Goudsche Courant, vrijdag 31 december 1897

No 7464 Dinsdag 8 December J897 36ste Jaargaog mmm mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon ea Feestdagen De prys per drie maanden is 1 26 franco p r post ƒ 1 70 Aizonderlyke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regeli a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend Haar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd J BREÈBAART beveelt zich beleefd aan voor de levering van versoMUend GEBAK EN TAARTKIV lOÏÏBl enWAEMl SCI0TEI8 Pasteltjes Croquette Appelbollen SaucUzenbroodjes Eztra aanbieding potjes Gember en blikken Zalm Bordeaux Madera Sherry Port Champagne prijg en qualiteit sterk concurreerencl bU J F HERMAN ZOON Tieiideweg WIJN Oudejaars Avond Prijs Courant Vleeschwaren L DE HEIJ Dubbele Buurt GOUDA Iste Soort ROOKWORST 40 Ct per pond 2de 30 LEVERWORST 30 BOTERHAMWORST 30 BLOKWORST 50 HAM MET BEEN 25 HAM ZONDER BEEN 30 GEKOOKTE HAM 50 SPEK 20 22 en 25 EIEREN 4 Cent per stuk Voorlianden en warm aan huis bezorgd Appelbollen Appelbeignets EBSLINEMLEN EN SAUGUmBBQODJES J A VEEÏÏOEPF Confiseur loogstraat OUDEJAARSAVOND Speciaal adres voor de gunstig bekende Echte jGoodscheSiroopwalelsJ APPELBOLLEII iffllBlICrilfS SaucUzenbroodjes Amandelbrooiijes Echte Leidsche Bolussen SEQÜAH SPRITS VICTORIA BANKET ZoQie BolUn Zouti Kt ktUag B tni tu lEenig adres voor lIernhiitter Koekjes Onder beleefde aanbeveling Confiseur Tiirimarkt H C7 Overlieerlijke BOTERSPBJTS M MoêtetCliandoii Aasberelend Slotemaker Co TISSOT Co Bordeaux Botterdam f 1 40 pet liter in Terzegelde beminde fiesch tm 5en2 iliter m tw Tooraien van hel attest van W a Dr P F van Hamel Koos COCNK Proefflesch f 1 30 Verkrijgbaar bjj r H ROODE QODDA Te Koop of te Huur aangeboden im HEERGNIIIJIS Slemppoeder BIJ WOLFF Co WMSTBAVMN J98 Staande aan de WESTHAVEN Wyk B N 147 Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 U t huia berat beneden 3 Kameri met SuiteKeuken Kelder en Binnenplaats boven 3 Kamera en Zoldar verder allea netjes en doel matig ingericht alsmede van Gas sn Waterleiding voorzien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Eera pracla tigr xxet in grericl a t HEËRENHIJIS met TLIN staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met acbter een g root Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Pnvaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Teg els Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ing ericht naar de eischen des tijds Te bevrag en LANGE TIENDEWEG D 29 RAASHAKBEL PRIJSOPGAAF GEVRAAGD van PRIMA KWALITEIT ZOETE KAAS bygroote boereelhedeo ran prima Fabrieken Bneren franco ouder No 2442 aan hei Bureau dezer Courant BEKROOND MET GOOÜEN MHDAILLE KRAEFEUEN jr HOLM S Quina Laroche KM Staalhoudende Q uina Laroche ie d meest krachtige en versterkend KIS AWIJN Aanbevolen door tal vaa binnen en buikenlandacbe Geneeaheerea Verkrggbaar in Seaschen k ƒ 1 90 en ƒ 1 00 KïiCPluaK ft HoLM Hofleveranciers Zmt Depdt te Gouda by den Heer A H TËËPE Apotheker en bg de meeste Apotkakers en Drogisten verkrggbaar Rook het merk t c 1 3 Cent Sigaar LOUIS I$SCII P Telepfaoonn 74 Dabbetebaurt b 12 ELEGTROMOTORISCBeTAKDBAlSllANDJËS WBTTIO afiDBPONBSRD I BU het gebruik daarvan teschiedt het tanden krijK n der Kinderen ZONDER I UE niNtiTE PUN I 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewyzen kan dat de b mg ter inzage liggende getuigschriften der uitstekende resultaten van de Ëiectromotorisch TaDdbalsbaodjes niet echt zgn ft Men Ulte op den naam van den I abrikantmSERT HOLTZ Wm Wordt franco toegezonden alleen na I ontvangst van postzegel ad 9S cent door ROBERT flOLTZ NUinegen I Verkrijgbaar bjj WOLFF Co Westhaven 198 1 Wederverkoopers gevraagd Sociëteit ONS GENOEGEN 4e ibonnement VoorstelliaE Donderdag 6 Januari 1898 Vereeulgde Rotterdamsohe Tooneellsleii Firma LE GRAS HASPELS Optreden van WILLEM M ZDIJLEN DE TEBSOEHBAB Klnobt in 3 bedrgven Aanvang half S uur tÊ Gewone bepalingen en prgzen Zij die zich met 1 Januari a deGOÜD8CHE COURANT abonneeren ontvangen de vóór dien tijd te verschijnen Nummers GRATIS Evenals vorig e jaren maken wij het geëerde publiek opmerkzaam op de gelegenheid tot het plaatsen van hunnen Nieuwjaarswenscli in het Nummer van Maandag 3 Januari het welk niet des Vrijdags maar in den morgen van Nieuwjaarsdag wordt bezorgd Vroegtijdige opgave is zeer gewenscht De bejrrootingfsdebatten in de Kamer De Tweede Kamer heeft om de Kerstdagen gezellig thui te kunnen doorbrengen de laatste hoofdstukken der begrooting met ongemeenen spoed moeten afhandelen ja ten slotte was het niet meer dan afhameren wal er voorgesteld werd In ieder geval die jaarlijkeohe taak ia afgeloopen en na deze eerste kennismaking met het nieuwe Kabinet kan men zoo ongeveer weten wat men er aan hebben zal Over het geheel is het ministerie er goed afgekomen en heeft zijn plan de campagne een goeden indruk gemaakt Wel is het er niet geheel zonder kleerscheuren afgekomen de heer Borgesius kon er zijn nieuwen Utreohtaohen hooglee raar voor de gesohiedenis niet doorhalen en do minister Janssen ging met zijn ontworpen schip te gronde Doch dit zijn kleinigheden vergeleken bij het overigens behaald succes De eerste nederlaag dankte de min van binnenl zaken aan zijn beste vrienden die hun individueele op FEVILLETOJX eiRAvm mAMh iaar het l muck a Wkt bltef beroani de graaf terir l hij op mij toetïad Ik iloeg de oogen olet neer voor de sijaen m hervatte trill iid vaa drift nllc bedoel mynhter dat ik niet vaa plao ben om mij te onderverpfu aan de Toegdjj vao uv stalkneohts en dat ik uw Tony keoniB laten makea met mijn karvats als hij me beletten wit om paarden te gobruiken tlie my toebdiooren en die ik betaald lieb Ook hij il gekl riep mijn voogd ik voelde dat ik bleek werd op dit geugde en een dderiag overviel mij Zwijg Kwijgl riep niJD patemoei den graaf stneekeDd toe flHaar lievei antwoordde deze luid hij eou het inmtra vaa niemand vreemda bebbeu als bg gek was Hij had DOg niet ui iesproken toen ik mijn hoofd voelde oDaloopsQ De vreeaelijke tem ran het spook d t mijo droomen veratoren komt dead zioh hooren £ ea naar geluid steeg om mij op en omving my Het apook verseheen t Gelukkig is Kalph een raspaard ik plantte hem de sporin in de zgdeo en vluchtte 0 t is ongehoord zei de gravin tot haar man Tt gelijkt tyd hoord ik kur kirwats swiepea vatting van de organisatie van ons hooger onderwijs niet wilden laten varen maar die niet bedoelden lust hem den voel dwars te zetten De verwerping van de voorstellen van den minister van Marine was het gevolg van eenc toevallige groepeering van minderheden welke nederlaag met eenige handigheid van de zijde des ministers en van zijn vrienden wol ware te voorkomen geweest Hoe het zij deze kleine tegenspoeden hebben bet Kabinet als zoodanig niet gedeerd Over hel geheel bleken de ministers goed op de hoogte van de zaken die aan hun zorgen zijn toevertrouwd Dit behoort natuurlijk zoo te zijn maar als men in aanmerking neemt dat de begrootingen reeds gereed lagen toen zij optraden en dal zij dus maar korten tijd beschikbaar hadden om zich in de details in to werken en die naar hun inzichten te doen wijzigen dan mag hun een woord van lof niet onthouden worden De meeste ministers waren voor de Kamer oude bekenden wier richting en bekwaamheden ja wier kleine zwakheden en eigenaardigheden dus bekend waren Alleen waa voor sommigen b v voor den heer Borgeaius de rol van vertegenwoordiger der Kroon geheel nieuw en het moet gezegd worden dal hij volkomen doordrongen was van dp bijzondere eischen welke dit ambt stelt En de nieuwe titularissen d 1 de ministers die nooit in de Kamer waren geweast de heeren Gort van der Linden en Eland maakten onmiddellijk door hun beslial optreden en hun kennis van zaken zulk een goeden indruk dat zij stormenderhand het vertrouwen wonnen van alle partijen Nu kan het ministerie dus inderdaad aan het werk gaan Rustig kan het zich zetten lot het uitwerken der plannen welke het gemaakt en het ontwerpen der wetten welke het beloofd heeft Als weer de tijd der begrootingsdiscusaicn daar is zal de Kamer niet tevreden zijn met beloften en goede voornemens maar zij zal de eerste vruchten van den ministerieelen arbeid willen zien Zal hel aan billijk gestelde verwachtingen kunnen voldoen Dat is natuurlijk de groote vraag die een belangstellend burger zich stelt Wij en den grond dreunen onder de hoeven der patrdea dje mij iu galop aohterna zetten Maar ik hield mijn ros niet in de weg was effen ik bad de ruimte voor mij en Ralph vloog ffAndré Andnï nep mijn petemoei van verre Haar stem klonk boren het nare gehuil uit ik keek om eo zag hoe schier buiten adem en ver wilderd mij volgde De beide grooms konden baar niot behouden Ik was op het punt baar op te wachten toen ik tusschen haar en mü de akelige too erkol dia mij vervolgde bespeurde het was de afschuwelijke wanstaltige Krankzinnigheid met vliegende haren de groote vleermuiarleugelen uitgespreid en klapperend in den winl ik zag baarontvleeschd geel lijkkleurig g laal haar dmfelschejwarteoogen baar beenige armen dio mij poogden te grqpen t Was een helaohe jacht Ralph begreep my hy ook was bang ik had hem den vrijen teugel gelaten en hij rende uit al zijn macht ffHoud op houd op nep het spook Uw moeder is gek gestorren uw grootvader ook Gy behoort my Ha vervloekte antwoordde ik terwijl ik tusschen het hooge dichte geboomte insprong pak my ata go kunt I Neen da krankzinrigheid is niet onvermijdeiijk erfelyk ik weet bat ik heb er alles over gelezen Loop maar wy zullen u wel ontkomen I Ys de witte berken vlogen al warrelend aan beide kanlen van den weg terug en de honderdjarige eiken volgden en allen herhaalden verschrikt het gehuil van het afschnwelijke spook en bet zoo altijd aangroeiend geloti vervulde tot ds diepste sohuilhoeken van het botoh Etn wolf beaagat doet dien heUohen gelooven van wel als het Kabinet getrouw blijft aan zijn oorsprong d w z als het zijn meerderheid zoekt door concentratie van alle liberale fraction in do Kamer Het ministeriePierson is een vrucht van de verkiezingen die een meerderheid schonk aan de gezamenlijke liberale partij welke ten alolle alle verschillen vergat om den kerkdijken en protectioniBlischen partijen het hoofd te bieden de keuze van den premier en van de leden van het kabinet bewijst dat de gedachte voorzat r vereeniging van alle liberale krachten om de hoofdpunten van aller program tol uitvoering te brengen Dat erkende de heer Pieraon zelf in de Kamer toen hij zeide Waa 18 geachied Aanvankelijk heeft elke fractie van de liberale partij getracht te zegevieren dit was haar recht of hel altijd verstandig was laat ik daar Bjj de herstemming hoeft zich de verwantschap van de fraction geopenbaard en toen is gebleken dat er in weerwil van alle geschilpunten en nuances toch éene groote liberale partij m Nederland ia Dat dit niet precies naar den smaak is geweest van andere staatkundige partijen in den Innd is Tfcl bekend Het behoeft on niet gezegd te worden Maar door den uitslag der verkiezingen en door de wijze van strijd voeren was mij vanzelf de weg gewezen toen mij de vereerende taak werd toeve trouwd om een kabinet samen te stellen De geheele liberale partij had te zamen gestreden geavanceerden en minder geavanceerden badden elkander gesteund derhalve scheen het mij volkomen evident dat een ministerie moet worden gevormd dat zooveel mogelijk vertegenwoordigde die verschillende fracliën Het moest niet zijn een ministerie van enkele fraction maar een ministerie van de geheele liberale partij en inzonderheid moeat vertegenwoordigd worden ook dat wezen de verkiezingen duidelijk aan die fractie die sociale politiek in haar vaandel had geschreven En omtrent de plannen van hel Kabinet voegde de premier er bij Waarheen wij koers zetten Niet naar het land van Kokanje Wij streven storm sprong oror den weg en verdween in bet diepst van t woud MA tidr I André nep myn petemoei Zij was alleen de grooms waren ver achtergebleven en telkens als haar zachte stem mg nep zag k de toorerkol op den grond neerrallen maar telkens weder ve hief zij zioh en hernam zy haar vlucht Diana s paard raakte baar not zyn opengesperde neusgaten en voort ging da jacht wef r de ontzettende rusteioozo jacht Do rotsen trilden het zand spatie op onder de hoeven der paarden het stof verhief zich m wolkan Leonore s ballade kw im mij in de gedachte maar de dooden redei zeker minder snel I In eon half uur hadden wy byna twee uren afgelegd en tvareu wij op de clamure auic Sangliers gekomen Ik bad een wonderschoon plan gevormd als ik den top des heuvels dien ik thans opreed bereikt zou hebben kwam tk aan e n afgrond oen spleet van twintig voet breedte op den bodem waarvan de Semoy over de rotspunten bruilchte Ik behoefde die kloof maar over ta springen de tüoverkol zou er wel in vallen ïk rende voort ik bereikte hot plateau Hopl zette ik Ralph aan hop my valorous hunter Ik was den afgrond genaderd maar nu hoorde ik m n petemoei een kreet slaken zoo b art verscheurend zoo klagend dat het my door merg en been drong Tk keek om baar paard was gestort en zij lag op den grond Ik hield Ralph in Kat spook verschrikt door dit ongeluk vluchtte de beide over en verzonk in sen diepte Ik steeg af en liep naar Diana toe Ik dacht dat zij dood was ik legde de band op haar hart eo voelde het nauwlyki klopptn Ntut haar ge naar grooter rechtvaardigheid in oDze wetten naar betere zorg voor de jeugd betere voorziening in het lot van armen en misdeelden die alles met handhaving van de aloude vrijheid en met klimmenden eerbied en ontzag voor alle ernstige eerlijke godsdienstige en andere overtuigingen Waar zoekt gij uwe meerderheid Verloren is het kabinet dat naar eéne meerderheid zoekt Het verbeurt zijn zelfstandigheid Maar wij willen onderzoeken wat s lands belang medebrengt wetsontwerpen voordragen die wel voorbereid door ons verdedigd zullen worden met warmte en overtuiging Gelukt het ons dat die ontwerpen worden aangenomen dan zullen wij er ons in verheugen gelukt het ons niet dan zal hel blijken dat dit octet niet past bij uw zeer gemengd koor In da détails zullen wij den minister niet volgen Het was ons te doen onze lezers bekend te maken met het algemeen standpunt dat de regeering innoemt krachtens haar ontstaan en de door haar op zich genomen taak Nu gelooven wij wel dal deze verklaringen niet de vooruitstrevende fractie der liberalen gejieel bevredigd hebben Misschien zijn zij ook niet geheel naar den zin der oud liberalen Maar dit ia zeker dat de aangehaalde woorden ia overeenstemming zijn met den bestaanden toestand en in polilieken zin geheel correct Wanneer zij het richtsnoer blijven der Regeering zal er van haar kant geen beletsel zijn on vruchtbaar met de liberale partij saam to werken De vraag is nu zullen de liberale fractien zich genoeg kunnen bedwingen om die samenwerking mogelijk te maken Gaat ieder zijns weegs dan komt er van vruchtdragenden arbeid niets terecht De tegenpartij ligt steeds op de loer getuige de beide boven genoemde stemmingen waarbij ze haar voordeel deed met de tweedracht der regeeringspartij Noodig is niet het prijsgeven van elks idealen door ineensmelting tot ééne partij Vooreerst ia daaraan na het in de laatste jaren voorgevallene niet te denken Maar samenwerking van de verschillende groepen die de meerderheid uitmaken om knield hief ik haar op in mijn armen es drukte baar bleek gelaat tegen mijn bjrst Er was geen hulp te krygen wij waren In eeu onbewoonde streak Gelukkig hadden de beide grooms ons spoor gtvolgd ik hoorde den snellen galop bunoer paardm en zag len weldra aan den voet van den beuvsl verschijnen Door Tony geholpen bracht ik d gravin naar een beekje dat in onze nabyheid tusschen het mos opborrelde Ik maakte haar de slapen nat goot een paar droppels water op hare lippen en riep haar al schreiende maar zij antwoordde niet Het was my of de wereld in hel niet verzinken ging Groote zwar o wo ken breidden zich uit over la vlakte on dreven naar den heuvel als om ons onder een onmetelijk roiiwSoers ta bsdekkeu Hare handen waren onbewegelijk en koud eo ik trachtte die te verwarmen aan mijne borst en aan myne lip pen Ik zou baar mijn bloed myn adem myn teven gegeven hebbeu R Ludelyk slaakte zy een zucht ar kwam eau licht rood op hare wangen tranen gleden onder hare wimpers en zi kwam weer by Toen zij mij naast haar zag meende zfj te droomen Ik ben hel riep ik nik ben bet Ëen handdruk was haar eenig antwoord Ik begon nu toch wat geruster te worden gelukkig was zy op veerkraohtige heideplanten gevallen an had zy geen u Lwendig letsel bekomen maar tij gevoelde en groote vermoeidheid en had de kracht niet om zioh te bewegen Op eenigon afstand lag een verlaten bouhakkera hut Wy brakeu twee jonge berken af om er een draagbaar vao te maken tk vloo tt er lakken overheen en wy droegen mijn arme petemoei den heuvel nf f