog niet zgn ontvangen kunnen zg toch niet vutgezet wordea Da baar van Galen Ik beo bet niet met o eens dat dat geld zal aangewend worden tot chnlddelging dat geld moet looveel mogelijk tot kapitaalvorming worden aangewend daar anders de gemeente eigendommen geheel weg gaan Als ik de begrootiog van voor 30 jaar hier eeni nagaat met die van nu dan moet ik Mggea dat de gemeeate 4igendommen heel wat zgn verminderd Te Voorzitter Ik moet n in de reden vallsij nil il aan de orde het voorstel lot verkotn van een gedeelte weg en kade aan de proTinda Do heet Tan Galen Ik mag hier toch wel zeggen dat bet mg wenschelgk TOorkont dat het geld wordt vailaeiet De Voonittei 8 en W zullen later wan ear dia gelden ayn ontvangen een roontel indianen Het Toontal wordt zonder hoofdelgke etemoing aangenomen Au da oidei Het Tooniel tot nadere regeling der bezoldiging Tan de onderwgzerei in denaadwe en aan de Tnsschenschool Mej M W Kruisheer Wordt aangenomen Wordt vervolgd Balteniandscb Overzlcbt De Russische diplomatie is alweer de handigste gebleken Zg praat nist en lohrgft niet en houdt geen lange after diooer ipeeches maar zg handelt Eb handelend vaagt zg den meest geslepen diplomaat van £ nro vliegen af Ook weer io de Chineesche quoestie heeft zg haar Ueberlegenbeit getoond en Engeland schaakmat gezet Zg weet zich te Peking kalmpjes aan de grootste economische staathuni ige en ftnancieele voordeelen ta bezorgen De Tifflei verneemt ait Peiiug dat de Obiueesche regeeriog geweigerd beeft de Likiniokomstsn af te staan aU garantie voor de leeniog waarover sg mst de HongkongSbang haibank onderhandelt Zg verklaart dat indien de leening niet zonder waarborgen te krggen is onmiddellgk de voorwaarden znllen gepubliceerd worden voor een Ruiaiicbe gegarandeerde 4 pCi leening tot een bedrag van honderd millioen taëll tegen een emiisieprjjs van 93 pCt Als garantie voor deze leeniog zal de opbrengst der grondbelasting worden aangeweien waarvan bet beheer aan China zal terbigven In ruil biervoor zal Rnsland het monopolie verkrijgen voor het aanleggen van spoorwegen en bet explotteereo van mgoen ten noorden van den grooten moor met een open haven als elndpnnt van hst spoorwegnet Boieadieo zal Cbiaa er in toestemmen dat tot opvolger van air Robert Hart als inspecteur generaal der Chineesche cimperial maritime customs een Bus wordt benoemd En daar geen enkele Ruropeescbe bank Cbioa geld wil leeneo sender onderpand is bet zoo goed als zeker dst de nieuwe Chineesche leening door Rusland zal worden geleverd onder de genoemde voorwaarden De leeeing moet waarscbgolgk dienen om het restant der oorlogsschatting aan Japan te voldoen die schuld bedraagt 192 millioen golden de baikian tail is ruim t 2 waarde De leening waarvoor Ruslaod de garantie op zich neemt bedraagt dos ± 200 millioen gniden Oe Engelscbe bank wil voor de garantie bet recht hebben op de Likin ootvangsten een soort warenbelasting die in het jaar 1896 12 952 000 taëls heeft opgebracht naar de opgaven van den Eogclscben consul te Shangbai De grondbelasting waarop Rusland de leonine wil waarborgen heelt io b t lHe jaar ruim 25 00 000 tsüls opgebracht doch China behoeft deze belasting niet af te staan daar Rusland wel voor de betaling der rente en aflossing zal waken Wat Rusland bovendien heeft weten te verkrggeo wekt terecht den nagver der Engelscben op Het monopolie voor het aanleggen van spoorwegen en het eiploilsoren van mgnen benoorden den grooten muur is niet veel minder dan den afstand van dit geheele gebied aan Rusland dat bovendien io bet voortdurend bezit zal worden gesteld vao Port Arthur Het ergste echter neemt de Vess Ztg de vervanging van Sir Robert Hart door een Rus Sir Robert heeft gedurende zgn veeljarig beheer der invoerrechten getoond aeo zeer nauwgezet beheer ta sgn die bet volle vertrouwen van geheel Europa waardig is Waar Rusland zgn fioaocieele beheerders heen zendt dear komt met ben de omkooperü en de corruptie in lederen vorm aan zegt de Vosi Ztg s En dat is eeo groot nadeel voor de Ëaropeeache scholdeivchers van Cbioa De Voss Ztg gelooft dat bet bericht van den Times niet lang op bevestigiag behoeft te wachten Rasland hoeft nn meermalen getoond in Ooat Azii het liefst alleen beer en meester te zgn zoodat dese nieuwe overeenkomst bg niemand verwondering behoeft te wekken Denemarken bezit in Weit Indië een paar kleine eilandjee Voordeel geniel bet daarvan io bet geheel niet 0 eer om aanspraak te kunnen maken op ezittiogan in den Weetlndischen Archipel kost den Denen zelfs geld En minder aao oiterlgken glans hangende dan de Spanjaardw moeten de Denen dasrom geneigd zgo hun bezittingea ii verkoopen De Daily Cbronioloe toch beweert dat de Deenecbe regeeriog zich bereid heeft verklaard de eilanden welke het eigendom van Denemarken zgn over te dragen aan de Vereenigde Staten omdat bat aanvallen van bet jaarlgkeche tekort van 30 000 pond op dan dunr te bezwarend wordt voor de Deenlehe schatkist Reeds in 1868 werd er tniicbei Denemarken en de Vereenigde Staten ovoi het verkoopen der West Indisofae eilandent onderhandeld de prge werd toen bepaald op 1 600 000 pond dooh d verkoop ond in dao Senaat weinig ondarateoning zoot al hij niet door ging Meo terwaebt evenwel dat aan vooritel tot aankoop van St Tboidas St Croix en St John thans alle kau nu alagea heeft Bet is te rerwaohteo dat de graan cultuur in Amerika tot zoo groote hoogte opgevoerd een aaumerkelyke vermindering zal ondergaan en wel in de Oosteijjke stoten aan de kust van den Atlanti cben Oceaan De Isndbonwers aldsar staan tegenwoordig tegenover die io het Westen is dezelfde verhouding als de Europeesche landbouwers tegeixover de Araerikaansche mededinging Bg rry booge pacbteo uitgeputte landen en te zeer verdeeld landbezit kunoen zg moeielgk worsteleo tegeo prgsen die zelfs onbevredigend zgn voor daO pionier io de dalen Tan den Miisiaippi eo den Miaaoori en aali de kuat van d u Stillau Oceaan welke zgo land beeft verworven tdgeu lagen prg weinig lasten betaalt en met machines op groote schaal een nieuwen grond bebouwt Daarom atrteft meu er thana io de OosteIgke Staten naar anders meer wiuitgevande cultures in zwang te brengen en ajjn o a onlangs pogingen gedaan om daar de aandacht der landbouwers op den suikerbectwortel te vestigen Ia de Vereenigde Staten wordt per jaar omstreeks 2 millioen ton suiker verbruikt of nagenoeg 30 kilo per hoofd het land self levert echter niet meer dan 380 000 ton op en duB zgn de Amerikanen genoodaaakt wat meer ooodig is in den vreemde te boopen wat gelijk ataat met een jaarlgkscbe schatting van 80 a 100 millioen dollars Door auiksr beotwortelen te gaon verbooweo hoopt meo uu den misstand te gaan verminderen veroorzaakt door de overproductie van graan eu de kolossale sommen in het taud te bonden die ieder jaar voor den invosr van suiker moeten worden betaald Oolauga heeft te Home in het Noordwesten vaa den Staat New York een conferentie van 900 landboewers plaats gehad Men beeft dien lieden een nienwe fabriek laten zien eu bon betoogd dat zg met de cultuur van beetwortelen een zuivere winst van 200 It 300 frank per hectare zouden kunnen maken Inderdaad ia reeds in vijf graafschappen waarvan Rome hel centrnm is met de teelt van beetwortelen begonnen Slagen die proeven dan zullen zg zeker spoe dig op groote schaal oavolging vinden en welke resultaten daaruit voor den landbouw en den bnndet van Europa kunnen vooitvtoeien is niet te voorzien Op Cuba dnurt de opstand met dezelfde woede voort De muiters hebben weer eenige suikerplantages in brand gestoken De opstaodeUngen hebben aan bun zaak veel schade gedaan door een moord op kolooel Rniz den Bjjiidant vao maarschalk Blanco Zg hebben ef veer sympathie in do Vereenigde Staten mede verbeurd en de Spaanacbe Regeering heeft volgens de aN Y üeraldi daarvan geWnik gemaakt om de Regeering te Washington te veraoeken de revolutionaire vereeniglngeD van Cobanea in de Vereenigde Staten die bet leger van Gomezj krachtdadig onderateuneo op te beffen De premier Sagaeta wgst er nogmaals of dat den eilanders een breeden autonomie is verteead die door de groote meerderheid is aangenomen en zelfs luostig beoordeeld ia in de boodacbap vao President Mo Kinley Op grond daarvan verzoekt de Spaanacbe regeering dat zal worden toegepast de stelregel dien President Grantfbeeft aaogogevan ten opzichte van de onderlinge vrrplichliui en van io vriendschap levende Mogendheden Wanneer de Reg te Washington uaar dit beginsel wil baudelen is de Spaanscbe Regeering overtoigd dat de opstand apoedi ten einde zal 7ijn 3 £ 6 Staats loteiij 4e KISHO ïrokking van Di Dtdag 28 December No 896 f1600 w 1879 321C 1 7187 en 11043 leilor f lUOO 90 4 f 40O 870 9217 12943 15058 eo 17501 ieder f 100 Prgzen van 65 SS 218 5313 7910 10678 13311 16193 18279 1S3 1876 5H00 7941 10686 18896 16686 19118 169 8S80 6301 8000 10601 13101 16660 18337 167 9387 6896 8039 10609 13463 16717 18818 199 9409 6331 8149 10683 13465 16790 16357 iOO 2488 6816 8168 10987 13189 16738 18969 861 9669 6S80 819S 10798 13477 15110 18410 ins 8666 S151 82 4U 10784 13512 15786 18609 soa 9614 5167 8373 10744 13568 16863 18698 at 3698 6611 8368 10838 13611 16877 18686 861 2791 6693 8376 1084S 18981 15889 18996 43S 9804 6721 8384 10867 13631 16969 1998 818 3809 87S2 3483 11016 13663 1698S 18988 689 9864 6766 8601 11191 18696 1 0I9 1870 67 8868 6711 869 lUOJ 13794 16119 18747 609 2997 6820 8600 119 8 13160 19288 18770 608 80S6 6866 960 11811 13908 16296 18776 616 8134 6865 8633 1184S 13961 16826 18828 697 388 6832 8690 11S96 11086 19513 18917 80 3 87 6978 8691 11167 11062 16580 18968 671 3421 6986 S699 11461 1106B 19611 190 678 3186 6017 8747 11636 14102 19664 19 07 690 3487 6018 8776 11618 14118 16594 19266 7 3 96 608 8794 11648 1416S 16617 19849 80S 8604 ei20 8809 11691 14169 169 8 194 899 87SO 6116 8888 11789 11180 19976 19428 883 3821 9160 1869 11766 14229 1669 19474 941 3918 6181 889 1U06 14247 167 4 19631 971 8968 6 98 98 11881 14 87 16761 19601 1081 3968 4073 4087 109i 4119 1140 4166 1 99 49601391 4290 136 429713 9 43031370 439 1393 14 11418 46881469 4689 1461 1911 156S 4613 1694 4638 1970 1618 1696 4689 1790 4746 1737 47761771 18201911 193819 8 19661946 49681964 49871992 1988 1998 5000 3001 50078010 6017 3033 60773049 61608150 6162 2202 11988 14 76 11013 143 3 130 9 14368 13067 1487 1 086 144 6 1 097 14618 12118 14616 19 68 14626 18168 14 64 19880 14693 13836 14711 12836 14860 13366 14888 19631 I6U39 1 616 16035 12687 16136 18690 16136 19706 16186 19886 16143 13811 16152 12877 1616J 18986 16181 12999 16806 13101 15213 18114 16206 13160 15 97 18191 16998 13300 16104 18989 18116 13867 16417 13 96 16489 18312 16457 6S 9006 6418 9049 64 6 9056 6607 9184 6698 9360 666 9391 9694 9880 9710 9111 9798 9435 9837 9444 6810 9688 6914 t67l 6968 9606 7029 9606 7063 9841 7078 9866 7116 9892 7167 9909 7181 93 7208 9996 7341 89 72 U 10097 7890 10119 7410 10211 7478 10310 7667 10319 794110879 77SO 10377 7761 10118 778410489 7797 10611 7879 10633 16781 1968 16916 19666 16997 19784 17047 19786 17168 19826 17171 19898 17198 19849 1786 19867 17276 19960 1718 19968 0016 17440 30036 UE6S 008617678 80038 17994 Ot87 17784 0321 17797 0S6 17884 2046617889 30466 2Ü197 17889 8066917946 30610 17961 90026 17092 8076817998 90797 I8UI8 20804 18043 30846 18074 80909 18191 8091018214 20948 1889 0972 16i 0984 40 Klaaia Ie Lijat NO 8978 m i 8976 PRACHTIGE SORTEERING WülM HiMEMMlL voor Dames eii Heereii A Tan OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Telepkomt Mo at Beurs van Amsterdam slotkrs 87 s 28 DECEMBKB Vrkr 86 l l M l 98 9 8IV 1 98 EuiBLiNu Cart Nerf W S 67 dito dito dito 8 8 dito dilo dito 8 98 HawaB Obl Oeudl 1881 88 4 10 Italii losokrijviDg 1862 81 6 OosTBna Obl UI papier 1868 6 dito in zilver 1868 S PoRTtUiL Obl met ooupou 3 dito tieket 8 S l 1 4 67 V 76 mil 96 ïsy 616 4 0 101 133 lOl i 1997 186 1 14 v 98 181 100 80 Sl i 111 10 01 97V 100 66 V 147 64 BusLAND Obl Binneol 1894 4 dito Goeona 1880 1 dito bij Both 1889 4 dito b i Hope 1899 90 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 6 arkKll Psrp t aobuld 1881 4 TuaitzH öopr Conv leeo 1890 4 Geo leeniog serie D öac Ie niig lerie 0 ZuiDAra Bip v obl 189 6 Msiloo 01 1 Buil goh 1890 9 VziisziiKlA Obl 4onbep 1991 AMaTiaojLH üblluatien 1896 8 UoTTzauAll Sled lees 1894 8 Nsii N Afr Handelav aaud Areudab Tab Mjj Cerlifieaten DaltMaateohappü dito Am Hypotheekb pandlir 4 lult My der Vonteel aaud Or Hynothookb audl r 81 Mederlandacbe bank aaud Ned Haudolmaalseh dito N W k l ac Hyp b paiidhr 6 ftctt Hypotheekb pandbr 8i L tr Hypotheekb dito 31 OoaTKNK OüBt Hnng bank aaud BUSL Hypotheiekbank pandb 4i AHZaiKA Kqut bypotb paodb 6 m 77 108 lOl Visl 100 160 13 11 100 68 103 18 l l 108 78 18 110 61 1941 106 l i 106 1037 108 116 120 Maxw L O Pr Lieu eert 9 Nz5 Holl U Spoorir Uij aand Hu tot Kzpl r 81 8p aand Ned lod Spoonvegm aand Ned Zuid Afr 8pm a od 6 dko dito dito 1891 dito 6 kAUl3poorwl l887 89 A Eobl 3 Zuid Ital Spivmij A H obl 8 Poli Wariohau Weeuen aand 4 Bust Gr Huia apw Mij obl IV Baltiaobo dito aand Fsslowa dito aand 5 Ivaug Dombr dita aaail 6 Knrak Cb Azow 3p kap obl 1 dilo dito ohlig 4 UVl l Ahzbika Cent Pac 8p Mü olil 6 Chio k Vorlh W pr C aand dito dito W n 81 Poter obl 7 Deuverfc Bio Gr 8pDi rert v a Illinoia Central obl in goud 1 Louiav 8cNaah villa üert T aand Meiioo N Spw Mij Ie hyp o 6 Misa Ksnaaa v 4pot pret aand N York Ontasiok West aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 8t Paul HiDU k Mauil obl 7 Un Pao HoofI in oblig 6 dito dito Lino Col 1 hyp O 6 Canada Cao South Oert v aand Vi O Ballw k Na Io h d c O Amalerd Outuibua Mg aand Botleld Tramwog Maali aand Neo Stad Amatardam aand 8 Stad Kotlerdaro aan 8 Bzuiia Stad Antwerpen 1817 i al i Ê s r Stad Bruaael 1888 3 HoHO Thoiai Begullr Oeaellicli 4 OosTlNl Slaataleeniog 1890 5 K K Oost B Cl 1880 8 Spanji Stad tiadrid 8 1868 Nin Ter Bes Hvp BpoU een