Goudsche Courant, maandag 10 januari 1898

Maandag 10 Januari 1898 36ste Jaargang No 7474 Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adyertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Alzonderlijke Nommers VU F CENTEN Wie lielpt s v pi IEMAND die eene rasU betrekking beeft vraagt wegens langjarige ziekte in zga Qezln 500 gfulden ter leen met jaariyksche nlkoiting nader overeen te komen en onder solide waarborgBrieven ft onder No 2436 aan het Bnreandexer Courant E CASSUTO TANDARTS Gouda Turf markt aPBUBKUBBS MAiNDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATKBDAG tan tot ft nar WOENSDAG en VBIJDAG Tan 1 toti nnr ZONDAGS niet Stedelijke Qasfa briek te GOUDA De pr is van het gas ia 6 cent per M en veor Kooktoettellen o Motoren ot Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratie aan de hoofdbuis verbonden met 15 neter vrije leiding achter den gaameter Voor 3 en 5 lichtgasmeters bedraagt de knr 10 oent per maand Bewoner van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kannen wekelgks afrekenen eo van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in hïor bekomeu Te Eoop of te Huur aa geboden f m mmmm staande aan de WESTHAVEN Wp B N 147 Te bevragen Lange TienOeweg D 99 Het hais bevat beneden 3 Kamers met Suite Kcaken KeMer en Binnenplaata boven 3 Kamers en Zoldsr verder alles netjes en doel matig ingericht alsmede van Gas en Waterleiding voorzien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding WBTIIO QBUKPONBBRD HU liet gebruik daarvan geuhiedt het tanden ktUgen der Kinderen ZDMDGR DE niNüTE PUK 10 000 Guldeu wordt betaald aan hem die hewyzen kan dat de by mg ter inzage liggende getuigschriften der nitstekende resultaten van de naaji n na W Aanr Ëlectromotorische Tandhalsbandjes Wordt franco toegezoncteu alUen na onivangit Tan postzegel ad 95 cent door H0BRRTHOLTZ Uinegrn Vevhr gbaar bg WOLFF Co Wesihaven Wederverkooper gevraagd niet echt zgn Men UiU op dm naam mn iênTabrilamimB t HOLTZ wiven 198 I gevraagd f FRANSCHE STOOMVEEVEEIJ BS chemisobe W ssoherij VA II OPPEIMilEIMFJl 19 RruUkaAe Rotterdam Gebreveteord door Z M den Koning der Belgen BoofddepAt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Spacialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels veeren bont ent Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieawsbe en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadel k voor de gezondheid en valgens staal bewerkt Souda Dnik vu A BRINKMAN ea ZOON DAMEIS Zooeven ONTVANGEN I Prima GlacètCastoreneiiTricot Handsclioeiieiil roor gelegenheid baU enz alg ook I HEEREN HANDSCHOENEN in alle soorten f JD A N E S M O D Ë A K T I K R t E steeds in ruime keuze mrknden GROOÏE KEUZE in I CORSETS KOUSEN BEENLENGTEN liOAS VOILES CENTÜÜttS enz eui Alle artikelen tegen scherp concurreerende doch vaste prgzen AANBEVELEND H C WERNING Markt GOUDA Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Bean praclxtigr n et iaaÊrerida t HËËRENHIIIS met Tlll staande aan den KATTEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een oot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Het groote aantal zenuwkwalen hoofdpijn af tot de voerafnande kesteekenen vaa apoplexi anMbatotrte toe ti aerea allq middelen door de medliohe wetenschap aasKewenil Sent aan den nfaQmn tlJi komt d eer toe dat eIJ door bet f ebrolk maken Tan den eeHvoitdinten weg aamelljk lanaa da bold Moe pujriloloEiiobe onuekkingjieaaaD beeft die na bonderde nioememiBnn tbaiu over de gebeelewenld verbPBidTi en terwyi atT weteniohappelijke kringen de hoorate belanKatelUng wekt teveu eene weldaad blijkt te tljn voor da aan nennwkwalen lijdende meosobheld Deae geneeiwijae li Ditcevonden door den geweien Offioiet Tan Geiondbeit Dr Eoman WaiiamaanteVUBhofen an beraatop de on dervinding opgedaan In eene MKlarige praktijk oor w Mclilus vitn het oH aaRitl er dmr worden ilanrtMgeachIkteiUffen do i de bnld onmiddellijk Mn het i n wyeatei medegedeeld Het daxe gepeoiwtJEQ werden werkelijk aohltterende reaoltaten voiteeges en alj maakte iooreel opganf dat van eau door den uitvinder geBohreven werlde OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE i der nieuwere tueraplê en de daarmede tein aar ooit vindt meo daarin weUmchappeliilw verK geneeiwijzo gnwUd aljn Eoomede arachrift van knudjgon onder wa k P Méiiilri nied dr prohiior m mad dr praktlietreiid genetihcer aan htt kraak hart voorkoming e i genezing binnen korUn tl d reede de Mie dmit yeracLenen ii Dit boekje bevat niet allean vo het greate publiek verstaanbare verklarlnsien omtrent het wesen der nieuwere titeraple en de daarmede elfiin wanhopige gevallen v rkregmi nitweiking maar o hiiiidellriKien iiTtde medtacheblnd die aniidnzn gen tal vau gfitnli chilften van iiooggeplaatfito genaenknudigon o aaid aolykllniakle Parlli ruB RougemDnt 10 Sfelng eber msd dr praktlaetreHd geneta ilBniuan peitlohl da Charanton Santttttirath Dr Cottn te Statlln firoMfliann mad dr arronit artB telliklingen Or P Fareitiar ganaBBheep dlreotiuf van het lietpltaal U Agsn Oahelmrath Or SohBrlni kaBtaei flutanfetB flad Eina Dariaa med dr BRnaaihser dircoleur der Galvano therapeutlBohe InrIoliHng vodr lanuwllldBri te Parijt rua St l4onorè 334 Coniul von Asahanbach mad dr te Corru Dr Buakaoh arread arta dB ZirkalU Obaritakiirit J ohl med dr te Waenen Dr C Bongavel tela Farrièra Eura lidvaa dta OontellCentral d hyoitne t de Santé In Frankrijk ftn vele anderen Aan allpn wier x nnwR eMtel meer of minder aaHsedanB 1 of aan senanaade Keiinwnebllclieirt IIJ le t waarvan de kentni kflnen zijn ohrenliohe hoofdpltn mlirahiB loliBia hoofdplln bloedandranB I it P lkkelbnirhild gejaaodhB d ilapGlooiliold llohamatljkaofiraat en onbehagalllka leetiand verder alle aleken die door beroerte geti effen werden en nog lijden aan de gavoigeo daarran zooalH verlammlnBaH onvermoun tot ipraksn iwar tongval moilehlk aUkkan ttljniald der gswrlohlfl mat voortdurende plln plaatiell ka zwakte venwakklng van so ieus i na eibilj die reede onder geneeskundige beliftiidolliig goweret üijn maar door de bekwide middelen als onthondingeen en kondwatarknnr wrtjveii ele triReeren atoontlooi of i e badejr e n geneaing of lonl ring bnnner kwaal gevonden hehlien en tpu nlotte zij die vr ea Toelen Toer beroerte aoaütoe reden bobben wegene veiauUtjnBelen als zioh aanheudend angatig voelaa verdoovine In bat heofd boerdBlfa nat dHlialfgheld IKkkerlnoenen donker orden voorde oogan drukkende pijn ondar dal voerboen eaiilnilH dBOoran hatvo en van kriebeling In en hit alapen van handen an voeten aan al deie drio MtOforife van naBawilJderH ais ook aan lenge mcltjea lijdende aan bleakiuuht en kraohlelooalield ook an ezonde latfa aan onge perionan dia vaal mat het hoofd werktin en geentehjke roactie willen voerkomen wordt dringend aangeraden licb bet boven vermeide wei kje aan tnaohafFen hetwelk opaanvrago kostelooa an ftanoe ver Bonden wordt door Auiaterdan doar M CI F BAN A Holligeweg 42 B tterdam V E vnn N4KTRW KOl rF Apotheker Korte Hoofate 1 Vtreeht I ORItV A POHTOK Oudegraoht bij de Qaardbmg P IAL Op da longete hyglenniBoU medlruiftle lentoouMtelling h de Wv Welaamann sohe eneeiwlJie door de lledlBclte Jurij met de XUvcrcn llcdalll bekroond flEllPlPELÖPPE bedrukt met Firma per 1000 sMs f 2 f 2 50 en f 3 A BR1 KMA ZOOM Lange Tiende weg D ÖO Gouda Telephoonnummer 82 BU Ictonawater ui f de Victorias ron f e Oberlahnsfein by Ems Tafeldrrnk Vanh0 oninklykef uis c erjfeder anden £ ne LeeraireB wenscht by genoegskme deelname in Gouda wekelgks Car tuiten te houden in de Cngelsiiie en Fransclie laai en conversatie BERLITZ METHODE Opleiding voor examen L O BrieTen ouder letter K aan de Boekhandelaren W P TiN 8T0CKDM 5500N te aGravenhage L J SON Tandarts Utrecht Sjweekuur des DONDERDAGS Tan 9 3 unr in hel Hotel DE PAUW Grootemarkt te GOUDA Kliniek on Polikliniek OBHTmVHME en TmMBCOié OtliK foor Bpreekaren dageiyki van i2 3 a Gratis Spreekuren Maandag Woetisdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 llr A GKYL PA XUJS Genttêheer Diretteur Óranos maöasins du ïrintemps NO UVEAUT ÉS Wi i vei zoeken de Damea die om geilluBtreurd morte albQm voor het WlntoraelKoen noch met ontvangen hebben dit tó willon aanvraRen aan MM JULESJtLUZOTaC P to Hetzelve wordt dan omgaand gratis en franco toegezonden BestoUinfjen van ii 25 francs vrij van all kosten aan huis met 5 7 verhooging RitxpiilitiHkaiitoor ta oztndHl I 8 l i VER GEEH 60 ÜDA Levert KOPLATTEN ARCHITRAVEN en LIJSTEN volgens op te geven profiel Het zagen van TOOGSTUKKEN en verder allo zaagvferk wat tot het vak behoort Met en zonder levering van hout Of P DIKE OUDE f SCHIEDAMMER ENEVEP Herki NIGBLTCAP Verkrügbaar by PEETER8 Jz kU bew s van echtheid ii oaohet eo kurk stseda tooi zieo van dau naam dar Firma P HOPPE Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfhevlokking Onanie on gehele aitapattiiigen il het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIl G HoUandsche oitgave met 27 afb Prna 2 gulden leder die aan de versohrukelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt iaarlgks duizend van een nkenn dood Te verkregen hg hetVerlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco gen inzendmg van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in aolland Bulteolandsch Overzicbt Da gister Q door ods besprokea mededeeting vaa beb officieete Duitscbe blaJ vraarby de Doitscbe Teroveriag ia bet Oosteo wordt leTftitigd wordt natuurlijk ia de Europeeache pera druk besproken Met ééo vlag beeft keizer Wilbelm voor yn volk taatea voet in Cbiaa gekregtja eu met toekomstige Ugenrnllers ie zelfs rekeniog geboadeo Het geheele traotaat is eeu bewya voor de snakbeid vaa de Cbioeescbe regeeriug en eea scbande voor het Hemelacbe ryk Orer bel verdrag is de Vo8MV be Zeituogc geheel lerrodeD De pacht welke de vorm ia vao de cessie ia feitelijk bezit want door le Oferdraoht der aoavereiniUitarecbteo kan oieUtod audera voortaan i ta io die strekeu uitrichten De daus to asogaaode een eveotueeleo ruil met een nader gebied is waaracbijnlijk gemaakt met bet oogop bet versaudeu van de haven van Kiao Tsjao Voor Dnitsohlaadc aldus besluit ht t liberale hoofdorgaaa is er uu geen Chioeeache quaettie mee voor aadere aiogeodfaedeo begint ze misacbieo na eerat recht erastig te wordeo Oe Daitscbe rngeeriog beviodt zich daarby ia de aaogeuame positie geheel aeutraal te kunnea biyvea Zalig de bezitters Tea slotte hoopt bet blad dit diplomatieke saceea vao Doitaoblaod oi t atlwa politieke maar ook economiscbe voordeelen zal opte verao V De 8ao € tau New York verzet zicb krachtig tegeo eea aameagaao vaa de Uqw mat Rogelaud tea opzichte laa Ghiaa en tegeo eeo ge wapeud optreden vau de 6oie in Chlua oficboon bet blad da belaagea der Uuie daar eaig noemt Het wil echter dat de Uaie dadelgk keobaar maakt dat zy de aanraading fan Obina eo eea bedreigiag van Amerika s belaogea niaikan gedoogeo De Amerikaaaache gezant te Konattutioopel zal au uaar het beet naar Pekia t woideo gezoeden Aan de T mea wordt uit Peking geseind De otertoiging wiat veld dat Fr akryk eerlang Haioan bezettea zal De oaderhandelingen voor fto leening onder Kdsaiiche garantie dnreu Toort Volgens bericht aii Saugbai traobt Raslaod Port Arthur net bet acbierei and te verwerten oadar dezelfde voorwaarden als Ooitichlaod Kia tsjoD gekregen beeft Japao beet bereid zyo troepen ea politie uit Korea terug te trekkeo als Raslnnd zicb ook ternglrekt Korea 20U dao onafhankelijk verklaard worden ooder waarborg van Knge FEVILLETOISI 2iaar het i ramch vik zeg dat gij zeer juist hebt opgemerkt mün lieve petemoei ik houd hAl veel van Magilnlena öB wentoh van harte baar spoedig gelukkig getrouwd te zien met den man barer keute fAodré gij maakt mg bangl zei Diana terwijl zij mijne handen greep Ala gij niet verliefd eijl op Magdafena op wio z t gij bet dau Want verliefd zijt gij dat zie ik en dat voel ik Bq bet zien van de ontroering die zich teekende op baar gelaat was ik op het punt haar te voet Ie vallen ik meende dat mgn geheim ontdekt waa en dat ik genoodzaakt zou wezen haar voor allooa te ontvlaefaten Maar in mgn angst aoboot het mij in de gedabhtfl hare vermoedens af te leiden door een geheel andere liefdoBhiatorie voor te wenden Hoor eeni zei ik terwyl ik den toon m ner stem zoo rast mogelijk trachtte te maken rmijn leeftijd brengt van die zwakheden mede die ik wet aan eea broer zou vertellen maar waarover ik niet spreken kan tegen a Oïj lult miJ d iB pleizier doen net geen verder onderzoek in te stellen naar een hael prozaïsch geheim waarover ik raü eigenlek zou moeten schamen Op die bekentenis trad Diana verwonderd aoh ernlt lij werd blesk en haar gelaat Itok siob in eea land Uuaiaod eu Japao Eugelaud en Japan zouden bieria samengaan To Londen houdt meo bet er voor dat de macbinefabrikanteo een tyd lang buu fabriekea zullen aluiteu wanneer de vakvereeui gingen de stakers krachtig ganu stenoën De aartsb eacboppen au Canlerbory en York bebbfu een bidstoad uitgescbrevea om bet einde van dea rampspoedigeti stryd af te smeken DaiIy Newi die ia bet geschil tu schea de patroons ea de werkliedea altyd meer op de baad eer werklieden is geweest vestigt de aandacht op éb wae bHoekenis van bet acht oreo werk Die tiich wil uiet zeggea dat de werkliedea niet langer dan acht uren per dag willen werken maar dat vq voor 48 uren per week eveafeel looa vragen als zg tot dusver voor 54 urea ontvingen met dien verataade dat de ureu en de betaling nor overwerk gerekend zullen wordeu vau de 48 uren af te tellen De geheele qnaestio is dus eigenlyk oieta anders dan een loons quaestie eu de Daiiy Newaï meent dat het op dea weg vaa deo minister vaa Koopbaadel ligt door eeue oMcieele euquêts licht te verschaffen omtrent de vraag of de industrie de kosten van Eooveel booger loon kan drsgeo KreU wïbgnt eetï atO pÖ idlb té W fmf t zal een eigfo beatnar zyn met een Christengouvernenr en het Tnrkecbe garnizoeo zal verminderd worden Een Nationale vergadering zal het volk vertegenwoordigen dia do inkomsten Ditshiitsnd zal kannen besteden voor bet eiland j alleen moet er eeu nog te bepalen schatting aau den Ëiultan betaald wordeo Men zoekt echter nog naar een geschikt goaveroeur die naar aller smaak i Het Coagres der Vereeoigde Staten is bijeengekomea Davis verklaarde dadelgk oameas de seuaatacommiasie voor de bnitealandacbe betrekkingen dat bij het verdrag betreffende de annexatie van Hawaii zon doordrijvea Maandag zal hy het voorstel doen bet in behandeling te nemen en vertolgeas lederen dag ie beraadslaging er over voort te letteo totdat ze afgeloopen ia Verspreide Berichten Pehzie Eet Penisohe gezaatschap to Londea spreekt zeer beslist de ongunstige berichten tegon ernstige plooi Vergeef raü ala ik u beleedigd bob riup ik uit Neen hernam zij terwijl zij oen koelen toon trachtte aan te aban mijn trots lydl een weinig door die miavatting Ik hoop intuascbon André dat dit prozaïsch geheim zooala gg hel noemt u niet zal doen vergeten wat yy oan uw nasra verschuldigd fcijt VIII Ofaoboou er oppervlakkig niets waa veranderd m onze levenswiJKe duurde het echter niet lang of ik kreeg berouw over het al to goeil alagon van m n leugen Ik merkte een zokere terughouding bü Diana op De bowyzen die zij mij vroeger zoo volop vau 1 are vriendaohap aohonk ac henen haar nu moeite te kosten ik waa in t eo woord uit mgn paradya verdreven Ik wiat maar al te f oed waaraan die koelheid te wyten waa en betreurde dit gofolg van mijn list t Waa nu te U it om er op terug fe komen ik bad my zelven alle dichterlijk beid uptroofd Nu ook begon h de dwaaahoid in te zien van eene liefde waarvan de bekentenis my afachrikto alaof het oen onteering der beminde zou zijn geweest Eenaklapa kwamen nog anders onaangenaamheden m kwellen Op eer dag toen ik in het park da eenzaamheid zocht kwam ik toevallig langs een chAlet die wij op het kaeteal la Bégie noemden eo waarin mijnheer Plaoide woonde Achter een haag die bet tuintje root de buizicg a sloot hoorde ik den intendant op een driftigi n toon de woorden uiten Baron André heeft niets in zijn zaken te zeggen Hi ia niet in ataat om te begrijpen an ali ja welke do Eogelsche pers over dea toealand in PerziS beeft verspreid Oe berichten van eeu aanstaande omweute ling xyn geheel uit de lucht gegrepen eu missen aHen grond Het bericht dat de gouïerneur tan Fars zou zyn verjaagd en de bewontrs eeu ouafbaakeiyk triumviraat hebben iagesbeld is btilacheiyk oawaar De gewezen gouverneur vau deze proTincie Nazmed Doalab was zeer gezieu bij al ziJn onderdanen eu deja hebben ten zeerste zyn vei trek om gezuadbeidaredenea betreurd De nieuwe gonvernenr Firma is op weg naar Shiraz waar bij binnen enkele dagen verwacht wordt Alles volgens bet Perzische gezantschap Denemarken In Denemarken is thans ook eea gedwongen ongelakkenverzekering tot stand gekomen ZiJ omvai alle werklieden wier iokomeu 2400 kronen niet te boven gnnt met uilzoudering vaa die in den landbouw we kzaam zyn De werkliedea oatvaogpn na 13 weken gedureade welke zü ziekengeld genleteu tot zy hersteld zyn of blyvend iavalide wordeu verklaard eeu daggald ten bedrage van 7t dagloon met dien verstande dat het niet meer dan 2 en uiet minder dan 1 kroon mag bedragen By gedeeltelijke ongeaobiktbeid tot werken vermindert dare nitkeeriog Bi blijveudo invaliditeit ontvangen zg eeu geldl tn die met het loon verband houdt na t lylÊ volledige ongeschikt beid het zeavoud vaa het jaarlooa doch nïet minder dan 1800 en niet meer dan 4800 kronen Ingeval bet ongeluk dea dood tengevolge boaft wotdt eeu som van 50 krnueo uitgekeerd en ontrangen de rechthebbenden bovendien bet viervoud van hot Jaarloon dat de overledene genoot docb Diet minder dan 1200 en niet meer dan 3200 kronen Ge cbillen wordt berecht door een verzekeringsraad van zeven leden waarvan twee werklieden gekozen door de ziekeakaasen twee werkgever ea drio leden dia door da regeering wordeo boaoemd ENGar AND De Loadeosche correapondent van de Berliner Local Aozeiger deelt het volgende romantische verhaal mede vau eea troowelouzen bruidegom die in Engeland zooala men weet civielrechterlyk vervolgd kao wordenen dlkwyla wordt Sen jonge dame van aaDzienlyke familie te Exeter had zich verloofd met een rykeo Ëngelscbman die te Parys woonde en bet buweiyk zou volt okken worden nadat de bruidegom met zyn moeder nit Parys waren aangekomen Diorifeu je achterstand niet betaalt laat ik eenvoudig in zijn naam je boel m bealag nf men ffÜnar inynheor Plaoide antwoordde een naan dien ik niet zion kon op smeekenden loon dan zou jo ma hoolemual ongelukkig makon U weet wol dat de oogat zoo ölocht ia gowoeat Pat gant me niet ann Als men zich Oan zulko praatjes atoren woü ilnn zou je leeu van allen betalen Aie dat je gold leout Ik heb myo ordera Waar wou jo dat ik vnn nu lot morgen twee duiüenda frauca var daan haalde P Mijnheer de baron kaïï zoo hard niot Kijn eu ata ik bom maar oons spreken mocht Ik zeg je nog eens dut de baron er nieta aan doen kao Kn ik waaraohuw jo Guillot d t als jo mtabruik tracht te maken lan rjjn zwakhoofdigheid Mijnheer l lneido bleef met open mond zitten want ik waa de haag omgeloopen en keek hom vlak in t gezicht i Gemeena aclielm horst ik uit bevend van toorn jJe zult mij rekenachop goven van t geen je daar gezegd hebt Hy atond op en wilde zijn huia invlachten maar ik pakte bera by den kraag en drukte hem weer op zijn bank Mijnheer mijnheer nep hij bleek van schrik maak mo niet ongelukkig 0p jo knieën en mij vetgifFenia gevraagd of ik trap je dood ala oen adder Help help 1 riep hij maar ik kneep hem do keel dieht Ouiilot bleef er atil naar ataan kyken flÜenade gorgelde de ellendoling zyn lafheid deed m n drift bedaren ik liat hem Alle gasten aren by elkaar toen een woedende Pranacbe met een geladen revolver de zaal biuuendrong en op de bruidegom aanlegde om zicb te wreken wegens baar gei cbonden ondere reebten Op het aiea van een revolver maakte da gelukkige bruidegom zioh uit de voeten maar te Nemesis vervolgde hem in de gedaanten der beide broeders van de nu in d u steek gelaten bruid Zy namen onmiddellijk de train van Exeter naar Londen eu vonden daar weldra den eibruidegom aan een goed ontbyt in een der beste hotels Ëeo Franscbmau wars nu wtarsobyulgk zouder zich eeu oogeablïk te beiinoea op den verrader loa gestormd om wraak te nemen docb niet alzoo de beide Ëngelscben bjj wie de stelregel geldt aeerst zaken eu dan pleizier Volger s dat principe gingen zy oo spoedig raogelyk naarde rechtbank en deden daar den et cb tot betatiog van 5000 pond schadevergoediog wegena verbreken van trouwbeloften Met bet exploit gingen zij vervolgens naar Dover iu da jaiatt verooderstelling dat de vluchteling op zyu weg naar Parys durcb die e boble Gosse moet komenZoo gtnchiedde Ëeu der beide broedera rrikto hem bet dooomeot over dat de vlnobteling in da meening dat het een brief van zjjn ex bruid waa in goed vertroawea aannam Hiermee waa voldaau aau bet wat elyk voorschrift van officieele dagvaarding ds faken c wareu afgeloopen eu nu kwam bet pleizierc in den vorm van eeu pak slaag van welk gevolgen de Don Juaa nog niet hersteld ia Aaa dea St Johuaroad in de Loadenaohe buiteuiryk Deptford beeft ergisteravood eeu noodlottige brand plaats gehad Ëen moeder zekere juffroaw Abettell beging de onvoor icbtigheid haar vier jonge kinderen waarvan het oudste naawelyka vier jaar telt alleen te laten ternyl ty voor eenige minoten baar woning verliet Toon zy terugkeerde kwam baar by bet openen der deur een dikke rook tegemoet Door een ooverklaarbaren oorzaak was in bet vertrek der kinderen brand uilgabroken Door den veratikkendan rook naar binnen snellen en acbtereenvolgeLS de vier kiuderen naar buiten brengen was voor de ongelukkige moeder het werk van een oogenblik Haar zelfopoffering werd echter niet betoond de arme kleinen bleken reeda gestikt te zyn De brand die op zicb zelf oioti te bi teekonen bad werd spoedig gebluaoht Italië De bladen betreuren deoaluiteo iu Sucitiana los en hij atond op U geaft dien man oogenblikkelyk oen bewya dat hy üijn schuld voldaan hoofi beval ik Mijnheor ik onderwerp mij aan de overmacht mompelde hij maar mijnheer de graaf zal oordee len of ftOeoD tegenspraak Cri in buit ik volg je fiuillot kom meel De ititcodant zatte zioh met ingebonden woedt voor zijn bureau ik logde hem oen stuk papior voor en hy aofareef met bevende hand da gevorderde quitantie Ts dat alios wat jo mo lo vragen hadt üuillot vroog ik den boer r MiJnhaer de baron ii wel go d Ik tal dan als ik mag zeggen riat myn huur met Siat Jan eindigt en dat ze dan vernieuwd ia moeten wordsu £ o ia h1 boog en ik kom or in goede jaran amper mee uit on nu apreekt mijnheer Placide er viin om 79 nog WBor eona lo verhoogen ftHooveel huur betaalde je bij t leven van mijn vader Vier duizend twee honderd franca Kn tegenwoordige Vijf duizend vier honderd frandi en dan nog een honderd francs voor mynheer Plaeide voegde iuillot or bü die lag dat hü een beschermer gevonden had f My nheor do eerlijke intendant i hernam ik ffSohrijf oen verklaring dat de huur zal worden vernieuwd tegen den ouden huurpry i Maar dat kan niet lï waarschuw ie dos vat ik Je zeg I J erdt innolfé M