Goudsche Courant, vrijdag 31 december 1897

Mo 7467 Vrijdag 31 December J897 36ste Jaargang GOÜDSCHE COMOT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant ge8ch edt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 35 franco perpost ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN 11 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd van i M den KONIMÜ van BELGIË Indien gljhoestll gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior Drni ven Borst Honig Extract FLACONS van 40 Cts 70 Cts en verkrygbaar hy RrtoV WOLFF Co Westhaven f OS Oouda E H V4S MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht J C RATELAND Bos rop B v WlJK Oudewa i M KOLKMAN 9oud Druk laa A BBmKMAN en ZOON VrlJdag avond 2t December vorach voorhanden Kerstbrood ilersUimpjes en IVEIHNAGBTSSTOLLEN itMSCffliimiJ G J GOEDEWAAGEN COUDA GOUWE P KOND Pz Zeug estiaat G 1 GOUDA Heeft voorhandeu meer aU 0 © p aaiSCH AATSEX Echte FRIESCHE uit de gunstig bekende fabriek Tat BOSSIER te Watga Echte EIGENGEMAAKTE Waddioxveens model Vele soorten SPOKTSCIIAATSEN De MULTIPLEX de SCHAATS der toekomat Een PrachUge sorteering en vele modellen SCHAATSEN T n de beste Fabrikanten AanbeTslend P RONDPz IJzerhandelaar oier de WAAGBBUQ AGENT Toor Gouda en Omttreken der MULTIPLEX SCHAATS Co WeJerrerkooperg genieten rabat Lange Besc huitjes met SUIKER en KANEEL verlakt in een sierlijke BUS Osten bg m elechts 25 Centen T Tran OIJB Kleiweg No Gouda E CASSITO TANDARTS Gouda Turfmarkt SPSBnKTJBMN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van 8 tot S uor WOENSDAG en VRIJDAG lan Ikot uur ZONDAGS niet P O IKE OUDE IfeÖPA PDIKE OUDE GENEVEE Merkt f 45 SCHIEDAMMER Verkrügbaar bij PEETERS il K i bewijs van eclitliei l ib cachet en kurk iteotls ruorzien vftQ den naam der Firma p noppF Te Zoop of te Huur aangeboden EE IIKGREMII1S Staande aan de WE8THAVBN W k B N U7 Te beïfftgen Lnnge Tiendeweg D V0 Het buia bevat benedeo 3 Kaoieri metSutteKeuken Ke der en Binnenplaats boren 3 Kamers en Zoldir rerder allea netjes en doelmatig ingericht alsmede ran Uaa en Waterleiding voorzien Terens boreA en beneden Privftftt net Waterleiding S leed § voorradig MOIOPOL MUZIEK Aulomaten voor Caté s in het mag azijn van alle soorten MUZIEKINSTRUMENTEN Crefelder Harmonika s en andere HDLLERS ACCOORDCITHERS VIOLEN A UITTE BOGAAHü oslttaven B 16 I Elk Caféhouder wordt uilijmoodigd de woiidenolle toon der JUoiiopol automaat 1 te komen hooren XLIe Jaarg ang van DE BAZAR Dames Modeg ids bevattende DAME 8 en KINDEBMODES benevens HAND WERKPATRONEN ar IBDKRE WKEE VERSCHIJNT EEN NDMUER In ieder n tektt mwurte p iile modekroalek featUetou enz ent Ie Uitfave zondor gekl platen mot 3 suijpRtr en 3 groote geknipte patr Per 12 nra 1 36 p po t ƒ 1 45 i t do Ifl uilg met daarenboTon 6 g kleurde nlalen n 1 76 it 1 fiO lo 12g kl pl m 1 bijz g8kn p W het eB0 2 BO MO 4e fin 3o bij hel fie no l gokn patr □ k u 12e een gekleurd traaie faMdwerkpatroon 3 3 20 PRÖEfüUHBR EN PROSPECTUS ALOM 8 öKBB BKLINFANTK Qr eehag Aandteelceiiinff i met r ood letters f Bendom te 0 Sendom te s Maatschappij tot Xltcploitatie der Victoria Brottt gevestigd te Rotterdam Zuidblaak S Rnn VIWKEL P VUMOnb ONlNKiUKE Wageaslraat 100 102 Agentuur bi de Firma Wed BOSMAN te Gouda Slemppoeder BIJ WOLFF Co WKSIHAVMN J98 BContn iHijke UaoMnale Fabriek DE HONIGBLOEM v n H t van Schalk Co gevestigd te s Oravenhage Kepplertlraal t9 en XOa Baby de Begentesselaan Wie zeker ztjn wu d Echte Eikel Cacao te ontvaaipn lesamungestdd en na vele prasbiemiiigen in den handel gekomen onder des num des uitviq rB Dr MichaelU vermrdigd op de beste machines in het wereldbénemde étabblissement van Qebr StoUwordc te Kenlen liche J rTQie t2aett p Cikel Cacsio in vierkanten bnaeen Deze Eikel Cicao ia met melk gekookt eene eangeiunie gezonde drank voor dageltjkach gebruik een 2 theelepel van t pteder voor een kop Chocola Ala geneeakraobtige drank bij geval van dianhee alechta met water te gebruiken Terkrügbaat bij 4e Toornaamite H H Apotudcers eni Vt Ko V Ko praflm ee Héder f 130 o 0 90 a nerailT rtggenwoordigai isnd JuHu Mattenkltdt Amsterdam Kalverstraat 103 Wat i til EUMnmatUk tagei I inwziria t g a hutii LMweapyneB lEurtuni AiAer Pah Expeller p en rsn al lariw aard Yf $ ia met hrt mi wmi mi teweodwi tegen fü S AiifcerfainlxiiBlIer H Hf moet du iteedf ïo iedar h iagezb Mer PaifrExpelter Prqa 50 oent 75 cent an 1 25 de Ahk t V r ünden ia d meeata Apo eken m hn f 1 lüohter Co ta Rottaniam Te GOUDA bg C LDGEB Apotheker Markt en bj WOLFF i Co Westhaven 198 smimiji Hïiij J VE BBEEH O BBA Uvert KOPLATTEN AECHITRAVEN en LIJSTEN volgens op te geven profiel Het zagen van TOOOSTUKKEN en verder alle zaagwerk wat tot het vak behoort Met en zonder levering van hout PRACHTIGE SOBTEBRING y iHTEH HAIJDSCHOENEM voor Dames en Heeren A ran OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Telephoan X Si Beurs van Ainslerdam slaikra Vrkrs iVI Uk 98 102 9 8 l S ls S8 98 n 1 4 S7V 76 Sl l ♦ 101 96 33 100 68 615 4 0 lOlV ISi lOlV 1 9 186 1 14 98 184 lOOI s 80 Sl UU 10 4 SOU 100 88 141 23 DBCEMBËB KiDliLiKD Cert Nod W S 2 i dito dilo dito 3 dito dito dilo 8 HoNOiB O d Gbadl 1881 88 4 iTtUK Insckrijving 1862 81 6 OoBTENa OM in pap ri 1868 6 dito in zilver W68 5 PoBTue L Obl m t o upou 3 dito tiokrt 3 s Vi 84 BISUND ObLBinnenl 18 4 4 dito Gocona 1830 4 dito bü Bolhi 1889 i dito bj Hope 1889 90 4 dito ÏD goud Ie n 1888 6 dito dito dito 1884 5 SpxMi Ferp t sobul l 1881 4 ToaEHj Oepr üonv een 1890 4 Geé leeuing serie D Oee Ie niag serie C ZuidAfb Rei t ob 1898 5 Hiuoo Obl Buit Srh 1800 6 VlNazoELi O d 4oul ep IfSl AwsTiKDui Obliiol en 1806 8 RomaDAH Stid loeo 1894 3 lisD N Afr Haiiite sv aand Arendab Tab MLJ Oertifiiateu DetiMaalrohappg diti Aro Hypolkeekli paudbr 4 Cult Mg dor Voralenl aand s Gr Hypoiheokb pandbr 87i Nederlaudsrbe bank aand Nad 11 uadelmnntsclt dito N W k P o Hyp b pandbr J Elott Hypotheekb pandbr 3i i l tr Hypithoekb dilo Sl i OosTENa Oo l HoDg baek aand SuaL Hypotheiekbankpandb 47 AüaaiKA Ëqut bypotb pandb fi l M iw L O Pr L S i oert 6 Iflo HoU IJ Spoant My aani Mg tot Eipl r 8t 8pw aand j Ned Ind poonvegm aand Ifed Zuid Mr Spm aand O dito dilo dito 1891 dilo 5 1 lTAUlSoaorwl 1887 89 A Bobl 3 Zuid Ital spiruiij A H obl S FoLCN Warsobau 1 eeuen aaud 4 B8l Rr RuFS 9p Mü obl 4V Baltische dito aand I Vi 108 101 100 180 U uv 100 102 13 14 i 108 73 1291 4 110 3 SI 1941 106 V 106V 10 102 V ii V U0 4 8 FaatowB dito aand 6 Itraag Dombr diie aan 8 Kurak h Aaow p kap obl 4 dito dito oblig 4 11 1 AHEalKA ent Pap Sp Mg obl 6 Chio fc v orth W pr ü v auiil dtodito V ii St Fs er obl 7 DeaverSr Kio Gr Spm rert v a Illin is reiptral obl in goud 4 LoaisT a8ltvill 0ert v B nd Mexico S Spw Mij Ie byp 6 Mirs Kansas t 4pot pref annd N Tork Uuiasiot West aand dito t etyi tjbio oblig 6 Oregon i alif la hyp in goud 5 St Paul Mino Manit obl 7 Un Pao Hoo 1 n oblig 6 dito dito Line tol Ie hyp O 8 Gahada Can South Oert v aand Tav C Eall t Na ie h d o O Amstard OninibUB Mij aand Rotteid Tramneg Msats aaod MBn Stad AmiterdHm aand S 3tad Roiterdam aan 3 j BI1 Q11 Stad Antwerpen 18 7 2Vs Stad Pruuel 1888 2 UoNO Tbeis Regultr Jesellsoh 4 OoBTBNa Staatateeoiug 1880 ê K K Oost B Cr 1880 8 ilASlM Stad Uadrid 3 1888 Nan Ver Bet Hvp Spobl oert f Evenals vorige jaren maken wij het geëerde publiek opmerkzaam op de gelegenheid tot het plaatsen van hunnen Uieuwjaarswenscli in het Nummer van Maandag Ü Januari hetwelk niet des Vrijdags maar in den morgen van Nieuwjaarsdag wordt bezorgd Vroegtydige opgave is zeer gewenscht BINNENLAND GOUDA 30 December 1897 Bedankt TOor bet beroep by de Ned JBerr P Kerk Ie Amer tol door Th H Pb tan Papeadreoht caad te Dordrecht De miDÏster vaa koleoiëa heeft medegedeeld dat de Jaonari veilJDif taq koffie bier te lande MO 3G 000 tot 30 000 picola zal gereduceerd worden en zulks met bet doel om b deuklei ncD koffi a QQget in het tolieüd ja e grootao oogat tkd dit jaar eaoe gelijkmatiger i teideeling der TeiliogBhoeveelhodan te ferkrij geo Maar de Dordr Crt meldt beeft jbr H M vau der Wgck de vorige minister van marine geweigerd de opnieuw bem aangeboden portefeuille van marine te aanvaarden Ëergi ter zyn twee knapen van II en 13 jaar onder de gemeente Oegatgeeat door bet y gezakt en jammerlyk verdronken W Door den beer Van d r Linden directeur der Nederl Opera ia eene circulaire verapreid waarin hg de medewerking van de muticküefhebberB inroept voor de sticbting van een vaat opera orkest dat s wiotrrd als zoodanig zal dienst doen tegen vast salaris en vaa 1 Mei tot ultimo AugoitUB als coöperatieve vereeoigiog onder den naam van A O V Ë uitvoeriogeu voor harmonie of strykorkest zal geveui oadar leiding van de heeren C van der Linden en J A Kwast Twintig jaar geleden werd by kon besluit bepaald dat de oude rechterlgke archieven FEtllLLETOX 0MjHi wIM j IAl ii JVaar het Framck Ëan paradox P hernam hij Ik verwed mijn Erasmus een eohten Elzevier tegen je etsen van Aanbrandt dat je het vaUohe m ner stelling niet zult kunnen bewijzen Ik neem de weddiogichap aan ffWeea voorzichtig I Ik ga je bestryden met Locke Leibnitz Kant Spinoza zelfs met ïiohte ffMooi Ik zal je weerleggen met Schelling en Hegel en met het systeem van de absolute identiteit van het subjectieve en het objectieve zal ik je begiasel van de begrensdheid van het ik vernietigen i Id dat geval neem ik zelf het transsoeodentale idealisme van Schelling aan Ën dan houd ik vol t dat voor ieder Torstandig en denkend wezen niets anders zeker is dan het ffljsgeerige reaiel Volgt ge myP flZeker 1 Ge vaart te midden der pjrrhonische school opgewarmd van de Grieken De pyrrhonische schooi bast Waar is de sterveling die kan instaan voor zijn verstand Pythagoras Socrates en Flato hebben algemeeue wetten nitgevondto die evenwel door de herekeaiogen van Qalilei Newton en Keplor ten eenenmale valach zijn gieken Sa bij r eg aaneen al de argumenten uit de soep velke dogteekeuen vao vóór de inToeriag der Fraoiche wetgeviog en die sedert bg de ge rechtsborea rechtbaaken eo kautoiigerfch eti bewaard werden of uog bg gem ente besfcurtiD oi by potUeekbttwaardere bemstteo binnen fyf jaren moeten worden overgebracht naar de bewaarplaats der rgksarcbieven ie Oen Baag of naar de provinciate archieven Aan dit vooracbrifi is nog a t get n volledige uitvderiug gegeven Heeds vijf malou is de tertnyii van vgf jaren verlengd uerst weder met vyi jaren jj sedert 1895 talkena mei aén jaar Ook nii ia cl overbrenging uiat afgeloopeo zoodat men tbana weder voor de cesdQ mail de termyu mei een Jaar ia verlengd Als t zoo voortgaat zal er sedert de invoering der Fraoscha wetgeving ia 1811 een volle eeuw tgn verloopen iilvorens al de archieven van rroegeren tgd eiudelyk bon raatplsata znlleo hebben bereikt De dagen worden thans R nga tenger maar dat geachiedt niet op gsly ke wyze in den ochtend en in den avomi jlMÏRvao 15 Decern ber gaai de zon weder allengs wat tater ouder maar zij blylt steeda later opgaan ea bet verlies is in den ocnteud grooter daa de wiost in deo atond Dat duurt i ot 25 December Eerst op 29 December aat de zonsopgang niet verder zy blyit dan op denzelfdeo tyd tot 5 Taooari m ar vsu 27 December afwint Ike dap rainuai mAHt iur w i a aywyw w later komt Ëerat met 6 Januari begint het lengen aan beide zyden eerft langzaam eo dan al sneller Getyk men wei t is voor de Uykspostspaarbaok de eerste maand des jaara altijd eene exceptioseel gan tiga geweest Yernioedelyk was dit vetscbynFiel het gevolg van de omstandigheid dat gedurende die maand aan een deel der bnrgerg en juist aau dat deel ten behoeve waarvan da llykspostapaarbank hoofdzakelyk door doD wetgever ia bet leven werd geroepen buitengewone voordeelen toevloeien In verband hiermede kan nog eeos in herinnering gebracht worden dut de totaal inleg over de maand Januari beliep in J882 f 195 552 05 en tbana in 1897 f 3 094 619 14 Ten einde deu zoo gnnatigen toestand op dit punt ook in de toi komst zooveel mogclijlE te handhaven wordt thans nof eens ter a1 emeene keunia gebracht dat aan allo postkantoren hooldeo bykantoren in den lande benevens aan alle voor den dienst der Rykïpostspaarbank opengestelde bulpkanturen der Posteryon kosteloos verkrygbaar zyn exemplaren van een eenvoudig populair ge it ild tisehe school van de Hypotyposes van Sexlus Kmpiricus af tot de Di ilogen van Berkeley toe met Hume s Sssaia er bjj terwijl hij tegenover de logische kennis stelde do illuuicn der zinnen do togonetrijdigheden en dwalingen van het verstand de droomen de partieels en onbewuste krankzinnigheid ffËn aldus eindigde hij udurft gij nu omdat ge gezond redeneert volhouden dat geen enkel deeltje van uwe hersenen zou zijn aangetast Ik heb nog nooit iemand ontmost die niet zijn dada had precies als mijnheer Shandy senior Ik heb myn dada en gij bobt het uwe en dat heeft zich geopenbaard in don ijver waarmee gij de oorzaken van zinsver bijsteiing hebt onderzocht in den hartstocht waarmee gij alles wat over dat onderwerp is uitgekomen hebt geleeen Hoe zijt gij nu aan de liefhebberij voor die stadie gekomen F Die is bij u ontstaan uit een zeer natuurlijke oorzaak uit vrees namelijk omdat gij wist dat krankzinnigheid erfelijk is Ha myn jongen lachte hij pos op je etsen flJa hebt ze nog niet ik zal je b antwoorden Nog niet Ik heb nog niet uitgesproken Ik heb zelden een gezonder eu logischer kop gezien dan de uwo maar is dan toch die angstige kleingeestige nieuwsgierigheid die ik daar bij u aanwees geen knagende worm P Wilt ge weten hoo ik erover denk vervolgde hij z jn bril naar de hoogte schuivende vWelna als uw hoofd wat minder stark ware geweest zou die bevaugenheid tot manie hebben kunnen overslaan maar bij n heeft bovendien het hart tot afleider gestrekt Want gij behoort tot die naturen bij wie het gevoel de teederheid de liefde in éen woord al de krachten van den geest beheorschen Oi gij wordt ongerust i maar nu ook zal mjja para gQadfriftje to titel dragende Belangrykdte voor brifteo botrokkelijk deu dienst der Kykopostq a rbank Afo ben die van dit geaobrift grootere hoavlslheden mochten wenschen te bekomen dan aan het postkantoor in of naby huuue wootfplaatfi verkrygbaar zyo zal de directeur dep RykspoBtspaarbaQk die volgaarne direct uit jAmsterdam zeudeo wauneer bet verzoek daar e dojr belanghebbeadeo tot hem wordt genobt Aijle poat eudiogCD van eu aau deu directeur zyu vry van port Bpoa op bet einde tan de uitge trekte terreineü bebooreude by de gnmeente gatfabriek aau dt U Oost Zeedyk slant de ammoniakfabri k waar meu door de bsbaudeling met zwaïlUuur en stoom het aminoniakwater distiHai t en het utamoniitkzout vervaardigt dat ola nieststof woidt gitbraikt Dé bewaking cleznr fabiiek en bet ve richten der t areischte werkzaambedeu was dezen nacht troaWd aan een nai htploeg bestaande nit drie penonen Adam Kryg man stoker geboren don 13o October 1836 Petrus Hendrikna vnn Helijfeu arbeider j eboreu den Ga October 184 1 en Kornelis Kerkhoven arbeider geboren den 26u September 1864 allen te RotterdS woonachtig gehuwd eu vaders van tWjiil en meer kinderen de eerate reeds groot vader Vele jaren waren zy al tn deze gomeentelyke ammoniakfabriek werkzaam en dua volkomen bekend met de stoffen die daar verwerkt worden Krygaraao diende do gemeente reeds ongeveer 40 jaren de joiigsta van de 3 bad al dertien dienstjaren Deze werklieden aren gisteravond indten t gekomen eo zouden te 6 oren bedenochtend afgelost worden door een dagplocg Vanmorgen op de bepaalden tyd veracheen de eerste werkman van de dagploeg Heinricb Velheur in de amonniakfabrïek spoedig door een tweede gevolgd Volheur riep de mannen van de nachtploeg een goeden morgen toa maai hij kreeg geen antwoord en by zag geen van hun dripën De fabriek rondloopende vond liji eiudelyk tot zgn schrik het drietal dood Zyn kameraad was op bet zien der lyken zoo ontdaan dat hy bard weg liep maar Velheur waarschuwde o m zyn baas die daarop den directeur den heer Cramer riep en om docter J J van der Swet zond Deze kon slechts deu doüd door verstikking constateereo De lyken werden gevonden in oen aublimeerkamer da ia een van steen opgetrokken vertrekje van binnen gepleisterd naar schatting 9mÊm mÊÊ mmÊÊmnmÊÊmmimfimÊÊfmmmÊ mfmmm9m dox uw dada treffen Bij den monsoli vindt men el heel zelden evenwiclit tusschen hart on vorHtand Uw hart in twintig jaar hot heeft niet meer oiiderToaden dan op dien looftijd meestal bet geval is het klopt het leeft het bemint Vw verstond daarentegen discuteert on redeneert eu stelt zioh dus bloot aau dwaling en maling Aa nu eens hoe scherp ik waarneem zoodra tk hier bij u kom raad ik terbtoad het onderwerp dat u bezig houdt In de laatste dagen waart gij weer moer u zelf geworden het gevoel sprak bij u Maar dozen morgen zijt gg min of meer sceptisch on daarom zou ik wel durven wedden dat de loop uwer gedaohteo u gebracht heeft tot zekere ongerustbeid over deu toestand uwer hersenen Heb ik goed geraden dan is er ook gebrek aau evenwicht tusschen uw jong hart en uw oud verstand ergo verwarring disharmonie dada excentrioitait Jiumor I En nu heb ik je etsen gewonnen nNog niet riep ik uit ik zal je vast zolton Het kwam or op aan mijn verstand te staven ec on ziJD verbeelding te troffen on hem levens te beheoriohen sprong ik op mijn tafel Hij stond nu ver beaaden mij en ik raakte met m n hoofd haast de zoldering Van mijn hooge standpunt ving ik aldus aan Rhetor pedagoog en pedant zie mij aan Kf nt gij de Wetten vaa Monoe en ile Zend Avesta ffMeDoe staat er geschreven zat neder den geest gevestigd op een enkel onderwerp Ik nu zit □ iet maar sta on ik omvat het heelal en ik heb hier in dit hoofd dat gij belastert de voornaamste ove winningen die de menschelijke geest in deo loop vaa lea duizend jaren heeft behaald Ali kind tes ongeveer drie knarrt meter breed ruim twee meter lang en a 3 meter boog met een tonton deur gesloten Kr zyn ersch idene van dergetyke kamertjes in de groote zwaveletoof Zo bebben gediend voor bet uedersloau van zwavel de laatste twee maanden zyo ze buiten gebruik Toeu de werkman Velbear nu om dezezwavetstoof been liep vond hy een van de deuren der Riteenen vertrekjes open Ëeo tyoer ver tikte makkers lag achieu over op deo grond met bet hoofd buiten de denr Ëen tweede lyk werd in den hoek by den ingang van het vertrek neergehurkt gevonden steunende met een hand op den vloer bet derde lyk lag ach terorer in slapende bonding op oen stroomatras gedekt met een paar jassen Hoe het nogelyk is dat deze drie mannen volkomen bekend met de inrichting er toe zyn gekomen in een dergelyk kamertje te gaan zitten IS onbegrypelyk Met den directeur was de wethouder J Drost voorzitter der commissie in zake het beheer der fabrieken roor gas en electriciteit vroegtydig ter plaatae om met ie politie een onderzonk in loco iu te stellen De lyken der verongelukten die zeker een zeer zachteu dood gebad hebben zyn ïn den loop vaa den dag naar de woningen der weduwen gebracht Staten Qeneraal U Kahëk Zitting vaa Wooosdsg 29 December Voortgezet is bat todiaoh begrootingsdebat De heer Sohimmelpenninck van der Oye houdt fïnancieete beschoawiagen en ocht den fioancieeleo toestand zorgeiscbend met het oog op bet tekort eu de vurminderde draagkracht der bevolking voor Atjeb bigft hy aaobpveleu e n krachtig vasthouden en vraagt hy iulichtiüg omtrent proeven van voeding tot het tegendeal der borri berri verder dringt hg aau op samenstelling van de officierskorpsen in Nederland eo ludifi De beer Muller bestrijdt deu verkoop der goBveruemeotakoffie te Batavia eu verzekert dat de hoogste pryzen zullen behaald worden in Nederland met den verkoop door de bandelmaatacbappy De beer Uengers beatrydt de vestiging van ons recbtstreekscb beatnor op Nteuw Quioea als volkomen ongemotiveerd en niet door de belangeu der zending verklaarbaar De heer tfranfien an de Potte acht den ftaancieelen toestand voor het oogeobiik niet zorgwekkend maar men moot letten op da groote te verwachtan uitgavan De ziiak dor vestigiufj van Nieuw Guinea kan hy ni t beatryden maar acht hy noch urgent noch voldoende toegelicht Vorder acht hy nieuw kende ik roods met don viuger in t zand do bewegingen dor horaelbollan die uwo Pyffangorassen en PUtoos met hun grijze baarden nog niet kenden en ik heb mgn logica gescherpt aan de HeidelbergBche acailomiol Gij wilt mij overtuigen van zwakheid en met mij twisten over de oorzaken der krankzinnigheid gg worm die uw wolenschop alleen uit uw gothischo Bohrgvers hebt g put 1 Uw systeem beruat op wetenschappelijke dwnashodon I e kraak inuigheid is erfelijk bowoart gij en dat noemt gij aan als een feit Zonder rechts of liuks to kgken loopt go op die ezelsbrng voort met oen even wgs en deftig gezicht nis SganaroUe die fï ronto voor don gek houdt Maar wat ttaat er in do Odyssea Wal antwoordt Telemaohua als de onvcrwinnolijke Minerva hem gevraagd heeft of hij de zoon van Ulysses is r an goeft de jonge vorat dit merkwaardige antwoord Ik weet niet of die held mya vader is ik weet alleen dat mgne moeder hot toij gezegd hoeft Welnu wal wordt or van uwo erielgkheid na dat wgze antwoord wat wordt er van o onwetende geneesheer die u onbeholpen vastklemt aan het axioma s pater eit quon nuptiae demoustrant Ben je zoo zwak in t Uomcinsche recht P Uemoeit ge u bij de geboorte van een burger alleen met de echtelieden on volstrekt niet mot den derde die afwezig isP f Dat s een sophisme anders niet 1 riop Schultz uit irAls de orfolgkhoid van den kant der moeder komt dan helpt da ofwnige derde u niemendal Wie wou dat dan wezen Jftrit vervlyd