Goudsche Courant, woensdag 12 januari 1898

0 0 D U A A M8TEIDAM lottd 6 87 81 9 48 10 87 11 10 4 U 6 10 7 61 1 16 10 17 10 86 ABltwdlB G St 7 06 iuilordiB C 81 8 16 8 87 10 60 1 1 1 11 8 H 8 61 10 16 11 41 Ootid 1 11 1 0 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA WInterdlenst 1897 98 Aangevaogen 1 October TUd vao Greenwlcb 9 10 g ll O li B4 10 11 ll li 8 40 8 10 6 88 7 60 3 4 4 10 4 4 6 S 4 60 4 67 8 04 t lO 30 O aS 8 47 lo u 10 0 ILM KOTTtRDA H O O U D i U 86 11 60 18 87 6 16 6 61 T S6 8 8 40 11 64 18 08 18 47 8 83 7 10 7 46 6 18 8 00 GOUDA DEN HAAO ftoitdt ZeT0DhuiMa Moflrk elle Zoetermear Zegwurd Voorburg t Hag a 7 BU 8 80 16 88 10 14 11 16 18 18 18 88 1 87 8 48 4 4 6 86 6 64 6 11 7 34 7 68 K SS 8 64 10 10 8 U O £ H 7 48 8 48 18 40 8 04 10 18 t Z 7 68 61 18 61 8 18 10 81 1 8 07 08 1 06 8 8 10 88 H 8 18 08 48 E4 10 44 11 46 18 48 1 10 8 06 4 16 8 16 6 66 8 88 8 M 8 04 8 84 88 10 38 ll t 11 44 DEN H A A e OOU DA Utgo 6 46 7 80 7 43 8 8S 8 48 10 1111 87 18 881 36 8 44 8 40 4 06 4 33 6 30 6 18 Voorb 6 68 10 17 1 41 4 8 6 18 Z Z rpr6 8 10 88 1 68 4 88 6 80 W S1 6 I7 10 43 8 06 6 04 6 3 iGoud 6 88 7 48 8 18 08 10 1610 6411 67 18 80 8 1T 8 14 4 08 4 83 6 188 8 60 UTIIOHT fiOCDA 8 17 4 88 6 06 6 66 8 86 10 17 10 86 Jtreeht 8 88 T 4t 8 4 8 80 10 16 10 88 11 38 1 8 081 814 48 6 86 6 58 7 66 7 10 10 34 Woerdal 6 68 8 08 10 38 11 66 4 18 7 18 3 84 8 84 7 18 8 43 10 41 Oudenter 7 07 8 14 10 48 4 84 8 60 6 08 4 7 8 8 8 11 18 11 18 Ooudl 7 88 8 17 88 68 10 6 11 1018 111 88 8 4 4 87 6 80 6 07 7 8 8 88 AHSTttDA U a O n D A 0B 10 41 1 18 1 41 4 41 1M 11 1111 11 M8 4 4T 1 41 8 O l D A U T 1 O H T U d 6 80 8 84 7 63 8J1 07 10 1 10 67 18 00 18 68 8 80 Uttdow 6 86 11 14 8 87 8 10 11 88 8 46 Dtrwkt 6 08 7 4 8 88 0 3i 10 61 11 46 18 8 1 86 8 08 Sabiriviar bg md dicbta boubbloof De paardiD zya U PalgrimsruBt maar de rooTora zijd DOg Diet gevaDgea De politie en ele uteoscben iga ben ecbter ibans op bet ip3or Telegranmetr zqu oaar alle ptekkeu gezoo den io de Dabgbeic Vulgeni latere mededeeliogen zgo de rooreri govat Zea bekwame hiDdwarkslieden zoo lezeo we in de Volk8stemc kwamen deserdageate Krogersdorp aun na de reïs van BoeloewBJo te Toet te bebbeu afgelegd Zg gavftri en treorige beechryting van den toeitand daar £ r ia bgaa gt en werk te kragen eo de ko Uo ran leveDsonderboud zgn freeeelgk Loog Zü egden dat er oog een ryft gtal mannen op pad terog zyq eu dat anderen moeten werken roor 10 b per dag BINNENLAND De roioitter van fioanciëa gezien de artikelen 9 10 eu 12 der wet van 2 Mei 1897 Stbl no 124 betrefFendn bBrziening an de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen beeft goedgevonden eu ferntaan te banoeaien tut voorzitter der coromiiBÏe voor de workzaambeden der voormelde herzieniog Zuid Bolland in het Bcbattingidietrict Gouda 1 A van Kik fabrikant te Ouderkerk i d IJiel De lenen aan den boofdcnrana te Kampen tgo dit jaar aangevangen met 101 leerlingen ala voor bet leger bier te lande 38 voor de iof en 11 voor kwartierm eu voor het leger io O IoüiS 45 voor de inf eu 7 voor de Mminiitratie Naar bet Dagblad verneemt ia het verbod vfto de opvoering van bet drama Dreyfna in hst gebouw voor kuosten eo wetenacbappen io Den Haag door den bargemeester geschied ia ovtrieg met het mioiiterie van baiteulandlohe zaken Te Utreobt ia in den ouderdom van 79 jaren overleden de heer U Klejn an de Poll oad reaident op Java aedert enige aren aldaar woonachtig In de wnarneiaiug van zgae booge ambtelijke betrekking op Java liet de overledene zïcb vooral aan de aoiker indtatrie veel gelegen liggen De heer Ëdo Bergsma burgemeester van Eowjbéde heeft bet beBobermheerstbap oTer de 4e InternationalePlaimveeteotoooatelliag aanvaard de heer L Laaooder Q Az oorzittor der Overyeetiche Laudbouw maatfichappij is tot eerevoorzitter benoemd Te Parmerend ia eene efdeeling van den Nederlandsoben SohildarAbond opgericht ouder den naam van WeBt Friaiac flet doel is onedel D Iftga ooooarreotie te wereo eu elkaar bg openbare of ooderhandsche aaobeatedingen bet zg publiek ot onderhandach te ateonen Zaterdag s te WeBterbork Dr in nllen eeuvond hel atoSelyk overschot ter aarde besteld van den in de kracht tgus levens overleden heer Johan Hendrik vuu der Breggeo ledert 1884 borgemcester dier gemeente Ëeoe slepende ziekte maakte een einde aan bet jeugdige leven van den algemeen om zijne hnmatiteit beminden mftu De Igkstoet werd gevolgd behalve door familieleden door bet gemeentebeRtaar en au dere notaba e ingezetene en voorts door enkele ambt broeders vau den overleden Drie fraaie kransen dekteu de lykkiit loud 6 80 Moordrecht Niauww erk OijwUg aatt d m 7 If illeu Diiidiii Roltordus Cpalla Nirawerkerk Homdit lit Stad 8 38 8 48 8 41 B8 C6 8 8 8 03 8 11 Ai 8 18 7 K 7 9S 1 8 7 4 7 it 8 18 4 48 4 86 8 04 8 11 8 17 Te Beverwgk aal vanwege de vereenigiog iFlora aldaar dit voorjaar wetler eene tentoonBtelling worden gehoodau van bloeiende bolen kDolgewBBien zoomrde van afgnane len blopmm Gemeng de Benchtcn Men Bchrgft aao bet U D c Men tal 7icb berianereo dat mr Troetstra in zgne interpellatie ortr de zaak der gebra Hoogerhoii den vrachtrgder Paol van Dgk vroeger te Beetgom noemde ali een der verda biao Van de iobraak Teiena zal meo nog weten dat deze v Dgk vóór da interpellatie in stilte naar Amerika afrelBde welk vertrek men ia verl ud bracht met de aititatif No V Dgk ook io Amerika vernomen heelt dat de agitatie toortdnnrt n vooral ign vertrek no tegen bf m a s een wap o geeiploileerd wordt acht hg bet geweoscbt ook een woo dje daarover Ie sprekeo Io het Heereoveenacb Advertentieblad publiceert hg nu en langen brief waarin b o m de redenen aaogeeft waarom hg emigreerde Hg scheeu io Friesland vogelvrg verklaard neo betaifterde eo beleedigde hem op de brutaalste wgze zoodat ten slotte xgn eigen vrouw iu hem een medeplichtige aan de inoraak sag Hg zag met elkeu dag zgn aak verloopeo broodelooaheid zou binnenkort volgen eu ar rests bem dus nieta anders dau in den vreemde verbetering te zoeken Hg ia ecbter onicbuldig au verklaart zich bereid elk nor oaAr Friesland over te komeu utn ondervraagd te worden mils men bem de reiakoateo vergoedt daar hg zelf niet io slaat ia deze te botaleo Sterk ia zijn afkeuriug over de socialistische pera in Nederland dio niet het minst tot agn verdscbtmakiog eo belastering medewerkte Te Leiden ia Zondag oami dag eene hor gdramatiscbe acte van een liefdesdrama afgespeeld Twee verliefden reaped ievelijk 21 en 18 jarfn ood wiireo nit eene andere geme nte aldaar aangekomen en hadden hun intrek ia eeu logement geuomeo met bet wanhopige voornemen zich vau bet leven te berooven omdat de oodera tegen hun engaKemei t waren Joist toen de ouders Ie Leiden waren gekomea om hunne kinderen van daar af te halen badden Romeo en Julia zich met chloroform bedwelmd zóó bleek toen hunne gesloten kamerdeur met geweld waa geopend Twee dokters vermochten eerst na langdorige bemoeiingen het bewuitzgo weiier op te wekken waarna de jongelieden oog dienzellden avond met hunne reFpeetieve vadera sgn afgereisd Het jonge meuicb waa ook in hei bezit van een geladen revolver Uit Stad Almelo wordt aan de Z C gemeld In de Jaatatfl dagen vatioont zich een ge st vau vaizet twen de nieuwe fabrieksarbeidttrs van den beer Hederaan Vooral bg bet uitgaan des avonds worden deze van de fabriek naar Stad Almelo bege leid en uitgejouwd door een groole menigtn Tot 00 toe bebbeu de mareohaaimee en de stadspolitie deze kakaleo met gedn d loegelsteo in het besef vermoedelgk dat bet voor de oude arbeider al is het ook nog hun eigsn verkieaiog om niet aan bet werk t gaan een harde zaak 19 de getouwen allengs ts zien innenen door vreemden die evenwel van haoue zijde volkomen recht bebbeu bescherming voor zich en de honoe tfl verlangen Zooals overal elders peelt de iitraatjaugd de eerste viool Dr burgemeester van Ambt Almelo heeft listermiddag eeóe proclamatie uitgevsardigd waarbg aamenschüliogen worden verboden Cato Ramus het meisje dat werd aangerand op de Heerengracht te Amsterdam vertoeft nog iteeds in t Qasthuis doch o mt zeer iu betenchap toe Zg aal weldra naar haar onderlgk huis kunnen terogkeereo 0 0 WD 18 86 1 84 19 88 18 St 18 48 18 66 11 11 18 18 11 88 11 86 11 41 t 11 tl li 8i 1 68 68 10 1 10 8 10 88 10 48 10 4 8 88 8 47 10 13 De vroBw dis voor t logement aStad Groningeu door aeo onbekend gebleven persoonin den schouder werd gesloken wordt ook nogin t Oartbuis verpleegd T Er zgo geruchten in omloop dat Jaeqaelio Bourülon Morin Tom Linten Jaap Eden en wellicht Stocks eu Platt Bets binnenkort ia Amerika komen sullen rgdeo Indien deo gs rocbleo waar bigkeu te ago daa kan men in Ne York spoedig de beete wedstrgden in de wereld rerwachteo STADSNIEUWS OOUDA II Januaii 1898 Bg deo Arnhemschen Qemeenlerkad ia van den Minister vau Binoeolaodscbe Zaken bericht ingekomen dat bg bezwaar betit tegen deoolaogs door den Raad vastgestelde Verordening tot wiJzigiDg d T bestaande Verordening op de beffing eo invordtjriog eener plaatselijke directe verordening naar bet iokomen De bestaande Verordeningen bigven gehandhaafd tot 1901 doch de Minister kan oiet goedkeuren dat vóór dien tgd partieele wyzi gingen worden aangebracht welke niet geheel in overeenstemming zgo met e nieuwe gemeentewet Aldus leest man in de Arühemscbe bladen Bg de behandeling der nieowe verordening op de plaatselgke directe belasting oaar bet inkomen in onzen Gemeenteraad verklaarde ooze Bargemeesterl olmaakt hetzelfde eo noemde hg dit de reden waarom B en W gedwoDgbO waren reeds thans eo oiet iu 1900 eene nieuwe verordening voor te stelleo Hel geachte Raadslid de heer van Galen sprak dat nalunrlgk legen oordeelde partieele wgziging van de bestaande verordening wel mogelgk en deed een voorstel in dieo geest De burgemeester zeide dat de tgd wel oitspraak zou doen over de beweringen van den beer ran Galno Men heeft niet lang behoeven te wachten blgkena bovenataand nieuwsbericht il die oitspraak reeds nu gevallen Hoe ongelooflgk dat voor deo beer van Galen misschien moge zgn bet btgkt dat de burgemeester beter dan bg op de hoogte is van wetsinterpratie en mioisterieele inzichten Wij hopen voor bem dat zgne politieke speculaties op steviger grood zotlen bigken te b rusten en dos eene nieuwe w zifiiog d r belastiogregelen in de Gemeentowit vóór 1901 door den Minister zal wordeo voorgesteld eo door de Wetgevende Macht vaal eBteld Anders blgft er van al zgoe bewerin n in de laatHe RaadsaittiDg gedaan weinig over Dat is trouwens geen leldiattmbeid Bg de candidaatatelliog voor de verkieaing van twee leden van deo Gemeenteraad op beden agn de volgende Igaten ingekomei I L C DB LANG ia voor de vacature aftreding 1899 geatetd door L F Doijmaer van Twist I Brokaar J A Nieuwvpld J Lafeber A de Brugn W K Schnegder C J Reret P M Horoes B vau Tongerloo W J Deroksen G Jue J V d Putte J Zoidam J B de Jong J Horuis J V A Laan A Dercksen J de Jong Az P de Jong Jz C v Wingerden en A de Jong II C W VAN DE VELDE is voor de racaturp aftreding 1899 gesteld door Dr H IJbsel de Schepper A G Cusgn J van Tetlinijen A van Drooge S v Prat P Rond J Soheijgrond A I vao Daotzig A Thim J A G IJsaelstgo M v Dantzig J J Daiim P Horn B J C Zagers P vso Rgk C J Verschoor D de Joug U E van der Roer A M Emeii £ J vau logen A van IJsendgk A Steeosma G van der Want G Czn P O van Bork N Cos G B Lolini van Goor G Prince J W Vorater H Groenendaal en W Begeer IIL P J BËLLAART is voor de vacature aftreding 1901 ge te d door U 4 68 6 88 6 61 8 14 7 81 66 6 08 6 0 6 18 6 86 3 48 3 67 4 4 16 6 10 1 44 1 84 8 01 8 08 8 14 Dr H IJssel de Schepper A C Coago J van Te lingeo A van Drooge S r Praag P Rond J A C IJiselston 6 v d Want G Gza A I au Dautxi N vau Krimpen O de J ng J Scheöcrond M van Dnntziff J J Dugm A van Ijaeodgk K J rfto lageo P Homes A U Emeis J C Zagers C J Verschoor P van Bijk A Steaasna H E van der Boer P C van Bork N Cos G B Lulios vao Goor G Prince U Groeneodaal en W Begeer IV C LUGER is voor de vacature aftreding 1901 gest Id door J L Mimpen J A Donker A Slootjea A d Ofidfuhove A Krain H Sprugt F X van Werknooven J 51 Scboltea N P A Meurs H P OliueVa P L Hessing P Hogbecht J F van Velzen H C Trg burg N Olifiere W G v d Bosch J f d Geest J V d Pavoordl A R Scholtena en J C L F B Hch Men meldt uit Gouda aan de N R Ct Diobt bij Sehoouboveu werd zekere B uit Lopik geheel bewoetelooa aan een boom gebonden geiondeo Io deo loop vaa deo dag oveilead bü zooder zgo bewostzgo teruggekregen te hebben Waaracbgolgk heeft men hier met eeu vreeaelgke misdnad Ie doen De justitie doet onderzoek Lekkerkerk Eenige maanden geledeo werd medegedeeld dat door mevrouw da wed E Loyteo Tom aan du Diaconie der Hervormde gemeente alhier vrg vau lasleo en rechten was owrgedr igen een giibouw waarin vier geziooeo behoeftige ouden van dagen huisvesting zouden kunnen vinden Na de woningen betrokkeo zgn beeft de milde geefster er ala nieuwjaarsgeschenk aao toegeioegd eene som van f lOOO ioffescbreveo op het Grootboek met de bepaling dat aan elk der bewonende gezinnen telkeojare op deo datum van baren guboortedag f 2 50 zal uitgekeerd en de rest der rente tot onderbond van het gabonw zat aangewend worden Alphen a d Rijn 9 Jan Hedennacht te 2 DU waa er wederom brand uitgebroken in de briquettenfabriek van de firma Nagtegaal alhier nadat op deu eersten Kerstdag al een groot gedeelte dier fabriek io nicb waa gelegd Ook ditmaal was de braodspoit spoedig a n wezig De om en nabjjwoueudfl tandboowers verkeereo ïki den groutneo angst voor hunne met riet gedekte woningen vandaar dan ook dat eenige wken iBden reeds een 60 tal personen een adrfs hebben verzonden aan de booge autoriteiten om de iodertyd gegeven vfrguoniog voor die fabriek io te trekken Boskoop De Stct oo 8 bevat de vgztging io de statuten van de Pomo ogische vereeniging alhier INOSZOND EN 4 Over Theosofie Misschien zgo ar onder de lexers vau dit blad enkelen die reeoi wel eens van Tbeoaofia iets gehoord hebben miisobien vraagt menig lezer zich af wat is dat daar heb ik nog nooit van geboord Het ia mg bg ervaring geblpken zoowel bg anderen ala bg mgzelf dat men dikwgls slecht ingelicht wordt over Tbpoeofic of althans dat bet moeilgk is aich er eeo goed denkbeeld van te vormen En dit laatste ia ook seer aatnarlijk waat hetgeen de Theosofie leert is zoo verschillend van ouze gdwooe begrippen dat wg eerst moeite hebben bet ons goed in te denken Ik vond bet vroeger ook zeer behcbetgk en onzinnig want het moet joist voorgesteld wordfo cu dit wil ik nu iu het volgende beproeven 8 30 8 61 66 7 66 8 08 8 0 8 16 8 86 10 04 10 88 1 18 10 11 10 18 10 86 10 84 10 14 11 80 8 48 10 10 16 6 17 7 86 6 87 8 84 6 41 6 47 7 46 8 8 87 10 0 47 84 10 01 10 67 10 8 8 80 7 18 7 66 88 10 08 84 1 8 48 8 6S 7 48 8 88 10 10 10 31 07 10 01 ♦ 18 9 86 4I 10 14 11 10 10 84 10 84 41 U IO 7 4 Mt IB 1 4 Hetgeeu de Tbeoaofia leert eide ik daar straks want zy is een wetenschap ofachoo niet geheel vao dezelfde Foort als de andere zooala dadelgk higken zal Tbeoaofle is een Griekecb woord eo beteekeot godswgabeid goddetgke kennis d i de kennis dia eeo goddelyk wezen bezit Tot het leeren van eeu wetenschap zgn eenige dingen noodlg ik bedoel ten eerste het aannemen van eenige groDdatellingen en ten tweede vertrouwen in de leermeesters eerst Uter is de leerling Ia taat zelfs to ooderioeken en de grondstelliBgeii na te gaan Is bet uiot waar dat wy bg gssohiedenia bgv alUrlai zaken leeren op goed geloof in oaze meesters zonder te kuuoea cootrdleereo of bet waar is uaderbaod kan men en hoevalen doen dat oodeizoekeo ia dokumenteu baudscbrifteri archieven eur Leeren we ook niet bg natuorkuode en schei kunde veel waarvan wg zalf de proef niet zouden knnneu nemen Bg do wiskunde gaat men nit van eenige axoma a grouditelliogen die niet te bewgzen zgn doch waar niets tegen in te breagea ia en bouwt daarop mat bet verstand en de rede verder No hetgeen de beginner bij de Theosofie aan te nemea heelt ia dat de meuBch bestaat nit een aterfelgk eu eeu onsterfelgk gedeelte welk laatste goddetgke kenoifc d i Toeoaofie kan verkrggeo Dit onsterfelgke deel leeft tallooze malen en doet 100 langzamerhand een oitgebreide ondervinding op eu ontwikkelt zich tut volkomenheid Om dnbbelzinuigfaeid te vcrmg en noemeo wy dit voornaamste deel des menschen niet de ziel doch bet Ego = ik Dit is vreemd niet waar dit denkbeeld van b rbaaldelgh lefeo maar het Igkt alleen maar zoo want wg zgn gewoon op geheel andere wgze te denken Als men rich echter met de leer van herhaaldelijk levgn of de Reïucanatie wat vertrouwd gemaakt beeft blijkt het dat het zeer natuorlgk ia en dat bet zoo moet zgn Denkt maar eens na wat ia betgroote gebod vao de Bergrede Weeat dan gg lieden volmaakt gelgk uw Vader die in de hemelen iSf volmaakt ia En hebt ge er wel eeas over nagedacht d t volmaakthsid inéénaardsoh leven oomogelgk te verkrggeo is Hoe zou dat kunnen iu eei wereld waar zooveel slechtheid beerscht hoe kao een man volmaakt worden die den ganacben dag moet slaven en zwoegen en dan nog oaowelgka genoeg ver dieat om aan zgn gesin en zich zetven het noodzakelgkite iefensonderhoad te geven V En ook bij meer ontwikkeldeo leven zg zoo dat zg volmaakt kooneo worden f Maar zult ge zaggeo het ia wel mogelgk dat Reïncarnatie noodzakelijk ia doch ik heriontr mij er nieta van ooit vroeger geleefd te hebben Doch zoo redeoeerend verwart ge twee zaken want weet dat bet onsttrfelgke ego herhaaldelgk leeft of reïncarneert zooals wg zeggen maar het verstand eo het geheugen is sterfelgk bet leeft slechts gedureude één leven Daarom kan bet gehengen zich niet iets berinnereo wat bet niet beleefd heeft Eerat aU men zgn bswustzgn tot zgn hoogev ik kan verbeSeo kan meu heriunering bekonien van vorige levens Zoo beschouwen Theosofen dus het leven ieder leven op aarde is een deel van bet gebeele levea ala eeu schakel eeu deel io een keten Hg die zich aao deze voorstelling gewend beeft vreest den dood uiet meer beschouwt bem sis een overgang tot een anderen toestand begrgpt dat de mensoh dikwerf moet leveu en dikTer moet sterven zal hg eeu booge ontwikkeling verkrggen Men moet vooral goed io betoog houden het verschil toKachen persoontgkheid ea iodividualitpit loosls Theosofen deze woorden gflbTnikeu andsra kan men de Reïncautatie loer niet begrgpen en icbgut zg belachelijk Persounlgkheid is de persoon gedurende een leven gedurenda éin incaraatie doch bet individu is het reïcarnearende Ego dat leeft door alle incarnaties been Na den dood wordt het lichaam ontbonden en de deeleu vallen uiteen da ziel verliest bare begeerten en hartstochten ea van a het aardsche ontslagen verwglt het goddelgke Ego een poos totdat het tgd is voor eeo nieuwe incarnatie een nieuw leven eo by geboren wordt in een ander lichaam Oit gaat niet willekeurig maar op een bepaalde wijze volgens eeu wet die Enrma beet de wet van oorraaV en gevolg Wet beteek ol bir niet vooracbrift doch is ds wgze marop het geschiedt AIIh beeft aeu uitwerking iedere daad woord en gedachte is eSD oorzaak dat zyn gevolgen zal hebbeo Ieder zal het er wel over eens zgo dat eeu handeling in de stoffelgke satnor zgn uitwerking beeft bgvoorbeeld bet voortbrengen van aan eleotriacben stroom tontatekeu van vnur het zaaien vao zaad het in beweging brengea VftD een werktuig welnu ditzelfde geldt ook voor bet geoied der gedachten en betzedelgke gebied Door ona in ons leven iu lekere richting te ontwikkelen zoowel door oefening ala door danken in een bepaalde gezindheid verschaffen WQ ons eigenacb ppeu en op deze wgu wordt het grooti verschil tusschen de maaecbeo oaderling verklaarbaar want doordat bet eene iadivido in veriehiilende levens anders geleefd beeft dau het andere heeft hg aich andere eigenschappen bezorgd dan anderen hebben Volgens de Wet van Karma wordt het Ego bg een nieuwe geboorte naar een zoodaaig aangetrokken als overeenkomt mat de eigenschappen die bg lich gemaakt heeft niet dat het lichaam die eigenschappen reeds bezit maar bet zal ze verkrggen doordeerfelgkheid Bogrypt gij dat wg dus zelf de oorzaken gn van alles wat we hebben eu ondervinden want ons individu heeft in vorige levens op een zoodtiiga wgze ingewerkt op lichaam verstand gemoed gevoel dat het thaos woont iu een lichaam en behept mei zoodanig verstand gevoel enz ali de gevolgen zgn van zgn vroa ger leven Nu al bat o duidelgk wezen dat we niet door eeu blind noodlot geregeerd wordeo maar dat er strikte rechtvaardigheid in bet heelal beerscht en dat ieder zich zgn lot zelf ta verwgten of te daaken beeft lig die inziet dat het leven meer omvat dao één menschenleeftgd kan nu begrgpeu dat meu wel tot volmaaktheid geraken kao ea dat de Meoach die er gedurende vele levens naar streeft zich inaerlgk te ontwikkuleo ten sintte er in alaagt veel hoogar te staan dan zgoe medemenacheo zoodat zgn Ego na de ervaringen dea strg l en bat streven iu tallooze incarnaties zich ontwikkeld heeft on als hg dan zgn bewoitzyn tut dit goddelijke Rgo kao opheffen b zit hg goddelgke keaois Theosofi f Theosofie is dos een wetenschap doch niet van het verstand maar van het goddelgk onsterftflgk deel in ooi waar we dos met het gewone etstaud niet veel over redeneeren kunueu Wauneer iemand duB kao aanoBmeo dat de menscb een oosterfelgk deel bezit dat goddeiyke kennis verkrggt na vele vete levens kao hg de Tbeosolie leereo waot hieruit vloeit alles geleidelgk voort De beginner kau nog niet alias zelf onderzoeken eerst neemt bg nog aiu wat hg leert van zgn raeestera evenata dit hg andere wetenschappen b t geval is doch wel begrgpt hg waarom zg weten want zg zgn reeds verder gekomen in hou evolutie ontwikkeling D leerling begrgpt dan ook dat zg die goddelijke keunis verkregen hebben bem altea van Theosofie kuooen leeren waar nieta van te binden ia in di wetansobappi n die op het verstand bernsten eu teveus voelt bg sich aangespoord zoo ta laven dat hg ziob goede eigeovcbappeu verschaft want hg weet nu dat het met deo dood uist oit is maar dat sgn Ego zich kao ontwikkelen tot deu hoogsteo trap als hg e zich met volharding op toelegt want het beeft er gelegenheid toe iu den langen reeks van levens Ik hoop dat ik in de vorigeSregelnn duidelgk genoeg geweest ben en u heb doen begrijpen in hoofdiaken wat de Theoaofie is en wat eene barer voorn am8te leerlingen is de Reincaroatie io verband mtt bet oosterfelgke leven Het spreekt van zelf dat eeu u teenzetiiug in zoo weinig regels hoogst beknopt eo onvolledig moet z jn doch mgn doel ia bereikt als enkelpu bierdoor opgewekt moohteu worden wat meer over de Theosofie na te gaan denken en er iets dieper in door te willen driogen Wie dit doet zsl kennis krggen van veracbgoselen werelden gedachten waarheden die hier zelfa niet Ineens aangestipt hebben konoenSwordeo n verder al bg moedig hoopvol en vertroawend bet leven dragen dat rechtvaardig beatonrd wordt eu ten slotte zal hg zich geroepen voelenTmet de uiterste insfanniog zich zelf ta willen verbeteren tot he l van zgne medemenschru en zgn eigen innerlgke ware ontwikkeliog Ieder dan die meer van Theosofie wil teweten komeo richte zich tot het Hoofdkwartier van de Theosofische Vereenigiog Amsteldgk 76 Amsterdam J 356 Staats loterij Be K iiM Trokkiug vau Dinsdag tl Januari No B623 100000 No 9620 1600 N o 8r48 1000 No 80858 4Ü0 No 2897 00 13847 ieder 200 No 608 60 2790 867 4094 6638 8484 13882 16829 en 19328 ied r lOi ƒ Prijzen van 70 IS 2873 1020 8143 10064 12762 I66tt 18461 250 8087 6188 8386 10164 12836 1566 18633 419 3111 6401 8301 10828 12941 15792 1894 1 571 8176 5613 8327 10323 13064 16834 10 96 1041 3380 734 8831 10833 13080 16948 193 7 UU 3138 6801 8578 10897 13505 15963 19302 1863 35 6 6887 8687 10716 13513 16158 19317 1468 3191 I I6S 8819 UOBl 1391 16421 19335 1687 3622 6609 8854 11078 14044 16634 19764 1732 3139 6843 8 23 11331 14140 16739 19934 1791 37 9 6901 8926 U268 HKO 1678S 80204 1877 3831 7056 9301 11286 14667 16847 I 52 1969 3913 7166 306 11888 14726 U0I1 20376 8118 4003 7246 473 11506 1472S 17344 20841 2166 4024 7335 94 8 11630 14843 17406 20345 2248 4288 7628 9608 11663 14S66 17416 80IS1 2843 44 0 7690 6J6 U027 14886 r 566 20383 H70 4837 7790 9760 12069 16038 17904 20489 2406 4647 7 83 9770 18S62 15061 17944 20488 8461 4844 7942 9790 12899 1F097 18168 80866 2477 4967 7963 9 60 19626 15261 18836 20998 2602 4970 8 16 9 4e 12683 16373 18350 6860 2719 BurgerlUke Stand QËBOBEN 7 Ju Juobui ArnolJua oaim B J TU der Brea en O t d dar Heiden 8 Gerrit Abraham oaderi J raa Wiagerdett en E H Moeikerli U Sopbia Petronella oodetB P a Dam en M W feu Vleiiteo 10 Cornelia oodi ri P de Knecht n A Gibbon OVBBLEDES Jan A Aadna 2 d PRACHTIGE SORTEERING ly iMTER H AMDSGHOEN H voor Dames en Heeren A van OS Az Md TaiUent Kleiweg E 73 73a OOÜDA TtlephooM Mo 31 Beurs van Amsterdam ilotkri 87 98 Vrkr 8 7 8V Vi 108 89 85 H 6ai 98 98 9a i 4I 571 76 101 I e 337 loov w 56 615 4 0 1017 122 1017 1991 138 54 98 184 1007 80 81 111 106 oi 89 1007 66 147 98 8 y 1 63 JANUARI EBIU 1K0 Cert Ne W S duo dito dito 3 dito dito dilo 3 HoNOaa Ooi i udl 1831 38 4 ITILIB Insolirlirinif 1862 81 6 OosTENK 01 1 in papier 1868 6 ilito lil zilver 1863 5 FonTCOil Obl mot coupon 3 dito ticket 3 S V 54 RuaUM Otil Hiuueiil 1891 4 duo L ccona 1860 l dito bii Roths 1889 4 Jilo bj Hopel8S 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1684 5 Spanji l orp I aehulil 1381 4 TuBKElj Qapr Coov een 189 1 4 leo leeninfE aerte D Gec Ie oilig aerie G ixnokm iiw V obl 1892 5 Meiioo Ubl Kuit Sob 1890 6 Yenszuela Obl 4üubep 1881 AMSTEEDAtl Oblii at en 1896 S ROTTEEUAU at d leen 18 4 3 Ned N Afr Haudelav and Areudab Tab Mij Ceitiliiateu DjliMaalichapplj dito Atd Hypotheelcb pandbr 4 Cult My der Voratoul ftand t Gr HypoihoeWb pao lbr 3 Nederlandaabe bank aand Ned UaodeloiaatBob dito N W It Pao Hjp b pandbr 5 Rilt Hypotheekb pandbr 8 rtr Hyp theekb clilo S i Ooarrmi UoU ll ng bank and EosL Hypothoiekbank pandb 4 Ahebika E Ut by otb paudb 5 Maxw L i l r Lien eert 6 Neo HoU IJ 9poon Vl j aanl Hg tot Kipl V 9t fn aand Ned Ud poortregm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 lTAUEapoor l 1887 S9 A Kobl 3 68 1 Zaid lt l Sp mg A H obl 8 Polen Warschau Weonen aand 4 Elial Br Ruis Spir Mtj obl 47 fialtiacbo dito aaud 77 108 101 FastOHa dito aand 5 Iwang Dombr dile aan 1 5 Knrik Ch Azovi jp kap obl 4 dito dito oblig 4 100 160 139 117 100 63 102 13 14 108 73 1287 110 32 61 1947 106 l 106 1027 10217 116 120 38V 116 uV 15 AlIïBiKi Cent l acSp Mü obl 6 Ohio It orth W pr C v aanil dito dito H n St I elor obl 7 Denver 11 Rio Gr Spm rort v a Ulinoia Central obl in goud 4 Louiaf aahnlIpOort v aand Mexico N 8pw My la hyp n 6 Mi a Kansaa V 4pot pref aand N ïorkOntaiiot West aand dito l enn Ohio oblig 6 Oregon Calil 1 e hyp io goud 6 St Paul Minn k Manit obl 7 Uo Pao Hoofl in oblig 6 dito dito Line Col la hyp O 5 Canada Can South Cert aand Ten C IUllw li Na Io h d c O Amsterd Ommbtia My aand Rottetd Tramweg Maats aand Ned Stad Amsterdam aand 3 Stad Rotterdam aan 3 BlLOlR Stad Antwerpen IS 21 Stad Urusael 1886 2 HoNO Theiis Uegullr Geaellaeh OoSTBNK Staatsironing 1860 5 K K Oost B Cr 1880 3 Sfanje Stad Uailrid 3 1868 Neu Ver Boe Hvp Bpnbl eert ADVERTENTIEN nf Terflcbuldigd zijn aan de Nalatenschap lan Mejnffronvr OBEBTRVl XBN BltUMUELBIi Weduwe ran den HeetLEBSUeBT BOOOBNiJOOBS m leren xonder beroep gewoond bebbende aan de WachUlstra t te Oouda en aldaar 13 NOVEMBER 1897 overleden worden roraocht daarrau róór den eeraten FEBRUARI 1898 opgaaf of betaling te doen ten Kantore ran den Notari O C FÜHTUIJNDHOOGLEEVEU t ffdutfa EEitsTE AmomiE Bg ronais der ArrondiseementB Kechtbank l Rotterdam van 14 Juli 1397 is het hawelgk beataaude tusachen SIMON WALTBBS wonende te Rotterdam en ADBIANA MABIA BlJGESHÜlSnoamdeiüimT verklaard ontbonden do r tchUt eMlng De Procureur ran EtBchor Mr Am VAN DER HOEVEN Hotterdm 10 Jannari 1898 EEN VIEIlWiËLIGI WAJEN ONINKiUKE geschikt roor vracht ol tnelkwagen Te berrageu met Iranco brieven letter L aan HESSLING S Boekh J3u aum sËn HAA6 KoHinltH ke UacMnale fabriek DB aONIOBLOEMa v u II K van Schaik Co gevestigd te a Oruvenhaye Hepplerttraat en nabij du Regentoseeiaan van Z M den KONING van BELOlE Indien gijhoentll gebruikt de allorwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorat Honig Extract 3 EIXjI A 3SrTI3 B FLACONS van 40 CU 70 Cts en J verkrygbaar bg Firma WOLFF li Co Westhaven f OS üouda E II VA MILD Veerital B 126 te Gouda A BOUMAN Moordriehl J C KATELAND Bodoop B V WIJK Oudswalrr M KOLKMAN Waddi mtin Kliniek en Folikliniek OBHTETHÊK eu UYMABCOIMtlim roor Spreekaren dagelijks van 12 2 n Gratis Spreekuren Maandag Woensdag en Vrijdag O IJ uur DORDRECHT Lijnbaiin No 11 Ir A OliYL Oeneeêheer Directeur Wio zeker zgo w i da Echt Eikel Cacao te ontvangen twamr i gesteld en na velo prtDfnemingen In don liandel gekomen ondor dei naam des uitvinders Dr MichaellB verrurdigd op da boste machines In het wereldbeKsmds étabbliaaement van Sebi BtoUw rok te Keulen liCb Bikel acsio in vierkanton bnistn Deze Eikol Cacao is met melk gekaokt eene ungencnie gezonde drank roor Unlijksch gebruik een k 2 theele van t pcoder tooi een kop Chocolate Ala geneeakracbtige drank by gtmi vao diarrheo slechte met water te gebruiken Verkrijgbaar by ie voonuuMl B fl Apotheken enz Vs Ko K fwslbn lee f m 0 90 t l 85 hnenuÜTKtagenwoonUgR voer Nederland Junu Mattenkltdt Amsterdiun Ealvetstnct 108