Goudsche Courant, zaterdag 8 januari 1898

4 89 6 10 8 40 5 S5 6 47 DEN HAAG QOUDl fl 88 7 10 7 46 8 18 8 00 80UDA DEN BAAO ftouda ZsveahuisenMoerkapelle Zoetormear Zegwaard Y j Vf 4 ia t g U 6 07 80 8 88 8 18 8 86 10 14 U U 1 1 18 18 1 87 8 45 4 49 5 86 5 54 11 7 84 7 88 S8 8 84 10 10 8 11 6 ÏM 7 418 48 18 40 v 8X7 88 8 61 t V f e 18 81 t V 8 87 8 03 V f l ®8 t sH lalt 8 08 8 48 t4 10 4411 48 18 481 10 8 06 4 18 8 16 6 68 8 8 sUaRo 6 48 7 80 7 488 85 M 10 1111 87 18 88 1 86 8 44 8 40 4 06 4 88 6 80 6 11 7 18 7 66 9 18 10 08 Voorb 6 68 10 17 1 41 4 89 6 U 9 84 iZ Z gw8 10 81 1 88 4 58 6 80 8 48 Vil lana lZrfv M6 17 w 10 48 1 08 t 6 04 6 89 r 9 8 g iM Ml 88 10 8811 6 11 44 Oo dV6 l8 7 48 8 18 9 08 10 1810 5411 57 18 501 17 8 14 4 08 4 88 8 16 8 6 50 7 48 8 88 10 10 10 88 U T B K C H T G O U D A Utrecht 6 88 7 46 8 4 9 1010 15 10 88 11 88 1 8 08 8 55 4 48 6 86 8 56 7 66 9 07 10 01 10 84 Woerden 6 68 8 06 10 88 11 86 4 18 7 18 88 10 5 Oadewater 7 07 8 14 10 46 y y v 4 84 jr y 9 86 oSuda T 8S 8 17 9 18 9 69 10 6 11 10 11 111 81 8 4 4 87 6 90 07 7 19 8 18 9 49 10 84 11 10 AMSTSKOA H a O U D A C AMatotda 0 3W 7 05 8 1 9 06 10 1 1 68 8 46 4 45 1 7 46 9 46 êoïïir t M 8 M ll 10 0 Uai 1M8 l 6 4 4f 8 49 t 4 1 49 U W SOL DA UTBIGHT 6 84 7 68 8 81 M7 10 18 10 67 18 00 18 65 80 11 14 w 8 87 8 10 u 8 45 8 18 8 0 8 88 10 6111 46 18 88 1 86 8 08 8 17 4 8S 8 06 8 66 8 86 10 17 10 85 7 16 10 84 f 8 84 n 8 84 7 18 8 48 10 41 8 60 6 08 4 7 89 8 69 11 18 11 18 JlHSTKBBAU 1S 10 4 U 6 101 18 6 1 r lO lT 10 8511 41 I iobridan hebbaD dit ijjn 48 wurondn 37 Dttiiacba eo 11 baiteDlandtobe In btt gawbil aet Ba iti beeft bet Dait ohe Kyk Toor bgos 20 000 merk lertelegraleerd Id tftke dea commisiariB tsq politie ton TkDich beelt htt gerecht baelitt dat hg da plicbtao Tan zga ambt reriaakt fagJ Rg moet met baboad an igD raag orergeplaatit worden o ie ia de boatea eroord eld Bblgib Bet aantal werksteketa in het bakken tan Charleroi bedraagt thane 3400 BINNENLAND ëebbtë kamer Da Ësnte Kamer heeft giiter het tfdeeUogaoDderzoek der begrootiDKea aangeTADKeo Betoemd tQn tok rapportears oTer de algemeene bcachouwiDgeo hoofdstobken II III V Vllb en de kolooiate de heereo VlieUiider HeÏD RaboMet Vao BooeTil Faure 3iok B en Pgnacker Hordgk voor jafcülie vestiogeD oorlog eo waterstaat de beer BehimmelpeD nioek teo der Oy Van Alpheo Reckera Melvil TtD Lyndeir eo Reoger D Kamer komt verinoedelgk 24 Jaauari bgeeo tot btthaadeliog dtr staatibegroDtiag Voor de ib dit jaar Ie faoodeii feesito ter gelegtaheid vao bet 10e loatrom van het DeHtacfaa stadenteocorpa xgn prgevrageo flitgescbreven voor een redamebiljft eeo feest marflcb eo een gedeokpeaDiog teT a8 maskeradepeoaiog De teDtooMitelÜDg der werken an Nederlaodiohe iogeniears ia de laatste gftig jaren waarvan rerleden jaar sprake wan gaat niet door teagevolga Tan de groote kosten en bet gebrek aan syvpatbie dar iogeniears Spoedig zal een UDvang worden gemaakt net den bouw der feesttent naast de Stada Doslan waar de feesten grootendeela BDllen worden gegeven en o a de orerreiking Tan bet smeekscbrÜt der edelen sal plaats hebben Voorloopig ia bepaald dat dit op den Woenadag der feeitweek al geschieden de Maaodag bigft voor de onttaugst der renoisten en Diotdagniddag en n avonda wordea de maskeradc optoohteD gebonden Wegens plaatsgebrek in de gebonwen der Rgkfr postipaarbaok is thans een det kleine zalen van het Paleis voor Volkavlgt te Amsterdam in gebroik genomen voor den omvangrgken arbeid der berekening van renten welke de bank op 31 December 1897 aan de inleggera verschuldigd was Voor dit werk rgo ten lOO tat onderofficieren o korporaa a van veriehilleode korpien in disnat gesteld trouwens niet minder dag 625 000 rekeningeBoooraat moeten bawerkt worden Wy hebben onlangs meegedeeld dat door den Qaneesk nodigen Raad van Overgael en Drente een motie werd aitngrnomen waarin werd beirenrd dat bet congres voor openbare gezondheidaregeliog den eisoh dat drinkwater loodvrg n oet zga niet beeft gehandhaafd Naar aanleidinK hiervan schrgven dr Yan Hamel Roos en Harmens iii Bygiëne en Indaitrie het Bgblid van bet Maandblad tegen de Vervalsohingen tfeuda 6 80 Oudew 6 86 Woerden 5 48 ITtoMkt 8 08 7 4 G O U U A 10 67 1 S 9 46 10 60 Ml 941 a87 8 18 fteada Oaftt Wg teekaoeo bierbg aan dat de coneeasie voorwaarden van elke vaterleiding o i alleen dan aitstekeod go wanneer o a abaolate afwezigheid an lood in het water daarin geëiacht wordt eer lekar sgn wg overtuigd dat de Uohnische bezwaren groot zijn om hieraan te voldoen doch ouoverkomelgk zgo ze niet gatnig het w ter van loovele waterleidingen waarbg nimmer van looddee en sprake ia De bezwaren van lood in ons organiame wegen o i vrg wat twaardei dan techniacbe nioeilijklifldBn din in d ff tvallen tot finaaeioele bezwaren der aannemers te herleiden zgn Zonden de moeilgkhadcn inderdaad onoierkomelgk zgn dan verwerpe men lieVer de looden buisen geheel en neme b r gieren eerder dan de bevolking onzer steden aan chronische loodvergiftigiogeo blood te stelten Wg herinneren b erbg aan hetgeen een onzer op bet jongste bygenische congrfi te Amst rdam te dezer zake te berde bracht e o waaibg oadrukkelgk verklaard weid dat op geen enkel congres fOor gezondheidsleer de aanwezigheid vaa lood in drinkwater in welke boevrelhedeu dan ook toegestaan is geworden De minister van financiën beeft een wetsontwerp ingediend strekkendeomin de accgofwet op het gedistilleerd te bepalen dat de ▼ oor de braodergen la klasse bestaande controle op het meel en bevoegdheid tot ambtnIgke atstoking van beslag met de gevolg daarvan ook van toepassing zal worden gomaakt voor de brandergen der derde en d r vi rde kl Om aan belanghebbenden en gen tgd te laten om zich op de invoering van de nienwe maatregeleo van controle voor te bereiden wordt voiirgtiteld d ze eerst met 1 Jnli 1899 in werking te doen treden Opoitnoodiging an tCeotr Comité voorde inbnldigingsfeeeteo toAmaterdsm ter gelegenheid der kroning der Koningin heeft zich in Maart j l hier ter atede een aub oomité gevormd ter Toorbereidiog eener tentoonate ling an voorwerpen en poitre ten betrekking hebbend op het hais van O ran je Nassau Dit anb comifé beslaat oit de beereo S P van JSegben voorzitter lid tan het centr comité jbr B W F van Riemadgk directeur Rüksmosenm penningm jbr J F Backer secretaris dr J Hofctedd de Oroot d r iRgks prentenkabinet E W Moes adj dir v d Unitersitnitibibtiotheek Pit en ï F Stork Inmiddels had zich onder fooriitterschap van mr B J A Mulder te VQravenhage een commiisie gavoriud om tgdens da inhnldigingsfeeatflD aldaar een Oranje Nassautentoonstelling c te organiseeren Nadat bovenstaand comité zich met dat oit Den Haag in verbinding bad gesteld besloot men lierer gezamenlgk te trachten wat goeds tot stand te brengen in plaats van door rersnippering van krachten een gedeeltelgk sacces te vsrkrggen Ten gevolge deeer pogingen wee bet Hasgscbe comité drie beeren aan om mede deel ait te maken van het Amstordamsche comité Het waren de hoeren mr H J A Mnldnr mr D van Honten en jbr mr W Th Get B Dejnoot die toetraden en de belangen van het comité voornamelijk te s Oravenhage znllen doen gelden De tentoonstelling zal worden gehouden in September en October van dit jaar in de als dan nieow te openen zalen van het z g fra mentaogebonw van het Rükamoseum dat nu nog aiet geheel gereed i Doch bg een anppletoire begrootingawet zgn de uitgaven voor de afwerking die anders over eenige jaren verdeeld zooden worden bg de Staten Generaal aangevraagd Aan den minister van bniten zaken is reeds vergnnoiog gevraagd voorwerpen en portretten betrekking hebbende op bet Hnis van OranjeNassao en barnstende in andere Bgksverzamolingen nasr bet bedoelde fngmentengebouw ten dienste der tsutoonateliing te mogen overbrengen Dit mnneamgeboaw biedt des te meer gesohikiheid omdat brandgevaar zoo goed als uitgesloten is en de bewaking toeveitroawd is aan door het Rgk aangestelde ptrsonen 10 18 10 81 8 04 8 18 7 61 8 16 8 Vi 10 16 Reeda mocht de committievao vertohilleode zgdeo de meest mogelgke mpdewerking ontvangen H K H primes von Wied prinaes der Nederlanden Z K H de hertog van Saksen Weimar Eisenach en Z K H de Groothertog van Loxambarg hertog van Nstsa stonden met de meeate bereidwilligheid uit hunne particuliere versamslinüên por tretten beschikbaar terwgl ook verder enkele partica ieren dit voorbeeld volden Zoo beitaai dan alle nitsicht dat deze tentoonstelling met baar zoo nationale en in bet kroningtjaar an een Oranjetelg zoo toepas utgke stichting een juist en aantrekkelgk overzicht zal geven van alles wat betrekking heeft op bet Oraoje Nasaaohuis Uit een belangrgkheids langrgkheidsen historisch oogpunt mag terecht veel van deze tentoonstelling worden verwacht Gemengde Berichten Aan den gemeenteraad te s Hsge i bet volgende verzoekschrift gezonden cUet versc iinldigde eerbied neem ik de vrgheid mijn verzoek te richten ver nnoing te mogen genieten gedurende de a s maand April 1898 een Stoom Grand Circua Palias Rnyal te mogen oprichte en opgeluisterd met een geheel aiea Pargscher Concert Orgel en in beweging gebracht wordeode alles door stoom voorstellende Gollenpeereode Paarde Ronddriij ende gebeeldboute Gondels voorsUllende nit de 16 eeuw en geheel zouder gevaar en afgesloten verzoek aan de rgawgkache weg nabg bet H U S groote der inrichting is 21 m breed en 20 m diep cHopende tegen Billgke Oocdioie Vergend te Biogen worden in afw bigf ik wnd Ood dw C J Vehkolew Co De Maatsi bappg tot Exploitatie van itaatsspoorwegeo beeft aan het personeel der machinetabriek an Uebr Stork Oo te Hengeloo later ook de andere fabrieken vacantiakaartsn toegestaan waarbg eene aaomerkelgke vermindering op de gewone tarieven werd verleend Zoo kost b v een retonr Hengeloo Zwolle slechts 2 kwartjes tarwgl voor niet meer dao f 2 een retoerkaart naar de oitboeken des lands wordt verschaft De firma moest echter voor een bedrag van f 1000 per jasr borgstellen Dïe som is reeds verre overschreden Van 15 April tot en met 31 December heeft zg voor meer dan f 2400 vacantiekaarten afgegeven Op Nieuwjaarsdag werdieo and te Nieowoloa in bet water gegooid door zijn kameraden die in plaats van hem er weder nit te balen naar den brigadier der mareobaessefs liepen Toeo deze op de plaats van htt ooge uk kwam en aan den drenkeling die leer goed uit tiet water had koonen klimmen vroeg vasrom hg nog in t water stond seide hg kalm ije mosten rer t ook raaer ais zein bon ze mie der in good hebben c N Gr Ct Bg een uitdrager te Arnhem is door depolitie een partg gzer groot 20 000 kilo afkomstig van diefstal ia beslog genomen Dedade8 5 in getal zgn allen in becbtsnis genomen Bet gzer werd gestolen van betstationsemplacemenl A C Naar het ongeval op 29 December den hee ren Gebr W uit Diepenheim bg öoor overkomen is vanwege de inspectie der S S een onderzoek ingesteld De betrokken wiaselwacbter is voorloopig geschorst De wachter moet als een zeer gvarig en naowgezet msn bekend staan Te Goor is de algemeene opinie dan ook teer te zgnen gunsto en houdt men zich overtuigd dat de boomen bebooriyk gesloten zgn geweest Vier jongens die oitde weesioricbting Neer bosch bg Ngmegen wi ten te ootvlnchten zijn te Ellekom waar zg op de klompen been ge wnudeld waren aangehouden en weder naar Neerbosch terrggebracbt Te Valternood ia zekere Derk Idema zwaar verwond aan den weg gevonden De geneesheer bg wien de marechsasseea den man brachten verklaarde agn toutand levenqjevaarlgk Daden niet bekend Te Helvoetalnis had gisternamidd een ongeluk plaati Terwgl de korenmolenaar met sgn wagen mot paard g laden met 20 zakken mqit op de Haven a daar de brug afreed kwam hg met paard en wag n in de Hoven terecht met bet noodlottig ge olg dat het paard van f 400 verdronk De molenaar zelf werd ernstig verwond doch werd spoedig op bet drooge gebrscht STADSNIEUWS GOUDA 7 Januari 1898 De R K Kiesiereeniging alhier heeft lot Candidaat voor het lidmaatschap van den Gf meeateraad acatnrevan der Sanden gestold de beer C Lager Heden morgen is een partg visoh als ongeschikt voor de consamptie afgekeurd en onder toezicht van de politie begraven NiEDWEaKEBK a d Usel Door ds P W C l Scbolto te Cotbeo Ulr is bedankt voor bet beroep naar hier In den ouderdom van 46 jaar is alhier ovarledea de h er G J De Wit gemeenteonttanger KAfBLLs a d IJsiL Eergistoreu kon de gemeente geneesheer alhier er ziok op beroemen dat hg in dau tgd van ongeveer 28 jarea by de geboorto van 3000 kinderen zijn diensten heeft beweaen Dliiswijk Bedankt voor het beroep bg da Ned Hervormde Kerk alhier door ds T Doevendaus te Hoogmade OuDBWATBB Ds Spreekbeurten in dejoognto vergadering van het notsdepartement werden vervnid door de beeren C A Mittelbeok en J Sne len slh er eerstgenoemde door eene ioteressaate hgdrage over Oote Voornament laatstgenoemde door het voordra eQ van lArme Visicberi ran De Genestet De dames Idenborg en Van Praag loisterden door een paar nommers zang de beeren J Posthumus en H Verhoef door een paar nummers piaoomuziek bet g beel niet weinig up Met een woord van dank van den voorzitter den heer Kiewiet de Jonge werd deze zeer genotvolle avond besloten Scuoo RovxK In 1897 werd aan het kantoor van Waarborg en de belasting op gouden zilverwerken aldaar aan belaiiting an stempeliog onderworpen 57782 gram goud en 2666545 gram zilver geveode ean belasting en eai aailooo amen f 29 030 03 tegen f 28 467 77i over 1896 ZoEHEEUËËK ZsowAAaT Tot ooderwyzer is benoemd de beer J W P Noordgk te Maurik RECHTZAKEN In de zitting van gistoreu der rechtbank te Rotteidam was niet versfihenea P T 21 j koopman te Gouda Uit de behandeling dezer zaak bleek dut beklaagde op 14 October oen hg door den rijks eldwacbtor T Langeral op laat van den offieier van justitie werd overgebracht naar de strafge aogenis asn den Noordsiligel te Rotterdam ten einde eeoe gevaogenisstraf van twee maanden to ondergaau hem bg vonnia dezer rechtbank omgelegd desen veldwachter beeft ai gescholden voor aap en ploert terwgl bg hierna toen bg weigerde voort te gaan door dien veldwachtor werd aaigevat ton einde naar de straf gevangenis overgebracht te worden zich raét geweld heeft verret zoowel legen dien veldwachter als tegen den agent van politie F Blaak die deaen te hulp wat gekomen Eiach ESB maanden gevangenisslraf Gistorao diende voor het gerechtshof te sGravenbage de zaak van Paul HegoFrankel den Duitscber die door de rechtbank aldaar tot 7 jaren getaigenisatraf werd voroordeeld w eos den bekenden diefstal ten nadeele eener weduwe aan de Turfmarkt in Den Haag gepleegd in vereen ging met een ander na eerct de weduwe to hebben bedwelmd Beklaagde die de Hotlaiiilsche taal voldoeode verslonden sprak droeg uitvoerig zgoe verdediging voor hierop nederkomeode dat zgn mede verdachte geheel alleen den diefstol bad gepleegd dat hg bekl later dien mede verdachte bestolen heeft toen bij hem in t bezit van veel geld an kostbaarheden aantrof en dat de benadeelde weduwe zelve de acbuld draagt van bet gebeurde doordat tg haar sieraden en vermogen ongevraagd aan hem en aan zgn medcerdachte heeft laten zien Ook trachtte bg aannemelgk te maken dav bg de beatoleoe tiiet een alaapmiideltje of too iets heeft ingegeven maar baar enkel en alleen opeolgk en onschuldig oen medicgo verttrrkt beeft waarvan de vrotiw wist wat bet wan Als getuige werd oog gehoord de polttie amhtenaar nit Antwerpen aan wien be 1 roa hebben bekend zgne schold aan den diefsUl en dat hg de weduwe wat ingegeven had 4 Advocaat generaal mr Reitima nam bekl a schold als voldoende beweren aan achtte de deor de rechtbank oppf legde trftf niet in even redigbeid met bet boosaardig karakter vao het misdrijf en vorderde eene veroordeeliog tot 10 jaar gevsugeniaatref Mr £ F M Baolo die op verzoek van mr Entboven verdediger in eersteu aanleti diens taak bad overgenomen trichtte bekl a beweringen aano mdgk te maken en concludeerde tot vrgspraak sabsidair htt op eggen van een gerïngen straf Uitspraak 20 dezer VERSCHEIDENHEID De heer M in een der hotols te Batavia beleefde op een nacht een coaderliog avontuur Onder den invloed van sterke drank verbeelde hij zich dat een zyner kennissen hem metcFO mea vervolgde en meende bg zich aan die vervolging te knnneu onttrekken door zich in oen eendeohok schuil te houden Daar viel bg spoedig in alaap tot groot misnoegen van zgoe hokgenooten die door erg miBbaar ban wrevel over dien wederrecbtelgken ioval uitdrukken De politie door den hotolbouder ontboden vermocht den bescbookene tot rede to brengen Weer moet er eeo middel ontdekt zgo tegen de zveziekte De Turgnsche geneesheer dr Oalliano heeft met eeu u satischen niaagbaod proeven genomen op een aantal personen en tot nu toe naar beweerd wordt met groot Bticcea Het zoo wel wonder zijn ala het nieuwe middel betor was dan al de tot nu toe beproefde Te Berlijn is een aaoteekenboekje van Mozart gevonden waarvan de 42 bladzgden geheel met compositieontwerpen vao de band des componisten gevold zgo Het dateert van bet jaar 1764 Mozart was toen acht jaar oud Een eigenaardig verschynsel is de onderwgsersWerald is wel dat hoewel de plattelandsonderwy ers in veel slechtere conditie verkeeren dan hunne collega s in de steden de iaatoteu toch het meea klagen In het no van 24 Dec j l van dit blad zegt de heer Schinkel van Dgk over Amaterdamecbe onderwgzera sprekend £ n wie bet daartoe nl tot f 1400 ciet brengt die moet zgn heete leven lang maar zien met f900 rond te komen Negen honderd guldenDal heeft een hoofd der icboot op bet plattolaod nog niet Ëo deuk eens aau den Limburgdcbe on derwgzer die van f40U moet leven plus de iökomsien van zgn vronw s winkeltje Dat een Amstordamsch onderwgzer niet tevreden ia met f900 dat is hem nietkwalgkte uem n naar iocb mag er wel eens op gewezen worden hoe schril bg zgn finaocieelen toestand afsteekt de positie van den dorpsonderwyzer dis van f 500 a f 600 en son B nog nieteeos zoo veel moet zien rond te komen Meestal beeft men masr één argument om deze wanverhouding soo n beetje goed te praten Men z t dat in de steden alles zoo biiooder duur is dat je daar alles koopen moet Nd op het platteland krggt men de dingen ook niet eadean en wat erger is de ooderwgzera betalen in sommige gevallen daar meer dan andere lieden Men redeneert daar alcns de meestor beeft vast geld en verdient het op zgn dooie gemak hg mag doa ook wel een paar oenten meer betalen Bailendieo is bet plattelands even niit alleen niet goedkooper dan bet leven in de stad maar veel duurder Ik zon dit met cgfers en feiten knnneo aaotoonen Alleen de woDiogbnor is op het dorp lager DMr staat echtor togenover dat er op het plat teland een Hehrikbarend gebnk aan woningen is en dat dus ook de onderwgsers zich moeten behelpen met de huizen die te krggeo zgn vaak krotton lo den regel betalea ze ook nog to veel huur de kwaliteit van de woning in aanmerking genomen I terbeteriog van de finaocie Ie positie vaa don onderwgzer noodig en wie zat dat be twisten dan moet in de eerste plaata aan den meester op het ptattolaüd gedacht worden Niet onaardig is het oordeel van een Torkin over het oorset Ladj Marie Wortlej Montageo eeo bekende EngeUcbe scbrgfster kwam op haar rgzen in t Oosten L71G I9I7 ook eens in een Tnrkscb bad De vrouw dea huizes kwam zelf om da lady bij het uitkleeden te helpen Daar bemerkte zg bet corset Hiiar verbazing over dit haar onbekend kleedin stuk was zeer groot zg riep oogenblikkehjk de andere badende Torkacbe dam e naderbg Kom eene hier en kijk eens hoe vreeaelgk die arme Engelscbe vrouweu door haar maonen mishandeld worden c Eo zich naar de dame wettdend ging zg voort G kuut er u waarlgk niet op beroemen meer vrgheid tegeuieton dan wg daar gij eeo zuodaoig martelinstrument moet dragen De overdekte baan to Antwerpeo Velo dronie du Siid wordt opengebteld voor training 15 Februari en de eerato wed ttijd het ft er ploatü 1 Maart eeo en ander oowat vier maanden té laat io t seizoen TOOlSTElElXi Gisteren werd als vierde vooratelliog in het abonnement Dë VËHZOBNOAOt gegeven We wiaton dat we een klucht zouden te tien krggen Nu kluchtig was het atuk van t begin tot het eind Er ia veel en faaTtelgk gelachen Het lachsuccès ii doa tolkomeu bereikt Of bet atuk ook nu en dao geestig was dat zullen we in het midden laten Stellig was het io hooge mate vermakeigk eo ala zoodanig zou het in den kermistgd meer opgeld doen Wy die als leden der Sociëteit zoo heel kalm naar de komedie gaan en daarvan maar zes keer kunnen profiteeren wg zgn niet altoos in eene st mmiog om eeu dergelgke ktucbt te genieten Voor den aandachtigen toehoorder was zooals gewoonlgk het itpel van deartisten zeer zeker een genot Dat loont inderdaad de moeite alleen In de eerste plaats ooemeu w Willem van Zugleo die in alles s type dien hg moet voorsttlleo onverbeteriyk gelgk blgft Hg overdrgft nooit Natonrlgk is bg in zgo jool zoowel als io zgn angst Ëo dan de huisknecht de heer Rogaards die deze rol ppeelde waa uitmuntend gegrimeerd en steeds trouw in het karakter van den bedieade die alles weet eo goedhartig gemeenzaam is Men kan niet anders dan erkcntelgk zgo voor alles wat hg gaf We badden bet niet vermoed dat zgne talenten ook in deze klucht nog zoo tot hun recht zouden komen Mevrouw Beersmana vertolkte fde Vlaamschec op eenige wgze Hsar doen en laten baar gesicbton en haar standen het w altea om te schuiid u van het lachen Het geheel ituk ia een al dollen en pretmaken De aaneenschakeling van jolige scènes is zoo dat men ze niet kan vertellen men moet ze zieu en men zat er om lachen Het spel doet hier alles en dat is gelukkig ook want anders viel de klucht in bet water om nooit weer boven te komen Posteryen en Telegraphie k Vacante directie Postkantoor te Deventer Jaarwedde f 2700 en vrge woning Peosioenagroud lag f 3100 Borgtocht ± i 7000 Sollicitaties io te zenden vóór 15 Jan e k Benoemd 1 Jan 1898 Tot adsisteut te Amsterdam mej C A Koning Bevorderd 16 Febr 1898 Tot commies der postergeo 3de klasse de commiezen 4de klasse Jbr J E von Bülow te sGraveobsge en J Lazoader werkzaam bg bet Hoofdbeataur Verplaatst I Jan 1898 De commies der postoryen 4de klasae R W Langereis van s Hertogenbosch nsar Vlissingen 16 Jan 1898 De adaistout M H van Wgk van Oscb naar Waalwgk de klerk der posteryen late klasae J H A Boissink van Gemert naar Osch 1 Feb 1898 De klerk der poatergen late klasse L Hanedoes van Hatdinzveld naar Dordrecht postkantoor de klerk der telegraphie 2de klasae M A J van Engers van Roermond naar Rot tordam tele raafkaotoor de klerken der poatorgen en tolegrapbie 2de klasse mej H M Smit van Borkeloo naar Roermond mej M Bouwmeester van Groningen postkantoor naar Borkeloo en mej O A Boi van Groningen telegraaf kantoor naar bet postkantoor aldiar 16 Pebr 1898 De oomizies der poatorgen 3de klasse C li van Grietbugsen van sOravenhage naar Rottardam de commie der poatorgen 4Je klnsKS J E Wina van Rotterdam naar sGraveobsge Geplaatst 1 Jan 1898 Aan bot bgtalegraafkantoor Bjompjea ie Rotterdam de commiet der lelegrapbio 2de klasse J D Kelder de vroowetgke commies der tolegrapbie 3de klasse J L ten Gate en da klerken der poitergeo co tolegrapbie 2de klasse G A Romgn en mej C Schwarze allen van bet telegraafknutoor a daar Over eden 24 Decemlter Ds hrievengaarders J Freriks te Driel en P Glaasen te MHasbeea Burgerlijke Stan 4 Zevenhuizen GEBOREN Willem Jan ouders J Veeu en E van Kemp Johanneo ondera C Verwoerd en M ScbaUwgk Gfltrit ouders G Schipper eo D Dnllaart Jao Dirk ouders 4 ia t Woud en L Oskam Aplonia ouders G Karremau eo D Tot Cornelia ondera B Donker eo D M Haarborg Wiltemiua ondera J Ugltenbroek on S Mom OVERLEDEN C M Hoüand 75 jaar PRAcHTlGE SORTEERING ly iJiTER BANDSCHOENMN voor Dames on Heercn A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73 i GOUDA Velepkoen Xo 3È Beurs van Vrkrs slotkra 8 V Vs aV 1 9 108 I 89 1 85 84 84V 19 6S i 98 i 98 99 1 4 871 78 21 8 7 101 96 33 loov 94 88 618 420 101 122 lOlV 199 188 84 98 l l 03 6 JANUARI SBMiiutio Cert Ned W 3 ï dito dito dito Hdito dito dito 8 HoNOlB Ooi Gbudl 1881 88 4 Italib losobrijriag 1852 81 5 OoBTBMK Obl iapapinr 188S 6 dit in zilver 1868 6 Portugal Obl met coupon 3 dito ticket 3 B V 134 100 80 lUI 101 soil 227 lOOl i 85 88V 147 BusLAHU Obl itinnenl 1894 4 dito GecoQfl 1880 4 dito bii Botlu 1889 4 dito bg Hope 1839 0 4 ditoingoud leeu 1883 S dit dito dito 1884 i SpiSJB Ferp t schuld 1881 4 TuiiKE Qepr Uomt leeu 1890 4 Geo laeniag serie D Qec Ie nisg lerie C üvioAph Sap r obl 189 s Mbiico Obl Buit Seh 1890 Venezuela Obl 4ünbep 1881 AvaTEBDAM übli ntieu 1898 3 EorriioAM Stcd leen 1894 3 Keu N Afr HsudeUv aaud Arendlb Tab Mij Ceïtifioatcu DetiMeatBchappij dito Am Hypolhoekb paudbr 4 Cult My der Vorsteul aaad s Gr Hypolbeekb pindbr 3 Nederlsndicbe baak aaud Ned HAndelmaatBoh dito N W h Pao Hyp b paiidbr 8 Kott Hypotheekb paudbr 3Vi l tr Hypotheekb dilo 8i OosTBNs Oüüt Hong bank aaud RusL Hypotheiekbauk pandb 4 AuKElRA Blqut bypotli pandb 8 77 103 101 Maxv L Pr liiou cert 8 Ned Holl IJ 8poorw Mij aand Mij tot Eipl r St 8pw aaud Ned lod t poonregm aand Ned Zuid AFr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito i lTAUl8poorwl l88r 89 A Eobl 3 Zuid Ital apivmg A H obl 8 Polen Warachau Weelien aand 4 Buil ir Kuts Bpw Mij obl 4 i Baltische dito aand Faatowa dito aand 5 100 160 189 nv 100 SS 102 J8 1 108 73 128V UO S2 81 194V 99 io 102 1021 116 120 V V Amerika Cent Pac Sp My obl 8 Ohio h Vorlh W pr 0 v aand dito dito W n 8t Peter obl 7 Denverfc Rlo Ir Spoi eert v r llliDois Central obl in goud 4 LoaUv VasbvillflCert v aand Mexico N Bpw Mij lo hyp o 8 Miis Kansaa v 4pct prei aand N York Ontaaiojc Weat aand dito PoQo Ohio oblig 6 Oregon Calif lebyp in goud B St ol Minn k Manit obl 7 Uo Pac Hoof n oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 8 Canada Cao South Cert r aaod Ven C ltallw Na leh d c O Amaterd Omnibua Mü aand Rotteid Tramweg Maats aand Nbd Stad Amsterdam aaad 3 Stad Rotterdam aan 8 BiLOiB atad Antwerpen 1837 SVs 88 s 116 SUd Brussel 1886 2 HoNO Thoiss KeguUr tiesellscb 4 OoSTENE Staatsluening 1860 8 K K Oost B Cr 1880 3 Spanje Stad Uadrid 3 1868 Nbd Ver Bes Uvp Spobl eert ADVERTENTIEN De oudergeteekende betnigt lyn hirtelgken dank voor do tele bewgzea i4h belangateUibg dezer dftgoQ oDderrondeo Dr H IJS8EL di 8CHEPPKR Gouda 7 Jannari 1898 WORDT GEVRAAGD lOOt NOODHULP Tan Februari tot Mei eene TWEEDE MEID of OAQMEIBJE baren 20 jau die meer gediend heeft P G Adres Boekli J db VEN Markt Elkel Cacao iaiibevoleii duor Uil Ueiiecs eu JScliel knnillten Ikkrii iid met Gouden eu Zilveren MeiUllles roedmaam reralerktna n Mangenaam eau Hmaak Met melk gekookt zeer aan U t o bejelen foor irt W f cA Kf UI e ru A by kinderen zwakke persoien en klierachtige gestellen Fabriehrturk Met Wüter toebweid ia zg ala geneeêlcrachUge drank uitatekend by diarrhee ook Toor zuigelingen en kleine kinderen lie Bchte ElkelCacao van KBAEPBLIES £ HOLM ia al om verkrijgbaar in nierkanta buaaen van een V Kilogr ƒ 1 70 Kgr it f 0 90 en 7 Kgr k f O SO voorzien van Etiquet waarop uevenataand iabriekamerk en handteekening van de fabrikanten KRAEPELIEN HOLM HofleTeraoolers Zelat Koninklijke Machinale Fabriek DE HONIQBLOEMs v n II ÏV van 8cliaik Si Co gereatigd te Qravetihage Hepplerilraat X0 en MQa nabjj de Regeuteaaelaan van Z M den KONING van BELGIË Indien giJhoe tll gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Bnperior DruivenÜorat Honig Extract FLACONS van 40 Cta TO Ct eu verkrögbaar bg Firma WOLFF t Co Weathaveu f 08 Omda E H VAK MILD Veeratal B 126 te Gouda A HüUMAN Moordrethl J U RATELAND Bot cop B V WIJK OuièiDairr M KOLKMAN Waddinmeen 4 GRATIS bekomt etkê laur Tin dit blvl het atet iUmq Toor ileken xnaax ook Toor mltn htogit Mingrljkt n mittlsi boek BE VRIE DER ZtEIER Ueo lolu JTt M e briefkiArt un BiehUr t BoeUuuidtl te