Goudsche Courant, maandag 3 januari 1898

ie Jaargang No T468 Maandag 3 Jannari 1898 Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 1 Dit No bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD HET NIEUWE JAAR Wanneer dit artikel onzen lezers onder de oogen komt behoort de Oudejaarsavond weder tot het verledene en wij schrijven 1898 Een geschikt rustpunt om ons zelven af te Tragen van waar komen wij en waar gaan we heen De meesten onzer hebben in den huislijken kring het lief en leed van het afgeloopen jaar herdacht en met elkaar besproken wat zij hopen of vreezen van het nieuwe En thans zijn wij weer gereed met moed onze taak te hervatten en vroolijk roepen wij elkaar onze beste wenschen toe voor de toekomst Hetzelfde stellen wij ons voor te doen in dit eerste nummer van het Nieuwe jaar maar meer in het algemeen zooals past in een dagblad waar de openbare belangen aan de orde zrjn In den bescheiden kring van ons gemeenteleven vielen geen groote gebeurtenissen voor Wel zijn er weder ledige plaatsen gekomen in ons midden goede burgers zijn ons door den dood ontvallen andere vestigden zich elders maar dat is de gewone loop der dingen Over het geheel bleef de stad Gouda met haar handel en de nijverheid op dezelfde hoogte De stedelijke lasten konden na de nieuwe regeling der rijksbijdragen aan de gemeenten eenigsïins worden verlicht Overigens geen ingrijpende maatregelen in onze gemeente huishouding De verkiezingen hadden voor het eerst plaats volgens de nieuwe wet die de gemeente splitste in drie etemdistricten dientengevolge werden een paar leden van den raad die hun mandaat met ijver waarnamen niet her kozen en de meerderheid verplaatst naar dpu kant der verbonden katholieken en antirevolutionairen Wat daarvan de gevolgen zullen zijn moet de tijd leoren zeker is het dst wij op den duur alle krachten zullen moeten inspannen om niet geheel te worden overvleugeld door de tegenpartij Gelukkig dat de beide fr ctiën waaruit deze bestaat het niet altijd eens zijn en dat het gemeentebestuur in vele gevallen gebonden is door de wet en het toezicht van hooger autoriteiten Eerlang zal de stembus weder geopend zijn in het Ie district waar de heer van der Sanden om gezondheidsredenen en de heer Dercksen wegens vertrek uit de gemeente hun mandaat hebben nedergelegd Het past ons hier dezen heeren een woord van dank te brengen voor hetgeen zij m het belang der stad deden Een aangename herinnering voor ons is het bezoek der Koninginnen dat ons de gelegenheid gaf te bewijzen dat ook hier de harten warm kloppen voor ons geliefde vorstenhuis Allen die medewerkten om dien feestelijken dag zoo goed te doen slagen inzonderheid het bestuur der gemeente hebben recht op onze dankbare hulde Deze lieflijke herinnering brengt ons vanzelf op de groote gebeurtenis die in den loop van dit jaar zal plaats hebben indien God onze jeugdige Koningin hot leven spaart H M Wilhelmina wordt op 31 Augustus meerderjarig tn zal zelf de teugels van het bewind aanvaarden Allerwegen maakt men toebereidselen om dit heuglijk feit waardig te vieren en terens aan de Koningin Regentes die haar taak van opvoedster en leidsvrouw harer Koninklijke dochter zoo uitstekend heeft vervuld een bewijs te geven van erkentelijkheid en hulde Wij hopen dat niets de volksvreugde zal komen storen en dat ook in onze gemeente op waardige wijze zal worden deelgenomen aan den algemeenen jubel Het afgeloopen jaar was in de binnenlandsche politiek merkwaardig door de eerste toepassing van de nieuwe Kieswet De Tweede Kamer draagt de duidelijke sporen dat een breeder kring van burgers heeft medegewerkt tot haar samenstelling Gelukkig dat voorloopig de vrijzinnigen in de meerderheid zijn gebleven en dat uit hun midden een nieuw ministerie is opgetreden Hun overwicht is echter gering zoodat de grootste behoedzaamheid noodig is om een deel van ons program practisch te verwezenlijken Wat wij van Kamer en Regeering hopen hebben wjj pas een paar dagen geleden uiteeügezet Samenwerking zij onder onze geestverwanten van diverse pluimage de leus j zij behooren te zoeken naar hetgeen hen vereenigt en niet te letten op wat hen verdeelt dan kani de hand geslagen worden aan nuttige mailregelcn die vooral moeti n strekken tot ojwuiming van sociale misstanden De wet op het Personeel is ingevoerd doch schijnt wat de opbrengst betreft tegenïte vallen Wat de uitvoering betreft ïte lijden aan sommige in het oog valleade gebreken die spoedige voorziening eischen De wet op de bijdragen uit B rijkskas aan de gemeenten schijnt vrij Jioed aan het doel te beantwoorden althans de meeste gemeenten zijn voorloopig tevreden Met die maatregelen zal siel vooreerst do reeks van groote belastinghervormingen gesloten zijn De in stadie zijnde sociale verbeteringen toch zullen een welgevulde schatkist noodzakelijk maken willen ze uitvoerbaar zijn On e overzeesche bezittingen leden dit jaar onder de lage prijzen van suiker en koffie die op den geheelen handel verlammend werken Overigens schijnt men met Jjeh o i den goeden weg die eiudelijï WCu i iliJgc furl8i liié 7 acffifatle It ifieil moet In het overige Europa viel allerlei merkwaardigs voor Engeland gaat gebukt onder de werkstaking der machine bouwers dte een crisis dreigt te veroorzaken noodlottig voor do geheele nijverheid van het Vereenigd Koninkrijk In Frankrijk herhaalde blijken van zedelijk verval onder de machthebbcnden en de hoogere kringen men denke slechts aan het Fanamapröces en de zaak Dreyfus D iit8chland heeft zich in een Chireesch avontuur gestoken om ook in Oost Azië een rol te spelen in overeenstem i ing met de koloniale ambitién van dit grooto rijk Oostenrijk dreigt ineen te storten door den onderlingen haat der onderscheiden volksstammen waarover sedert eeuwen het Hababurgsche huis den schepter zwaait de liefde tot het regeerend vorstengeslnoht die vroeger het cement was dat de verschillende deelen bijeenhield heeft do oude tooverkracht verloren Griekenland is door eigen onvoorzichtigheid in groote moeilijkheden gebracht do onberaden oorlog met Turkije drukt loodzwaar in zijn gevolgen op dit klassieke land der vrijheid Gelukkig is een algemeene Europeesche oorlog voorkomen al is het ook de weinig sympathieke houding der groote mogendheden en wij mogen 1898 ingaan met de hoop dat de vrede zal worden gehandhaafd Wij kunnen ons echter niet verhelen dat het oude jaar verscheiden moeilijke vraagstukken ter oplossing nalaat aan het nieuwe Op dezen dag past echter een hoopvol vertrouwen op do toekomst die door hoogere macht wordt beschikt Vfj wenschen die stemming toe aan al brsie lezers Moge h t hun allen welgaan in eigen kring zij het jaar 1898 voor onze Koningin en ons volk een jaar van zegen en jubel en voor onze gemeente een jaar van voorspoed en vooruitgang Onze beste wenschen voor het gemeentebestuur den Raad en allen die medewerken aan den bloei en den welstand der burgerij Aan allen heil in het Nieuwe Jaar BttUenlajidsgh Overzicht Het PaDatnn procefl u geëiadigd oietde rrysprsak Tan alle beklaagdea Deze beslissiDj werd door de aaawezigeQ bagropt met toejoiohiuRen In Oostearijk Hoogarye nog dezellije OQzekere toestand Of de rërkUnau v q Apponyi en de daarop efi Jo gde ¥ n Banfiy in den parlemeDtairen tprtl nd io UoBgaraeeeoijïe verandeiingzuHen Maken is zeer twijfelachtiif Tot daarer is n eenB bekend of het definitief beBlqit van iê onafhanke ykhmdBpBr tj dat eiken dag aangekondigd wordt al genooien ia Zooals voor enkele dagen al voorHpeld werd 18 de AÜiaa Tan den Ooatenr kschen Iiyksraad by keizerljjk besluit gesloten Het Hnis fan Afgoraardigden zal das een nieuwen voorzitter en Dienwo onder ïoorzittera moeten kiezen ils het weer byeeukomt wat vi lgeoa bet Frenidt ubiattc weldra na de sluiting van de liinddageu zal geücbieden Van ontbinding van het üins van Afgf vaard gden is dus geen sprake De regaeriog beeft voor de twedde maal bet bekende artikel 14 ran een vttn de groodiwetten toegepaat nog niet om de verhouding tot Hougaryo te regelen maar om de staatsfaegrooting voor het eerste baUjaar vau 1898 vast te fliellen mmmmmK liaar ket Framch 6 Da natuur antwoordde ik De natuar die da krommen recbt en de rechtan krom maakt Be Eoon van eene krankzinnige draagt altijd de kiem van veretandaverbijateriiig in zich om maar dat kan altoos eene kiem blijven zoo niet bijkomende omstandigheden vlagen van krank siiinighei I bij bem komen opwekken Tan dit nant uitgaande ontwikkelde ik thans al de theorien van Broussaia Dupuytren en Magendie Op grond van de phyaiologie en de psychologie antlyaeerde ik het denken en toen ik het wyageerige stelael v n mqn tegenpartq stuk voor stuk haj afgebrokent vernietigde ik hem geheel door een verplettarand slot Mgn speech daurde zeer I ng De dokter luieterde er eerst al lachend naar ch weldra werd hij verwonderd en ontroerd Ik klom af van m n troon n bewogen met zijn verlegenheid stak ik hem de hand toe hij nam die aan maar tuegevende aan zijn gevoe wierp h zich plotseling in mijne armen terwijl hg smeekend uitriep vUijn vriend m u broeder mijn meester I red mij want gij alleen kunt mü redden l Wat eoheelt er aan vroeg ik verbaasd iOoh ik ben u o ongelukkig I Ik moet een ge heim verbergen dat nuj onophoudelijk martelt ik ben krankzinnig Gij 1 riep ik uit n l Ia een geheim heraam h lat niemand oog heeft doorgrond ik vertrouw bet u tarwyl ik uwe hulp inroep Gg moet weten dat mijne moeder even als de uwe gek gestorven ia Ik heb de geneeaknuBt baatudeerd lu de hoep dat ik mij zelveu zou kunnen genezen maar mijne wetonaobap is onmachtig Bij den minaten schok die raijn moreel ondergaat word ik door hdlluoiuuti n bevangen ad dan moet raijn getrouwe Hermann mij opsluiten tot dat de aanval weer geweken is Daarom waikt bij altijd over mij Hij alleen is dan ook in bet geheim mgne vrouw zelfs kent de schrikkelijke waarbeid niet als zg die V nara zou zij van verdriet sterven en wat zou er dan van mgn arme kinderen worden 1 O mgn vriend verlaat mij niet uwe woorden zijn een balsem voor mgn angst gg hebt dien nu reeds verminderd Doe uw beat om dat Kcht dat ge me nu even hebt laten zien in mgn geest te laten doordringen blijf bg me om rag te overtuigen en geef mg met weer prga aan zalfmisleiding Ik voel het dat gg waarheid spregkt maar ik ben bang dat als gg wpggaat ik niet krachtig genoeg za zijn om die waarheid vast te houden daarom doe ik een beroep op ja menachlievendheid op je goede hart red een vader en een moeder van vertwijfeling r d mijn twee kindaren 1 En in zgn overspanning wierp hij zich op de knieën en klemde hg zich aan mg vast Ik wist niet wat ik zeggea zou maar ik voelde mij diep bewogen hij zag hat en riep uit ffJkndrél ik galgof dat gg inwilligt dat gij begrgpt dat miJQ redding van u afhangt gij zgt to cd Imoedig om mgn bode af te wgzou ik vraag u maar 8n enkele maand Ik beloofde to blijven en mij aan zijne gonozing te wgden lütusscben was hft onweder afgetroklcen en had de regen opgehouden Ik trok den dokter mee naar den tuin Zgn koortsige blik zyne aastigo gebaren beweien dat bij zeer opgewondrn was en de electricitcit die in de lucht zat had zijne enuwen nog mesr gespannen O ihcmerkt brachi ik het gesprek op sgne bloemen wsArvan hg een groot liefhebber 18 en zoo gelukte fait mg hom to onttrel ken aan zijn treurige bevangenheid ik verliet hom eindelgk toen hg zeer kalm was geworden maar kwam elf uiteret vermoeid in miji kamer terug Wat moet die arme man lijdon Welke vreemde goheimenisseu bestaan er toch in onze ellendige natuur Die man zoo geleerd met oen zoo juiston blik begaafd ihe beroemde pfaoticus die met een woord den ergsten waanzin to bedwingen en de ver borgen oorzaken der krankzinnigheid met een geniaal raadvermogen op Ie sporen woel die man Wilhelm is zelf gek Het verwondert mg nu niet meer dat ik soms zgn denkbeelden wat verward vond Koo zeide bij van morgen legon mg dat mijn hart go zond en m n verst j nd ziek wae Ik daarentegen voel maar al te wol dat de wonde aan het hart zit daar is mgn krankzinnigheid daar is myn kwelling Maar aacgezieu ik nu van dDti i bij mijn verstand ben wil ik vergeten Als mijn lijden teru amt al ik het verhaal mijner ongelukkige liefde f ff ten en mg weer terugdenken in dien trenriaM an toch zoo zaligeD tgd toen mjjn arme patemoQE m mgn ziel heeft ontroofd V Ik was uauwlijka op toen 3chultzal bij mg kwam Hg ad geen hinder boegenHamd overgehouden van den schok vnn gisteren en hg veilieL mg kalm en rustig Do donder heeft den ganachen nacht door gegromd en de wind heeft de dikke wolken naar t noorden gdjaagd Nu is de lucht helder en aohgnt do zon in mgn zitkamer E jn roodborstje zin t io do hooge nkken van oen popol en zijn wgQe antwoordt hem uit het nestje l kennen mij wel want ik geef hun kruimeltjes brood die zg zelfs uit mijn hun 1 komen pikken en dan brengen zij hun jongen mee Ik noem hen Romeo en Julia Zij zingen vroolijk en zijn altoos bijeen en vliegen samen door de lucht Wat ia het zoc te beminnen zelfs a is men ver van het voorwerp zg ner genegenheid 1 Diana s partrei lacht mg toe en ik leef woer iu de herinuering van die gelukkige vervlogen dagen Aan u rampzalige maar toch zoo gewenschte liefde aan u oenigen troost van mijn tegenwoordig teven tg deze dag gewijd I Den dag na het ongeluk dat mgne petemooi was overkomen wist ik dat zij haro knmor niet zou verlaten en ik haar dus niet zou kunnen zien Ik liep de bossohen tn Ik wilde alleen zijn met mgn droomen Dima zelve zou die gestoord hebben want ik WU8 nog te zeer ontroerd door de ontdekking mgner liefde om zelfs baar zaohten btik zonder b von te kunnen weerstaan Wordt Pêrv lfd i