Goudsche Courant, vrijdag 14 januari 1898

So 7478 Vrijdag 14 Januari l 98 Wordt gerrugd Ugen FBBBVABI Dienstbode P G Adrei KOBTE TIENDSWBG U 30ste Jaargang fiOUBSOIE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afaonderlpe Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatet van 1 6 regel a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen Groote letters worden berekend Baar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd UaeMnale ïabrtek DE HONIQBLOEM n H van Schalk Co gsTeatigd te s Grftvenhage tiepplerttraal 9 en 0a naby de BegenteaBelaaQ Tan Z M den KONING an BELGIË Indien gijhoestll Kebtaikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Saperior DroiTenBorst Honig Eitract FLACONS van 40 Cts 70 Cta en f rkrjgbaar hg Firms WOLFF k Co Weathaven f98 Gouda B H TA MILD Veeratal B 126 te Grnda k BOCMAN Moordruht i C RATEL A ND Boèhop B T WIJK Oudtumirr M KOLKMAN WaddiiiKmn Stedelijke Qasfal riek te GOUDA De prjjfl Tftn het gas is 6 cent per M en voor KooktoesteUen of Motoren 4Vi et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan da hoofdhuis verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gaameter Voor 3 en 5 litlhttfasmeters bedra t de hnnr 10 sent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelijks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eemge centen per week in haar bekomeu Te Koop of te Huur aangeboden EKI BËGRË IitilS staande aan de WESTHAVEN Wgk B N U7 Te bevragen Lange TUndeweg D X9 Het haia bevat beneden 3 Kamera met Suite Kenken Ke der en Binnenplaata boren 3 Kamera en Zoldjr verder allea netjea en doel matig ingericht alsmede van Oaa en Waterleiding vooriuen Tevena boven en beneden Privaat met Waterleiding YJER GËER GO UDA Levert KOPLATTEN AUCHITBAVEN en LUSTEN volgens op te geven profiel Het zagen van T0ÜG8TUKKEN en verder alle laagwerk wat tot het vak behoort liet en londer levering van hont liOElb DIKE OODB f SCHIEDAMMER aEITEVEE Merkt NIGHTCAP Verkrijgbur biji Jz M P N B Ala bewüi nn eehllieiil ia oachet en kurk staeda vooraien van dan naan dar Firma P HOPPB EETERS L J SON Tandarts Utrecht Spreekuur dea DONDERDAGS van 9 3 nnr in het Hotel DE PAUW Grootemarkt te GOUDA ELECTROMOTOBISCHE TAIHALSBAPJËS WKTIO OEDEFONBBRD BU het ebrnik daarvan Keachledt het tanden krltfen der Kinderen ZSKDEK DE NIKÜTË PUK 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewyzen kan dat de by my ter inzage liggende getuig schriften der aititekende resultaten van de Ëleetromotorisclie Ta odhalsbandjes niet echt znn W Mm Jette op den naam van den Fabrikant KOBERT HOLTZ Wordt franco toegezonden alleen na ontvangst van postzegel ad 9S cent door ilOBRRT HOLTZ Nijmegen Verkrijgbaar bj WOLFF Co WeslhavcB 198 Wederverkoopera gevraagd Klinek en Folikliiüek Oa TBTHfiC en uvmMmcogjO€iÊB voor Hpreekiren dagelyki van 12 2 a Gratia Spreekuren Maandag Woensdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ur A eVI Qenuthtvr Dirteteur TISSOT L Co Bordeaux Botlerdam f 1 40 per liter in verzegelde bemande fleach van 5 en 2 Vg liter voorzien van het attest van Dr P X van Hamel Boo Proeffleech f 1 30 Verkrijgbaar bjj J H ROODE QODD A KRAEPËLIEN HOLM i Chemisch zuivere ItlelkSUlkci SPECIAAL VOOR KIRDERV0EDIN6 al Om verkrggbaar in bossen k Va gr 0 ♦ kgr f 0 50 en a kgr FA DRIEKSMRBK Men vrage uitdrukkelijk KRAEPELÏEN 4 HOLM Melksuiker eu eisehe op de fMquetten nevenastaand Fabrieksmerk en de handteehenin f van EBAEFEUEN HOLM p kJEUjra Hofleveranciers Meiat ORANDS MACIASilNSt DU frintemps NO UVEAUT ÉS WU versoeken ilo Dumes die ons ffeillu treord moile album voor het Wïnt r wlco n noch niot ontvangen tiobben dit te wlUen aanvrairnn aan I JULESJILüZOTaC Pvi Hetaelve wonlt lian omgaaott gr tla en franco tof zonden Bostollir ff4 R van at 5 francs vrij van alle kosten aan huls met Q verhoofilnfr Qdaó Drak van A BKHtlClf AK n KOOK Eet l este en Goedkoopste adres 7oor EERSTE KWALITEIT RUND en VARRENSVLEESCH IMaaierstraat H 24 VARKENSVLEE8CH 0 35 0 S5 f 0 37t 0 35 1 0 35 w 0 45 o Gerookt Spek O 30 o 0 32 i S Lever en Bloedworst 0 25 S R0NDVLEE8CB Vleeach met been O 25 Carbonado 0 30 f Lappen 0 35 Schêf RÖUsde O 35 S Saazgaen en Worst Etosbiel en Beaf 0 37 J a Reuzel Haas of Biefstuk Rundergehakt alles EERSTE KWALITEIT bij H V WILLIGEI londer been Fgne Lappen van de Rib Naaierstraat H 24 Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Beara pxaclxtigr ar et ixigrerlclit HËERE HllS met IM staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Seire Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een jfroot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtig e Gang met Vestibule wit marmeren Teg els Alles voorzien van Gas en Waterleiding ea seheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 ECHT mot rood letters l et voor I op de ff Oberlahnstein OIRlCTiUKOlflVICTOKIABRON OBtRLAHIISTCIII Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Brottt gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 eEllPlPELOPPE bedr iikf n Hima per 1000 stuks i f 2 f 2 50 en f 3 BIJ A BRIIVKMAI ZOOM Lange Tiende weg D 60 Grouda Ï CPatent H Stollen Hl mill mtllittitlrililti nti stttrl Imntrin Der groMti BrMv amm PaUmt H StvUmt tmuigui hat Antau n nt MAMuwi werihloMH Nachahmunffmn gt tÊm Hm tuift Miir mwi ttf tcharfm H fltMm mr ran uia ilrtcl mUr In uhim Ounliuullmtf Aiwi uuur flêkil fltH iMkuIImiiiI nuiiMnttm S FtvMWm m4 2nwn m trM mH fmiÊt Warmng Telephoonnumnaer 82 KIEZERSLMSTE Vóór den 15en Februari s s moeien de BBDgiftea plaat hebbea door de j 8DeD die recht meeoeo te hebbeu om op de kiozersiysten te wordsD geplaaUt Vbd deze TerptichÜDg ïiju de e g belastiogkiezers onthefan mit ziJ hun aaaslag orer het UatstTer oopea dianstjaar in eeu of meer der Ryks directe b lastingfo id degroodbelasiitig teu minata 1 gulden TÓor 1 Febr a hebben voldaan jet kan noodig zyu hierby aan te teekeoen dat onder UatntTerloopeQ dienstjnar tbaoe moet worden vert tHan Toor de grondbelasting bet tydrak van I Jan 1897 tot en met 31 Dec 1897 Toor da peraoieele belasting het elfdo tijdTik Van da rermog ni en bedryfsbelaatiog die Tan Mei tot 30 April d a ▼ looppa moet de oioBlag 18961897 zijn void lao Niet alle belaatingkiezers züo evenwel van dsze aangifte ontslagen Zg r ie zich bianonkort bier metterwoon hebben gevestigd zoodat zy over de genoemde dien tjtreo niet hier hun balastiflg bebbpn betaald maar elders t i i ia eo t xy in menrdere gemeenten aan boren Termelde voorwaarden bebbeo voldaan moeien binïuo ter gemeeDtF tecretarie doen blykas door overlegging der voldBun tanolagb Ijett □ Aangifte ii verplicht voor de volgpiidecfltagonën van personen lo hoofden van gezinnen of alleen wonende personen die een woning of perceelsged site in hour en bewoond hebben en daarvoor ten miust f 1 75 por week betalen onder voorwaarde efenwe dat zg op 31 Jin 1898 seiert 1 Aug 1897 das in da laatate 6 maanden niet meer dan éfomsal zyn rerbuisd in dnze gemeente IndieD men hetzelfde perceel h blyven bewooen waarvoor men orUden jaar kiesgeTdcb igd was ia de aangifte onnoodig M Peraonen die tnstcheo 31 Aug 189M31 Jan 1898 van elders hier zyo komen wonen kannen op grond van womoghnur alteen geen kiesrecht verwerven 2o Schippers of anderon Hiq krachlens aigBDdom vruchtgebrnik of hour in de laat t Terloopen 6 mannd n een vaartuig hebban bewoond Tan ten minste 24 Kub Mt tr inbond Indien men hetzelfde va rtiiig ig blyven bawouen aU waarvoor men ver edea jaar ki ggarecbtigd wa is hernieuwde aangif e niet doo dig 3o Loookiezers d w df geoea d 6op31 Jan ft B sedert t begio nu t verloopeu biir rer fEUlLLETOX 0EA¥OT BmilA A iwr het FrantcA 17 Aha ik heb je begrepen eci ik op vtrnchtelijksn toon gij z jt ook een bewoner dor duieternis maar ik ben niet bang voor ja I Ik groet je ffBaronl riep hy uit ga bid ik u zoo niet weg En hü atond on en sprong tasaebea mij en de deur ia If Ik moet wegl hqrnam ik Maar uwe paarden zgn nog niet uitgerust Hij vatte mij bij den nrm en ik stond op liet punt on mij met geweld te bevrijden toen Bastiaan die zich naar t scheen ongeiuat over mij maakte binnen kwam Abraham liep op hem toe en ik zag dat se elkander een teeken gavrn Bastiaan zei de jood haastig belp mij om den baron tegen te houden Onnoodig riep ik op bevelenden toon ik wordt op het kasteel gewacht Ëa Ahrakam Ofk zg duwend wilde ikheeugaan naar nu hield Baatiaan m tegen Mynheer Audr aprak by op smeekeaden toon luister in Gods naam naar mjj Oy wett dat ik a met hart en ziel ben toegedaan Mevrouw de ravin heeft mjj hierheen gezonden zij vraagt naar g en heeft mg getegd dat ik a mee moesl breogeD lyk jaar dni 1 Jan 1897 31 Jau l898 by denzelfden persoon of onderneming of instelliag of als inwonende zoon in het bedryf of beroep der ouders werkzaam zyn geweest en ali zoodnoig een inkomen hebben genoten van minstens f 4 0 per Jaar Indien iemand na 31 Januari van eldera zich her metterwoon vestigt dan Bij de berekening van bet inkomen wordt voor zooveel ooze gejieente betreft gelijkgesteld vrye iuwooiug of inwoning met een bedrag vaij f 87 50 vrye koat eo inwoning met f 300 vrye ko t met f 212 50 zoodat respectievelijk oog iu geld moet zyn verdiend f 362 50 f 150 en f 237 50 om kiezer te kunnen worden 4o Degeoeu die op deu In Februari a s in bet genot zyn vau een door ren openbare instelling verleend pensioen dns gaen Igfrpnteof pensioenen vau punioolieren vau ten minste f 450 Hierby moet in het oog gebonden worden dat by lagere pensioenen bet inkomeu in welken vorm dan nok gcuotpn mag worden opgfteld mits pensioen en inkomen t samen f 450 badragen 5o Degenen die op 1 Febr a s sedert een jaar in b t vrye bezit waren van een inscbryving nominaal f 100 op bet Grootboek of van ton minste f 50 ingelegd inde Ryksposispaarbank Voor degenen die m er dan deze minima op deza wy e bezitten geldt de bepaling uatourlyk e eneena Is men kr chtena deze bepaling reeds vroeger kiezer geworden dan ia een nieuwe aangifte ounoodig Wie bel kiear cbt krachtens deze bepalingan verworven verliest wordt ambtibalve geachiapt 6o De examen kipzer dat zijn degenen die hebbet votdaad aan de Piichen van bekwaamheid door of kracbtena de wet gesteld voorde benoembaarheid tot pen g ambt of betrekliiug of voor de uitvoering vau eeuig bedryf of beroep artsen advocaten rfchterlgke ambtenaren notarissen leeraren by het M O eo M O onderwyzeri beeedigde Tartalers loodsen ve artsan tandmeeiitera apothekers en apotbekorsbedienden eesajeurs oSiciereu der landmscbt ingeuieurs en adap ingenieurs van het stuom wezen ykers of adj ykers en macbinisten Het exRmen moet met j oed gevolg zyn afge pi d Tüor of op den dag der aangifte VVio kracbt na dat kenmerk reed kiezer was Uw rytuig staat voor do deur ga nu mot mij mee Ik volgde hem en nituwolyks wuren wij op straat gekomen of ik boorde achter mij do grondels op do voordeur schuiven Ik liot Bastiaan naast mij zitlcu nam de teugels op en nette do paarden in draf Diana wachtto mij Ir minder dan eeu kwartier baddan wij bet boscb reeds bereikt Ik bespiedde het kreupelbout langs den weg want het spooksel kon er zioh in verscholen hebben Ik voelde mg door verraad omringd oa vreesde in een hinderlaag te zulten vervallen Het begon donker te worden er heerachto een geheimzinnige stilte in bet woud alsof er een of ander ongeluk op banden was en de boomen schenan nu en dan elkander te naderen als om mij m te sluiten Maar ik was kalm ik staarde ze aan zonder vrees en zy openden zich voor mgn onverschrokken blik Eens lu een hollen wg kwamen de takken over m j heen als om mij te grijpen en een er vno sobaafdu my Isngs t getioht ik logde de we over de paarden n bet rytuig vlobg vooruit Bastiaan was oodanks zfju moedigen aard niot op zijn gemak en k ek mij met bezorgdheid aan Wees niet bang zei ik tegen bem Je ziet immers dat zj voor mij beven Wij kwamen eindelijk toeo bet geheel donker geworden was op bet kasteel ÜastiAao wilde m met geweld naar m jn kamer brengen terwjjl hij zaide dat de gravin m j daar wachtte maar ik had u n plan gevomd ik spreng d stoep op en rloog naar de groote zaal waar ik wist dst ik al de bpwoners van het kasttel op dit uur vinden zo Toen Diana m zag binnenkomen schrikte zg ik ontweek baar blik eo ging reebl op myn voogd af behoeft zich niet opnieuw aan te geven Ten alotie geldt voor allen de bepaling dat ö op den 15n Mei 1898 den leuftyd van 25 jaren hebben bereikt aiannelyke iogetotedfts R ks en Nederlanders syu De formulieren van de te doene aangiften zyn tar secretarie kosteloos verkrygbaar Men heeft afzooUarlyke modellen voor de bewoning van rten hais of perceelsgodeelte voor de bewoning van twee huizen of gedeelten van hnizM oor de bewomug van een vaartuig voor diemtbetrekkiug voor werkzaamheid als inwoHende voon oor pensioen vgor inkomen nit dienstbetrekking of werkzaamheid als juwoueoöe zoon en peu ioen gei amenlyk voor ee Grootboek inachryviog voor spaarbankboekj Bil voor examenkiezera Men denke er ann dat op al deze biljeitoo verklaard moet worden dat zoo men aangai Iagen is geweest in renige directe belasting men dien aan laK moet hebben betnald Dit ziet op geTallsn dat met niet over het voile dienstjaar is aangeslagen geweeat of oor minder dan f 1 m de groodbelaatiag zoodat men niet als belastingkiezer kan wordeu ingeschreven Nog rerdlent vermelding dat men een model kry gen kan voor aangifte als men als nedeejgeoaar in onroerende goedoreo bohoorende tot Mn onverdeelde nalatensehap een gulden in d grondbelasting heeft betnald Wie np grflUM itA aa grootboek of spaArbankinschryting ki zer wenscht te worden moet bg zyn aanvraag overleggen een verklaring vau de lirectie der Grootboeken of den directeur der Ftyk p08tspaarbank Men moet daartoe aanvraag doen in bet laatste geval met opgaaf van het nuu mer waaroni er en het kantoor Btwaar het xpaarbankbaekje is afgegeven lu bet eernle geval onder opgaaf van de gegeven iioodig om de directie tot de verklaring in ataat te atellen f e exameukiarers moeten er voor 7orgpn te weten in welk jaar ea WRar 7y het examen hebben afgelegd daar dut in het formulier moet worden verklaard Wat de loookiezers betreft zy herinnerd dst de Min van IJinnenl Zaken in de Tweede Kamer heeft verklaard dat do wet z i vorderde oen nauwkeurige opgaaf van hot verdiende loon De ïOrige MioiHer waa vjo oordeo dal als m n meer dan het bij de wot verniv hte mitiimom loou had verdiend men met opgaaf tan dit minimum kan volatann naar oiia voorkomen terecht Wie meer iulicbting n verlangt wende eich tot het Cremeentnhesluur of de Kicsvereeniging zijner richting lio naast de hnronos gozcten wns Mijnheer ei ik kool ik kom u rtikünschap vrngoii vnn u e ongerechtigheden I Op het hooren vau die woorden door mij opeen besliBsenden toon geuit wendde lig hrt hoofd naar mij om on ik zag in ign roofrogoloogon een straal van ironie Kensklaps week hij achteruit atoüiX haaslig op vloog uaar di achel en bolde lerwgl hy uitriop i D dokter spoedig oen dokter I O wat dool ggP zei Diana togen baar man Ge wilt dfl bftliendon toch niet roepon P Zonder naar haar te luisteren opende de graaf do leur on riop weder Martija I Louis Kom hier I help bclp Ik ondersteUe dat bij het goven van rekonacbap ontwgken of mga toorn afleiden wilde en bornaro driAig Keer gij zult mjj ti uhooren Ik zal even weinig meelijden hebben met u alf gg het hebt met ande ren Ik kom hier om u te ot rjleclen en het vonnis over u uit te spreken Hgn vastberaden houding daed hei illen boven Diana sloeg haar armen om mij hals q trachtte my tot bodaren te brengen maar ik luistordt oergens naar De bedienden waren m do kaworgeknfflüD do graaf durfde mg niet naderen hij hief de armen op eo nep gedurig O die ongelukkigo die ongolukkigol ia toch eeo dokter balen De arme jongen viel mevrouw de Jonval la ffWat lijkt bij nu zoo op zijn moeder Nu begreep ik het Ds grond week onder myn voeten weg Diana bad geen kra ht goooflg meer Kultenlandsch Overzicht Alle teekenen in de Kranxebfl perflwyz ner op dat met d vrijspraak ran Ësterhazj de zaïik Dreyfug otct ait de wereld is Wel beeft de party die de revisie voilrsiaat van hU vonnis tagen dezen officier indertyd geweitn eeu oogenblikkalgke nederlaag geleden maar de publieke opinie ia door bat thans afgelooptB proces niet overtuigd van s mans schuld JBo zijn vrienden culleti waarschyulijk niet rusteo vóór aanftetoond i dat Dreyfus bet befaamde borderel niet geichreven beeft Uf g daariu ooit zullsD stagen ia twyfelaobtig maar bet ia voor het gevoel van een edelmoedige natie als de Fransche verachrikkelyk dat er twyfel blyft bentaau of de gnvangene zyn ballingschap en achanda verdiend heelt Ëen groot deel der natie blyft onder den indruk dat de lUgeeriog n het leger sioh hardnekkig tegen reviiia verzetten omdat tg er tegen opzien e o vroegere gerechtelijke dwaling t erkeonan Kr aal dunkt ons geen rust komen tn deze quaestie vóór dat een publieke berzieuing van het vonnis heeft aangetoond dat bet eerstfl Tounis terecht zoo gewez n ie ♦ De Fransche Kamerzitting i geopend zonder dat er iets belangryks gebeurde Briiaon werd tot President hetkozen een feit niet van boteebenis ontbloot omdat de Toorzitler der Kamer altyd grooten invloed oïtoefeot éo omdat üritsiin tot de radicalen baboort en dua eeu tegenitander vau bet gematigd Kabinet M lina is Da regeeringimearderheiddiaer nog is had het in baar band eeu barer mannen bv den oad voorzifter Dharles f upuj of don oudminiiter Hibot President te maken Doch de omstandigheid dat t ditmaal geen presidentikeuze foor eeu geheel jaar mnar slechts voor een viertal maanden is daar in Mi i a s m Frankryk de algemeenu kamerverkiezingen aan de orde zyn acbyut den doorslag bg de bernienwde bsnojmiog van H issan te hebbeo gfgavea De strgd in bet Britache maobinebouwvak wordt onafgebrq Wn voortgeret Ken aantal firma a te Leeds WoIverharaptoM en Mauchwster hebben zich bg de actia van den pAtroonsbond aangesloten en kannisguviiigen van gezamenlgk ontslag bunner werklieden BBUgoplakt fM SC hes pa bouwers aan de Clyde dreigen met sluiting der werven tot het eind van den stryd De beer ITanua i blgkeDS en telogrsm om naij te houden on ik viel als vcrplottord op den grond Ik kon mij niet meur bewegen maar ik had toch met alle bewusttyn verloren Siilto en duisternis omgaven mg een onbegrjjpelgko slilie en een ondoordringbare ukeiige lucht zooals die van bot raf veten moet Mgn geffst waak e alleen in dat niet Ik had maar ne gedachte en dat was dat ik taijud moeder zou terugvinden in het dteps diopo Ik kan het woord r iet vindoii üten taal kan het o k uitdrukken Maar iedereen woet dat er eea vreemde plaats ts waar do ongelukkige gaeilen bgoenkomon die gedwongen Kijn ge orden 1 un liobametgk omkleedsot uog leveud op do aarde achter te laten Hat is het onderscheid tusschrn de krankzinuigsn eu le dooden gelijk ik onlangs ontdekt b ib Men moet daarom echter niet denken dflt zo als het liedje sifgt de kraokziaoigen gelukkig yn gelukkig zijn alleen de dooden omdat zij zich niet meer bjj d levenden bevinden X Een ongeval dokt r Hehultz overkomco maakte plotselmg een einde san mgn laatste schryven en ontrukte mg missehiou aan oen z kere warhoofdigh id Maartoe ik wel eens verval wniineor ik mij feu cf in mijil ger lt d Dst is ds oorzaak Wilhelm I iafi g itfH afgebroken hoofdstuk van mija verhaal fclvang fl Mit Ker téftn t tv1l ik u zat te schrijven wm mijn l p J efl ar de oude Fritz bg mg gekomsn Dy doet dat i ikwijls zonder dat fk hem roep takel om mij to zien werken of lezen fTerJi tsrw