Goudsche Courant, dinsdag 11 januari 1898

o 7476 Woensdag 12 Januari J898 36ste Jaargang GOUDSCHE COHANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezej Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 AlzonderUjke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regcU a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letters worden berekend Haar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Kraepelien en Bolm s SalmiakPaslilles algeinwi erktnd aU het bette middel bjj Hoeit en Ferkoudheid Het is een algmoplossend en rerzachtend middel bQ uitnemendheid Verkrggbaar bg de meeate Apotheken en Drogiaten Prgs per fleachje 20 ets W Mf Alleen echt in lierk fleachjes 1 voorzien Tan etiqoet waarop de handUekening TanKRAËPkLIEN HOLM Zeist HofleTeraociers Te Eoop of te Huur aaogeboden Staande aan de WE8THAVBN Wyk B N U7 Te berragen Lange TUndeweg D i9 Het huis bevat beneden 3 Kamera met SuiteKeuken Kelder en Binnenplaats boren 3 Kamers en Zoldar rerder allee netjes en doelmatig ingericht alsmede van Gas en Waterleiding vooralen Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding I ELECTROIOTORISCHE TANDBALSBANDJES wmTio OBDKrOHaiKD BU bet ebrulk daarvan geacliledt b t tanden krtlten der Kinderen ZONDER DE HINÜTE PUN 10 000 Guldeo wordt betaald aan hem die bewjion kan dat de bg mö ter inzage liggende getuig I schriften der uitstekende resultaten van de Electromotorisohe Tandhalsbtndjes niet echt zsn Men lette op den naam mn dm Fabrikant mUERf UOhTl Wordt franco toegezonden alleen na ontvangit van postzegel ad 9 f cent door ROBERT HOLTZ NUmegfiD Verkrijgbaar b j WOLFF dl Co Weslbaw 198 Wederverkooper gevraagd FRANSCHE STOOMVEEVEEU ckeinisobe W sscherIJ VIN 11 OPPEKIIËIMEK 19 KruUkade Botterdam Oabreveteerd door Z M deu Koning d i Belgen Hoofddepdt voor GOUDA de Heer A VAN 08 Az Spwialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n va alucne mantels veeren bont enz Gordflnon tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelijk voor de gezondheid en valgens staal bewerkt Een ware Schat voor de ongelukkige lachtofTers der Zelfbevlekking Onanie en gehe me uitspattingen ia net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIi G Hollandscho uitgave met 27 afb Prns 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelnke gevolgen van deze ondenyl Igdt moet het teaen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen ba tetVerlage Magazin te Leipzig Neumarkt 84 franco tegen inzending van het bedrag ook in poataegels en in eiken boekhandel in Bolland f 8CHIEDAMMEH GENEVEE Merkt NIGHTOAP VerkrygbMT bjji PEETERS Jz k t bewiJB vsQ echtheid oaohet en kurk ateedi voorlien van dea naam der Firms P HOPPE Wordt gevraagd tegen J JKBBT iBXeene Dienstbode P G Adres KORTE TIENDKWEG 14 KoNlNKLUKE mm PliT ITabriek DE HONIQBLOEMc v u 11 van Schalk Co gevestigd te Gravenhage Hepplertlraal S0 en 0 nabö de Regeutesselaan HOFLEïEEAliClERS van Z m den KONING van BELGIË Indien gijhoeattt gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Ba1 perior Druiven Boret Honig Eitract KLAC0N8 van 40 Cts 70 Cts en f verkrBgbaar hy f Firma WOLFF k Co Westhaven t9 Oouda S B Tis MILD Veeratal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordreeht J C EATELAND Boelcop B V WIJK Oudtuatrr M KOLKMAN Waddinxveen Kliniek en Polikliniek OBmVBTHMBm umtMmcoMMaMB voor Spreekaren dagelps van IZ Z n Gratis Spreekuren Maandag Woenedag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ur A CKVL Qenteeheer Directeur Stedelijke Qasfalsriek te GOUDA De priis van het gas is 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 4 et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrvje lAding achter den gasmeter Voor 3 en 5 licbtsasmeters bedraagt de haur 10 oent per maand Bewoners van jperceelen van ten hoogste 2 25 per week kufinen wekelgks afrekenen n van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in huur bekomen Wnf IS de best nwri TlD tegen iiuLi Val Kbenmatiek L Baeiipu l n Anker Pain Expeller lerlel sard yd iimatlMtkllllMMiaatoinndiDtagBD sJ AnkBr Paln Expeller VeAoacIksU yg Boet das ststd la Mar hiuBgesn i Anker Pain Expeller PrijB 50 oent 75 ooat en ƒ 1 25 de lli n I Veorh nden ia ds mMBte Ipotbeken ei I l r ii Si t r t O to Rottenlsm Te GOUDA hg C LÜOEB Apotheker Markt en b WOLFF Co Westhaven 198 IJ J VEB 6EER CO ODA Levert KOPLATTBN ARCHITRAVEN en LIJSTEN volgens op te geven profiel Het zagen van TOOQSTUKKEN en verder alle zaagwerk wat tot het vak behoort Met en zonder levering van honk Oouda Dnik tmi A BBHIKMAN ea ZOON Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Een pracla tigr aaet ing ericlxt HEERËKHllS met Tm staande aan den KAÏTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zk Jder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbespioeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles vooi zien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 XLIe Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DAMESen KINDERHODES benevens UANDWERKPATRONEN 0 IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN NUMMER In ieder n tektt mwarte it iilem wtoéekroniek featlleton enz ena la Uitf HTB zonder gekl pUtea met 3 eBÜpatr en 3 groote geknipte pair Per 18 an f l ïfti p poit 1 45 2 ali da Ie uitg mat daarauboren 0 gkleurde plslfln 1 75 e 190 e I ff U ff ff Ugakl pl aa 1 büz gekn p M het Saao S 50 S0 4 riff 8a ff bij hel Ca no l gekn patr D keaw ISe f een gaLleord traaie handwBrkpat ooa PROÏPlSlllEll EN PROSPECTUS ALOM Uit v ÖBBE BliHMFANTE t 8r nhH e HElIPiïELOPPEl bedrukt met Firma per 1000 stuks k f 2 f 2 50 en f 3 BIJ Lange Tiende weg D 0O Qouda Telephoonnummer 82 Wagenitraat 100 10 Cet voora op de handteekeainQ met roodm lettera Oberlahnstein emimuii Dttl victoriabron obcruhhswi Overal 42££iSft verkrijabaar Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 Gebn Stoll werck s Chocolade en Cacao t e ♦ = DcBimatige door de nieuwste üitnodingen op machinaal gobied verbetArde fkbrieatle on uitaiDitend gobruik van fijne eo fijnste grondBtoflen garandeerei Icn verbruiker van Stollwerck a Chocolade en Cacao e tt aanbeveienswaardig labrüaat nauwEcurig beantwoordende aan den inhoud dor re p Btiketten Dt rma behaalde 87 Brevets als HofleTer iicler 44 Ëcro Diploma s gouden eBZ Medailles een bewija an uitmuntend fijn febrikant Ko ds I87t schreef de Accademie national de aris Nona voua déasmona nne Hvd IIIe d r i rcniièrc elawe en oonald r tion a Totr xoallanta Ikbrloatlon de Okooolat bonbons varies eto sta Wtwerok t fabrikaat ia verkrijgbaar bij 11 H Qunfiseura Banketbakkera eox anz Gonwaalvertögenwoordiger ïoor Nederland jHlim Hatteimlodt Amsterdam Kalvorslraat 103 KE MSGEVIi iG Plaatselijke Directe Belasting Da BUBÜEMEKSTEK van Gouda Brengt ingevolga Artikel U der by RaaiisbeBluit dd Il October ISjT no 11 vaalgeateldo en hq Koninklijk Besluit dd ii December dar no 8 goedgekaurde verordening op da beUng eener Ptaa aelijke Directe Belasting naaf het inkomen in deze Oemeente ter algemeene kennis dat met de bo chrijviDg Toor deüe belasting zal worden aangevangeD op 13 Januari 189S Gouda 11 Januari 1898 De Burgemeester voornoemd R L MAllTK NS Bultenlandsch Overzicht Indien h t uog bewgs behoefde zou de belftDgBlelliQg waarmede ieder het procesËstorhesy volgt toooen dat Ënropa als van oude met Par q an de FraoeebeD meeleelt Wy latfB daarom de berichteo omtreot deze taak TolgeD zooals zy bier aaokwamea Voor 090 kr giraad u gisteren ochtend de bebaiideliog begooDeo voo het geding tegea Ësterbazj door Mathieü Orejfua formeel beHchaldigd de eameosteUer te zyQ tio bet borderel dat de TeroordeslioK vau kapileiu Dreyfue ten gevolge bed De ziitiog werd geopand om negen oor onder Toorzltternchap Tan genaraal de Lazer Nitdat Ësterbazy wa9 bianengebracht liet de president bet bevel vao Terwgzing naar da têrechtzittia van den kr giraad voorlezeu Tegen Eiterbazj zoo luidde bet daarin had bet ingestelde onderzoek niet genoeg aan het licht gebraoht maar met bet oog op de üpniodiag wearia de pnblieke meening verkeerde was een contradictoir debat MOO lzakel k geoordeeld De hrggsraad gaat over tot de afroeping ffftD de namen der getnigen onder wie Mathieu Drejtds Scbenrer KeNtoer eu majoor da Paty do Clara Na een uur in raadkamer beraadilaagd te hebben beelirt de krygaraad met 5 tegen 2 stemmen dat de zaak met open deoren zal worden behandeld tot bat oogenblik waarop de openbaarheid gavaarlyk zou scbynen te worden voor s landa verdediging Lezing wnrdl daarna gedaan van het rapport van majoor Ravarj De tekit der akte v n inbaschaldigingstelling van Ësterbazy beval bet Mlriaa van dien rapporteur en de conclusiën Tan den regeering commiasaris strekkende tot een Ltatootvaakelgk verklaring Ni ttemin la daar de inatrnctie niet voldoende licht verapreid heeft om met volle kenoia van zaken da onscbnld vao den beklaagde ait te spreken deze voor FEUILLETON 0RA¥m BlAEh JVccr ht Frantch 15 Ik schaamde mij over mijn rykdom toen ik zag hoe men tan einde eeniga duizeode franken te voegen bü de vjjf maal haiiderd dnizend waarop da jaarlijkacbe renten van mijn vaderlgk erfdeel nederkwameo niet bad geschroomd do contracten vroeger djor mijn vader aangegaan tar zgda Ie leggen 9d ia mijn naam arnie lieden die m o weelde moeten voeden uit ta persen Ik keerda terug terwijl ik io müo opgewonden beid allerlei edelmoedige plannen vorasde Ik had een afstand van twaalf nren in galop afgelegd uit vroea Diana te znllen varontrusten wanneer ik te laat thuis kwam Toen ik het saton binnenirad vroeg Hagdalena mjj waar ik geweest was en hoe vrouw 3imon het maakte Ik heb haar niet gwien antwoordde ik sOdderweg ban ik van plan veranderd fEn ben je den haelen dog in het botoh geblovan pa hernam zy tOoh ja ik heb Ralph laten loopen zooals hij WOtt V fHet schijnt daa dat hjj lust had om heel vei te loapeo vief Diana in rwant hij was wit van schuim en erg moe Z had m n tengkomst bespwd en nn betrapte den krygaraad gedasgd onder de verdenkiog van het onderbonden van betrekkingen en machination met een buitentaidjcbe mogendheid In ËDgtfland verwacht men iu dt aanstaande parlement 7 itting dm de volgends maand aanvangt een aanval der oppoaitie op de R geering Niet ten onrechte m de pof nlanteit van bet kabinetSalisbury zeer gedaald Waar cfayulök zal de hoofdaanval gericht zgn op den minister van koloniën Ghantberlain die het echec in Indië op zyo kerf tok bef ft en by da liberalen niet gezien is De financïpele toeatand van brl r ik is by zonder goed ondanks da groote werkstaking De staat van beleg te Praag 13 opgoheve De landdag is g opeod De T iecbisch g4 zinde groote grondeigenaars aleldea voor een commivaie te benoemen om vooratatlec in te dienen betreffende het gebrnik an de iwea landstalen iu Uobrmea De Daitsche liberalen stelden voor ds beide taal verorden in gen in te trekkdn Zaterdag m tn bet Hangaarscbe Buis van Afgevaardigden hrt wetsontwerp tot oorloopige regeling van du oeconumiflcho verhouding tot Oostaoryk voor de dsrde maal gelezen au aangenomen zoodat het nn btj de Magnaten kan belanden Tengevolge va do wy igingen dnBanfPj hy de tweede lezing in artikel 3 heeft gebracht luidt dat artikel thana ala volgt De rrgAering wordt gelast om iodien het wetf ontwerp aangaande de bovenvermelde overeenkomstpn d w z btt watsontwerp tot va t telling van bet Vergelyk vuur den len Mei 1898 niet by de beide parlementen van de monarchie kan wordon ingediend voorstellen te doen voor de duurzame regeling van de aangelegenh id vau de OoatenrykechHoogaarRche Bink o van de overige by artikel 1 van de7 e wet toorloopig geregelde vraagstuk ken in den geënt van het recht tot zelfstandige beschikking dat bet land zich he ft voorbehooden hy § 8 van Wetsartikel XII d i art 68 van de Hongaariche wet op het Vergelyk Die voorstellen moeten gedaan w rdea tydig genoeg om de regeling nog vóór den len December I8 8 kracht van wet te late 1 erlangen c Bovendien ii aan artikel 3 toegevoegd een bepaling waarbfi de maatrege en die het mini terie sedert 1 Janoari in deze zaak he ii getroffen krachten deze wet geldig wordon verklaard tij mij op een onwaarheid ik vtihlt liaar don vulganden morgea zeg gm wat ik werkelijk had gedaan en boe het zoo laat was geworden maar zg versoheen niet in den tuin en liet mij met Magdalena te vergeefs op baar wachten Niet tang Jaarna toen ik op een morgen alleen in t park was kwam Guillot dien ik in bescherming had genomen tegenover den intendant naar mij toe Hij zag er bleek en ontdaan uit en ik begreep dat hem iets onoanpenaams moest overkomen zgn f Wat schort er aan Pv vroeg ik Spreek op Ik tal het u zeggen mijnheer Toen ik laatst van u vandaan ging moest ik no naar Montfaermé Ik kwam eerst b avonds tbuis heel big over de goedheid die mgnbeer voor mïj gehad had maar nn liet mijn vrouw ny al huilende een stuk zien dat door een deurwaarder gebracht was Ik werd er in gesommeerd om binnen vier en twintig uren de twee daizend franken ta betalen die ik aan huur schuldig ifas Ik stelde mijn vrouw gerust en zei baor dat d e deurwaarder er zeker geweest zou z jn terwgl ik raar mijnheer Placide toe was maar dat ik u daar gesproken en de quitantie in ngn sak bad zoodat we ons niet ongerust behoefden te maken Maar nu zgn ze van morgen toch met hun vieren bij mg gekomen eo Ubben allee in beslag geoqmen fMaar dat s onmogelijk I Je hebt een volledige quitantie Dit stuk hebben ze mg ovorg even AU mynheer dat eens wil inzien Ik nam de acte aan en doorliep ze met verontwaardiging het was de oopie v n een vonnis tot in bealagnemiag pp varsoek van den heer de MauCsrt JSlisr de Norddentsoh AligemeineZeitiing vsFfetmt is de paob to vereenkomst tnaschen h ti DaiOche ryk en China ten aanzien van Kiafc tHJoa blylcen inmiddels ingekomen berichten gealuteo voor negan en uegnitig jaar Volgens waarscbynlyke geruchten hebben Ëogsland en Hu hnd een schikking getroffen ten aanzien van Korea Het Ëngelsch snialdeel kotQt ta Hoakoog terug met uitenndering van dea kruiser Powerful Verspi ide Berichten Fbankrijk CHlteren heeft te Parys m de Grand Montroi e de eers e wedstrjjd tuaschen etfttlleo op Btelfen plaats gehad Qat juiste getal oogelukken is oog niet bekand DlTITSCHLAND Een zeer zware brand heeft van Vrydagavond tot Zaterdagmorge a te Barlga gewoed Indenatoomkorenmolan van Boraig in Moahit aan da Sprae brak tegen aeven nor das avond door een onbekende oorzaak brand uit in de maabioekamer De meelstof an het meal dat in de fabriek waa opgeslagen begunstigde da nitbreiding van het vuur dat bovendien door 090 flinko bries werd aangewakkerd tloewel d Wïiiweav met niet minder dan vjjf stoomen tien andere spuiten werkte stonden binnen een unr bet ceatrnm en de rechter e lengel van bet groote gebouw in lichterlaaie tiet vuur verMpreidde zóó groote hitte dat bat binnen een afstond van 20 meter van het atleenataaoda gebouw niet nit U bonden was Uit 22 alangen werden onopboodelyk stralen Spreewater naar het gaboaw geworpen maar voordat bet blaschmiddal de vlammenzee bereikt had was al het wnter verdamt Zaterdagmorgen vroeg brandden alleen nog de puinho pen Ongeveer 5U 00Ü ceotenaira meel 7yn verbrand De schade ia geheel door verzekering gedekt ËNOU AWU Zaterdag is generaal Booth naar Amerika vertrokken Hy gaat aaa omvangryken toer door Canada en de Staten ondernemen Id den nacht van Zaterdag op Zondag over tweeën heeft de Londenscha politie de latarnational Cinb in Oarrard streat Sobo een speelhol overvallen Zy nam een vyftig leden van de club gevangen en voerde hen naar het politiebnreaa waar de spelers na bon adres epgegaven ie hebhen werden vry gelaten Er moeten ver als myn voogd ffUoor eens Oulllot zei ik terwijl ik mijn drift bedwoag daar hoef je je niet over te bekommeren Als die tivee duizend francs maar terstond worden betaald dan wordt bat bosli opgeheven Jn maar ik heb het geld niet mijnheer eo v ior ik het kan leenen zal het te laat zijn en zal mijn inboedel at verkocht wezen Ik zal je t geld geven kom maar mee Ik ging hem voor naar t kasteel en naar m n kamer Maar toen ik bet bureau had geopend waarin ik mgn geld bewaarde herinnerde ik mg plotseling dnt ik een mijner vrienden te Heidelberg op diens verzoek drie duizend francs hail gestuurd en dat Ik naawlgks duizend franca rgks was Ik bad de vorige week pns mijn maandgeld van t reu duizend francs van myn voogd ontvangen ik hield mij overtaigd d t hij mij een voorscho zou weigeren maar toch wilde ik een poging bij hem wagon Ik ui aan Ouiilot die volstrekt niet op zijn gemak was dst hg maar stil op mgn kamer blijven moest t Was nu hst oogeublik niet om bij mgn voogd te gaan protcsteeren tegen af ettergen die ia mijn naam warden gepleegd hg had de wet voor zich en ik wist dat hg io staat zou zgn om deo ongelukkige dien ik onvoorzichtig genoeg in mgn opstand betrokken en tot mgn mndestander gemaakt had tonder mededoogen san armoe en gebrek prgs te geven Ik besloot dus eenvoudig ta vragen om een voorschot op mgn maacdgald ik riep al mijn moed bgeeo en ging haastig naar beneden maai daar venism ik dat de graaf mat zgn intendant nit was en niet voor den avond thuis werd verwacht lotusadiMi was sr gaeo tgd te vezUszen en ik wist scheiden bekende borgere van Lnodeo onder syn Heden kout da taak voor deu politie rechter China De Oslasiatitcbn Llojd meldt dat negen Chineezen medeplichtig aan den moord op do twee Duitscha zendelingen te Tajan tsjon foe gevangen genomeQ zgn meu vond een aantal zaken die aan de teodeling toebehoord hebben in ban bezit Thamsvaau De Transvaalsche Volkstam dee t bet volgende mede Op den lOen December te nar vertrok de koets van Petgrimtrust naar Lydanbnrg met drie paiiagiers twee koetsryders een blanke en een boy Behalve de gewone postzakkan bevatte da koets nog B 11 500 aan good dat in kisten was gepakt Op den berg die met een dikke mett bedekt wai ongeveer een an van Pelgrimsraat kwamen op eens twee blanke personen te voorscbyo die geheel gemaskerd waraa da een stopte da muilen mat ren revolver op den drijver gericht met de woorden huod op da andere ging met zyn revolver in de hand en beval deo passagiers nit te slappen waaraan za voldeden want te waren ongewapend De drie passagiers en de dry ver werden toen met drie boeien aan elkaar geboaid en den boy werd gelast de kisten good af te x K iei Toen by dit gedaan bad liep hy hard weg Dh roovers schoten op hem maar hy ontsnapte zonder eenig letsel te bekomen De kisten goud werden toen aan stukken gegooid en het goud daarna ingepakt Zoodra za daarmee klaar waren reden ze met een good bye gentlemen hard weg Toen moesten da vier manaen geboeid taegs de koets een eind voortsukkelen tot den naasten koetsstal alwaar de boeien doorgakapi warden Daarop zond de beer Koelemari een der passagiers aan den myocommissaris het volgende briefje Commissaris wy zyn hier op den berg geboeid alle goad is uit de postkoets gestolen kom dadelyk De myncommissaris vertrok toen onmiddellyk met de politie en sodare manscheo d arheen Op de plaats gekomen vonden ie reeds vele manschen daar probesrende de roovars op te sporen Ëer t acbeea het dat de roovers In een noordelijke richting xjjn gegaan naar later ia gebleken dat ze fa de richting van Melspruit was gereden en werkelyk was dit ook zoo De twen paarden met zadels cyn gevonden dic it l jj hft boveneinde van deSpekbnoni en geen ander hulpmiddel tn bcdenkati dnti geld ti gaan leenen hg mijn notaris die mij vroeger ook wel reus geholpen hnd om aenige schulden die ik als student maakte te bstalen Oolllol was schier wanhopend ik traobtti hem gerust te stellen en zei hem dat h mij op den rgweg wachten moest Toen liel ik mijn dogcar inspannen nam UuiUot onderweg op on reed roet bem naar Montbermt waar wij tvoo uren later annkwamen Kr scheen eehter een vloek op te liggen mgn notaria was ook niet thuis Ik tocht den deurwbardor op eo poogde ham te bewegen om oen uitstel te verleenrn maar hg antwoordde mg dat hg bopaaldan Insl ha I om met de vervolging door te gaan en dat hg niet verantwoord zea z n wanneer bjj da borgspreking vun een minderjarige aannam Mgn onvermogen om een rinde te maken aan deo aogst van den armen Ouillol hinderde mij geweldig Toevallig kwam ik den smokkelaar Hasttaan tegen en toen ik hem mijn nood had geklaagd ried bg mij aan naar vader Abraham te gaan Die zou mg zeker helpen meende bij Hut soheen mg een ingeving des hemels In mgn gejaagdheid had ik niet e ns gedacht aaa dien jood bg wtao ik toch wel meer hulp had gevonden in een tgd toen ik nog al dwaze verteringen gemHakt en veel geld met spelen verloren had en toen ik mg ncch tot mjjn voogd noch tot mijn notaris had durven wenden Tien minuten later stond ik voor de woning van deu geldschieter If trdt trvolfd