Goudsche Courant, woensdag 5 januari 1898

Winterdlenst lS97 d8 Aangevangen 1 October 6 61 8 14 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA ROTTZRDAU 8 48 8 67 4 68 eoUDA ll U 18 18 18 86 1 84 11 83 18 88 11 86 18 8 ir 11 48 I 18 48 II 11 61 18 88 18 66 1 68 4 4 16 6 10 BOTTIBBi M G O D D A iS 63 10 1 11 86 11 60 18 87 1 44 10 H 8 89 8 64 10 11 ll U 7 60 6 20 80 S8 47 10 18 10 80 11 88 8 16 6 61 7 86 8 40 11 54 18 08 18 47 6 8S 7 10 7 48 8 18 00 9 47 10 18 OOODA DEN BiiO Oouda ZeTonhuiMnMoerkipoUe ZMtermeer Zogmird Voortuig Ö 7 S0 S 80 9 16 9 86 10 14 ll U 18 16 18 88 1 87 8 46 4 4 6 88 6 64 8 11 7 84 7 68 8 83 8 6410 10 8 11 ak 7 48 8 4 18 40 8 04 8 Ï 7 68 8 61 18 61 j l Ik8 1 08 9 48 9 4 10 44 11 46 18 48 ÜO a o6 4 16 6 l6 6 66 s M 8 04 8 84 9 9 88 10 88 11 6 11 44 DB H4AB 0OUDA a Uage 5 46 7 80 7 48 8 8S 46 10 1111 87 18 881 86 8 44 3 40 4 06 4 98 6 80 8 18 7 18 7 66 8 18 10 08 Voorb 6 68 10 17 1 41 4 8 6 18 9 84 Z Zegw6 6 10 88 1 6 4 68 6 80 46 Z6T H 6 17 10 48 8 08 6 04 6 88 9 69 Gouda 6 88 7 48 8 18 9 08 10 1818 5411 57 18 508 17 3 14 i OB 4 88 6 16 6 6 60 7 48 8 88 10 10 10 88 D T B S C a T G O O D 4 3 17 4 88 6 05 6 65 8 86 10 17 10 85 Utraoht 8 88 7 46 8 4 9 80 10 16 10 88 11 88 1 8 08 65 4 48 6 35 6 58 7 66 1 10 1 10 84 Woardan 6 58 8 06 10 88 11 66 4 18 7 18 6 84 7 18 8 48 10 41 Oudewater 7 07 8 14 10 46 4 84 4 7 8 8 6 11 1 11 18 Goud 7 88 8 87 88 9 5 10 6 11 1018 111 88 8 4 4 87 6 80 6 07 7 88 8 88 8 O l II 1 V T K X C H T Uoad 6 80 6 84 7 6S 8 81 9 07 10 1 10 67 18 00 18 68 S SOOudow 8 86 ll l Wo dMl6 48 8 10 11 88 8 46 Utrwhl 6 08 7 4 8 88 0 9 8 10 8111 46 18 88 1 86 8 08 11 10 AHBTIIDA M S O U D A7 05 8 10 9 05 18 48 8 88 8 45 4 48 8 0 18 1 0 18 11 IMI 8 18 4 41 1 4 AHSTEBDAM 18 10 4 11 il 1 18 8 11 9 46 U 10 10 17 10 881 U 41 is met sware arerg to Mar eille ternKgeke rd en zkl de reis dbat de AfrikaaDsche kaat voor loopig niet kanoen TOortMtten Het jaoht Mtramarc van de keizerin van Oosteorgk kon de haiea niet yerlaten loodat de keizerin genoodzaakt vas over land aatr San Keme te rertrekken Het ilechte weder boadt nog steeds aan BINNENLAND Aan de meeste inrichtingen van hooger middelbaar en meer uitgebreid lager onderw i is een adrea toegezoaden met verzoek daarfoor handteekeDicgen te verzamelen van een zoo groot mogelgk aantal jongeliaden in ons faderland Het adres heeft den volgenden inboad Aan da Tweede Kamer der 3tateu Qeneraat Geven met verschaidigdeo eerbied te kenneo oadergeteekenden behoorsnde tot Neerlaods jongelingschap die aaa de loting voor de nationale militie reeda hebben deelgenomeo of eerlang daaraan zullen deeloemeD dat zg met do meeate iogenom nbeid de toezegging hebben vernomen van een we bontwerp tot afscha£5og der dienatvervanging dat zg het stelsel van afkoop van dienstplioht verderfelijk aohteo voor de belangen van den Staat en van het ind vida dat bedoelde afkoop die zelfzucht stelt boven het Staatsbelang Btrgdt met bet eer en het plicbtgevoel dat de jongelingachap moet bezitten en bezielen dat z het hoogst onrechtvaardig achteu dat de verdediging van den Vaderla dschen grond op da schoadera wordt gelegd van de armen die de middelen tut afkoop miaaen die bg bet behoud van den geboortegrond het minst belang hebben en die den stryd van H leven op de moeielijkete wijze moeten voeren dat g gevoelen verplicht te zyn een goed voorbeeld te geven door hun plaats in de gelederen in te uemea naast de minder bevoorrechten en minder ontwikkelden om waar noodig de rechten en de eer van i vaderjaod troon altaar en huisgezin te handhaven en te verdedigen tegen vreemd geweld dat zg overtuigd zgn dat de dienst iri de gelederen weldadig zal werken op de vorming van bet karakter op de kracht van deu wil op het gevoel van eigenwaard op de friaob beid en kraobt van lichaam en geest dat zg diep beseffen hoezeer bet dienen in d gelederen van bet leger door de zonen der invloedrgke en meer bevoorrechte ingezetenen de belaogatelling in alles wat bet leger betrolt zal doen atggen en zoodoende daaraan een relief geven dat algemeen wardt gewenscht dat de afkoop van dienatplicht de kloof in stand hoodt die er beataat tusscheD zonen van hetzelfde Vaderland de belacgstelliog in het leger van de zgdo der regeerende klassea ondormgnt en zoodoende het zedelgk bewust zgn van het beste deel der nat e schaadt dat met allen die bet Leger door eigen ervaring kennen zeer zeker ook de ruim 400 vrgwilligers die bet rebervekader nu reeds telt kannen getuigen boe doeltreËEend in het leger tucht ordezlo geest en Uchaamakraoht worden ontwikkeld dat de bezwaren tegen het personnlgk vervallen van den dienstplicht aangevoerd veelal mogen worden beschoawd als voorwendsels tot pliohtverzaking dat zg geheel overeeokomtig bet gevoelen vau wglen professor Bags bet in volkomen overeenstemming met onze waardigheid achten wanneer Bare Majeatflit de Koningin bg de troonsbestgging de regeering kan aanvaarden over een volk dat met het ontmannende vernederende en oatzeDuwende ateltel van afkoop van dienstplicht gebroken beeft w Qiuda t so HoordTecht n Nieuw rlerk h kpeUe V Botteid 1 8 86 8 4i 8 4 1 66 C6 6 68 8 08 8 11 8 1 86 7 i6 7 M 7 8 7 46 7 66 8 18 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 illcni Diu U i KottsnUm OapeUe Nieuwgilint Biosrdncht Qouda GOUDA 10 67 IJ 48 10 50 r l 8JT aouda 81 iaatnitm G 8t 8 18 EedoDeo waaroai tg U Edel mogen denden eerbiedig verzoeken in het belang van het ons atlen dierbaar Vaderlaod te willen mede werken om bedoeld wetsontwerp tot wet te erhpffen t Welk doende C VAM LENNEP eL 38 anderen Aan dpD heer C van LeDuep te Wageningen kuonen zg die dit adrea mede willen onderteekenen hunne duidelgk genchreven namen eh adressen hetzg per briefkaart of mei een eeuToudig naamkaartje inzenden Ue jaarlgksche gewone Bondsvergadering van het Ned Gymnastiek verbond zal worden gebonden op Zondag 30 Janoari ie Amsterdam s morgens IQj uur Het Bondsbeatuur stelt voor bet N O V te doen deeloemen aan de iohuldigtngafeesteD in September 1898 Voort zal behandeld worden een voorstel y Aü het B ndsbestnor om in de wet op te lamtn de overeenkomst getiloten tusschen dj Ëuropeesche Turnbonden De Indische officier van gezondheid der Ie klasse J C Blonk gait wegens ziekte imt tweejarig verlof naar Earopa zouder behoud van aanspraak op bevordering Dr Schaapman is ia zooverre hersteld dat hg zgn werkzaamheden heeft hervat Het geheele getal vereenïgiagen in Nederland en koloniën die coöperatie in prsctgk brengen bedraagt 699 verdeeld als volgt consumptieve vereeuigingen 244 productieve vereeoigingen 353 hieronder 326 zuivelfabrieken bQuwvereaDÏgingen 66 apaar en voorscbotkassen laadboowkaasen letensverzeksringen enz 35 Dtjelff QOOten van den Bond zgn onderscheidenlgk 30 26 2 en 1 Het belaogrgkste element in den Bond vormen nog altgd de verbruiksvereenigingeo tf n getsle van 23 die alle zgn aangesloten hg de Handelskamer en over 1896 door het intermediair van deze Kamer te zamen voor een bedrag van f 665 777 insloegen en wier gezamenlgk debiet laiver bedrag van den verkoop beliep f 2 648 106 Van slechts 6 der niet bg den Bond aangesloten vereenigingen is bet debiet bekend Het bedrag over 1896 is te zamen f 8 36 657 hieronder van de Winkelvereenïging Eigen Hatpc te Batavia f 503 004 In bet Ned Tuinbonwblad wordt den afdeeliogen der Ned Mtafsch voor Taiobouw en Plantkunde aanbevolen ter gelegenheid der a s troonsbeatgging der Koningin een WilhelmiuB Unde te planten terwgl der a d Amsterdam in overweging wordt gegeven een tentoonstoUing uit Ie schrgveu van Oraojehoomen en verder van al e planten die zich met Oranjegekleurde bloemen tooien Gemengde Berichten In de reoreatiezaal van het regiment grenadiers en jagers te sGravenbage rgn gisteruchtend de officieren van het garnizoen voorgesteld aan den nieawbenoemden ioepecteur van het wapen der inrimterie generaal van Seateren Het Hbt c meldt Nu en dao boort men vertellen dat enkele hotels te Amsterdam reeds geheel of gedeeltelijk verbeurd zgn aan vorstelgke personen foorde a s kroningfeesten Opa i gebleken dat die verbalen grootendeels oojoist zgn Pe meeste groote hotels hebben wel vao vele booggeplastste persooeo uit binnen en bailenland reeds aanvrage om logies verkregen en zgn in een hotel O B kamers gevraagd voor het Saksische hof io een ander voor hooggeplaatste personen uit Berlijn maar verhaard is er nog nieta 10 89 10 86 10 48 10 4 V 10 18 10 81 10 88 8 84 3 60 6 08 6 80 7 51 8 80 8 68 10 16 De meeste hotelhouders willen voorde eerste helft van Maart lia er niet binden omdat zg eerst willen weten welke ruimte zg beschikbaar moeten houden voor de vaste klanten banner inriditing Ben aantal hotelboadpr is hoven dien overeengekomen Igjten te laten drnkkpn waarop wordt medegedeeld waar en tegen welkao prijs kamers of étages te buur zgn Is er dau in een hotel geen ruimte meer dan wordt den aaavrager pen dergelghe Igat toegezonden waarop hg kan nagaan waar hg zich om logiea zal kunoen vervoegen Nog kan bieraan orden to gevoegd dat in een eerlang te bonden vergadering van den Nedertandscben Hotelhoudersbond deze zaak vermoedelgk ter sprake zal worden gebacht De heer Tresling geneesheer te Hilversum heeft Vrgdagavond na den etea zgn bais verlaten waarscbgnigk om eenige patiënten te bezoeken doch is tot heden niet teruggekeerd Men heeft op verschillende plaatsen ffedregd doch mocht nieta vinden Dit Taadselachtig verdwgnen van iemand zoo zeer gezien als dr T heeft te Hilversum een grooten indruk gemaakt Wederom zgn door de rgkspolitie te Maas tricht ter zake vao mantmi idrgf twee personen aangehouden Dez hebben volgens bun eigen bekentenis valsche guldens met de beeltenis van Koningin Wilbeliaioa door den broeder van een hunner vervaardigd in omloop genracht Het aantal aldaar in de laatste weken wegens muutmisbrgf gearreateerde personen bedraagt thans vgf Te Vlaardiogeo zal 17 Januari de aanbesteding van het bouwio van een Diaconiemannen en vrouweubuis vanwage de Ned Herv Gemeente plaats hebben Zooats bekend is kunnen militairen die zich aan dronkenschap schuldif maken e straft worden met hnt verbod tot het dragen van wapenen baïten dienst De minister van oorlog heeft ecbter aan de corpsen bekend gemaakt dat het niet in zgn bedoeling lag deze straf toe te pa9at o op militairen die zich voor do eerste maal aan het misdrgf schuldig maken en te voren goed hebben gediend De Duitsctie Mediz Woch neemt het merkwaardig bericht op dat lot de peraoneu die zich ouder behandeling van een kwaizalverea te Berigu hebben gesteld o a behoort een der hoogleeraren bg de geneeskundige faculteit Het eerste bataljon van het regiment scbutterg te Rotterdam waarvan de overate H de Jongh commandant is trad Zondagmiddag op de Beurs asn om het brandpiket over te nemen terngl tegelgkertgd eenige medalje voor veeljarigen tronwen dienst bg de schntterg zouden uitgereikt worden in tegenwoordigheid vau de aanwezige hoofden subalterne officieren Tertvgl de aanwezigen naar scbatteramanier in rg en gelid stonden vroeg een der scholters aan zgn luitenant om een borrel Het spreeat van zelf dat aaa dit verzoek niet voldaan werd maar de luiteuant achtte het noodig zgn waarnemenden compagniescommandant met bet geval in kennis te stellen Deze beval dun schutter daarop na afloop van den dienst te wachten 66 6 08 6 0 6 16 6 86 8 60 6 40 8 41 e io 4 10 4 41 4 60 4 67 JI 04 6 10 1 64 8 01 8 08 8 14 Aaataidam 0 Sb Gouda 7 88 Toen nu de dienst afgeloopen was de meda jea uitgereikt waren en de ecbotters zoQd n inrukken wilde ook de vrüpostige schutter naar huis gaao Dit werd hem belet door een der onderofficieren die hem vasthield aan zgu jas De man verzette zich hiertegen verscheiden schutters keerden nu terug en vormden een kring om hun makker dien zg trdobttsa te ontzetten Groote opgewondenheid ontstond vuisten werden opgestoken en de schuttert drelgdsn met bun chefs aan t vechten te raken Toen werd de politie te bulp geroepen Tien ageoteu met een onder inspecteur aan het hoofd maakten zich ruim baan door de ten deele ook buiten de Beors verEenigde chuttera en drongen daarop met de fabel in de hand het gebouw binnen waar zg na rechts en links op de mannen te hebben ingeslagen den vrgpostigen schutter trots den teü 4 D tnud ijner kameraden arreateerden De Beors werd ontruimd en de man werd voor den commandant gebracht Op Oudejaarsavond ia bg den beer J Hedeman te Almelo den bloeder van deafobrikaut Hedeman met een revolverkogel door een ruit geschoten gelokkig zonder ongelukken Ie veroorzaken De justitie doet onderzoek maar tot nog toe zonder resultaat Toen de heer R door wien io den laatsteo tgd in het perceel Cboorstraat 9 te Utrecht met een kinematograaf voorstellingen warden gegeven gisterenmorgen in het lokaal kwaoi bemerkte hg met schrik dat een aanwezige kast openstond en dat de kinematograaf welke daarin geborgen werd was verdwenen Bg nader onderzoek is verder gebleken dat de dieven vermoedelijk een valacheo alentel hebben gebruikt om toegang tot het perceel te verkrggen waarna zg de kast waarin de kinematograaf stond hebben opengebroken en het toeitel met toebehooren hebben medegenomeo Het vermoeden bestaat dat de diefstal gepleegd is door 2 bedienden van den beer R daar deze plotseling zgn verdwenen en naar men zegt naar het bHitenland zgn vertrokken De waarde vao het ontvreemde toestel met toebehooren v ordt op pi m f1800 geschat Ü D Het beneden gedeelte van het rgwielmagazgn van den beer Joh Dootnekamp te Haarlem is geheel aitgebraud aan de rgwielen werd belangrgke schade toegebracht Al es was verz kf rd STADSNIEUWS GOUDA 4 Januari 1898 De Plaatselgk Anti Revolutionaire Kieavereeniging Vreest God eert den Koningc aib er heeft in hare Vel goderiog van 3 Januari tot Caudidaat voor den Gemeenteraad gesteld Tacature Dercksen den Heer L C de Lang Men heeft ons toegezonden een nieuw sooiaaleconomisch weekblad Sociale Stemmen dat onder redactie van mr H S Veldman te Delft wordt uitgegeven aU orgaan van deoaOranjebond van Orde enderkwartgnlden vereenigiug voor Heideootginniug In den openingsgroet zegt de redacteur Wg willen streven naar volksoutwikketiag naar het aankweeken der volksdengden en het voeden der volkskracht en wg hopen getrouw te blijven aan ons vaandel dat do acboooe begrippen voert Rechtvaardigheid Altruïsme Ver7oening Volksgeluk Orde Waar wg nu meenen dat deze begrippen konuen worden aangekweekt tot welke staatkundige partij men ook behoort zullen wg er naar streven om de politieke zgde der vrai stukken buiten beschouwing te laten en deze slechts te behandelen in algemeen socialeazio Evenzoo zullen wy ons niet bewegen op godsdienstig terrein al stellen wg op den voorgroad dat religieas gevoel geen con trebands is Op da Igat van correspondenten voor de kwart gaIdenvereenigiog voor Heide oDtgiuning vinden wg voor Gouda Mej Oldemao Ooathaven 40 De Stct no 2 bevat een kouioklgk besluit vin 28 December tot wijziging van het konioklgk besloit van 26 October 1897 in dezer voege dat daarin artikel 1 1 Aa gelezen wordt als volgt iu de districten Harderwgk Alphen Gooda Brielle Zietikzee Utrecht II Assen en Ho eveen f 2400 f In hetzelfde besluit wordt voorts art 1 I B gelezen als volgt voor leden in de districten Harderwgk Alpbèn Goode Brielle Zierikzee Utrecht II Assen en Hooge veen f2000 in d ovpriffft districten f2500 TUd van Greenwich 10 86 1 18 10 04 10 11 10 18 10 81 18 84 8 7 65 8 08 8 09 8 18 8 86 6 85 8 80 8 61 9 66 11 80 lO O 10 54 9 37 9 47 8 4 10 01 W 07 8 48 9 10 10 18 6 1T 7 86 8 87 6 84 8 41 10 1 0T 10 08 88 1 8 88 8 4 10 84 10 84 10 54 7 46 8 4 8 1 1 4 6 47 7 46 En TAllflii in hetzelfde onderdeel B de woorden In bet dUttict en f 1000 i Voor de fabriek lao d n heer Van den Bargh op d J Naesankade is het aloombootje Afontoar II geïonkon metende 27 ton varende met luelk an Waddinireeo op Gooda en Rotterdam Het bootje had 278 lit r io lading De opvarenoen werden gered eloomboot en lading z n verzekerd HaasthjchI Gedurende het jaar 1897 zijo alhier 431 tolegrammeD verzonden en 19 ontvangen lie zamen 750 WiDDlNosviEN Het veer op Rotterdam ging 1 Januari over van schipper A Visscber op schipper B J van Rbgn Jr VooRBUEU Ten huiie van den laatsteo tjphuilijder heelt de onUmeltiug plaats gehad Do tjestaod der overige personen di typhus gohad hebben ia zeer ganitig hoewel nog velen het bed moeten bonden en zeer verzwakt tijn Woerden Bedankt voor bet beroep bg de Ned Herv Kerk te Dirkaland door ds J W B Kalkman alhier IJsELMoNDE Ëen koe die er een spaarpot op nahield ia door den vleeschouwer Pb Pe Bruin aldatr geslacht In de maag van het d er vond hfl 12 twee en een halve centestokken 23 centen en een zilveren ring benevens 64 veiligbeidsspelden en eenige gewone spelden RECHTZAKEN De Arnh Ct vsrneemt dat de officier vao justitie appèl heelt aaugeteekend tegen het voonis dat dooi de rechtbank in cake J J v Hattem is geveld In den nacht van 17 op 18 September werd io de Bidderstraat te Amsterdam ean bloedig tafereeltje afgespeeld Zekere De Gelder kwam dronken thuis io een stemming om met ieder ruz e te maken Dut ondervond eerst zjjo dochter die wat laat van haar dienst kwnm en laier de vrouw dee huizes £ en oude man bewoner van bet benedenuuis trachtte de verhitte gemoederen te vergeefs tot kalmte te brengen Scheldend werd bg door De Qelder uitgeleide gedaao naar beneden Halverwege de trap gekomen voegde zich een apder pereoon by den dronken man Het was zgn zwager Karremao Men wierp elkaar eerst over en weer scheldwoorden toe raakte toen handgemeen en om hel pleit te beslechten trok Karreman waarachgniyk zgn mes en stak er zgn bloedverwant mede in den rug zoadat een bloe ieode wond ontstond Zooveel is zeker dat de viouw van De Gelder en ook een voorbggangcr Dn Gel der hoorde schreeuwen 0 zwagertje je ataek me v Volgens de verklaring van beklaagde heeft by op bet hooren van die heschuldigiog zich dadelgk opgemaakt naar het politieborean aan den Montelbaanstoren Onderweg wierp hg naar een getuige gezien had iets weg en nit veraobillende bewgzen bleek dat het t mes was Tegen beklaagde werd door het O M bg de Amtterdamsche Rechtbank een gevsngenis straf van 8 maanden geëischt De rechtbank te Amsterdam deed uitspraak in de saak van de drie jeogdige inbrekers J Sohrender L De Kok en S De Boer beschnidigd van diefstal mat inbraak in perceel 135 van de Uarnixstraat aldaar L De K werd veroordeeld I jaar gevangenisstraf De B tot 1 jaar terwgt de opzee ding van S werd bevolen naar een Rgksopvoediagfgasticht als hebbende deze gehandeld zonder oordeel des onderscheids VEBSCHEIDKNBEID T Zorich mag geen biljet openigk worden aangeplakt dan na door da politie te zgn gekeurd De vorige weak werd deze een papier jroorgelegd waarop enkel voorkwam foei foei De commissaris van politie weigerde zyn toastemming omdat hg dia woorden lonfatsoonlgk achtte De onderaemer die met het aanplakbiljet de aandacht wil trekken ontkent de jnistheid dezer baoordeeliog en on zgn adeakondigeni benoemd om nit te maken wie gelgk heeft Het doorsta speelgoed dat ooit een kiad bezeten beeft waren de zilveren soldaten die Lodevgk XIV als knaap kreeg om da krggikoDst te leeren Dit Lilipntter leger bestond git twintig escadront ruiters en tien afdeelingan roet olk Dat warao de eerate troepen die de Zonna koning in de dagsn zijner jengd aanvoelde In Pargsche archieven bewaart men nog de rekeningen van den beeldhouwer Cissuy volgaas welke dan knnstsnaarl daarvoor 75 000 franoi betaald werden aan voor dien tgdaan ziéniyke som Latar verhuisden desa kostbare so daten naar de mnot waar zg gesmoltsn en tot geld geslagen werden om een deel der onderhoudskosten voor werkelgke soldaten te beatrgdea Het is alsof alles famenspant zegt de Kampioen om het paard het levende nobele dier als beweegkracht en a s vriend en begeleider van den mensch tot het tweede gelid te dringen Het stalen ros vervangt den viervoeter meer en meer en dreigt reeds op het jachtveld de plaats van dezen te zullen innemen Mogen we een Belgisch blad gelooven dan scbgnt de fiets goede dientten te bewijzen wannear men ter kraaienjacht gaat Twee heeren op een tandem gingen onlangs in de buurt van Nsmen onder deze scbadelgke vogela een slachting houden Terwgl zij dank zg de goede wegen zonder geraas te maken voorwaarts peppelden konden zg de kraaien geniakkelgk onder schot krggen Het gelukte den achterffistt van het taadenipaar die natunrigk alleen slechts bat geweer kon hariteereo zoodoende verschillende kraaien den bekenden marsch te doen blazen Een heer die Vrüdagochtend aan het postkantoor te Amsterdam en aaageteekenden briet had ontvaugeo bevattende een bedrag groot f 425 begaf zich van daar naar het telegraafkaotoor en schreef daar een telegram Toen by het bad afgogeveu kwam b tot de minder aangename ontdekking dat men hem ternyi hy stond te schrgveo brief eu geld afhandig bad gemaakt Hg deed dadeiyk aangifte by de politie aan de Pietersbal die onmiddeliyk alles ïei bet werk stelde om den zakkenroller in h uden te kragen tot heden echter zonder bevredigendeu uitslag Een arm boertje oit de Achtzalighedeo bad onlaogs ziiu varkea geslacht Graag zou hy UQ een zakje zout gaan smokkelen maar by vertrouwt zijn spieren en beenen niet te best Terwijl by er over peinst hoe aan zout te komen op de meest voordeeüge wy e ziet hy toevallig twee mannen met een zak zout op het hoofd in de verte voorhysluipen Daar krygt hy een gelukkigen inval Hy zaldeluiachteiiia zitten en roepen Bta Zy zullen in den waan verkeerende dat het een ambtenaar ia stellig het tiazenpad kiezen en de zakken achterlaten Zoo gedacht zoo gedaan en werkelyk ons snugger boertje bad niet buiten deu waard gerekend De smokkelaars Tlocbtt zoo haastig mogelyk en lieten het zout in de steek Nu was by er wat goow by om de bait naar huis te eulen Onze smokkelaars was echter de handeliog van ket boeïlje spoedig ter oore gekomeo ten mioste s auderendaags legden zy zich in de nabyheid zyner wouiog in hinderlaag en toen die boer zich even buiten zijn woning begaf regende het oo onbarmhartig stokslagen op zyn lichaam dat hy met een bloedend hoofd huilend en kernend zyn woning bionenstormde onder den uitroep Dé 6 eens mer zoo iets za k niemer aenvange Gelukkig dat ons boertje bet zout goed verstopt had want de lolgendeo dag kwamen de oommiezeu nog huiszoekiug doen ook Te Jersey City in de Vereenigde Staten is dezer dagen in een acyteleenfabriek een groote tank met acyteleengas gevold in do lucht gesproEigen Ér waren op het oogenbhk ongeieer 100 arbeiders in de fabriek 15 er van zyn op de plaats dood gebleven vele anderen zyn gewond Telt ze maar na 1 Uit Loofldninen werden het afgeloopen jaar 9 000 000 floijboooen en 33 000 000 prinsesseoboonen tegen vry goede pryzen ter markt gebracht Zoo ijverig als in de dorpen StrObeck en Drübeck by Halberstadt wordt zeker nergens het schaakspel beoefend Onder alle klassen der bevolking ordt aan dat edele spel gedaao bet vervangt daar byna overal Kaarten biljart of kegels Dat gaat zóó ver dat na elk schootexamen steeds een wedstryd wordt gebonden io het schaken waaraan oowel jongens als meisjes deelnemen en waarby het gemeentebestnar aaa den overwinnaar of overwinoares een prgs uitreiktf In de bibliotheek van het Kon Instituut voor de Schooue Kunsten te Florence zyn onlangs een aantal op perkament geteekende kaarten gevonden die grootendeels nit de 16e eeuw dagteekenen Het zyn voornamelyfc zeekaarten van de Middellandsehe zee een gedeelte van den Atlantischen Oceaan eu de Zwarte zee Er is echter één kaart van buitengewoon belang hy een groote wereldkaart van 1561 op vier bladen geteekend door den Portugees Bartholomcus Velius De 52 jarige schippersknecbt R Y Ie Üardingsveld bad zich zoo bedronken dat by op weg naar ayn vaartQig neerviel en eenige oogenblikken daarna den adem uitblies WERKVEB8CHAPF1NG Werklieden die in de Werkverschaffing ge plaatst zgo 2 metielaars 8 opperlieden 1 stokadoor I hekeltar 1 passé ment werker 4 arbeiders 3 BJODwerlieden I aohilder 2 tuioliedeii 1 grondwerker 1 pottenbakker I machinist Heeren werkgevers wordt kennis gegeven dat teo alle tyde het werkliedenregister ter inzage ligt Baanstraat WerkverschafliDg DE COMMISSIE PRACHTIGE SORTEERING INTER B ANDSCHOBIJEN voor Dames en Heeren L van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUDA Telephoan Mo 3Ê Beurs van Amsterdam Vrkrs slotkrs 87V S7V 88 9Vl 98 lO j t 84 W 83 63 8 98 n 9 Vu 1 41 67V 76 ai i 7 101 96 1 337 100 66 616 4 0 101 123 101 199 ise U 64 8 184 100 80 i 1 UU 108 4 01 827 lOO i 65 68 68 Vii 147 93 IV1 103 101 00 60 89 l ll s 00 53 02 8 i 16V OS S 22 110 32 l i 94 99 106 V 06 1 027 1021 l 16 SO 3 JANÜAttl Nbdbrland Gert Ned W 3 S idito dito dito Sdito dito dito 3 HoNOiB OW Üeudl 1881 88 4 Italië lasohrijviDg 1862 81 BOosTENR Obl iQ papier 1868 6 dito IQ ziUer 1868 6 PoaTUOiL Obl met coupon 3 dito ticket 3 ausLAND Obl Bianeal 1894 4 dito Gocona 1880 4 dito bij Koths 1889 4 dito b=g Hope 1889 90 4 ditoiugoad leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 apANJB Perpet Schuld 1881 4 TuBKKij Gepr Coav leOQ 1890 4 Geo leeoiug serie D ree Ie tiiEg serie C Zuiu Ara B EP v obl 1892 S Mexico Obl Buit Soh 1890 6 Vbhbzueia Obl 4oobep 1881 AW8TBIIDA M ObliKBtien 1896 3 UoTTBaDJ H St€d loen 1894 8 Ked N Afr Uaiidelsv aaud Areudsh Tab Mg CertifioateD Deli Maftteohappij dito Ara Hypoiheekb pandbr 4 CuU M der Torsteol aand s Gr Hypoiheekb pandbr 8i g Nederkmisohe baak aaud Ked Handalmaataob dito N W Pac Hyp b pandbr 5 Kott Hypotbeekb pandbr 3Vi ütr Hypotboekb dito 3Vi OoSTiNB OoBtHoDR bauk aand BnauHypothelekbank pandb 4l Ake uca Ëqut bypoth pandb ft Maxw L G Pr Lieu eert 6 NïD HoU J Spoorw Mij aand My tot Expl T St 8pw aand Ned lad Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spin aand Sdito dito dito 1691 dito 6 lTAUi3poorffl l887 89 AEobl 8Zuid Ital Spwmy AH obl 8 PoLBN Warschau Weaugn aand 4 KuaL Gr Hubs Ahebika Cent Stad Kotterdam aan 8 BsLoiB Stad Antwerpen 1887 2i g Stad Brussol 18S6 2 Homo Theiss Kegullr TeselUcli 4 Oostbmb Staatsleening 1660 3 K K Oost B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid S 1868 Ned Ver Bot Hvp Spobl oert 119 Burgerlijke Stand GEBOREN 29 Deo 1897 Cornelij onder C IJeerthByzen eu T A vao Dyk 1 Jan 1898 Geartray Petrooella onder H Agten en O P de Brnyn Jobauna oadera C Broere eo H Loonderflloot 2 Martina ooderB R an Vetn fto C J Versohnt Adriana Krijna onderi A Cattel en E tan Omme Cornelis Johaonea ooderB A de Jong sn A üogeodoorn 3 Laendert Qoosbbd ouder B van den Berg en M Oakam MariunB onder J van Lit en A ran den Bo ch OVERLEDEN 20 Dfo 1897 A P Bakker 76 j 1 Jan 1898 J K ldar 5 j 10 n 2 E J yan Mmaoh 2 j U m J ViBier 36 j Gevonden en nog niet afgehaalde voorwerpen der maand December 1897 Eeoig gzrrdraad ean sleutel een blanw zakje waarin een portemonnai een knop eenei parapluie een portemonnai inboodende 2 centen een mes een koperen gewicht Ij K G een onderetuk van een goud oorbellelje een winterjas met flnweelen kraag een blanw geroite schort een dekkleed een portefeuille waarin qwitantie ten mme Zweert 4 stukken touw een zakmesje een goud oorbelletje met zwarten steen een pleister een delect gouden oorbelletje een rood doosje iuhoudende een gouden ring en 2 oorknopjes een dsmeamol een witte werkjas een ringetje met steen drie fuiken een dames handschoen grjjs met zwarte hieajea een zilveren dames remontoir met ketting een portenonnaia inhoudende I dubbeltjs en een doi gouden oorbelletje De gedeponeerde voorwerpen der maanden September en October 1897 en niet door de vorliezets afgehaald zgn ter beschikking van do vinders met inachtneming van art 2014 B W Bureau voor gevonden voorwerpen zooveel mogelyk go ipend van 11 1 uur s morgens Gouda 3 Januari 1898 De Commissaris van politie W N VAN GARDERBN ADVERTENTIEN Dr ïi 1TER80N betuigt met wederkeeri gen heilwensch zgn dank voor de blgken van belangstelling hg de wisseling des jaars on dervondeu Met wederkeerigen heilwensch dank aan allen die mg bg de wisseling des jaars blgken van belangstelling gaven L BURQEttSDIJK Gem Bouwmeester en Opperhrandmeester Met wederkeerigen heilwensch egt de ondergeteekende dank voor de gelokwenechan met Nieuwjaar ontvangen Dr A VAN 1J8BNIJIJK Met wederkeerigen gelnkwensch mjn dank aan allen die mg 1 Januari een bigk van belangstelling zonden Mr M M SCHIM vas d LOEFF Aan allen die mg bg de jaarwisseling blgken van belangstelling gaven met wederkeerigen heilgroet mgu besten dank J J PRINS VAN D0E8BURGH Mot wederkeerige goede wenschen dankt ondergeteekende voor de betoonde bewgzen van belangstelling bg de intrede van hot nieuwe jaar Gouda E CAS80T0 Met wederkeerigen heilwensch betuigt ondergeteekende zgn hartelgken dank aan allen die hem b j de verwisseling des jaars een bljik van belangstelling gaven J GONDA Gouda 4 Jan 98 Te Koop of te Huur aangeboden IW HEËKENHIJIS staande aan de WESTHAVEN Wyk B N Hl Te bevragen Lange Tiendeweg Z M Het huis bevat beneden 3 Kamers met Suite Keuken Ke der en Binnenplaats boven 3 Kamers en Zoldir verder alles netjes en doelmatig ingericht alsmede van Uas en Waterleiding voorzien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding KAASHAIVPEL PRIJSOPGAAF GEVRAAGD van PRIMA KWALITEIT ZOETE KAAS bg groote hoeveelheden van prima fabrieken Brieven franco onder No 2442 aan het Bureau dezer Courant Het bette onechcdetykete en flBla makketykate poetsmiddel voor Ueerca IfMw ea vooral dam en Kindorichoenwerk mM Ie de Appretuur van C M Muller k C y f J Berlin Beuth Str 14 Men leitetfoed ÜM op naam en fabrlekimerk Verkryibav hy Nih b WItikelltri In laMeiiwart laltelMlM HerriH en eet S airefti Der t ky W SartWMM Mfeea