Goudsche Courant, vrijdag 7 januari 1898

AaoRevaogeD 1 October TUd van Greeowlch WInterdlenst 1897 98 BODDi ROTTIEDill Oaad Ta 7 10 W l l H HV Directe SpoorwegverMsdlngen met tJUlüA 5 8 51 14 7 81 8 16 6 88 7 50 4 10 iSii ii 7 iM 8 8 ï ii 80 M8M710 i8 10 0 lÜi 11 5118 88 l i i r nV OTTlRBi G OUD 8 88 9 58 10 18 U 8 U iO 18 87 1 44 8 0 8 45 10 88 1 54 10 86 8 01 10 48 8 08 8 47 10 18 10 49 11 54 18 08 18 47 8 14 3 09 4 85 4 4 80 8 4 0 t 4 7 I 5 04 5 10 48 6 51 7 85 8 8 40 7 10 7 46 8 18 8 00 DtNBlAG eOVDl 7 18 7 55 9 8810 0 8 04 10 18 Toorb 58 10 17 1 41 4 89 8 18 9 84 1 8 15 10 81 Z Zegw 10 81 1 55 4 58 80 9 48 8 88 10 88 Zev M 6 17 10 48 8 06 5 04 8 89 9 8 8 04 8 84 8 9 88 10 88 ll U 44 Goada 6 88 7 48 8 18 9 08 10 1610 411 7 18 08 17 8 14 4 08 4 88 15 6 8 0 7 48 8 88 10 10 10 U ai Y 49 8 48 18 40 1X7 58 8 1 I 18 51 f I V 107 9 0S I 05 VVS sH 8 18 8 08 9 48 0 4 10 44 U 4 18 46 1 10 8 06 4 15 1 5 8 88 I ü T ï O H T e O B D i Utrecht 8 88 7 4 8 49 9 80 10 15 10 88 11 88 1 8 08 8 5 4 48 5 85 8 8 7 6 9 07 10 08 10 84 Weerden 8 58 6 06 10 88 ll 4 18 7 18 9 8 10 4 OudeiratH 1 07 8 14 0 8 4 94 8 86 Gouda 7 88 8 87 9 88 9 8 10 9 11 10 18 111 88 8 4 4 87 80 87 7 89 8 88 9 49 10 84 11 10 AHSTlBOAH eOVDA 7 0 8 U 8 08 18 48 8 8 4 4 48 8 19 T 4t 88 8 8 11 1M8 18 11 18Ji 8 1 Ml IA 1 48 Ml HJI SOI DA UTEIOHT Ueala 5 80 6 84 7 58 81 9 07 10 1810 61 19 00 18 58 8 90 Oudew 5 85 U 14 Weaidea5 48 8 10 11 81 Utrsekt 8 08 7 4 t 88 8 0 9 89 10 6111 48 19 88 1 85 e O U U K k H8TIBBi l Seuda 4 87 81 8 48 10 7 18 10 4 11 1 5 10 7 1 8 88 AMslanlaH 0 81 8 18 6JT 10 1 8 l U 8 W 1 1 lUl 8 17 4 88 0 6 55 8 S6 10 17 10 85 7 10 10 84 8 84 8 84 7 18 8 48 10 41 8 60 5 08 C 4 7 89 8 58 11 19 11 18 ü nitfioder Id Obio heeft ilu regeeriog en electtiache nbel ungeboden eD een I b8o met eea eleetrisohen itrooni die dsD liJBad op een aiitaad doodblikaemt I Na komt lek r een isoleeihatots bd gUi De boomwolepioDeryeD te Worcester en Fell Rorer MuMcbgaett die daiieuden Werklieden bezighoadeot hebbea een loonsTermiadering Tftn 10 percent sauifekondigd £ r dreigt een werkstaking Een nitToeriger bericht o er bet ongelnk te London in Ontario meldt dat de bgeenkorneï op een boTenverdippiag van bet raadhais gebonden werd en dat de tweehonderd menscben die door den vloer zakten eerst nog in de burgemeesterskamer trechtkwamen en toen nog eens door den vloer been in den kelder fialen Zware voorwerpen verden in den val maegeslaard o a viel een groote brandkast op de ongelokkigen BINNENLAND EEB8TE KAMER Arondvergadering van Woensdag 5 Jan Ingekomen zgn de geloofebrieven van bet nienw gekozen lid jhr mr I W H Bulgers van Rotenbiirg die in banden worden getiteld van eens oommisiie bestaande nit de beeran Van Bwinderen Uelvill van L nden en Van Zinnicq Bergmann De beer Van Swinderen brengt reppoit ait en adviseert namens de commiivie tot toelatiag Dienovereenkomstig wordt besloten en de beer Rutgers van Rozenburg binnengeleid De vergadering is daarna tot een nader te bepalea dag gescheiden Naar aanleiding van bet nitvoarigs artikel in bet sSooiaal Weekbladcover bet onderwerp De gemeeDte ondernemingeo tegenover de gemeenle begrootiogc waarvan wg melding maakten schrijft een rechtsgeleerde aan de N R Ct o a In de gemeentewet staat omtrent debegrootiog der plaatselgke inkomsten en aitgaven dat de begrooting der iokomateo art 204 alle ontvangeten der gemeente vermeldt van welkea aard ook en zooveel mogelijk bet bedrag waarop elke post in het bgzooder wordt geraamd Ook de begrooting der nitgsven vermeldt volgens bet stellige voorschrift van art 205 salie nitgavei der gemeente van welken aard ook i Oodaaka deze woorden nu beweert de redactear v n het Sociaal Weekbladtdat men volstaan kan met op de Begrooting saldo s van zploitatis te brengen terwgl de inkomsten eo uitgaven zonden moetan te vinden zgn in de toelichtende stukken Het praktisch gevolg zou natnnrlgk wezen dat de gemeenteraad wel een besluit zon koanen nemen over het cgfer van het saldo doch niet over de ogfers waarvan bet saMo een bloot rekenkundig resaltaat ia Indien b v de Raad te Amaterdam eens bet sa do uit de exploitatie der waterleiding zoo verminderen met het doel om san de ingezetenen goedkooper drinkwater te versohaffen zon volgens het Sociaal Weekbl f ds Amsterdamsche gesaeenleraad lijdelgk moeten toezien wanneer de beheerende commissie der waterleidiag de vermindering van het batig saldo tot stand bracht niet door den prya Tsn bet water te verlagen doch door de nitgaren b v de arbeidsloonen te i erhoegen 1 Wal aoD er op die wga worden van de verantwoardelgkheid des gemeenteraads jegens de ingezetenen voor den gang der zaken S 4i 8 41 a st 7 8 7 8 7 Heerdreoht Nlaawerkerk OapeUe lllsaa Diisdsis Bettoidam Oapelle Nisawerkeik HoerdiecU tuda 4 45 58 1 15 4 55 i 08 84 U 11 8 18 17 85 8 88 De beslissing des ministers is o i geheel in overeenstemming met de gemeentewet ea met het gemeentelang De redacteur van hst Sociaal Weekblad maakt den indruk van iemand die na jaren lang voo exploitatie te hebben gepleit tot zgo verbaziug ontdekt dat gemeente exploitatie in Nederland is exploi latie naar de voorschriften der Nederlandscbe geaoeentewet Feitelijk onjuist ia het beroep dat deze redactear doet op de praktgk Tot nog toe werd door de gemeentebsatnren die eigen ondernemingea van eenige beteekenis exploiteerden bet artikel der gemeentewei dat vermelding op de jaarlijkscbe gemeeniebegrooting voorschrgft cso alle ontiangsteu en uitgaven der gemeente aldus opgevat dat van de eigen ondernemingen niet alle oaderdeeleo op de begrootiog en rekening behoeven voor te komen maar alleen de voordeelige en oadeelige sloten c Mogelgk is deze onwettigs raktgk in Amsterdam gevolgd doch in andere gemeenteu leilig niet In Utrecht b r worden sedert jaren de inkomsten en uitgaven der gemeentegaafabriek en dar gemeentereiniging gespecifieerd in de begrootiog opgenomen at zg bet ook in bgzoodere hoofdstukken Op elk der posten kan door den Gemeenteraad een amendement wor den aangenomee en over eiken post wordt gestemd Indien eenig Hd der Tweede Kamer mocht gehoor geren aan den noodkreet van het Weekblad om den minister wegens de genomen beslissing in bet Parlement te interpelleereu zal dat Kamerlid vermoedelgk van zijne interpellatie weinig genoegen beleven Naar wg vernemen hebben Oed Staten van Gelderland de goedkeuring van ds gemeentebegrooting van Arnhem opgeschort Men brengt dit in verband met de beetisaing van den minisier van bionenlandsche zaken omtrent bet afzonderlgk beheer van bepaalde gemeenteïnrichtingen te Zutphen De naam en ran lgst van officieren jaargang 1898 tal niet vó r bagio Februari verschgnen ten einde de belangrgke veranderingen dis onlanga bg het wapen der infanterie hebben plaats gehad en eerstdaags te wachten lijn te kannen opoemfo Naar men verneemt is mr J A N Patgn advucaat procorsur te Den Haag benoemd lot attaché bg de legatie van het koninkrgk Siam U Pargs Deze beooemigg loo in verband staan metbet jongste besoek van den koning van Siamaan ons land en de koloniën waarvan degunstige indruk aanleid ng gaf dat Z M asogenoemd gezantschap een Nederlander wenscbteverbonden te zien Dagbl Dit jaar znlleu weder dames zitting hebben in de examen commisaiën voor de hoofdakte In het Algemeen Politieblad c werden hst afgeloopen jaar 8788 personen gesignaleerd Kon geheel adresboek van verdachten en boosdoeners I De minister van waterstaat haeft door las chenkomsl van Je Gedeputeerde Staten der provinciën ten behoeve der Staatacommiaaie ingesteld bg koainklgk besluit van 18 October U no S2 verzocht van de bestaren van hoogheemraadschappen heemraadschappen grootwaterschappen en waterschappen een exemplaar van elte watersobapskenren te mogen ontvangen De instructie is geopend in de zaak van de beide Haagsche heeren die in de vorige maand op een buitenplaats onder de gemeente Wasseaaar elkaar met sabels hebben bevochten De beide Koninginoen en prinses Elisabe h zullen 11 Januari in het Hotel den Ouden Doelens de soiree dansante van de Sociteit sCaainoc bgwonen 18 8818 88 ll 4 11 18 11 88 11 48 9 87 8 4 8 08 Men dealt ons uit sOraveibage mede dat het aantal van hen die dingen naar eene be trekking of plaats bg de op Ie richten afdee ling Landboaw aan bet ministerie ran binnenlandscbe laken thans reeds naar de duizend loopt Gemengde Berichten Op een vrsag van het iNbld v Ned c wie personen in zgn omgeving kente die in de vorige eeaw ign geboren en du als hun nog enkele jaren levens geschonken worden zoodat zg het jaar 19UI bereiken in drie eeowen geleefd znlleo hebben ontving dit blad reeds veracbeideo opgaven als7an mej Berendina Wiecherinck Ie Lonneker geboren 1792 den heer Francois De Roo te Nienwvliet Zeeland g boren 16 Maart 1796 den heer M W van de Waal te Kenen geboren 15 Juli 1796 dea heer Wilhelmus van Haaren te Udenhont geboren 27 September 1797 deze vier sgn dus reeda over de honderd jaren oud den heer A J de Boer te Dordrecht gebaren 24 Msart 1798 mej Hendrika Beooiok te Eibergen geboren II Aoguatua 1791 deze twee hopen dus in dit jaar hun eeuwfeest te vieren mej Johanna Petrooella Hortns Rest te Amsterdam geboren 15 Mei 1799 mej Hendrika Nathan Frank te Eibergeu geboren 19 Juni 1799 mej de we F LakemanBlok te Bleiawgk geboren 6 December 1799 dea heer Jan Hoetmer te Aokeveeo geboren 14 Februari 1800 den heer J B Muldera te Moergestel geboren 6 Maart 1800 mej Wgulje Garlig wedore van Pieler Scholtedes te Amsteidam geboren 18 October 1800 Wy knanen bier bgvoegen dat onze atadgenoote Mevr de Wed Koek eerstdaags baar lOOen verjaardag zal vieren zg ia geboren 2 Febr 98 Door OTerlftdiog f D md graaOEolder boren d atooingratter rsa de firmt Niekark te Sasseaheim tortte een der zymaren giBtermiddag io Daar bet oDheil gedoreadd deo schafttgd plaata vood eo er geeo perioDeo io of Dabg het geboDW wareo baddeo gelakkig ge n per ooniyke oDgelokksD plaats GisterecaTond om 8 aur was er te Heerenveea eeo volkaoploop fraarby bonderden persooen wareu byeeo gekomeD ook nit den aaasten omtrek om een joagmeiiBch met ketelmaziek een serenade te brengen omdat by naar vordt beweerd eeo meisje beeft bedrogen en bair ontrouw is geworden De persoon in kwestie die uit eene werkplaats te Tooracbyn moest komen vertoonde zich eohter niet De bargemeesters van Scbotetland en Dgwlrden de gemeoaie en ryksveldwachters en de mare chaasaees wareo Qp verachilleode punten aanwezig DoorloopBo c niat btaaa niet zingen werd er verzocbt Ses porsooo die tegen streefdveo opgeborgen tou wor en kwam ia een diepen kolk iereobt zwom dien door en kwam er onder bet gejuich der menigte aan den anderen kant wear ait waarna by haastig zioh verwijderde In de drukke beweging swaaideo da blanke sabels rond het waa een drukte en berrie vaa belang Niemand werd echter gekwetst Om 10 onr was de menigte uiteen n keerde alles tot de gewone kalmte tarug Men meldt nit Bolaei Gelakkig kan au hier gemeld wordeq dat de twee opvarenden van het omgealagea bootje op ket juiste oogenblik van het gevaar sgn overgesprongen op een hooiaohip ea meegavaren zyo naar den kant van Rotterdama te 08 bfi i l8 85 5 40 4 S9 AaslardaiB G 8u Oonda Omtrent de verwonding met doodaiyken afloop te GaaÜe gepleegd wordt oit Maastricht nader gemeld Het was op 26 December dat zekere M een lastig en aan den draak verslaafd persoon als naar gewoonte yne vrouw en kinderen mishandelde De vronw riep hierop de hulp io van haren awager e mane broeder Dere kwam en werd ondanks de waarechnwing aan zgn broeder om niet te staan door dezen toch aangevallen Op zelf be hoed bedacht vardedigds de ter halp geroepene siob mei een ituk boat waarby da aanvaller eenige slageo op het hoofd bekwan die eene bersensch adding veroorzaakten aan de gevolgen waarvan M Zondag is overleden De justitie heeft den broeder die door de mareohaniaee was aaageboadao weder in vrgheid geatetd Men schrgft ons omtrent een tabakshandel In de Betuwe ia het grootste deel opgeruimd het aarden zandgoed tegen f 21 k f 22 het bestgoed tegen fl5 fl6 per 50 Eg Het ver hagelde werd verhandeld tegen f 10 tot f 13 Te Driel is nog pi m 40 000 pond onverkocht te Heteren uog enkele partyen Het diploma A roor de zaïrere toepassing vao het corieapondentieechrift en vertrouwdheid met het syateem cStolze Werj kon beden verstrekt worden aan de Damoi W Ch van Ek z b a Gravenhage L van Hengel z b s Graveobage G H Koemans z b Bokscel M J Koemans z b Boketl A Pool z b Rotterdam W J Steeowinkel kant bed Amsterdam en aiu da Heeren O B A de Oroos Torpedist K N M Hellevoetsluia J van Oyk Ia klerk ter Secretarie Bolswsrd M de Haan z b Snt ek H Hagen z b Oldenzaal B Herre z b Amsterdam Tj Humalda van Ëynioga archivaris Sobiedam C Krai Boekhouder s Gravenhage H v Manen z b Dordrecht M J Soanega kant bed Leeowardeu J L £ Spmyt klerk by de Registratie Loenen J L Timmerman kant bed Loenen a J V en R Verbeek s b Vol enhove Over de proefschriften van twee oaodidatan voor diploma A moeat afwijzend worden beschikt Een zeldzaam gelakkig schot werd Maandag j l gedaan door den ja er v L in de gemeente Harencarspel Terwyi deze op de snippenjacbt wBi en tot dat doel in da ringvaart naby Dirkehoru met een schuitje langzaam en voorzichtig langs de breede rietschoot voer zag hg op korfen afatsnd den kop Tsn een ottvr Aan te leggen en te aren was roor den goeden aohutter het werk van een oogenblik naar groot nas zgne verbazing toen het hem oaderbg gekomen bleek dat hij met één schot twee otters bad gedood terwgl e o derde otter de grootste sangeacboten bleek te zyn Daarvoor gebruikte hg bet tweede schot van zgn dobbelloop eo hg doodde ook deze Behalve de dria buiden die zooata bekend is een belangryk bedrag waard zyo vallen den jager ook Bog de premiëu ten deel door het Waterschap gesteld op het dooden van otters STADSNIEUWS GOUDA 6 Januari iSdS Hedenmorgen ten 11 uur werd hut stoffelgk overschot ter aarde besteld van den heer J Visser ooderwgier aan de 2e openbare kosietooze schoot alhier De Igkkoets was voorzien tan drie kraoaeo een van syu eenig kind een van de ooderwyzers eo een van de kinderea van bovengenoemde school Aan de geopsude groeve werd bet eerst het oord gevoerd door den heer G D Heg hoofd der school die in gevoelvolle woorden den ont Japene schetste als een algemeen bemind ondervryser waaraan door hem en leerlingen veel werd genist Hg troostte zyn eebtgenoote en kind met deze woorden en hoopte dat xgo zoon de voetstappen zyus vaders moge drukken Nadat nog Ds L ten Bosch den dooda herdacht bad was deze treurige plechtigheid afgeloopen Als een bewga hoe groot de heer Visser bemiod was bg zyne leerlingen getuige de groote deelneming op het kerkhof van een honderdtal tyaet scholieren 8 80 8 51 9 6 10 04 10 86 IMS 10 11 10 18 10 i 18 84 10 4 11 80 7 55 8 08 8 08 8 16 8 85 8 48 8 10 18 18 8 17 7 85 87 8 S4 6 41 6 4Ï 8 8 87 10 09 9 47 8 84 10 01 i m 10 18 7 48 8J0 Heden morgen is door den keurmeester op de Markt alhier afgekeurd eene partg vleeaoh afkomstig van den R tterdamschen slager J B dat ongeschikt voor de consoraptie was VolgaoB een hier ter stede aangeplakt biljet is een premie v n 100 golden uitgeloofd aan degene die aanvgzing kan verstrekken van de sedert Yrgdagarond 31 Dec 1897 omstreeks 10 uur te Hilversum vermiste geoeesbeer doctor Sebrandus Strstingh Tresling geb te Qrouingen Het signalement vaa de vermiste ia ata volgt gekl donkere jaa en broek grgze demisaison twarte hoogeo sgden hoed souder baard of knevel kaalhoofdig groote gebogen neus grooten mond De vermiste loopt in eenigszios scheere houding Men vermoedt dat hem een ongeluk ia overkomeo De kolonel J C Van achermbeek command van het 6a reg inf te Breda zal binnenkort ffordes gepensiODueerd en io z com mando worden vervangen door den luitenant kolonel A R Krageuhoff van do Leur van het 4e reg inf te Gouda RiiuwiJE Blgkens gisteren bg den Raad van Siate afd voor de geacbillen van beatuor ingekomen kon besluiten is o a Alsnog goedkeuring verleend asn de door het bestuur an den polder Eeeongk in ZuidHolland vastgeate de aanvulling an de politieverordening op het HchoBwen e iz in dien polder voor wat betreft bet ooderbood van sluizen of waterkeereode werken binnen of aao de grenzen van dien polder door eigenaara of ooderboudaplicbtigen MooEDiEOHT 4 Jan De secretaria dezer gemeente de heer D Nugteren vierde beden bet fetst zgner 25 iarige ambtibedieniog Met een bartelgken gelukweosch van den borgemeester werden hem door de leden van den gemeenteraad een keurig bewerkte bureaustoel eo een ioktatel aangeboden RECBTZAKEN Yoor de Arnhemsche rechtbaok stond Dinsdag terecht de beruchte Hendrik de Jong besobnldigd van oplichting eener weduwe te Arnhem hofneesteres op de stoomboot Concordia varende tnssohen Rotterdam eo Arnhem en wegens diefstal vaa eeo portret en eenige vellen postpapier en enkele eoveloppen onderacbeidenlgk ten nodeele van een logementhouder en diens gast een monteur Uit hetgeen breedvoerig in de dagvaarding ia ten laste gelegd is gebleken dat de misdrgven waaraan bekl zich na zgn ontslag uit de gevangenis te Nienwer Amatel heelt aobuldig gemaakt dus insachen 18 Augustus en 11 September 97 eigenigk een voortzetting vurmden van zgn vroegere handetiogeu zoo algemeen io deo lande eo daarboiten bekend Het waren dezelfde verschijnselen zelfs tot ia de kleinste bijznnderhedan en mocht bskl er uiterlgk wat minder goed uitzien dan toen hg in 93 te Amsterdam werd veroordeeld innerlgk was hg dezelfde gebleven Even driest en onveracbillig waa zgn houding als teen en bet mengsel vin cynisme en lafheid in ign wijze van doen niet minder verbazingwekkend en tergend tevens Hat feit der oplichting komt hierop neer uit de gevangenis te Amsterdam ontslagen heelt bekl na te Amsterdam onder zgn werkriglien naam tevergeefs getracht te hebben logies in een klein logement te rerkrygen zich naar Arohem begeven en daar na bg zgn broeder den neua gestooteo te hebben onder valseben naam ooderdak bekomen in een logement voor den kleiuen bargerstand Volgens bekl moest bg wel eeo ralschen naam aannemen omdat zgn werkelgke oaam in Nederland zoo betoedeld was dat hg nergens terecht kon Van Arnhem uit maakte bg eenige reisjes o a oaar Rotterdam Ngmegen Emmerik enz Op een dier tochljea maakte bg op de stoomboot cConcordioi kennis met de hofmeesteres een weduwe van middelbaren leeftgd zgn onde neigingeu kwam toen weer boven en hoe onverklaarbaar nok bg deze zeer weinig imposante peraoonlgkbeid bg had weder t zelide succes als vroeger zgn voorspiegelingen dat hg eeo vermogend man was met wel 2 ton in de wereld dat hg machinefabrikant te Utrecht was compagnon der firma Smulders zei hg bg andere gelegenheid dat hg eigen huizen bezat dat zgn papa en mama onlaogs gestorven waren en hg nu een vrouw zocht enz ens zgn belofte dat hg de wednwe op wie hg aeide dol verliefd te zyn zon trouwen eo met haar kalmpjes op een villa tje bg Arnhem zon gaan wonen dat alles bad een magischen invloed op de eenvoudige wrdowe die duizelde van al dat toekomstig geluk Even als vroeger voegde hg t woord bgde daad hg ging met sgn aanstaande vrouw villa s zien te Arnhem Velp en Ooslerbeek een huur van f 1200 was hem zelfs niet te dosr confereerde met asakelaars en huiseigensreo enz Zgn naam was nu August Piltz voor baar en hg de ryke fabrikant was een ougelaks vogel hg hi zijn portemonoaie verloren op ide boot en daarom leende hg nn auccsasieve sk tot een bedrag van f 18 van ijn aan slaande Maar hg gaf haar in ruil een gouden ring cadeau voor hem wal f 100 waard volgens een deskuod ge echter niet meer dan f9 Ten slotte kreeg de eduwe door een aaneenschakeling T n dingen die baar wel eerst zonderling voorkwamen maar vooraf door een telegram dat bg baar toonde en op haar den iudrnk maakte van valsch te zgn argwaan g R Dg stil op informatie uit te Utrecht en bet bedrog waarvau zg de dope was kwam nit Aangifte werd gedaan en to zijn logement werd de sUmsae vogel geknipt met het bekende gevolg Bg d toen gevolgde iubeslagnsme van bekl s goed eo de verdere instructie kwam bet tweede feit aan bet liobt de diefstal Het bewuste portret beweerde bekl van de vrouw van den logementhouder gekregen te hebben zg htd beoi die beeltenis van een barer vriendinoen in Amerongen ge eTen omdat hg een vroow zocht t adres bad zg ook opgegeven bg zond aan t mei ja eea schrgven en zg zon ook per brief een goed woordje voor hem doen De velletjes papier en de envelloppen had zij hem ook gegeven om brieven te achrgven De vrouw ea haar man getuigden eohter dat bekl dit allei had weggenomen zonder vergunning en het papier aao een der loges toebehoorde Behalve dese beide getuigen traden er 15 in dit geding op die allen ds in de digvsarvaardiuit ten laste gelegde feiten en oog veel meer min of meer uitvoerig toelichtten eu bevestigden Bekl zelf dia op ieder verhoor van eeo getuige wat te vragen of te zeggen bad met grooten orabftftl van woorden oolkende ten deele hg bad geen geld geleend van de wednwe en alle verteeriogen op de boot betaald De voorspiegeliogen eu bieloften noemde bg nu eens üsuwe grappen en onzin dan weer hield Ug met klem vol dnt zg verwezenigkt zouden zgn eu dat hg nog met de weduwe zou willen huwen ir dien zg hem en oog zoo liefhad als toen Wat hg doen of laten wildv giog uoch de rechters noob iemand anders asn bg kon ruim genoeg leven daartoe bad bg middelen en kanalen in overvloed Het O M waargenomen door mr Poel Hiddingb achtte de gepleegde feiteo voldoende bewezen Deze bekl die door velerlei konstgrepen en eeo samenweefsel van verdichtingen reeds maermalen eemvoudigO lieden heeft opgelicht en daarvoor reeds tweemaal is veroordeeld is een geraarlgk lojet en moet daarom in t belang der maatscbappg ernstig gestraft worden Daarom eisohts htï O M wegens opUchtiog bg recidive en diefstal tweemaal gepleegd eene g6vangenis traf van vier jaren Mr F N L Aberson ambtshalve als verdediger optredende wees in zgo pleidooi er op dat de rechtbank deze zaak op zicbzeli beeft te baBohonwen absoluut afgescheiden van ds aotecedeoten van den bekl eu de openbare meening omtrent hem PI kwam tot de conoluasie dat nog de oplichting noch de diefstat zgn bewezen en vroeg derhalve vrgspraak en ontslag uit de veel te langdurige voorloopige hechteois Dit verzoek werd door de rechtbank geweigerd en de uitspraak bepaald op Dinsdag 10 Jan De rechtbank te Leeuwarden heeft vonnis gewezen tegen I S 25 jaar colporteur te Amsterdam die door bet kantongerecht te Betlikdm was vrggeaproken van het op deo openbaren weg door oidgcbreeowen verwekken van burengerucht waardoor de orde kon worden verstoord hg btd nl den 12 September II te Berlikum op deo openbaren weg een rede gehouden over de in vrgheidstelling der gebr Hnogerhuis waardoor een oploop van volk was ontstaan De rechtbank beeft bet vonnis van bet kantongerecht vernietigd en beklaagde schuldig verklaard en veroordeeld tot f 5 boete subsidiair 3 dagen hechtenis VERSCHEIDENgElD Men leest in De Noordbrabaoter Het volgende brutale stuk wordt ons medegedeeld tn nog wet door de betrokkene zelve Eoodat wg aan de goede brooc niet te twgfelen hebben Eenige dagen geleden werd iemand in arrest gesteld eu naar de gevangenis overge bracht Gisteren ochtend nu Insscbon 10 én 104 uur vervo de zioh een net gekleed heer c bg de echtgenoote van da gevangene Bea ik bier bg vrouw was zijn vraag 0m o te dieoenen mgnheerc Wel vrouwtje ik wenscbte je e even afionderiyk to spreken c Alijeblief mgoheer wil u naar boven gaan daar hebben wg de gelegenheid alleen te praten Best v En mgubeer en de vrouw des hnizes gingen oaar boven Daar vertelde mgnbeer dat hg adrO at wai n in het naburige Vuoht woonde Hg had dienselfden morgen den gevangene gesproken in bet cgroot bois Deze zag ar slecht uit eu hy de advocaat zou lorgeo dat hg o m beter voedsel kreeg ja een plaats sou erlangen io de ziekenzaal Tegelgk deelde hij mede dat baar man a s Maandag in vrgbeid zou wezen Qaar lou hg voor zorgen Maar de vroutr zoo wel begrgpen dat een en aader geld moest kosten Met f 100 kon de advocaatc zich conteu eeren De belangen van deu preventief gehechte waren bij hem io goede benden en hg zon voor alles wel zorg dragen Oobegrgpelgk genoeg was de vrouw zoo dom om aan die mooie woordjes gelooof te slaan Zg verwgderde zioh en haalde de f 100 welke som zy den advocaat ter hand stelde U begrgpt vroow zei deze toen dat desa zaak geheim moet blgveo Zg b ijft geheel tusschen u en mg Maandag is ja man thuis en van nu af aan krggt hg goeden kost De Vrouw waa in haar nopjes Zg dankte menheer deu ndvocaatt en tiet hem uit fMooht dese of geeoe zei hg ten slotte die mg hier ziet uitkomen vragen wie ik ben seg dan maar dat ik een reiziger in cognac ben of iets dergeijjks Den naam die hg opgaf was de vrouw ontgaan qnitantia had zg niet eens gevraagd wel scheen zg en ook de dienstbode hem goed te hebben opgenomen beideo gavot ons althans eau nog al duidetgke persooosbeschrgviog Onze ofertuiging is dat men bier met eeu echte schurkenstreek te doen heeft en geen onzer lezers zal er wel anders over deuken Het is van groot belang dat onze voedingsmiddelen en drauken eeu geschikte temperatuur hebben Spgzen voor gezonde menscben behooren ongeveer den warmtegraad van het bloed te habben eu voor kinderen is het gebiedend noodzakelgk dat de melk niet beuf den dien graad zy Voor het lesBchen van deo dorst behooreu de dranken eeo temperatuur te hebbeu ven 50 tot 70 F Bij bet gebruik van een drank moeten de uitersten van koude en warmte vermeden worden men benadeelt anders igne gezondheid vooral als de apyzen eo drauken snel ingeslikt worden De beste temperatnor van drinkwater is 55 F minerale woteren behooreu iets minder koud te zgn eo bier moet niet beneden 60 afgekoeld worden Hoode wgn is bet beste bg 65 witte wgn bg 50 Champagne ia eeu drank dieo men raeerdanandere draokeo kan afkoeleo doch mag de tem e catuur uiet beneden 45 dalen KoCBe en ibee behooreu niet warmer te zgo dan 105 tot 120o melk wordt beschoowd koud te agn bg 60o eu heeft bg die temperatuur het beste aroma Een ongelukkig talent Gérard de Nerval een tgdgenoot van Musset en Hogo van George Sand en Balzac behoorde tot dietalenten welke noch de gave bezitten hetpubliek op eens mee te sleepen noch dieandere zioh allengs de gunst der lezers teverwerven Noch zgne gedichten rgk aanfantasie en schoon van vorm noch zgnebevallige toonselstnkken hadden succèa en datbg de eerste Fransche vertaler van Goethe s Fanstt was hielp hem natourlgk ook nietveel Slechts door den kommervolsteo arbeidals journalist kon hg zgn leven rekken sn opzekereo morgen op een nioterdag van betjaar 1855 vood men hem dood op de straat bg had zich opgehaogeo aan eeo trttievensïer Sedert zyn zgne werken verzameld en herhaaldelgk herdrukt de tralie echter waaraanhg een einde aan zgn leven maakte werd eeopaar dagen na het treorige voorval aan eeoverzamelaar van zeldzaamheden voor f 2000 francs verkocht MARKTBSRICHTIfiM Gouda 6 Januari 1696 Ook heden giug er io granen zeer weinig om Tarwe JarigeZeeuwa 8 la 8 75 Nieuwe dito ƒ Mindere dito 8 10 a 8 40 Afwykende ƒ Polder 7 76 Ji ƒ 8 8B Z Rogge Polder ƒ ƒ buifenlandsche per 70 kilogram ƒ A Gerat Winter a f Zomer f s f ChevBÜier 6 a 6 B0 Haver per heet 2 81 a 3 26 per 100 kilo 6 50 a 7 B Ueonapzaad ïnlandaob 7 a ƒ 7 26 Buitenlandsohe ü Kannriezaad u ƒ Karweizaad h f per 60 Kilo Koolzaad nieuw ii Erwten Kookerwtoo i ƒ Niet kokende ƒ a Buitenlandsohe Toererwten per 80 Kilo è Boonen Bruine boonen 7 60 f 8 50 Witte boonen ƒ ü f Daivenboonen 6 60 ft 6 76 PaardanbooDen ƒ Maia per 100 Kilo Bonte A merikaanaohe 4 00 tL 5 16 Ciaquantine f a l f 8 25 Foxauian 6 10 a 5 B0 Inlsndache mealing i f YEeHAAKT Melkvee red aanvoer handel en prijzen vedel Vette varkens goede aanvoer handel vlug U a 21 ot per half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel matig 18 i 19 ot per half KG Magere biggen goede aanvoer handel maiig 0 90 a 1 40 per week Vette aohapen goede aanvoer handel matig 14 ft ii Zuig Lammerea red aanvoer handel vlug ft Nuchtere kalveren red aanvoer handel vlug t ft ƒ 9 Fokkalverea ft Groakdveren goede ssnvoer handel matig Aangevoerd 23 partyen kaas Hendel vrij wol Io ual 84 a 28 Se qual 80 A 88 Zwaardere hooger in pr i NoordHoilandsche 81 ft Boter weinig aanvoer handel vlug Gofboter 1 25 ft 1 36 Weibotar 1 10 ft 1 15 p Kilo INO EZON DEN M dt RedatteurI Mag ik u beleefd voor ooderitaaude regelen eeu kleiue plaatsruimte verzoeken in uw veelgelezen blad waaruor ik a bg voorbaat mgnen danlE betuig Langs dezen weg wensch ik mgn bartelgken dank te betuigen aan de huismeester en buil ueesterea en het personeel van het Gasthuis alhier voor de liefdergke verpleging en nette behandeling aan mgn zoon tgdens zgn verblgf aldaar bewezpu tevens ook aan allen die hebben medugewerkt aan zgn plaatsing ineen geneeskundig gesticht A VAN VEEN Vronwesteeg H 200 PRACHTIGE SORTEERING i INTER HANDSCHOBNEN voor Dames en Heeren A van OS Az Md Taillenr Kleiweg E 73 73 i GOD DA Velephomt X 3t Beurs van Amsterdama slotkrs 87 9I Vrkn 8 V S 8 s lOS 89 98 98 99 1 4 B7V 76 81 lOl 96 61B 430 1011 181 101 199 186 1 S4 98 184 100 80 l lll s 101 801 saï s 100 65 147 98 77 108 101 84 6 JANUARI Nbdjeunu Oerl Neil W S dito dito dito Sdito dito dito 8 HoNO e Obl Otudl 1881 88 4 iTiLlB Insokryring 186S 81 OosTENR Obl in papier 18118 6 dito in zilver 1868 S PoHTUoiL Obl met coupon 8 dito tioliet 8 8 64 ausLiND OU I l nenbl8 4 4 dito Geoons 1880 4 dito bij Sotlis 1889 4 dito bü Hope 1889 90 4 dito in goud leen I88S 6 dito dito dito 1884 5 SplNJü Porptt sohuld 1881 4 TualBij Qopr CouT leen 1190 4 üeo leeuing serie D Uee Ie uiag serie C ZuiBAra Kip t obl lt9J S Mstlco Obl Buit 3oh 1890 S VüNMUStA Obl 4onbep 1881 AVSTEHUIH übliKatieu 1895 8 BoniaOilH aied leen 1894 3 N D N Afr Hsudelsï Mnd Arendsb T b Mij CerliBoalen DaliMaatBohtppü dito Arn Hypotheekb psodbr 4 Cult Mij der Vorslenl nd sör Hypotheekb pendbr S i Nederkndsohe bank aand Ked Handelmaalsoh dito N W k Pao Hyp b paqdbr 6 Eott Hypotheekb pandbr S s l tr Hypotheekb dito 8 OosHNa Ooit Hong bank aand HlJSI Hypotheiekbank pandb 4 l AHiaiKA Equt hypoth pandb 9 18 1 Mai L G Pr Lieo eert 6 Nm Holl lJ 8poor Mij asnd Mj tot Eipl St 8pw aand Nod Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid Afr 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dito SIllul8poorwl l887 8 A Eobl S Zuid Ital Spirmi A H obl 8 PoLm Warschau Woeuen aand 4 RuBl Gr Buss Bpir Mij obl 4 Baltisohe dito aand Fastowa dito aand Iwang Dombr dita aand 8 Kursk Ch AMw Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 100 160 189 11 100 B8 s 10 18 U 108 78 188 110 8J s jy 106 lOÏ t 10ï 116 ISO 8S s 116 ll s 16V i AMiaiKi Cent Pao 8p Mü obl 6 Ohio fc North W pr O v aand dito dito W n 8t Peter obl 7 Denterk Blo Or Spm eert ï a Illinois rontral obl in goud 4 LomsT liNash ill Oert f aand Ueiioo N Spw Mi Ie hvp o B Miss Kansas v 4pot pref aand N ïork Ontasiot West aand dito Penn Ohio oblig Oregon Calif 1 o hyp in goud J St Paul Mlnn tManil obl 7 Un Pao Hoofl in oblig ditodilo Line Col Ie hyp OS Can di C n 8oulh Cerl T aand Van C Ballw StNa leh d o O Amsterd Omnibus Mg aand Botteid Tramweg Maats aand KiD Stad Amsterdam aand 8 Stad Kotterdam aan 8 BaLOia Stad Antwerpen 1887 Jl s Stad Brussel 1888 8 Hoso Theiss Regullr esellieh 4 Oosiasa Staalslcening 1880 i K K Oost B Cr 1880 S irisn Stad Uadrid 8 1868 Nao Ver Be Hvp Bpobl eert BurgerlUke Stand GEBOREN 5 Jmi Anltonius ouders J