Goudsche Courant, dinsdag 11 januari 1898

SOl DA VJTKICHT Unit 6 90 8 34 7 68 8 81 9 07 10 19 10 67 18 00 18 68 8 80 Ouitw 6 86 ff ff 11 14 ff ff 8 37 Wowdai 6 48 ff 8 10 V ff ff 11 81 ff ff 8 46 UtmM 6 08 7 4 8 88 9 9 89 10 61 11 46 18 88 1 86 3 08 S 0 D k k H 8 T 8 8 0 A noud 8 87 81 9 48 10 87 18 10 4 11 iBrtndui est 8 16 9 87 10 80 1 8 1 18 6 18 Wlnterdienst 1897 98 Aangevangen 1 October TlJd van Greenwlcli GOUDA ROTTXBDAH li S6 1 84 8 48 8 67 4 61 Uirecte Spoorwegverbindingen met tiOUüA e ll g 89 0 64 10 11 U ll 6 88 6 61 14 7 81 18 38 18 89 18 46 ff ff ff ff 18 66 1 68 4 4 16 6 10 BOTTBRBl M o O U D i 10 10 11 86 11 60 18 87 1 44 7 60 6 80 9 SB 9 47 10 13 6 61 7 81 8 11 64 19 08 18 47 8 83 7 10 7 46 8 18 9 00 SOUDAiDGN HtAS OouiU Bhui ii Moerkiii ll8 Zoelenmer Zegwaanl Voorburg i H g a 7 30 8 8 9 16 9 86 10 14 11 16 18 16 19 88 1 87 8 46 4 48 6 86 6 64 8 11 7 847 68 88 8 64 10 10 88 U S ÏR 7 48 8 48 ff 18 40 ff ff ff l I Ji 7 68 8 61 ff ff ff ff 18 81 ff ff ff ff ff ff ff 8 18 10 81 V 8 07 9 08 ff ff I 1 06 ff ff ff ff ff ff ff ff ff l l 8 1 9 08 9 48 9 E4 10 44 11 48 X8 4 1 10 8 06 4 16 6 16 6 66 J8 4 8 04 8 84 9 9 88 10 88 11 6 11 44 DEN HAAe eOUDA sHage 6 48 7 80 7 48 8 8S 8 48 10 1111 87 18 881 86 1 44 8 40 4 06 4 S8 6 80 6 18 7 18 7 66 9 88 lO OS Toorb 6 68 B 0 10 17 1 41 4 89 18 8 84 1 Z Zegw 6 10 81 f 1 66 4 68 8 80 9 48 Zev M 8 17 M f fff 10 48 8 08 g 5 04 6 89 g 9 89 Gouds 8 88 7 48 8 180 08 10 1810 6411 67 18 608 17 8 14 4 08 4 88 6 16 6 6 60 7 48 8 83 10 10 10 81 U T R E O H T O O Q D i Utrecht 8 88 7 46 8 49 9 80 10 16 10 88 11 88 1 8 08 8 66 4 48 6 86 6 S8 7 68 Woerden 6 58 8 0A 10 88 21 66 g 4 18 g 7 18 Üadawater 7 07 8 14 g 10 40 t t t g 4 84 v Gouda T S8 8 97 9 88 9 68 10 69 11 10 18 111 88 S 4f 4 87 6 80 6 07 7 89 8 88 I7 4 86 06 iM 8 16 10 1 lO BS 7 10 10 84 8 84 84 7 18 1 48 10 41 8 B0 8 08 7 81 8 S9 11 18 U ll AM8TBK0A M 6 O U D A7 06 8 10 9 06 18 41 8 68 8 46 4 46 8 08 9 18 18 09 18 1118 18 8 10 4 41 1 40 10 17 10 86 11 41 Hg wilde zoo ipoedig mogelgkooifhankelük zyn by koos dtn Togel in de hind eo gÏDg fiD Jena naar Batatia met hek eerst Tardiende geld zgn Leïdtche rrieoden het Toorgeachoteoe teragbetolend Door onbedorrene frisscbe lefeoakrucht er toe ÏD itaat gesteld giog hg io deo Oo8t aao bet wark Wat wordt er in ona lodië toch igearbeid I We weten bet van hsDdelaant Taa officieren van ingenieors al IJxermao eo nn weer van een jongen Ueraar aan t i ymnasiDin Het ia of de electriolteit dar zon ran IntoHade aan maohtigu natoren tot leTeniwekkende drijfkracht ia Id 1881 was bet dtt in zgn vrge ren bij in Indië een fabelachtige werkzaamheid mocbt toonea welke ons die t leren zooveel gemakkelyker leidden beichaamt eo treuren doet OTer rerwaarloosde gelegenheden en rerRpiide aren Hg wae toen 28 jaar en slechte twee jaren later had hg zich gemeenzaam gemaakt met Orieksche en LatynBcbe letterkunde en taal Toen liep bÜ op de wyabegcerte storm Met Hartman Kaot en Schopenhauer aangevangen dacht bg met den eenen oa den anderen wgsgeer mede en voelde zich weldra zoozeer ta hail te midden ran die teozen van het denken dat hg oret de moeilgkste rragen betreffende ona kenrermogeo die reeks ran zeer doorwerkte e8Baya4 geven kon die kort na sgn optreden als hcogleeraar werden samengerat tot den statigeD bundel Het Wereldraadsel Geen wonder dan ook waarlgk dat sgn drgrende kracht en ijrer bekroond werden met bet sacees waarvan wg itraka gewaagden een incces in de academische annalen zelden geSvenaard dair èn de leeaen van logica èa het Faustoollege een fcbaur rao toehoorders trokken en bieren trekken sooals zelfs de groote Scholtea in zgn glorietgd maar schaars om go oatheder bad bgeea gezien Zelden heeft een ssoces mg zoo rerbeogd 1 En bat is mij behoefte aao die vreugde uiting ta geven na ik verneem dat in bet tweede jaar dit nncoes rooritïnurt Natanrigk zgn er nn minder toehoorders want in het roriRe academivjaar waa professor Bol land s onderwga iets nieaws voor alle atadenten samen voor 5 6 a 7 studiejaren daa Tbtns hebben allen die er toen reeda waren zgne leasen een jaar lang gerolgd eo is hg nienw nog slecbls voor da aankomelingen van September De vermindering tot de helft voor zgn gehoor is dus waarlgk geao vermindering van succes Het groote tal belangatellenden op wetenacbappelgke colleges over zuiver apeonlaliove en zeer afgetrokken onderwerpen is zoo den Leidscbe atodenten als den hoogleeraar bgionder tot eer 1 Men deelt mede aan de N B Gt t Naar aanleiding van zgne in de laatste da S sn opgedane ondervinding heeft de heer meenge lid vac de Tweede Kamer het voornemen om zoodra de Kamer weer bgeengekomen is te verzoeken den minister ran waterstaat té interpelleeren over de slechte dienstregeling op de spoorwegen en bepiialdelgk over het gemis aan behoorlgke aansluitingen van de treinen der beide apoorwegmaaiscbappgen Gemengde Berichten In het noordetgke gedeelte der atad Almeloo TQoral io de Molen ea O ra oj fat raten is sioda eenige dagAo dei atonds omstreeks 7 uur een massa volk op de been om te zien hoe de werklieden die bg den heer 3f deman aao den arbeid zijn gegaan onder bescherming van politie en maréobAuasées hoiswaartB keeren De werklieden van de andere fabrieken wachten de van het Slaitersveld komenden in genoemde straten op De orde is echter nog geen enkalen avond verstoord Walk eeoe pressie de stakers op sommigen nitoefeoeo kan zoo icbrgft men aon bet Hbl bigken oit het volgendp 1 10 8 36 8 4i S 49 ff 9 66 1 18 06 4 46 6 6 4 66 8 08 6 04 8 11 6 11 i ia 6 17 8 16 7 6 7 M 7 8t 7 4 HxtU O SO Uoordreoht NlflKW rlcark 9 80 6 16 cttenkin 7 7 66 kl m DI U i Ktuwdui OipeUe Kinwnlurk llo rdi oht Eeo der nienw aaugeslelde arbeidere houdt OFU varken dat hü voor eigen ebrnik wil laten ilaabten Na wonen ar op bet Stoisterareld zg boeren slachters loonslacbters maar geen hunner wil het niet voor hem stachten want de stakers hebben bet verboden Aan de Zw Ct wordt bericht dat de fabrikant Hedemao besloten heeft geen bestaren ven werkliedenvereenigiogen meer te ontvangen eu geen pogingen van den bnrgemeester van Ambt Almeloo meer te beantwoorden Daardoor is alle aogflgkheid op een achikking weggenomen In geen maanden bad de maan r óo geschenen als Vrijdagavond t Was of zg den almanak wilde tarten die de schaduw op haar af joeg Scfagoen zou ze Eeo blinkende metaten spiegel rond erg boog io d locht bet strakke staalblauwe nitapanael waar na en dan lichte wttte wolkbrokkeo atatig langs zeildeo als een losgeraakt pak watten En later tegen middernacht bleven aelii die wolkjsB weg De maan kon niet meer voor gesluierde dame spelen at had sg t nu gewild Want het kwam De almanak wist het wel Het hielp niets oi zg met haar onverschilligste ii gezicht al deed of zg htt niet zag aankomen om ÖDS in den waan te brengen dat er ntets waa Eerst een flauw veegjs onderaan rechts alaof in dat gnile boerenmeidengezieht bg t wasacbeo de kio overgeslagen was Tosn tegeuj twaalven werd bet erger t Was geen ronde Bchgf meer maar zoo iets ala t ei van Columbus na de proef Ko het erd grooter en gtooter zoowat om half één kon de maan duen denken aan een boofd op een schotel baast vlak weggesneden bet onderste atek t Was curieus vooral omdat de taoht volmaakt wolkelooa en belder was Dat dunrde zoo en paar nreu Al dien tgd stood zg laar in de boogta te staroogen met die tlek op haar gezicht boven de loodkleurige dakmessa a met scherpe ksntlichten de alikstraten die óék at koud jnetalea vhkken leken onder het bruta e licbt Want licht bleef t io weerwil van de verduistering die maar een stukje van de schgf donker had gemaakt roetaobt g groezelig Eo dsarna was t wter alsof er niets gebeurd waa De maan sobéén schééa Vreemd toch die ecbaduwkegei w iarmee oDze aarde in baar kriogloop al bet licht u t t heelal schgnt te willen wegbezemen ooophoudetgk eo waar we toch alleen iets van merken ala zoo nu en dan onze satelliet t niet weet te ontwgken De sterren lachen er wat meé ze gaan er zelfs niet voor oit den weg Die eeuwige liohten daar kan al het sombsre dat de sarde meevoert niet bg N R Ct4 Dezer dagen werd voor een oazer kaotougerecbtpu een dier kleine saakjea afgedaan waarvan bet maatschappelgk eo buisboudelgk teven eeoer groote slad wemelt maar dat io dit geval om de zeldzaamheid vermelding rerdient In een gesio diende een meisje haar werk en gedrag waren naar deo zin barer meesteres eo de behaodeling bet loon war n goed zoodat ook de dieostbode zich wel geplaatst achtte Dit daarde aoolang tot er een nieuwe hoisgeooot bgkwam dia aan aeo hesmettetgke kwaal leed eo wiens kleeding eo gergf daarvan afgezonderd en met groote omzichtigheid moesten worden behandeld Mevronw zelf bleef er verre van en droeg zorg dat de meid 6ie met een en ander in aanraking moest komen zich zorgvuldig reinigde atrorens de overige buisgeoooteo te bedienen 11 18 18 11 88 11 88 ff 11 48 ll tl 18 88 10 80 11 88 8 40 9 88 9 68 10 89 10 88 10 48 10 49 9 47 10 18 6 80 7 61 6 86 8 6 10 16 De mosder van bet meinje vernemende intusschen in welk gevaar dat baar kind zelf verkeerde gelastte daarom dat zg het waascheo eo beredderen der besmettolgke goederen zon weigeren hetgeen dan ook geschiedde Maar grond biervan werd haar de dienst terstond opgezegd met oitbetating van bet verdiende loon na aftrek evenwel van een reeda ontvangen gebroikelgke oajaar gift ten bedragen van f 5 De heer des huizes meende hiertoe gerech tigd te zgn wgl er z i diaastweigor ng had plaats gehad De JEBatooreobter evenwel bg wiendezaak werd aangebracht vond geeo termen om deze dienstweigering voor rechtmatig te boaden en stelde het saeisje io de gelfgeibeid hetgeen h ar loekwan io rechten op te vorderen Dit geichiedda en oa eenig tegenatribbeten barosie haar voormalige patroon ia het vonnis en betaalde het afgehouen geld Centrum Op een koop maaskan toor t Venlo werd eergisteren een benkbiljet van f 25 saageboden dat hg nader inzien valbch bleek te zgn De aanbieder wist waar bg het biljet outran gen bsd Het sotlicitaeren van ooderwgzer oaar vacsote betrekkingen eiacht het gebruik ven een zegel wat bg de meest vrocbtelooze sollicitatie voor beo nog a een drukkende belasting ii Het gemeentebestuor vao Renkum beeft voor dit bezwaar bigkbaar weinig oog In de oproeping voor een nnderwgzer aldaar vfr angt het dal de sollicitioten tehalve segel eo gefrankeerde inzending der stukken ook de postzegels incenden roor de tenigzendiDg der stokken Tegenover de onderwgzers die voor elke Fotlicitatie ten minste reeda 32 cent moeten oitgereo mocht dit Gemeentebes tuur wel eenigszios tegenoeikomeoder zgn Arnh Ct K o isrsT3srr E3Tj w Weihn aclits Or atorium Gisterenavond had eene opvoering plaats van bovengenoemd Oratorium in de raal Kunstmin der Sociëteit sOns Geooegeo Het balkon aaa de taiozgde waa irgeno men door de zaogera eo zangeressen omgereo door een pjanteuversiering het overige gedeelte was bijna geheet gevuld met een a ndachtig publiek niet alteen oit Oonda maar zelfs nit Woerden Bodegraven Schoonhoven en andere plaatsen uit deo omtrek Als solisten traden op de dames M L ntt Utrecht sopraan en Carolina v d Linden uit Amst rdam alt benevens de bh J Dgker van Amaterdaaa taoor eo C N vaa Gouda bas Te ruim acht uur klonken de eerate tooeo van het praelodiun door de zaal dadelgk hield het gestommel of gepraat op eo met diepe aandacht werd gatuisterd naar de ernstige woorden getuigende van Sehnsuoht nach dem Krlöser Wo bleibst Do Trost der ganzen Welt Daranf die Welt alt Hoffnung aleilt Aeh komm ach komm vom böchateo Baal Trost uos in dieseo Jammertbal Ach komm o komm 1 Niet minder schooo was bet even later volgende Kircheolied Es ist ein Hos eotsprungeo eo ook hetgeen toen knam doch wg kuonen niet het gehesie Oratoriam op den loet volgen Onze beperkte raimie verbiedt ons dat Orer enkele gedeelten die ons bgzonder bekoorden oog oen euket woord Het koor Stille Nacht heilige Nacht I bg de Geboorte c hnhoort daartoe en niet m uder het kinderkoor bg de kribbe Zeer lietelgk ktook bet Laszt ons das Kiodlein grfl zeo Ibm oneer Herz aofscblieszeo Mit Andacht es erfreaen Vod Herieo benedeieo O Jeiatain sü z Het daarop rolgende iLied der Hirten Sei witlkommen Trost der Frommen Do o aüsses Jesotein Trost and Leben willst nns gebeo Da o liebes Kindelein maakte eveneens diepen indruk 11 6 08 6 00 6 10 6 86 8 60 18 4 10 8 88 8 40 8 4S 4 41 4 60 4 87 6 04 6 10 1 64 8 01 8 08 8 14 8 09 4 06 4 99 AmstardasB O 3t Gbada 7 88 Het koor kweet zich aitstekeod ran zgn taak Er werd flink zairer en geroelvol gezongen Wat de solo s betreft allereerst ooze hulde aan baar die de sopraansolo s op zich had genomen Haar pracMif e atem schonk een onbeacbrgfelgke bekoring en mat moeite oothield men zich van laide zgn bgvat te kennen Ie geveo Nog klinkt het ons in de ooreo boe tg het volgende ten geboore bracht Heilige ËuKel Unter den Palmen Die ihr dort scfawiaget Doftende Walmen Sehet die Mörder O kommet geschwind Breitet die Zwelge Ueber msin Kind Palmen der Wflste Welche mit Bransen Zoroige Windeo Wirbelnd dnrchsausen Ntiget o neiget Ihr Haupter dem Wind Deckel ihr Zweige Schütaet mein Eind O k de alt Mej v d Linden voldeed praobtig ons beviel ze aitstekend in het lied In rinem Kripplein lag ein Eind De beer Dgker uit Amsterdam had bet leeuwenaandeel io de solo s Hg deed zich kenaen als een tateot ol saoger De beer C N oit Gouda had wel is waar maar eeo klein aandeel in het geheet dooh hg kweet zich aitstekend daarvan Wat de tableaux vlrBots betreft zg voldeden uitstekend Het is inderdaad laog oiet gemakkelgk te maken dat deze èa wat groepeering èo wat licbt efifect èo wat gelaatsuitdrukking betreft niata te wenscbeo overlaten eo over t algemeeo verdienen zoowel zg die zich met de voorbereiding ala zg dis zich met de uitvoering bela tten een woord van waardeering Toor hetg en te zien werd gegeveu Het derde tafereel De Engel Gabriel Maria de bigde hloodacbap verkondigende het vierde sde Geboorte c bat zevende de Herders c het veertiende sJoief door eeo Engel vermaand om te rlDcbten in één woord allen slaagden goed l oen het laatste tafereel rertoood was geraak e het publiek zÓó io geestdrift dat het zich niet meer stoorde aan het veizoek niette applaodisaeeren maar door eeo luid apptana zijn bgral op ondobbelzionige wgze toonde Den beer Mart J Bouroan komt een woord van dank toe roor zgne directie ojk de heer F J Bertets heelt daarop veel aanspraak alsmede de beer Beusekamp en Mej M Üoogenboom en de saogers en zangerwseo die Iteo zich hebben iogpspannen om het gabeel te doeo slageo Een tweede uitvoering vao het WeihnaobtsOratoriam zal ptaata hebben Zondag 16 Januari des avonds ten 7 uar Wg raden onze stsdgenooteo teo zeerite aao bet met hunne tegenwoordigheid te vereeren Hedendaagsche Kluchten In bet tVaderland betoogt Lynceas in zgn cHaagaoha nitkgkjes dat lacbers dibwgla vreed zgn jegena degenen om wie zg lachen Aan het slot komt de volgende besohoowing voor over de bedeodaagsche komische tooneetatukken die wg dea bezoekera der laatste fooratelliog in Ons Geoo en ter overweging aaobieden Het plat komieke bestood nooit zonder obscoeniteit en was ook altijd wreed De moderoe Frauache en Doitaobe kloohten gaan hoe langer hoe meer terug oaar dat grotesk komïaohe eo oDscoene d i vuile Toch meent men dat het iemand gord zal doen daarom eens recht bartelgk te lachen Ik geloof juist het omgekeerde sen platte klucht ia vergif voor den goeden lach 10 86 1 13 8 30 8 81 9 66 10 04 10 11 10 18 10 88 10 84 8 7 66 8 09 8 09 8 16 8 86 6 86 19 18 7 88 ii ao 10 09 10 64 8 87 9 47 8 14 10 81 18 07 6 17 8 97 6 84 41 8 47 10 89 7 48 8 10 10 84 10 54 9 07 10 08 8 98 9 80 9 48 10 M 11 10 7 48 8 46 HJO 8 19 T 48 Dieo tchrgver zal ik daokb ar ago die de meoachen laat lachen totider hen te vernederen maar ik waarschuw er o voor ze ztjo zeld zaam tegenwoordig Ik heb geen voorname minachting voor eea lachatak maar niet elk Jachatok dat meo ons aanbiedt ia eeo goede klucht en de geniepig verlagende klacht ia even gevaarlgk als elk audsr min soort dramatiach werk zoo niet gevaartgker Het geven van bgoa elke klncht i $ oit Ie werken tot somber tooneetspe Dit is zóo waar dat in negsn van de tien gevallen de schrgver hlgk geeft zichzelf eo vooral sgn personen geweld te hebbeo aangedaan om op het gladde ga van de klucht te blgven Waarom is bet jonge rronwtje dat verleerd wordt door jaloerschheid op baar maa komiek Omdat de schrgver hst wil Waarom is de bedrogen echtgenoot oit de klucht komieke Omdat de auteor t zoo ver kiest ËQ hoe krggt hg die figuren nu zoo Ik noem kortheidabalve maar twee voorbeelden £ r zijnerlogio Alleen door by omstandigheden te bedeuken waarom bet publiek lachen moet eo waardoor het vergeet sich te verpIaatsoB io den toeatand der belschelgk gemaakte peraonen De blgapetdichter doet het hamori tische voortkomen Dit de situatie de maker vao een ktncbt zoekt het vermakelgke buiteo tiooerlgke wezen der hoofdpersoueo oietromwens doorgaans geeo ianertgV hebben Deok maar eens na om wat gelacht bg eeo klucht Om het spraakge brek vao den eeo de doufbeid van een aodor de domheden van een derde de kleinere en grootere rampen die een vierde treffen Het publiek schatert om vergissingen die in de werkelgkheid oamogelgk zgn en jnbelt om het verdriet van eeo penooo roet wien het in het werkelijk leven bepaald medelgden rou hebben Waarom Omdat het geeo oogenblik de personen nit de klncht voor reëat hoadt Ma ir met dat at heeft de klucbtspelmaker succes van zgn speculatie op den minat wAardigan lach der toe achonwera en iedere overwinning van hem i een nederlaag voor ona fijn gevoel onzen zin voor echten humor oos begrip van het wezealgk komische Daar komt in den laatsten tgd nog bg dat men t auoces oog nat lager gaat zoeken men daalt tot waar de roeaacb aap sluimert met geloken oogen maar al te gereed Odn wakker te worden Ons publiek ia bej onoeo te lachen om een bed op het tooneel toen giog men verder en bet lachtte om een paar manneo die zich van ban bovenhleeren ootdedeo Bj eeo onlangs hier opgevoerd stuk waarin een jong meivje haar vlechten los maakt eo haar corsage oittrekt zooder oog verder te gaan lachte men ook Pas op Èen volgend maal zoUeo er meer kleedingatokken vallen zoo ge dat dnldt en dan Vordt het gelach der meerderheid een beteediging voor onze meisjes en Trouwen Jfl it omdat naar ik wilde aantoonen de chrgvers vao grove kluchten speculeeren op de midst edele geToeleos van hun pobliek moeten zo al verder en verder gaan want niets ia gauwer uitgeput dan da voorraad motieven voor zolk een poppenkast rertooning Als men niet meer lacbt om den ofgeranaeldeo dienaar laat men lachen om den bedrogen echtgenoot en sla die geeo laobloat meer opwekt en de stotteraar en de doove verwekkeo geeo hilariteit dan gaat men bet zoeken io tooneeltjea div heelemaal niets met de komische of klachtige te maken hebben Mevr Albrecbt Deze bekeade kuosteoares die bg de ouderen een goede bekende ia zal op 9 dezer op haar 64n verjaardag te Amsterdam baar 50 jarige tooneel loop baan vier Na vier speelavoodeo in de boofdatad doet zg een tocht door Nederland n zal op 27 dezer ook Gooda bezoeken Dit bericht zal zeker veten genoegen doen Ziehier eenige bgzonderheden nit haar leven Wilhelmina Johanna Remiera Engelman ia da dochter van Eeioier Ëagelman een eeo sieraad van het Nederlaosoh Tooneel eo Maria Franciaca Ëngelma Bia die ook in haar tgd een zeer gevierde tooneel peeIater was Wilhelmina werd 17 JaoaarilS34 geboren Baar vader verloor zg vroeg Ala kind trsd Wilhelmina reeds op o m als Lillie in Het vrouwtje van den Dooau en ig werd io 1847 dertien jaar oud dos reeds geprezeo ala veelbelovend Ib 1848 werd zg aan den Amsterdamachen StadiBcbouwbarg geëngageerd en sedert dien heeft zg bet nationaal tooneel niet meer verlaten Mr Jacob vao Lsonep en mevr Naret Koning badden door raad en onderwgs eeo grooten ioTloed op de vorming van bet talent vao de jonge Mientje A de Buil schrgft Van 1848 tot 1860 sgn wg getuigen gewfCit vao de ootwikkeliog der talenten die mej Ëngelmao reeds op jeugdigen Ueftgd aan deo dsg heeft gelegd Deo 21 Juoi 1852 huwde zg met Joh Herm Albrecbt net wien sg een zeer gelukkig Inven geleid beeft Op 1 Dec 1873 vierde zg baar 25 jarig verbintenis aao bet toooeel en werd toen van alle kanten gevierd als konsteoares en ats enscb AftDTftnkelijk speelde mevr Albrecbt Eoi elman de aoubretias de jonge komische rrouwaarollen loma ook wal pstbelische Haar ware roeping Op bat tooneel bad zg echter gevonden toen zg Jida damearolten ging vertolken Judith Hari gb in Jane Egre Vroaw Griesgram in De Tanoeniog of de Broedertwist Lotje in De Oude Dooi Te Amsterdsm heelt zich een commieaie gevormd om haar eeo hnldeblgk te geven Deze hoopt door bgdrsgen van veleo den liefsten wenach van mevr de wed J R Albrecbt Engelman te kunnen vervullen Het aankoopen van een graf op de nteowebegrpafplaats batten Amsterdam en daar m eenvoud over te brengen eo bg te zetten bet atoffelgk overschot van wgteo haar betreurdeo ecbtffenoot io leveo deo beroemden tooneatspeler Jan Alhregt en op graf het gedenkteekeo te doen plaatsen STADSNIEUWS GOUDA 10 Januari 1898 Giateravood te 5 aur hield de democratische kiesvereenigiog Ona Belangt op de bovenznat van den heer A Dam eeue algemeeoe ledenvergadering Nh afdoening van enkele hniahoadelgka zaken zooala jaarveralag verslag omtrent fiaantieel beheer en voorziening in de periodieke aftreding van 3 leden ven het bestour werd overgegaan tot behandeling van bet belaogrgks e pnnt der agenda nl de boudiog der kieavereeniging in zake de sanstaande gemeenteraBd 4verkiezing Na breedvoerige disctisaiêo werd met alge meene temmeii de volgende motie aangenomen De k Qsvereenigiog Oo9 Belande in bare algemeeoe ledenvergadering ao 9 Januari gehoord de meded eling van het baitnur omtrent een ontvangen achryveo van hetbeatnur der vrgzinoige kioHirereeoiging Goada waarin samenwerking b j de emeeuteraadsverkiezing wordt geweigerd verklaart dit besluit te betrearen doch da cnudidaten der rgzinnige kieevereeniging alsnog te stenneu indien zg zich verklaren voor bepalingen omtrent mini mumlooo en normale arbeidsduur in grmeentebeatekken en gaat over tot de orde van den dag Stolwuk In menig huiageziri alhier heeft e influenza zgn intrede gedaan De ziekte Il tot op beden eiet van zoo u heTi eo aard ala de voiige malen Bij eene koe van den landbquwer J Verbarg alhier i mond eo klanwzeer gecon tate rd In 1897 zgn alhier geboren 84 mannen en 33 vroawen totaal 67 kinderen Overleden 17 ongehuwde maanen 10 ongehuwde vrouwen 6 wedawen en 3 gehuwde maDoen Motaal 33 personen Gesloteo howelgken tasscheo jongmaoa en joogedochtera 24 jongmaoa en wedawen 1 wedunnaars en weduwen 1 weduwnaars eo jongedochters 2 totaal gesloten hnwelgken 28 Boskoop Aangezien aan de Gedeputeerde Staten der provincie Zuid Holland gebleken ia dat do stremming der scheep sart op de Gouwe aan de brug alhier welke op 25 en 26 October jl plaats had tJ wgten is aan eene daar bevonden opeeohooping j van sinteU of nitg hrande steenkolen van welke aommige kapiteins van atoombooteo zich gedurende de vaart oatdoeu door ze eenvoudig in bet vaarwater uit te storten hebben zg de be tureo der bestaande stoombootondernemingen nitgenoodigd de by baar in dienst zgndc kapiteins in hot belang der ncheepvaart te gelasten van zolke haiidelingeo zich te onthouden en voor de stipte nakoming van dien tast Ie waken Aan de beftoreo der atoofflbootonderne miogen wier Ijooten d boezemwateren lo deze provincie bevaren aao de vereeniging Schuttevaer en ato de Vereeniging tot bebsrtigiog vao de atoomvaartbelaa en in Nederlaod is tevens verzocht in dez n zin van haren in vloed bg de schipperg gebruik te maken 356 Staats loterij 6e Klasse Trikking van Maanilag 10 Januari No 18892 ƒ 15000 No 71 9 9084 en 11999 ieder 400 No 8654 200 Ifo 2215 SS24 8036 10494 17360 en 17 15 ied r 100 PrgzeQ Tan 70 28 S0t9 6034 8624 11221 12917 16495 19032 281 8060 6180 8777 11266 18021 15634 19146 874 S198 6297 8879 U270 13114 15747 19265 474 3263 6487 9008 11319 13198 16777 19314 493 34S3 6497 9069 11328 13261 16216 19364 604 3660 6580 9100 11837 13283 16529 19339 696 3813 6787 9170 11399 13321 16609 19449 1622 3818 0829 9147 11686 13431 16643 19756 1687 8901 6939 9183 11688 18604 16801 19779 1783 8997 6948 383 11757 18622 1681S 19873 20 9 4040 6979 386 11814 13633 17074 19967 2065 4173 7871 9486 12184 13647 17182 2 J44 2073 41 0 7421 9800 18174 13684 17148 20486 2098 4193 7610 1815 12432 13707 17160 20665 2893 046 7137 9816 12669 13779 17156 20683 2643 5063 7638 10104 12582 13 77 17166 20719 2718 6156 7673 10159 12683 14246 17392 20731 2770 6606 7889 10291 12673 14678 18051 20767 8823 679 808710661 12676 11607 18167 20940 2860 6799 8294 lOilS 12715 15019 18S84 20967 2961 E975 83 2 10887 11760 16191 18692 20968 8009 6001 8440 0863 li8SI PRACHTIGE SORTEBRING HTER HANDSCHOENBIi vo r Dames en Heeren A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA T fej Ao9fi Xo af Beurs van r msterdaine Vrkrs slotkrs 8 7V 87 98 9 l 8 102 89 86 j 19 1 19 6S 1 68 1 88 1 99 j öS Vu l 41 57 1 76 1 l 94 IC i 96 33 100 66 616 4 0 101 122 101 199 136 4 6tV 91 98 134 100 80 Sl i 1117 108 901 927Vs 100 55 68 Vi 147 98 77 103 101 100 160 139 n 11 100 63 102 13 14 IB 108 73 122 110 32 61 V 194 99 106 Vi 106 102 102 116 ISO 8 9 116 7 JANUAI EDBHLAM Gert Ned W S a j dito dito dito 8 dito dilo dito S HoNGiR Ooi Gemil 1881 88 4 IT1 US Insohrüring 1868 81 OostBKR OM iupaj ierl868 6 dita ia lÜTer 1868 5 PoaTOOiiL Obl mot coupon 3 dito ticket 3 Rusland Obl Binneat 1894 4 dito GecoDB 1880 4 ditobiïRoths 1839 4 dito bg Hope 1839 90 4 fiito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 SpaNJS Perp t schuWlSBl 4 Tuaazij Gapr Conv leen 1890 4 Ree leeniöR serie D Cïeo Ie niR ii lorio O ZuidAfb Rep v obl 1892 h Mexiuo Obi Buit Soh 1890 fi Vbnkzukh OM 4üubep 1881 AMaTERDAM Oldijai eu 18B6 3 Rotterdam St d Ice 1894 3 Nbd N Afr Hamle iv uiiiil Arendsb Tab Mij Certitidatoii DeiiMaatechappij dito Ar4 Hvpotheekb pamlbr 4 CultMij lur Vorsteal asud 8 Gr Hypohoflltl pundbr 3 i Vöilerlaiulirlio bank aand Ned llttnilolinBHlêch dito N W k i ac ilyp h piiftdbr 6 Httt Hypotlieeicb panrfbr 3 i t tr Hypotheokb dito 3V OoBTXNa üo4 l rtiK bank aand BVSL Hypotiiuiekbanlt pandb 4i i AksBIKa Equt hypoth pandb Mwxw L Pr liiei oert 6 NiB Holl IJ apoorir My aan l My tot Kxpl f 8t 9pw aaod Ned Ind Spoorvregm aand Ned Zuid Afr 3pni aand Ödito dilo dito 1S 1 dito 5 iTAUESpoorwl 1887 89 A Eobl 3 Zuid Ital Spwmij A H obl 8 Polen Warschau Weeiion aand 4 RUBL Hr HuBB Spw My obl 4Vi Bsltiacho dito aaod Faatova dito aand K IvSng Dömbr dilo aand 6 Knrak Cli Azow dp kap obl 4 dilo dito obtig 4 Ambkika Cent l ac ap Mij obl fl Chic k orth W pr C v aand ditoditoW ü St Peter obl 7 Denver Si Rio GrSpm rort v a Illinois Central obl iti goud 4 LoQiBT VashïillflOert v Rftnd Mexico N apw My Ie hyp o 6 Miis Kansaa v 4pct pref aand N ïork Outaaiott Weet aand dito l enn Ohio oblig 6 Oregon raljf Io hyp in goud S St Paul Minn fc Manit obl 7 Un Pao Hoof l i n oblig 6 dito dito Line Col U byp O 6 Z2 jAMiDA dan South Gert V aand Vbn O Rallw Na leb d c O Amsterd Omnibus My annd Roilotd Tramwog Msats aand Ned Stad Amalerdam aand 3 Stad RotlordHm aan 3 BiLOia Slad Antwerpen 18 7 2V Stad Hruasel 1866 S HoNO Thoisi Rogullr teaellarh t OoBTEMS Slaatfllteuing 1860 5 K K OoBt B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 ls68 NiD Ver Ben llvp 8p bl eert ADVERTENTIEN Hedeo overleed onze geliefde Nicht ea beiinwd Zoater Mejnf de Wed H BLANKENAAR geb N v if DEU Woi F ia den onderdom van ruim C2 jaar Namens de Familie BLANKENAAR Rotterdam 7 Januari 1898 Auiomatisctie vallen kkttt i iPBicht 2CI riittan muiEen Mijn bK ftr in ef ii nacht H iii n h TMirtUf wi l8r f au lul II niBt cJ j Di o ut reuk n X iiiDri Mgmi toaxotiiling van lilt Kctlr nf I einder rfmboura Vcrscdiiilliiii Merkuur imniKiiilit MKAtMoliapvy ft Nphubfrt Jt Co 4 mat f ritu t NZ Vn irhurgw tüB Vietcit 01 GENOEGEN Zaal tUmilül TEl O OIJIDA TWEEDE UITVOERING OP op Zondag 16 Januari 1893 Directie De ileer MABT J BOUMAN Muïieli P J BKRTËLS Beeldeugroep D Solisten Mej M L Tau Vtrtcht Soprun G T D LINDEN Amittrdam Alt De Heer Jak DIJKER Tenor C N Gouda Baa Entree 1 75 per plaats inbegrepen gereserveerdè plaats Voor Leden der Sociëteit Ons GbNoEoiiK ea hunne Dames zullen VRIJDAG 14 JANUARI 1898 tot a sTonds 6 nnr kaarten tot Art beperkt getal a ƒ 1 per plaats op vertoon Tan bewya ran lidmaatschap rerkragbanr ijjn by den Bode T VA y MIJ K 0Q8THAVBN B 43 Plaatsbegpreken VRIJDAG 14 JANUARI 1898 in de Sociëteit On sgbnoiubn op vertoon van loegannbeioifê s aTonds G niir Toor gereserveerde plaatsen 8 ii 10 Ct per plaats roor de kaarten a l PAJSXJS mP Kaarten n ƒ l ISwia verkr gbaar bü J TAN BENTÜMSiZn Markt firma EDAUW i J0HANNI8SEN Dubbele flnurt U GOORISSEN Markt Wed A QUANT Kleiweg J T SWARTSENBURO Kleiweg B A VEBZIJL Korte Tiendeweg CIRAND9 MAÖASIW8 DU Frinteinps NO UVEAUT ÉS Vi i veizocKna df I ain dia 0119 jceïlluaLrriurd modo album voor liet Wlntaraèlzoen iiocti tiii t ontvanfteii tiobbon rUl te witlPti aanirjKft n anii MMJULESJALUZOTaC Piri IIetz ilv wonlt diiii omgaand gratta an franco tooKozondeii BogtnlliKffen van af francs vrij van alia knston asTi tiiiis mot B vorhoojfinj MinpérfHli lnnlMr RozwJmI B VAN BlOMMESTEIN S INKT is li O fondeAindeli k de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK EENIB DEPOT 7A1I THEE Dien wordt verzocht op t NEUK telHten UIT HKT Ma Aü1JN VAN M ftAVENSWAAY ZONEN GORINCHEM Dtize TUKKEN worden afgelererd in verzegelde paltjea van vijf iwee en een fialf en een Ned on met vermelding van Nommer en I Prijfl Toorxion van nevenstaand I Merk volgens de Wet gedepo Jneerd 2icti tot de uitvoering van geaarde ordera aanbev lyfu n J BREEB Eene Leerare wensclit bij g deelname in Qouda welieUJ en te houden in de Kngelsche en Fransche taal en conversatie BERLITZ METHODE Opleiding voor examen L O Brieven ouder letter K aan de Boekhandelaren W P VAN STOCKüM ZOON te ê Gravenhage