Goudsche Courant, donderdag 6 januari 1898

6 80 7 61 8 1 lO l 10 88 7 06 9 8 66 10 18 11 41 Ooida 7 18 S W STADSNIEUWS QOUDA 5 Januari 1898 De borgerg zal met voldoening vernemen dat Bare Majeateit de Koningin op het bal ten Hove onsen burgameestur aansprekande nogmaals Hare hoogs waarc eering te kennen liaf voor de hartelgke ootvangst Haar te Gooda bereid waarvoor Hare Majesteit verklaarde Beer gevoelig te zgn Het verminderd tarief van Gouda naar Rotterdam is alleen geldig op de treinen der Holl Ign en wal des morgens teo 9 1ü eu des avonds ten 9 55 Greenwich Op Dioadag 11 Januari a a zat eens lazing voor de Leden van bet Nul plaats hebben door dan beer mr G Brantimaadvocaat te Arnhem Wg maken bonders vau plaatakaarten voor het WeiboachtBOratoriem enz attent op de bepaling dat die Kaarten bg de plaatsbeaprekiog vertoond moeten worden Sedert 1 Jan gseft de directie der IJaeltrammiatacbappg retourkaarten op bare Igoen zoodat men na tnaacheo alle aUtione van deze goedkoope gelegenheid kan gebruik maken Die toBScben Gooda eo Haastrecht dnreo 1 dag die tnascheQ Gouda eo Hekeodorp 4 dagen ea die inssoben Gonda eo Ojdewater 1 maand De retourkaarten op marktdag bigven onveranderd Haastrecht 31 Dec Dinsdagavond werden de leerlingen van de Zondagsacbool van den Proteatau ten bond onthaald io bet gebouw der afdeeliog Er waa dnar een keratboom opgericht Ook gaf de beer Van Stavereo ait Goada hen eeoige lichtbeelden te zien Na het uitreiken van geacbeoken bestaande in boeken schanrkalenders poppen chocolade enz gingen de leerlingen seer vroolgk hoiawaarta De voorzitter Dr J G Pool bedankte de dames voor hunne bolaoglooze moeite en spoorde de leerlingen aao voort te gaan op den iugeslagea wag Yati wega een lid dar afdeeling werd aan elk der dames eea zeer prachtige bloemenmaDd en een tweetal keurig iogeboodnn boekwerxeo uitgereikt Wadoinqsveen Door de benoeming van den beer J H v d Torren Kt als dgkgraaf van den Znidptaspolder zal de paa benoemde secretaris de beer G v Dort Kroon van dien polder aftreden als penningmeester Deze aftreding is noodsakelgk wegens de bloedverwantsebap van beide heeren R BnwuE 3 Jan De twee laatst plaats gehad beobende branden hebben de bewonera vanaf Sluipwgk tot de Reeowgkeche brqg met nitzonderiog van enkelen wien het hi niet convenieert öf die te egoïitisch zgo om het algemeen belang te steunen doen besluiten op gezsmenlgke kosten twee naohtwacbten aan te stellen welke dat gedeelte der gemeente om de beurt zullen bewaken Het is te hopen dat deze maatregel meerdere onheilen doet voorkomen in ieder geval heeft hg nu reeds het gevolg dab bg velen de rnst tera keert die in de laatste dag n in enkele gezioneo bgna geheel waa verdwenen Keiupbn a d Lee Beroepen bg de Ned Hervormde Kerk alhier ds W van Sloten te Ron veen ZoETBRUEEB eo ZiowAAaD De Nieawjaars collecte bracht op raapeotievelgk f 101 22 en f 84 62 Albi as8bbi Ah Maaodagavoud circa 6 uur brak alhier brand uit in een perceel bewoond oor den heer Koetsier Door het spoedig optreden der braadwear bleef de brand tot dat hoia beperkt De bewonera varen eeoige WinterdlcDSt 1897 98 OOUDA ROTTIKOAH ll tl 11 18 18 86 1 94 3 48 8 67 4 6811 88 18 81 11 86 18 8 I 11 48 18 48 I 11 61 18 81 18 66 1 68 4 4 16 6 10 IIOTTIRDA fi a O D D i 10 19 11 86 11 60 11 87 1 Dtrocte SpoorwegverblBdlRgen mi GOUDA 10 88 1 18 9 10 18 9 84 10 11 ll l 11 80 10 09 9 88 9 47 lO lS 10 80 11 8 6 61 7 86 8 10 89 tM 7 lO 7 48 8 8 8 00 a Z kaUe Uo rk p n r IB aa 8 04 ff ff lu ia ff I 11 64 19 08 18 47 r 1 06 8 89 10 88 r t 1C 8 1T 10 48 9 08 6 04 8 8 B 69 1 44 11 46 18 46 1 10 8 06 4 16 6 16 6 66 IS 6 8 8 04 8 84 9 9 18 10 98 11 6 lI 44poada 88 7 48 8 18 9 08 10 1810 6411 67 18 609 17 S 14 4 08 4 8 6 16 8 60 7 48 8 88 10 10 10 8 8 0 1 Di lITElOBT Uaria 6 80 8 84 7 68 8 11 07 10 19 10 67 18 00 18 88 8 10 8 17 4 88 8 06 8 86 8 80 10 17 10 86 tfulew 6 86 11 14 8 87 7 10 10 84 iroardeB6 48 8 10 11 91 8 46 t 84 8 14 7 18 8 48 10 41 Utraakt 8 08 7 4 8 88 0 9 8 10 61 11 46 ll S 1 16 8 08 8 60 6 08 O 4 7 8 6 61 11 19 11 18 10 84 10 84 ülreelt 8 88 7 46 8 4 9 80 10 16 10 88 11 88 1 8 08 8 66 4 48 6 86 8 8 7 88 Woardaa 88 8 08 10 88 11 66 4 18 7 18 Oudewaler 7 07 8 14 10 48 11 Qouda lil liU u tit Jo ii ioii u 1 8 8 4 öï 6 J0 o 7 7 8 8 i 4 iï io lVr 6 S Ml 8 48 4 48 1 1 7 48 9 46 w Jm 18 11 1M 8 88 t M I M 11 W e o V 1 k k H S T 1 1 B u 48 10 67 18 10 4 11 1 10 60 1 8 1 18 8 15 nit da lUatikM roor da nitgaplooderda winkaliera in da Bobaamscha boofditad Dm Sdan Hurt a a lal past Lao XIII dan IwintigtteD rarjurdag van zga pausfcbap ▼ iaran Van de 263 paaseo bebbau ar lecbU alf da tiara langar dan twintig jaar gedragen KUSLA IID Tarwgl print Bagration Moecbranslii Zaterdagarond door Ti it wandelde icboot plotseling aan oude man op bam toe gaf hem mat aan dolk een iteek in da band ea woodde hem met een piitoolsobot in de maagatreek Daarop zetla de moordenaar bet piatool tegeo zgn eigen tlaap an schoot zich dood Prioa Bagration rrerd zwaar gewond tbaiagebracbt De moordenaar de tachtigjarige advocaat Pljoaajtajelski stond in Tiflii ta slechter naam en faam bekend De reden vao dan aanslag achynt geweest te zgo dat Bagration tegsn dan adrocaat een aanklacht bad ingediend wagena Talachheid in geacbrifte Pljoeatsjefiki had namelgk tan den prins een groote geldaom gaüiicht op grond van een stak dat volgens dan prina valacb was Ahebki va Toronto maldl men dd 4 Jio Terwgl da gekozen candidatan bg de gameenteraadsvarkieziag te Londen in de Canadeescbe provincie Ontario gisteravond het woord voerden in aan meeling van 2000 personen zakte een daet van den vloer in waardoor 200 menacben i i een kelder vielen Acht en twintig personen werden gedood honderd min of meer ernstig gewond BINNENLAND In bet 3oeiul WaekbUdc wordt de beslia ÏDg vao den miDister fao BionenlMipIscbe ZakiD Tolg 08 welke v d da oDdememiogeo die eene gemeeota io eigen bebear exploiteert alle oaifangateu en uitgavea floor tusscbeokomat vao dea gemeeiite oatTaoger moeteo geaQhiedeD en in de gemeentebegrootiDg en de gemeenterekening noeten worden opgenomen nit een admioiitratief recbteriyk oogpont ODDOodig en ait sociaalpolitiek oogpont tso dezen mioiatei 00 verklaarbaar genoemd Wanneer de ooderdeelea van elkegemeenteondcrnemiag in den raad een pnnt van beraadslaging en bealisaiaGf moeten uitmaken hg de bebnndeltng der gemeente begrooting vanneer by elke OTerBchryding van die onderdeel en een raadbeiluii vau tl eo oteracbryving noodig ia VftUQfler alle onttangitua en nitgaen ran die ondernemingen oter den gemeente onttanger Moeteu loopen dan wordt bet exploiteeren ran openbare ondernemingen door gemenntsbeataren in eigen bebeer eenroudig onmogeiyk Wy meenen op het terrein eenig recht aa spreken te bebben weina ata gemeenteonderneniia geo tÓÓ moeaten worden geSxploiteerd dan zon naar ons oordeel exploitatie door middel van een conoeasionaria over heel de linie boven eigen exploitatie te rerkiesen Kgn wy ilaao er d n minister borg voor dat sgoe bealissing niet zal worden opgevolgd zg k D eenvoudig Diet opgevolgd worden De aoodlakeiykbeid is gebiedender dan minia erieele beslisaingen wil d miniater zijn wit doorzetten d n beteekent dit een strgd op leven en dood voor de oudernemingeB wellte b de gemeentebestoren in eigtn beheer zyn wy herbalen nog eens dat wq innig overtuigd zijo dat de miniater da verre strekking van zgne bealiaaing niet heeft ingezien No zg er eenmaal ia zal zg eobter weer dienen te vardwynen indien van den heer Borgeaiaa niet zal moeten worden getuigd dat bg in deze inderdaad fa oogst gewichtige aacgelegenheid niet als douwkracht maar ala remachoen heeft gewerkt 8 88 a 48 8 49 86 C8 6 IS 08 6 11 6 18 6 88 Oaaia S 80 MeordreeU Miaawarkerk CaMlla Battaldam 1 a Uien DiinUli ftottaidain CapaUe Nieawerkeik Iloerdiadit Saada 7 8 7 4 7 1 1 9 80 6 16 S 8 4 48 4 8t 8 04 6 11 8 17 7 80 8 M 9 16 9 88 10 1411 16 18 16 ÏH 7 49 8 48 Z Z 7 681 61 V 8 07 9 08 aH 8 18 9 08 0 48 9 E4 Ml 87 8 18 Ootid A atardaM 0 Zouden er geen Kamerleden zijn die het belang van deze zaak g uoeg besrSen om te trachten door een interpellatie tot klaarheid te komen omtrent hetgeen men in deze van den minister van Biooeulandsch Zaken t wachten heeft Voor de blgvende bnlde aan de nagedacbtenit vau mr J Beemakerk Azo ai reekt men zegt Het Vad van een op de Plaats Bgk atravera op te richten standbeeld De arbeder te Kogpe die een dreigenden briet oatviug ooderteekeod Ëeoige arbeiden waarin hem rzocbt werd niet Innger bg zg boer per wpek voor f 3 vao a morgeca Ë tot s avonds 7 aur te werken wendde zich daar ook mee tot den boer en kreeg daarop da mededeeliug dat bg voortaan f 4 zon verdienen Mililaireo die licb ean dronkenschap achnldig maken kunnen gestraft worden met het verbod tot het dragftn van wapenen buiten dienst De minister van oorlog heeft echter aao de korpaen bekend gemtakt dat het niet in zga bedoeling lag deze atraf toe te passen op miUlairea die zicb voor de eer te maal aan bat mi drgf scbnidig maken en io voren goed hebbeu gediend Men vraagt zicb af voegt Hst Yad bierbg of zulk een mioiaterieele aanschrgviog Doodig waa eo een goeden indruk zal kannen maken Mea n van militaire zgde waarlgk niet Z03 vlug met bet verbod om wapeueri buiten dienst te dragen r at een miniaterieete waarfchuwtog tegen lichtvaardig straffen met dezeu maatregel gawenscfat kan heeten Zy kan moeilgk een anderen indruk maken dau dat de minister het onthouden van bet recht om wapenen te dragen liever niet to opsst liet Tegenover het streven om het geb ei onnoodige drsgeo van wapenen buiten dienst zooveel mogelgk ts beperken doet zulk ean optreden van den minister voor een bedenkrIgken teragtred vreezen c G emengde Berichten Sedert gisterochteod wordt te Si hiedam weder een knaapje vermiit van ongeveer lOjsar Het vorige dat men weken BaQar n gezoobt beeft ia indelgk uit de buitanhaven opgehaald Onder bet opschrift een man vrouw meldt bet U D Zondag trad er te Utrecht zoo een op dia wel oor 6 man kon doorgaan Haar vrger een lange reldartillerist raakte alaaga met een kort gezet mioeurtje doch deze bet in behendigbeid winnende wist zgo tegenpartij weldra lang uit op den trottoirband van den Steenweg te leggen Zg haar vr ya in dies toestand ziende vermande zich trok het zwaard nit de schede van baar beminde en sloeg daarmede zoo woest in het rond d t d minenr het moest afleggen en weldra met de beenan io de Hekelateeg lag Toeu voldaan over haar overvioning atak zg het zwaard gelukkig niet draïpend van bloed weer in de aoheede vatte baar minnaar bg den arm eo ging met hem aan den baal achtervolgd met allerlei liefelgke namen van andere dames di zolk een optreden toch wel wat kras en onnatuurlijk vonden Twee politieagenten die aankwamen wared nog juiat getuigen hoe andere corpaleden van het wappu der genie ban makker trnoatten die in traaen zgn leed oitstorite over bet pak alaag dat hg volgena zgn zeggen voor bet eerst had gekregen en dan Dog wel van ean vrouw De agenten kregen zelfs medelgdsn eo riedeo hem dringend aan in de kazerne zgn hart te Incbten aan welke Banmauing by meer door zgn kameraden gedragen dan loopenóe gehoor gaf Te Amsterdam zallen 84 nieuwe politieagenten aangesteld worden 0 68 10 89 10 88 10 48 10 49 9 47 10 18 Qiatereaavood beeft een goederentrein van de Staataspoorwegen welke van Nijmegen naar Feganoord loopt bg een overweg dicht bij Wup f een boerenkar met twee personen aangereden met het gevolg dat een persoon te stond gedood eo d aodere gekwet t werd Ook het paard werd Hebt gekwetst Het verkeer had door dit ongeval gaan vertraging Oistereo morgen ten 6 nor is brand uitgebroken op de hofstede van P van der Wiel handelaar ia paarden aan den Nesserdgk te Eralingsche veer gemeente Rotterdam De hooiberg is een prooi der vlammen geworden De Eralingsobe brandweer waa s middags te 12 uorac bezig om met 3 spniten bet vnnr te blosacheo De Justitie te Haarlem heeft eene uitgebreide instructie geopend ter zake van den brand in de Hontatraat G sternaeht was zg tot 12 uur daarmede bezig ea heden werd bet onderzoek voortgezet Qiateren saorgen te balf twaalf sloeg te Bolnea het roeibooitje van een hoatsobipper om midden in de Maai Het bootje ia opgevangen met alles wat er in was Het ia gemerkt A I B De opvarende ii zeker verdronken althans men heeft niets meer van b m gemerkt Men sal beproeven bet Igk op Ie visschen Uit Terneuzen wordt ons nader gemeld Niet zooala mgn vorige schrgven toiddp door een raam van ci ca 6 M boven den grond is de desertenr Barbé ontvlocht maar hy waa opgesloten geweest in bet cachot gelgkvloerj en het tnimelraam waarlangs de ootvtncnting zou hebben moeten plaats vindan is buogstena 3 M boven den grond Daar de opening an bet raam echter soo nauw ia dat er niemand kan doorkruipen eo het stof er oog dik op lag kan men niet sanoemen dabde rogel daardoor zou zga ontsnapt waar ook in d n tnin geen voetstappen waren te beapeuren Hoe de operatie heeft plaats gegrepen is du een raadael en zat dit wellicht b gveo indien de ontvlochte die thaos op Belgischen bodem la het niet wereldkoodig maakt Sedert Zondag morgen wordt eit de oaderIgke woning aan de Boteraloot te Rotterdam veroiiat mej L £ commiea bg de postergeo aldaar en eerst kortelings bevorderd Volgens een sohrgveo bg haar ouders ont vauften beeft g zich naar Amsterdam begeven om licb dsar van bet laven te berooven Zg is 22 jaar ond donker uiterlgk zeer klein van gestalte eo van den laraSlietiacben godsdienst Haar opsporing wordt verzocht Oistereo is ts Vtissingen de joatitie ait Middelburg geweest vergezeld van een arts ten eiode het Igk van een man te laten opgraven die vóór omstreeks vier maanden was begraven Men vermoedt dat da man niet aan een natoerlgken dood ia gestorven In hetlg keDhni je op de algemeeoe begraafplaats is bet Igk geneeskundig geschonwd De justitie te Maastricht ia beden naar Oeulle geweest waar een peraoon een onwilligeu doodslag op zgo broeder heeft gepleegd Nadere bgzooderheden ontbreken nog Men zal zicb berionereo dat de f x veearts J Boom te Delden heeft verklaard klauwzeer te kunnea genezen en dat bem toen een koe ia toegewereu om zgn kunst te bewgzcn Het reauUaat waa dat de koe niet beter werd Thaos verklaart de heer Boom echter dat die koe oiet aan klauwzeer leed maar aao baenetter eo dat de beer Berg van Grafhorst rgkaveearts te Driel dat kao bewgien Hg verklaart zicb dan ook nu nog bereid een proef te nemen Het Ëngelscbe oorlopschip Hornet heefteen maand vergeefs op de Arabische knat gekruist nm te z ken naar sporen van de vermiste schip iDiikelingen der Aden De Hornet is naftr Allen teriiïgBkeerd Aaai evaDgeD 1 October TUd vao Greeswlcli 80 8 61 9 68 10 04 10 11 10 18 10 16 10 84 8 7 66 8 01 8 0 8 18 8 86 6 86 66 6 08 6 00 6 18 6 86 44 8 60 ff 8 48 18 18 7 96 10 4 10 6 40 8 45 6 88 6 61 0 14 7 81 10 64 87 9 47 64 10 01 10 07 8 88 7 60 6 90 4 41 4 60 4 67 6 04 6 10 1 64 8 01 8 08 8 14 8 17 a 97 4 4 7 46 8 10 3 0 4 06 4 1 DEN 6 40 6 66 H aiO OOUDA 18 I 9 84 Z Zeflr8 l 9 8S 4 8 no te voren nitgegaan Oorzaak onbekend Aaaorantia dekt de aohade Kkiupeh a d IJsel Van de werf van de hesreo A J Otto eo Zooeo alhier liep Maande met goed gevolg te water bet Rgnacbip £ cho groot 650 last WoEEDEK Da W J Guuat alhier is beroepen bg de Gereformeerde Kerk te Moleuaaragraaf OuDB KERK a d IJsel 3 Jftu Tengcfolge van bet vurbod van nieawjaarabedetarg ea de voortreffelgke aameowerking io deze tbd de burgerlgke en de kerkelgke overheid is de nieowjaarsd alhier voorbggegaan stiller dan ooit beleefd is Door diakeoeo wurd bgeeogebracht voor de baitdngewobe bedeeling een bedrag van f 435 dat geheel en uitsloitend onze eigen armen zal ten goede komen Allen die hiertoe meewerkten knnoeo met voldoening neerzien op dit achoone reaoltaat van eeodracbtige aamenwerkiog De uieuwjaarabedelarg is daardoor io eens ea voorgoed deo kop iogedrnkt RECHTZAKEN Door de Arroodiaaement Rechtbank te Rotterdam werd in de zitting van 4 Jan het volgende vonnis gewezen Aa B 33 jaar bouwman te Lopik di te Willige Lanpterak een hond van M Straver doodstak tot 5 dagen gevaogeoisatraf Daarna stor d terecht A S 36 jaar landbouwer te Eeaowgk oodnr de aanklacht aU zoo hg op 27 en 28 Oct j l teReeuwgk opzettelijk nadat bg op 25 October door deu deurwaarder bg het kantongerecht te Gooda B H van der Werve Jr io beklaagde s woning aanbnorigbeden eo in gebruik zgndn laodergeo ten verzoeke van diens ecbtgeooote die tegen beki bg deze rpcblbank een eiscb tot echtscheiding Bubsidiair tot ocbeidipg van tafel en bed had ingediend krachtens verlof verleend bg beschikking vao den prewdent dier rechtbank Hd 19 Oct 1897 conservatoir beslag gelegd was op de goederen der gemeenschap van bekl en diens echtgenoote onder wetke goederao zich o m bevonden 5 varkeoa 7 koeien eo 3 pinken waarbg bekl door genoemden deurwaarder ala bewaarder oier de aldna in be Iag geoomeo goederen was aangesteld met welke bewaring bekl zich vrgwil ig bad belast drie der varkens de koeien en pinken aan dat beslag bebben onttrokken door op 28 October 1897 de drie varkeoa die hg de 22a Oct aan Hendrik van Triet had verkocht voor dexe aan Arie Verhoef af te leveren en op 27 of 28 Oct 1897 de koeien eo pinken naar Bodegrave weg te voeren of te docD wegvoeren Beklaagde bekende bet ten laste gelegde doch beweerde zich niet te herinneren dat de deurwaarder Van de Werve bem gezegd bad dat hg geen goederen aao het beslag mocht onttrekken Hg zon namelgk op den dag der beslaglegging in de war zgo geweeat omdat de gemeenteveldwachter bem met een geladen revolver had bedreigd de denrwaarder io quaestie verklaarde dat de man zeer opslinast waa geweeat Bekl bad zelfs de deurwaarder in bet koabinett antieke kast ontd kte portefeaille met bankpapier willen ontrokken en was dahrbg zoo woest te werk gfgaan dat de ornumenten van de klok vlogen Bg deze gelegenheid had de veldwachter die ata getuige fungeerde zgn revolver talen zien en deo man ftewaarachuwd voor wederapaooigbeid Van bedreiging waa volgens den deurwaarder geen sprake geweest terwgl beklaagde overigens na de beslaglegging kalm naar de voorlezing vau art 198 Strafwetboek had geluisterd Mr Mazel deed uitkomen dat het bewgs door da verklaringen der zea in deze gehoorde getuigen zoo volledig mogelgk geleverd was Mocht soms worden aangevoerd dat het beslag in verband met den v6ór de beslaglegging bg contract gesloten verkoop der drie varkens ten deele onwettig waa gelegd dan stelde Z £ A hier tegenover dat het onttrekken vao goederen aan eenig beslag onwettig of oiet onrechtmatig gelegd atralbaar ia volgens art 198 Aan een beslag valt niet te tornen teazji Ung civiel reohtetgken weg Z E A requirserde tegen bekl een gevangenisstraf voor deo tgd vao 6 maandeo Beklaagde s raadsman mr Jos vao Raalte veraohilde met bet O M waar dit de boveogerelateerde z i zeer atoote stelling zonder argumentatie had opgeworpen geheel van opinie Pleiter trachtte aan te toonen dat de varkena voor de beslaglegging verkocht niet meer tot de gemeenschap behoordeo maar het eigeodom wareo vao eeo derde Ook de koeieo die beklaagde slechts io bdwsargeviog bad daar de getuige Van Ëgerschot ze vóór de beslagteggiog tot delgiog van eau aobnld had gekocht met opdracht dat beklaagde de dieren die aan toogblasr leden oog eeo poosje zou honden behoorden volgens pleiter niet tot de gemeenschap En aangezien de ioetractie vao den deurwaarder Van da Werve alleen eo nitaloiteod de bevoegdheid gaf tot beilagleggiog op de goede reo der gemeenschap was in deze geen beslag gelegd krachtens de wet zoodat vao onttrekkiug vao goederen aan een krachtens de wet gelec d besl geen sprake kon zgn Ten aanzien van de ten la teleggiog betre£fende de varkens tou volgena pleiter ootalag van rechtsvervolging en ten opzichte van de koeieo vrgspraak moeteo votgeo Orer de interpretatie vao art 198 volgdeo re eo dubliek Te verantwoorden had zioh hierna N M 21 jaar landbouwer te Waddiogaveen Hem werd teo laste gelegd op 3 Ju ii 1897 bier of te Waddiogaveen gepoogd te hebben opzettelgk de afdrgMog of deu dood der vrucht van Maria Belt zonder hare toestemmiag te veroorzaken door met die bedoeling alhier aan P J van de Witteboer af te geven een fleacbje inhoudende eeae hoeveelheid pbendam liquefactam ter sterkte an 82 pet bij welk floacbje door hem was gevoegd een pap er waarop door hem waa geachreven Uitdrinken de Beet ir et opdracht om dat fleschie aan de dienatbode van de wed Stolwgk io Bloemendaal onder WaHdiogsveen zgnde dia dienstbode voornoemd M HeU wier broeder Adriaoua boet peraoontgk ter hand te stellen en ar hg te zrgifen dat het van baar broer kwam en dat zg deo inhoud vari het flefohjegauwmopat innemen aan welke opdracht door v d W is voldaan zgode de uitvoering van beklaagdes voornemen alleen niet voltooid tengevolge van de van zgnen wil onafhaokelgke omstandigheid dat M Belt van den inbond van het fleachje niets heeft ingenomen althans gepoogd hebben van M Belt van het leven te berooven of zwaar lichamelgk letsel toe te brengen Beklaagde ontkent de afzender van het fleachje met inbond te zgn Elf getuigen waaronder 5 ala deskundigen werden gehoord De deskundigen belast geweest met een onderzoek naar den inl oad van bet fleschje verklaarden dat dit inhield vergift eo wel ait cnrbolzunr vermengd met water gnde dit vau eeoe zoodanige sterkte en in zoodanige boevee beid dat het nitdrinken daarvan of van een gedeelte don dood van eea meosch kan veroorzaken eu dat het gebruik van eene hoeveelheid daarvao toereikend om deo dood van een menach te veroorzaken mogelgk geacht moet worden te zga terwijl de achriftkuodigen met groote zekerheid verklaarden dat beklaagde ia de schrgver vao bet bewuste briefje Uit het getuigen verhoor bleek nog dat nadat Maria Belt op 2 Juni 1897 aan beklaagde een brief bad geschreven waarin zg hem wees op sgn tegenover hanr bestaande plicht op baar toestaod waarin bg baar had gebraobt reeda den volgenden dag het bewuste fleacbje door haar was oatvaDgen Het O M at het geblekene releveerende waaruit z i bleek dat bet beklaagde s plan is geweest de afdrgving der vracht bg Maria Belt te veroorzaken eiscbt schuldig verklariug aan poging tot dit misdrgf en veroordeeliog tot negen maanden gevangeoisitraf De verdediger mr L S Hollaoder weerlegde de getuigenen deakundigenverklaringen en trok in Iwgfel de identiteit van het bewuste fleachje dal den 3 Juoi io handen gekomeo van Maria Belt sedert dien dag door verachillends handen ia gegaan en eerst den 12eo d a V door haar aao de bevoegde macht ia overgegeven Z i zou in deze eene vrgspraak van beklaagde bet gevolg zgu Uitspraak over 8 dagen VERSCHEIDENHEID Het intreden van een nienw jaar is voor rekenmeeatera gewoonlgk een aanleiding om ait de cglers waarmee het wordt geschreven allerlei merkwaardigheden te baten Zoo ook met 1898 Dit viercüferig getal heeft deze merkwaardigheid dat het door 13 deelbaar is en üvenesDs de som zgoer cgfers 26 Dat is sedert 1651 niet gebeurd en zal vóór 2119 niet weder voorkomen De menacben die na 1898 geboren worden en vóór 2U9overlgden zullen zich het gemis van deze deelbaarheid vermoedfllgk apoedïg getroosten Een andere merkwaardigheid bestaat hierin dat meo door het eerste cgfer van het derde af te trekken drie gelgke cgf ra overhoudt 888 Di beeft te beginnen met het jaar 1010 om de 111 jaren plaats gehad en zal na 1898 eerst weder iu bet jaar 2020 voorkomeq Van geen dier jaren geldt echter levena de deelbaarheid door 13 M B mag daarom 1898 wel in eee houden althaos ala men niet aao het onheilspellende van het getat 13 gelooft 1 In de Chron Medicalen verhaalt dr Oabannea de geschiedenis van een idée fiia waarian de pbiloaoof Nicolaaa Malebrancbe nu en dan het alacbtoffer was Hg verkeerde nl in de overtuiging dat er eeo stak schapcbout aao de punt van zgn nens bing Als men hem vroeg hoe hg het maakte kreeg men ten antwoord Over t algemeen goed maar die verschrikkelgke schapeboot begint zoo zwaar te worden en zoo te stinken dat ik t bgna niet kan uithonden Trachtte meo hem dan aan het verstand te breiigeD dat de schapeboat slechts iu zgn tiekelgke verbealding bestond dan werd hg in ernst boos Een vriend die den wijsgeer van zgn idéefixe wilde genezen volgde daartoe de homceopatiache metbode SimiÜa Similibua en besloot de Bohapebottt door een achapebout te verwgderen Hg atak een stok boot bg zicb zocht den wgsgeer op en informeerde deelne mend oaar het verleegatok aan den neaa van den patient Matebranche die in de wolken was eind lgk iemand te hebben gevonden die aap de eigenaardigheid van zgo oeos geloofde viel hem ora deo hals doch sprong oomiddellgk verschrikt terog met de vraag ik heb o toch niet zeer gedaan Hiermede doelde hg alweer op zgo nens aanbaogsel De andere maakte biervan onmiddellijk gebruik om te antwoorden Jawd uw schapebout beeft mgn oog pgo gedaan Maar ik begrgp niet wnarom u dat diog niet probeert kwgt te raken Eeo auede met bet acheermrs dat ik bg mg heb is voldoende en t ia een heel oogevaarlgke operatie bovendien Malebraoche gaf toestetBrning totde operatie waarop da vriend hem eeo kleio woodje aan den neus toebracht en te g lgker tgd het stok echapebonl van onder zgn jas tp voorschgn baalde dat hg deu wgsgeer dia buiten zich zel en van vreogde was io triomf liet zien Slecbta één iTijfel bleef deu pbiloaoof over Zgu schapeboot waa rauw doch de geopereerde bleek gebraden te zijn 1 Maar uil dit parket wlat de vriend zich te redden door een nitvtocht Malebraoche moet later nooit meer iets van zga neuabout hebben bespeurd Beurs van Amsterdam Vrkrs slotkrs 87 87 9S1 8 Vl 98 lOÏ 9 8S 84 84 l l löi S l 6S 8 88 8 V 1 67V 76 n h V 101 98 33 V 1001 65 615 4 0 lOl l 122 lOlVi 199V 136 64 6 V 98 98 184 Vs loov 80 lll s 108 201 227V8 1001 65 58 68 Vl 147 98 77V 103 lOll i 100 160 189 U ll s 100 68V8 102 18 Ul i 15 108 78 12 110 32 61 1941 9 1061 106 1021 lOS V 116 120V 88 9 1167 4 JANÜARL Nbdeewnd Cert Ned W S ï i dito dito dito üdito dito dito S HoNOAB Obl G6udL18818S 4 Italië laschrijriog 1862 81 5 OosTENR Obl in papier 1868 6 dito io zilver 1868 6 POETUGAL Obl met coupon 3 dito ticket 3 KvsLAND Obl Binnenl 1894 4 dito Gacona 1890 4 dito büBoths 1889 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito in goud leen 188S 6 dito dito dito 1884 K Spanje Perp t achuUl 1881 4 TUBKBIJ Gepr Coav teen 1B90 4 ieo leeniag sotic D Gec Ie niag serie O auiDAFR Rep v obl 1898 6 Mexico Obl BuitSoh 1890 fl Venezuela OW 4onhep 1881 Amstbedam Obli stien 189B 8 Maxw L G Pr Lieu eert 6 Nb HoU IJ Spoorw Mij aand My tot Eipl V St Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Znid Afr Spm aand 6 i dito dito dito 1891 dito 5 iTALisSpoorw 1887 89 A Eobl 3 Zuid Ital Spwmy A H obl 3 Polen Warschau Weeuen aand 4 EusL Gr EuBS Spw Mij obl 4Vi Baltische dito aand Fastowa dito aand 5 Iwaug Dombr dito aaud G Knrsk Ch Azow 9p kap obl 4 dito dito oblig 4 Ambkika Cent dito dito W u 8t Peter obl 7 Denver EioGr Spm eert v a Illinois Central obl in goud 4 Looisv NashvillBCert T aand Mexico N Spw My Ie byp o 6 Miss Kansas v 4pot pref aand N YorkOQtasio West aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie byp in goud 6 8t Paul Minn k Manit obl 7 Un Pac Hoof lil n oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 6 Canada Can South Cert v aand Vbh C Eallw kNs leh d 0 0 Amsterd Omnibus My aand Rotlerd Tramweg Maats aand Nkd Stad Amsterdam aand 8 Stad ïtotlerdam aan 3 BïLOiB Stad Antwerpen 188Ï J fl Btad Brussel 1886 2 HoNQ TheisB Regullr Gesellsob 4 OosTESi Staatsleening 1860 5 K K Oost B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid 8 1869 NiD Ver Bea Hvp Spobl eert PRACBTIGE SORTEERING NTER H ANDSCHOBHEN voor Dames en Heeren A van OS Az Md TuiUeut Kleiweg E 73 73a GOUDA Telephoeu Mo 3M AD VERTE WTIEN Ondergeteekende betuigt hiermede zgnen dank voor de vele bewyzen van belangsteltiog op l Januari ondervonden P DR RAADT Echtscheiding Bg Toonis ven de Arrondissementa Beoht bank te tGraixnhage tbd 9 NOVEMBER 1397 is onlboHOeu t r echttchet atng het huwelp Tan JOHAN CHARLES BAÜDOIN kapitein inf O I leger en WILHELMINA THERESIA WOLFE beiden wonende te Qravenlmge De procnreur van de eisoheres Mr J PLANTENGA Socioteit Ons Genoegen Comuiasariaaeo der Sociëteit Ons Gsnoiobn brengen ter kenniaao van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat by gelegenheid Tan de 4e Abonnement TooneeWooratelling op DONDERDAG den 6 JANUARI 1898 de SOCIËTEIT van de avonds ZES VVB af gesloten al Namena bet Beatuur P HERMAN Fï Stcretarit Oouda 5 Jannari 1898 E CASSrTO TANDARTS Gouda Turfmarkt aPBEMKVBBNl MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG Tan 8 tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG Tan f totS mir ZONDAGS niet FEANSCÏÏE STOOMVEEVEEU chemisclie Wasscherij TiS II OPPI rMHEIMEK II Kruiskade Botterdam Gabrereteord door Z M deu Koning der Belgen Hoofddep t Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor bet atoomen en verven Tan alle Heerenen Damesgarderoben alaook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom n van pluche mantela veeren bont enz Gordynen tafelkleeden euE worden oaar de nieuwate en laatate methode goTerfd Alle goederen hetzg geatoomd of geverfd worden onachadelgk voor de gezondheid en volgena ataal bewerlït TIS80T Co Bordeaux Botterdam f 1 40 per liter in rerzegelde bemande fleach van 5 en 27 liter voorzien van het atteat van Br P van Hamel Boos ProefBeech 1 30 Verkrijgbaar bj J H ROODE GOUDA Te Koop of te Huur aangeboden staande aan de WESTHAVEN Wgk B N U7 ïe bevragen Lange Tiendeweg D 29 Het huia bevat beneden 3 Kamera met SuiteKenken Ke der en Binneuplaata boven 3 Kamera en Zolda verder allea netjea en doelmatig ingericht alsmede van üa en Waterleiding voorzien Tevena boven en beneden Privaat met Waterleiding