Goudsche Courant, maandag 10 januari 1898

B VAN TONGERLOO aatie proeei Dreyfus c tegen Zondag aanslaande io het Gebouw v K en W te e Hage oankondigd is daor den bargemeester verboden I S Klorte CI xoean ©n d a a l I SSGHOENEN SGHOENENEN LAARZEK MAGAZIJN ONTVANGEN eeu mooie zending van warme Dames Winterpantoffels en ooli een PRACHTIGE COLLECTIE Mr fcot oiiffens eu lfe ii e i r Engelsche 8CH00LLAARZEN Ooi extra mooie DAUES e KINDER OVERSCHOENEN AANBEVELEND Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Eeaa pracli tig riet irxgr©ricli t HËEREKHUIS met IM staande aan den KAITENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden J Kamers niet Serre Reuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een fjroot Balcon Zolder Meidenkaniers boven en beneden Privaat met Vt aterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Teg efs Alles voorzien van Gas en Waterleiding en ffeheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 JÊ Het langgezoehtte middel nu de nicotine in tabak eo sigaren onaohadelyk te maken i volgen de Deuttcbe Modizinisebe Pre ae eindelgk gevonden door prof Gerald te Halle Het bestaat uit een vocht welks voornaamste bestanddeel aftreksel van marjolein origanum vnlgare it Als de tabaksbladen daarin worden gedompeld dan wordt naar men verzekert de nadaelige werking van de nicotine voorkomen zonder dat de tabak iMs van hare gear en goede eigenschap verliest Sedert eenign jaren stond op de opslagplaats aan bet Omsngdiogtkanaal te Winschoten een j bak van een ooden emnibas die diende om aan bet gezin van B Mattema onderdak te veriehaffen Deze schaniele woning is Donderdagmiddag terwgl de bewoners afwezig waren met alles wat zich c aario bevond aen prooi der vlammen geworden De arme stompers zgn nn van allea teroofd Eergistermorgen had da ongeveer 70 jarige G H wonende Proveniers huis te Schiedam het ongeluk om hg het aan boord gsan van ii een koleooak waarop bg als kolenmeter moest gsan werken mis te stappea en in bet water te vellen Dit werd opge etkt door C Voogd die hem met behulp van eenige zakkendrigers spoedig op het droge wist te helpen STADSNIEUWS GOUDA 8 Januari 1898 Door dfi Vrgzinnige Kiesvereenigiog Ooudac werden in hare vergadering van t itteren avond tot candidatan voor het lidmutachap van den gemeenteraad geateld de heeren G W v d Velde vaoslnre Derekaen en P J Ballaarl vaeatnre v d Sandea Tot lid van het beitnnr werd in plaat van den heer J A de Peer die aan de benrt van aftreding dooh niet herkiesbaar wai gakoien den beer J van Tellingen In eene drak beaoohte vergadering van de PI Antirev Eieaveraeniging Vreeit God eert den Koning alhier vprd tot candidaat voor den gemeenteraad gesteld de heer h C d Lang Beatoten werd voor de andere candidatnor te staaaeo de candidaat der Boomsch Katholieken Tot bettnnrslid werd gekoun de beer A Brunt Met acclamatie werd het voorstel van den waarnemenden voorzitter aangenomen om den beer H M Dercksen het eere roorzitterscbap aan te bieden Qedureade dea n winter zntlen er van wege de kieavereeniging enkele onrins vergaderingen plaats hebben lot verbreiding der Antirevolutionaire beginselen onder de leden en genoodigden De vergadering die met gebed geopend werd werd daarop met dankzegging gesloten Tergonwscbe Bliikens annonce zal een vergadering worden tielegd om pogingen aan te wenden tot oprichting eener derde christelgke school alhier Io zoocerre een verblijdend tveken dat de vraag naar ohristeiyk ocd rwg in deze gemeente zoo dringend wordt dat we t blykbaar met twee obristelgke scholen niet meer afknnneo Wel zonden we kunnen vragen of reeds pogingen tgo aangewend om in overleg te treden met de thans bestaande of t ook mogeiyk ware door oitbreiding van ééue óf van beide scholen aan de aanvragen te voldoen doch dit zullen we thans laten voor wat t is Ons is t e n oorzaak van vreugde en dankbaarheid dat alhier de vraag naar en de liefde tot het cbristelgk onderwgs toenemen I Als men dan nu maar zorgt dat er een school voor meer uitgebreid lager onderwgs I kome I Aan entk een school is groote behoefte I En het onderwgs aan kindaren van onders I die meer dan het gewone lager onderwijs beI hoeven ia tot heden niet in die mate door de I vrienden van het Cbristelgk Onderwijs op den I voorgrond gebracht al een eisch des tgds I gelijk dat wel gewenscbt ware I Het initiatief der heerea voor een school I voor meer uitgebreid lager en middelbaar onI derwgs verdient daarom toegejuicht eo door I allen krachtig geiteend opdat ook de kinderen I der meergegoeden deeten kuoneu in de vruchten van het zoo oor volk en vaderland gezegend Cbr onderwgs Tergonwscbe Morgen loormiddag trn 11 uur zat in het Calé Harmonie eene vergadering plaats hebben van de Postdoireo Societeit de Smerle Door de politie alhier sgn dtie peraonen aangehouden die gesignaleerd stonden in bet k g Politieblad twee daarvan habbes da boste tn MB durio dit de tllendige ioHtud op Sicilië Toortdaort Dapriaien die oaarPileimo ioiid D gua zgD OTtr bet gebeurde uer ootdMü Vyibouderd boeren hebben licb te Ntpela Dur Bratilia iDgeieheept eo meer landierboizeri znilea nog Tolgeo All redeo voor baa vertrek geren de boeren op dat zij ia Italië van honger omkomen BINNENLAND Met iogaog raa gisteren ia door deo borgemeester tbd Uotterdatn beDoemd tot KobrgTer bg de politie de beer H A Klem De BÜDÏeter rbn fiDAOoiëa beeft eea wetsontwerp ingediend strekkende om io de acogaswet op het gedisülteerd te b pa ea dat de Yoor de braoderyen der Ie klasse beitaaode controle op bet meel en bevoeftdbeid tol ambtelyk afstokiog van beslag met dr geTolgen daarran ook van toepassing zal worden gemaakt Toor de braaaeryen der derde en der Tierde klasée Om een balanghebbanden enigen tyd te laten om iob op de ioToering van de meawe maatregelen an controle voor te bereiden wordt toorgesteld deze eerst met 1 Juli 1899 in werking te doen fenden Da eerste OaadaEittiog in het oiemira jaar II vard gisteren to Rotterdam op de gebrniI keiyite wgze door den voorzitter geopend a met eoae rede waarin gewezen w rd op de ontwikkeling der Maasstad de aitbreidiop van bet Bcbeepvaartverkeer alt zee arriveer B dan 6174 schepen zijnde 451 of 6Vb r t I mat een meerdere tonneninhond van 10 pet I dan het rorig jaar terwgl wat de binnen voheepvaart betreft 106 424 of 2565 meer te I Rotterdim arriveerden de belangrgke ba1 slnites verleden jaar genomen de baten di I raimer in de stadskai ign gevloeid en op 1 den gezondheidetoeitand welke in het afge1 loopeo jaar ook gunstig voor Rotterdam kan 1 worden genoemd Het sterftecijfer was 17 I p n en de bevolking steeg tot 298 431 zie 1 len Ten iloite werd gewezen op da belangrgke I werkzaamheden walke ook dit jaar van deii 1 Rsad thans versterkt zallen gevorderd wor dan Met een beilwenscb aan allen werd d D eerste levering va golfttillende oUa ten behoeve van de Kon Nederl Mar na is opgedragen Ban den heer G A Van Wgogaarden fabrikant van verbeterde LiDdsays pakking to Waasp Een liter van deze olie is in staat 50 000 M wateroppervlakte te stiUeo rede bealoteo Voor da vacante betrekking van onderwgzer aan de openbare school te Loo gemeente Dai v n waarvoor enige weken vóór Nieowjaar eane oproeping gftRChiedde hebben lioh geen sollioiianten aangemeld Het gemeentebestnar beeft na een nieowr oproeping geplaatst onder meedeeliog dat solliciifinteu tot 16 Januari igd hebben voor bet inzenden van hnn stukken miar inmiddels al 100 Époedig mogetijk in functie kannen treden wt rait biykt da men ook van deze tweede oproeping aiet veel verwachtte Vergis en we ont niet dan staat het bestnnr dier gemeente met een zwarte kool aangeteekend wegens de e geDaardigec wyze waarop het met zgne amotenaren omtpringt en in das het wegblgven van soil iel taoteo een bojcotteo van die gemeente Door de loit kol W B J Doyoker is heden bet oommaado over het 4 reg inf overgenomen van den tot generaaUmajoor be vorderden kolonel G Langgutb 6 en W van Amsterdam noodigen thanx sollicitanten naar de betrekking van directeur der gemeente gasfabrieken uit zich acbrifteiyk aan te melden vóór 15 Jannari ouder meedeeÜDg dat aan die betrekking eene jaarwedde verbonden is van f 8000 ik f12 000 By de sollicitatie moeten worden ovtrgel gd aene opgaaf van vroegeren en tegenwoordigen werkkring en verdere ter sake dienende iaUflhtiogflD Ben agent te Amsterdam betrapte eergisteranavond up heeterdaad een persoon die met nog twee andere mannen op de Prins Hendrikkade beproefde een vlet te stelen Twee koeen op bet zien van den agent oomiddellyk bet hazeopad doch de eerdtbedoelde trok by zyne arrestatie een lang broodmps wanrmede hy 1 eau anderen agent die made ter plaatse was Terichenen een diepe woiida aan de rechterhand toebraQht en daarna zyn aanhouder trachtte ta steken die dat gelnkkig ontweek Onden swaar Terzet werd by naar bet bureau gebraebt De gewonde agent werd in bet Biuneugasthuia verbonden Gemengde Berichten De juwelier D S Granaat een der belangrgkate Amiterdamache firma a bad tydens don stryd die in het begin ran het vorig jaar tnischea den A N D B en de werkgeveri woedde al zyn werklieden zoo goed als ver boden lid van den Bond te zgn Thans beeft hg echter volgens het Weekblad zyu dcflbetreffeode verklaring herroepen waarop ziob oegeooeg al zyoe werklieden opnieuw voor bet boadalidmaatschap hebben aangemeld Voorts heeft de heer Granaat zgn geheeU pervoneel tegen geldelyke gevolgen van invaliditeit en ziekte verzekerd Nader wordt vernoxea dat da fabrikant Uedeman te Stad Almelo na het laatste bej sluit der werklieden besloten heeft geen besturenvan werk lieden vereenigin gen meer te ontvangenen geen pogingen van den burgemeeater vanAmbt Almelo meer te beantwoorden Aan datbealoit werd bereids uitvoering gegeven Daardoor is alle mogelgkheid op een vergelgkweggenomen Z C v Men meldt nit Leiden Gisteren voormiddag te 10 uren ongev er ontstond een hevige uttslaan e brand io een i Mrceel aan da Haarlemmerstraat tegenover du i Donkerstoeg waarin gevestigd ie het magazyn van mannfactnren ec modeartikelen van da firma Wisbrao en Lififmann De gebeele boveuste verdieping waarin zich een groot waarde aan magacgDgoederan bevond brandde uit Ër is ook ontzagiyke waterschade T 1 11 uQr was vrees voor verdere uitbreidin i gewekeo I Io een der schoolarrondisEementen tan on I vaderland was een nieuwe opziener aangesteld j I Ëen der hoofden van etholen in dat arrondiise I ment had vao ntie en g dorende die rustdagen I een bloedverwant ook onderwyzer te gaat op II een goeden morgen gaat meu naar een naburig II dotp om een collega te bezoeken die eeüiKSO 1I tgd later vacantie heeft en dni der woelig 1I dorpsjeqgd de beginselen genoemd in art 2 de 1I vet in zake onderwya tracht in te preibtap II At pratende komt men oadar de wandelTng op II hetlUouhbeeld om den gaet by deo eol ega 1I die bezocht zal ordeu voor den uieaMen I schoolopziener te laten doorgaan I De voorstelling als achoolopziener heeft wer I I kelgk plaats eo alle klassen worden bezocht t I de Indruk dia echter de nieniwe njaakt i voo 1 I bat betrokVen hoofd ntï juist aiet aabgenaam I I wantopalles wordt aaamerking gemaakt vragen I I worden den laerliuKen gesteld die oai g k I konnen beantwoord worden enz Op het etnd I I van den schooltjjd wordt gezegd No mynheer 1 I uw school laat io vele opzichten te wemchen I I ovet aardrytcskunde mioigescbiedenif treurig I I taal maar zóó lóó en zingen ik kom io een I I der klassen en daar Kingen waarachtig de jon 1 I gens in het morgeounr een Avondliedje Ie I Na iscbooltyd wordt echter by moeder de I I vrouw sn de koffietafel de gebeele grap ver 1 I teld en hoewel collega wiens school inderdaad I perfekt in orde is in het bpgia kgkt als d I traditiooeete boer die kiespyn beeft laobt men I ten slotte hartelyk om de welgeslaagde grap I Wat vil echter het geval Veertien dagen I later krygt het beetgecomeo hoofd bij de mor I genlea werkelgk bezoek van deo n enwen I Bchoolop iener die heel wat miuder noten op I I zgn zang heeft dan voor twee weken de geI fingeerde en na den middag gaat het hoofd I dat een vryeo aamiddag heeft mede naar de I collega wiens vacantia om i De voorstellfftg I volgt maar wat krggt de schoolopziener te I hoonn I Jb well myn goede vriend ga je gang I maar de komst vaa zóó n nieuwen schootopI ziener kennen we boor De aardigheid is er I nn af je doei nataarlyk allerlei ooziooige I vragen die door mgne leerlingen niei beant I woord kunnen worden an dan luidt bet ten I slotte ge6chiedeni8 slecht taal zóÓ zóó I en I in het middagunr morgenliedjer zingen I BaI proef de grap bg een ander hoor U I Groote verbazing jn verontwaardiging bg I dan schoolopziener verlegenheid van oolega ea I een aobend guitig gezicht van die bezocht I wordt I Ten slotte wordt echter de grsp vao voor I veertien d geu verteld en de schoolopziener U I de eerste die hartelyk om de welgeslaagde nii I lacht terwgl het betrokken hoold ondanks de I welwillendheid van deo schoolopziener byde I ontknooping op zgn beurt den zoo straks geI noemden door kieipgn geplaagden bder vertoont I Te Dieren wilde Donderdagmicl ag eene I inffrouw met den looaaltiein naar Arohem I gaan Bemerkende dat zg in een verkeerde I klasse had pUats genomen wilde zy zich van I bet balcon van den eenen op dat van een I anderen wagen begeven met bet gevolg dat I zy toascben de Wagons op den spoorweg viel I en de wielen vau een der wagens baar over I den rechterarm gingen dia daardoor eroatg I gekwetst werd I De opvoering vu Aet tooDoelstuk HstBeD betaald terwijl de derda naar da gevaogenia wordt overgebracht Morgen namiddag ten 5 uur zal op de bovenzaal van bet Café Harmonie eene vergadering plaats hebben van de kiesvereesigiag Ons Be angc I De nitalag van het tonrnooi geboadan door I het schaakgszelachap Measeo maker te Gouda I ia als volgt Eerste klas Ie prga de heer Ch MeasenI maker 2e prgs de heer C van Leeuwen I 3e prgs de heer A J Schilt 4a prga de I heer J Coiter I Twrede klas Ie prgs de heer N A v d I Kee 2e prgs de beer Leelima 3e prgs de I heer J Horneman 4e prga de heer Stagues S Ct I HüSTOECiiT Mevr de wed J J leFèvre I de Montignj alhier beeft thans in bet reeds I vroeger deor baar aao de afdeeling van den I Protestantenbond geschonken geboow een I orgeli laten plaatsen dat dezer dagen is iogeI d J Het orgel 22 Deo io het gebouw vu U den Protestantenbond ingewgd is verviardigd I door de firms Gabr Zonen te Qooda De I makers hebben alle eer van hun werk en I kunnen geru t aanbevolen worden aan iedereen I niet alteen door hun kunstwerk maar ook I door hun royaliteit want niet alleen de cresI cendokast doch ook bet bgwerk van klavier I eo pedaal is gratis door hem erbg geleverd I Bet geheel is een smaakvol front versierd I net de wapena van Mevr da Wed J J Le I Fèvre de Montigny schenkster van hetknoat w rk I Het orgel ia geheel besloten in een oraaI cendokaat wat aan een kuieregistsr is verI bonden en waardoor het crescendeeren en deI crescendeeren prachtig klinkt De dispoaitia I ia de volgeade I Menoal PresUnt 8 vt I Tiola di Gsmba 8 it I Fluit 4 vt I Octeaf 4 vl I Holpgp 8 vt I Trg Pedaal Bourdon 16 vt I Coppeling Clavier Pedaal I De viola di Gamba ia geheel op da lade I geplaatst en niet aooal veelal het garal is I bet onderste octaaf afgeleid in de Bolpijpent I Opmerking verdient dat het klavier bggewerki I is tot g en het pedaal twee en een half I octaaf strekt Bet geheel is een mooie ronde I toon en voldeed aeer goed vooral door het aear I verdieostelgk spel vsn den heer H C van I Gtiethuizen organist en mozitikonderwgser te I Oodsboorn dis élk register afzood rtgk goed I tot ign recht deed komen en hooren liet wat I er uit een orgel te halen is en hoe men het I bespelen moet I Kbiufe a d Ls £ Oe heer A de Brajjn I alhier heeft bg gelegenheid ven zgn aftraden I als presidentkerkvoogd der Ned Betv Ge I meeute aldaar welke betrekking hg di 40 I jaren had waargenomen een prachtige fauteuil I ontvangen De diaconie werd door hem met I een aaozienlgke gift verblijd I Bïas AHBicHT 3 Jan In eene gisteravond gehouden vergadering is de coöperatieve verI een ging albier opgericht aaavankelgk 15 I leden tell nde Als voorzitter werd gekozen de heer C Oskam Cz en als secretaris penI Dingmeester de heer C Beaemer I LsKKE KB K Door mcTT da wed M I Lugi n alhier is f lOUO geschonken om vanden intreit daarvan het door haar gestichte I huis aan de Langestoep te ouderbondao I Tevens oek val ieder jaar op haar geboortedag I aan elk der vier gezinnen in genoemd hni I f 2 50 worden geschonken om dien dag feea I telgk te vieren I Woub iioO Beroepes bg de Ned Herv Kerk aldaar ds A C L Grand te Hoendario I Geld RECHTZAKEN Een notaris te Gulpen bad in eene akte een negental woorden doorgehaald benevens de twee laatste lettergrepen van h t woord lgfreote Hg beichoavde deze twee lettergrepen als aen afsooderlgk woord en vermeldde dns op deo kant van het stuk goedgekeurd de doorhaling van tien woorden De rechtbank te Maastricht aobtte dit onjuist en oordeelde dat hg had moeten goedkeuren eene doorhaling van negen woorden en gf letters Bij een doorh aliog van deo naam Oad Valkenburg had de notaris ook dit samengesteld woord al twee woorden aaiigeduid wat door de rechtbank eveneens onjn iit werd geacht terwgl dit collega den notaris voor beide overtredingen met geldboete veroordeelde De notaris kwam hiertegen in cassatie doek de flooge Raad veraenigde zich hades aet da beslissing der rechtbank De rechtbank te s Hertogenbosch heeft J G B sn L Ch G B baodelsreizigers wegens oplichting gepleegd ten aanzien van certificaten van aandealen in premieloten veroordeeld tot een jaar geiangeoisatraf VBRSCHEIDENaEID De Homber heeft bet rgcoatract mei JaapEden voor 1898 oiet hernieuwd Jaap moetop t oogenblik te Londen zgn waarscbgnigkom te onderhandelen over een contract neteen andere fabriek Kamp Aan wien behooreo de duiven van Saini Marco Aan niemand heeft te Venttiê tot oog toe iedereen geantwoord Nu evenwel heb ben de Italiaaniche rechthunkao uitgemaakt dat zg aan de stad Venetië toehehoor u De vraag was of aen psar jongelui die eenige dezer daiven gedood badden strafbaar waren Om dit te kunnen verklaren nam de kan tonrechter aan dat de stad Venetië eigeuare der duiven is en het bof en ook bet hof van ctwiatie hebben dese nitepraak bevestigd la den nacht van Woensdag op Donderdag brak te Oiply in Henegouwen de dgk van een met fosfaatafval en fabriekwater gevulde groote groeve door en de vloeistof stroomde met vervaarlijke kraobtldea weg op dwars door de rivier de Bj heen elles op zgn weg omwerpende en meesleurende Een jonge boer die bezig was met bet bemesten van de dgken werd meegesleurd en verpletterd De stroom plofte tegen een hnis aan en wierp bet omver een mei je io het hais de zuster van den boer werd verstikt de gebeele stal met vier paarden werd vernielil en de oogst io den omtrek verwoest De velden zgn heinde en ver met dikke witte brg bedekt do boomeu ontworteld de weg is versperd eo in de By drgveo massa s fosfaat Voor twee jaar was een dergelgk ongeluk t sbeurd maar minder ernstig De groeve wan 5 meter diep en hsd een opperrlak van bonderden vierkante meters De dgken waren door den regen ondermgnd Te Diedenhoven op zgn Fransch Thionville in Lotharingen is een 21 meter booge schoorsteen van een ijlersme terg ingevallen Op denzelfden dag van het uog lnk waren reeds zes personen dood en drie zwaar gewond ait het puin gesjord Volksbelang te Nijmegen welke vereeniging ten do l beeft bet bouwen ven flinke rbeidersvoniegen en in 1896 voor bet eerst 56 woningen stichtte zal in den loop vnn dit jaar oog een 40 tel doen bonweo In 189 paiaeerden te Schiedam 30 271 binnenvaartnigen met 685 912 M en 72 vlotten met 1752 50 M inhoud de groote achotslois Foiilard Zijde 60 Cts tot 3tM3 per Meter Japansch Chineescb etc in de nieuwste dessins en kleuren zoowel Zwarte Witte eo gekleurde Henmebergmyde van 3S cta tot i4 OS per M Glad Gestreept Geruit Gewerkt Damast etc circa 240 versch qualiteiten en 2000 verseh kienten dessins etc f ri van port en rechten tn hult STALEN per omgaande Dobbel briefpott naar Zwitserland Hennekrg s Zijde férieken K cd K Hoil ziJHicn BargerlUke Stand GEBOREN 6 Jen Jobaons Jacoba onders J L Verboom en P van Roou 7 Cornelii Teunii ouders J P de Graaf en L Burger 8 Johannes Walterns Jonders H Verwejjen W Plak ONDERTROUWD 7 Jan B Vergun t te Rotterdam 26 j en M E Imholz 29 j C J A SmuWer te Rotterdam 22 j enJ M Breedgk 24 j N van Elateren 30 j en L M Dekker 37 j J ven W iDen te Krimpen a d Lek 21 j en L Dumelman 19 j Uaastreoht GEBOREN Gijsberla Joanna ondera C Hoogeveen en G Verkleij Albertos Claodios Adrianns ouders W M Droog en A M Stastser OVERLEDEN A Griffioen 18 m PRACHTIGE SORTEERING NTER BANDSCHOENIH voov Dames en Heeren A van OS Az Md Tailleur Kleiweg B 73 73a GOUDA TcleyilMM if ai Beurs van Amsterdam slatkra 7 7 JANUABL I Vrkn 86 l l 83 98 98 91 1 4 67 76 l l J4 101 96 33 lOO s BB 61B 4 o JOU 192 101 199 138 1 84 98 134 1001 80 81 nvi 10 OlS 92J 1001 SB 58 147 98 77 103 iin lOO s 160 139 11 100 BS s loa 18 108 78 usy 110 32 b 61 rjiy 997 IOB 108 1027 102 116V ISOV 38 s 11 19 6S NïMaLiKD Crt Nerf W S iV 87 dito dito dito S DS adito dito dito S SS i HoNa a Obl 6 Qdl 183188 t 1 lOS Italib Inschrijving 1883 81 6 89 OosTSKRObl in papier 1868 6 dito in zilver 1808 6 PoatuOAL Obl met coupon 3 dito ticket 3 98 Vl 64 EuSLiND Obl Bmnenl 1884 4 dito Gecons 1880 4 dito bii Botlis 1889 4 dito bu Hope 1889 90 4 dito iD goud leen 1883 6 dito dito dito 18S4 B Spanji Perpft schuld 1881 4 TïBKlu Qepr Conv leen 1890 4 Geo leening serie D Oee le mag serie C ZuiDAra Rsp T obl 1898 5 Mexico Obl Bait Sch 1890 6 Vbnbzoiia Obl 4onbep 1881 Amsiebdim Oblixstien 189S 3 ïtoTTEBDAM Sted teen 1894 3 KiD N Afr H ndel v eand Arendsb Tsb Mg Ceitiüoaten DsH Msatsohappij dito Am Hypotlieekb psudbr 4 Cult Mij der Voratonl aand s Gr Hypolheekb p ndbr 31 Kederlandsebe bank aaud Ned HundelmaatBoh dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Kott Hypotheekb pandbr 3i L tr Hypothoekb dito 31 OoSTlKB Oost Hong bank aand BosL Hypotheiekbaiik pandb 4 Ambbika Equt bypoth pandb B 58 Maiw L a Pr Lieu oert 8 Nbo Holl lJ Spoor Mlj aand M tol Ezpl I 3t 8pw aand Ned lod Spoorivegm aand Ned Zuid Afr 9pm and 6 dito dito dito 1891 dito 6 lTAUl8poorwl l887 8B A Eohl 3 Zmd Ilal Spwmü A H obl 8 PoLBN Wanohan Woouen aand 4 EusL Gr Buis Spw Mij obl 47 Baltischa dito aand Faatoivs dito aand Iwang Dombr dito aand 6 Knrsk Cb Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 u 16 AiiBaii v Cent Stad Rotterdam aan 3 BzLoiE Stad Antiverpen 18 7 SVi Stad Brussel 1886 2 UONS Theias Begullr Gesellioh 4 OosTB Staatgleening 1860 i K K Coat B Cr 1880 3 Spanjb Blad Madrid 3 1868 Nbd Ver Bes Hyp Spobl oert ADVERTENTIEN ALG NED WERKUEDEN VERBOND Ata QOUDA Openbare Vergadering OP W0ENSD4fi 12 J4PIUARI les imk viif in de HARMONIE ƒ Spreker de WelEdl Heer P II DE KANTER Onderwerp l EKBPIilC H Wv Niet ledsn 5 cents HET BESTUUR RRAEP£LIEN HOLffl Cbemisch umm illelkSUikcr SPECIAAL VOOR KINDERVOEDING al m Terkrggbaar m baseeti a g Itgr 0 90 Men vrage uitdruklrelijk KRAKPELÏEN S nOLM i tABOTEK MERK Mdkmiktr ci eiache op de Etüjuetten nevenssUiand fariêksmnk en de handtaekemng van KEAEPEUEN HOLM üoflererancicrs Xeiat L J SON Utrecht Tandarts Spreekimr des DONDERDAGS van J H uur in het Hotel DE PAUW Grootemarkt te GOUDA H u Ist k a III p § OÜDK Gi i KVEH m diverse verpekkingen Terkrjijbew bij 1 M F BEUDERER üooge Gouwe C S5S ïiJMii 3 VER GEEB GO ODA Levert KOPLATTEN ARCHITRAVEN en LIJSTEN Tolgena op te geven profiel Het zagen van TOÜGSÏUKKEN en verder alle zaagwerk wat tot het vak behoort Met en zonder levering van hout ELECTROHOTORISCIIE TMDAL BA DJES WKTim OBÜBPONBBHD BU liet Kebruik daarvan Kesciiiedt liet tniiden krUllien der Kinderen mum E MISISTE u 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewyzen kan dat de hy my ter ïnz e liggende getuig schriften tier nitstekende resultaten van de les I naam y Electromotorische Tandlialsbaiiilj I met echt z n 9 Men Utte op den naamvan den Fabrikant ROBERT HOLTZ Wordt franco toegezonden alleen na ontvangst van postzegel ad 95 cent door ItOBEKTIlOLTZ NUmegen Verkrijgbaar bij WOLFF dl Co Weslhavcn 198 I Wedet i er hoopers yevraagd Honden KaUen die leidende zyn aan SaQURFT HUIDZISKTËN of last hebben ran Insecten worden biauea eenige dagen totaal geneien door het wereldberoemde WASCHMIDDEL van Profesaor ARCHIMEDES Verkrijgbaartegen 40 Cent per flaeou by J VAN ÜUE Kleiweg No 2 Oouda P O W BEGEER Ooelbaven B U J ARTS Lange Tiendeweg D 20 Ixiütti luwruviii tst eii Ik Iii Hlioumttiflk I onaBopyDen kortotti J3p ApkerPainExpeller HooMpiiB Verkoadhiid I uut to w nden ia w Wat Vat notl du itoMU In d D worden gekondM iedor huiii Hzni Anker Pain Expelhi I nj8 M oent 7S oeat en f 1 2 iJi Hx V rlü iJen in meeute ApothBken hu F K ÏKihtor A O te llohpnUrii Te GOUDA by C LUüER Apotheker Markt en b WüLFF Co WenthaTen 198 Te Koop of te Huur aangeboden e k wrnmi staande aan de WESTHAVEN Wflk B N 147 Te bevragen Lange TUndeweg D 39 Het huis bevat beneden 3 Kamer met Suite Keuken Kelder en Binnenplaats boven 3 Kamers en Zoldjr verder alles netjes en doelmatig ingericht i alsmede van Gas en Waterleiding voorzienTevens boven en beneden Privaat met Waterleiding FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ BN cheniiscbe Wassctierij 11 01H Ê IIEII IEIt 19 Kruiskade Botterdam Gebreveteord door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OSmAz Specialiteit TOor hot stoomen en verven van alle Heerenen Oameigarderoben alsook alle Kindergoed ren Speciale inrichting voor het stoom n van pincfae mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nienwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onsohadelyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt