Goudsche Courant, donderdag 13 januari 1898

ülrecte Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdlenst 189J 98 Aangevangeo 1 October TUd vao Greenwich i il 14 7 81 Ii l5 1 84 8 4 8 87 4 68 li Si 18 81 r lt 4 18 l 8 4 4 1 10 KÖTTIRDA M B O O D A 10 1 11 8 ll 0 18 87 1 44 0 10 a 18 9 64 10 11 ll l s8 47 loa lo io ii a e i 7 7 0 so U 4 18 08 18 47 8 40 S B SS 7 10 7 46 8 18 8 00 OODDADEN HAAG Souda Zenukuim MotrklMlU ZoatermHi ZeiwaArd Voorborg s Hift i a 7 SU S Se l 8 88 10 14 U U 18 16 18 88 1 87 8 46 4 4 8 8 84 8 11 7 847 8 88 8 84 10 10 88 11 18 lUu S 487 S0 7 48 8 8i 8 4 10 1111 87 18 881 8 8 44 8 40 4 08 4 88 8 80 8 18 7 8 7 6 8 88 10 08 ZU 7 488 48 i 8 04 10 18 Voort 8 68 10 17 2 Z 7 t8 8 1 V 8 07 8 08 US OEN HAAS OOlJOJu 7 08 SO l 8 88 10 1411 15 18 18 18 88 1 87 8 46 4 41 il I o i 1 b t 7 488 48 18 40 8 04 10 18 VoorB 8 68 10 17 1 41 4 88 18 1 8 7 68 8 81 18 61 8 1 10 81 Z Zegw 8 10 88 1 6 4 68 O 8 48 8 07 8 08 1 06 8 8 10 SS Ï T M 8 U 10 48 S 0 6 04 i 8 18 8 08 8 4S 8 4 10 44 11 4 11 48 1 10 8 0 4 16 6 1 6 66 il U 8 04 8 S4 8 88 10 88 11 6 11 44 0 ldA 88 7 48 8 1 0 08 10 1 1 4 11 67 18 608 17 S 14 4 084 88 6 16 8 60 7 41 8 SS 10 10 10 88 U T K I O H T 0 O 17 D A 8 17 4 88 8 06 66 8 88 10 17 10 86 UU kl 8 88 7 46 8 4 10 16 10 88 11 88 1 8 0 66 4 48 6 86 7 07 10 0 1 10 10 84 Woord 6 8 8 0 10 88 11 6 J s r ij f it Vs lu n JiJ j i7 i ii ïoi iii t ï jo n 8 1 4 O O l DA U TE 10 BT UndA 6 80 14 7 68 8 11 t 07 10 1810 67 18 00 18 68 t lOOvdew I S6 11 14 8 87 Wo rdea 4S 8 10 11 81 8 4 UMrtokl 08 7 4 8 88 8 0 8 8 10 111 4 18 88 1 8 8 08 AIISTIIDAK SODDA 7 0 10 O O 10 M M tJU 1 IM 1 11U M M 1 AMSTEEDAIl 18 10 4 11 il U8 UU 10 17 10 11 41 gebrubt wufoa b t in den lunctel komt te Hamburg is Ihaat ook wa oTen mefc 36 cellen gebouwd De oreo te Ëeliog bij Londen it verbonden met een zaÏTeringitoeitel voor bet rioolwaier van 25 000 inwonerf D t wordt eeril in bezinkiugavyrers ereïnigd door middel vao kelk en laeoi Het bezonken rioolilii wordt dan efgewiiaeld met lagen Tntloia opgeetHpeld en na 14 dagen als bet waier er nit gedropen ia in den oTen gebracht Dj maeea fftbrandt zonder branditof de hitte wordt tot bet TOort brengen ran stoom gebrnikt Uit bet rioolwater ran Noordalyk Londen worden de raite ito£Fen die ïn ijzetroeit terag gebonden tj o op dezelfde wijze verbrand üet water wordt dan verder met kalk fa üiertitriool bebandeld en bet opgepompte alib met tcbepen ver in zee gebracht Ven het Li erpoolacbe vuil wordt van de aacb Toor een deel trai en beton geaaaakt een ander gedeelte wordt gebrnikt tot verbetering van de wegen en de reat wordt na toeToegiog ran deel cement samengeperat tot tioitoirpIaUn Hoe belangrük de voortgebrachte warmte is biykt nit de temperatiinr ran 1043 1427 gr C in de cellen te Warrington jemeten en nog meer uit de 150 P k door dtt 10 cellen van Oldham met 143 000 inw gelererd waarmede electriacb licbt wordt voort gebracht en Irasmolens gedre en worden Voor de omgeving zyo de ovena rolstrekt niet bioderlyk e Leicester ataat er een oAaat een ichool een andere in het park BINNENLAND poor de algemeene vergadering der Ned Vereeniging tot atscbaffing van eterken drank werd aan bet hoofdbeatunr opgedragen c en adrei in te dienen aan de beide Kamers der Staten QeneraaJ de hoofden der departementen ran bisnenlandeohe zaken en ran justitie waarin do Ver enigiog ziob p aatgeud op praotiscb standpunt onder voorbehood van haar verder strekkende wensohen te kennen geeft welke wyzigiDgen naar baar meening thans in de Drankwet behooren te worden gebracht Het hoofdbestuur hee t na aan deze opdracht voldaan door de aamenHtell ng ran een ontwerp drankwet met Memorie van Toelichting n tgegeren by den uitgever J Kuiken Js te St inoa Parochie ïHykeoB deze Memorie van Toelichting acht het booidbeatuur in drie opzichten wijziging der Drankwet noodig In de eerste plaat maeten zoodanige wyzigingen worden aantipbracht dat niet langer de wet op groote schaal kan worden ontdoken In de tweede plaats moeten maatregelee worden KB aieo dat in 1901 de werkelyke bedoeliog van den wetgever zal gelden en dat de verwarringen en moeilykheden die aan de volledige werking der wet in den weg ataan bytyds zullen worden opgeheven Ten derde behoeft de wet om bet in 1881 den weigever voor oogeu itaaod doel beter te bereiken verscherping op menig pont Het hoofdbestuur doet by de publicatie an zyn wetsoetwerp een beroep op allen die met hem in bet alcoholisme een dreigt nd volksgAvaar zien eu vooral rekent bet üierbg op den ateon dergeorgaaiseerdedrankbestrydera om door inzending van adressen ran inatem ming by voorkeur aan dê Tweede Kamer zyo pogingen te ondersteauen Do 2e lnit H J J ren Voortbugaeo van het Ie reg inf beeft overplaatsing iverzocbt by bei O I Leger Binnen eenige dsgpn wordt aan het Hotl Spoorstation in Den Haag een automatisch toestel voor bet afgeven ran perronkaartjes geplaatst 8 31 S 8 40 i C e os 11 i Qaua DO l lt MooriMohl I M Kl uw knk 1 Cpall 1 4 Btttwd 1 7 BaHwdui O F U NiniweAlirk Moordnoht 90 a ii 1 18 4 41 4 4 ll ir o o U 1 A10 7 l i 4 U 0 8I AaitudUi e 81 at De lUagsohe kronieksobryrer der P Gr Ct achryfl m sNog geen miniater vaa Marine I Uen boort zelfs nog geen namen noemen dan alleen veronderstelleDderwIjte Het i terom za vooral nn de begrooting van marine ala credietwet ia afgedaan miiscbien wel d ren tot dat de Eerste Kamer gére d ie met de begrooting Wat meer ie doch ik deel u dit alechta onder reserve mêe en zonder dat ik er veel geloof aan hecht ie marinekr ngen wordt ze fs geeproken vae de mogelykbeid dat we in I geheel geen mioiater van Marine weer soaden krggeo maar de departementen ran Oorlog en Marine zooJen worden vereeoigd onder éea hoofd een miniater roor de oatloDate defensie terwyl r dan een Directear generaal ran marine aon worden benoemd Het denkbeeld is reeda rroeger mee malen onderworpen en er is zeker iets roor te zeggen miar of het oogeoblik roor zalk een reorgaoiaatie jniit nn goed EOQ zyn gekozen is nog zeer de vraag Hoe bet sy ik deel t gerncbt jraur acqoit de conscience mee anders njet c Getyk ieder jaar Uzen wy in het weekblad Siot Bavo onder de rubriek DiocesaanBerichten verzamelde zich op den Nieüwjiardag ometreeke bet middaguur de geestelijkheid der stad Haarlem in de biescboppelyke woning ten einde Z D H den biancbop baar heilwenscben aan te bieden Namens allen hield de hoogeerw vicarii generaat een toespraak waarin zyn hoogeerw een terngblik werpend op het afgeloopen jaar den niterlgken ea innerlykeo bloei ran bet katholiek leren in ons bisdom in herinnering bracht en daarin een waarborg rood roor de vervulling zgner heilwenscben Ds vijftigste kerk zoo oogereer sprak de vicarix ie verleden jaar door u geconsacreerd Monseigneur te s Gravenhage st iat een paa voltooide paioohiekerk wachtend op uw concecratie te Amsterdam worden yverige pogingeu in het werk gesteld om roor een nieuw opgerichte parochie de zoo ooodige kerk te bouwen te Rotterdaes had dezer dagen de aanbeatediog plaate roor een nieuwe kerk en terwyl hier in uw stad ran de eene lyde met wyze voirziobtiflheid voorbereidende maatregelen worden getroffen om in de geeate yke behoeften der zich uitbreideode katholieke bevolking door het atichten vau een kerk te roorzien uaderiaan de andere zyde een eanzienlyk gedeelte nwer kathedraal Mooaeigneor dia teveoa parochiekerk wordt haar voltooiing By dit allrs zoo Vdrrolgde Z H JS sien wy rerblydende teekehen van ionerlyken bloei en krachtig katholiek leren De Bood der Hoomach Kathulieke Werklieden eenmaal door n zelf een der sehoouste vrocbten rao nw episcopaat genoemd de Sint Vinoentias Vereeniging waardtsar de meer gegoeden nwer diocesaoen tooeen dat zy i on geluk zoeken en rinden in de ware oaaaienlief le de door n ingestelde altyddnreode aanbidding waardoor het geboste biadom roortdurund zegeningen afsmeekt over nwen arbeid de nieuw opgerichte katholieke kweekschool te Hoorn dia een keurbende gaat vormen ran manoeo die onse jeogd in de katholieke beginselen zal belpen opleiden een groot gedeelte nwer diocesanen door n in een broederschap vereeoigd ie lich ten doel stelt dagelyks God te bidden roor de bekeering onzer nietka bolieke tandgenooten dit alUs Monaeigneor vervult ons zeker met rechtmatige vreugde gaaar doet ona tevena met vertrouwen de toekomst te gemoet zitin en geelt hecbter steun aan de verwachting dat ooi aller bartelyke weneoheo voor het nieuw begonnen jaar door God zolleo rerrold worden Hierop antwoordde Z D H de bisschop het volgende ll n U U u is ii s 11 4 1 ii i ia M lO St 10 8 10 48 10 40 8 47 10 18 6 10 7 61 J 10 1 Ik zeg a myo hartelyken dank hoog earw rioaris roor de wenachen die gy my namens allen hebt aangeboden Wat mgn persoon aangaat moet ik naar waarheid getnigen dat ik roor dit leren geen weneoheo meer heb Zeker de toenemende bloei ran het biadom verheugt my ten seerAte met blüdsehap zie ik zooveel nieuwe kerken rarryzen maar wat myzelren aangaat al zou zelfs het weldra roltooide gadf flte d r nieawe kntbedraal door miJn opvolger moeten ingewyd werden ik zon er eten goed mede tevreden zyn De niterlyke en innerlgke bloei ran het biadom is zeker groot maar door hierop ie reel te letten en hierop wilde ik heden bysonder de aaodecht reetigen verliezen wg zoo gemakkelgk nit bet oog hoeveel zedelijke en liebametyke ellende er nog in bet bindom schuilt ook onder Katholieken maakt het ongcUof nu en dan zijn alaohtoffers DetijdsoBBtandigheden brengen mede dat vooral de geringere klaese door dit gevaar wordt bedreigd £ n daarom eerwaarde heeren wilde ik u heaen nadrokkelyk vermanen uwe zorgen te beeieden aan de armen Het is waar onze goddelyke Zaligmaker giog ook de woningen der aaozienlykeo binnen maar als een teelieB Zyner goddelyke zending voerde Hj aan pauperea evanelizantur aen de armen wordt het Evangelie verkondigd Arbeidt daarom vooral oader de geringen en misdeelden dezer arde en niet alleen roor de belangen hunner ziel maar tracht ook zooveel mogelgk hun atoffetyk welzyo te bevorderen Mg dunkt ik nteea gerust te mogen zegden dat ik u hierin een voorbeeld geef reeds dertig jaar geleden beb ik alles wat ik bezat weggesohooken eu wat my ale bisschop wordt aangeboden en wat ik meer byeonder het mgne mag coemen wordt door my veorïdurend bHci od voor godidianatige en liefdadige doeleinden Myn nalatenacbap zal dan ook teer gering syo misKfa en niet eeoa toereikend om de kosten myner begrafenis te dekken Zeer zeker ik weet het gg schiet hierin niet te kort maar er dreigen locb altoos zekere gevaren Sommigen bedriegen ons of maken misbruik van onze milddadigheid het getal van dezen wordt steeds grooter zoo groot dat wy er den moet by kunnen verliezen maar garen wy wat wy kunnen en als gg niet bg machte zgt bennndelt ben altgd mei liefde zoodat zy in n een vaderbart ontdekken Ik gryp deze gelegenheid aan om n dit alles te zeggen en ik beb daarvoor een büzoodere reden De H Kerk toch schrglt den bisacfaop roor op zyn ziekbed de geestaIgkheid der stad toi aicb te roepen om hun bysonder de zorg ader armen op het hsrt te drukken Ik weet niet of God my een ziekbed geren zal De eerite J iunari ia my allyd een harinneriog aan een mgner voorgaogprs Mooseignesr Wilmer die oo v dea morgens de beilwenacheD der geeaielgken had ontvangen en die dienzelfden oam ddag plotseling nit het leven werd opg roepeip Ik eindig met dan weoscb dat gg by voortduring u solt bejjreren hrt voorbeeld vin Tobias na te volgen van wien geBcbreven aleat dei hg de armen en oogelnkkigan verzorgde maar dat ok daarom zgn gebeden aan God aangenaam waren Dan aal ook uw arbeid in dit nieuwe jsar vrnobtbaar zyo en byzouder door God gezegend worden De Centrale Commissie voor de Pargache Wereldtentoonstetliog hield giateroaoamiddag van 2 tot 5 ure te s Grarenhatte pene vergadering onder leiding ran baron Michiels van Verdugnen baren roorzitter Hst diner te dezer gelegenheid door den president in zyne woning aan de leden gegeven werd ook bggewooud door de Ministera van Buitenlaodoobe Zaken ran Waterstaat en van KotooÜD De Miniater van Financiën de beer Pierson was verhinderd er aan deel te nemen t i8 é 86 08 oa B K 8 86 s o 40 8 45 8 10 4 10 4 4 UO U7 04 10 1 84 8 01 8 08 8 14 3 08 4 0 4J9 JiaaUrduB O St Soad I i Door den directeur der artilierie iorichtiogen ie Delft moet aan de korpsen van het leger worden verstrekt gntia percha in platen van 1 cM dikte hetwelk moet wordeu gebezigd tot bet leggen van zolen onder de roeten der paarden teneinde het ballen van sneeuw inde hoeven dezer viervoeters ie voorkomen Gemengde Berichten Men meldt aaa de atTel i Weiterttraat oo 11 te Amsterdam is een klein buisje van twee Verdiepingen Hei ziet er rrg netjes uit rooral het benedechuis De eerste verdieping telt wee ramen de tweede n Op de achterkamer bo de tweede verdieping moet naar lia n ona eergiateravond meldde een man van hpnger omgekomee zijn Wg LegAvee ooa naar hift perceel en vernemen bet volg ode i Op deze achterkameii woonde een 65jarig kleermaker met zgn zo iter die een paar aren jonger is De man had in delaatate maanden waarscbgnlyk door bet milde winterweer geen werk kunnen vinden I Bet warep stille lieden die zieh niet met de boren bemoeiden Vóór twee hoog waren twee oude vroowtjee Jie van een klein vast inkomen leven De onde werktooze kifarèaker was dertienweken hoor schuldig Ëergistermiddag begafzicb daarom een tiffrbuw die in ket hoiawoont Doar de woning Toen zy de deuropende kvam haar ee £ rerstikkeode locbttegen In bet armoedige kamertje lag ondereen laken op den grood een lichaam Daarnereo zat de onde zoeter au den kleermakerin een half verwezen deefniawsardigea toestand te bidden I De juffrouw van beoeden beget zich naar de politie Bg het ooderzoek door een i eot ingesteld bleek dat h t ticbaaro onder bet laken bet Igk waa ran den ouden man die naar men ous mededeelde tengerolge van gebrek een tiental dagen geleden was gesiorveu Het Igk verkeerde in zoo rcrregaandan staat ran ontbinding dat de agent verklaarde veel lyken te hebben gezien ïelfa van drenkelingen die langen gd in het water hadden gelegen maar nooit een zoo afgrijaelgk menechelgk overwbot eli het hier vertoonde De oode tnster bleek ook zelve in zoo deeroi waardigen toeataud van zwakte ie verkeeren dat zg onmiddetlgk naar het BinnenGaatbui vervoerd moest worden waar zg o voorloopig verzorgd wordt De boren verklaren dat zg wel een enkele oaaal de oade vronw lereosmiddelen hebben willen ioeatoppeo maar dat deze de kamerdeur menicbeoscbuw bad dichtgetrokken Van ooaarigt oamen renk be ben zg niets gemerkt Hel yHandelsUadc geeft van bet gebeurde in de Westerstraat te Amsterdam de volgende lezing In perceel 11 woonden reeds vgf jaar twee oudjes broer en zuster Hg 72 jaar waa schoenmaker van zijn ambacht zg 68 jsar zorgde roor bei bnishonden Do bureo merkien weinig ran bet tweetal zy leefden stj bun kamertjesleven byne zonder met de boitenwercld in aanraking te komen Elke weck kwam de bniabeer zgn hnnrpenningen halen zonder font waa alken Maandag bet rersehuldjgde betaald Maar de laatste weken waa bet aodera gAwordeo De boren hadden reeds gemerkt dat er wat haperde De oude man aoheen te sakketen het weioigje werk dat hg hier en dafr opliep leed er onder en ook de bniabeer wien eeoige maten uitstel ran betaling was rerzoch vermoedde dat io het bui hou den tje armoede en kommer bon intrede haddan gedaan Toch klaagde geen der twee oodjei Hulp hadden se niet noodig ateon ran de boren weid met een vagen hoofdknik afgewezen Neen neen se kadden werkelijk geen halp noodig 10 88 r l8 8 80 8 81 8 18 10 04 10 11 10 18 10 18 10 84 7 8 8 0S 8 08 8 18 8 8 8 1 10 18 7 86 11 80 10 01 10 4 8 87 0 47 l 4 10 01 10 07 v 8 17 7 8 84 8 41 8 47 Ü 10 88 80 7 48 10 84 10 64 11 10 iM kis 7 41 7 4 8 4 tA lUO Éergisterochtend giog de dochter ran denhuisbaas bg zelf was verhinderd te gaan naar boren t Was weer Maindag en erwaa oog achterstallige huur te roldoen bovendien Op haar kloppen werd de denr doorde zuster opengedaan In de opening van dedenr spraken ze Br was oog geen geld of men toch maar gedold zoo willen bobben later later zon t wel ia orde komen Hetoude rronwtje klein ineengedrongen gebogenen rerscbrompeld als eeo rerwaartoosde plant stamelde moeielyk het rerzoek om aitetel Utar UtM 00 ll w l in ord komoD Bur doen iru ouuktr o rroeicd stonden hmt oogen Da beioekaler die niet aandrong on het foldoen der huur wilde reeds Tetlrekken toen door de op n den ea aterke lacht all ran een Iflk tot haar drong Zjj trad toen de kamer hinnan In een hoek op een soort heraiisbod lag de ottde man nilgeteerd ineen dood reeds rele oe politie werd ODroiddellfik gewaarschuwd Mn geneesheer ontboden en deao terklaardo dat de oode schoenmaker reed aohl dagen geleden gestorren morat liJn Het andere oodje werd aaa het bareao Noordormarkt geotacht Versuft forward bleef ae elameleu onsameahangende dingo toen de oomninsarn haar iroeg Haar oterbrenging naar bet ganii knis moest gelast worden en daar werd lij opgenomen in een toestand yan terruiling en ran deeroiawaardige ellende Op een der Ijjoen tnischen New York en Chicago komt eerstdaags een trein in gebruik die den afitaod in 24 uren aflegt en uit 20 wagens bfStaat Uie zeer weelderig z a ioge richt Ëeo dient met bnfiet alsrooksaloD een tweede als eetsaal een derde als leeszaal e n als uitzichtwagen en drie voor slaapwagens Allen zgn door braede gangen met elkaar rerhonden en hebben electriecbe Terlichtiog De trein bevat ook badkamers eeo acheerkamer en een boekerg Ook voor eea steoograaf en een bedieoer van Rchrglmachines ia gezorgd Wie het betalen Wil kan een eigen woon slaapen eetkamer krggen met afzonderlijk privaat Dus een rgdend hotel Twee Fraoiohe artsen verkregen verrassende uitkomsten met de behandeling van looffootateking en influenza met digitalis of riogcr hoedakruid in een oplossing van 1 op 1000 Bon opinie is dat digitalis niet de ziekte organen geneasi maar de rezonde beschermt tegen de werking der ziekte en dus bet weerstandevermogen en de geneeskracht van het liobaam rerhoogt NsajT men aan de N R Ct a meldt isin den acht 0 Maandag op Dinsdag omstreeks 12 onr t Sti a de boerderjj van tlaitsma bij wien de nWaiik geschi i de bekend oit het proces Hoogerbnis af ebrBDd Do buerderg werd behalve door Haitsma nog door drie andere gezinoen bewoond De bewoners zgn nanweiyiia met bun leven ontkomen Ëeoige koeien en paarden en aoder vee gingen io de Tiammen te loor £ r is een sterk vermoeden van hraodstichting Het hoia brandde aan vier boeken teg lgk Om half elf is een onbekend persooo van lange gedaante op het erf gezien Haitsma was nog slechts een p sr weken eigenaar van de boerderg STADSNIEUWS GOUDA 12 Jaouari 1898 Men verzoekt ons mede te deelen dat door oenige betren die meermaien het onaangeoame oudertonden ran het lange wachten aan het loket an het staatsspoor statioo alhier aen adres ia nedergelegd by de heeren J van Bentnm Zooo alhier Zy rerzoeken eren die met ban ran oordeel zyn dat noodwendig een tweede loket ten geriere van het publiek ingeri ht dient te worden dit adres met hen ie willen ieekeoen Ten Raadhnize te Rotterdam werd gisternamiddag door bergemeeiter en wethouders io bei openbaar aanbesteed bet bouwen ran eeue school aan de Sopbiastraai O a waren iosohryrers W Bokhoren en J Duym te Gouda De heer D F W Pichot kapelaan der parochie ran O L V Hetrelraart alhier is door den bisfchop ran Ha riem benoemd tot gaesteljjkadrisenr ren den R E Gildenbond alhier Uit Rotterdam seint men Gisteren is alhier per Schoonhoreosche boot gerankegk aaa en naar de strafge rangen is orergebracht Jan Sluis rerdacht ran nedes plichtigbeid aan den misdaad te Lopik gep eegd waarran het ilaobtoffer ib Arie Boef laodbonwer roor eenige weken door da rechtbank toi 5 dagen geraogeniist af reroordeeld wegens het doodeo van een bond Hei U D C rerneemi omtrent do misdaad het rolgende Niet rer ran het iLeenwenhnist te ZuidZarender gemeente Willige Langerak werd Yrydag moi en toen het nog eohemer was door twee personen een rreemde ontdekking gedaan Za ronden nl zekeren A B eeo 33 j rigen landbouwer uit Cabauw Lopik die zioh in den laatsten tyd rooral dikwgis te bniteo ging aan sterken drank in half littende half liggende houding tosacheo twee knotwilgen waaraan by met de teenen twygen was rastgebonden Zyn kleeren waren doornat zyn lichaam door koude rerstyfd Toto by naar de woning lynar oada moeder was orergebracht werd onmiddelgk om eeo geneesheer gecondea dia echter weinig hoop gaf op herstel Zonder tot bewustsyo te vyn gekomen ii B laronds omstreeks li oor gestorven Natr men verneemt moet bij den rorigen atond roet rerflcbeideoe endere personen in een herberg te Zereitder tyn geweest en later te water syo geraakt Waaracbjinlyk heeft by nren lang onder den bloote hemel doorgebracht Polsbboick Aangenomen het beroep by de Ned Herr Kerk te Ëemnes Buiten door de A ten Haren aldaar Katwijk De beer T A O de Ridder alhier hoopt 1 April zyo zilrereu feest ali horgemeester ie ieren BoDBQRAVKN 8 Jau Üs J G VerhoeÉf predikant by de Ned flerv gemeente alhier hooj t den 30 Jan s zyne 45 jarige evangeliebediening te herdenken OüDEBKBRK A U IJsSGL 10 JaU lu do Vrydagavond gebonden byeenkomat van bet pla tselyk Not alhier trad de heer Henri M Dekking uit Rotterdam voor de leden op mei eeo keur ran voordrachten io proza en poësie die alle met talent werden weergegeven Bbeo Ahbacht 10 Jan ïo 1897 werd aan bet holpposfkaotoor alhier in de rykspost spaarbank ingelegd f 10462 03 Elet aantal nienw uitgegeven boekjes bedroeg 28 en dat der op 1 Jan jl lu omloop zynde boekjes 175 De totale iuleg bedroeg io bet rorl jaar eteoht i 4846 44 OooRWATËU b Jan De beer L A van den Berg te Willeskop die de vorige week tot voorzitter werd gekozeo der afdeeliog Oudewater eo Omiitrekf ac ran de lloll Maatscbappy van Landbouw beeft roor die benofmiog bedankt RECBTZAKEN Door de arroodhiemenls rechtbank te Iloiterdam werden gisteren de volgeoJe ronnisieo gewezen A S 36 jaar landbouwet te Reeowijk wegene onttrekking van goederen aan een gerecbtelyk beslag tot 4 maanden g vaogeoisBtraf met aftrek Her preveotieve hechtenis Nioolaae ü 21 jaar Inndbouwer te Waddingsveen beklaagd i eweeat ven poging tot abortus etc werd vrytfesproken De recbtbaok nam aan dat beklaagde de afzender is gewuesi van het üeschjeph aoUm liqaelactnm doch achtte door bet onderzoek niet aangetoond met welke bjdoeliog nist middsl was toegezonden De rechtbank te Arnhem beeft Hendrik de Jong reroordeeld tot twee maanden gerang nisstraf wesens oplichting eo dïefstel eenmaal gepleegd Vao den vorlgen diefstal is bij vrygesproken Beklaagde zeide iu sppèi ti guao VERSCHEIDENBEID Varkens ali redders by ichipbreuk worden aanberolen in n brief cit Australië aan de Tamp f Het ge e biedt naar aanleiding van bet rerfteen eener stoomboot op de Australische kaat wier bemanning feilelyk gered IS door eeo lyo die aan boord zyode varkens ran het schip naar de keet brachten Men had tydeua de stranding geen enkel middel on verbiudteg met den wal te rerkrygen toen een der matrozen bet denkbeeld opperde om de aan boord zyode varkens met een aan boord los te vieren lyo om bon lyf itl zee te werpen omdat zy als goede zwemmers bekend zijn Door hun instict en het hun dreigend gevaar gedreven bereikten de dieren spoedig het strand en de Ign kon nn door eeo stevig kabeltouw vervangen worden waarlangs alle oprareoden behouden aan Ual kwamen 356 StaatB loteriJ Be IClasse Trekking vau Woenidsg 13 Januari No 18688 ƒ 10000 Ko 60 S II858 en 18636 isder 1000 No 464 U 41 14911 ea 16 16 ieder 400 No 616 4aS6 6869 6007 en 190 7 ieder aoo No 4741 41144 7372 11398 1SQ49 16680 17691 en 17798 ieder 100 Prgun vsn 70 ISl 9271 4886 771S 10446 19719 16411 184i8 176 8463 6163 77S 10736 14468 18647 18671 401 24B1 6164 9089 10743 14647 16666 18683 606 2802 6901 8103 11914 14933 16830 18730 643 9811 6969 8198 11331 14963 16769 19016 748 2970 6909 1416 113 6 16003 16788 19127 9006 6747 8684 11668 1 190 16960 19129 91 3 6879 9999 11701 161 9 17180 19837800 8248 8440 9013 U 11 16483 17184 19964840 32 7 6 06 077 11997 16616 17404 19980902 3381 6687 9111 11976 16689 17447 19970947 3739 6 3I 9986 18096 1 730 17611 90109988 8980 6838 9883 12081 1 818 17949 90106 1104 8986 6 96 6 8 13091 1 9 7 17 0 89191 13100 12887 12863 11926 12864 13016 13110 19106 I94 1 UK 4098 11 4 4111 1364 4138 1897 4383 1987 4 83 1466 470S 171S 471S 1187 4783 3191 48S7 16980 IIOIS 16174 1 336 18386 16919 18386 18960 18406 1998 9 67 7109 9949 7140 9908 7810 10077 7417 10100 7464 10 34 7589 10301 7671 10999 768 104SU 17988 80 98 1 1 6 30307 IS193 30397 18984 30169 18398 3041 18997 90611 18466 20703 18477 307S5 PRACHTIUE SORTEERINQ W lNTERH ANDSCHOBHN voor Dames en Heeren A ran OS Az I Md Tailleur I Kleiweg E 73 73a GOUDA T0leph H mo 3i Beurs van raslerdam Vrkrs sloikrs 87 87 s 98 8 103 89 86 8t l l l l s I 6S 8 i 98 99 98 1 41 57 79 21 24 101 98 83 10 66 816 4 0 101 191 101 199 186 l 14 61 98 134 IBOV 80 Sl i llll 108 301 32 v 1001 5 8V 58 147 98 77 z 103 101 100 z 180 189 11 11 100 68 103 18 H li 15 108 73 128 110 33 11 1 1941 lOCl ii 108 i 1021 102 ll s 180V S s 9 11 11 JANUAUl tniauKn Oert Ned W S 2 dito dito dito 8 dito dito dito 9 HoNeiB 0 l O udl 1881 88 4 iTiLia Inschrijring 1862 91 6 OosTts Obl in papier 1868 6 dit m zilver 1868 6 PoKTUO L Obt met coupon 3 ditij ticket a RuaUND OU lliiinenl 1894 4 dito Uucons 1880 4 dito bij noths 1889 4 dito bij Hope 1839 90 4 dito 10 goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 Bpjisje Perp t aohuM 1881 4 TuBKBU Oepr Cunv eeo 1890 4 iito leeniiift serie 1 Geo Ie nÏRft serie C ZuiU Ara Rlr v ohl 1803 6 Manco Obl itait S li 1890 6 VaSBZCEL Ü il 4uilbe l 1 81 AHerRBUAM Ul lit alien 1896 3 RoTTBSdaH Ijt d leen 1894 3 Nbd N Afr KHiuIe iv wind Arendlll Tsb Mij Ceitlfiistnn DsliMKsti ohappg dita Arn Hypoihuakh psodbr 4 Cult Mg der Vorsloul iid t Gr Hypolhsekl pandbr 8Vi tJederUndsclio bank land Ned ll ndelniaatsoli dito N W k l c Hyp b pandlir 5 Ui tt Kfpothoekb pandbr S i l tr Hypolheokb dito 3i OoSTFNB IJo t llfiiiir bank Band KüsL Hypotbeiekbaok pandb 41 Ahbbika Kqut bypoth pjindb 6 Msiw L li Pr Lieii eert 6 NlD lloll IJ Spoor r VliJ asnl Mfl lol Eipl r 81 8p aand Ned Ind Spoorwegm aand Nad Zuid Afr Spm aand O I dito dito dito 1891 dito 6 iTAUBSpoonrl 1887 89 A Kobl 8 Zuid llal Apwmij A H obl 9 PoLBN Warschau Weeuen aund 4 RusL Ir Ru Spw Mü obl 41 1 llallischc dito aand Fastowa dito aand 6 IWBOg Dombr dito aan 1 G Kunk h Azo fp kap obl 4 dito dito oblig 4 AMtaiKA Oonl Pac 8p Mü o l 6 Obio fc Vorlh W pr C aand d Io dito W u at Peter obl 7 Denver Si Rio ir öpm eert v a lIlinDis Central obl in goud 4 l ouisT Vaeiitilln Gort aand Meiioo N 8pw Mij Ie byp i Mils Kaniaa v 4pct prcf asnd N ïorkOnta iot West and dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif 1 a hyp in goud S 3t Paul Minn fc ManU obl 7 Un Pao Hoof I ir oblig dito dito Line Col la byp O 6 GauiliA Can South C ert f aaad TlH C Ballw fcNa Ich d o 0 Amiterd Omnibus Mij aand ïoltord TramirogMaats aand Hbo Slad Amslerdani aand 8 Stad Kotterdam aan 3 Bbloie Stad Antwerpen 18 7 l V Stad Brussel 1886 3 HoNO Theiii Kegullr Gesellich 4 OosTBNB Staatsleening 1860 6 K K O0 I B Cr 1880 8 SpanJB Slad adrid 3 1888 Hbo Ver Bei llvp Spobl cerh De Zijde is verband zeggen de Dames als de betreffende kleedingstokken zeer dikwyis slechts na 2ot3tnaal gedragen te zyn scheuren enz in de rouwen k ygen of als Watten uit elkander gaan dat is echter geen toerallig verbranden c der ruwe zyde maar zy wordt mêt opxet om de zyde dikker en goedkooper te laten schijnen met in en phoêphontuur orerladen die de nerf van de rawe zydedraad opvreet men noemt zulk verren chargeeren hoe meer de zyde gechargeerd moet worden hoe meer Hnbaden zy moet hebben om dit sif zeer innig op te kannen zuigen De gerenoe zyde net edele spinsel heeft dus de doodskiemen reeds in zich eer zy op den weefsioel komt De daaruit rerraardigde Moogenaamde zydMtoSen moeten na kortgebrnik als tondel scheuren al naardat de zyde meer of minder f echargeerd ia De dure zyde iacl maakoon is totaal waardeloos Monsters van myn echte x jtle per omgaande De stoffen worden port en tolrry rertonden G Hennéenj sZijde rabriektniK eDK Holl zvniCH ADVERTENTIEN Heden overleed ouze geliefde Nicht en behuwd Zuster Mejat de Wed H BLANKENAABgeb N V4H DIK Woi in den ouderdom van ruim 62 jaar fammi de amtVi e j blankënaAr RoUeniam 7 Januari 189B FEMSCHE STOOMVEEVEEIJ bh ckemlsolie WasscherIJ va H PPi IIEIIIlEK 10 KruiskwU Rotterdam QebrerettH rd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt roor GOUDA de Heer A VAN OS Az Hpecialiteit voor het stoomen en Torrenrau alle peeren en Damesgarderübeu alsook alia Rindergoedei eu Speciale mrichting roor het stoom n van pluche mantels veeren bont enz Qordynen tafelkleeden enz worden naar du nieuwste en laatste methode geverfd Alle goedbreu hetzy gestoomd of geverhl wordeu onscbadelyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Ken ware Schat voor de ongelukkige slAcbioffers der ZeUbevlekking Onanie en gehe jne uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFIIEW IKIl G HöUaudsche uitgave met 27 afb Prhli 2 gulden Ieder die aau de verschrikkelyke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt joarlyks duizend van een zekeren dood Te rerkrygen by hetVer lageMagocin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending vau hei bednu ook iu postzegels en iu eiken boekhandel in Holland E CASSITO TANÜAKTS Gouda Turftaarkt aPBEEKVBMN MAANDAG DINSDAO DONDERDAG en ZATËUDAQ van S tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG van 1 tot uur ZÜNUAGH niet I enden pijnen AnkerPaifl Expeiler Wal iB da beats IniirnlTiotr xatptn li lii Wai Rb nmaliak Undr m aea ran al lerlai aard yHfX la mat kat Ml nm aan te wenden te i 5 t Anlier Palnlxpeller TarkeVdhaU M ApkerPiln Expeiifir Prya 90 oeal 76 oeal n fi2t d Hmih Vtf irlüadan Io da maeate Apotheken tn hu r A Sii Jiter i Oo la BoltuTdaiti Te GOUDA bij C LUOER Apotheker Markt en bij WOLKF Co Westbavee 1118 Stollwerck sche BorstbonbonB geltbrioeeid na vuontJirift Taa den koo Universitoits Prof Qehm Bofrad Dr Harlei Bonn hebbeo sedert 50 Jaren ab Ttfzachtend mitUe tégen hoeaten tMeackbeid ea aandoening der ademingaorganen uiMeekende dienaten bsveaen By tpoedigo afwiaseling van warme ea koude lucht ia t bijzonder aanbevelenawardig een bonbon te gebruiken Verpakking Qeele pakjea i 26 oeot Mom vsrkrijgbur