Goudsche Courant, woensdag 5 januari 1898

No 7471 Donderdag ft Januari J808 3ftste Jaargang fiOlDSm COHAMT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k g met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd mum VEüEoome or Vrijdag 7 Januari 1898 b morgens 10 uur ten orerstaau van deurwaarder B KRUIJNE te BoHerdam op de 8T00MBLEEKERU van den Heer JASPERS aan den Binnenweg no 44 te BOITBBDAM wegens heelniUging t an affaire lan de Terschillende WERRTUIGEI GEREEDSCHAPPEN gediend hebbende by de uitueiening Tan bovenbedoelde affaire te weten HOBIZONTALE COKNWALSTÜOMKE TËL met eene Terwarminga opperrlakte van 17 M in 1891 nieuw gesteld fabrikaat Burgerhoat en Zoon te Rotterdam met toebehoor n voorts STOOMPOMP HORIZONTALESTOÜMMACHINE WATER RESERVOIRS CENTRIFUGE VERTICALKSTOOMMA CHINE DRIJFWERK BROËIKETEL STOÜMDROOGINOEN 8TAMPKÜIPEN WA8CHT0BBEN WRINGM ACHINE BLEESERS K AP WAGEN en alle rerdere GEREEDSCHAPPEN Er is 8 dagen t d voor t Tervoer der groote stukken Betaling a contant Kijkdagen Woensdag en Donderdag 5 en 6 Jannari 1898 van 10 4 uur ONINKLUKE Nadere iniormatiën geelt genoemde deurwaarder oil km KoninkHjke Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM tu H V van Schalk Co gevestigd te a Oravenhage MeppUtrttraat 9 en 9 sab de Regentesselaan van Z M den KONING van BELGIË Indien gi hoesta gebruikt deallerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Extract Is BXil A lsrTIiEl FLACONS van 40 Cts 70 Cts en 1 verkrijgbaar hg Firma WOLFF Co Westhaven t98 Oouda E H T4N MILD Veerstal B 126 te douda A BOÜMAN Moordricht J C RATELAND Bosloop B V WIJK Oudewai r M KOLKMAN Waddinxveen f Tm i SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt Verkrijgbaar b M PEETER8 Jz Xf B A 1b bew s ran echtheid ii cachet en kurk iteeds voorcien van den aaam der Firma P HOPPE Oouda Druk van A BRINKMAN en ZOON NIGHTCAP BEKENDMAKING Van af heden heb ik mijn Melk onder voortdurende Controle gesteld bij den WelEd Heer E GRENDEL Scheikundige alhier zoodat van nu af alle mijn geregelde Klanten het recht hebben de Melk bij mij gekocht in bijzijn van mij of een mijner bedienden GRATIS te laten onderzoeken Achtend L DE HEIJ Dubbele Buurt GOUDA bTtaaT cIhe LEVENSVERZEKERINGBANK MAATSCHAPPIJ van Levensverzekering Lijfrente en ïïitkeering bij Overlpen Kaïta f M Een milioen Gulden Gevestigd te AMSTERDAM Weteringschans 82 Directie Isidore de Heer Mr A J van THIEL Inspecteur C J C HOOGENDIJK te Gouda Het groote aantal zenuwkwalen Tnazanp hoofdjiljn ftf tot de voorafgaande kenteekenenTU apoplexie orEeQberoflrte to trotSMroB nog Hteedg alle middelen dooi de medische wetenei hap aangewend Eerat aan den Dienwen tijd komt de eer toe dat sij door het gebruik luakeu van den eenvouaigateii wag namelijk langa da bold ent phyuiologiBoiie oiildekking Ksdaan heeft die na honderde proefneminKen thana over de getaMlewereld verbreid Is en terwijl zg in weten schappelijk e kringen de booKete bolangateiling wekt teveas eoue weldaad blijkt to zijn voor de aan tennwKwalen lijdende mcnBchheid Deze geneeswijze la nltgevon don door den gewezen Offlnier van Qesotidbeit Ur Boman WeiBsniann te ViUUofen en bernat op de on dorvlndlng opgedaan in eene H Jarige praktijk l o r wBRflchlnv vnn het hoofd eenmikal p r ilRic norclrii InnrtoegMehlktoatAfren loor le liald onmiddellijk an h C xennw Bestel niei1cii4 d clil tiet deze geaeeswijse werden werkelijk schttterendd reaoltatsa vwkreseB en zil maakte zodtpoI opgaag dat van een door den uitvinder gesotareven werkje OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hare vaorkamlsg an genazlNB Mniira kortan tljfl rreds de ïle drnk vei schenen is Uit boekje bevat niet alleen tot het g Mte pnih Hek verstaanbare verklaringen omtient het wexen dor nieuwere therapie en de daarmede zelfs Il wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt mcn daarin wetenachapnelijke verbiiiidetlngen nilrte nieillHcheulikileti die an n de gnnoeawij e fiowiid 7ijn Eoomede afschrift van lal van getuifjsolirlfton van hooggeplaatste geuooHhuudigcn ouder welke P Ménièra med dr proFetsor aan da polykliniali te Parlji me RougBmont 10 Stelngreher msd dr praktlseerend geneesheer asn het krinkilnnigen gettiol t d Chareaton Ganittttsratti Dr Conn ta Stettin Qratimann med dr arrond arts teJdhlingen Dr P ForeitlBr geneaihoBr dlreoteur van hst hospitaal t Agen Qahelmratti Dr Sotierlng kssteal Qutenfels Bad Edik Dnrseg mod dr gBneeihaer dirtoteur der galvano thorapeutlsohe Inrlohtlng voor zinuwllldari te Parijs rye St Hoiore 334 Contul von Afiohcnliaoh med dr te Corfu Dr Busbaoh arrond arts de Zlrknlli OberitabiLTit Jectil med dr ts Wecnen Dr G Bongavel IbLb rsrrlère Eure lid van dea Conssil Central d hygikns et de Santé In Frankrijk en vele itndeioii Aan allen wier reniiwKeHtel meer of minder ftMiffedAMn lai of nnu zogenaamdo xniiHWKCilitlKlicId lljaon waarvan dekenteekenen zijn oDronlsohe haofdplin migraine sohslB hoordpijn bloedandrang areats nnkkeiuaai iimü u J gI S s apelooahïld llohamstljke onruit en onliel Bgell ke foastand verder alle zieken die door beroerte getroffBn werden en nog lijden aan de g volgen daarvan zooals vertonimingen onvermogen tot spreken zware tongval maelell k slikken stijftieid der gewrichten mst voortduronde pl n glaatselljlts zwakte verzwakking van getieugen enz en zij die reeds onder geneeskundige behandeling geweest zijn maar door de bekfjlde middeien als onthondiogsenenkondwaterkunr Wrijven elei trisceroi stoomlooi of zeebadeif een genezing of leniging bnnner kwaal gevonden liebuen en ton Hlotte fij die ve Kevoelenvoor I erot rte en daartoe r dea hébben wegens verscliiJnBelcn als zlah aanhoudend angstig veslan verdoovlng in hst hoofd hooMsIjn met dvliellgneld flikkeringen on donker worden voor dt oogen drukkende pl n onder hel voorhooTd sulilng In de oeren hst vee en van krlebeling In sn hot sispen van handen sn voeten aan al deze drie catecoriBo van s niiirlljd r t als ook aan Jonge ms s es lijdende aan bleekzuont en kraohteloosheld ook an gezonde zelfs aan jonge personen die veel met hei hoofd werken en geeHelijke reaetie willen votttkouati wordt dringend aangeraden zich het boven vermelde werkje a n te HOhaffen betwelk op aanvrage kostatoos sn franao ver zonden wordt door AniRterdam door TH CLKBAIK Cn Heiligeweg 43 Rotterilnm F E vno NAIVTEIV KOT FF Apotheker Korte Hoofsteeg 1 ITtreeht LOBRV A PORTON Ondegiadit btj de Oaardbrng P SN Up de tongate hygienniflch mediainale tuntosnatelimK la de Itr Wrfsamann sche SeueeawljBe aoor de Uediacne JnrlJ met de Kltvprou HednIllP bekroond Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Berx praclxtigr rxet iaagrexlcli t HEERENHLIS met TllN staande aan den KA1TENS15GEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels LANGE TIÈNDE i Patent H Stollen Der ffroste Erfolg ihti uittsre PfUentH StoUen BMungen hgl Anlau XU W $ ohladênin werthhmen Jiachahmungmi i9i bM Hm katifa itaher unien atets acharfen Vi StolUii uur roa urn ttlreat wl In tolctin Eiunhiniilunian la Aflw anmr Pltktt wtt aebtmühtiMl afiiiêhbitt HL SZ Freiêtmm md ZmHfni9 e intk WKf ftÊÊm Warnung Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerieht naar de eischen des tijds Te bevragen t t TTiywntiWEG D 29 Wordt gevraagd Toor een net PERSOON Kost Inwoning eu huiselijk vet keei b nette lui hefst zonder kwderen of Weduwe Brieven franco onder No 2443 aan bet Bureau dezer Courant Ouder dankbetDiglng voor het my gedurende dertig j r geschonken Tertroawen geeft de ondergeteekende o n zyne geëerde clientèle te kennen dat zyne benevens de daaraan rerbonden handel in rerbandatofieu op heden is overgegaan op de firma H Q H OEFHAMER Torfmarkt H 238 die hg b deze beleefd aanbeveelt Oouda 1 Januari 1898 J C W TER BRÜU GEN Met verwijzing naar bovenstaande keunisgeving beveelt de ondergeteekende zich minzaam aan bg de geëerde clientèle van den Heer J O W TER BRUGGEN Firma H G HOEFHAMER Turfmarkt H 238 ELEmHOTOmSCBETANDBALSBANDJGS WErrriG qbdbponbbrd By bet t brnik daarvan geschiedt het tanden kruien der Kinderen ZSÜDER E MUISTE PUS 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewezen kan dat de by tn ter inzage liggende getaigschriften der nitstekende resultaten van de Ëlectroinotoriscbe Tandbaisbaiidjes niet echt zjin 9tkf Men Utte op den naam van denfabrikanlHOfmn HOLTZ 90 Wordt franco toegezonden alleen na ontvangst Tan postzegel ad 93 cent door ROBRaTHOLTZ KUmegeo Verkrijgbaar bg wesltaveii m k 3 gevraagd I WOLFF Co Westoen 198 Wedei verkoop r8 iOb KRAEP£LIEN HOLM cheniiscii mime Melksuiker SPECIAAL VOOR KINIeRVOEDING alom verkrggbaar in bussen a kgr 0 90 y kgr f 0 50 en a Vs kgrHl f 25 Men vrage uitdrukkehik KRAEPELIEN 4BOLM t PiBEiEKsMERx MeViiuiker eu eieehe op dé Etiquetten nevenaataand Fabrieksmerk en de handteekming van EEAEFELIEU l EOLM Hoflereranci rB XeiêM BBükroonJ TentoonB te 1 1 m g S oh o ËDiQ ak ery a Hage Aug lS9b W reIdb roemd Sohoen Appretanr Liparli Satic eng Kyn de beate middelon TOor b t Bonder moeite keurig poeteen vbb alle nrart eu gekleora echoeuwerk VerkrygfaaRr by wiDkeliu lu sohoenwark GFalan tenen Drogeryeo ene Ueu lette S ned op nMun en fkbrieksmerk en Ageut W Swdeminn Arnham Sociëteit MS GENOEGEN ie ibannement VaorstelUiic Donderdag 6 Januari 1898 Vereenigde Rotterdamsche Tooneelislen Firma LE GRA8 HASPELS Oplrén va WILLEM W ZUULBN n mimm Klucht in 3 bedreven Aanvang half 8 uur WêK Gevfone bepalingen ea prezen BÜRÜEMEESTER en WETHOUDKHS van nouda Gelet op art 160 der Wet op do Nationale Militie van leo 19deD AugMtus 1861 Staatsblad no 72 Noodigea de Gotelingen uit dia verlangen by do ZKRMILITIK to dienen om roor den laten Februari aanataande daarvan ter Plaatselijke Socetano aaagifto te doen Voorta wortlt belangfaöblwnden naar aanleiding eener deswege ontïangen aanaobnjving medegedeeld dat het oreibodig ia aan don lieer Minister van Marine vereoekon te richton om iülijsing by do Zeemilitie vermits op die verzoeken geen acht kan worden geslagen daar da kcuie van de manschappen geheel wordt overgelaten aan de O lete i van de Marine die met da overnem ng van Zeemilioiens worden belast EindelyL worden de Lotehogen hi vgorachrift van art 129 a1 3 der dt toestemming tot het aangaan van nii voor de BuilenlandBcho S eovaai tijden niet geweigerd wordt aan die te Land ingrtlijfdo LotelingeD welku hunne inlyiing bij da Militiö hun bwoep van de BnitenlandHohe Zeevaart maakten en zrth overeenkomstig art 150 der Wet voor de Zeomilitia hebben aangeboden doch daarby niet hebben kunnen worden aaDgenontOD Gouda 5 Januari 189 Burgamemtar en Wethouders voornoemd r S1 J MARTENS De Secretaris BEOÜWEU De RXIRÖEMEESTER van Gouda brengt by deee ter kennis van de bulanghebbeudeu dat door den Hear Direoteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 3 Januari i898 executoir is verklaard Ben Kohier der Porsoneelt belasting dienstjaar 1897 no 6 dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen Van den Heer Ontvangor dat iodor die daarop voorko nt verplicht is zijnen aanslag op den by de wat bepaalden voet te voldoen in dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welken de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 5 Januari 1898 De Burgemeoëter voorncemd R L MARTENS Bttltenlandsch Overzicht Men bericht dat de ODtterhaodeliDgeo van Hen OostenryksoheD roiniater president Yon FÜUILLET OJ Jiaar het Fransci 10 jKonj vervolgde zij vroolijk laat ons gaan mynheer mijn man U En wq keerden naar het kastaal terug gekheid makende op dat thema dat mij in aan ongekende oniroertDg bracht Al epelenda legde mijne petemoei mij die zoete slavernij op een der fijnste vormen van de lietdo Toen een rijtuig ons voorbijreed waarin eene dame uit de huurt zat en ik dezo gt oette zei Diana ffO ontrouwe I ik waarschuw je dat ik zeer jaloerscU benl Gij hebt gelachen tagen mevrouw de Bierffies vEq gg hebt haar man aangekeken 1 hernam ik op denzelfden toon VI Eenige weken verliepen en myn leven bij Diana was zoo zalig dat ik de heerscbzucht van den graaf niet meer voelde Mijn geraaktbeid en mqn groote planatn van onafhankeiykheid vergetende daoht ik meer met wrevel dan met verlangen aan dat vroeger zoo geweiiBcbte tydstlp van mijne meerderjarigheid Was tooh dat tijdstip eens daar dan zon ik niet langer kunnen blyvea op Maufert by een gierigen voogd die mijn minier van leven nu reeds ver Gnutscb met da Loofden der Duilichera in Bokemen hervat zyn Gaarne zou man een oplossing voor de taalquaestie vinden tóu dat op 10 dezer de Bobeemsche landdag bijeenkomt Ook gaat te Weenen het gerocbt dat de beer Von Gantacb eeii ijieawe taalverordenin zou willen afkondigen waarin Bobemen wordt Terd e d in drie kringen een zuiver Daitnchen een zuiverCEechischeu en een gamengden kring In don zuiver Duitsoheo krÏDg zouden slechts enkele in dea gemeugdeo kring alle ambtenaren de Czechische taal moeten machtig zgn Het 18 zepr de vraag of de onverzoenlyko Gsechen met d rgelgke verandering m de taaiverordening genoegen zonden nemen Bet Uangaarïcbe Heis van Afgevaardigden heeft met groote meerderheid bet wetsontwerp tot oorloopige regeling vnn de oeconomiscbo verbooding tot Oostenryk in eerste lezing aangenomen Da liberale de nationale po de Tolbsparty stemden voor Verworpen werd het voor itei van Kossuth aangeuoraen dal van Enjedy Het Huis ging daarna over tot de artikelsgewgze behandeling Intosicben ia ds toestand in de Habebargsche landen zeer abnormaal Keizerlgke bealuiten hebben den conttitutioneelen gang van zaken vervangen De Rükaraad ie ontboDdeg d rsrboading tnsBchen d be de deelen der monarchie bernnt oog slechts op verordeningen en in Praag heerscbt de staat van beleg Zoo is dti tosdtand In China ia thans bet veld gelegen der grootst werkzaamheid der ËnrOtieesche diplo matie De Oaitschers en Bassfn stryden met Engeland om den voorrang niet openl k maar n t geheim doch de teekenen wüzen op een hevige worsteling Ieder tracht zgn voordetl te doen met de onmacht van het groote Mongoolsche ryk Op de werven te Hongkong wordt met kracht gewerkt aan het gereed maken van beschadigde Engalsche schepen die zich by het eskader zullen aanslaiten Een Ëngelsch regiment wordt voor Singapoer ingebcbeept De onderhaodetingen tusschen China en Rusland over de leaning orden krachtig Toortgpzet De Cbineeaohe regeering beeft Rnsland vergunning gegeven om een spoorweglgn aan te leggen ter verbinding der S berinche lyn met PortArthur Uit Seoul wordt gemeld dat Brown en Alexejef de agenten van Engeland en van kwistend vond ofschoon hij alles voor mij betaalde van mijn eigen geld Die gedachte was evenwel nog maar een wolk aan mijn helderen hemel want even als iedor die bemint leofde ik in het tegeowoordigo Ik zag Diana den ganscheo dag was ik bij haar even als die geheimzinnige ridder uit de legende die viooltjes strooide voor sijoe prinses om haar het land waaruit zij gebannen was te herinneren zoo ook vond ik er mijn roem in om zonder het haar te inggoü haar te omgeven roet die atmospheer van hafde die zij had moeten missen en aMus haar schadeloos te stollen voOr hat ongelukkig lot dat haar beschoren was Eu wat kon ik moer wenschen Ik was haar uitvorkorone haar eenige vertrouweling mij maakte zij deelgenoot van haar blijdschap en van haar smart Wij waren rN twee verlatenen in de wereld die elkander stounden beiden gebogen onder het harde jok van een wantrouwend man ijterzuchtig jegens alle jougd en alle schoonheid en onze wederzijdscUe genegenheid alleen kon ons troosfen over het gemis der geliefden die de dood ons had ontrukt Dagelijks ging de graaf na het ontbyt met Placide uit Den was het alsof er een zware last van ons afviel wy ademden waar vrij on ons gelaat blonk van vreugde Wy vlogen de tuinen in dan eens vroolyk en luidruchtig als kinderen die vacantie hebben dan weder dweepend en peinzend als oen paar gelieven of terwijl onze harten sneller klopten een geliefd vers een mooien roman lezende Wij waren inderdaad éen van zial en soms vreesde ik dat Diana het bespeuren en ons zalig leven afb eken zou Een onrerwaoht beuwk kwam ou echter weldra ïlusland besloten hebben Eamen te werken indien dit beticht bewaarheid wordt en de bou ding dar agenten U n overeeoitemming met de ïiengwIjzHn der regeeiingeo te fjonden en ta Petersburg dan is het gevaar voor een botitng tot het minimom beperkt Het aantal ontslageD macbinewerkers is oitgebreid te Liverpool Manchester Glasgow Nottingham en Preston Ook de Pairftotdmastïcbsppy heeft aan werkvolk gedaan gegewa De firma Barland and Wolff het borfjht over bet boycott dat het patroonaverbond tegen baar zou uitgevaardigd hebben is tegengeiprokeu doet nog aU d aan het lockout niet mee Birnes beeft in een vergadering gezegd dat d macbinewerkers zoudeo volharden tot zy in het ganaehe land den acbtnurswerkdag hadden Men spreekt nu reeds van een samengaan vau de machinefabrikenteo met patroons in andere bedryten otn 1 6t hoofd te bieden aau het verbond van de verachillende vakvereenigingfu Verspreide Berichten DuiTSOllLAND Het rijkagerechtahof te Leipzig heeft het verzoek om cassatie van den redacteur Stentzel van da Hamborger Echo verworpen die wegens beleediging van den koning der Belgen op 11 Oiialiftt tok 8 maanden gBvaogeniastraf was veroordeeld Blybena oen bericht van den plaatsvervangenden Duitachen gouverneur van Znidwestelgk Afrika uit Karka waren onder de Hottentotten van de Zwartbaai ooUiaten uitgebroke i Da oproerliogen zyo intusachen reeds in een gevecht met de poÜtte troepen op h December uiteeng jaBgd De reat van den tam 11 naar bet Noorden gevincht raat acblerUting van z D paarden en hoorn pe Do Harero zgn ook ditmaal aan de Dniticho regeeriog trouw geb even In Doitschland valt er met beteedigiogan van Hoarereineo niet te spotten Voor eecige dagen zeide in Beriyn een korporaal der Garde binnensmonds eenige woorden die een beteedi ging voor den keizer waren juist toen deze Toorbyreed in een rijtuig Hoe zacht ook gesproken werden de woorden gehoord door twee agenten De militair kwnm voor de krijgsraad en werd gestraft met zea jaren vestingj lraf LiebkdBcbt heoft het Kerstfeest tnischen de fier lunren van de gevangenis te Charjotten storon in onze geliefde vryiioid en ons de vleugelen hinden Op een eekeren Juli morgen kwam de barones te Jonvai op hot kaa eet Hot was eene auto van Diana die haar als weeze bij zich genomen bed maar t ongelukkige kind 700 weinig liefde en teedfltboid betoonde dat raijn arme petemooi toen er sprake van was om haar aan den graaf de Maufert uil te huwelijken die ramp voor oen verlossing gehouden had Merrouw de l aroneB do Jonvai stiftvrouwe van eon hoog Duitsch kapittel was oeno statige dame die oen verouderde etiquette paarde aan arietocratisoho nederigheid zy wna ehristin van edel bloed Rr heatond tusschan haar en don heer de Maufert bijzondere overeerstomming Beulen waren gierig maar hunne gierigheid onderwierp zich toch aan den plicht om eon grooton naam met eer ofsohoon dan ook soms mot zonder leodgevoel te handhaven Zy verstonden elkander nitmnntond Ik had weinig sympathie voor do statige dame die toen ik nog student was byna ieder jaar myn vaoantietijd bederven kwam en zij hield ook niet van mij Ik was dan ook met weinig verwonderd toen ü i uit het rijtuig gestapt naar my toekwam met opan armen en een gevaarlijke vriendelijkheid 7jy bad een jong meisje hij zich dat ik eerst niet herkande Wel Andre zei mevrouw de Joaval tegen mij tl geef jo Magdaleua geen hand Magdttlena was de dochter van een predikant in Freiburg de hoofdstad van het vroegere Breisgau in Baden waar mevrouw de Jonvai wonnde t Was een lief kind Hare ouders rekenden zich gelukkig baar te kunnon stallen onder de protectie der adellijke Btiftrroune au zagen het venchil van geloofs burg gevierd Dit overkomt hem voor de acbt ste maal Op dezelfde w ze vierda hy het in 1844 in fiückingeu in 186 i in Berlijn in 1870 in Leip ig iu 1872 en 1873in Huberl burg in 1878 in Leipzig en tuescben 1878 en 1890 oog eens in Leipzig Engeland Ë D van de eigenaardigheden van Koningin Victoria is dat zij steeds wanneer in een arm gezin een tweeling geboren werd een goud stukje zond our Ik kind Zy begon daarmede reeds 40 jaren geleden en deze uitgave heeft gemiddeld 300 pU per jaar gevorderd PflANKRIJK Da bealia ing voor Dreyfus van generaal Saussier op het rapport en de concluaiëa Tan den r pporteor Ravary is eergiiteréo gevallen Hsterhazy zal voor den krggsraad verschenen In de berichten omtrent dit besluit vindt men evenwel de voor Ësterha7y gunstig Inidende bgvoeging dat het wegens het gewicht van de beschuldiging tegen dezen hoofdofl5oier ingebracht ooodig 19 dat de te wachten oplossing bet gezig der gawgsde zaak betitte De krygsraad komt Maandag 10 Januari byeen De verdediger van Eiterhazy mr Tézenas is van dien datum in kennis gesteld Bkioie Na I Januari loopeo op de Belgiüche spoorwegen slechts wsj gona van twee klassen Het eersle klasifi tarief ia TervalleD voor de vroegere waggons Ie klasse gelden thans de prezen voor de tweede klaa e De waggons tweede klasse vormen voorlaan de laagste en de oude raggons derde klosse zullen worden bekleed en opgeknapt opdat hun inwendige meer in overr enatemming kome met da vroegere waggons 2e kla se Ook zullen voortaan op elke bank an da oude darde klassewaggons niet moer dan vier personen worden toegelaten Met een Ifweede nieuwigheid worden oog proeven genomen Tnsflcbeo Brussel en Luik zullen electriiche waggons in dienst worden gesteld Er zgn voor deze proefoeming vier waggons gebouwd elk 15 meter lang roet doorgangen in het midden en wegende 40 ton Deze wagens hebben 75 000 frs per stuk gekost Men hoopt dat zy de honderd kilometer ih een uur en een paar minuten zullen doorloopen de internationale sneltreinen gebruiken daarvoor nog anderhalf uur De beweegkracht wordt geleverd door accumulatoren Het personeel is reeds voldoende OOWENRIJK HONOAUIJE De Kamer van Koopbandal te Praag beeft 8 regeeriog verzocht om schadevergoeding belydonis maar voorhy y was vroeger dikwyU op Maufert meegekomen maar toon was zq nog eon kind cn nu wai zij eeno jonge dame geworden Hd iyt gij Magdalenaf vroog ik naif Zy kleurde want mijne verbazing vleide den trots harer zeventien jaren Intussohen bewees mijn verder gedrag jegens haar dat ik haar nist vergaten had Sedert lang bestond or groo o vriendschap tusschen ons en hare tegenwoordigheid vergoedde mQ althans eonigszins de vervelende komst der barones VII Nochtans ik moet het hekonneu vond ik don plotselingeii inval in myn Eden gausch niet pleiziorig Oil was het nu mot mijne wandolingen met Diana verv ogen die zalige eenzaamheid too vol van geheimzinnige vreugde en waarin wij met ons beiden leefden Reeds op den dag van hare aaakonut maakËjË de deftige matrone alle aanstalten tot een lang n rbhjf on Diana dia da plichten dor gastvrijbeiin jagens hare tante wel vervullen moest kon niet moer beschikken over haar tijd Nauwlyks genoten w in een gansche woek eenige vrije uren in de schaduw van het park en dan nog lu gezatsobap van Magdalena De barones zat ons altijd op do hielen Maar eindelijk maakten wy een komplot om althans een gedeelte van den dag van den vervelenden band ontslagen te zijn Ondanks bara strenge vroomheid wydde de matrone vry langen tijd vuor het ontbijt aan haar toilet wij stonden nu alle drie op mat den dageraad en vonden elkander dan in den tuin ff vrdi venolfé