Goudsche Courant, donderdag 6 januari 1898

No 7472 Vrijdag 7 Januari J898 30ste laargang fiOMCHE COHAOT Nieuws en Advertentieblad oor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vwi 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën t t 1 uur des midd L J SON Utreclit Tandarts Spreekuur des DONDERDAGS tbd 9 3 QQT iu het Hotel DE PAUW Grootemaikt te GOUDA kietelt ONS GENOEGEN Zaal iKONSTMIN TE GOTCJID A VAN HST Weilmaclits Oratorium EN Pie H Droi Eönigs Maiiek Tan H F MULLER ALSMEDE DiePhcTit nacliEgypten Muaiek Tan W P H JANSEN Op ZONDAG 9 JANUARI eavondê te S uur Directie De Heer MART J BOÜMAN Koor P J BERTEL8 Tableaux Solisten Mojnffronw M L Tan Utrecht Sopraan C HiSin Alt De Heet J Dijkbk ran Amsterdam Tenor 0 N Tan Gouda Bas Entree 1 50 per persoon TOEeANOSKAABTEW te er krijgen tot en met Vrijdag 7 Januari 1898 by de Heeren J tas BENTDU Zn Markt H QOORISSËN Markt M PESTERS IzN Wsdstraat Wed A QOANT Kleiweg J T SWART8ENBÜRG Kleiweg B A VERZIJ Li Korte Tiendeveg Plaatshespreken in da Sociëteit ONS QE NOEOEN op VRIJDAG 7 JAN 1898 s aTonds 6 uur Toor gereserveerde plaatsen O 25 psr plaats en s aTonds 8 uur Toor gewonde plaatsen 0 10 per plaats 1 Op den avond der Uilvoering zullen un het Bureau GI EN Toegangsltaarlen verkrijgliaar zijn MP Plaatsbespreken geschiedt op Vertoon van plaatskaarten Stedelijke Gasfabriek te GOUDA De ptjjs Tan hot gas is 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 4Yg et Onder zekere voorwaarden worden peioeelen gratis aan de hoofdbais verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 Uchtgasmeters bedraagt de huur 10 cent per maand Bewoners Tan perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelyks afrekenen en Tan de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling Tan eenige oenten per week in huur bekomen Cliemiscil ïuivere MelkSUlkfif SPECIAAL VOOR KINDERVOEDING alom verkr ggbaar in bnssen a j kgr 0 90 kgr f 0 50 en ii b kgr UÏ 0 25 Men vrage uitdrttkkeliik KRAEPELIEN 4 HOLU a FiBiuBKsMKSK Melkiuiker ei ekehe op dt fjttqueiten nevtn etaand abrieksmerk en de handteekeniug van EEAEPEUEN HOLM tl Het beste oMchadeïylwte en ga Ê makkelykite poetBmlddel voor Heerea en vooral damvs en Kinderschoenwcrlc I Is de Appretuur van C M MUller Co V Btrlln Beutli Str 14 Men letteigoed mi op naam en f t riek8merk Virtryikuu ky HaerM Wtakallm In aNMwert lalintHka Gouda Uruk va A BBINKMAN en OON Hoflererancitra Xeitt UITVERKOOP IN HET JaL Schoenen en KS Laarzen Magazijnj IJIEROODE LAARS tegen Spotprijzen Aanbevelend J 3 ZODDeVCld ZIE DE ETALAGE B miDHAiaH G Van al heden heb ik mijn Melk onder voortdurende Controle g esteld bij den WelEd Heer E GRENDEL Scheikundig e alhier zoodat van nu af alle mijn g ereg elde Klanten het recht hebben de Melk bij mij g ekocht in bijzijn van mij of een mijner bedienden GRATIS te laten onderzoeken Achtend L DE HEIJ Dnbliele Buurt GOUDA XL1 Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DAMES en KINDBRM0DE8 beneTens HANDWERKPATRONEN ar IEDERE WEKE VERSCHIJNT EEN NDMntER In ieder n telcêt mwarte p rilen t edekrouielc feuilleton enz enz Ie Uitgave zonder gekl pUteo met 8 Boypntr en S groote geknipte pair Per 12 nrB ƒ 1 35 p post 1 45 i I bU do Ie uitg met iaareoboven 8 geklenrds likten v 1 75 1 90 13gdkl pl elt 1 bijz geku p M het 6eno 2 50 60 1 Se bij het Sano L gekn patr n keuze eon gekleurd Iraais handwerkpatroon PROEïNiJMMR ti mmm alom agS Lrroo ii o Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Een pra cl i tigr n et ijn grericlxt HËERENH1118 met Tll staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Baleon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Warmng Der groMe Brfolg untên PatentH StoUeii a rungen ttttt Mèu n r schitdenan wrrtfUoaen yacfuiftmiingen iei Uvi kuif aaher untsre gtets 8€harfen H StoUen nar ron at dlréet odor in Klehta £ lun uii un4ott ltt Ottm unt9r Plaktt ir tiebénitahanii muiêhijiH K S eMMen and ZeugniMe grëOi md fHtm s ii Patent H Stolleü Groot Succes met mgn NIEUW UITCEVOfVUEl DËMNFECTÜËR MAGHINE ontêmet alle Uereedichappeu A R S JHOLTENS DliBBELE BUURT Coiffen iüLÉcTRÖMOTÖRISCanANDBiïsBillSDTES I y WETTIG GBDKPONBBRD I By het gebruik daarvan geschiedt het landen krHgen der Kinderen jltNDGR HE HIIV STE VU 1 10 000 Gulden I wordt betaald aan hem die bewezen kan I dat de b mg ter inz é liggende getaig I schriften der aitBtekenae resaltaten van de Electromotorische Tandhalsbaodjes Iniet echt zgn Mft Men kite op den nmm van den Fabrikant BOBERT HOLTZ M Wordt franco toegezonden alleen na ontvangst Tan postzegel ad 95 Cent door KOBCRTHOLTZ MJmegen l Verkrijgbaar by WOLFF Co Weslham 19S Wederverkoopera gevraagd Koninklijke Machinale Fabriek DE HONIGBLOEMc n I1 vanScbaik Co gevestigd te s Qravenhage Heppier$traat 2 en 0a Baby de Begenteaselaan Tan Z M den KONIISG Tan BELGIË Indien giJhoesUÏ gebraikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorat Honig Ëxiract l E IjI A iTTaE3 E FLAÜONS lan éO Cts 70 Cts en ft Terfcrygbaar hj Firma WOLFP Co WesthaTen J9S Ga tda E B TiN MILD VeersUl B 126 te GouicL A BOÜMAN Moordrecht J C RATEL AND Bost cop B T WIJK Oudeaalrr M KOLKMAN Waddinmeen Een ware Schat TOor de ongelukkige alachtoffere der ZeKberlekking Onanie en gehe me uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARII G HoUandsche nitgave met 27 afb Prba 2 gulden Ieder die aan de Teraohrikkel ke gerolgen vau deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt iaarl ks duizend van een zekeren dood Te verkrygen bg hetVerlagB Magazin te Leipzig Neuuarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Bnttenlandscb Overalcbl VolgsDfl het Extra Blatt ïe aangaaode deo afstand vau Kiao tt joa t sscbftn de Daitache eo de CbiDeesoha regeeriog een Bcbikkiog tot fltand gfkomen io den Torm vao eeo pachtOTerebokomflt Toor langen tgd Het afge tftDe gebied beslaat eenige vierkante myien De Cbineeache regeering staat toof den doar t a de pachtofereeükorast haar outerdioe rechten op dat gebied aan de Daitscbe ah Mocht Eiao ttjou niet gpRchiki blykeo dao zal China aan DaitechlaDd een ander gvdnelte vau de kuBt afatsao In Oo i Azië kan de hooding die Japan al aaonemen van grooten invloed zyn Ru laud en Engeland doen dao ook ban beel de zeemacht van dat rgk als bon bondgenoot te zien optreden Eveoala in China ia ook in Japan op bet oogenblik de financieele toestand t en belang ryke factor De snelle nilbreidiog der militaire en maritieme macht ging gepaard met groote uitgavea Thans komt de reactie daartegen Niet voor de eerste maal beeft de regeering groote kredieten aangevrangd voor de steeds fenemeode militaire eischen en het geTolg daarTan i geweest dat voortdurende tgging der belastingen Daarby komt dat de ontwikkeling der indnetrie al het bessflikbare geld Tan het land heeft doen o ialorpen door de indnatrieele onderoemiugeu Alleen de katoen indostrie beeft 800 000 weefstoeleo in gebruik en een groot aantal moet nog worden afgeleTerd de prodoctie i groeier dan TOor de behoeften van bet land noodig is En de aitvoor ia op dit oogenblik in zeer moeityke omatandigbeden De invoering tan den gouden Btandaatd in Japan de hooge kolenprgzen eo andere oorzaken hebben de gunstige verhouding waarin de Japaosche industrie stond niet rerbeterd naar de TiiLeac ment DaarTan ign finanoieele moeiiykbeden bet gevolg de kooplieden die groote kapitalen staken in ondernemingen die Toor t oogenblik nog geen Toldoendo rente geTen kunnen bon Terpliohtingea niet nakomen ea zijn oaterreden En die ontevredenheid uit zich tegen de regeeriog Wellicht zegt de Times kan een gewgzige baitenlaudache ataatkunde voor het oogen blik op de binnenlaodscbe toestandeo van inrloed zyn Daarom treedt Japan thans krachtig op in de Cbineeache qnaestie Het officiease orgaan Maintcbi zegt zelfs FEUILLETOJM Naar het Framch U ïlagdsAena bad een atdlen maar opgeruimd en aard en eea tint van Duitache dwoepachtigheid leeade baar iets fijn boTalligs Opgevoed in den schoot van oqq gesin waar teedere genegenheid heerschte gevormd ia de aohool der armoede bad haar ooreptoDkelijk en goed geleid veratand zich vroeg ontwikkeld zonder daarom iets van de onschuld der jeugd te verliezen Haar gelaat was niet mooi ea zij wist dit maar zij vas omgeTen door zulk een geur van jeugd dat meo reeds met haar was lugenomen eer men baar nog goed had aangekeken Zij deed denken aan Skakspeare s Puok an aan Goetke a Margaretha tevens Zeo leefden wij dan met ocs drieën in die afwisseling van genot en varTeliag toen een vreemd geval de kalmte van mijn stille liefde storen kwam Mevrouw de Jonral behandelde my nog maar steeds met de vleiendste vriendelijkheid t geen mij altijd ren onverklaarbaar bleef daar ik vroeger nooit anders dan sure gezichten van haar gezlan en hatel ke aanmerkingen van haar gahoori had Ik verloor mij in gisaiagen over de oorzaak ran die ver aadering toen op een goeden dag de deftige matrone mij half gekaohereud een zonderling voorstel 4eed Hat gold niet iiiaer of minder dan em hu Toeo Japan na een gelukkigen oorlog Letaotong wilde behouden kwamen Rusland Fraokrgk en Daiiichland tuaschenbeiden omdat dit den vrede iu het Oosten in gevaarzou brengen Nu nemen Rusland en Doitschlaud bplangryke strategische punten in bezit Waar is nu het gevaar voor deu vrede Indien het voorbeeld van Duitscbland navol ging vindt wordt niet alleen de vrede in h tOosten maar de wereldvrede ernstig in gevaargevaar gebracht Op 10 dezer zal de taak Ëaterhazy voor den Krygiraad komen of de zittingen openbaar of geheim zullen zgo daarover ie de Paryiche pers bel niet eens alterlei verhalen omtrent deze zaak doen weer de ronde in de bladen ♦ Naar aanleiding van de beweeriog eener Hamburgiche courant dat vooreerst niet te rekenen valt op den aanleg van een Ryn EIbe kanaat sohryft de Keicbsaozeiger dat de voorbereidende werkzaamheden zooveel mogelgk bespoedigd worden De plannen en begrootingen zijn reeds gereed op het oogenblik wacht alles op de regeling van het aandeel der betrokken provinciën io de kotten De Pruisische regeeriog handhaaft haar den 11 Mei 1894 in den Landdag uiteengezet straudpuot dat zoodra bet kanaaWak Dortmont Ëmden voor bet verkeer zal zjjn geopend het verder gedeelte van het groote pbuP op de een of andere wyze ten uitvoer zal worden gefegd Do pogingen om deo aanleg van een kanaal van Dortmund naar deo Ryn aan bet particulier initiatief Qver tn laten schyoeo niet aanbevelenswaardig en ook de Preisiacbe legeering heeft daartegou groot bezwaar Aangenomen mag dan ook worden dat zy voornemens is hetgansche kanaalplan in de eerstvolgende zitting by deo Landdag in te dienen in de hoop dat inmiddels de onderhandelingen met de provi icïën tot reauUaat hebben geleid Verspreide Berichten BoELOAaijË Door vorst Ferdinand van Boelgarye is met de gewone ceremoniën die nogal omslachtig zyn de Sobranje gesloten nadat zy twee maanden byeen geweeat was Ëen der zittingen duurde niet minder dan 16 our aohtereen Ook in andere opzichten blykt dat bet voorbeeld door parlementen van naburige machten gegeven io Boelgarge navolging gerondeo heeft In de laatste zitting toch kwam het tot weiijk met zekere Hermanagildn de Jonval doobter van oen broeder der bnrones die kotonsl in BadenBchen dienst was Ik had dat meisje nooit gezien en ia den toestand waarin ik verkeerde kunt gij begrijpen hoe prettig ik over haar dacht Mijn jeugdige leeftijd mocht mij zeker wel bosobermd hebben tegen dis huwelijksplannen maar ik had te doen met een vrouwelijke bardoekkigheid die zich niet gemakkelijk liet afwijzen tletgeen eerst gekheid was geweest werd langzamerbiind ernst mijn voogd zelf begon er zich eindelijk meo te bemoeien en dat met oene hem zoo vreemde zachtmoodig ieid dat ik terstond begreep boe zij beiden het met elkander eena waren Die eensgezind beid boezemde mij natuurlijk niet veel vertrouwen in maar ik geroeide zoo zeor ii mijn recht te wezen dat ik de verzoeking niet weerstaan kon om myn twee tiraHuco te plagen Gedurende eenige dagen hield ik mij alsof ik wel ooren naar het mooie plan bad tot dat ik op een avond de barones met wie ik onder een der overdekte lanea van t park wandelde tot wat meer oponbarligheïd aanspoorde en zy my nu het groote geluk ontwikkalde dat dit huwelgk voor mij opleveren zou 0y zyt toch rijk genoeg besloot zij om alleen da stem van uw hart te volgen een geluk dat zelfs voor de braafsten niet altijd ia weggelegd Ja mevrouw antwoordde ik wzelfs de braafsten moeten soms in zeer treurige becijferingen vervallen als het er op aankomt ons twee harten die elkander zoeken te vereenigen Mejufvrouw de Jonral brengt geen buwelijkagift mee als ik het wel begrijp Haar vader is aiet r k j maar men sou haar en hevigeo strgd toBscheo d o afgevaardigde Krajew en deo minister Welitscbkow De hjnreo scholden elkaar volgens de meer en meer gebruikelijke manier voor vagebond Er ontatoiid hieroTer groot tumult en dit zette zich alt do vergaderzaal voort in do couloirs waar de afgevaardigde Wiehaitow sga collega Gabrowa ty een oorvyg toediende IJoeTallig giog eon tooneelepeler de beer Pauaitow die veel op deo afgevaardigde ajew lykt en van de publieke tribuoe kwam door de couloir Deze werd hg de deur gekomen door drie n aonen vermomd als bedienden van de Sobranje overvallen en door eenige slagoo ojp het hoofd neergeveld Hy riep om holp maar voordat er iemand kwam opdagen ontving hy drie dolksteken dia gelakkig op het hölitieboekje dat bg in den zak droeg afatietpn He ig bloedend werd bg weggebracht Io dsn daarop volgenden nacht werd weer een moordaanslag gepleegd waarachyntyk door dezelfde drie mannen thans op den eohtea Krajew Hy wist zich evenwel te verdedigen Dit geval krygt vooral beteekeoi wanneer men in aanmerking neemt dat Krajew de TQornaamBte getuige was in zake den moord op Stamboelot welke bg van uit zyee kruiddoierawinkel gedeeltelyk gezien had H fed dan ook de eerste aangifte iodertyd Ekcbland De onlangs orerloden hertogin Van Teek geeft baar erfgenamen heel wat lact Zy had als dochter van den hertog Tan Cambridge en dns als kleindochter rmn koning Omitgv lil een jaargeld vau £ 5000 Dit jaargeld was niet Toldoeode voor baar oehoeften daar zy op een grootan voet moest leren eo seer mild en liefdadig wa Nu blykt dat zy elk jaar ongeveer £ 2000 te veel heeft uitgegeven en schulden ten bedrage ran circa £ 30 000 nalaat die hyna alle gemaakt zyn voor de gewone itgnven ran haer bnishoaden De üertog Van Tetk ia onbemiddeld en kan ah vreemdeling g en aanspraak op een ataatstoelage maken en de eenige wyze waarop mea oit baar natatenscbap dis aom kno vinden is de verkoop van al haar vroegere besittingeo als mee helen en hgouterigu te White Lodge bet verblyf dat zy steeds bewoond beeft Hiertegen zgn vele stemmen opgegaao want Je hertogin Van Teek was io Engeland zeer bemind en men beS choowt een vËrk ioping van de penoonlgke bezittingen van de overledene als een beleedig ng aan de kotiinkIjike familie tocb het een en ander kunnen toeleggen Foei mevro iw I spreken wy niot ran die kleinigheden I Wjjtar het op aankomt is dat mejufvrouw Hermanagildn de Jonval my aanbidt want dat is wel de rleieadata verovering die een jong mansoh maken knn wiens verloofde hem nog nooit gezien heeft 1 Ik hoop dat gy mij de oneer niet znlt aandoen to denken dat mijne belangeloosheid minder groot KOU zijn dan de uwe vn de hare Maar h propos is zij blond of bruin De barones was wel oen bootje verbluft door die vraag Zij is bruin antwoordde zy terwijl zy myne gedachten trachtte te raden O lieve hemel mevroaw dan beklaag ik baar Wat moet er van haar worden P Ik lioud alleen van blonden t Wns niet mogelijk om zich langer in mijne meerling te rergtssen Mevrouw de Tonral koek mjj aan met een rorpletterendeii blik en keerde my toen zonder een woord te spreken den rug toe Ik was zeer ingenomen met den loop dien ik aan de zaak gegeven had maar toch kreeg ik er een soort ran voorgevoel van alsof ik over mijn toekomst bad beslist k rerwachtte mij er op don rolgenden morgea zure gezichten te zien en het rerbaasdc mij dus niet weinig even groote n etwilleodheid te vinden bij mijnbeer de Maufort als lijj mevrouw de Jonval Men zou gezegd hebben dat onze goede verstandhouding niets te wensohen overliet Intusschen had mijn stout verzet wol eenigen indruk gemaakt want mijn petemoei beknorde mij er over rWat 1 ui ik komt gy my nu Tirwyteu dat ik Het ia dua zeer best mogelgk dat hetzg de regeering aan bet parlement voorstelt deze scholden te voldoen batzy door andere maatregelen van particnliere zgde de rerkooping Toorkomeu zal wordeo Eergisteren ti in de dokken ran Millwall Londen brand uitgebroken n een pakhuis m t Noorsch hout De aangeriohte schade wordt op 16000 pond sterling geschat By bet spoorwegongelok met deo Sohotschan Oostkust sneltrein zijn er vier perionen zwaar gewond en een aantal licht De onderwyzerei die t l B zal tegelgk bograveo worden met baar vader voor wieua begrafenis zy oit Londen overkwam OOSTBNIIIJK HONGAUIJB Een noordenwiaieling en een uitroep in bet Hnngaarsche Hais van Afgevaardigden hebben ieder een tweeg Techt op sabel oitgelokt de eerste tosecben den liberaal Gajari eo bet lid van de Volkapartg Rakorzkj de tweede tua cben den liberaal graaf Stèren Tisza en het lid ran de onafhankelijkbeidsparly OUy RakoTzk eo Olay kregen eroittge wonden Gajari eo Tiaza lichte RUSLAND De ketter Kowalef de man die in Tercofka op hsn bede neer dan twintig meoscheo lavend ingemetseld heeft in de rasening daarmee een Gode welgevallig werk te rerrichteif is Tolgflofl vonnis ran de synode uasr SiberiÜ gezonden waar hg in eea klooster een onderbomen Tinden zaL DuiTSrfILAND De gerocbten over een rerslimmeriog iu dflo gezondheidstoestand ran Bismarck zgn ongegrond De voret Igdt wnlisvaar aan podagra doch gevaar beataat r niet De gevreesde groote ecboenmakerftwerkAtaking te Berlyn zal waancbgntyk niet oit breken daar de geicbillen tuaschen gezellen en patroons bggelegd zyn Brloie Te Chatelinena nabg Charleroi is io verschillende mgnen het werk gestaakt In de gemei nte Gilly kwamen de stakers in botaiog met de politie en gendarmerie die nitgejouwd werd Vier pereooen zgn aange iondao EOYPTE In Egypte is bet bnitengevoon kond Te Cairo is de thermometer ze U onder nnl gedaald doch het weer is mnoi ben opgestaan tegen die bolarbelljke plannen dat ik mg niet heb Inten beetnemon door die plotselinge teederboid die bot er op toelegde om over mijn gnnscbo leven te beschikken en my te begraven in etn huwelijk met dia Badensche die ik niet kon en aan wie ik van te voren al een heksl bebf MMijn goede vriend daar moet ik u nu in de redo vallen Als gij geweigerd hadt te trouwen op uw leeftyd met wie ook dan soudt gy in uw reebt syn geweest Ik pleit nu met voor myne nioht Hermanagilde de Jonval maar gy zijt niet in uw reoht geweest toen gij haar er by gebaald en verklaard hebt een hekel aan baar te bebiien zonder haar ooit te hebben gezien Daardoor hebt g de barones onnoodig gegriefd Kn dan vervolgde zij glimlachende lan hebt gy u gedragen als een wildzang want wie weet of gij haar niet alleraardigst zoudt hebben gevouden v wNooitl verzekerde ik driftig nooit al was zo zoo mooi en zoo Hef ala de drie Üratien eo at badden de negen Mueen haar gedoopt 1 jfWat oen steenon hart boruam Diana geklobe rend nWeet gi wel dal als go zoo bardvochttg zijt ik er ook zeer zal in zitten als ik u eens wil üithuwelykenP k trouw nooit Is dat een gelofte vroeg zij of is het een groote hartstocht die u het trouwen nu reeds verbiedt Ha gij bloost Foei zwijger Ge weet dat ik zoo graag wat m vertrouwen hoor I U te mooi P Dat zeggen bracht mij zoo van myo stuk dnt ik de kracht niet bad om te antwoorden JPordt Mreei