Goudsche Courant, donderdag 13 januari 1898

Donderdag 13 Januari J808 36Ste Jaargang So 7477 PHHMpN HiHpaMpap P MiWVPnillHi Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regel a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending vsm Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Aizonderlijke Nommers VIJF Ö EN TEN kieleitaONS GENOEGEN Zaal Mimh a E g OTJD A liiisliii 1 TWEEDE UITVOERING OP ZON DAG 16 JANUARI 18 98 Directie D Heer MART J BÜUMAN Maziekj P J BEKTEL8 Beeldengroepen 8 o i i 8 i e n Hej M L lan Vtrechl Sopraan C T D LINDEN Amtterdam Alt De Heer Jm DIJKER Tenor O N r Ooiula B B gntrée 1 75 per plaats inbegrepen gereserveerde plaats Mr Voor Leden der Sociëteit Oks QeSoKoiif en bnnne Dames zullen VRIJDAG U JANUARI 1898 tot s aTonds 6 nar kaarten tot beperkt getal ii 1 per plaats op vertoon Tan bewya ran lidmaatschap Terkrijgbaar iga bij den Bode T FA S BIJ K 008THAVEN B 43 PlaaUbegpreken t VRIJDAG U JANUARI 1898 in de Sociëteit cüasoeaoioui op vertoon van fotganabeteij s aronds 6 uur Toor gerenerveerde plaatsen 8 ii 10 Ct per plaats voor de kaarten i 1 PAlRXJS tt Êf Kaarten a i 7Azijnverkrggbaarbg J riiiBENTDM Zn Markt firma EDAUW Dubbele Bnnrt U G00RI8SEN Markt Wed A QUANT Kleiweg i J T 8WABTSENBUBO Kleiweg B A VERZIJL Korte Tiendeweg OKANDS MAOASINS DU Frintemps NO UVEAUT ÉS WO verzofken do Dames ilio ons geillustroeni modoiilbuni voor liot WlnteraolKoan noch niet ontvariReu liobben dit te willen aanvrajïoii aan ii JULES JALUZOTAC Ptrii Hetzolvü wordt liaii omgaand gratis en franco toepozonden Bo8telln ien van ai 2 5 francs vrü van alle kosten aan huis mot S verliooginff HiipiiliUi liiiiloir II Benmliil I Kraepelien en Bolni s SalmiakPastilles algemeen erkend als het heêtg middel bg Hoest en Verkoudheid Het is een slymoplossend en verzachtend middel bg uitnemendheid Verkrygbaar bg de meeste Apotheken en Drogisten Prgs per floschje 20 ets Alleen eeht in vierk fleschjes 1 voorzien van etiquet waarop de handteekening vanKRAEPËLlEN HOLM Zeist HoOeveraociers Te Zoop of te Huur aangeboden staande aan de WESTHAVEN Wgk B N 147 Te bevragen Lange Tiendeteeg D HO Het huis bevat beneden 3 Kanjers met Suite Kenken Ke der en Binnenplaats boven 3 Kamera en Zold verder alles netjes en doelmatig ingericht alsmede van Gas en Waterleiding voorzien Tevens boven en benede Privaat met Waterleiding tlt i H j onicksiisIl IcMe n makkelykst postsmhldel voor ÜMree en vooral damti sa Klndsrtohotnwerk Is dt Appntuar vso C M Muller 4 Ca Berlla isett Str 14 Msn UUfott op t VarhrMkur by Mm Wlali Ufn l mum oyrii filMtHlM MVNm Ha feMrMMitMkrW r I num n fabrltkimnlt Wordt gevraagd tegen JE JCBBr RZeene Dienstbode P G Adres KORTE TIENDEWEG 14 ELECTHÜMOTORISCIIE TANDU U iB DJE8 WSTTIO OKDBPOIiBERD BU het irebruik daarvaa gescUedt ket iMiden krljicen der Kinderen ZVMDEB DE NII STJe HUN tO 000 Guldeu wordt betaald aan hem die bewyzen kan dat de bg my ter inzage liggende getaig j schriften der uitstekende resaltaten van de Ëleetromotorlsehe Tandhalsbandjes niet echt zgn HU Men kite op den naam I van den Fabrikant ROBERT HOLTZ Wordt franco toegezonden alUen na I ontvangst van postzegel ad 9S cent door Westoen m i s gevraagd I lltOBRRT HOLTZ I Umegen I Verkrijgbaar bg WOLFF Co W 8lbara Wederverkoopers FEANSCHE ST00MVEE7EEIJ cbemische WasscberiJ II OPi E MIIEIMEH 19 KrniêlicUie Rotterdam Gebrerete rd door Z M den Koning der Belgen üoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het etoomen en verren van alle Ueerenen Oameagarderoben alsook alle Kinderjgoederen Speciale inrichting voor het stoomcn vaa pta e mantels veeren bont enz Qordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Ëen Schat ware voer de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en gehe ine uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIKG HoUandsche uitgave met 27 aib Prgs 2 gulden Ieder die aan de versohrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het leaen de opreeht leenng die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedraa ook in postzegels en in eiken boekhandel in üoUandv l£OPjlk XilV OUDE f SCHIEDAMMER GENEYER Merkt NIGHTCAP Verkr gbaar bjj Jz M PEETERS NB K i bewijs van echtheid i cachet en kurk eteeda voorsiea van dsa naam der Finns P HOPPBr J VER GEER GO ODA Levert KOPLATTEN ARCHITRAVEN ea LUSTEN volgeus op te geven profiel Het zagen van TOUQSTUKKEN en verder alle zaagwerk wat tot het vak behoort Met en zonder levering van hout Jlutomatiselie vallen li isn h fl 2 11 i H r inuiL fi I a v jnr torr a kHk nrlHkkcn i H ri i ilit Vkngo KiurMliirsnt II Ur toMieiit 1 irntt ii imniiHn i uuBute kavaiH m mm iwobt H tn Euh YfcDBalU wHi1 r n au I iiitin iiiiit Ao uiiiiore rouk n VMrkijr i tagaii toeïfiiillny n i 1 lipili p 1 1 ondtr riiiihnuni Verxeiiflhnls Merkunr Gomiiuinilit MaAlHOliBiipy Ni hnhert C Ih Mi I im N2 Voorbnrswsl SAB Eet beste en Goedkoopste adres 70or EERSTE KWALITEIT RUND en VARKENSVLEESCH INaaierslraat H S4 RÜNDVLBE8CH VARKEN8VLBEBCH Vleesch met been zonder been Fgne Lappen van de Bib RoUade Rosbiei en Beaf 0 25 Carbonade 0 35 030 s Lappen 0 35 S 0 35 Schgf 0 37j 0 35 S Sauigsen en Worst 0 35 0 37J u Reuzel 0 35 o Haas of Biefstuk 0 45 o Gerookt Spek 0 30 o Rundergehakt 0 32j S Lever en Bloedworst 0 25 3 alles EERSTE KWALITEIT bij H V WILLIGElli Naaierstraat H 24 Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Beaa praclitigr n et ixig ericlxt HEËRËNHOS met TUE staande aan den KATTEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een g root Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG 13 29 Het groote aantal zenuwkwalen ▼ ui eDtrlioordpijniiir tot devoarafgBBndekBiitoeketienvMiKpoplaxIs xrwnberotrto tM trotiMrwi nog HteedB alle mlddoleu door de medlHuhe weteoBchsp ftangewend Bent ui das nlenma Üid kmt de er toe dat ziJ door het jebrnik maken van don eeBvoadiMten weg oaoiBllJk lann d hold mm pbyBiologische ontdekking gedaan beeft die dr bonderde proemfltaliigen tbuis over de geliHltwenU Terbreld il en terw l elj fn weteDSDhapMlUke kringen de boogate belangitelllng wekt Uvau eea weldaad blijkt ta ilJn roer de un MnnwKwalen lijdende meiuöuieid Dwe geneeiwij tl altMTonden door den geweKen OfSaier ran Oesondbeit Ur Boman Weinmam ttVUibofaa en banur P da on dorvindlne opgedaan in eene 60 JarIge praktijk Door wR a hlnK thd het i M mMl P dus wordcu rt anrtoa geaehftkc atoffcn do r d bnld onalddelltjk mam h senHWBe t medes dccld Met dese ganeeiwtjEa werden werkelijk aoktttereiüle raaoltaten rarterMaa n EtJ maakte soovee opgang d t van een door das nltrlnder geaebnvett warUt OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE bare voDrkamlai an Btaaiina btouea kerUa t d reedideUlednik venctaenen ie DU boekje bevat niatallanvor kat irtate pukllBk vorBUanbare verklaringen onitrnnt het weïfn der nlenwere therapis en d daarmSda elfa lu wanbopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin weta i chap pel Uke verhiiiiüolliigen nitde meilUeli ulMitf n dieaaudeiegeneeswlJEe gewUdzUn leomede anehrlft vai lal vttü getnlMdliriften van booggeplaaUte geneenkandlgea onder welke P Ééiiièra aittf ér irorauor aan n palykllniek t Parlji rue RoiiBemont 10 Stalagreber mad dr praklltaaraad Baaatihaar aaa het krandiinnigeii eit Dhl de Gharenton SanitltaralhDr Cohn te Stettin BrBiimaan mad dr arrond aiii taJÖblIniaaDr p Foroitlar tianaeiheer dlrio1eur van hal hoipiteal te Aflen Qabalmratli Dr Bohtrlei kaïtaal Butannla Bad Er a Dersei mad dr Banaeihaer dIreDteur dar pal van o ld arapau Uk ba Fnrlahtlng voor ian wlljdara ta Partji rufl SI Honaré 334 Contul von AichenbaDh mad dr ta Corfu Dr Bttabaeh arroad aria de ZIrknIlz Obar itafcitrit Jflohl msd dr ta Waenan Or C BDngaval tela Farrltra Eura lid vaa dan OanaailCentral dhyalène t de Banli In Frankrijk en vele anderen Aan allen wier BOnnwvestcl aiecr of minder üKacedaHH lai of sas BOgeMiaMdo reimwaahtlKheld lUdon waarran dekenteokeaen zlja ohronlaoba boofdylja mlDralae aahale hflBfdBijn hioBdandrang araata prlkkalkaarbald aejaagdheld alapelnoahald lieliam tl ka owaaf an anbehagaHIfca taa tand Teidar alle ileken die door beroerte getroffen werden anog lijden un de gtrolgen durna leoaln verlBmmlageR aavarmogaii tal aprekan iwara tongval noalalijk allkkaa atljfkald dar Hwriahien mat vaortduronde elln plaataallfke twakte venwakklng van itbaugen t z Bi lU dta rfleda onder geneaakondiga behandeling gewaeat zijn maar dom de bakmda middelen ala ontliondiagaan en koodwatarkanr wrijve eleftrlaeeran atoomloni of Keebtdelrleea genezing of lanlring banner kvatl gevondenhebben eu ten alotte ij die vrr a cevoelenvoer brroertv rauartoe reden babben mgena verBchiJnseien ala iiob aanhoudend angitig voalaa vardoovlng la bal baatV baerdaUa Mt datiallilleid nikkeHngenendonkgr worden voorde oogen drukkende pijn ondar het vearhaan aaWBifadaearaa balvaa an van krlebellng In an hel ilapen van handen en voeten aan al deze drie oatMortfa Ttti sonawlljders all ook aan jonge melajea lijdende aan bleekiuoht en kraohlalnoahald ook an gaiDnde lalfa aan Jonge igend aaa AmaterdMBi door UI XRBAW dt € o Rotterdam V B van 8AIVTKW W tw w w auubu a ur auuiBboeK Utrrclit I ORRV A l OUTOX üadegfaoht blJ d Oaardbmg F iitK h mediainale teotoen telHug ie de l r Weleaiaaan acbe 9eneearij miut de Kl vrreu edaltlr bekroond HelDgeweg 4 5J JÏ ¥ï5 JK9 r Apotheker Kort Hoofatoeg 1 Op de lonsate hygi nniB 1 door de Medlerbfl HEllPiWlOPPM bedrukt met Firma per 1000 stuks f 2 f 2 50 ea f 3 BIJ A BRAKMAN ZOOIV Lange Tiende weg D 00 Gouda Telephoonnummer 82 franoe ver ftctorlawater ui f de VictoriaSron f e Ober a fins f ein kyBns Tafeldrajvk Van h J ninklykef uis der eder anden RE mSGEf iXG De BUaOEMEESTER van GOUDA brenut Ier openbare kennis dat de op den Hen Januan 1 98 bu hem inraleTorde opgaven an candidate voor de benoeming van twee leden u den üemeentfraad op de Seorelarie der gemeente voor een ieder ter inzage ïija nedeg lend dat aftebriflen daar iin lijn aanjeplakt aan den Korten Groenendaal bij de Jilarkl en tegen betaling der kosten verkrijgbaar geflteld Qouda den lïen Jannari 1898 Do Burgemeeitw voornoemd R L MARTENS KEXMSGEf iXG Belasting op do Hondon BURGEMEESTER ea WETHOUDEÏIS van Gouda la OTerwoging Demendo dat bg Arl 2 der VorordoniDg op de invordering dar Helftstiog op de Honden vaatgeiteld door den Raad dier Gemeente tien 8n October 187 aan eigonaara of Ijezitters dezer dieren de rerplichlin ia opgelegd om daarïan jaarlyka in de mftand Januari aangifte en betaling der belasting to doon Herinneren de belanghebbenden aan die bepahog met uitnoodigmg de geforderde aangifte en betaling te doon ton eindo beboeting te voorkom n Goudn 12 Januari 1898 Hurgemeester en Wothoudera foornoemil B ï MAKTEN3 l e Sooretarifl BROUWER Baltenlandscb Overzicht Hst beslait vaa deo ParyflcheD kr gsraad om de taak Ë terbaz publiek te behandelen ia ntat anders geweest dan eeu waaien neua Immers toen bet meest ioteressiDte kwam het verhoor vao kolonel Piequart en de deskaudigen besloot de raad verder met gesloteD dearen voort ta Raao Wel waren Mathieu DreyfuA en Schenrer Kestoer gehoord maar bun getuigenis leverde oietn aienws op tarwg Ëiterbazy zelf natanriyk bleef ontkennen Naar men weet is overete Picquartdti eenige militair dia geneigd is aan de onscbald van Maarice Dreyfoa te gelooveo Dit icbgot dan nok de reden i T n waarom zgo getnigenit niet mocht gehoord worden Wit men nu verhaalt van ioterestiaDte mededaelingen die bg gedaan b eft berust op oieta dan geraohten want het sbnie clos wordt streng gehandhaafd Alleen de krjjgsraad de betchnldigde en de rrgeeringticommifi aris waren fEVlLLETOM Nmtr het Frtmach 1 De heer Abraham die zyn bijnaam van vader alleen te danken had am de omstandigheid dat hij don zelfden naam droeg als de Hebreeuwsohe patriarch geleek volstrekt niet op het gewone type van den geldwolf t Wu een man van eerttg jaar die zich heel bedaard ea wellevend voordeed Ik vond hem in een ziudelijk on goed gemeubeld vertrek waarin Bolfs eeniga schilderstukken van waarde hingen Hjj ontving mij zeer beleefd en verzoekt my plaats te nemen Even als iedereen die zich in geldverlegenheid bevindt begon ik met de redenen op t geven waarom ik mij tot hem wendde sa ik eindigde met hem om twse duiiend francs te vragen De heer Abraham hoorde mjj zeer welwillend aan en zei toen Biron het ipijt mjj w eniyk a niet ta kunnen helpen ffWatI kunt ge mij geen twee bankjes van d iizend frioci geveo F rrosg ik verwonderd O de som op zich zelf is niet groot Ik wou het om honderd duizend francs te doen was bi onder andere omstandighedea J iXfar gü hebt toch al wissels van mg onder a jr t baron voor twee en dertig daÜE id fnaflt bij uwe meerderjarigheid in de zi l met generaal de PelUeux de griffier en drie hoofdofficieren Het overgaan t t xittinQ met gealoien dearen loen Picqaart de openlijk beacboldigde 7 00 geboord worden noemt C lémencean hpt onaaO nemelyke scbaudaal van dit proc i De minister van oorlog wieu de chrtjïer niet die getuigenverhooren al baiin Vi nvgl de zaak te ieideo vrlaogt tilz viJKnn welnu zoo Mgt by ik durt hem voorppellen dnt hjj ondanks h1 zijn invloed het niet zal verkrggen De Matin die tot nog toe minder pftrtg geweest i merkt spottend 0 dat uit hft rapport van Ravury bigkt dat overste Picquart de achiildige is Yves Guyol in eeu boofdar tikel van de Siècle noemt dit op dezelfde uitkomst wijzende even vreemd als verichrikkelgk De krijgsraad bevft reeds gisteren met nlgs meena stemmen Ësterbazj onachuldig verklaard Nog eenï zjj bier herhaald wat Yse Guyot ot k giBtereuochtend in de Siècle Bchrerf dat de vrgspraak van Esterbaay in geen geval een beve tiging kan zyn van bet tegen Dreyfm gewezen voimia Dat de zaak roet gesloten denrea is behandeld is enu treurig bewya dat men het licbt blgft schuwen het is niet bel eenige Welke kannen dan toch wel die koUbare gegeheimen an e lauds verdediging zyn indien van Daitscbe zijde altgd weer herhaald wordt dat men daar niet de minste considHratiën van internatiooftlea aard in acbt genomen wenacht te zien Nog gisteren ua de openbaarmaking Titn de acte van beschuldiging in de Siècle verscheen in de Straaaborger Post de wederom olficieu lijkende stellige verklaring dat de bewering n die akte als zou Dreyfos herh detgk naar den Ëlzas gereisd zyn en do Dn tsche flutorileiten daar voor zyn aanwezigheid de oogen gesloten hebben terwijt andere officieren alecbta met de groot te bezwaren een verlof tot verblyf in bet rykdaod konden verkrygeo een volkomen ongegrond verzinsel is De Ëngelscben in het Coaten oordeelen andera ovnr Duitachlanda optreden in China dan de publieke opinie in hel moederland Zy achten znlks een voorbeeU voor d Wes ter cbe naties de kabonneerbojt poÜtiek is da eroige die in China succes beeft Alle Ënrupeanen zullen voordeel bebben van de Duitscbo wyr e van doen Hel is nit alles duidelgk dat Engeland na bakzeil baaU Alleen wil het tbane nog tracbten allea te doen wat in zyn vermogen i om te beiftten Hat China nog meer financioele verplichtingen krggt aan Uuslaad De Satiday Timeic meldt dat ook dit punt mNu dnar ault ge niet lang meer op boh oeren te wachten over tien maanden ben ik meerderjarig fyZiedaar nu juist hetgeen mij niet zoo zeker schijnt Maar ik ben toch niet ziekelijk geloof ik en ge kunt er dunkt me wel op vertrouwen dat ik zoolang leven zal ffPat is het niet baron I daarover maak ik me niet ongerust want mooht bet ongeluk willen dat de dood u overviel dan zou uw voogd uwe verbintenissen toch wel nakomen Uw fortuin is te groot dan dat men op zulke kleinigheden vilten Eou Maar dan begnjp ik volstrekt niet waarom gij mij weigort want als ik in t leven blijft dan krijgt gij nog veel zekerder bet geld terng zoodra ik meerderjarig zal zijo DtDat is aiiss heel waar baron maar het zou toch kunnen wezen dat zelfa als uw leven nog zeer tang gaspaard blijft de meerderjarigheid toch nooit door a bereikt zou worden vMaar dat zyn raadsels die gij daar vertelt Wat meent geP jrOob baron in zaken moei men alles voorzien Ik heb nu en dan met mijnheer de Maufsrt te doen gehad en ik kan niet zeggen dat hij aan mij verdiend heeft dat ik veel van kern houden zou hoewel ik hem bewonder t Is een man die de waarde van t geld kent een meester in alle soort van spe eulaticn t Besta bewijs is dat hij de voogdyschap heeft over u en nu ia hg slim geaoeg om die te houden ook Maar dat is onmogelijk de wel spreekt stellig hDs wet baron is jofst een wapen voor vernuftige lui Onwettigheid wordt alleen door zotten gepild Kom o n ik tal u iets beters geven dan Zaterdag in den ministerraad besproken werd en dat bet plan om een Obineesche leening in Et geland t plaatsen niet ongunaiig werd ontvangen Dct Minister Balfour zeide in een rede to Manobestor dat Ëogeland s belangen in China niet het verkrijgrn van grondgebied maar den handel betreffen Zoo wy vrijheid van bande verlangen in China dan bedoelen wy dezelldn vrybei voor allen De regeering zat doen wat zy kan om te torgen dat de Britscho bande niit benadeeld wordt door voorrechten aan vreemdelingen geecbonken Ballour voegde er b lk kan niet inzien wat wg er tegen zonden hebben dat da Rassïscbe koopman gaat waar bjj wit mitj wy niet buitengesloten worden i De troonrede waarmede de zitting van den Pruiiiechen Landdag geopend werd noemt den finanoieelen toestand bg voortdnring gunstig voornanielgk door de aanhondende stijging der inkoBsten van de meeste door den Staat ge exploiteerde Qndernemingen Voor bet loopende begrootingsjaar kan een rnlm overschot worden verwacht De troonrede kondigt verder de indiening aan van een aantal voorstellen van ecooomiscbeo aard C j tenrgksche minister ron Gaolich beeft aab de TKii chiscbe afgevaardigden gezegd dit een vertegenwoordiger der regeering ham meening over de taulverordenlagea en de middelen waarmede zg de opwinding der Doitschers wil kulmeeren ter kenoisse van den Rgksriad zal brengen De Tsjecbisehe nfgovaardigden heb ben den minister gez gd dat als het beginsel van gelijkheid der twee talen eu vnn de eenheid van Bohemeu niet strikt gehandhaafd wordt de Tsjechi Obfl afgevaardigden alle betrekkingen met bet Kabinot rullen verbreken Verspreide Berichten Esf ti ANn Binnenkort zat het CAoadeeacbe rolk bg siemniiog uitmaken of over het ganacbe gebied van Canada de drankhandel verboden zal wor den Principil Graat van Queen a College te Ontario heelt dez r digen zyn w arschnweude stem tegen het prohibitionisrae het algeheele verbod verheven Elg haalt o n het voorbeeld vao den staat Maine wnar bet verbod vyftig ftar van kracht ia geweest aan om to bewyzen dat die dwangmaatregel verderfelyk werkt Op de vert adering van probibitioniit n in Maine geld oon goeden raad J ge knut dier aannemen zonder vrees ik zi er mgn intrest van hebben nametyk de voldoeniig van eens voor goed nf te rekenen mot uw voogd teririjl ik hen voor al de moeite die hij mij horokkend heeft een goede kool stoof Ofschoon ik nooit heol teedet over den graaf gedacht had gevoelde ik mij nu toeh in mijn familietrots gekwetst Gij schijnt te vergeten zei ik koel dat ik nog onder de voogdg van den graaf de Maufurt sta Uat vergeet ik niet en juist daarom wi ik gprtken Als gij niet naar miJ luiste t zgt gg verloren ik alleen ben slim genoeg om do plannen van den graaf te bobben doorgrond en rgk genoeg om niets om zijn kwaadheid te geven Vi5or oen jaar of twee zou ik het nog niet hebiwn gedurfd Gij houdt evenmin van hem als ik en protestaert allefin welstaandshalve Zie hier nu mijn raad als gij goed wilt handtstsn dan vertrekt gij van daag nog naar Pirgs Daar tracht ge u te omriogeo door een aantal bloedverwanten en vrienden ge gaat er veel uit en als gij een en twintig jaar geworden zgt komt gg met uw voogd afrekenen terwijl ge zorg draagt twee of drie bekendo personen meue te brengen die u gedureadc tien maanden dagelijks gezien hebben Doet gg dit niet Nu vrvCg ik toen hij ophield Doet gij dit niet dan loopt ge groot gevaar nooit meerderjarig te worden vEo dat waarom Abraham weifelde een oogenUik en ceide toen De reden is deze baron I Uw voogd is sedert enigen lijd begonnen onder zgne omgeving bet ge gehouden m het jaar 1696 werd deze motie aangenomen Wij verklaren dat in dfn staat Mame een toeata id vao wetteloosheid heericht die de beschaving te schande maakt dat de overtreding van de drankwat wgdverspreid eu openigk ia dat beele gemeeuten verplicht igii in een scbaamteloozen oowettigen handel ti berusten dat ambtennren de wet tot een bron van inkomtten gebruiken en dat een angdnrig vertrouwd zgn met onwettigea rumverkoop b een aanzienlijk aantal burgers minachting voor bet gezag der wet in het algemeen gewekt heeft Pr Grant gaat verder en beweert dat onder een etehel van verbod dronkenschap toeneemt gelyk ia de provincie Ontario gebleken is Voorts wordt het driakeo van een giftig oort drank en bet gebruik van Morfiop enz in de hand gewerkt omdat men de goede waar dlkwgla niet krygen kon en prikkelt Doodig heeft de vele atrafgediogea voeren tot meineed voor de recbtbaok ambteoaren laten sich omkoopen in gezelschappen wordt huichelary aangekweekt enz Dan nog practiiohe bezwaren boe amokkelary tegen te gaan bg zoo uitgestrekte grenzen Ëo hoe het verbod door te zetten in streken afs Qnebeo en UritsohCotumbiS waar de meerderheid der bevolking er tegen is Priociptl Grant ia een vyaod vas sterkedrank maar hg wil den strgd door on verpoosde propaganda voortzetten De Canadeezen zijn reeds oter het geheel en natlg volk en geheel onlboaderi teli meo er by duiiendeo Intusacben beeft men zich reede van verschillende zgden tegen Principal Grant verk aard Ëen vau de meest overtnigde voorstanders vat bal verbod een vrouw lobrijft in een der bladen AIs Canada het verbod kop krggen met een straf van 5000 dollar uf vyf jaar gevingenis voor de eerste overtreding 20 000 dollar of twintig jair voor de tweede en levenslange ge angeüisetraf voor da voor de derde overtreding dan zal bet verbod ook werkelgk aan den drakbaadel een einde mnken en in tien jaren zal Canada het voorspoedigste en gelakkigite land van dit wereld zyn a do laatste tien jaren is het verbranden van vuilnis in Engeland zner in zwing gekomen Reeds voor ongeveer 40jaren zyn volgens een mededeeliog in bet sCentrahl f Altg GeBandheitapflege de eerste proeven genomen en voor 2r jaren werdeo de eerste oi nti geboQwd In het jaar 18 bad 6én liad 14 vfrhrandiügocelleo in werking Thans werken er 572 in 55 ateden een bewya dat er pok voordeel in gelegen is Het vnil wordt door deze verbrinding onschadelyk gemnikt oaitevena tot V i gedf lle van zijn volnme teirog rucht uit te atrooien dat gü niet wel bg t hoofd tijt Dat gerucht is tot hiertoe doorgedrongen on Leeft dus reeds een afstand vnn ie uren afgelegd zeker niet zonder onderweg hier en daar te ulóven hangen Tegen uwe mevnlerjarigheid loh mijnheer de IVUufort er wel eens over denkeu om uw staat van minderjarigheid te veranderen m dien van onder ouraleele getitelde I aat hij bewijzeu gaven I riep ik uit Hen tal wel voor bewezen zorgen moo heeft ar zfiilfa al Vm morgen vertel Ig men doXgg Flacide bnd gevlinoeld om hem te dwingen een uitantie te geven aan Gnillot die niets had betaald en dat ge hem half geworgd had om hem een huiircontraot te laten opmaken waardoor ge een jaarlijkaeh verhei zoudt l len van twee duizend francs Dat is nu wel een mooie daad maar t is toch in onzen togenivoordigen tiJd wel wat zonderling Haar dat is een snholmstukl Als bet feit valieh is dan is het zooveel te beter Het zou ebn ongelukkig precedent zijc geweest waarop draanvrasg tot uwe onder ourateele stelliug koa worden gegrond Ik bleef een oogenblik ala verpletterd zitten Het vreemde denkbeeld van dien jood kwam mij dwaas en akelig tevens vo r maar gelukkig schoot het mij plotseling voor den goeit dat die man miaiohiea even als mijti voogd een handlanger was van de Krankzinnigheid en dat hij mij wilde overlevereii aan dat vijandige spoek Om er mij van te vergewissen naderde ik hem en maakte met miJn vinger een kruis op zijn voorhoofd Verschrikt week h aobtefuit