Goudsche Courant, maandag 10 januari 1898

Dinsdag 11 JTaniiari 1808 So 7475 36ste Jaargang m mm mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Opentare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 24 JANUARI 1898 des ihorgeoB te el uren in het Koffiehuis HtBUoiii c Ban de Markt ten oventaan ran den Notarifl O 0 FORTCUN DUOOGLEEVBB Tan No 1 Men WIÜKBLBUlSenMBV in de Stoofsteeg te Gouda Tlak by de Markt Wyk A uo 76 Te aanraarden 1 Maart 1808 No 2 Men BUIS en EBP aan de Varkenmarkt te Gouda Wgk M no 218 Verhuurd by de week voor ƒ 1 30 No 3 en 4 Twee BUIZBiy en JBBVBS iu de Speldemakersateeg te Gouda wyk Q no 56 en 57 Bg de week Terhuurd elk voor 1 25 No 5 Hen BOI8 en EBP iu de Wilhelminastraat te Gouda Wgk M no 70 3y de week rerhuurd Toor 1 50 Nos O en 7 Twee BVIZEN en EB VEH aan het Lombardswatertje te Gouda wyk G no 103 en 106 Bg de week Terhuurd TOor 1 75 en 1 70 No 8 Een PAKHUIS n EBP in da Lemdulsteeg t Gouda Wgk M no 203 Te aanraarden 1 Maart 1898 En No 9 Een TUIN met 3 SCHUBEN in de Eerste Kade aan de Karuemelksloot te Gouda Wgk R no 297 T aanraarden 1 Haart 1898 De perceelen ign de laatste 3 werkdagen TÓór den dag der Telling Tan 10 tot 3 uren en op den rerkoopdag ran 9 tot 11 uren te beüchtigen Nadere inlichtingen geeft rooruoemdt Notaris FORTOIJN DROOGLEEVER te Gouda De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regelsi a 50 Centen iedere regfel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd orEMüs Ysmoms te GOUDA Jt De Notaris J t J KOEMAN te HaaHrecU Wm zal op MAANDAG 17 lA Ji W i NUARl 1898 des roor HbSHHIP middags 11 uren in het Koffiehuis Hiiiiioiiii aan de Markt te Gouda in het openbaar reilen en rerkoopen No 1 Een goed onderhouden HUIS en EBP met XUIS aan de Ulaauwitraat te ffoudo Wgk H No 11 zgnde in het Huis hetwelk Tan Gas en Waterleiding is rooriien les Kamers twee Zolders eene Keukeu en rele gemakken Te aanraarden 1 Mei 1898 No 2 Een goed onderbonden WIJIKELHUIS en EBP met grooten TUIN waarin Vruchtboomen daarachter en een GASO daarnevens aan de Blaaowttraat te Gouda Wgk H No 12 en 13 Het Huis ran Waterleiding Tooriien herat Winkel 7 Kamers Keuken Kelder Werkplaats Zolders en rele gemakken en komt met een deur uit aan t water ran de Egerstraat Te aanraarden 1 Februari 1898 En No 3 Een GEBOUW en EBP waarin SUIKERBALLENFABRIEK achter perceel 2 aan b t water ran de Egerstraat te Gmda Te aanvaarden 1 April 1398 De perceelen n te bezichtigen de laatstee werkdagen röór den rerkoop ran 11 tot 3 uren en op didu dag ran O tot 11 uren waartoe belanghebbenden worden rerzocht zich bg de bewoners en gebruikers aan te melden Breeder bg biljetten Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd en zgn ook te bekomen ten Kantore ran den heer Tan BOLHUIS HOlTSEMAaan den Flnweelen Singel te Gouda Voorhanden een fraaie sorteering der prachtigste en naar verhouding rm aolUHteit en toon goedkoopste AMEHIKAAITSCHE in het MAGAZIJN van MUZIEKINSTRUMENTEN van L O IDE I i A 3SrC3 ISvd j R K T 97 VT r 1VT o pry n Concuri erende met de beste in ons I II I i hl A bestaande Magazgnen TkausasaInwstimdlattliHtittktllaltnIul HOLLER S ACCOORDCITERS 5 lo 15 is 24 33 AOTOMATEH ACCORDEONS ook de Crefeiders Alle mm LESSENAARS ENZ f Steeds Toorhandcu nagenoeg slle ondertleeleu vau Miuiekmalroiuenteu BOCKBIER Firma A DAM K Rookt I ELL 2 k Cent Sigaar zu is besust de be te LOlillS BII lS€HOP Dubbele Buu rt B 12 GOUDA Aaanbevelend Uitknippen Opplakken en Ophangen s v p TIISMERLIEDEN MEUBELSIAKERS SLAGERS Vraag t steeds t merk JUSTE JUDICATO J R Dodge De GEBSEDSCHAPPEN en MESSEN uit onze reeds meer dan 100 jaren bestaande Fabriek behaalden in verschillende landen ook in Nederland de hoogste Bekroningen en genieten dan ook aldaar een groote vermaardheid Voor GOUDA is sinds 1894 met de alleen verkoop belast de Uzerhandelaar JAM ROND Lange Groenendaal I 23 SPECIALITEIT in STAALWA REN GEHEEDSCHAPPEN vakken Zy die onze prima kwaliteit Artikelen nog niet kennen wm worden ook in hun eigen belang aangeraden eens by den Heer JAN BOND de proef te nemen en wg zyn rer zekard dat geen ander merk als bovenstaande meer gevraagd zal worden De Fabrikanten J R DODGE Engeland Onder verwgzing naar bovenstaande beveel ik mg beleefd aan belovende een nette bediening en verkoop ouder garantie gepaard aan blIlUke prijzen JAN ROlS D ia Uierwareo Gereedschappen Lange Groenendaal 123 In Bftlilioiil Artlkitia aUi Figttwaug ia KtcfnijhuedilslikriiB I Binnen en Buitenlandsche 1 BIERHANDEL van J H ROODE ZEUGESTRAAT No 85 I Limonade Fabriek DE CASCADE levert behalve de zoo gunstig heUende 1 toorten IjtlUOXMOBS thans een uit muntende Winterdrank genaamd WllNTEH CHKKH Deze echt Amerikaansche Winterdrank is zeer verwarmend en wordt als Siroop bereid met warm water een Jiju gla Punch Ver krggbaar per heele Liter f per M X Liler E CASSUTO TANÜAUT8 Gouda Turfmarkt SPBEEKUBESl MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van tot C uur WOENSDAG en VRIJDAG ran 1 tot 8 uur ZONDAGS niet SO Ct Kogelfleschjes f per dozgn 2 Ceut Eenig Depot van i OtM T CREBAS Wljdutraat A 169 GOUDA Aanbevolen merken SHKRRT P i Per ta 18 1 2 Finch Fluek Fleuebni 1 r 1 90 22 50 1 20 2 25 26 60 Gold Elegante Dry BOODE POHT Aurora a good dinner 1 90 22 50 1 90 22 50 2 25 26 50 Wine 1 1 20 WITTE POET Santa Choice Venus Amber Special 18 18 1 50 1 50 TAaRA QONA Spaansohe Port Roode 0 80 Witte 0 80 MALAGA Roode M 1 20 2 25 26 50 Witte U 1 20 2 25 20 50 Zeer geschikt voor medicinaal gebruik Good Young Madera 1 1 90 22 50 Very Pine Tokayer 1 2 2 25 t 26 50 Turin Vermouth 1 1 90 22 50 CHAHFAaNË Bodega Uarqua spéciale 1 2 COQNAC Cognac 1872 2 25 26 60 BORDEAUX WUNEN Zeer aan te berelen Tafelwgnen 7 Flcioh PaliInrUFl ucl Imh St Estèphe 086 Ni 38 Listrac 0 65 St Emilion 1 42 Graves Witte Bordeaux 0 80 84 REMT gij reedt de qmaUtelt der Reclame Punch il ISS per Flesoh ISO per Liter ORGELS van J F H ERMAN Z TISSOT Co Bordéauno BoUerdam f 1 40 per liter in rerzegelda bemande flesch van 5 en2V liter voorzien van het attest van Dr P F van Hamel Boo Proefflesch f 1 30 Verkrggbaar hg J H ROODE Oouda Druk van A BUKKMAN ea ZOON QO PD A Bulteniandsch Overatcht Hadon koraï de krggaraad te Parija byeo om de zaak Drejfue Ëiterbazy te bebaadelea j a bet oordeel vad dieo raad worde de boKbaldiging onderworpeo dat ËsterhaEj de scbrgver ia vao het borderel waarop Dreyfus ÏD 1894 ia reroardeeld Acbt by deze beweriof egroad dao moet het procei DreyfoB herzieo wordeü Uet bor derel was tocb de aemge groadstag vau de beschuldiging raa dieo officier De Chioeeache Zabeu hondeo oog ruorlduread Europa bezig NatQDriyk is keizer Wtlbeliu xecrlDgeDouien met deo baodigeo zet tad zyu aieuweo mioisler rao buiteulaodscbe xakeo Voo Baluw is ridder vao deu Roodeo Adelaar le klasae gewordeo ËDgelaod schikt zich thaus in het ODvrrmüdeiyke eo erkeot dat Duitachlandi boudiui geheel correct is dd zyo bezit berust op diplomatieke orereeokomit ea aiet op wederrechteIgke iabezitoemiug Na moet RusIaDd het oDtgeldeo wegens Port Arthor waaromtreul DOg geea ofereeukomst bekend is lQtaai cheD waarachuweu de Ha8i if ciie diplomatea door buo officiauze bladeo Eogelaod dat bet sioh faDiteo de Ooitaziatische qnaestie te hondeD heett Uit Berlyo komt bH bericht due waarachyalyk te Moskon een coogres zat gehoadeo worden om de Cbioeescbe quaeatie te regelen De Pransche pera neemt een zeer kalme bonding aaa io de zaak Het iJoaroal dea Débal8 erkent dat Duitachlaod groote belangen beeft in het verre Oosten die het TerwarveD van eeu pied a terre volkomen recUvaardiKanHet blad acht bet dwaas v n een 7erdeeling van Cbioac te spreken Omdat DuitachUnd een kolenvtalion in pacht krijgt behoeft China nog Diet Tetdeeld te worden eTeomin ala dat Toor Tyftig jaren noodig bleek toen Ëogelaod UonkoDg bezette In een onderhond dat Sherman heeft toegestaan aan een medewerker van de New Vork Herald zeide by ten aanzien van den atand Tfln zaken in China dat daardoor werd voorbereid bet inpalmen van Chineesche bavena door Rusland en Frankryk ten einde met Doitachlaod gelgk te komen Sherman verklaarde te gelooTen dat China bereid iï desnoods ook aan Noord Amerika een Chineeache haven af te staan maar Noord Amerika acht FEViLL ETOJ JVwf het Framck U vMaar mÜnbeer ik heb geen volmaoht om de huurcontracten te teekenan kO dat a minder ik zelf sal wel taekeaea Flacide onderwierp ziob maar met aen valscheu grimlach dien ik had moeten wantrouwen hij nam een pak stukken uit een portefeuille zooht er bet oude huurooDtraot ia op eo begon het woordetgk na te achrijvoD Ik volgde zijn pen uit vroes voor bedrog Toan h klaar was teekende ik en het atuk aan den boer gevende zei ik Nu is bet in orde Guillotl Ën als je in t vervolg je over dien schoft te beklagen hebt dan kom je maar by ne Terwgl ik met den boer wegging zag ik den intendant een oohteraf laantje door haastig naur t kasteel loopen Hij ging zeker den graaf de Maufert waarschuwen maar ik bekommerde mij heel weinig om zi jn aanklacht Integendeel was ik zeer tevreden over mgn fhoke handelwga en over de atraf die ik dsn uitvoerder dar aiaohte bevelen van den g aaf had toegediend Ik achtte het onnoodig om n n gedrag te rechtvaardigcni ik was ia mijn recht geweeat en zou mij iu myn eigen oogen verkleind hsbtwn deor er op terug te komen Ik zag 4en graaf terst bjj hst middigraaal Ik dit onnoodig omdat de Amerikaansohe haudel op China b schermd wordt door tractaten Tolgena welke Noord Amerika te Kiao tijoo dezelfde rechten zul hebben ala te Hongkong De brefschryver tan da ïime8 leidt uit deze woorden van den minister af dat Sherman zich als particulter niet ala minister beeft uitgelaten Ëen bericht uit Shanghai apreekt ateltig tegen dat Kiao t jou voor langer dao vyftig jaar ia afgestaan waut China heeft den hiertoe atrekkenden aiach van Duitechland afgewezen De Hongaarache ouafhankeiykheidsparty hfelt bet nuttelooie van verderen tegenstand ingezien en niet belet dat de rerach llende artikelen ran bet ontwerp tot oorloopige regeling vnti de otcanomiscbe verbuading tot Oostenrijk werjua aangenomen Er waren Vrydag maar zestien leden van de partg in het Unis van Afgevaardigden veracbenen en zy wareu de eenige tegenatemmers Alteen by de stemming over bet ameudeme it van Banfiy strekkende om de regeeriog vergififeoia te schtrnken voor de oogrondwettiga maatregelen die zg getroffen hneft totinatandboading van deo bestaanden toestand scbsarde nationale en dB volkspariy zich aan den kant van de uiterste ünkerzy Graaf Apponyi de leider van de nationalen gaf als reden voor z a stem t3gen bet amendement op zga wantroaweu jegena de regecring by zon het minder erg gevonden hebben als Baofiy een verordening bad uitgevaardigd Dergelgk oordoelde het lid van de volkapartij Major erover Graaf S even Tiaza maakte opmerkzaam op den moeiiyken toestand waarin de regeering verkeerd had en legde er nadruk op dat de regeering desbewu t een ongrondwettigen weg had betreden Juiat daarom was het geheel in den haak dat de regeering mi om kwytschelding verzocht Verspreide Berichten Engeland Ëen vreeselyke ramp is te Glasgow gebeurd Eergtaterocbtend vroeg brak er brand oit in een magazyn van chemicaliën De brandweer was er epoedig by en de spuitgasten war n alras op bet dak om vsn daar oit de vlammen te bluascheo Eeuigen tyd later om half vyf had er in het brandende gebouw een ontplofJiDg plaats en het dak stortte io een half dozgn brandweermanoen met zich mee voerende De anderen hadden zich nog net weten te redden Twee van de zea werden er noj had Riij 0 aan uitbarsting gewapend maar daar gebeurde niets van en ik verbaasde mij zetfs over ïijn vriendelijkheid Ook de barones was oo wolwilltiid mogelgk Diana alleen soheeii ongerust en latte op my alaof ze hang waro geweest dat ik de eene of andere oaroorzichtigheid lou begaan bobben Toen h et dinar was afgaloopen nam zij myn arm om de eetzaal uit te gaan Wat heb jo toch met Placide gehad vroeg zij half luid jfNieta ernstiga antwoordde ik Ik heb zijn overmodd een beetje neergezet andera niet Myn kalmte stelde haar gerust De graaf was daarbg ia de beate luim on nieta spelde oenms ontevredeuhüid over hetgeen ik gedaar bad Het was buiten nat want het had garegohd on wij bleven m het salon Magdalenn ging aan de piano zitten myn voogd en de barones bvgonneii een party schnak te spelen Ik ging zitten bij Diann die een tapiaaeriewerkjo opnam 0a jg niet uit vroeg zy mij fluistorcud Neen waarom vraagt ga mij dat P frOch nergens om Ik dacht dat gy soma orgena iets ta doen h dl voegdo zy er koel bij Ik ergens iets te doen f Waar zou dat in Goda naam wezen F Ik weet bet niet Ik dacht dat je zoudt wensohea uit ta gian Maar ik blijf altyd bij u op dit uur tenzy ik soma een brief moofat hebben te achryren Ik vraag je niet naar jg gaheimen viel zy mij n de rede Ik zag haar aan verwonderd over haar bitteren toon Ofar baar werk gebogen aloeg ijj ds oogsa tsrend uitgehaald de een met gebroken ruggegtaal de andere inwendig ook zwaar gekwetst De vier overige kwamen iu de vlammen om Da verbyatering van de spuitgasten en de menigte die de ongelukkigen sagen vallen ea niets te hunner redding doen koij on moet vreeselyk geweest zyn D populairste man in Londen in de week van Kerstniia tot Nieawjaar iaontegeuzeggeiyk tord Alfred de Rothschild Al de koetsiers en conducteurs van buurrytaigen en traras dragen van Kerstmis tot Nieuwjaar eeu strikje in de klenren van deu atHl Rotscbild geel en blauw Deze populariteit dankt hy in Ce earste plaats daaraan dat hg een groot liefhebber van paarden ia by bestuurt zelf zyn paarden door de straten van Londen en alle koetsiers kennen en groeten hem ala hg hen pasaeert Maar de eigentyke ooreank van deze populariteit U gelegen in de origineate wyze waarop by zyn aympathie betnigt aan de beambt U der rytuigmaatachappyen en trams Elk jaar met Kerstmis nl ontvangen alle koetsiers en conducteura an hem een fasant of kalkoen Ën hoeveel heeft hy daar noodig denkt men Zes duizend Als de prys van een faaact of kalkoen gemiddeld op ƒ 4 gerek od wordt dan kost deze aardigheid den baron ongeveer f 25 000 Te Cobbeghem op eenigen afstand van Brussel ie een moord gepleegd dia in de omgeving vooral een boitengewone ontroering erwekt omdat hy gepleegd ia door een blinde een ryken landbouwer Pierre Crabbe op zyn zwager Hubert Knop Koop was getrouwd met een zuster van Crabbe Eenige jaren geladen kregen de beide zwagers over bet verdeelen van een erfenis ongenoegen t welk in den loop der jaren oversloeg tot wederkeerigen haat En daar Knop zich overgaf aan den drank verliet zga vrouw hem om by haar broeder te gaan inwonen Weldra had Knop zyn geheels boKitting in drank omgezet en was by genoodzaakt alt daglooner bij een anderen boer in dienst te gaan Op een goeden avond verklaarde hg zyn werkgever dat hy zich naar het buis van Crtbbe wilde begeven Ofschoon deze het hem ontried ging hg toch Wat er binuenahuis tuascben de beide zwagers eigenlyk ia voorgevallen ligt in t duister maar nog deozelfden avond meldde Crabbe zich by de jastitie aan om te verklaren dat by zyn zwager vermoord had Hst lyk van den ongelukkige weid dan ook in den stal gevonden Hoewel de blinde beweerde den moord alleen te heb I niet op zij was blijkbaar niet in haar gewoue ttemxaing r Heb ik u in het een of ander mishaagd vroeg ik Zij werd nu op hare beurt getrofTan door mynangstig vragan fVolatrekt niet antwoolSJiie zij mot möcr zachtheid Ik verbeeldde mij mudr dat je by ons bloeft uit beleefdheid on ik wilde je de vrijheid teruggeven Zy sprak dit taattte op een treurigen toon ik dacht dat za iots had wal haar zenuwachtig maakte en wy zwogon en luisterden naar hel pianospel van Magdalena f 0 barones I riep de graaf plotieling uit vgy valt mijn koning ruw op t lijf Zyn toestand is at sven wanhopig als die van don armen Placide iloor zokaren baron van onze konnis tn hot nauw gebracht Kn hij wierp mij oen vroolyken blik too Ik vertrok geen bpier nTe deksel mijn waarde vervolgde hij lachend t ichynt dat gij mgn onderbooriicoa niet malsob behandelt Oio arme Placide 1 k Wou wel een gezien hebban boe hij zich hield Hij hield zich heol leelijk daar kan ik u voor instaan antwoordde ik zear bedaard Ik kan mij verbeelden hoo bij geschreeuwd zal hebben toen je hem by de keel hadt Rn dan bat schrijven van het huurooatract dat vooral zal hem wat Kekoat hebban Hy beeft het gedaan en dat was heft voomaamate beraam ik op luobtigen toon Juiat dat was het voornaamate herbaalde de graaf zieh in do handen wryvonde £ a hijj spsalds zyo part vorder nit ben gepleegd werd tooh ook zgn zaster als verdacht vae medeplichtigheid ia beohtepU genomen DuiTSCiïLAKl Ta Hamburg heeft iu een dergraaueUvalofi die voor de stoomboot Armenia Amerika iyn werkten een geweldige ontploffing ao meelatof plaats gehad met een knal aU eaa kanon schut Het een of ander draaisnde deel schynt warm geloopeo ta zyn en de 15 mater hoog opstuivende meelzuil in den toren io vlam ta hebbeu gezet Twee werkloi wer en tegen deu grond geslingerd en kregen vry ernitige brandwonden De brandweer gaf een paar uur lang water omdat men hang was voor nieuwe ontploffingen Te Dresden hteft een drok bezochte bgeenkooist van vrouwen uit den burgerstand verzet aangeteekeud tegen ket voornemen van de Saktiacbe regeering om het recht van vereeoigiug en vergadering voor vrouwen te beperken BINNENLAND De schryver van aDag tot dag in het Handelsblad Cb Boiaaevain geeft in een artikel over Prof Bolland booglesraar in de vW sbegaeris ia Leiden aanigto byzonderhedeo nit diens leven Na herinnerd te hebben dat zgn verlaten der K Kerk een bewys was van dan moed aan zyn karakter eigen zegt ds schrijver Want juiat de langzame ervreemdiog en eindelyk de scheiding van de kerk yner moeder maakte zoo kommeriyk zgn jeugd Toen by na moeilijk tobben ten slotte eene aanstelling gekregen had aU onderwgzer laneene openbare school te Katwgk kende hg door zelfooderricbt alreeds Dnitach Fransch vu Engelsob In snipperursn hield by sich te Katwyk bezig mat Oothifioh en Angeteaksisch wat de naniacbt op hem trok van een paar lioogleerareo te Leiden De familie van baar met wie by was verloofd ifelde hem in staat tot een verbiyf van een jaar in Engeland wiiarna hy bet examen middelbaar Ëngelaoh aflerida m t zulk een schitlereudan uitslag dat zyu hooggeleerde vrieodwi die in jpder opzicht zieners waren hem als den oangewezen opvolger van prof Beckeriog Vinckers te Groningen naar Jana zonden Ze wilden hem in staat atell n daar den doctoralen graad te balen Maar midden ia zün alodie vroeg mcD hem of hg als docent in hst ËDgetsob naar bet Oymooaium Willem IU te fiatSTia wilde gnav Zeer in mijn achik ilat tnijn eerste poging om mijn gezag te toonan zoo goed waa afgeloopen besloot tk eenige myner boeren op te gaan zoeken om mij te vergowissflB of ook iij niet lo klagen hadden t geen ik voorzag dat het gevat wel zou weson In de geestdrift van mgn twintig jaren scheen hot my toe ean edele rul Ie zyn do grieven die men hebbeu mocht te boratetlen eensklaps als eou goede engel voor mijne pachters te varachijneu en hun de nagodachtonis van myn vnder dien zij in mij zouden r ien herleven te doen zegenen Don volgenden dag na bet onthyt toen mevrouw de Jonral volgous gewoonte door hare deftige tegenwoordigheid een eind maakte aan onze vroolykheid gaf ik geheel vervul t van mjju schoon plan lust om mijn paard voor mij te zadeten Gaat go uit vroeg Diana H ik ga een rit doen in hot bosoh naar dan kant van Simon Ik vraag niet waar ge been gaat hernam z Ik ging trearig weg want ik begreep dat Diaoa mij oen verwyt bad gedaan Ik meende dat zij het niet lief van my vond dat ik haar overliet aao het vervelende gezelschap van hare tante maar ik wist tocb dut zij dit rergiven zou nis ik hoir later bat deel van miju uitgaan zou mededeelen ik had my niet bedrogen j de boeren die ik bezocht overtuigdca mg dat zy erg werden oitge ZOgOD