Goudsche Courant, vrijdag 31 december 1897

e 0 V U A A USTERBAU Ooud 1 1 48 10 67 18 10 4 11 f Iwtudui e 81 8 18 J 10 60 1 8 1 18 1 len dat is veel beter dan waet eon bouwondernemer waar hg mede af it De Voorzitter De heer Nederhorst weet ou wat bg betalen moet wg begrgpen elkaar verkeerd De heer Straater De bedoeling is dos dat andere bouwers daar ook voor naoeteo betaUs ik geloof evenwel dat het niet direct noodig is dat die weg no reeds behard moet wordeo bet is zeer goed mogelgk daar per rgtaig te komen en wanneer dan latsr daar meer woningen komen dan kan men gaan bebardeo De Voorzitter B en W xga door ds gemeentewet verplicht voor de wegen en vo t paden te zorgen zoodat het geen doel zoa treffen wanneer die buizen niet per rgto konden worden bereikt De heer Brunt All wg naar Leiden tien dan ziet men dat daar ook een straat geboowd is en een plantsoen aangelegd de buizen hebban daar wel uitgang in maar men nag niet in het plantsoen rgden De heer Prince Ik kan niet medegsan net het voorstel ik ben er niet voor om die drie meter af te slaan van de plantsoenen moet nieta afgenomen worden De Voorzitter B en W nemen het voorstel van den beer Straater over B oals het on gewgzigd is hetwelk sldas luidt Ie Aan deo beer H J Nederhorst aaonemer te Goada vergunning te verleenen om voor drie door bem te boawea buiten aan het plantsoen tanga de Kattenslngelgracbt uitweg te hebben naar dat plantsoen onder voorwaarde dat hg voor zgue rekening en in overleg met Burgemeester en Wetboodera bet plantsoen voor de buizen wgzige 2e Te verklaren dat het stok grond asa de gemeente toebeboorende begrepen tasschen de noordelgke grens van het perceel ktdastraal bekeud gem Genda in sectie B No 1682 toebehooreade aan den beer Nederhorst eo een Ign getrokkeo op een afstand van 16 M nit een evenwgdig aai het Znidelgk boord dar Kattensi o gen gracht behoudens nadere op metingen groot circa 80 vierk M deel nitma bende van het plantsoeo kadastraal bekend in Sectie B No 1842 niet meer voor den openbaren dienst beeleaid is 3s Gezegd stuk grond aao den heer H J Nederhorst in erfpacht af te staan tegen betaling eener jaarlgksche pacht of canon van 15 cent per vierk Meter 4e Aan de vergusning tot bet hebben van uitgang tot het plantsoen en den afstand io erfpacht nog te verbinden de volgende voorwaarden dat indien betzg volgens de weusch van den beer H J Nederhorst of van rgne recbtverkrggeodeo betsg na het oorde l van B en W de weg van de Kleiweg toegang gevende de huizen bovenbedoeld moet worden behard en de daarin gelegen brng moet worden verlaagd verbreed en versterkt die beharding verlaging verbreeding en versterkisg znlleo Kesokiedeo voor rekening van d n heer H J Nederhorst voornoemd of van vgne rechtver krggenden zullende aan hem of aan igne reohtverkrggenden een nader door de gemeenteraad te bepalen bedrag worden ge restitueerd zoodra van gemeentewege tot behardiog van den verderen weg door het plantsoen mocht worden overgegtan In stemming gebracht wordt bet voorstel aangenomen met 13 tegen 1 stem die vsn den beer Prince Wordt vervolgd BuiteDiandscb Overziclit Bosland slaat aan twee zgden gzeren armen om het binnenland van Azië Hel machtige Czarenrgk gist langzaam maar onafgebroken voort in de richting welke het eenmaal beeft gekozen Dezer dagen is een begin gemaakt met d opmetÏDgen voor den beraamdeo aanleg van een spoorweg van Morw naar Kosbk een militaire poat aan de Afgbaanache grens Zoodra dit lijntje ftereed is zat de grens vau het Directe SpoorwegverWDdlngen met GülÜA Wlnterdlesst 1897 J8 Aaogevangeo 1 October TUd vao Greeowlcii OBDA BOTTIEDAH 19 86 1 84 3 48 8 67 4 68 18 88 18 8 c 18 48 f t H ir 18 66 1 68 4 4 16 8 10 KOTTIRDiL M O O D D A 10 19 11 86 11 60 18 87 1 44 10 88 1 18 9 10 9 18 9 8 9 64 10 11 11 18 11 80 10 0 10 6 87 47 64 10 81 18 07 9 S8 9 47 10 18 10 80 6 61 7 6 8 8 11 64 U 08 18 47 SS 7 10 7 46 8 18 81 OOUDi DEN BAAS oudi ZefeokuiMaMo rk iell8 ZMteioiMr ZegwMrd Voorburg l a 7 80 8 80 16 10 1411 16 18 16 18 88 1 87 8 46 4 49 6 86 6 64 11 7 84 7 6 83 8 6410 10 8 11 16 il 7 48 8 4 l S IB 7 6S 8 61 r l l H 8 1 1 08 9 48 l4 lj 44 11 46 1 4 UO o6 4 16 6 l6 6 66 88 W 8 04 8 84 8 10 88 11 6 11 44 Hage 6 487 801 48 8 8S 4 10 UU 7 18 881 86 8 44 8 40 4 06 4 88 6 80 6 1 7 18 7 66 10 08 Voorb 6 68 10 17 1 41 4 8 8 18 4 t Z Zww6 10 88 1 68 i 4 68 80 48 i Z T M 8 17 10 48 0 6 04 6 8 SnudA 88 7 48 8 18 9 08 10 1810 6411 67 18 60 8 17 8 14 4 08 4 88 6 16 60 7 48 B S 10 10 lOJl SO UDA VTBICHT Uond 6 80 8 84 7 68 8 81 9 07 10 19 10 67 18 00 18 68 8 80 Oudew 6 86 H il Wo rdeB6 48 8 10 11 9 46 Utrwlil 8 03 7 4 8 88 9 0 9 89 10 6111 46 18 88 1 86 8 08 10 8 10 14 8 17 4 86 6 06 68 8 86 10 17 10 86 1 10 10 84 8 84 6 84 7 18 8 48 10 41 8 60 6 08 3 4 7 89 8 69 11 18 11 18 11 10 H4t 10 11 10 8 11 41 i pro v n iazak het bysltgitflliel dtr koffie weggeworpen geld WQzigiDg ao bet regeeriogareglemsDt Toor de kerkelgke Terhoodiogeu oogeweosobt eo Traftrscbowt tegen te grooteD politiekea iovloed rea de zeodiog De mioiBtpr tad kotoDiëo beantwoordde uitvoerig de sprekers Durby deelde bg mede dat ook voor oieowe lodieche ipoorwegeD eveotaeet zal geleend worden Voorts dat Toortzettiüg dar Atjeh politiek tot bei geweoicbte doel al leiden en dat veriterking ain bet corps marecbaosaee sal etielïk o tut aflossing van een gedeelte der troepen op Atj b Ook teelde de minister mede dat de bsrtunreorgaoiiatie io Nieaw Guinea welke ToUedig is Toerbereid eerder conflicten zal Toorkomen dan nltlokkan Voorts dal de koffieveiÜngen te Batavia zdIlen bdboaden blgven en dat de grootere koffieoogst van dit jaar en de kleinere oogst in bet volgend jair te verwachten zullen worden gecombineerd ten einde de te teilen hoeTvelgeden over de twee jartin gelykmatig te verdeeleo Ten slotte werd de begrootiog goedgekeurd Tnischen Markeloo en Goor bö wacbtpost 22 werd gisteravond door trein 52 van Hengtiloo die te 9 18 te Arnhem moest aankomen een paard en wagen overreden De voerman W Wyking ffooende Ie DIepenheim werd gedood ign broeder gekwetst De trein kwam te Arohem 30 minnten te laat aan Qietermorgen is de stoomboot Limburg ÏII kiepende de lichter Oorust op de rivier voor Dordrecht In aanvaring gekomen met de stoomboot Vegoheia Koophandel die en groot gat in den boeg bekwam en om zinken te voorkomen aan de Staart aan den grond is gezet Naar wg fernemen bieffc da koning van België aaq schipper Cornelis Lz Duinker die io den loop van den herfst de beoaDniog van een BelgÏMhen stoomtrawier redde en te Nieuwediep bracht een eereblgk toegedacht dat bem door tunscbenkomat van onze mioiiter van buitenlandeohe zaken zat worden toegezonden VER6ADERINGVANDËNGBMEENTERil4D DINSDAG 28 DECEMBER Voorzitter de Burgemeester B L MAHTENS Vervolg Aan de orde Het voorstel tot verhoring van de zoogenaamde Kandeelsteeg aan de firma K Jonker en Zoucii Oe heer Viogerling M de Voorzitter met verbazing beb ik gezien dat a op deze agenda drie voorstellen heeft geplaatst waarover de vorige maal pas advies is uitgebracht Ik stel daarom fOor daarvan al te voeren punt 5 7 ep 8 De Voorzitter Wordt dit voorstel ondersteund De bh de Raadt en Broot ondersteunen dit uodat bet een pont van beroadslaging kan uitmaken Do Voorzitter Het verwondert mg dat deze pnoteo op de agenda uwe verbazing bobben gewekt het komt bg mg den meeaten tijd als rwrel voor dat voorstellen waarvan praeadvies ia uitgebracht io de volgeode vergadering aan de orde worden gesteld Het voorstel van den beer Viogerling wordt io stemming gebracht Vi or stemmen de hb van Galen ViogerliDg de Raadt Brunt Krook Jaspers en Str iater Tegen stemmen de bh Jager Nederborst van Goor van Iterson Prince Herman en Hoot enboom S 36 0 48 8 4 9 66 a C6 6 68 8 88 8 11 1 1 86 a ttd 80 7 6 MooidiMhl 7 8 Kieuwwknk 7 8 0 p Ua 7 46 Bttterdun 7 7 66 lllM Diii U i aottudus Otpella Hleuwerkerk Uoordnoht Studa 8 88 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 De Vooriittsr De stemmen staken en dos is het voorstel verworpen De haar van Galen Als ik mg niet vergis dan is dit niet zoo het reglement van orde voorziet daarin zoodat io de volgeoda vergadering daarover gestemd moet worden De gemeentewet voorziet evenenns daarin De Voorsitter Het gaat toch niet aan om io de volgende vergadering te stemmen over drie punten der agenda dio na san de orde zgn Ik conataleer dat de motie Vingerling il verworpen De heer de Baadt Io deze vergadering is ingekomen het schrgven van den heer Hossel100 en er is b paald dat dit bg dit pont io behandeling zoa komen wanneer d itriat daar wordt opgehoogd met 60 cM dan kao er geen grooter mensch door dan van 1 60 en bovendien geloof ik dat wg dan ook in quaeaties zallen komen evenals met dia poort op den Kleiweg Die buitjes sgn niet best en wanneer die straat wordt verhoogd dan wordt het een BQoeïIgk eval Ik zou wel den beer Jonker toe willen staan daar rails te leggeo maar niet om die stra t op te boogen Ik zou er voor zgn om die zaak uit te stellen en een nader onderzoek in te stellen De Voorzitter Die steeg staat zoo Is dat bg bet minste hooge pei die straat onderloopt Ons voorstel is om daaraan te gemoet te komen en die steeg te verhoren n de firma Jouker die da ir dan rails in kan leggen een moeilgkbeid kan niet ontstaan daar de toegang niet mag worden geweigerd en wat au aangaat dat die huisjes er onder znlleo gaan moet ik mededeeleo dat die v rboogiqg onder goedkeuring van B en W moet plaatshebben De beer de Raadt Wanneer die poort verhoogd wordt kunnen ar geen menschen door De beer Vingerling No toch die zaak aan de orde komt zal ik zooveel mogelgk zien te beweiken dat wg in geen kwesties komen Wanneer wg die iteeg verhuren aan den heer Jooker dan geven wg den heer Jonker iets voor boren die anderen Ik zoa willen voorstellen meer te handelen in den geest van het eerste verzoek van den beer Jonker om daar rails in te mogen leggeo en dan dieretribotie voor die poort niet te heffeo Dd Voorzitter Die poort is eigenlgk geen openbaren weg maar de ïandeeliteeg i bg bet kadaster opgeteekend en volgens de gemeenteverordening mogen wg deu heer Jonker voor bet hebben van rails geen vrgstelling van retrtbotie geven wanneer de raad bet voorstel van B en W niet toestaat ia het voorstel verworpen De heer Vingerling De bedoeling i v n den beer Jonker dat hg rails in die straat mag leggen en daarvoor zon hg dan f 30 jaars moeten betalen en wanneer wg die poort asn den openbaren dienst onttrel ken dao oboefl hg daarvoor niet te betalen De heer Nederborst Ik ga geheel mede met bet voorstel van B en W de beer de Randt heef gesproken over óie huisjes van Husiïsleoii dat zijn eigenlgk geen bnizeo bet zgn krotten die sgn niet bewoonbaar Ik wil die poort aan de firma Jonker wel afstaan De heer ran Galen Ik zal tegen het voorstel van B eu W stemmen en daar die de bevoegdlieid hebben die buizen te doen afkeuren behoudt de heer Husselson toch zgn huizen en grond en men kaa hem niet ooodzaktn daar te gaao boawen bet zal bg toestemming gaan ten koste van andere belang hebbenden hoe gaarne ik de firma Jonker ter wille zon willen zgn De heer Vingerling Naar alle waarsohgnIgkheid zullen die huisjes overgaan aan Vomeg die daarvan een kolenpakhnis zal maken en nu is die bang dat zgn recht verkort zal worden wanneer wg on die poort aan deo onttrekken dan ia dit een die de gemeente dan minder openbaren dienil schade van f 15 ontvangt Il uwe bedoeling dao aan B van bet voorstel van B De Voorzitter te nemen letter en W De beer VingerliuR Ik ben wel voor het voorstel van B en W letter a n n H 18 11 88 11 86 11 48 11 61 li Si 11 8 O 9 88 6S 10 89 10 S 10 48 10 4 9 47 10 18 0 18 10 81 10 88 8 04 8 1 8 88 7 61 8 88 8 6i 10 16 Dfl Voorzitter Dan btgft de kwestie allatn wie of de steeg dan zal ophooffen De beer Vingerling De heer Jooker beeft mg medegedeeld dat bg bg zijn eerste voorstel al bigven De Voorsitter Het bezwaar van den beer Hosselson is alleen tegen de verbooglog van die hteeg De beer VingeTÜng De afwatering van het water dat kso wel gevonden worden daar de beer de Raadt zich vergist de vrees bestaat alteen daarin dat wanneer de heer Jonker die straat hanrt daar meer recht zal bebbeo als een ander De Voorzitter Ik geloof dat na nw voorstel daar geen bezwaar tegen bestaat De heer vaa Ga eo Waoneer die Vermeg die boel koopt heeft hij dan het recbt daar te komen met paard eo wageo De Voorzitter Ik geloof dat die steeg nimmer voor dat gebruik gemaakt ii De heer de Baadt Ik geloof dat de zaak opgelost i wanneer wg deu heer Jonker toestaan daar rails te leggen eo dan een glooiing te maken voor die hoisje dan bigtt Hosselson in conditie de eigenaars van die perceelen kannen daar gerust met wagens rgdeo die poort is daar breed genoeg voor Het rooratel om de Kandeelsteeg aan den openbaren dieat te onttrekken wordt aangenomen met 8 tegen 6 stemmen Tegen stemmen de bb ven Galen Vingerling de Raadt Brunt Krjok en Jaspers Het voorstel om de Kaodeelsteeg aan de firma Jonker te verhuren wordt io stemming gebracht Voor ateiaman de hh Jager Nederborst vso Goor van Iturion Prince Herman en Hoogenboom Tegen de hh van Galen Vingerling de Raadt Brunt Krook Jaspers en Straater De stemmen staken zoodat de stemniiag in een volgende vergadering sal plaats hebben Aan de orde Het voorstel tot het verleenen van nitpad op het plantboen voor drie door den beer H J Nederborst te bouwen huizen De beer Nederborst verlast deze vergadering tgdena deze behandeling De heer Straater Zoo dit voorstel is voorgedragen komt bet mg voor een oobillgkheid tegenover deo beer Nederborst omdat hg alteen die weg moet verharden indien no meerdere personeu daar gaan bouwen moeten die dao ook daarvoor betalen aan den heer Nederborst Voorts zon ik er wet in kunnen komen deo heer Nederborst die grond aan bet plantsoeo io erfpacht uit te geven en wel ter breedte van 3 meter voor zgne woningen het komt mg voor dat wg hem dil niet mogen weigeren waarom ik de eer hab aea nai r voorstel in te dienen hetwelk aan den beer Nederborst vargunning verleent om daar drie woonhuizen te bouwen en hem in erfpacht af te staan dat gedeelte wat door roode paaltjes is aangeduid tegen 15 cent per vterk Meter en voorts ind en dat noodig bigkt het plaotioen van den Kleiweg af te doen bebarden en dat bg daartoe bgdraagt eene som die niet meer mi bedragen dan f 11 per M gavetleugte De Voorzitter Zou ik u in overweging mogen geven de roode paaltjes uit nw voorstel te doen wegnemen en bv te zetten 16 Meter oit de oeverlgo getrokken en zou n ook be zwaar hebben om ou reedn een vaste som daarvoor te bepalen De heer Straater Het is meer om mgne bedoeliog uit te drokken o er een vaste som heb ik nog niet gedacht omdat ik dat oog niet heb nagerekend De Voorzitter B en W nemen gaarne bet voorstel van den beer Slraster over De beer van Galen Dan maak ik bezwaar daartegen da een zegt bet kost f 10 de Meter en een ander zegt bet kost f5 aan komt het niet geheel uit Daarom is beter een aste som te bepalen De Voorzitter U zegt dat er ook andere be aogbebbenden bg zgn dat weten wg nog niet 10 04 10 11 10 18 10 86 10 84 8 8 80 8 61 6S 8 48 1 10 10 18 6 17 7 86 7 34 8 41 47 6 88 6 61 14 7 81 7 66 8 08 8 09 8 18 8 86 6 86 66 6 08 6 0 6 18 6 86 8 60 6 40 8 4t 10 4 10 7 60 6 80 8 88 4 4 4 60 4 67 6 04 6 10 1 64 8 01 8 08 8 14 7 46 6 40 6 66 4 8 0 4 06 DEM HAAS eOUDA De heer Straater Daar kom ik tegen op ik ten er voor om een maximum vilt te stel U T B £ O H T O O D D A Utnekt Sï 7 46 8 49 9 81 Woerdin 6Ï 8 0 80 10 16 10 88 1U8 1 8 08 8 86 4 48 6 86 8 66 7 66 9 01 10 08 10 88 11 66 I 4 1 7 18 i8 OudemiUw 7 07 8 14 10 46 4 84 tut Ooadl 7 88 8 87 9 88 9 68 10 69 11 10 18 11 1 88 8 40 4 81 6 0 07 7 8 8 88 4 ie 4 AM STKRDAK OUDA 8 10 06 l 4i 8 68 8 46 4 48 1 7 46 aai It 11 11 1I M 8 68 Ml 1 4 M 7 06 1 0 Ajutwdu e at T i i gebiecl fan dan Emir ia rechtalreakeolie gemeeoKbap komen loel geheel Rontand De ontworpen lyn sal bgaa 200 mglen lang worden en mat iobegrjp an atafen eu rollend miteriiel bgna negen millioen roebela koiten De Uk moet in zerenjjaar gereed tijn En hoe wordt gewerkt aan de ro t oiiDg Tan den Siberiaoben spoorweg is bekend Bet Yoortdringeu Tan Rualand wordt io Engeland met leede oogen aangezien Oe Standard wgat er op dat de groote Sib riaolie apoorweg Japan op veertien dagen reizen van Londen aal brengen tegenover 28 dagen via Canada en 31 dagen via bet Soezkanaal Wanneer nu nog tasschen de eiodatatioos van den Paciücapoorweg den 8iberischen apoorweg eo de lastralisobe bavena ee i snelle atoomvaartrerbioding wordt iogericht zal da nienwe weg door Siberië een dag of tien eitaparen voor reizigers en mail naar Australië Bet orgaan van lord Salisbury acht het daarom noodzakeiyk om de P U O stoomvaartmaatscbappy te verplichten da reis naar Bombay met yf of zes dagen te verkorten of de inrichting van een rei hlstreeksche apoorwegverbinding met Indië moet ernstig worden overwogen De Gbineezen zyn bet wonderlijkste folk der wereld Zy begrypen er nn zelfs nog niets van dit zy gevild en versneden worden ten genoegen van anderen Dat biykt toch weer uit de hondiog tegenover Üuitsolan Ook na de bezetting an Kisutaoban ging de Chineesche Elegeeiing voort Dniiacbe officieren aan te stellen om het leger te dresseeren Ook worden te Peking ontzaglgke toebereidselen gemaakt om Prins Heinrcb op een hoog t waardige wgze in de Chineesche havens te ontvangen Sr ontbreekt nn nog maar aan dat behalve Rosaiache en Doitsche ook nog Japansche officieren door China gebroikt worden om de soldaten te drillen iHn werkeigk loopt he gerncht dat Japan zulk een aanbod heeft ge daan en tevena te Peking voorgesteld de betaling van de oorlogskosten uit te stellen De Chineesche Regeering zoo baar boog ingenomenheid daarmee hebben te kennen gegeven Het zeggen nas dat bet Duittcheeskadertj op reia naar de Gele Zee het £ erstfeeat te Qibraljar zan vieren maar daar ia niets van gekomen Bet ruwe weer beeft de twee oortogabodema opgehouden en zoo kwamen ze eerst Maandag op de rede Rrina Hendrik van Prniaen ging des mid daga teratond aan wal waar bg werd ontvangeo door een eerewaoht van het Ie reg garde grenadiers De prina bracht een bezoek aan den gonverneur die s avonds een diner te zgner etca gaf De 3efioBc is een nieuwe kruiser 3e klasse waar geen kwaad van te zeggen valt maar ouders ia het met de oode schoon opgelapte Deutscblaud Het is klaarblgketyk een even log als leelgk schip zegt de Daily Telegraph € en vordert slechts langzaam Bet schip loopt slechts 14 myi Deskundigen hier d i te Gibraltar zgn merkt het blad nog op van meening dat bet schip een niistekeode schyf voor deo vyaod aal zgn Oe afgevaaidigden van EogeUche macbinefabrikantan eu machiuemakers zgo eergisteren te Londen oiet samengekomen Te elfder nre spraken de secretsriisen per brie of telegrim af dat iiarnes den uitslag van dn stamming over de post aan het patroonsverbond zon meedeelen Eergisterochtend was bekend dat van de Aaaatgamated Sooiety of Engineers een 24 500 man ge temd hadden dus bgna 30 000 minder dan bg de vorige stemming Van die 24 500 maa stemden er voor de voorstellen ran de patroons 758 er tegen 23 752 voor da 51nurBweek 1892 er tegen 20 098 Bet heet dat bet patroonaverbond van plan ia de groote scbeepsbonwersfirma Barlaod and Wolüf te Belfast die zich buiten het verbond heeft gebonden en al wie aan haar blgft leveren te boycotten Het bericht dat de Amerikaanscbe senator Lodge een ontwerp beeft opgemaakt tot het aankoopen van de Deenrohe eilanden in WestIndie St Thomas St Croix en St John wordt nit Kopenhagen bevestigd De iDaily News verneemt dat tusicbende Yereenigde Staten en Denemarken onderhandelingen over den verkoop der eilanden worden geroerd vu er wordt bggevoegd dat ook Duitschland bersid is een bod te doen Doch dit kan wel een tendenz bericht zyn met bet doel de Yereenigde Staten tot het hieden rsn een hoogereu koopprya te bewegen De pogingen van de Ver Staten om de DeenschWestindische eilanden la verkrggen zgn reeds jaren lang slsepende doch de presidentsveranderingen hebben berhaaldelgk de vertroiwelgke onderhandelingen afgebroken De beteekenis der Dsensche eilanden mag niet worden onderschat St Thomas is een groot scheepraartstation dat voor iedere zeevarende mogendheid van veel waarde is Daarom meent de iToss Ztg f dat als Daitschland toch zgn krachten over de vijf werelddeelen wil rersnipperen het wel een bodje op de Deensch West Indisohe eilanden 100 knanen doen Want het is zeker dat Denemarken er ernstig orer denkt ie weg te 1 doen er moet jsarlgks geld bg eu dat kan het Deeusche rgk niet langer dragen AR THERIOHTBN Gouda 30 December 1897 De aanvoer van Granen was heden geheel onbeteekenend Kr giug dan ook b jna nieii om zoodat de gewone notoeriug ohtorwego moet blijven VEBMilun Melkne red aanvoer handel en pr j 3n rodel Veile varkens gooiie aanvoer kan dol vlug 19 a 1 ol per half Kö Biggen voor Engeland redel aanvoer handel vlug 17 il 19 et per half KO Magere biggen goede aanvoer hanilol vrij wol 0 90 a 1 40 por week Vetle aohapen goede aanvoer handel vlugger ƒ 12 84 Zuig I ammeron red aanvoer handel vlug Nuchtere kalveren red aanvoer handel vlug 6 i 9 Fokkalveren 7 a ƒ 15 Graakalvereu goede aanvoer handel matig ƒ i Aangevoerd 84 partijen kaas Haudel zeer malig Ie nuai ƒ 24 a 28 2e iual 21 IL 23 Zwaardere lioogsr iu prijs KoordHollandsohe ƒ U a Boter weinig aanvoer Jhandel vlug Goeboter l U a 1 26 Woiboter 1 05 p Kilo ase Staats loterij 4o Klasse Treiking van VVoonsJag 29 December No 19461 f26000 20U9 f 6000 3US1 f 2000 1631 f1600 E055 f 1000 16936 f 400 leote 1856 16087 1864 16131 18048 ISIBO 18669 16183 18666 16226 18733 16261 18746 16S0Ü 18761 16301 18789 16319 13316 16S92 18860 16397 18869 16424 18966 1 442 1S968 I616I 18966 H471 19088 1648 19098 16490 19186 111604 19192 16581 19312 16705 19S62 16728 36 16887 19892 16871 194IT 18927 H150 16992 19468 U081 19622 1713 19B72 17 07 19686 17286 19617 17337 19664 17346 19739 17368 19886 17S68 19926 17388 199 7 17456 19073 17631 19984 17538 20141 20146 17572 S01B81757S 20182 30185 17669 30284 17677 8014717687 2047717704 2048118067 2060618 06 2062818107 3068718178 20638 18313 20672 18218 30716 i8386 80747 18195 30761 18363 10789 18469 20776 18461 Ï0777 18481 20834 18649 20867 18561 20979 30 December 17700 19965 17929 20107 17946 30271 17963 20330 18024 20453 18127 20662 18148 30696 18601 20615 18SI1 30685 18598 20076 18744 20728 19168 20949 2423 2893 4901 en SS69 ieder f 200 160 1227 B63B en IIHO ieder f 10 1 rgzeu van 65 74 3120 6941 7909 10671 13517 113 3179 5946 8082 10308 18560 132 204 6960 8U0 10685 13588 149 3209 5955 8143 10710 13820 166 3243 5958 8171 10740 13693 173 3 Ii 6966 8175 10773 13744 19 3311 6970 8333 10816 13824 193 3842 5991 8237 10117 13841 234 S864 6008 8234 10920 13944 403 34tS 6014 8444 10948 13165 418 3175 6026 8491 10954 14061 421 3481 6040 8619 10968 14087 536 3487 6131 8U3 10973 14100 564 3512 6166 86 iS U040 14286 609 8593 6178 8575 11063 14143 669 3615 6304 8698 11061 14410 757 3639 6353 8786 U109 14602 763 371 61B2 S787 11160 14529 7 6 3877 6462 8812 11172 14659 848 3937 6t76 8846 11171 U631 924 89 0 6617 S980 11218 U6 9 936 4030 6703 8965 U300 14733 986 4050 6i24 8966 11S51 14788 989 4158 6711 899 11875 14767 1003 4164 6749 9041iU401 14802 1084 4191 6762 9119 U4n6 14803 1249 419 6773 9306 11710 14847 1281 4838 6792 9224 11791 14867 1834 4375 6808 9239 11896 14939 1342 4483 6855 9320 11920 14933 1369 4444 6914 9365 11947 14965 1374 4488 6943 9378 12015 14972 1421 4569 6947 9420 13045 11980 1481 4585 6972 9474 12120 16015 14 1 4612 7005 9567 18127 16068 1664 4732 7046 9599 18155 15079 1771 4749 7047 9638 18173 16105 1777 4865 7139 9666 18170 15169 1848 4895 7171 9687 12324 16190 1937 4973 7361 9710 11370 16325 3096 5076 7269 9777 13609 15248 3108 5092 7266 789 13535 16383 3160 5128 7291 9804 12545 15301 2180 6174 7387 9876 13598 15360 2310 5242 7406 9311 12613 15166 3230 6245 7407 9927 12635 15409 2342 5360 7443 9999 12641 16531 2321 5308 7469 10034 13734 16569 3346 6S95 7601 10080 13837 15581 33 9 5439 7608 10U8 12839 15586 3437 5443 7638 10138 13840 16623 Ü526 5489 767110188 12989 15706 3633 6BÜ1 7704 10191 13011 16707 3664 5533 7706 10987 13031 16743 2688 6565 774 10292 13305 15793 2701 5608 7780 10834 18301 15856 3733 6603 7793 10354 13873 15361 3833 5606 7796 10419 13117 16914 3979 698 785910454 13462 16933 8980 5805 7891 10580 18485 15932 8020 6871 7893 10660 13607 16004 4e Klasse Trekking van Donderdag Praten van 66 96 2265 5312 8706 21 4 16851 568 2678 6486 8901 13168 16112 688 2987 5530 9407 LS370 HS78 882 3267 5998 9519 13765 16434 1076 3316 438 9811 13837 16489 1263 8574 6856 10471 13968 16780 184 3947 7889 10923 14162 16810 1462 4205 7420 11043 14852 17103 1647 4877 7646 11516 14638 17369 1677 4703 769111681 14692 17328 1908 4976 8008 11778 16532 17393 1984 5050 8077 11547 15744 17420 8142 6169 8401 11968 Burg srlljke Stand GEBOREN 28 Dec Franciscns Xaverius ouders F X van Wsrkbooven en J ran der Post 30 Haria Jobanna ouders B C van Donselaar en M J Delsman OVERLEDEN 28 Dec P van Straaten 17 m H Bol 5 d 29 P G Caboot 5 m GEHUWD darteos 29 Dso A Eckhof en O l UACHTIGE SORTEERINU y iNTER H ANDSCHOENBW voor Dames en Heeren A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Ê etepHomi Mo 31 Beurs v in Vrkrs 87 98 8V 102 8 86Vi 84J l is S l 9S i 98 9 1 4 67 76 21 34 10 1 96 33 100 55 616 4 O 101 13J 101 109V 138 1 54 91 98 134 100 80 Sl i UU 106 301 237 100 65 68 147 sloikrs 7V 99 98 19 68 29 DECBMBKR EUEHLiiii Cert No W S 2 dilo dito dito 3 dito dito dito 3 HoiiOjB Üjl G6udl 188188 4 IliUl Inschrijving 1862 81 5 008TENR 0lil in papier 1868 6 dit m zilver 1868 6 PottTUOAL Obl met ooupou 3 dito ticket 3 9S 517 RusLiND Obl Hinnenl 1804 4 dito Gucons 1880 4 dito bij Bolhs 1389 4 dito bg Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dilo dito 1884 6 SriBJB Perp t schuld 1881 4 ToaiHj OeprConv loen 1890 4 Geo leening serie D Gec Ie nisg serie G ZuidAra Rsp v obl 1892 5 Mbiilo Obl Duit Seh 1890 6 VsNBZUIU 01 1 4ünl ep 1881 AVSTBBUAM ObÜL titieu 1895 3 RoTTBauiM Stcd leen 1894 3 Nan N Afr Hamlolsv a nd Arendab Tab My Cortiftcaton DilUMaatPohappy dlln rn Hypotheekii pandlir 4 Cult My lor Vorstoul aand s Gr Hypo hoolvb paurlbr S j Vpilerlaiidsrbe bank aa id Ned llandolmaatsch dito N W 11 l c llyp b pandbr 5 Itctt Hypothoekb pandbr S j rtr Hypithookb dito 3i OosTKN Oo t Hcug bank aiind losL Hypülhi iekbai k i andb 4i i Ahbbika Kqut bypoth paiiilb 6 68 77 103 101 1007 160 139 11 100 63 102 13 14 108 73 122 UO 32 51 6 194 997 105 1 106 1027 102 116 130 SS Maxw L G Pr Lien eert 6 Ned Holl i f 8poorw Mij aaii l My tot ICipl r ht Spw aanil Nel Intl Bpoorwegra aand Ned Zuul Afr Spm aand 6 dito dilo dito 1891 dito 5 llTiUE3poorwl l887 89 A Eobl 3 Zuid llal Spwmij A H obl 3 PoLSK Warschau Weeuon aand 4 BCSI Gr Russ Spw Mij obl 4i Ualtischo dito aand Pastowa dito aand 6 1 wang Dombr dito aand 5 Xorsk Ch Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 11 16 Amebika Cent Pap Sp Mij o il fl Chic U orth W pr C v aand daoditoVV u at Peter obl 7 Denver II Rio Gr Bpni cert v a Illinois Central obl in goud 4 Loui8v bVashvillnCert v aand Moxioo N Spw Mij Ie hyp o 6 Mies Kansas r 4pot prof aand N York Ontaeiofc West aand dito Peno Ohio oblig 6 Oregon Calif lehyp in goud 5 St Paul Minn Manit obl 7 Un Pao lloofl n oblig 6 dito dito Lino Col ie hyp O 5 Canada Can South Cert r aand Vb 0 RBllw Na lob d cO Amatord Omnibus Hij aand Eotlerd Tramweg Maats aand 1 Ned Stad Amsterdam aand 3 j Stad llotterdsm aan 3 BlLQiB 9tad Antwerpen IS S s Stad Brussel 1886 2 HoNO Thoiss Regullr GeselUoh OoaTBNt Slaatsleening 1860 5 K K Oost B Or 1880 3 Spanje Stad Uhdrid 3 1868 Ned Ver Bei Hvp BpobI cert BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Goada Gezien Ait 1 tweede lid van hetKoninklyk Besluit van den 18 December 1896 Staatsblad No 223 Brengen ter opsobare keuois dat eene aanvolliugsljjst vermeldende de Inrichtingen van Weldadigheid tot genezing of verpleging van Bleken of gebrekkigen en de lorichtiDgen tot algemeen out gevestigd in de gemeente Gouda waarvoor geene belasting naar den eersten tweeden en derden grondslag der personeele betaatiog wegens het gebruik van perceelen of peroeelsgedeelten zal worden geheven ter Secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage is nedergelegd Gouda deu 30n December 1897 Burgemeester eo Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER REI I ISGEVING NATIONALE MILITIE Tweede Zitting van den Militieraad ÜÜRGEMEESTER eu WETHOUDERS van GOUDA brengen Ier keunis van belanghebbenden dat de Tweede Zitting van de Milietieraad bedoeld bji aft 87 der Wet van don liln Aognstns 1861 Staatsblad uo 72 lal plaats hebben in bet iuvaliedenhuis te Leiden op Maandsg deu lOu Januari 1898 des yoormiddsgs te 9 ure ter afdoening van alle in de Eerste Zitting uitgestelde zaken op Maandag den 17n Januari 1898 des voormiddags te 9j uur len eind uitspraak te doen omtrent hen die als plaatsvervanger of numnierverwisselaar verlangen op tp treden eu op Zaterdag den 22 Januari 1898 des vooruiddags 9i uar ter behandeling van alle onafgedane zaken De lotelicg omtrent wien de Militieraad in de Eerste Zitting reeds oitspiaak heeft gedaan behoeft niet in de Tweede Zitting te terschijueu ton ware hjj daarin een Plaatsvervauger nf Nnmmerverwitselaar mocht willen voorstellen Gouda den 30d December 1897 Burgemeestr eu Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secreteris BROUWER le E O Xj A 3VC B Balsijde 40 Cts tot f4 03 per Meter zoowel Zwnrte en gekleurde HeHueberg mlIde van aa cents tot f ié eS per M Glad Gestreept Geruit Gewerkt Damast etc circa 240 versoh pualiteiten en 2000 vorsch kienren dessins etc rr tsau port en rechleu In Auta STAiiEN per omgaande Dubbel briefport naar Zwitserland G Beiinéerg s Zijde fabrieken ï en K Hofl ZtlUlCII ADVERTEWTIEW Eene Leerares wenscht bü genoegzame deelname in iouda wekeljjka CiirtM eit te Aonden in de Kngelsche en Franschc taal en conversatie BERLITZ METHODE Opleiding voor examen L O Brieven ouder letter K aan do Boekhandelaren W P VAK STOOKÜM 81 ZOON te t Gravenhage Oiulejaai Havotu van 5 tot O uur WARME APPELBOLLEN en SAUCIJSENBROODJES Verzoeke bestellingen vroegtijdig op te geven L Ë BESZELZKN Stedelpe Gasfabriek ie GOUDA De pri 8 Tan het gas is G cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 4 et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratifi aan de hoofdbnia verbonden met 15 meter vrüe leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 UchtgaaraeterB bedraagt de htiar 10 cent per maand P D lEE OÜDE 4 SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt NiaHTCAP Verkr jabaar bij n PEETERS Jz N B AU bewijs vaa ecbtlieid ii oacbet en kurk Bleeds voorzien van den naam der Pirma P HOPFS Bewoners van perceelen van ten boogste 2 25 per week kunnen wekelgka afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in huur bekomen