Goudsche Courant, dinsdag 4 januari 1898

No 7470 Woensdag 5 Januari J898 36ste Jaargang Eenig Depflt van mimm wmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Maatschappelijk j MilUoeH Guldeu De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen üroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd I LËllTROIOTOBlSCBETANDHmMfiOlfiS WfflTIG OBDKFONfiSSd BU het rebruik daarvan geschiedt het tanden krUgen der Kinderen ZVNDGR DE BISiSTÉ PU 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewyzen kan dat de bg mü ter inzage liggende getuigschriften der nitetekende resnltaten van de Eieetromotorische Tandhalsbandjes niet echt zgn Mt Men lette op den naam van den fabrikant mmm HOLTZ alleen na ad 95 cent door Wordt franco ontvangst Tan postzegel ROBERT BOLTZ Nijmegen Verkrijgbaar bg WOLFF Co Weslhw Wed0rverkooperg WesUiaTen m k I gevraagd I Kraepelien en Bolrns SaimiakPaslilles algemeen erkend ala het beste middel by Hoevt en Verkoudheid Het is een sljmoplossend en rerzachtend middel by uitnemendheid Verkrygbaar b de meeste Apotheken en Drogisten Prijs per fleschje 20 ets Wê Alleen echt in vierk fleschjei voorzien van etiquet waarop de handteekening vanKRAKPELIEN HOLM Zeist HofteTeranciers L S Onder dankbetniging voor heAny gedurende dertig jaar geschonken rertronwen geeft de ondergeteekende aan zyne geëerde clientèle te kennen dat zgne benerens de daaraan Terbonden handel in verbandstoffen op heden is overgegaan op de firma H Q HOEFBAMER Turfmarkt H 238 die hg bg deze beleefd aanbeveelt Qouda 1 Januari 1898 J C W TER BRUGGEN Met Terw zing naar boTeuataande keuuisgering beveelt de oudergeteekende zich min aam aan by de geëerde clientèle Tan den Heer J C W TER BEÜGÖEN Firma H G HOEFHAMER Turfmarkt H 238 Een ware Schat TOM de ongelukkige slachtoffers der Zelf beTlekking Onante en gehe me uitspattingen il het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIC G Honandsche uitgaTe met 27 aib Prbs 2 gulden Ieder die aan de Terschrikkelgke gerolgen Tan deze ondeugd Igdt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt ia riy duizend van een zekeren dood Te Terkrygen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzendmg Tan het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland TISSOT Co Bordeaux Botterdam f 1 40 per liter in verzegelde bemande flesch van 5 en 2 i liter Toorzien Tan het attest van lir P F van Hamel Boos ProefHesoh 1 30 Verkrygbaar bj J H ROODE o o PDA Kliniek en Polikliniek € iT WMJBCOgjOGiK voor Spreekiren dagelyki Tan 12 2 n Gratis Spreekuren Maandag Woensdag en Vrijdag 9 11 nnr DORDRECHT Lijnbaan No 11 Dr A GVI QeiuMheer Directeur BAT Ik IkVHCUW LEVENSV ERZEKER INGBANK M4ATSGH IPPIJ van Levensverzekering Lijfrente en ïïitkeering bij Overlpen Kapitaal Gerettigd te AUSTËRDAM Weteringschans 82 Directie Isidore de Heer Mr A 1 van THIEL Inspecteur C J O HOOGE NDIJK te Gouda BE KEHDHAKM B Van af heden heb ik mijn Melk onder voortdurende Controle g esteld bij den WelEd Heer E GRENDEL Scheikundig e alhier zoodat van nu af alle mijn geregelde Klanten het recht hebben de Melk bij mij gekocht in bijzijn van mij of een mijner bedienden GRATIS te laten onderzoeken Achtend L DE HEIJ Dnliliele Buurt GOUDA Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Benra pracla tlÊT laet ln gr©3 iclxt HEËRË HIIIS mei WK staande aan den KAITENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels bedrukt met Firma per 1000 stuks k f 2 f 2 50 en f 3 BIJ A BHIl KMAl ZOOIV Lange Tiende weg D 0O Gouda Telephoonnttmmer 62 Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 XLIe Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DA MES en K I N D E RM O DES benevens HANDWERKPATRONEN mr lEDKHE WEEK VEHSCHIJHT EEN NÜMMEH In ieder ü tektt mwarle p nlen modekrouiek feiiUleUm enz enz fe UitfHve zonder gekl plateD mot 3 Biiijpatr eo 3 groote geknipte patr Per 12 urs 1 86 p post 1 45 i als do Ie uitg met dAsreoborea 8 gekleardu platen 1 76 1 90 ü I n la 4e It Sa V bij bat 6e no 1 gaka patr o kaur n I3e een gekleurd iraaia handwarkpatrooa S 3 80 mm m s nmim aki üü agSTm ii s ui f de VïctoriaiBron f e Oberlahnsteinbyfms Tafeldrank Vai h0 pn nklykef L s derj feder anden Lompaiy T CREBAIS Wiéd lra it A 169 GOUDA Aanbevolen merken SHERRY P P t Per 18 1 8 Pl ek n icli Pleueb 1 f 1 90 22 50 1 20 2 25 29 50 Gold Elegante Dry 1 1 90 22 50 BOODE POBT Aurora a good dinnerWine 1 1 20 1 90 2 25 22 50 20 60 WITTE POET Santa Choice Venna Amber Special 18 18 TARRAGONA Spaansohe Port Roode O 80 1 50 0 80 1 50 Witte MALAOA 26 60 26 50 1 20 2 25 1 20 2 25 Roode M Witte U 1 1 2 22 50 26 50 22 50 1 90 2 25 1 1 90 2 Zeer geschikt voor medicinaal gebruik Good Yonng Madera Very Pine Tokayer Turin Vermouth 1 CHAMPAGNE Bodega Marque spéciale 1 COGNAC 2 25 26 60 Cognac 1872 BORDEAUX WUNEN Zeer aan te bevelen Tafelw nen P t Flemli Pei inker n iaol a eb St Bstèphe 0 85 Ni 36 Listrac 0 65 St Emilion 1 42 Wnf ia da baeta lawt vin t gaa liclit WiH Rheomatiak Landanpyoea kortom jEis Anter Pain ExpeHer BMBtowacdantsgsa I nMt tu Btaala b leder huiagezii = 3ï RBkiPfiitópBner Graves Witte Bordeaux 0 80 34 hxmirnï FiÜa SO oeat 76 oeat en flS ie im lx Taor dan io 4a mafieta Apotheken en hij r A iüoliter Oo t e Rotte rdam Wie zeker zijn ds Echte Eikel ClICaO te ontvangen tesame geateld en na vele proefiietningen in den handel gekomen onder des num dee uitrinders Dr SIlchaeliB yerratrdigd op da beste machines in het vroreldbeicemde êtabUisaement van QebrjL Stollworck te Keulen iKhe BikeI 43ae8LO in vierkanten bnasen Deze Eikel Cacao is met melk gekeokt e e aangename gezonde drank voor dagelgkieh gebruik een 4 2 theelefeb van t polder TOOT een kop Chso datc JUs geneeskricblige drank by geral ras diarrhee alechts net water t gebnüken Terkrügbaar bjj 4e Toonuunto B fi Apotheken aa f IM e 0 90 è 35 CtaurulTertageBvoordigar voer Madsr land Mus Mattenkltdl Amaterdam Ealveisttaat 103 SocIclcH ONS GENOEGKN 4e Ibonuement VoorsteUIng Donderdag 6 Juiuaji 1898 Vereeoigde Rotterdunsche Tooneelislen Firma LE GBA3 HASPELS Optreden van WILLEM W ZUULSN BE 7EB20ENBAI Klucht in 3 beirflven Aanvang half S uur H h Qenone bepalingen en prgien Buitenlandscb OverKlchl Reulerfl agenUcbap veraepmt dat hetxeDctec v n ËDgetsche troepen naar Wali Halla en an Te rater kingen naar Cairo teaeiade dezen daar te verTacgeo Teeleer aU dvfeosieve dao a s offeDsieve maatregel bedoeld is Immers deze maatregel hoefc zgD redoD n bet drei geodd oprokkea der DeiwiajeQ en bednidt geen onmiddetlgken opmarach Tan de ËDgelscbEfiyptiscbe troepen tegen degDerwigjen De algemeeoe opinie in Engeland rcb nt meer en meer te zyOf dnt de atrüd in bet macbinerak laogzamerband t ni loopeo len nndeele der werklieden De patroons blpen op den dnar door ban eenfgezindbeid de sterkste te z n De oorzaak aa deten teranderdeo toettand s de bonding dar werkgeTer die in de b eenkomst te York met groote meerderheid de voorstellen der werklieden bebbeo verworpen Z i hebben dearb tevens Terklaard té zalleo blijien Tolbarden by de besluiten op de vergaderiag te LoDden genomen In verband daarmede hebben zy aan de leiders ven de werkstaking kennis gegeven dat 7 g deo wapenatilstand by bet begin der onderbandelingeD ingesteld oU geëindigd bescbonwen en dBt y dan loek ooti weder Tan kracht verklaren voor al hunne we plaatsen Dit resultaat was door de werklieden niet verwaobt Z § boopUn reeds aan bat eiade van bnn lydeneperiode te zyn en meenden dat bunce voorstetlfan ditmaal wei zouden worden aangenomen Tbans staan zg voor de groote moeiiykheid dat ban fioBDciën uitgepot zyn en dat y willen zy den strgd voortzetten moeten omzien naar hulp Het syndicaat der katoenwavera beeft besloten doizend F St beschikbaar te stellen voor de werkstakers voor drie jaren togen 3 pCt rente en voorta wekelgks 40 P St voor de weeratandskas af te staan Of het beroep op de Trades Unionac helpen zal moet ae tyd leer n Uit Ooslenryk Hoogarye geen byzouder oieows De Hongaarache Regeering heeft een OTer enkomst gesloten met de OosterirykHoBgaarsche bank die dnart tot 31 December 1898 indien niet vóór dien tyd een wet wordt aangenomen die de economiache verhouding tnsBcheo de beide deelen der monarchie regelt Ten andere ia de tegan woord ige toestand wat het handelatarief betreft beftendigd De douanebeambten hebben berel alles by bet oude te laten Üe Keizer heeft van zyn kant voor Ooatpr FEVILLETOM Na r hêt Fransek 9 Ik ging haar te goraoet z reikte mij de hand maar toen bleef ik beachroomd staan Ik had van myn kin dergp woon ten nog overgehouden om als ik haar s morgens het eerst en e avonda hot laatBt zag hare hand te kussea en dat durfde ik nu niet doen Zg schreef zeker myae be chroomdheid toe aan t berouw dat ik voelde over het ongeluk dat baar was overkomen en waaraan ik schuld droeg Met een bevallig gebaar en een ïnnemeoden glimlach braoht zij nu zelve hare hand aan mijne lippen gaf my toen een tikje op de wang en ging naar hare plaats Ik kleurde maar ik bleef my zalven toch genoeg meeater om mijn inwendige ontroering te verborgen Ik voelde op mijn borat naast een klein medaillon dat ik nog van mijne moeder gekregen had dot andere t geen Diana verloren waande en het brandde mjj op de huid tAndrc vroeg ze wat hebt ge gisteren uitgevoerd Hy beeft zich zeker niet veel uin zijn petemoei latec gelegen liggen zei royn voogd Ik vond die vergiaaing van den graaf niet onaardig a gliaüaohte er over b me zal wel overtuigd dat ryk eei verordening uitgevaardigd insgeiyk geldende tot 31 December e k Daarby worden gebandbaafd de geldigbeid van de bepalingen van het bes aande tt t en handelsTerbond de geldigheid van de bepaliiif die bestaat aangnande hel gebruik van de donaneMnkomsten de geldigheid van de wet ter verlenging van het privilege van de Oostenrykwii Hoogaftrache Bank de geldigheid der wet over de Bcbull van 80 millioen aan die bank By de verordening wordt tevens bepaald dat de voornoemde beschikkingen hun kracht vertiezeü indien in den loop van bet jaar 1898 lua chen Oostenryk en Üongsrge overeenkomsten in w rking treden ten aanzien der bovengenoenade aaogelegenbeden of indien Bongarye ten opzichte hiervan den tegenwoordigen toestand of de wederkeerigbeid niat ongewyzigd handbaafd De Qaoten zyn volgen de wet door denKeizer en Koninft bepaald en wel onveranderdgelaten ook tot 31 December 1898 De EngeUcbe Eonom st geeft een vergelyking der pryzej van de vonrnafttnate handelsartikelen tot het eind van 1897 Het wtekbiad wys daarby op het feit dat het vorig jaar een afwykiog vertoont van den reKol dat grootere levendigheid in zaken gapaard gaat met Btygende pryzen Ofacboon 1897 OTor t algemeen een goed jaar is geweest een jaar Tan Tooraitgangi aiei aU aii ia£U gel ud nuiae ook in Doit ch and Frankrijk en de Ver Stoten zya de pryzen toch met enkele uitzonderingen lager geweeat dan in 189G en de twBe voorafgaande jaren De Duitacbe gezant i in China kras opgetreden tegen de fjegeering Een Cbineoach garnizoenscommandant bad weder andere Doitache miaiionnariasenbedreigd en na heeft de gezant baron Von Heyking den ei ch gesteld dat de beklaagde commandant zal wordtin ontslagen en dat hem af cbrift zal worden gegeven van het telegram w arby zulk gelant wortt Andeis zal de gezant Peking verlaten De Begeering ia in een moeilyk parket Zy heeft weinig gezag over haar gouverneu s in de proviacicn die ongeveer dqeo wat zy wtllen en liD den anderen kant valt met de Duitscbers die het eskader van Prins Heïnrich in t verÉcbiefc hebben niet te gek cb reu Volgens een later bericht nit Berlyn heeft de Chineesche regeering voldaan aan den ei ch van den gezant mijn petemoei liot beter wist Tk heb Simon eeua opgezocht antwoordde ik f Df t was zeker een mooie gelegenheid om ja te verstrooien hernam de heer de Maufert Katharina heeft mij gezegd dat je iweeraaal naar mij zijt komen vragen zei Diana Ik dank jeer voorl Ik was inderdaad zoo wel dat had ik bot niet om den dokter gelaten ik gisteren al benedei zou zijn gekomen Juiat trad nu da intendant van dan graaf mijnheer Placide binnen en ik was daar heel blij om daar ik wiat dat myn voogd zich au in de zaken verdiepen zou rrik zie tot mijn genoegen zei Placide die alt d overdreven vriendelijk was tegen mij ik zie tot myn genoegen dat mijnheer de baron van morgen heel wel is Ik bon ook niet ziek geweest rounhear antwoordde ik droog Mevrouw de gravin wol Het platte gezicht van mijnheer Placide rimpelde zich t geen bij hem glimlachen betoekenl Ik hield niot van dien sluwen en valschen Normandier die zijn venijn verborgen hield onder een kruipend en vriendelijk voorkomen 11 was de rechterhand van mijn voogd en daarom alleen zou k hem met heb bei kunnen uitstaan Ik had hefn den bijnaam gegeven van Tristan l Ermite Toen het ontbijt was afgeloopen staakte do graaf esn oogenblik zyn conferentie met den heer Placide om aan myo petemoei to vragen of ze dien dag niet nog thuis bleef F irNeen antwoordde zy ik ga naar de kerk om het trouwen van Dorothea by te wonen en André zal me vergeMllan t Ia good aan de boerea te Verspreide Berichten Ekoei anii Volgens officieele mededeeüng verliet generaal ir Henry Havelock Allan lid van bet Liger baia en commandant van hel Royal Irish regiment die onlangs naar Indië ging en Ali Mowjid bi zocht oiu een onderzoek in te stellen naar de beweerde tochtelooze houding van dit regiment gisteren Ali Moetjid om een rit te paard te maken Hy werd aangevallwn door Afridi s die hem vermoorden zyn verminki lyk ia terngg vonden en naar Peshawer gebracht Au IEE De aartsbisschop Mgr Duaserre opvolger van wylen de kardinaal Lavigerie wieiia coadjutor by sea jaar geweest was i overleden Itaiie Verle en jaar syn in Italië 920 duels geboaden waarvan er 103 op ernstige verwoodingen uitliepen Van deze 103 varnu er 15 tttpfcben militairen 13 tusachtjn militairen enbrurffers en 75 tna cben burgara Ëen vande oelliBteo is op het terrein gedood zes zynaan bun wonden gestorven Merkwaardig voorwïa no mochten geloovea aan ean onfeilbaarger ebt en het doel is dat van de zei die aanbnii wouden stierven vyf de beteedigde partynai D i Omüw Ean der aanvoerdera van deCabaan che opstandelingen dis gevangen genomen en naar Spanje getransporteerd was is nergisteren te Barcelona aangekomen II j werd te voet en zwaar geboeid taaschen ryeti soldaten in door de straten van Ba celona naar de vering Monjeicb guvoerd Bet publiek hiftld zich kalm en Bivera ook ranar hy protesteerde toch tegen deze onwaardige behandeling Dl ITflrHLA l ll De klok van den monster te Schatfbatisan die Schiller het motto heeft geleverd voor zyn Lied on der Glocket Vivos voco Mortoos p a tgo Fnlgnra traogo gaat in de smeltkroes Reeds in de vorige eeuw was er een stuk afgesprongen en in den aanvang van het vorig iaar onistocd een nieowe gevaarlyko schear De klok word liefderyk verzfjrgd des winters warm iugepakt en des zomers enkel Zondags geluid Maar nu wordt zy met de andere klokken van den munster tot een nieuw klokkenspel versmolten Bet voorstel om de klok f te staan aan bet gescbiedkondig museum U Schaffnau en heeft geen ingang gevonden doen zien dat wij niet geheel en al onverachillig blyveu ala er in hunne gezinnen lols gewichtigs voorvalt O gy kunt er op rekenen dat zij er u almachtig dankbaar voor zullen zijnl zei hij ironisch Ik reken er op I antwoorddo Diana op den waardigen toon dien haar gemaal had loeren eerbiedigen Van t bijzijn van lastige menachen bevrijd gingen wy vroolijk hot park door langzaam dalende naar de poort die op dcu dorpsweg uitkwam D ana wae nog wat zwak zij leunde meer dan gewoonlyk op mijn arm en hare wangen die nog een weinig bleek zagen herinnerden my er ann boï zij voor my geleden bad Arrae potelief sprak ik wat spyl het mij u minder wol dan anders te zien en dat door myn ach u ld Stil viel ze my in de rede lalen wij daaruver zwijgen Kijk liever eens hoe ze daar feest vieren Inderdaad t Kansobe dorp was in beweging t was de aanvang van een Ardfanonschen bruiloft die een week lang duurt De oude Lclut de boer van den graaf was rijk en had oen aantal verwanten in dat land waar bykana alle bewoners neven en nichten van elkander zijp De groote boeren waren van tien uren in don omtrek komen annrijden met hunne gezinnen in de moest verschillende voertuigen gepakt Nog nooit was er op hol kerkplein zooveel gezoend geworden da dikke wangen der mooi opgedirkte meisjes zagen er nog rooder van dan anders Toen ds gravin naderde kwam Lolut met zijn dochter het kerkportaal uit en stelde zyn aohoonzoon voor een jongen net eea open verstandig geUat Keizer Wilhelm beeft met Kerstmis aan elk zyoer drie oudste zoons een sabel ten geschenke gegeven Da gevesten der wapens zyn fraai geciseleerd en op de klingen staan insqhriften De sabel van den kooonprins draagt deze opdracht tJw leven behoort aan het vaderland Aan myo zoon Wilhelm Kerstmis 1897 Wilhelm R Aan de keerzyde van den kling lee t men Stel nw vertrouwen opGod Vor dfdig u dapper om uw roem en ow eer te bewaren Want wie zyn volle vei trouwen op God stelt zal nooit nederlagen kennen Naast een geliikloidende opdracht ia jn dö sab l van prins Eitel Fritz het deviei Weei getrouw en onbevreesd gebraveerd En op de sabel van prina Adalbert staat te lezen Trek deze sabel nooit zonder reden en steek baar nooit op zonder eer t Feankrijk De Franscbe Middellandsche zeeknst en eeu belangryk gedeelte der Westkust zyn Vrydag eqgpp Nieuwjaarsdag gebeukt door zware stormen en baitengewooQ booge zeeën waardoor verscheidene onge ukken voorv eUn en bier en daar belangryke scharde werd aangericht Te Nimes aan de Zuidkust wnrder door de hoog opgezweepte rivier Gardoo alle brnggeo weggeslagen en vernield orerstroomingen in het stroomgebied dezer rivier verwoeatten ruoeatoinen en boomgaarden en verooriaakten een sfctmnmiBff te bet spowwftgverkeer tosechea Grand Combe en Larade Ta Cette verging op Oudejaarsavond de Franscbe driemaster liOmbari van Canada met een lading bou in het gezicht dar haven De equipage bestond uit twaalf man en een scheepsjongen Vyf hunner onder wie de kapitein Pareil kwamen in de golven om tsrwyl de scheepsjongen ernitig verwond werd Schip en lading zijn totaal verloren Te Toulou ging de storm vergewld van zware slagregens Ook daar kwamen overatroomiogen voor De rivier Gapeau verbrak baar dijken en veroorzaakte belangryke schade aan verschillende buitenplaatsen te Hyères Ook te Bordeanx heeft het zwaar gestormd te wyl bet de beide feestdagen onafgebroken stortregende Te Marseille was de zee woest Verscheidene paketbooten waren genoodzaakt op de Ba earen of aan de Hpaansche kust een ffcbuilplasts te zoeken Alle eleepbooten verlieten de baven om aan de in nood rerkeerende schepen holp to bieden Te Bauduc zyu twee stoomscbepeo gestrand Het eene kon worden afgebracht bet andere zit zeer gevaarlyk De Dabomty van de Compegoie mixte die zyn opleiding aan een landbouwkundige school genoten had Hij maakte dan ook zyn oompliment heel goed an stelde ons op z ne beurt zijne moeder voor een goede oude boerin die hij nan den arm had Uy vervulde dien plicht met zooveel waardigheid en toch zoo eerbiedig tevens hij wist den leoftüd van zyn moeder en den rang der gravia lieidcn zoozeer te doen gelden dat myne petemoei hem de hand reikte en zijne moeder een zoon gaf Deschoone Dorothea kif urdo van voldoening Het geluk van die tweo jongelieden dio aan elkander waren gehecht door dia eerlijkf gezonde genegenheid die eon gelukkig huiselijk leven waarborgt stemde mij droefgeestig Ik beminde ook maar mijne liefde zou nooit meer zijn dan een droom Toon wij weer uit de kerk kwamen naderde ons een vijftigjarige boerin die Diana als kind gekend had 0 mevrouw de grovinl riep ze nit wmr is da tijd gebleven toon je bij on in t land kwam loopen tusscben het gemaaide gras P Myn dochter aproekt er nog dikwijls over Kn uw kleine hoo ro akt die hot toch P Welke kleine i Wel uw petekind dat gy meebracht om het melk te laten drinken Die kleine zie je hier antwoordde Diana op mij wijzende Hemfll che goedheid 1 die groote mynheer I Hij kon je man wel zyn wNu Brigittal hernam do gravin lachende geef je dochter een zoen voor mij omdat ze my nog niet vergeten heeft