Goudsche Courant, maandag 3 januari 1898

A VAN BOCHOVE Md Tailleur w 3Sthaven B 186 C Q DEKKER Peperstraat K 70 pf Vleeachhonwer Ondergeteekende brengt bj deze de Heil weuBch yan den dag aan hare Bekenden en Begunstigers zoo binnon als buiten de stad en bereelt zich bj roortduring beleefd aan Wed A R SBIBBRT Firma L J Fweij Bj den aanraug ran het Nieuwe Jaar wenscht de ondergeteekende zijno geëerde Begunstigers en Stadgenooten reel heil en zogen toe P J BEVBT Oostharen ilder fTx hardijzer Café VUEDE BEST p f D BINNENDIJK Vleeschhouwer en Spekslager Kuiperitraat K 232 OVERLEDEN M B vap Zyil Uogkoat 18 j J S Verwejj 22 j A J Hanihoff 66 j VlUt OVEaLEDEN C de Heer wed G Znidbroek 83 j B B O r A 3 S3 De Zijde is verlsraxid zeggen de Dames als de betreffende kleedingatnkkeu zeer dikwyls slechts na Hot 3 maal gedragen te 8gn scheuren enz in de TOawea krggen of aU Wattenc uit elkander gaan dat is echter geen toeraltig verbranden der ruwe zgde 1 maar zg wordt met opstet om de zgde dikker en goadkooper te laten schenen met Hn en phosphortuur oyerladon die de nerf van de ruwe zpedraad opTreet men noemt nik virTen ftaroeeren hoe meer ad zyde gechargeerd moet worden hoe meer tinbacUn zg moet hebben om dit gif zeer innig op te kunnen zuigen De goyerÖezgde net edele spinsel heeft dus de doodskiemen reeds in zich eer zj op den weelstoel komt De daaruit ter a rdigde xoogenaamde zjdeatoffen moeten na kortgebruik als tondel aohenren al naardat de zgde meer of minder gechargeerd is De dure zgde inol maakloon IS totaal waardeloos Monsters van mgn echte xtjde per omgaande De stoffen worden porton tolvrj yerzonden G BenDel erg $Zijil fabriiikeg K eiiKHoll ZUHICH btirgMR liob aeu Teatnule rootlichting doorduknodigen reserferend PRACHTIGE SORTEERING y iHTEBH AHDSCHOEHEN voor Dames en Heeren A Tan OS Az Ud TaiUenr Kleiweg E 73 73a GOBDA Velevhom TMo at P f nkwensohaanmö geachi 3eguu ti 9 ra en Vrienden A G VAN SCHAL Boelekade 5 rS ret aan Vrienden Begunstigers en Bekenden Oj BAADT Beurs van Amsterdam iilotkra 87 Vikra SV 8 89 86 A Wl 19 l 141 67V 78 lï 101 96 837 100 l l 68 616 430 lOlV 182 loiv 15 6 64 98 184 lOOV 80 111 10 101 S87V I lOO 66 68 147 89 DECEHBEB NlMBUND Cerl Ned W 3 V dito dito dito 8 dito dito dito 8 Hosoi OW Geadl 1881 88 4 iTlilI iDMlirijling 1868 81 i OosTlil Obl iiip pierl888 6 dito in ziWer 1888 PoETOOiL OM met coupon S dito ticlcet 8 BuBUNO Obl Binnenl 1891 i dito Oeooni 1880 4 dito bij Both 1889 4 dito bü Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 5 SPiWK Perpet chuld 1881 4 TllMIU Qepr Con le n 1890 4 Geo leening lerie D Geo le nisg eerie O ZdidAï Kip t oW 189S 5 Mmoo Obl Bnit Sob 1890 8 T NMBltA Obl 4 0Bbep 1881 A niu AH ObliK tien 1895 8 E0TTI D11I Sted lo 1894 S NiD N Afr Hindelii and Arendeb Tab Mij CertiSmten DeliMMtaohappij dito Arn Hypotbeekb pendbr 4 Cult Mij der Voretenl i nd Or Hypolbeeicb pendbr S j Nederlandiohe bank laud Ned HandolmaatMb dito N W k Pao Hyp b pandbr i Rett Hypotbeekb pandbr S i ütr Hypotbeekb dito 8Vt OoailN üo l Hong bank aand lüii Hypotheiokbaiik pandb Akiuia Iqut hypoth pandb 5 Maxw L G Pr liien eert 6 Nm HoU IJ Spoorw Mg aand Hü tot Eipl f at 8pw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned B id Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito i IliUl8poorwl lB87 89 A Eobl 8 Zuid Ilal Spwnjij A H obl 8 POLM Warsoliau Weeuen aand 4 KB I Gr Bum 8pw Mü obl 4Vi Baltiioho dito aand Fiitowa dito aand S Xwanj Dombr dit aand S Knr kOk AMW3p kap obl 4 dito dito oblig 4 Vrienden en Bekenden gcaULlNG Co ncierge Arti Legi 68 J BLOKLAND Handel in Boter en Kaas pt Heil en itgen toegewenscht aan alle mgne Vrienden en Begunstigers en bljjt mjj steeds op het minzaamst aanbere len H J BABOÜW Raam O 428 Lood en Zinkwerker Heil en zegen toegewenscht aan al mgne Vrienden en begunstigers en biyft m steeds op hetj minzaamst aanberelen A H KÜLIK Metselaar Nieuweharen No 32 HetïCompliment van den dag aan aJlen Dankzeggende roor het dit jaar genoten rertronwen Zich steeds minzaam aanberelende VaD Staveren Vergeer Huis Decorartie Schilders 98 p f Bg den aanTan j Tan het jaar wenscUt de ondergeteekende zyn geachte Begunatigera Vrienden en Bekenden zoowel buiten als oinnen de stad veel Heil en Z en toe W L VA N DER StKEN TaiUenr Kkiwegsteeg I Sa REISER p T ZAAL T0orli C LUNElJIBUE6 ADVERTENTIEN De ondergeteokeude wenscht zgne Vrienden Bekenden en Begunstigers reel heil en zegen toe en bereelt zich irerder aan tot het aanleggen Tan Tninen met byierering J M GELISSBN Jz Bleekersaiagel B4244 Bloemist en Horenier Aan myn Clientèle Vrienden en Bekenden een Gelukkig Nieuwjaar Nieuwe Haren 159 1 C BOOT Confiseur pJ 64 BS den aanrang ran dit jaar de besto zegen toegewenscht aan Begunstigers Vrienden en Bekenden W ERBBRVELD Tiendeweg Bij de intrede van 1898 wenseh ik aan alle een in alle deelen gelukkig Jaar mij tevens bij het geachte publiek ook in dit jaar aanbevelend voor de levering van alles wat tot het vak behoord JAN RON Lange Groenendaal I 23 QOUDA Specialiteit in STAALWAEEN Gereedschappen GEREEDSGHAPDOOZEN ENZ Mr Schilder 1 P f Het compliment ran den dag aan al mijne Vrienden en Begunstigers H VAN WIJNGAARDEN T A Thier p f Bq den aanvang van t Nieawe Jaar wenscht de ondergeteekende z ne geachte Clientèle Familie vrienden en Bekenden veel heil en zegen io t Nieuwe Jaar A VAN HELLEMONDT Firma L van Wankom SB Vl 77 103 lOl Vl S H POLAK In atrumeu tmaker 100 160 189 4 11 100 BS s 108 18 14 108 78 188 110 8 61 1 99 1 106 Vu 106 108 IO21V 116 ISO 116 AMïKi OBnt Pao 8p Mii obl 6 Ckio fc tJorlli W pr O v aand dito dito W n St Peter obl 7 Denver k Kio ör Spm eert a niinoi Central obl in goud 4 Lo i T kNa hrill Oert aand Mexico N Spw Mij Ie hyp o 6 Hiu Kanias r 4pot pref aand N ïork Ontatiofc West aand dito Pena Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud B St Paal Minn fc Maait obl 7 ün Pao Hooflü n oblig 6 dito dito Line Col Ie byp O 6 OA iJ l Can 8outh Cert T aand ViK C Ballw kNa lok d e O Amiterd Omnibus Mij aand Eotlotd Tramweg Maat aand Nas Stad Amiterdam aand 8 Stad Bottardam aan 8 Bauiui Stad Antwerpen 1887 8V Stad Bmiwl 1886 HOHO TheiM BeguUr e ellsob 4 OoaTixa Staatileening 1860 a K K Oost B Cr 1880 S Spamjb Stad Madrid 8 1868 N Ver Bet Hyp Bpobl oert 11 p t J J ffoudenberg Café Harmonie 16 p f v L Onder dankzegging roor het zoo rnimscboots genoten rertrouwen wonsoh ik bfl den aanrang ran het Nieuwe Jaar mju Begunstigers en Vrienden zoowel binnen als buiten de stad reel heil en zegen toe my rerder in UEd gunst aanberelende OEd Dienaar S P TAK Dl KLBIJN Gouwe POLDERMAN PETIT Confectie Magazyn p f Tiandeweg Heil en Zegen toegewenscht aan alle mgne Vrienden en Begunstigers en bljjf mg steeds Op het miniaamst aanbeyelen J HOBNBMAN Bigarenmagazgn D J VAN VELZEN Tailleur Dubbele buurt V i Veel zegen en roorspoei toegewenscht aan mgn geachte Begunstigers en Stadgenooten bg den aanyang yan het Nieuwe jaar M M VAN LOON n Ejch etiootpe Oufliter J VERGEER Bonthandel Kattensingel P D J TAH VREÜMINGEN Sigarenhandel p f Kleiweg I VAN EIJK Verheul in Krnidenierswaron Turfmarkt H 76 p f J Ph r LBEDWEN Keizarstraat 188 Goede en goedkoope Vleeschhonwerg pi L Dl BEU Boter en Kaashandel p f Dubbele Buurt p f Li p f Burgerlijke Btand GEBOREN 29 Dec Johanna Maria oudera C Vethenl en A U an Least 30 Cornelia Antooia onder H D Brink en C W Schepere Jad Willem Emansel onder O IJpelaar en A U Kromme Piater Willem ouders J Bojawal en M ras Bonn OVERLEDEN 30 Deo F X ran WerkhoofOQ 2d A P Bakker hoisrr Tan W A Tan der Spelt 76 j 31 L yan Waai 4 m C Bronwer 22 m ONDERTROUWD 30 Deo W ZeTerboom 22 j en A Q yan d r Louw 23 j Beden Nieuwjaarsdag zal bet Burean van den Bnrgerlpen Stand Tan dei yoormiddags 11 tot des namiddag 1 nor geopend lijo tot het doen van aangiften ran Oeboorte en Orerlgdeo Uaastigeoht GEBOREN Autoinette ouders R Slangen en C M G Snelleman Eyert onders O Winterswijk en A Kastelün Wootar Hendrik oaders 0 de Kramer en G A Zgp Eoolof oadera P de Jong en A Tan Bitun Kleeder ttaguxIJn de Stad Parij p t MARKT A 62 Firma B de JO G in Tapijten Stabierbrouwenj 3 BOEFIJZEBS larkt Ondergeteekende wenscht zyue geachte Clientèle een gelukkig Nienwjaar HENBl DDIJNSTEE K M DB BRUIN Tailleur Zaugestraat Ondergeteekende brengt bj dezen de Heilwansch ran den dag aan zgne Bekenden en Begunstigers zoo binnen als buiten deze stad en bereelt zich bg roortduring beleefd aan D KSRING Lange Tieudeweg Mr Zadelmaker By de jaarwisseling wordt aan Vrienden en Bekenden alles goeds toegewenscht door D BUYTER en FamlUt Wed J C SIBBBS Gouwe Hei oomplimfiiii van den dag aan BegOBRtigerB ea Stadgenooten ran J H ROODE Zeugstraat Ondergeteekende brengt bg den aanrang des jaars aan hare Vrienden en Begunstigers het compliment ran den dag L D JONG L nge Tiesdeweg Het Compliment ran den Dag aan mgn geachte Begunstigers en Vrienden W DB JEÜ Lange Tiendeweg Bg de intreding de jaars brengt de ondergeteekende zgne beilwenschen aan znne Stadgenooten en Begunstigers en zegt hnn dank roor de Begnnstiging in het o eloopen jaar Rozendaal Boschbierhnis Heil en zegen toegewenscht aan alle mgneBegunstigers zoo binoen als buiten de stad A TAM VEEN Vrouweateeg 233 Witter Firma C LOUREÏTS LANGE TIBNDBWEG P i Het compliment ran den dag aan Begunstigers en Stadgenooten ran J A BLOM en Eohtgenöote TnrfmarktlH 234 Aan Beggnatigers Vnenden en Bekenden wordt bg den aanrang ran het jaar reel heil en zegenitoegewenicht door M P OOSTEEBlüKK in Helk en Boter Tnrfmarkt H 160 A LAMBERT Aan alle Begunstigers Vrienden en Bekenden reel heil toegewenscht in t nieuw begonnen Jaar Zich torens aanberelende roor lerering ran Steenkolen L V d TTTOXJF ZIHreeteur der BegrafenU V Bg deu aanrang ran het Nieuwe Jaar Gods besten zegen toegewenscht aan al mgne Vrienden Bekenden en Begunstigers L LBEFLANü Metselaar en Witter Lange Noodgodsteeg GoDDA 1 Januari 1898 Het Compliment ran deu Das aan mgn geachte Begunstigers Vrienden en Familie 6 J LDGTHART Vleeschhouwer en Spekslager Spieringstraat F 52 Ondergeteekende brengt b dezen de Heilwensch ran den Da aan zgne Bekenden en Begunstigers zoo binnen als buiten deze stad en bereelt zich bg roortduring beleefd aan J Dl MOL Turfmarkt Tailleur Bg den aanrang dezesjaars brengt de ondergeteekende zgn heilwen chen aan alle Stadgenooten en Begunstigers G H TAM BEBKBL Lood en Zinkwerker Het Compliment van den Dag Firma A DAM p f Kleiweg H 4 DiGSTELHORST v J H P VAN WIJNGAARDEN COIFFEUR p f Kleiweg B 43 A JONQBNEBL p f Boekhandel Bjj den aanrang dezes jaars brengt de ondergeteekende zgn heilwenschen aan alle Stadgenooten Begunstigers en FamiUe G H na PEER Jeruialemstraat Sigarenmagazön cQOODAt p S GROENENDIJK Het Compliment ran den dag Mgne geachte Cliëstile Familie en rerdeie Betrekkingen zjjn de beste heilwenschen toegebracht door N M ENGBLBREQT Gouwe Broodbikker STÏLHaÜDEKIJ De ondergeteekende wenscht met deaen aan Vrienden en Begunstigers een gelukkig Nieuwjaar F H WKDBMAN p f p VAN DER WAALS FOTOGRAAF H SMIT Turfmarkt H 49 WISBRUN LIFFIANN Mr Metselaar p f Aan Vrienden en Bekenden een gelukk g 1 en roorspoedig Nieuwjaar toegewenscht Markt 136 p f De beste weD oh u Ö J 1 Begunstiger zoowel binoeo g J Dobbelebuurt BAHLMAOT CoT p t D r STAVEL Steenkolenhandel Wilhelminastraat 1 By den aanvang van het jaar hrengt de ondergeteekende zynen heilweuBch aan Familie Vrienden en Bekenden W K SCHULING Lange Groenendaal Wed M L RINT v DAM MODES p l Wgdstraat 42b Heil en Zegen toegewenscht aan Vrienden 1 en begunstigerSiZoowel binnen als buiten deStad 1 Westhareu J UPELAAR J 1 Aan mgn Clientele Vrienden en Bekenden een gelukkig Nieuwjaar I J van OIJE KMweg So te GOUDJ AGENT loor Gouda en omstreken der Stoomfabriek ran Vruchtensappen ran LC UIS VAROSSIEAü te Alfen a d Rgn weosobt vrienden en beguustigera reel beil en zegen en bigft iob voor de lerering ran BeiiensappeD Bessenwgnen Lissooades enz beleefd aanberelsD Beil en Zegen toegewenscht aan mgn I geachte Clientèle I A van LOM Lange Tiendeweg D 26 P ARTS Barbier I W G v GEELEN p f Oostharen P BISSCHOP Jr Gouwe 174 I p f Sigarenfabrikaut Gebr Bisping I Heil en Zegen toegewenscht aan mgn I Clientele Vrienden en Bekenden p f 1 F SIGMASS Spietingstraat lJ erhandelaar Heil en zegen toegewenachk aan alle onze Begunstigers en Bek enden zoowel buiten als 1 binnen da stad De Erven A viN MEURS Üoathaven B 72 ieuwe Haven N 77 Heil on zegen toegewenscht aan alle mgne Vrienden en Begunstigers en blgf mg ateeds op het minzaamst aanbevelen LOUIS BISSCHOP Dubbele Buurt Bigarenmagazgn Aan alle Begunstigers Vrienden en BekenI den de groet van den Dag J A VEKHOEFF Hoogstraat Gouda I Wed A N riN LEEUWEN ZOON 1 Veerstal 138 Bg den aanrang van het Nieuwjaar wenseh ik Gods beste zegen toe aan mgne Vrienden Bekenden eu Begunstigers zoo wel binnen als buiten de stad J G DE RUITER BUWIEWUNDE14AK W J r LEEUWEN Koperslager Gouda 1 Jan 1898 J HEIJ Md Tailleur Onder dankzegging roor rr t= r 4n C t Ed gunst T j ONGELMANS Eaam Vleeschhouwer p f TURFMARKT H 67 Bg de wisseling dea jaars mgn Heilwensch aan mgne geachte Begunstigers Vrienden en Bekenden j a nieuwveld Het CompUmeni van den dag aan alle myne Begunstigera Vrienden en Bekenden C va ubk VLIST Lange Tiendevreg Behanger Ondergeteekende wenscht Vrienden en Begunstigers Qoda besten Zegen b de iutreding van het nieuw begonnen jaar betuigen ookharen dank voor het vertrouwen zoo ruimschoota ondervonden en beveelt zich opnieuwin de gun t en het vertrouwen aan voor het maken vau Huis eu Scheeps gzerwerken als mede het aanleggen van Gaa en Waterleiding het maken en herstellen van Machineriën en hetgeen verder tot het vak behoort I Firma J J VERDaiEB MAaÉE I Gouda 1 Januari 1998 Het Oompiment van den Dag aan mi u geachte Begunstigers en Vrienden W DREES Lange Tiendeweg LM Het Comphment van den Üa aan Begun stigers en Stadgenooten iS S POLAK Korte Tieudewe j Heil en Zegen toegewenscht aan al mgne Begunstiger Lenden en Beke ndeu Firma Wed Mol JOÏÏ B BOSIM De oudeigtttcekuuüe brengt bg deze den Meilwenscb van den dag aan tgne geachte M A CATS Papierhandel Keizerstraat K 201 P Bg den aanrang rat het Nieuwe Jaar reel heil en zegen aan mgne geachte Vrienden en Begunstiger jj g Zengestra at G 44 Gouda DE KRANSBIERHALLE f f Uegnnst gere zoo bintieh ats boitan deze stad ea beveelt zich bg voortduring beleefd aan ï SPOOR Vleesohhoower Raam De beite vensoben aan al m ne Bsgnnsti aerB en Vrienden G TUITHOF Gouda 1 Jan 98 Cnté Vaie t N B Bericht dat t Café dien dag rsn 2 5 uor IS gesloten sTVan WIJNGAARDEN Sigarenhandel Bg de verwisseling des jaars brengt de onil erge toeken de zgn Heilwenujb aan alle zgne Beaanitigers toe j J A DONKER Tb A tak BERKBL Lood en Zinkwerker Kleiweg Sigarenfabrikant Bg do erwisseling des jaars brengt de ondergeteekende zgn heiiweosch aan al zgne BegQDstigets toe C rjN TONGERLOO Korte Groeneodaal M M BELONJE Agent der Anistel Brouwerg J DG KOI TER p p 1 I Qoudsche PsipierstfLckfabriek p f kgn gescble clientèle eel heil en zogen egele scbt in het Nte 1 Mr Smid Lange Tien dewsg Aan Begunstigers Vrienden eu Bekenden wordt bg den aanrang ran hel jaar reel heil eu zegen toegewenscht door Het Compliment ran den dag aan al mgua Vrienden Bekenden en Beguu t g er Zuireraar A VERHOEF A GRENDEL Ooudsch KofSehuis Spleriugatraat A BRAKBL Spek lagerg Gouwe C a Veel zegen toegewenscht door C CLEMENSJZONEN Stalionehet J TAK D BOSCH Sigarenhandel f Bg den aanrang ran 1898 wenscht de ondergeteekende zgn Begunstigers rrienden eu rerdere Kenuiaseu reel heil en zegen toeB ran TONQEBLOO Sahoenwink l Korte Groenendaal Gouwe H ZANDVOORT NièuwelHaten 180 Wascbartikel n Mej HEETMAN j W BBAKEL Vleeschhouwer Gouwe C 41 l Haren 182 1 Het compliment ran den dag m i mmun GOUDSCHB COURANT 7 Telephoonnummer 8