Goudsche Courant, zaterdag 8 januari 1898

i o 7473 Zaterdag 8 Januari J898 36ste Jaargang mimm cohant Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 franco per post 1 70 AlzonderUjke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vaa 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen tiroote fetters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Een ware Schat voor de ongelnkki slachtoffen der ZeUbevlekking Onanie en gehe jne nitapattingen ia het beroemde werk ZDr Retau s ELFBEWARING HoUuidflche mtgaT6f nwt 27 ttfb Pros 2 fi alden Ieder die aan d Tersekrikkelgke gerolgen van deze ondeaed Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt iaarlj doiaend van een zekeren dood Te verkregen hg hei Verlags Uagacin te Leipzig Neouarkt 34 franco tegen inzending van het bedraa ook in postsegels en in eiken boekhandel in Holuuid Aadan an M de Rotte Alida Maria andere D de Jong eo J Zorg 6 Maria oudere A de Zeeow en J Tan der Borg Margareiba oedera N de Hoop eo M MeleTeld OTEBLEDEN 4 Jan J Sutherlaad 58 j 5 A KoDat wed J Luyneborg 69 j A Carlier wed J B Smit 70 j C Agteo 4 m W F A Brsinema 73 j lO m Beenwijk GEBOREN Jacob oaders W Plak en A Verwey Jan Goroiilis oadere G Hoogeodoom en A Boer Anna Cornelia oodera C Biyiewea en M Vermeuten Jobanoes Cornelia andere h J Smit en A tan Win garden OVERLEDEN M Bor t 62 j A Matie 64 j K Mnider 69 j ie jB C Xi A Js C E De Zïjde is vertrand zeggen da Damea als de betraifande kleediugatakkan leer dikwyia alechte na 2 of 3 maal gedragen te sya achenren enz in de runven krggen of ala Watten nit elkander gaan dat i echter geen toeTallig erbranden der niwe znde maar zö wordt met opzet om de cyde dikker en goadkooper te lat n schijnen met Un en pho phorxuur ÖTerladen die da nerf van de ruwe zydedraadopTteet men noemt inlk venen cftartfeeren hoe meer ed zydb gechargeerd moet worden hoe meer tlnbaden zy moet hebben om dit git teer innig op te knnnen zaigen De geverfde zflde net edele apinael heeft dna de doodakiemen reeda in zich eer z op den weeistoelkomt De daaruit vervaardigde imogenaatnde cgdeetofEen moeten na kortgebrnik als tondelscheuren al naardat de zyde meer of mindergechargeerd ia De dore zyde incl maakloon ia totaal waardelooa Monatera vanmgn echte xijde per omgaande De stoffenworden porten tolvrfl verzonden 6 Benielierg s Zijde takieken K en K Hofl ZVIIICH ADVERTENTIEN BIRSTB AANKONDIGING By vonnia der Arrondiasemenla Bechtbank te tOrmenkage dd 17 DECEMBER 1897 is tuaaohen CHRISTINA B0ERMEË8TER zonder beroep wonende te i Oravenlmgi en JOHANNES JAC0BÜ8 vm OMMEN zonder beroep gedomicilieerd te t Ormenhage doch verbiyvende te Liidm op verzoek van eerstgenoemde uitgeaproken de tehetlliMg can tafet e bed Mr C J FRANgOIS Advocaat en Procurenr o L J SON Tandarts Utrecht apreekttur des DONDERDAGS van 9 3 uur in het Hotel DE PAUW ürootemaikt te GOUDA lilBrTBOMÖMISCBrTAlêALSBAMS WBrriO aBDKPONBERD f Bij het rebroik daarvan geuhiedt het k i tanden krUten der Hinderen ZOKDER I DE HIDSTE l llti I wordt betaald aan hem die bewgienkan dat de by my tar inzage liggende getuigaohriflen der nitstekende resultaten van de Ëlectromotorisohe Tandhalsbandjes niet echt zjn Mt Men Ulte op den naam van dmfabrihant OBSilt T HOITZ Wordt franco toegezonden alletn na mtvangat van postzegel ad 9S cent door ROBERT HOLTZ NUmepo Verkrijgbiuir by WOLFF Co Wfsiliaw 198 Wederverkoopere gevraagd wesioa 19 k 9 gevraagde I tU i Hel btate onachuMykMa tn J mikkilyluterMumlildelvaoclieeta nwl eBTOoral lamMeiiKU iler cho nw lE BSl UiteAppretuutTiuiC M HailerfcCa MFjBertlB Seath SIr 14 Mm lett wl ijl op naam n fabriakanwrk Varferyikav by HHraa WmhaU n la HMiMvark galaaMaa tm aaHaa m W ea rt i aaai ra i 10 000 Gulden BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEPEIEN HOLI 8 Quina Laroche Slaalhoudende Q uliia Larochn is de meest krachtige en versterkende KISA WIJN Aanbevolen door tal vaa binnenen bnttenlandsche Geneasheera Verkrygbaar in fleaschen k ƒ 1 90 en 4 00 KuBPiUBK k HoLM Qoflereranciera Zeilt DepSt te Oauda by den Heer A H TEEPE Apotheker en bg de meeste Apothekera en Drogisten verkrygbaar Te Zoop of te Huur aangeboden FÜK HËËRKNHlllS Staande aan de WESTHAVEN Wök B N UI Te berragen Lange Tiendéuteg D 29 Het haia berai beneden 3 Kamera met Saiie Keaken Ke der en Binnenplaati boven 3 Kamers en Zoldsr rerder alles netjeti en doelmatig ingericht alamede van Gas en Waterleiding Toorzien Terena boven en beneden Privaat met Waterleiding FEANSCHE STOOMVERVEEIJ fjhemisclie Wasscherij VAN 11 OPPEKHËIMEK 19 Kruiitkade Batterdam Gebreveteord door Z M den Koning der Balgen Hoofddep t voor GOUDA de Heer A VAN OS z Specialiteit voor het atoomen en verven vanalle Haaran i en Damesgarderoben alsook alleEindergoederen Speciale inrichting voor het stoom b vaa pluche mantels veeren bont enz Gordynen tatelkleeden eni worden naar de ttieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden intchadeiyk voor de gezondheid en volgena staal bewerkt Eene Iiaerarea wenscbt by genoegzame deelname in Gouda wekeiyks € ur U$Ben te houden in de tlDgelsche cd Fransche taal en conversatie BERLITZ METHODE Opleiding voor examen L O Brieven ouder letter K aan de Boekbandelaren W P VAN STOCKOM ZOON te $ Gravenkage J VER GEER GO UDA Levert KOPLATTEN ARCHITRAVEN en LIJSTEN volgena op te geven profiel Het zagen van TOOGSTÜKKEN en verder alle zaagwerk wat tot het vak behoort Met en zonder levering van hout ÊBMPÖTVÏim Hen wonit verzocht op t HERK te letten UIT UZT MaoAZUN van M RAVENSWAAY ZONEN OORINCHEM Wlif Deze TIIËEEN worden afgelererd in verzegelde pakjea van vijf twee én een hdf en een Ned on $ met vermelding van Nommer en Prya voorzien van neveastaand Merk volgens de W t gedeponeerd Zich tot de aitvoering van geëerde ordera aanbevelende J BREEBAAHT LZ Uokroond Tentooo telHngSoiioa inaker a Hag Au lB9A WneldbeTMmd Sohoan Appre taor Lipftrln Satin sdb lyn da beiU mlddelttn to or bet londer momtn keang pouUon t ii alle tvr i t on f skleord achosnwsrk Verkrygbaar y winkslluri lu nohoenwerk UntaoteriaDi Ürogerysa ett ll ii Utt goed op DMun en fabrifikamerk Qen Ag Dt W StfdMnann Aruliaia Ooild Druk vaa A BRINKMAN ea ZOOX mm un wm immm Geabonneerden wordt herinnerd de betaaldagen der Abonne mentsg elden zijn van 1 tot en met 8 JANUARI Ve DirecUur D C W VAN DEB LAAR Te huur ofte koop aangebodil om terstond te aanvaarden Eert praclatigr 3=i ©t in gr©ï3 cla t HEERËNHUIS met IM staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels HEllPEPELOPPE bedrukt met Firma per 1000 stuks è f 2 f 2 50 en f 3 BU A BRII RMAIV dl ZOORÏ Lange Tiende weg D 0O Gouda Telephoonnummer 82 Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIKNDKWEG D 29 ha ndteelceiiin0 met roodm letters ECHT det voara op de lflRKT£UHDSIfVICTORIABIIOIt OB£RlAHIISWII £ m i mm Overal === Cigmdam o Maai6chappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 P o IKE OUD £ SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt NIGHTCAP VAN Blommestein s Inkt a fonder iniieli l de BESTE jil volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND VerkrijgbRar by M PEETERS Jz N B Als bewijs van echtheid oachot en kurk steeds voor i uiBhAU r vui dcB aaamder Fiimi j HltPAW p Hoppg TISSOT Co Bordeauac Botterdam f lAO per liter in verzegelde benunde tleich ven 5 en 2 i liter voorzien van het attest van Dr P F van Bamel Boo Proeffleich 1 30 Verkrygbaar bj J H ROODE oono A KEI NISGEV1 G iNftlCllTlSGZN WELKS GKVIAK Sl HADE OF lUNÜER KCNN N VEROORZAKET BUEGKMEESTEKeaWETliOUDERafnii Gouda C4ezi n art 8 der HINDERWET Doen te weten Dat ïij vergunning hebben verleend aan J Vergeir ea zijne reohtvorkrygenilon tot het plaataun an eea iraamolor met grooter arbeiduferraogen ter uitbreiding squer houtiagerij in het perceel aan den Kattenaingel wijk QNo 197 kttilaatraal bekend scütie A No 33 3 GOUDA den 7 Januari 1 98 Bui Kemeester en Wethouders voornoemd R L MARTKN8 De Secrotftris BROUWER Baltenlandsch Over lclit Het doel vaa Ëogelsod bemoeüuf en in Ooflt AEii p cbyot miader te zgo tea slak van China machtig te worden dwo wel bet groote gebied vao het HemeUche ryk eopend te houdea voor deo ËogeUcheD handel eo de lÜDgelscha iüdoatrie Htt vreest terecht dst de andere mogeudbedeo elk op zjiu verworfen gebied mooopoliën zullen ioslelleD tot eigen Tooriieel terwgl Engeland volgeoa de verdragen recbt meent te hebben overal op gelyken voet te worden behandeld met de meest begunstigde Treemde natie Amerika beeft dezelfde iozichteo eo moet ook footDemen zön in denzelfdea geest handelend op te treden als de belangen der Vereenigde Staten in Chitifl bedreigd worden Het bericht door ons in oos vorig nummer niedenedeeW dat China het begeerde grondgebied aan Duitschland in pacht heeit gegeven wordt door den ReicbiaDzeiger bevestigd Het officieele blad zegt uamelyk De Dnitsche regeering zal in staat geatetd worden ha r recbtmatigen wensch te vervallen evenala andere mogendheden een steunpunt Toor baar handel en scheepvaart in de Cbineeache w tereo te bezitten China geeft Dnitschlaod da rtoe ijelegeoheid in deo vorm Tan een pacbtcontract van langen donr enbet zal de Duitiche regeering vrystaan binnen het bedoelde gebied eile noodige bomv en andore werken te laten eitvoareo en alle maatregelen Ie nemen die zy tol bescherming van dat grondgebied noodig acht Het terrein dit ter benchikkiog an de Daitsche rageering gesteld wordt omvat bet goheele waterbekken van de Kiao tsjou baai tot aan de hoogwatergrens voorta de groote FEDILLETOIM NaiW het Fratuch 18 Ik vreesde mij te zullen verraJen en toch kon ik het denkbeeld niet verdragen dat zij nieenen zou dat ik op eene andere verliefd was O er zit zeker eeu geheim achter bemam zij vMaar pas op I ik zal er wel achter komen I Gelukkig kwam Magdalena mij redden uit mijne verlegenheid Ik haastte mij om met baar een gesprek aan te ktioopen maar de drift waarmee ik begon verried mijns ondanks de t egeerte om myne verlegenheid te bedekken Ik begreep mgn onhandigheid toen ik in de oogen van Diana iets spottends ontwaarde en Magdalena verwonderd uitriep Heer wat een opgewondenheid Wat vliegje hoog André jfja laebte Diana maar wij kunnen gerust zijn dat hij niet naai den hemel vliegen zal want er aohijnt bier of daar een handje te zijn dat hem aan een touwtje op onze ellendige aarde terug houdt VUeg meikeverlje vlieg zong Magdalena terwijl ze een beweging maakte alaof ze mij werkelijk agi ren draad vasthield jMi dalena hernam Diana hij moet ons den naam zeggen van de sohoonc pri se die zyn hartveroverd heeft Za ia immara mooi Welna dan bw ik heti landtongen dio ten zuiden en teo noordea van de baat gelegen ryn tot aan de heuvelruggen die een go de natuuriyke grens vormen van die alrooken lands eu verder de in en vóór de baai gelt gpn eilauden Het bedoelde gebied heeft een oppervlakte vao e nige vierkante mylen en het terrein dat zich in een w deo kring daaromheea uitstrekt vormt een gebied binnen t welk de Chtneezen geen maatrfgr lao of schikkingen van eeoigen aard mogen ondernemen zonder Duit cbland s toestemming in t bijzonder mag China nieti doen wat de regf Iiiig van den loop der rivieren op het aan Duit cbland verpachte gebied zou kunnen binderen Ter vermydiog van botsingen die de goede verstandhoodtng tasschen de beide mogendbedeu zouden kunnen benadeeten draagt de Chineeaebe regeering voor den duur van het pacbtcontract alle souvereioe rechten op het bedoelde gebied aan de Duitacbn regeering over Pachttyd en pacbtEO n worden in bet kot te telegram dat bet tot stand kompo van de overeenkomst vermeldt niet aangegeven Mocht bet blijken dat de Kiao tajoa baai 001 de een of andere reden niet geecbikt ia voor het doel dat de Duitacbe regeering met deze overeenkomst wil bereiken dan zal do Cbiaeesche rfgeering na overleg met e regeering te Berlyn en ander geschikter punt aan de Chmceache kaxt aan Duitschtand in pacht ge en De Chineesohe regeering al in dat getal de bouwwerkfu enz door de Duitacbe regeering bjj Kiao tsjou uHgevoord overnemen en scbad lo09Btetling geven voor de daartoe gemaakte koaieu ♦ In de Transvaal i men bezi aan da preai dentaverki zing die een paar weken in beilag neemt In Engeland rchynt men weer tgd e hebben zich Qiet dat land bezi te honden De iVolksatem gelooft dat Chamberlain werkolijk aan de Regeering van Transvaal een telegram zond waarin opuienw de aazereiuiteit van Eni eland wordt bevestigd Het blad zegt dat op bet oogenbltk Tranavaal bet zich kan veroorloven met kalmte een telegram uit Londen te ontvangen dat onrechtvaardige en overdieven eiacbfn bevat De tgd h vooibg dat de Engelacbe ministers hnn kleingeeatige denkbeelden aan Zuid Afrika kuDDeo opleggen Het telegram van Chamberlain zal de meerderheid van Krager slechts doen toenemen riep de aardige leelijko terwijl m zich m postuur zette Haar gelach doed mij mijn togeuwoordlgheid van geest terugkrijgen Ik hield Magdalena aan haar woord en deed haar en schitterende declaratie Manr ik was te zeer in werkelijkheid verliefd om mij altijd good te houden Mijne beide lieve plaagstertjes merkten dage ka nieuwe kentoekenen bij m j op afdwalingen en droomeryen dia ik niet verbergen kon en die stof gaven tot nieuwe plagerijen Ik rekende m j ochior gelukkig er zoo sf te komen maar nu meende ik te bemerken dat mijno peettante iets had wat haar hinderdo Als do vroohjke Magdalena mij beet nam over mijn geheime liefde dan lachte Diana maar gedwongen mee en dan zag ik in haar blikken en hoorde ik ia den t on hawr st n iets dat aar meelijdon zweemde Andr zci Ze op een morgen tegen mij nu wy alleen zijn moeten wij eens ernstig Kamen praten a9preek op petelief ik luister Moet ik heel plechtig zyn P ttWees oprecht antwoordde zy glimlaofaend Ga daar zitten die bank stelt een rechtbank vOor Ga je me dan veroordeelen vroeg ik een weinig beteuterd ondanks myn schertsenden toon Ik ga je de biecht afnemen pas op En je beknorren voegde zij r verwijtend bij want je hebt onze vriendaohap een beetje beleedigd tflkP Ik die geen enkele gedachte bel die niet voor u is Durft ge volhouden dat ge er geen enkele voor mij verbqrgen houdt hernam zy mij strak aansieade Verspreide Berichten Pkbzie De Standards ontvangt van haar Berlyoicben correspjndent berichten uit Perzii die een omwenteling in dit ryk wiid n voortien Het geheele gebied van den Shab is in gisting en het hevigst het diatri t waar de Ungfische en de Britsche balangen bet scfaerpat tegenover elkander staan Men voorriet d omwerping van het cstttraal geiag en de tiiteenspaiting vao het r k in onafhankelijke staten Dit procei i reedt ten deele begonnenDe regeenog van den nieuwen Shah Mozoffer ed din heeft het tand naar men vertelt tot den bedelstaf gebracht De ryke ataata schat welken Nu ed Din had byeenvergaard ia opgfbruikt en de inwoners orden oitermate zwaar hflast Drie maanden geleden hebben de stad en de provincie Shiraz deo goavernear verjaagd en en onafbankelyk triram iraat ingeoteld De inwonen hebben zich bereid verklaard om nog een jaarlykacbe vchatting aan Ien Bbah te betalen maar overigen willeq zy niata met hem te doen bbbben De geestelijkheid ia zoover gegaan dat zy den vorst een ultimatnm beeft gesteld waarin hem onbekwaamheid om te regeeren voor de voeten wordt geworpen en de uitvoering der hervormiiJgen welke zjin ader beloofde wordt geëiuht Aan deze beweging nemen booggeaeWWi pwrioaen deel z Ut t d n van bat vorstelijk bnis Spanje In de dynamieUabriek van San Manjoja te Oviedo in Spanje zyn twee honderd kilogram buskruit ontploft De geheele fabriek ligt in pnin zeven menseben zyn gedood en velen zwaar gewond EnO ELAND Te Bristol ia Dinsdag bet jaarlykach con gres van den Britachen njijuwerkersbond g opend Kr waren 54 gedelegeerden aanwezig vertegenwoordigende 322 000 arbeiders Ameuika Twee Amerikunsohe geleerden de hoeren Abel en Davia hebben de uitkomsten openbaar gemaakt van bon onderzoek naar de reden waarom de negers donker gekl nrd zyn Uit de hoid en de haren van negers hebben zg een kleurstof gehaald die in weinige stoffen oplosbaar is De pigment korreltjes beataan uit kleurlocze grondstoffen een verfitof en een aantal anorganische beatanddeefen ook een weinig ijzer De ontdekkers gelonveo dat de klenrstof oit de sappen der huid ontstaat niet ait de Toode bloedlichaampjes zij b bben voor bet lic stoeg do oogen neder want ik voelde dat ik een kleur kreeg tr oD zei ik daar zijn we weer op die mooie liefde gokomen die ik in het geheim zou koesteren Mn r dat ia kinde aobtigheid en malligheid M jn vrifU l hernam zy ernstig geef mij uw woord dat gij niet bemint en ik zal n gelooven Ik zwgog het was alsof haar blik mij doorboorde 3e stilzwijgen is reods een bekentenis hernam zij Maar ik heb in je hart gelezen en weet don naam dien je niet zeggen wilt nWeet gij dien gü Ik zon geen vrouw zijn als ik het niet wist antwoordde zij met een glimlach die mij ontsleUen deed Kyk volg do punt van myn parasol ik zal dat tooverwoord in het zand schrijven want aU ik bet uitsprak eoudt ge bang zijn dal al do echo s van t bosoh bet zonden herhalen Ik volgde in gespannen aandacht do punt van haar parasol eerst begreep ik volstrekt niet wnar zij been wilde maar loea zij gedaan had met sohryven riep ik verruimd uit vMagdalena Nu hebt gij zelf den naam genoemd zei Diana tfOeloof je waarlijk dat ik Magdalena bemin F n wip zou het anders zijn raynheer de Zwijger tk geef u mijn woord vau eer Doe hot maar niet want alles verraadt je sedert het oogecbllk dat Magdatona hier gekomen is ben je veranderd Kn nu is er in deze onze sefaoone woestijn niemand anders die je beminnen kunt of je zoudt verliefd moeten zijn op mevrouw de barones ffBewaar me 1 riep ik vanchtikt flit geheele gewicht dat een neger aan die verfstof bg Btcb draagt slechts een gram gevonden Die kleurstof bonden zij voor deaelfde dia in de haren dur blanken voorkomt soodat taascben deze en de negers slechts eea vertchil in hoeveelheid bestaat Fbankruk Het zal wel geen nieuwtje meer zyn dat damea van de beete en de faalve wereld te Parya tegenwoordig kUi e levende aebildpadjea dragen Dü ongelukkige gieren zyn aan e n goeden kettinkje beveatigd en met een goadeo mei edelateentjea bezet netje overdekt Ze kruipen betrekkeiyit vergenoegd over de acboadera borst en bals der draagsUra Alfred CspuB hekelt vandaag ia de Figarof deit walgelijke mode dia uok oog dit nadeel beeft dat de beestjpi een goede spgsverteeriog hebben eo zicb niet geneereo Men begint dit evenwel al aardig te vinden De v eenigtog tot bescbermiog van dieren bemoeit er sioh mee maar zat vermoedelijk weinig aaccea babben E q vereenigibg tot besohermiog van den goeden smaak zou hiar meer doen mcoot Capua KÜILANO tn de Rnaei che goaveraementen Perm Oreobnrg en Wjaika is een nieuwe sekte antittaau de Jehovisleo Zji noemen sicb Cbriilenen maar looebenao de DneSeoheid an verwerpen de verkering van de bailigen de biecht en ds liturgie Zy bidden samen n eindigen hun gebed geregeld net een vloek tegen de RnisiBche orthodoxe kerk Zg drinken geen sterken drink eo rooken niet Vliegende bladen die op een geheime drnkkery gedrakt worden veripreideo hun beginselen in lie streken van het Rusaische rgk Iedere Jehovint die niet elk jaar een nieuw lid aai brengt wordt oitgastooten Professor Zakharine die czaar Alexander UI in diens laatste ziekte behandeld heeft is overleden DuiTSrilLANO De opper president vrd Braodenbnrg heeft deo burgemeester van Berlijn in een scbryven aangemaand zijn goedkeuring te ontbonden aan het gpmeenteraadsbeslnit tot oprichting van een gedenkteekan voor de strydera van Maart 1H4B Dit kealuit beeft deo keizer miabaagd De Duitsche keizer draagt afwisselend de oniformeD der regimenten wier chef hy ia of of van die welke zicb in veldtochten onder f Je moet hot duo zelf bekennen hernam zij yMaar ik heb nog meer bewyzen oen gewichtig feit waarop ik mij beroepen kan is dit dat gy toon mijne tante u voor hot eerst gesproken herft over eon huwelijk met ten meisje zonder geld niet hebt geprotesteerd daaruit volgt dat gy toen in de meentog verkeerde dat Magdalena hedoe d werd Gij zijt sent tot opstand overgealagen toen gy helit gehoord dat het Hermanagilda de jonval betrof Noen laat mij uitspreken Als ik zoo dring ia de gohoinien van je hart dan is het tot je eigen bestwil dan is bet omdat ik niet gaarne zou willen dat gij je zoudt hechten aan droombeelden die nooit tot werkelykheid kunnen komen on dat gij door een bopeloozo liefde zoudt gekweld worden Msgdalena kan je bare liefde niet sobsnken zij is verloofd aan een neef vaa haar die haar reeds als kind gekend heeft die even als zij geeo v rmogen bezit maar die met zijn gaascho ziel aan haar gehecht is Zwf dra hy xal benoemd zijn tot leeraar aan do school te Freiburg waarvoor kans bestaat zullen zy trouwen f Ja en hij moet in Septeaber een verga ykeod examen doen viel ik Diana in de rede Dat alles weet ik en ik heb ar zelfs over gedacht u te vragen of gy niet alsof het vau u kwam een bMtje van miju overvloed aan hen zoodt kunnen geven bij voorbeeld een twintig duizend francs als buw IykRgift voor Magdalena Want noch zy noob haar verloofde zouden dst van mij will n aannemen Wat blief riep lij ten hoogste verbaasd uit