Goudsche Courant, maandag 3 januari 1898

44 SoddeiÏJlGElEGi Zaal KlINSTllN i T E q Q CJD A If iiTcitiiii W VAK BET ij jp eibiaclits Oratonuml lil I Dio H Drei Köaige Il Mniiek vaa H P MULLER iiePhclit nacliEeyptea k Muriek van W P H J VNSEN J lop zoxdag 9 januari C i avmm te S uur J I IMrectie fL DdHecr ARf J BOUMAN KUr m lf J IBEBTELjB Tableauï m j feolisteni ifc jn9rouiv 1 A i van Wrec i Sopraan m l er J Ö l£ i vin Ji Mfrda4 oaat J intree J i pei mgeh tot ei met ftfej ERS Jin Wfldsteaat t AeiwJg J T SWARTfEB m A r EaZlJL Korte Tieij OUDE GENEVER in diTerso verpakkingen yerkrygbaar bij J M F BËUDEKËR Sooge Gouwe C 256 L J SON Tandarts Utrecht Spreekuur des DONDEEDAÜS van 9 3 uur in het Hotel ÜE PAUW 0 r o ote markt te GOUUA imöTMTËi wonlt verzocht op t MEKK te letteu uiï HET Magazijn van RAVENSWAAY ZONEN QORINCHëM Deze THEEËN worden afgele erd in verzegelde pakjea van vt twee en een half en een Ned om met vermelding van Nommer en Prys voorzien van uevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van ge rde orders aanberelende J BREEB4AKT LZ EEMIG UEPüT derfljnBteHaagBcheBeschuit WOHiüT GEVRAAGD eeu flinke Agent bekend met houtkoopers en groote aannemers voor den verkoop van Buil nlaadscheeu andere Houtwaren in bet Zuiden bekendheid met liet vak vereigohte Brieven fro letter K No 146 aan het Bureau van dit Blad iELEmOMOWlSCBTTAJlDliALSBAMS i I WBTOO OÏUEPOHBBRD I BU het fcbrulk daarvan geschiedt bet i liindeu krijKcu der Kinderen DIVD K k UE niNSTE PIJN i 10 000 Guldeu I wordt betaald aan hem die bewyzen k n i I dat de b my ter inzage liggende getu g I achriften der uititekende resultaten van de I FJectromotorische Taodhalsbaodjes l 1 niet echt zyn H Men lette op den nam m J van den Fabrikant UOBGKT BOLTZ VB 1 I Wordt franco toegezonden alleen a I j 1 ontvangst van posti gel ad 95 cent d or V iitOBRRTHüLTZ i Uineg n k I Verkrijgbaar h I j WOLFF Co Weslhaven I I Wetlerverkoopers wesinaven las k H gevraagd I Sociëteit ONS GE OËGE 4e 4bonuenieut Voar8telUnr Donderdag 6 Januari 1898 Vereenigde Kotterdainsclie Tooneelislen Pirma LE GRAS HASPELS Optreden van WILLEM VAU ilIJLEl ITmaöËmr Klucht in 3 bedryren Aanvang half 8 uur mf Genone bafaliaiien en preien Da aanvoer van kau op de weekmarkt beeft in 1897 bedragen 4253 wagens dat ia wederom ruim U pCt meer dan in 1896 Donderdagavond werd op eenvoudige wyse de HarddraveryVereeniging Eendracht maakt Macht ontbonden De aanwezige eigendom men der vereoniging werden onder de leden verkocht gunningewet bier geen nienwe vergnnoïng werd geschapen doch de eens verleende g WOoo doorging Op Nieuwjaarsdag zal het algem eo aecretariaat van Amsterdemache drankbebtrydersvereenigin en een aati a coholiacb volksfeest geven in het gebouw van den Werkeoden Stand te Amsterdam Van veracbilleode zyden is belangeloos medewerking toegezegd zoowel voor da nitvoeriog aU oor bet gratia verstrekiiea der coo umtie Te Veuraai brak gisteren namiddag ten huize van den heer Schaafers een hevige brand eit die aangewakkerd door een feilen wind zoo snel om zich heen greep dat bet geheele baia iu kortf B tyd in a cb werd fielegd Byna niets 18 gered kunnen worden Alles ia verzekerd Dinsdag heeft dr P J $ lok hoogleeraar te Leiden zyne laatste les in de vaderlandache geachiedeoia gegeven aan H M de Koningin Dr Blok ontving het ridderkruis van den Nederl Leeuw voorts van H M de Koningin H Dr portret in lyat en van H M de Koningin Regentes een sooveoir De miniater van binnen la n achu zaken heeft aan de Tweede Eaoier doen tjjiebomeo opgaven van het aantal kiezers in elke der gemeenten en in elk der kieadistricten voorloopig met aitzonderiag van Amsterdam Rotterdam s Gravenhege en Utrecht alsmede een verzamelstaat betr fioade de provinciën in bet Ryk en en ander met oyvoeging van gegevene omtrent den omvang en de grijindslagen der kiesbevoegdbei 1 Uit den verzamelstaat blykt dat naar een bevolkingBcyfer van 4 928 016 zielen bet aantal kiezera bedraagt Voor de Tweede Kamer krachtens artikel lader Wet 613 833 waarvan ambtshalve belas1tingkiezers 502 512 krachtens art 1 b 1 weg 08 bewf niDg van één hoie 15 234 uUen eigen aargif te wegene bewoning vantwee huizen 756 allen eigen aangifte wegensbewoning van een vaartoiff 729 eigHB aangif te krachtens art Ib 2 wegens dien tbe trekking 30 773 als inwonende zdoi 10 243 wegens pensioen 225 wegene als idwonende zoon en penaioengeoietenden 16 krachtensart Ib 3 wegens ioschryving Groo oek 16 eigen aangifte wegene spaarboekje 035 eigen aaugifte krachtens art Ib i4 wegensexamen 2895 eigen aangifte Totail krachtens art la en Ib 577059 f Ten vorige jare bedroeg het totaal aantal kiezers 302015 Voor de Provinciale Staten c krachtens art 1 in verband met nrt 6 der wet 575322 tegen 30179 ten vorige jare Voor den Gemeenteraad Krachtens art la der wet 511280 krachtens art Ib 8731 totaal krachtens art 1 en Ib beide in verband met art 7 der wet 520011 tegen 301438 in bet vorige jaar De beer Vlielander Hein aobtte bottraclaat een gelnltkige poging om een brug te boaweo waardoor in de toekomst echt intern liounle recbtsquaestiën zullen worden geregeld De tractsat bepalingen achtte by in bet algemeen zeer goed en twgfel opgeheven door de verzekeriaij der Regeeriog dat art 4 no 8 van de Burg Reohiev invact b ylt AUeen waar8chu da hy om by in te di neo wetavooratelUn vast te hoiulen nan bet beginsel dat hy die stusicen beteekent bet bewya daarvan kan leveren De heer SaBsen wenaobte aauschryving aan de officieren van JQ titie dat art 4 No 8 moet worden toegepast De Minister vaa Boitenlandecbe Zakeo waas op de voordeelen van het tractaat ook voor Nederlanders en deelde mede dat Rameoië en Rusland morgen het tractaat zullen terkeneo De Miniater van Jastiti erzekerda nogmaals dat art No 8 vau Burg B cbtsv mtact blyft Hy zal in dien zin den officieren van justitieAaanachryveo Het is niei zyo voornemen om verandering te breogeo in de wijze tan dagiaarding Daarna is zooder stemming goedgekeurd bet lerdrag betreffende sommige ondeiwerg o vao ioteroationaal privaatrecht Nadat nog een 23tal wetsontwerpen waien aang nomeo is de Kamer tol Woeosdagavond Jan geacheiden Zy zal dan da taatabAgrootiog voor zoover nog ulet bebaudald in de afdeelmgen Ooderzoeken beoevena de wetsontwerpen betreffende de opheffing van Mean lo als vryhaven de afschaffing van bet uitvoerrecht op eoike lu Ned Indië en de wyziging van bet overgangsrecht voor onroerende goederep door buitenlanders nagelaten Naar wy vernemen ligt het in de bedoeling bet daarheen te Uiden dat op Diaadag 25 Janoa i met de openbare beraadslagiug over deze ooderwerpeli kao worden aangevangen Naar vy vernemen beeft zich te s dravenhage een comité gevormd om een blyveade hulde tot tand te brengen aan de nagedachtenis van de minister van staat mr J geamekerk Ae De generaal majoor vhu Keateren heeft bet commando over de 2e divisie infanterie OTtrgrgevoD aan den chef van den staf dier divisie en ia naar e Gravenbage vertrokken tot bet overnemen van de betrekking an inspecteur waartoe hy op 1 Jan benoemd is Ia de lafttbte dagen schgaan da mog cIhadeD wear ietf te willea doaa aan 4e EreteDKer qaaasUe Na alles wat meu vaa hét Kutopeeioh coticert gezien heeft temme man echter zgae TerwaohtingeD niet te hoog Op 1 Januari zal de gemeente Volendam onderdeel der gemeente Medemblik en op 4 K M daarvan gelegen door gas verlicht worden Qit werkuambedeo zyn heden klaar gekomen Advif ur voor dezen aanleg waa onze atadgenoot de heer J J Prins van Doesbargh LIJST van brieian gesdrusierd ud oalnkaodea g dnrende do Ie bellt d r maandDecember 1897 ea iefuii verkrygeo doortUBicbeukooiBk van bqt poitkautooi ts Goada Verionden ao GOUDA Uodmao Delft R Marten GraTeohage Wed Yisiok Pary De pireotear van het Poikkaotoor J VOKSTER Uit Weeoeo wordt gemrld dat de mo eudheden bealoten hehben gemeentchappelyk krachtige maatregelen te nemeo om de Porte te noodzaken de Kretenaer qasestie te regelee en de bervormingea in te voeren die na al bijna achttien maanden bet ondeiwerp van beraadstagiogeo vormen En indien de Porte niet roornomena is de zaak ernstig ter band te nemen dan zullen de mogendheden er toe moeten overgaau op Kreta de antoaomie in te voeren londer de medeir rkiDg pei Porte Zy zullen dea te eer tot dien maatregel evergaan daar z van d admiraftli bevelbebbers der eikadere voor Kreta vraten dat de Kretenier Mobamedanen in hun tegenstand tegeu het zelfbeatnur worden geaterkt door de Porte l terUeii eojTelegraphle 7 X antek diractie PoitSbrt elegraa kaot te Graoir Jaariredda tlVOO en Try wodijlg PenüioensirrbadslaK 1900 BorgtocbtlfpK 7 Pfachoon aan de Imbtenarea famde b e d eniivakken vrijheid ij vordi gelateahom zïhj aan te melden bebha Mtoob inge Dl e de ie palialen an het Konlil beiluit ran 1 w iyti mi no 17 de tolegriltiiambtena en directie den voorrang 1 Solliüitaliea in te lenden tóór IKI Benoemd 5 l J4n Tot briefeogM der te Oo9t 16 J tn Tot i briaieagnarder Batmier i U Febr Toli directenr tan bet postkantoor ite Tegelon ij M van den Drieuen Mac euV I thana c mmie der poatergen 3de klaato ta Amt ti rdBm tot directeur van bet post en tel raafkaD toor te s GravBoiiande K J G Bakhoven thaue in gel ke betrekking te Grauw Bevorderd 1 Jan Tot klerk der poiterjjen en telegrtphie lete kl d klerk 2de kl B van Bau t Wolvega Seriol ontalagen 1 Jan De oommiea der posteryen 2e kl M J de Joogh met verlof ds brievengaarder te Ooatsaae P Booker 1 Pebr De klerk der posleryen en telegraphic 2e kl B E Fortuin te Rotterdam teleg raafkan toor Ontalagen 17 Dec De brievengaarder te Wannepervean E Maggen Jr Het bypoat cu telegraafkantoor in de van der Takitrsat te Rotterdam is opgeheven Een nieow hflpost en telegraafkantaor ji gevestigd aan de Prins Uendrikkade te Rotterdam ADVERTENTIEW E CASSliTO TANDARTS Grouda Turfmarkt SPBJEMKUBMS MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van tot unr WOENSDAG en VRIJDAG van tot B anr 1 ZONDAGS niet Eeo delegatie uit de Kretenser nationale Vergaderiog heelt aan de oodsqIs een geschreven verklaring overhandigd waarin wordt gezegd dat de Kretenieri alleeo vertrouwen uilen siellen in een te benoemen goaie nenr op voorwaarde dat alle Tork5obe troepen van het eiland worden teruggeroepen Ëen Eogelsch eekader vao 20 oorlogsscbepea ia voor hec eiland Port Hamilton Terschenen en heeft daar het anker uitgeworpen De Figaro c ontvangt in verband hiermede van zgn Londenacben correapondent bet ber obt Reeda vroeg was Port Hamilton door de Ëngelflchen bezet van 1885 tot 1887 Tijdene die beietting werd de kabel geU d tneeohen bet eiland en Hongkong Doch reeds toen verklaarden de ËogeUchen ofBciereo d t een permantate bezetting voor Engeland kostbaar zon wezen in vredestyd en met de minste kracht zon geven in oorlogstgd a te Tbans beeft Port Hamilton nog een byzondere atrategisohe beteefcenie omdat beti de verbinding tnsechen Wladiwoatock en Port Arthnr verbreekt V Uit Shanghai wordt geseind dat volgena een daar loopend gerucht eene JapaoEobe vloot van 20 schepen nabg Gote bnitee de reede van Nangaaaki ligt geheel gereed om op te treden en wachtende op nadere ioatrootiën In Piifslands Zuidwesthoek ziet bet er op het pjette land qgtet de werkeloosheid üt zoo ongunstig uit ala gewoonlyk om deZen tyd van het t jaar Het gnnslige weder heeft bet wageowerk in de weilanden langen tyd mogelyk gen aakt waardoor andere arbeid kou uitgesteld worden Die uitgestelde werkzaamheden zyn mi begonnen en bonden thans vele handen bezig Ook beyvert de commissie voor werkaohaffiog zich zooveel mogelyb en op plaateen waar deze niet bestaan wordt door particulieren werk verschaft Ook zyn de arbeiders die zïob bezig bonden met het delven van lieieo om die zoodr de grond door de vorsï te hard wordt voor t delven te verbryselen eu dan aan gemeentebeaturen te verboopen en dienst te doen voor de verharding van rywegen Vroeger deelden wy mede dat aan het oordcel van gedeputeerde Staten van N Holland was Oüderworpeo een vergnnniogaqua flti e en wel of een z gemengd vergnoningaan het perceel bleef of niet B en W haddeb beslist dat by de opheffing der gemengde zaak de vergom ing verviel en daarom aan iemand die in een perceel in de Korte Veerstraat te Haarlem wsar vroeger een baoketbakkery annex vergnnniog was geweest een caïé wilde openen vergonning geweigerd op grond dat bier atond te worden gegeven een ni we f ergunning boven het maximum Ged Staten hebben het bealoit van B en W vernietigd op grond dat yolgeos de ver De plotaelinge ontbinding der Japansche ïamer ie het gevolg van den oorlogsxncbttgen geelt der oppositie en van haar gebrek aan vertrouwen in de tegenwoordige rejieeciniE Waarachynlyk zullen markies Ito eo graaf Okoema een coalitie kabio t vormen met een krachtige boitvalandache politiek Oe oorlogaparty ia ongemeen bedryvig zoo ook de landen zeemacht zegt de ïTimeBcorre spondent STADSNIEUWS GOUDA 31 December 1897 De collecten in 1897 by het voUr kken van buwelyken ten Raadhuize gehouden hebben opgebracht f 219 85 Hedenmiddag Nieuwjaarsdag te 2 aar zal het korps officieren der dd schottery met de moziek hunne opwachting maken by den Heer Burgemeester De firm 0 van Dillen en Zoon alhier is voor f 2891 12i aannemer geworden van het benoodigde vensterglas in 1898 voor de gemeente Rotterdam Nsar verzekerd wordt zat bet Eassiscb eskader in de Chioeesche wateren eerlang met twee kruisers Ie klasae worden versterkt en zullen nog meer troepen naar WladiwostQck gezonden worden Ook de regeeriog der Vereenigde Staten moet bealoten bebbeo baar eekader daar te versterken door behalve de reeas onderweg aynde twee kruisers er nóg drie daarheen te aendea BINNENLAND t EERSTE KAMER Tot agent der 3de klasse alhier ia by beschikking van den Heer Bmrgemeeitei van heden benoemd de agent van pohtie der 3de klasae te Frsneker A de Brayn October W van Greenwich Wlnterdienst 1897 98 AangevangeD OOUDA BOTTÏEBAll 18 16 1 84 8 48 8 67 4 68 1 8 18 8 1 1 4 18 66 1 68 4 4 16 5 10 KOTTIRDA M e O II D 1 10 19 11 86 11 60 18 87 1 44 Zitting van Donderdag 30 December By de behandeling van bet verdrag in uke in ter nation aal privaatrecht betoogde de beer van Zmnicq Bergman dat er onzekerheid bestaat welke bepalingen dadelgk toepaiselyk zullen zyn en welke op nadere wetsoutwerpeo znllen moeten wachten Ten opzicnte van de heteekeniiig der etakken caatie ta lyfsdwang komen wy in slechter conditie legeoover het buitenland dan wy ihanii vijn 10 04 10 11 10 18 10 86 10 34 10 88 l 18 8 80 8 51 66 8 48 1 0 10 l 17 7 86 87 84 41 47 7 66 8 08 1 09 i ie 8 86 6 88 6 61 6 14 7 81 65 6 08 6 09 6 1 5 86 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA ii n 18 18 11 8 11 36 11 48 11 61 18 88 8 10 8 86 8 48 8 49 9 66 9 G6 7 86 1 8 1 8 7 46 7 66 lloordreoht Hieawerkeik OapeUa otlecdam 10 64 11 80 9 87 10 0 9 47 9 14 10 01 10 07 6 40 10 88 7 60 10 80 1 8 40 9 80 e l6 in 0 1 9 88 9 64 lO H 11 6 80 6 86 4 10 4 4 4 60 4 67 6 04 6 10 8 88 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 8 60 S 4 9 88 9 68 tllan Di U i Botlaidam SapeUe Hieuvrerkerk UoordMobt ada 1 64 8 01 8 08 8 14 10 89 10 8 10 48 10 4 6 68 08 6 11 6 19 6 86 10 89 8 80 7 46 6 40 6 66 8 0 4 06 4 8 11 64 18 08 18 47 9 88 9 47 10 13 6 61 7 86 9 47 10 18 dbn haag oouda sUage 5 46 7 80 7 48 8 8S 4 10 1111 87 6 83 7 10 7 46 8J8 9 00 OOBDA DEN HAAG ftouds ZeveDhuizen Moetkapelle Zoetermeer Zegwsard Yoorburg s Hage 9 48 69 6 80 6 89 4 68 6 04 Ö 7 S0 8 80 9 16 9 8 10 14 11 16 18 16 18 88 1 87 8 46 4 4 6 86 6 64 8 11 7 847 68 88 8 6410 10 8 ll t 11 7 498 48 18 40 8 04 10 18 1 56 i o g ï 7 6SB 61 19 61 8 16 10 81 Z Zegw6 6 V 8 07 68 1 06 8 8 10 88 Zev M 17 10 48 8 08 6 04 8 T 7 0B 9 01 9 48 E4 10 44 11 46 1 4 1 10 8 06 l i i l in 06 4 16 6 16 6 66 8 88 J 8 04 8 84 9 88 10 88 U 6 n 44tenad 88 7 48 8 18 9 0 10 1 10 6411 67 18 808 17 8 14 4 08 4 88 6 16 60 7 48 8 88 10 10 10 88 U T B E O H T G O O D A Utraoht 6 38 7 46 8 4 9 80 10 16 10 88 11 88 1 8 08 8 66 4 48 6 86 t St 7 6 Woerden 6 68 8 06 10 88 11 66 4 1 7 18 üadewater 7 07 8 14 10 48 4 84 Gouds 7 88 8 97 88 9 68 10 69 11 10 li ll 1 88 8 44 4 87 6 10 8 07 7 89 8 88 10 84 10 64 9 07 10 08 9 18 1 8 9 49 10 84 SOI DA DT KUCHT lailda 6 8 S4 7 68 8 81 07 10 19 10 67 18 00 18 68 8 80 Üudew 6 86 11 14 8 87 8 10 11 98 8 46 8 88 9 0 9 89 10 61 11 46 18 88 1 86 8 08 66 8 86 10 17 10 86 7 10 10 84 94 7 18 8 43 10 41 7 8 8 69 11 18 11 1 8 17 4 8 06 11 10 3 84 9 60 6 8 Utrecht 8 7 4 A M B T R D A M O n D A8 10 9 06 10 41 1 68 11 H 11 11 1W 1 46 8 49 9 46 11 10 4 46 6 4 1 T 4 8 48 4t 7 06 7 11 8 0 AMSTEBBAM 18 10 4 U 1 18 1 1 Austardam 0 8t Oouda S O U 1 A 10 67 1 8 10 17 10 86 11 41 7 61 8 8 8 6 10 16 9 48 10 60 81 T 87 1 18 aoud nsteidaa C 8I I T n H T G o D O A I fl ookt HELL Gent Sigaar zij is besust de beste i § Aaanheveiend LOlilf BlJ S€HOP Dubbele Buurt B 12 GOUDA Hulstra nip § G BISPING GOUDA hebben de eer te berichten dat hun MAGAZIJ van af IIKDKIN tot nadere aankondiging des avonds om 9 UUR GESLOTEN zal zijn É W ISiteeds voorradig llO OPOL k MUZIEK M Autoniatei vottr C té S in het magazijn van alle soorten I i MUZIEKINSTRUMENTEN fcouA B s jpeivoon frEè te vcr hg tljanuar BEOT M zf Men Crdif la er Har rmonika s en anders f i HfLLERS AGCOORDCITHER VIOLEN Elk Caféhouder wortit mtgehqodujd de ivondervoUe toon der Monopol automaat I te komen fworen M PEE t I JQDANT I iKleiw ji ONSlA NOEGJEN op VRIJDAG 7 j iN 1 98 s av Bds I 6 uuJ voor gereêerveerde plaatsen 9 2 par plaats en s avonds S uur Voor gewone plaatsen ƒ 010 per plaats MF Op den avond derHÜitvoeriog znllen san het Bureau wm Tocgabgskairten verkrijgbaar zijn A ÜITTE fOGAARÜ Oosttiavpo B 16 ORGELS ToorhandeD een fraaie gorteering der pracèi tigate en naar rerhtiiidmg ansoUditeit en toon goedkoopste in het Magazijn van muziekinstrumenten van t o IDE LJL3 C3 M jè riszt 97 VTr y TT TVT pryzcn Concurreerende met de beste in ons I I I I t rV land bestaande Magazynes L Than isasals wsH sadl 4 toot 11 hilisflsalaaJ Aankondiging 1 BURGEMEESTER en WETHOUDERS v n 1 Zmenhuiun maken bj dcïe bekend dat v n 1 3 tot en met 6 JANUARI e k de Scheepvaart door en de Passage voor E jtaigen n 1 Vee over de Ringvaart van den Zuit I plaapolder naby de kom deser gemeente 1 in het verlengde van den Noordelyfcen Dwar weg lal zyn GESLOTEJS Zevenhuüep den 30n December 1897 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester P EL8H0UT A A TAH PELTLECHNER RAASHAINBEL PRIJSOPGAAF GEVRAAGD Tan PRIMA KWALITEIT ZOETE KAAS bjgroote hoeveelheden van prima fabrieken Brieven franco onder No 2442 aan het Bureaa dezer Courant ËElRi DIKE ODDE f SCHIEDAMMER GEIEVEE Merkt NIGELTOAP MÜLLER S ACCOORDCITEHS s lo 15 is n as AUTOMATEN ACCöltDEONS ook deCrefeiders Allc snarcii LESSENAARS ENZ Steeds vooihaiiileii nageiiüeg ullo ondtrikekii van Muzitkiiisliumeutoii LEVENSV ERZEKER INGBANK MAATSCHAPPIJ van Levensverzekering Lijfrente en ïïitkeering l ij Overlpen ta Si Een milioen Gulden Gevestigd te AMSTERDAM Weteringschans 82 Directie Isidore de Heer Mr A J van THIEL Inspecteur C 1 C HOOGE NDIJK te Gouda A Speciaal adres voor de gunstig bekende Echte k IgOUDSCHE SIROOPWAFELSsI Saueijxenbroodje Amandelbroodjes W ROOMSOBZEN GEBAKJES enz II Zoute bollen Zoule KralielingeD en enx Wr MBSIO ADRES VOOR BERSBUTTMR KOMKJEa Onder beleefde aanbereling Verkrligbssr bij M PEETERS Jz N B Als bewijs van echtheid ii oaobet en kurk steeds voor ruiUnAir P sten van dsB naam der Firias T ZAAL € onfl§eiir Turfmarkt 11 67 IV Overheerlijke B0TER8PRITS M